Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii"

See other formats
MONUMENTA 8ERBICA SrECTANTlA 

HISTORIAM SEEBIAE B08NAE RAGrSII EDIDIT FE. MIKLOSICH 


VIENNAE 

APUD GUILELMUM BRAUMULLER 

1858 \v 
Typis et CliaiU I.eopoldi Sominei. ILLUSTEISSIMO 

PRmciPi 
MKHAELI M. OIIPiENOYK 

HUNC LIBRUM DEDICAT GRATUS EDITOR. Jiic liber complectitur diploinata speetantia ad historiani 
Serbiae, Bosnae, Ragusii, quae lingua serbica conscripta 
sunt. Diploniatibus addidinms quasdain inscriptiones, e qui- 
bus iilaruni regionuui historia aliqiiem fructum capere posse 
videbatur. Sperainus neniinem nos reprehensurum, quod 
illorum quoque diplomatum fecimus mentionem, quoruin aut 
epitomen aut summam tantum lectori ofFerre potuimus. 

Fontes, e quibus, quae hic proponuntur, hausimus, 
etlibri, quibus in conscribendo hoc opere usi suinus, sunt 
sequentes: 

Arkiv z,a povostnicu ju^^oslavensku. I — 111. U Zagrebu. 
(Avraamovic) /^. ABpaaMOBnhi, , OnueaHie /i,peBH0CTiH cpocKn 

y CBexoH (aTOHCKOH) Fopn. V BeorpaAy. 1847. 
(Avraamovic) /^. ABpaaMOBiiIiT., CBCTa Fopa ca CTpaue Bepe, 

xy/^o'/KecTBa n noBecTHHu,e. y BeorpaAy. 1848. 
(Danica) /l,aHnH,a. MsAao ByK Ctc*. Kapaynt. Y Be»iy. 
(Decanski prvenac) ^^^'i^hckh npBeHaii,!,. OnncaHie MaHa- 

CTHpa /l,GHaHa, AM"'i<^"*ia Kpa.in AenaHCKon., oniicaHie nneKCKe 

uaTpiapmie ii. n. oat» re,j,coHa Iocii*a lOpnnnitia. Y Hobomt. 

CaAy. 18o2. 
Engel, J. Cli. V., Geschichte vou Serbien und Bosnien. 

Halle. 1801. 
Farlati, D., lllyricum sacrum. Venetiis. 1751 — 1769. 8 voll. 
(Golubica) ro.iy6Hu,a ct. ii,b1>tom'l KHbHJKecTBa cpCcKon.. II. 

1840. 111. 1841. IV. 1842. V. 1843. 1844. y BeorpaAy. 
(I z vj e s t i j a) HsBliCTia HMnepaTopcKOH aKa^eMiH HayKi no ot- 

A^bAeHiio pyccKaro flswKa h c.ioBecHOCTH. CaHKTneTep6ypn.. IV 

(Julinac) II. lO.inHaiJ,^ , KpaxKoe BBeAeHie bt, iicTopiK) npo- 

HCXO/K^eHia c.iaBeHo-cepocKaro napoAa. Venetiis. 1765. 
(K a r a d z i c) ByK Cxe*. Kapai.iHli , Ilpn.iijepH cpncKO-cjiaBeH- 

CKora jesHKa. V BeMV. 1857. 
Katancic, M. P., I)e Lstro. Budae. 1798. 
Kukuljevic Sakciuski, Ivan, Izvjestje o putovanju 

kroz Dalniaciju u Napulj i Rini. U Zagrebu. 18.57. 
(Ljetopis) CepocKC JltToniiCH. Y By/i,HMy. 
(Magazin) CpScKo-A^.iMaTUHCKiii MarasHHt. Y 3aApy. 
(Milakovic) J\. MiuaKOBnlib, IIcTopifl lI,pHe Fope. Y 3a,apy. 

1856. 
(Milutinovic) C. MH^yTnHOBiiiiT, , IIcTopia II,pHe Fope. Y Bto- 

rpa/\y. 1836. 
Mordtniann, A. D., Belagerung und Eroberung Coii- 

stantinopels. Stuttgart und Augsburg. 18.58. 
Palatino, G. B., Libro, nel qual sinsegna a scriver ogni 

sorte lettera. Ronia. 1.550. 
Palatino, G. B., Compendio del gran volume dell' arte 

del bene et leo^giadramente scrivere tutte le sorti di iet- 

tere e caratteri. Venetia. 1588. 
Paton, A. A,, Servia, or a residence in Belgrade. Lon- 

don. 1854. 
(Rajic) I. PaH'n>, HcTopia pa3HBixT> C/iaBeHCKHxi. HapoAOBi,, 

HaJinaHe Bo.irapt, XopBaTOB-i, h Cep6oBT>. 4 voll. Bi, BicHHli. 

1794. 
Sitzungsbericlite der kaiserlichen Akademie der Wis- 

senschaften. Wien. 
(Spomenicy) CpScmn CnoMeHnu,bi ii.ui crape pncoBy.i1i, ^ii- 

n.iOMe, noBe.vt H CHomeHia 6ocaHCKH, cepocKu, xepH,eroBa4- 

KH, Aa.iwaTHHCKH H AyopoBaMKH Kpa.itBa , u,apeBa, 6aH0Ba, 

coopaHH xpyAOMT, IIaB.ia KapaHO-TBpTKOBiiha. 1. Y BtorpaAy. 

1840. 
Safafik, P. J. , Pamatky drevniho pisemnictvi jihoslo- V 

vannv. V Praze. 1851. Listiny, psaiii a napisy ist die 

erste Unter-Abtheiiunff des flinften Theiles: Obrazkv 

obranskeho pisnienictvi. 
Safarik, P. J. , Serbische Lesekorner oder historisch- 

kritische Beleuchtun» der serbischeu Mundart, Pest. 

1833. 
Scliimek, M. , Politische Geschichte des Konigreichs 

Bosnien und Raina. Wien. 1787. 
(Uspenskij) II. yeneHCKiii, yKa3aTe./ib aKTOBi,, xpaHflin,nxc,a 

BT. ()6nTe.iflX'b Cb. Topbi aeoHCKOu, ini rKypHa.n> MiiHncTepcTBa 

HapoAHaro npocBliUJ,eHi}i, 1847. 11. 24 — 74 und 1G9 — 200. 

CaHKTneTepoypri,. 
(Vostokov) A. BocTOKOBT», OnncaHie pyccKHXb n ciOBeHCKnxb 

pyKoniieeM pyMJiHij,oBeh*aro MyaeyMa. CaHKTiicTcpoypfb, 1844. 
(Vujic)I. BynTb, IlyTeiirecTBie no Cepoin, y Ky,],HMy rpari,y. 1828. 
Wiener Jahrbiicher. 1831. Band LIll. (1 — 58.) Anzeige- 

blatt. Lbersicht der vorziigliehsten schriftlichen Denk- 

nialer alterer Zeitcn bei deu Serben und anderen Siid- 

slaven. Von P. J. Safaiik. 

Praeterea usi suinus libro nianu scripto , continente 
pactiones factas a Rai>usinis inde ab anno 1326 cum priuci- 
pibus et optimatibus slavis : dolemus, codiceni huuc c. r. ar- 
chivii, quod est Ragusii, uli^ine ita esse vitiatuni, ut plu- 
rinia legi non possint, et librarium aut adeo linguae igna- 
rum aut adeo negligentem fuisse, ut plurima, quae legi 
possunt, intelligi nequeant. Omnia ea diplomata serbica, 
quae nunc servantur in c. r. archivio, quod est Viennae, di- 
ligenter contulimus cum nostris apoi^raphis, ut inter textum 
nostrum et archegrapha illud taiitum intercedat discrimen, 
quod- aut textus t\ pis exscribendus aut lectoris opportuni- 
tas poscere videbatur. In eodem c. r. archivio Viennensi 
descripsimus quaedam, quae in hoc libro primum edita sunt. 
Etiam in Cetinje nonnulla invcnimus . quein locum anno VI 

1856 per Dalmatiam talfa quaereiites invisimus. Alia obtu- 
lerunt illustrissirai viri J. Danilo Jadertinus , J. Fiedler, 
Jeremias Gagic Ragusinus, A. Hilferdino^ Petropolitanus, 
Vuk Stef. Karadzic , J. Kuknljevic Sakcinski Zagra- 
biensis et Petrus Petrovic Njegos, dum vivebat, vladika 
Montis Nigri. Utinam et alii, quae habent, nobis permisis- 
sent, nou ad augendam gloriam nostram — minima enim est 
in edendis , maxima in explicandis litterarum monuraentis 
— sed ad promovendam et linguae et historiae et geogra- 
phiae serbicae cognitionem. Nos animo lubenti cuilibet 
cito edituro , quae collegeranuis , permisissemus, malentes 
ab alio editis frui, quain edendo tempus consumere et, quae 
nobis magis cordi sunt, diiFerre et procrastinare. Tali vero 
libro diutius carere non potuimus. In archivio , quod est 
Carlovicii, sequentia diplomata servari comperimus: 1. Ste- 
phaniUros II., anni 1302, de donatione facta monasterio Chi- 
landar. Orig. Confer apud nos LXll. LXlll. 2. Stephani 
Uros (IV.), anni 1348 , de donatione facta ab ipso et conjuge 
Ilelena monasterio Chilandar. Orig. Confer apud nos CXIX. 
3. Stephani Uros (iV.), anni 1348, de fundis sitis in monte 
Atlio , quos pretio 1760 aureorum emtos monasterio Chi- 
landar donavit. Orig. 4. Vuk Brankovic, 15. augusti 1371, 
de fundis sitis in Macedonia et Albania, donatis mona- 
sterio Chilandar. Orig. Confer apud nos CLXX. 5. loannis 
despotae, Berkasovo, 4. maji 1496., de pagis quibusdam 
donatis monasterio Krusedol. Aj)Ogr. Apud nos CDLXIl. 
et alia Sigismundi Augusti , regis Poloniae , Basilii , prin- 
cipis Moldaviae , Alexii Mihailovic, cari Russiae, Niconis, 
patriarchae Russiae (1653), Ferdinandi III. imperatoris, 
Georgii Rakoczy, Barcsai, Leopoldi 1. imperatoris, Ra- 
dul, loannis Gregorii, Ducae etSerban, principum Vala- 
chiae, loannis et Petri Aleksejevic et Sophiae Alekse- 
jevnae et aliorum. VII 

Restat, iit dicanms, quoinodo editoris nuinere functi 
siinus. in diploniatibus , quoruin arcliegraplia nobis ser- 
vatasunt, nihil inutanduin esse putaviinus; sine ulla niuta- 
tione etiain eaedidimus, quoruin antiquiora habuimus apo- 
grapha: in iis vero , quae librarii russizantes praeeipue lioc 
saeculo descripserunt, serbisinos restituendos esse censui- 
mus, persuasum habentes, textum hoc modo emendatum 
ab archegrapho minus discedere quam apographum, quo 
usi sumus. Diploma CXXX. tainen intactum reliquimus, 
cuin in textu adeo vitiato medela esset incerta. In prioribus 
igitur etiain inenda fideiiter expressimus, lectori corrigenda 
relinquentes: habesigitur, amicelector, paginal37. linea 
21. 0YA'»pi'C'W'^ " o\j'KpacHCA\o, quanquam dubitari non possit 
legendum esse o,\*»Phca\o ; pagina IIS. linea 8. np-kpHvMH 
pro npkpiJMH, uti 10!). 11; 160. 19; 181. 4; pagina 567. 
linea 7. tko kh mh yctHvAk 3ao Shhhhth pro kto kh uMh 
YOT-kAk 3A0 «mhhiith ctc. ctc. Quac ipsi addidiinus, uncis 
sunt inclusa. Praeterea notanda sunt sequentia : 1. Coin- 
pendia omnia resolvimus et singula vocabula, quo facilior 
sit lectio, separatim scripsimus, inemores aureorum P. J. 
Safaiikii verborum, quae leguntur in praefatione operis : 
PanuUky drevniho pisemnictvi jihoslovanuv. V., quanquam 
nobis ignotum non sit , plurimos inveniri apud nos, qui 
difficiles has nugas rein gravissiinain esse putant. Ridicu- 
luin nobis videbatur talia ut difficiliora editorein non prae- 
stare, sed poscere a lectore. 11. Interpunctione ea usi 
sumus, quain sensus postulare videbatur. In archegraphis 
interpunctio aut nulla aut inepta est. De compendiis et de 
interpunctione codicum et diplomatum slavicorum agat pa- 
laeographia slavica : editor vero monumentorum operam 
det, ut lectio sit expedita, quo facilius lector cogitationem 
intendere possit ad sensuin, innumeris locis impeditissi- 
nium. Lector nostra interpunctione in errorem non induce- VIII 

retur, sciens, se iibique suam iiiterpunctionein iiostrae posse 
substituere. III. Quo anno, quo die, quo loco diploma 
sit scriptum, ubique indicare conati suinus. IV. Tandeni 
lingua latina addidinius sunmiam diplomatis ; notas , quas 
archivarii adjeceruut; neque supersedimus monere de locis, 
ubi diploma servatur , de sigillis, de materie, de prioribus 
editoribus et de iis scriptoiibus, qui diplomatis mentionem 
fecerunt. Ubique notatum reperies , utrum archegrapho au 
apographo simus usi. 

Scimus, nos saepius errasse, gratoque aniino prose- 
quemur nomina eorum, qui errores nostros correcturi sunt. 

Menda typographica, quae animadvertimus, diligenter 
notavimus. Mendis typographicis addidimus locos, qui in 
diplomate LXXXIII. post inspectum apographuin Alexandri 
HiHerding mutandi videbantur. Alia corrigaut alii, qui ant 
archegrapha aut meliora inspecturi sunt apographa. C r r i g e II d a. 

2, 22. npKCTk: Kphcrh. 2, 25. ind. I.: ind. XI— XII. 

2, 28. 1186—1196: 1217—1241. 2, 29. Asen: Asen II. 

3, 4. Bw ApHHh: K Qaphhk. 3, 19. 1198: 1197. 4, 6. a\S- 
np-lvAOJKH : ,\\i> np'kAO^H. 6, 3. OKrroH,: GKfTOH. 17, 18. Vra- 
nina: Vranjina. 22, 1. 1238: 1237. 23, 7. ^vi^i^ti^: AaKKTK. 
26, 29. 3Aoy HAOHio: 3aov Oaohio. 26, 34. rhpk: GiipK. 
30, 9. ,\M A^. 31, 7. THUii>i|iA: THCiliMA. 38, 9. Aocnia: ^\o 
c(iu\. 49, 3. GyA^foHA: G\-A\fOHA. 49, 21. Y'*'^'»"^''^^^^^" = 

\*HAdH,V,ApCKOH. 51 , 21. A^^fH : ^pSPH. 55, 2. K\-AAf RKCTROA\K : 
KpAAfRKCTBOA\K. 71, 16. IIOTKKAH\-K I nOTRpKAII\-K. 71,19.TA- 
KOKHH : TAKORHH. 73, 15. pfK mHA\H : pEKlUHA\H. 74, 23. HpK- 

hork: npKKORK. 78,36. nocAivUJK-: nociiivmK-. 83,26. rkc\-o- 

IJItTKCH: RKC\-Ol|J«TK CH. 86,9. KpKCOTII : KpAfOTH. 86, 24. f K : 

ck. 88,20.11: HH,rectefortasse H^Kf. 88, 25. HSKrAaroAATH : 

HSKPAArOAATII H. 88, 27. ll,ApK HApfA^K : H,'kcApK H^kcApfA^K. 

88, 28, AC»V\'*^' " HApfA\K: ,\,OV\'klH ll,'kcApfA\K. 88,31. pA,.\,OYII- 

T( : Ti)<^\f,\»T(. 88, 34. oynKKAmf : adde cv-nKRAiiie. 89, 13. G^- 

A\CWHA: GHA\fWHA. 89,21. CCKfA\K : CKCfA\K. 89, 21. POCHO- 

j\a: kota. 89.24. oKAiaHH : okahhh, sic cod. liabere dieitiir. 

89, 25. MAOR-kHKCKAPo: MAOR'kHACKAro, sic cod. Iiabere dicitur. 

89, 25. KK3K'kcHRKi: RK3K'kcHRKH. 89, 29. AHOCrOAI : AnOCTOAkl. 

90,3. OHiio : WHiio. 90, 12. awkork: awkkkk. 91, 30. Hroy- 
A\cHHt>i: HroyA^oHHrd, sic cod. habere dicitur. 91, 36. wkoba- 

HHie: WKORAHHf. 91, 37. CKfqi«HHI€: CRfl4JfHHKII€. 92, 2. TpA- 

^csa^^opii : TpAnf3A<jiopH. 92,8. kpaai€Rkctra: kpaai€Rkctko. 

92, 13. KpAAlCKKCTRA : KpAAI€KKCTKO. 92, 13. BklKOAiaKK : fjkl- 

ROAidHK, sic cod. habere dicitur. cf. 559, 3. 92, 20. a ceao : a c(. 
92, 22. /V,'*TKHAA\K : A'kTkHAA\k. 92, 23. Pov'^'*'^""- P«>V^'*'^""' 
92, 27. (4,0 FosHj rAARf HA Aov^Hnoy rAdKoy) fortasse iu inar- gine additurn Dec. prven. 54. non Iiabet. 92, 28. n<inpaKM- 
HH : np*\npaKraHH. Etiani Dec. prven. IlanpaKraHH. 92, 29. BpOA- 
AHKH : Bpw\\,n"KH. Etiani Dec. prven. Iiabet Kpoaahkh. 
92, 30. QspHC/AaAf : QspHcaa/Mc. 92, 32. ^oyEOBHHKk: J^oy- 
KOBHKk. 92, 3.5. cyoAH : Y^^A" ? *^ic cod. habere dicitur. 

92, 36. cpfcAHHoy Tpkrk: cp-kAUH 0\'Tpkrk. 92, 37. AP<>V''" "• 
Apov^^HH. 93, 5. HOAHH : noAHH. 9.3, 7. XpacTOBHmsj bis: 
XpacTORHu,H bis. 93, 14. noyTf A\k : novTO-uk, sic codex liabere 
dicitur. Dec. prven. habet no\j'T£/\\k. 93, 1.5. uoyth : uoyTa, 
sic codex habere dicitur. Dec. prven. : no\|-Ta. 93, 15. Mpa- 
A\opo\f o\;': /MpaAAopo^f , o\'. 93, 16. c A\«rraA\H : ck A\Er»AAH. 

93, 20. TpmfTkHHKk: TpfAfTkHHKk. Dec. prven. : TpfueTHHKk. 

93, 21. GTAkUkHaHHi^o\|': TAkukHaHHu,o\j'. 93, 23. IjJuTapH- 
UOA\k c: l|jHTapHHOA\k H c. 93, 25. w;i,h BHHorpaA<\ i>3 Poy- 
AHH'k recentiori inanu in rasura addituni. 93, 26. aok- 
Koy : AOKKoy. 93, 26, ac^v-'^''': a,^ra. 93, 32. Peri^Bk: Pfrieuk. 
Dee. prven. : Pfrtuk. 94, 1. i^pkKBk: u,pkKOKk. 94, 1. Bo3- 
nHKOA\k: K03HHK0A\k rectius fortasse. 94, 3. liosHHKk: BosHUKk 
rectius fortasse. 94, 4. lJlHTapHU,o\f h: l]lHTapH^o\f , h. 

94, 11. cTov'A*Hi^U,'* ^y ' CTOYA*Hki;k, ov'. 94, 13. Husk: h 
HH3k. 94, 13. raBBHHk: llIaKHHk. ^^^l^.HfA^t^^HHOY: llf(A'k)- 
AHHor. 94,16. c A\ErraA\H : ck A\frraA\H. 94, 19. A\aTopcKki : 
A\aT«pcKki. 94, 20. /KpkKOKO o\f cAaTUHoy: /KpkKOBo, o^i* 
GAATHHoy. 94, 22. GA-kuHu iloTOKk, wj\,h GA^kuHora: 
GA-kuHH lloTOKk, u»Ai* GAivUora. 94, 23. OV' 0\,-A\fHH- 
uoy: ov- ov* A\fHHHO\j'. 94, 28. GpkAo : Kp-kao rectius for- 
tasse. 94, 38. Tp'kcKaKk^k: Tp'kcKaKkno\j-. 95, 1. pkiKapk-. 
cKt: puKapkCKf. 9.5, 2. AkHHqjk: AkUHijjK fortasse rectius. 

95, 4. rpkuikHio: MpkujkHio. 95, 10. RHTUMp-kKkCKH, h kako : 

KHTHMp-kBkCKHH, KaKO. 95,11. KoA\apkl|IHU,OY : KoAAapklJJHHOY, 

sic codex habere dicitur. cf tamen 94. 37 et nota, etiani 
in Dec. prven. esse-uua. 95, 13. ov'3 a«>'^"» • ov-^i» a*^^^' 
95, 18. Aov-KHHk: AoyKHH. Dec. prven. Aov-KUHk. 95.20. x*poy- 
cov-ROv-Ak: \-pov-coBo\;Ak. 95, 29. Ko3Hfra : Ko3H»€ra. 95,31. h 
cuaAaKjKMi: iicna,v,aiOKi€, sic codex habere dicitur. 96, 2. iv,\,k 
Ao\|-MHHHf: w^,w 0\-Ao\,-MHHi;f , sic codcx habere dicitur. 
96,14. x'P0V^*''*'^*^V'^'^ • XP^^V^^^^^V^'*^ 96, 15. YpHcoBovaa : \'pov- 
coBovaa. 96, 18. HSKAHcuapYa : leKAucapYa, sic codex habere XI 

dicitur. 96, 19. /Wfrk: /lurie. 96,30. ,\a ct koch: j\a ch koch. 

96, 30. A\frrd A\oy w^k: A\«rm wj\h. 96, 38. GpAAHOEHKk: 
GpkAAHctBHKk. 97, 3. KpaTHj : KpaTaA. Dec. prven. KpaTna. 

97, 11. GOHKO, Bo\,%\,kHHKk : BOHICO BoVfA'^""'^'^' 97, 11. ROHKO : 

IiOHKo. Dec. prven. Bohko. 97, 12. ^oKpoujfKHKk: /^oKpeme- 
EMKk. 97, 16. AwKocaaAisKk: AutKkCAaAHKk. Dec. prveii. Aio- 
BocAAAHKk. 97, 19. RAa,\,06 : RaaAoie. 97, 20. PaHKo: PauKo. 
Dec. prven. Pahko. 97, 21. GTaHkuiiiKk: GTaHUJHKk, quod 
etiam Dec. prven. habet. 97, 22. Uiicis iuclusa arcliegra- 
plium liabet post GpkAAHOBHKk liiiea 24. 97, 24. ;\paro\j'Hk : 
y\paro\,'H. Dec.j^rven. ^^paroyHk. 97, 24. PanKo: PauKo. Dec. 
prveu. PauKO. 97, 25. RorAaHk, KpkMtA-ku : CorAaHk KpkHtA-kn. 

97, 31. A\HH wKtijiaYk cc ami h wkhmay ci. 98, 2. K'kAkKo\j'. 
K'kAkKO\,'; K'k,\,kEOA\k: K'kAkKOA\k. Ita eliam liabes iu Dec. 

prveU. 98, 3. K-k^kKOA^k : K'k,\,kKOA\k. 98, 3. IICTfJKH : hctj- 

HJHH. 98, 13. iiHCKoyna: leniicKOYHa. 98, 14. nHCKo\,'iia: 
i€nHCKo\,'na. 98, 15. paKOTa HkTHi^e JKHTOTp^fcKAieuHie: paKo- 

Ta: MkTHHf, JKHTOTp'kKAK;HHie. 98, 16. HOECAHH : UOECAH. 

98, 21. AP'f»" • AP"^''^"- 98, 22. A\OHacTkipio: A\aHacTkipio. 

98, 27. i€ Hie: i€h i€. 98, 28. Kk(\'k) : \-k uos addidimus, 
ni fallimur, recte. 99, 13. chh: ckcuie, fortasse ckCHu. 

99, 22. i€3kiKkiH : i€3kiKHH. 99, 26. HaKki : HaKH. 100, 5. i^apH : 
nkcapH. 100, 5. i€3kiKki : i€3kiKkiH. 100, 12. napHie: ivkcapHi€. 
100.15. napt: i^-kcapt. 100,26. KkHoyTpk HH\-k: EkuoYTpk- 
HHyk. 100, 2S. KC>\fj\o\[nm : KorAovriiiHH. 100, 37. GTf^j^aHk: 
GT^k/jiaHk. 100,37. KOJKHni : koh;hi€H. 100, 38. cpkKCKH\'k: 
cpKkCKH\-k. 102, 22. A\Haoiiik: AViiAoujk. 105, 2. GapaHHHk: 
BapauHHk. 105, 4. Eac«AOA\k: EacTfAOA\k. 109,29.1321 — 1336: 
rectius fortasse 1336 — 1347 propter (yTf<j\aHOA\k KpaAi€A\k 
M«TBpkTHA\k 111, 21. 111, 6, De Ga\o\,'ahkh uomiue pro- 
prio dubitandum. 129, 14. caA\0AkJKki;k: caA\OApk>Kku,k. 
129, 32. oEmkAk: OKUJkAk. 134, 36. Hi€pSAaAiiA\k : Hi€pyca- 

AHA\k. 139, 27. np'kKHCOKWA\0\,-: np^kEHCOKWA^O^,'. 170, 25.IlOH- 

CAaEWMk: [ioHCAaEiVA\k. 202, 23. Dyrrachii: Dyrrhacbii. 
257,31. KE3k: BC3k-. 257, 32. KHuiHaro: BHUiuaro. 261,7. J^H- 
BpkKHHKa : y\i5KpkEHHKa. 263, 2. AlaKopit : A\aKapif. 265, 6. ck- 

AkHHHA\a: CpkAkHHHA\a. 265, 9. KkHAOK'kHfHHfA\k: BkHAOK'kHJ- 

HHEiUk. 265, 36. /VjOKpeBHHf : ;\kKpfKHHf. 267, 29. A\H. K\-pa : XII 

A\H K\-pa. 270, 32. aaHniiK; s.tnnuif. 291, 3. H hh^u : M 

HHJCb. 296, 19. KOrSi\IC»KHA\H : KOrS AWKHiWH. 359, 9. I€ : K«€. 

415, 24. Henono/\HKH/Wo: HmoKO/\HGHMO. 421, 29. hhy"8: 
HHYii. 442, 3. fToKO/UK: NoKO/Mk. 445, 32. TKpui^i;; rTKpkl^y,. 
494, 18. Tp'kKHHi5: TpivKHHS. 528, 22. ^.(^: ^^^V)^. 
528, 22. A<>necfKH: aohocjkh. 533, 11. rp-kMHCTie: iipbMHCTYf. I. 1114. 

V 

Ziipari Stroje et zupanica 8ima. 

^KSnaH Grpof Bktoamhw. ^KSnaHHi^a «ro GH^wa. 

Bk /x^kTo . ^apX^ . 

GlO nfTpa\-HAk Ji,A KSjy,(Th MCHACriip^ y GTKHfipH. 

Inscriptio acu picta in peritrachelio , quod est in mon. 
Banja prope Catharum. Editor descripsit anno 1856 ; habet 
quoque 1. Kukuljevic in Izvjestje o putovanju. 40. 

II. 1181. 

Sava, Serbiae archiepiscopus. 

GeH M{E3A'k ^^apOBaa-K Hap Haf^^M Ko/UH'l'CH'k CKATO/Uy cipK- 

CKO/MiJ GaKRCii) RTi 3HaKTx uapcKJc KAacTH nocTaRa/ATH HrSaxcHa 
caiMOKAacTHa. iVkTa wttv XpHCTa .^apna. 

Inscriptio recens in mon. Chilandar. D. Avraam. Ounc. 
13. Cb. Fopa. 35. Corriges annuni monitus Savam anno IIOJ) 
natum, anno 1186 monachum in monte Atho, anno 120S 
hegurnenum in Studenica, anno deinum 1221 archiepisco- 
pum factum esse. 

III. 1186. ind. V. 27. septembris. Ragusii. 

Stephanus Nemanja, Serbiae magnus zupanus , et fra- 
tres Stracimir et Miroslav, cumRagusio, comite Gervasio, 
pacem faciunt. 

Diplomatis latini subscriptio est serbiea, crucibus enim 
Stephani etMiroslavi addita sunt haec verba: (-ksk re)ah »;i$- 
naHk KAKHk cc H no,v,knHca\'k. iv^k KHf3k A\HpocaaRk KakHk c( h 
noAknHcayk. 

Sine sigillo. Origin. membi'an. in c. r. archivio Viennae. 
Vetus apographum integram praebet subscriptionem. 

IV. 1189. 29. augusti. Ragusii. 

Kulin, Bosnae banus, pactionem facit cum Gervasio, 
Ragusii comite , de mercatura Ragusinorum in Bosna. 

^ H/UE lVH,a H CkJHa H CKtTOra Ji,0\f^d. 'k KaHk KOCkHkCKH 

K^AHHk npHC{3a>o T(K'k, KHCKE KpkKauji^ , H Bkck/Uk rpa1^a/.uk 

1 H npaBK roH ^pKJKaTH ck ramm h npaBS B-kpS, ;i,o Koa-k ck/MK 

XHKK, BKCH ^SEpOKKHaHe KHpf \-OAf no /«0«/«^ BAa^aHHIO TpKPtJ- 
lOKf, rK^Hv CH KKTO Y^^Kt Kp^kRaTH , FO^yk CH KTO /WHHf , Hpa- 
KORK KHipORK H npaKKIAXK CpKU,Ea\K ,V,pKH;aTH ( Bf3K KKCaKOE SKAe- 
AH , paSKRii l[JO A\H KKTO A,A CROHOBK BOAOBK HOKAOHK, H Ji,d 
HA\K Hf BSA* W.VK A\0HYK MfCTKHHKOBK CHAf , H ^,0 KOA^k 8 t\\(Ht 
bSA^J A*''^" "'^^^ CKB^kTK H nO/V\OKK, KAKOpE H CfK^k, KOAHKOpf 

A\orf, Ef3K BKcera 3KAora npHA\KicKAa, TaKO /V\h EorK no/waran h 
cHf CR(T0 (RaHKi^fAHf. 'k Pa,^\,oe A"''^'^'» kahk nHcayK chw khhtS 

nOKfAORK KaHORK W^K pOIKACTBd YPI^^T^OBa THCSKa H CKTO H 
WCK/UK J{,(C(Th. H 4,fBfTK aHvTK , AV^kcfL^a aBKr8CTa 8 AI^Ka^l^fCfTH 
H ,l,fBfTH ^•^"•»1 iJckHfHHe rAABf HlVBaHa KpKCTHTfAa. 

Origin. inenibran. in bibliotlieca caesarea Petropoli; 
duo apographavetiistissiina, qiioriim alteruni ineunte saeculo 
Xlll. factuni est, in c. r. archivio Viennae. CiioMeH. I. P. J. 
Safar. Pamatky. Listiny 4. IIsBbCTifl 18.52. 344. Spom.l. Nos 
textum damus apographi antiquioris. 

V. 1190. 17. junii. Ragusii. 

Ragusini , Gervasio comite , foedus faeiunt cum comite 
Miroslavo, fratre Stephani Nemanja, Serbiae magni zupani. 

Diplomatis latini subscriptio est serbica: npKCTK kh(3a 
A\HpocKAaRa. 

Sine sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 

VI. (1193) 6701. ind. 1. 

Actum de silva emta a S. Sava cellae in Caryis. In mon. 
Cbilandar. P. Uspen. 177. 

VII. (1186—1196.) 

Asen, Bulgarorum et Graecorum rex, potestatem dat 
Ragusinis in suis terris libere mercaturam faciendi. 

Y ;\aRa U,apKCTKO>\\H U'PH3KA\W CH ^Wp^k RCfH A-^BpWRHH- 
UICT'kH , A<MKWRHTvlA\ (R^CfR^fcpHTvl/WK rwCcTf/WTx) ^apKCTRA /WH, 

Aa iAj^^ ywAATK nw KctH ywp^k i^apKCTRa /wh c KynA.^R KaKB;^ 
(ah)rw, hah hwca hah ^ch;^, hah KBnH;^ kakr^r ahcw hw- 
catty, h aw Kwa ahkw 3j/\vk hah ywp^Ki awh^;*^? hah ,\w Bt»- ^'klH-k HAH BpdHHHkRJ H B-kAPpiV^a AWHA^T-k , HAH»AW Tp-K- 

Hwea H no rc«/M« SarwpnS. ..(h)/\(h) ^w (n)pACAaB(a) hah 

KapKiJH-KCK-KI-fc X-WP'KI RpH^V^RT-K , HAH KpivHTvCTkH YOp-fc HAH 
KWpSHC^T-fe^H HAH RW yV^pHH-h H R y\HA\WT HAH R CKWnbCK;^;!; 

)fWp;R HAH iipHA-fc^n^cK/ii/R HAH B /y^-fcBWACK;^;*; X^P^ "'^" K 
3«A\4 apKaHacKA^;^ hah b Gwa^hi* h^i.^rt-k, nw KCA,v,i> A'* ch 
K^nwRa;ix h npoAaKa^RT^K ckwkwahw kk-k KcivKw^si naKWCTH, 
Aa H( HA\a;i;(T)'K nw Kcfcx-K Ywpa^^K u,apKCTRa a\h h r(pa)AW- 
B-fcx-K H KAHc8pa\"K sanp-fcTtHHa , h(;*;) ^,a ch ywAAT-K h KiJnS- 

^T^K H npOA^^Ba^liTTv KfC RfM^fcAH 'fc(K)W H RCfR-fcpHHH ACHKWRHHH 

rwcT« ^apKCTKa a\h. ktw ah h^m^k cnaKwcTH w toa\ ahkw hah 

HA KAHCSp-fc HAH HA ^fiWpWCfcjCK HAH r^Cfc) a(h)kW Hp-fcs-K 3a- 
KOH^K KSa\«PKH , TW ,\A ( K^fccT^K, TWH ( npWTHKHHK-K HapK- 
CTKiJ A\H, H A\HAWCTH W( IJIfTK (H^AV^fcTH , (h).»v Kf AHK(;j\). . . A\f 
WpVHTh naTHTTv . . . MH -J". 

-p flckH^^K).. . E^A^Krap^W^A^^K) H rp'KKOA\l. "j-. 

Sigilluin avulsuiii. Origiu. meinbran. P. J. Safar. Pa- 
inatky. Listiny. 3. IIsBliCTifl. 1852. 347. 348. 

VIJI. (1198) 6706. 2. novembris. 

Stephanus Neinauja, Serbiae inagnus zupanus, venit 
in inontem Atho. 

HACA^fcrfHH cKfTaro cero A\aHacTKipa np^knoAC^KHKiA^K 

WTKK{A\K HaiIIHA\K GhA\EOHOA\K H GaKOIO 8A\'lAf HKIA\K. WTKHf EAA- 
roCAORH. 

NaUIK CKfTKI A\aHaCTWpK CHH, 'fcKO OrK^fcA^fcTH Ka/UK , 'fcKO 
WnOV'CT'fcAO K'fcui( A^^fccTO CHI€ WTU Kf3K0;KKHKIYK pa3K0HHIKK, 
npHUJKAKUJOY :K« KK iMH^fc TpKKAAJKf HOA^Olf HaCTaKHIKOV' WTKHO^' 
HaiUfA\OV' GhA\«WHOV' A\HH\-0V', fJK« HHO/UOY ^"^^ 3fA\AKHKJYK HC 
npHAOJKITK Cf , 3aHf/K6 ^'^'^^'''^rVfcTSAK CH 16CTK AOV'KKf pa^H , fHvf 
TtHAOTOlO HCKAUJf WTKKcfc\*K, H HAUJK \-OTfl|IOV' nOHHCTH WKpa3K, 
BK HIHCf TfnAOIO npOKOAI» Ce AOVKOBmO, H KO/KKCTRKHKIA\K UO- 

AKHTK cf A^VV'^'^^'* CAKiuiaRK np'fccAaAKi raacK rAaroAoyijjK: ujKe 

Hf WCTaKHTK KC'fc\-K , H KK CA-k^l^ A\fHf Hf H^fTK , H^fccTK A\H 
AOCTOHHK, U,apKCTRO CKOfTO WTKMKCTRA WCTaKHRK H RCa 'fcjKf 

Ha 3fA\AH H A^V^^^V nopaKoi|iaioi|jaro Avupa u^K^fcrK, kk chio 

npH^C nOVCTKIHOV A^^fccfl^a HOfiWKpa RK .K. A'^"'» ? KK A^fcTO 
. ^S\J- . H .S., H RKCYOT^fc WHK KAAHtfHKI , 'fcKO H TAAVO WnpaBAA CRCf HapkCTKO, TJKO H ^^yk Rk^K^^tA^kEh. SA BKI WEp'kcTH RW 

mijCTC» cnacenira, HcnpocH 0^ napa AA^kcTo chj noycToie, h no- 
(Th iWiut rp^kmkHt^ro hsi* BaToni^a, h rw M^kcTo chi€ BkCfAHRi^ 
ce H H^kKoaHKO iWAM np^kGKiBk ck <vtHOio BertHKH/Mk JKf H Hmp^ke- 
CTecTKkHki noARHPk np-knikAK .ii. /wkcfi^k np-kRkiBk, Kk BiiMHO- 

(WynpivAOIKH Cf K/\iUKfHCTEO\j'. 

E Savae typico pro mon. Cliilandar. Codex nieinbran. 
saec. Xlll. in Chilandar. D. Avraain. Oniie. 8. Cb. Fopa. 24. 

IX. (1198—1199.) 

Stephaniis Nenianja, Serbiae inagnus znpaniis. Doiiatio 
facta monasterio Chilandar. 

Hc-KOHH CkTBOpH BOPk HCBO H ^fAIAIO H MAOBlvKkl HA HCH, 
H BAarOCAOKH M-, H ^JCTk H/Mk RAACTk HA KcivH TBApH CKOfH, H 
nOCTdBH IVBH Hape, ,l,pOYrHf KHfSf, HHH BAA^HKkl, H KO/MOyJK.V 

,XACTk nacTH cTa,i,o cBoe h ckBAoi|'4,aTH t WTk BcaKora skAa Ha- 

j^OAfl+l^fO HA Hf. T^kA^kJKf, KpATHf , KOrk np^k/MHAOCTHBkl O^- 
TKpkAH FpkKf l^apkAAH A 0^^^^ KpAAk/MH , H KOrO>KA« OHKA pa3~ 
A^kAHRk H SAKOHk ,A,aRk H HpaKkl O^CTaRkl H RAa,A,HKkl Ha,\,l* """ 

A\H no HpaKoy h no saKOHoy pacTaKAk cRotio npii/MOYAP^^^^^rHio, 

T^k/MkHCf nO /MkHOSivH «rO H HCHak/MivpkH^kH ^MHAOCTH H MAOR^k- 

K'.>AioKHio ,.\,apoKa HauiH/Mk npa^^-k^A.O/Mk h HauiH/Mk A^I^A^^wk 

WBAa,^aTH CHIOKk 3f/MA0Kk CpkSkCKORk, H KkCaKO^kKO KOrk CTpOf 
Ha OrnkUja HAOR^kKO/Wk Hf yOTt MAORivMH rHKiCAH, H nOCTARH /Mf 

KfAHtra >Kov'naHa, HapfMfnaro Rk CRijT-k/VAk Kpki|jfHH GTiv^jiaHa 

H6/V\aH0\,', H IVKHOKHYK CROW ^'^^""«'V' " KOAklUe OVTKpk,l,Hjf^k 
KOIKHIORk nO/MOKHIO H CROflO /MO\j',l,pOCTHIO, ,l,aHORk /MH WTk KOra, 
H Rk3,^\,KHrO\-k HOrHKkUiyiO CKOIO ^l.iv^^HHy, 11 npHOKp'kTO\'k W,\,k 

/MopkCKf 3?/MAf 3eTor H ck rpa,/»,0Rki. a W4,k flpkKanack IlHAOTk, 
a W4,k rpkMkCKf 3f/MAe AaBk c AknAanf/Mk, FAkKOMHHo^' , PivKf, 
3arpkAaTo\,', A^kRkMf, GivAHno\|', Amt hhi;o\j'. h KOHiHioRk ho/MOKhio 

H CKOH/Wk Tpo\|',A,0/»K TA RCa RpHOKpivTk, HOCnivUlf HH«/Mk KO>KHC/Mk 
,nHpk H THYOCTk RkCknpH«iV\klUO\|' RAa;\,HMkCTROY /MOf/MO\f WJS,h. 

KkcoYA^5 3aMei(k no(o)ippaRaTH /MkicAk crok» h nooYMaRaTU o\j'A\k 

f5?0H, Rt.JK.Xf/xivRaTH H HfipH Cf W A^^V^" CROfH, Kk KOTOpOt MHCAO 
RkMkTfHk KSaOV ^^ AI^H"* CTpaUIkHarO CtijS,A, H KAKO KH /M0I|JkHO 

EkcnpneTH /MH anrfAkCKH h anocTOAkCKH wKpa3k h nocA^kAORaTH 

BAaAHMkHE/Mk TAArOAOA^k : Rk3k,\\'kTf HrO /M0£ HA Cf, H HaOVMHTf ti WTk A\fHE, 'knO KpOTbKK UMk. il CkAvkpEHk Cptv,.\kl^fMK, HTO RO 
AtOe BAarO H Kp^k/VXf /UO? AKKO fCTK. A\HUOYKkmor >KI Kp'kA\EHH 
A\HOrOY K/\a4,HKi\ /WOH npHv/WHAOCTHCU H£ Hpk/JKp^fc A\OAeHH'k 
CKHA^kcKaHH^k CKOerO, HK ^kKO IIJf,\,pKI Tpi>A<>"^'''^'''*^'»*^^^"'^'* " '^^*^~ 
3A0KK3A<»Tf/\K, HJKf pfMf H«CKKpKHH/\\H CKOH/WH OyCTM : Hf HpH,A,0\-K 
HpHSKKaTH np'i\K£,.\,kHHKK HK rp'kmkHHKK KK HOKa^kHHC; H /WKH^k 
HO /UH/\OCpK,A,KIO ffO KKH«3aH0\r HpHKAOYMKUJOy C€ Kp^k/WfHH 'kcHO, 

H Kca /WHpa c«ro hkctk h caaKa hh kk hktoikj a\H KK/wkHena 

KKICTK, H KKCOy KpaCOTOy rKHTH^k CSrO M ,V,HKKHO KKBKp^kHHf 'fcKO 
^ 4,KIA\K /V\H KKICTK KH^H/WO, a ypHCTOKa AIOKKI HaHC npHK«30Ka- 
tUf C( KK /WKirk ai|l« H KK He,,\,OCTOHHOV|-. H KKHfSailOy WCTaKH\CK 
K/Va,A,HHKCTKO /VVO« H KKCa /WO'k, /k»3/VHHKJia'k /WO'k, XpHCTOV,' H3KK0- 

r\Kmov,-TaKo n np^kcKrrkn rocno:K,v,H Koropo,\,HHM, ii cnoAOK(H)/V\6 
rp^kuiKiiaro cKnwro nra iro KAararo, h u>KKi|jKHHKa /\\( CKTKopH 
HKCTKHaro H aHreaKCKaro h anocTOAKCKaro WKpaaa /uaAaro h 

KfAHKarO. CfAVOy TKf KOHKHaKKmOV- Cf /UKH^k, OVCTpOK» C£-UOY KKJ- 

KaE<\«ov', w'CTacH\-K Ha np^kcToak /V\o(a\k h kk yphctoa^M'*-"*'^'*" 

H^k/WK /WH BAaAHHKCTK'k AOyKKKKHarO /Ull CKIHA GT'k<|iaHa, KE- 

AHfra H^ovfHaHa h ctKacTOKpaTopa, 3tTH w;i,k Kora K^kHKHaiiaro 
KHpK flAf^M^k napa rpKHKKora, h ai|jf h h( ,\,oc'roHHK paKK XpH- 

CTOy Hap(l|JH Cf, OM.WfOHK /UIIH\-K, KAarOCAOKHyK H KCaKII/WK CAa- 
rOCAOKAEHM(<V\K, 'kKO^KC KAAr^CAOKH IlcAKK HkKOKA, CKIHA CKOErO, 

IIJK6 nocKn^kmKCTKOKATH (Moy w KcaKO/WK A^ka^k KAaa^k o\f KAa- 

AHHKCTK^k CKOC/WK H KAarOCpKAi^ KKITH Ha /WHpK KpKCTH'kHKCKIu 
H W IU)KKK(a)\-K liei|JH Cf H CA0Y;KCI|IH\'K liK HH\K II HHKaKOH^f 
1:KITH 3a30pKH0Y W^,h KcfcyK TKOpKII,a H rocnOA'^. nO Cf/WK Hlf 
H3KR0AfHHf/WK RaAHKKI /WOfrO HcOV,' XpHCTA, •fcKO/KC B^fellJaKafTK 
IIHCaHHf: HHKOTOpilHJf HpOpOKK BK W'TKHKCTK'fc CKOf/l\K HpHfTK 
fCTK, IMHfTK nOAKH3aTM Cf /WKICAK /WO'b H3HrH /WH W,\l^ 3!tai5M'k 
/WOfrO H A'kTH M nOCTHrHOV|'TH H'kKOf /VVkcTO H TOy MOAOV'MHTH 

cKnacf HHf, H Hf wcTaKH /WfHf KAa,\,HKa AvoH H /Vvofro ;KfAaHH'k, na- 

Hf KO pa^^fTK Cf W rp'klHKHHIJ,'k KaiOqiH Cf. II3H,\,0\'K H3K WTK- 

HKcrKa cKOfro kk GKfTov.'JO FopoVj', H wKp'k'ro\'K /vvonacTHpK H'k- 

«OAH KKIKKIUH, 30K0/WKI XHAaH,V,'»pK, KKBf ^f MHf CKf TKIf H Hp^fccAa- 
EKHHf BAaAHHHU,E Hamf KOropO,V,"Uf ? HA^fcjKf Hf K^fc Ka/WfHK OCTAAK 

Ha Ka/WfHH Hoy paaKaAfHK wAi*M0VA'*5 h noTpoYA"KK CTapocTK 
cBoio, nocKn^kmKCTROYioipoVj' a\m cKiHoy a\h, BfAUf/Wovf :Kov,'nitHOY 
GT^k^aHoy, cKnoAORii m* K/\aAHKa /WOh KyTKi f/Woy KKTH'ropo\'. H HCCTH ero norHeklUCf BkSHCKdYI^? " iVCHOBHYk H no HBbBOAf- 

HHK» BAa^HHHi^E BoropoAHi^f, H fi,A, tfif HCknpocHYi» FlapHKt oy U,A- 
0A oy IlpHSkp^kH^fc, A^ A^X** ^^^ ""V^ AxaHacTHpoY ^V GBtTOH, 
FopHv cBfTOH EoropoAHUH oy AlMAfWY'» ^^'^^ NmpoBHi|ja, Mo- 

/MOYHJOl', G/\a/MO;i,paBU, PtTHBaOY, TpkHHt, pETHBbLIJHl^a, 

TpkHOBhUk, Xona H j^QiirA XoMa h TpkPk Tb'Hrf h 4,kRa rh- 
Horpa4,a TiJnre Haca,i,H\-k h oyaHivHHKe .a** «A^h'^ ^V Tpi^nf- 

a^vYk, APi^''H ©V A^'^^"^''''^''^' TpfTH y roaHUJfK^k, HfTBpkTH SUa- 
fiHH^k^h', A 3A KOH/WklKA* OYAH^kHHKO/VXk HO Af^Ba HAOB^fcKa, H HAa- 

HHHovIioraHOV*, H WA RaaYkPaAOBocoYAi^^^TBo Hti8pkreB0,a Rc«re 
B/vayk . po ., H A^X^ ^A"^ BWTkKa HkTO /worf, h oy BiT^k kokw- 

Af H COAH .A. CknOYA*^^"^' H ^l^* KkTO WAk /V\aHaCTHpkCKHYk 

AiJAH kHvJkh hah BAayk noAi^ BiAHtra H^SnaHa hah koa HHora ko- 
ra, A<* C6 BpaKaio wntTk; aKO ah wa^* H^ynaHHYi^ a8ah npH\-0A« ^ 
/uaHacTHpkCK£ Aov-AH , A^ cf BpaKaio ontTk. h Rkca «ahko A'*^*' 
/waHacTkiptBH oy GBfTov ropov-, M hHx Tp-ke-k hh /vvo«/Vvoy a''^'»'*- 

TfBH HH /VVOf/VVOV' OYHOV|'HtTeBH HH /VVO(t/VVOY) PO(AH)/VVOY HH HHO- 

/vvoy HHKO/Viorpe. aKO ah KkTO CHf np^kTBop^H aa) avo^ KorkcorAH, 
HAA /vvoy ( cornkpkHHL^a CBtTa KoropoAHi^a wa CTpaiukHO/Wk coY" 

AHl|JH WHO/VVk H -kSk rp^kuJkHHKk GH/VVfWHk. 

KpkCTk GH/VVWHWBk H H A •* H H C a K M (. 

Sij^illum uunc avulsuin: nenaT cTt^i^iMa BSAUKarw HvSuaHa 
Hf/VvaHe. Origin. menibran. in mon. Cliilandar. D. Avraam. OnHC. 
16. Cb. Topa. 40. P. J. Safar. Pamatky. Listiiiy. 5. Spom. 2. 

X. (1199) 6707. 

Sava, Serbiae archiepiscopus. 

TickYk uoc/vkAHiH GaBa rp-kujHkiH. 

Subscriptio. ESavae typico prohesychasterio in Caryis 
{Opa\-oKHu,a) in monte Atho. Cod. membran. saec. Xlll. in 
Caryis. I). Avraam. Oiihc. 71. Cb. ropa. 80. P. J. Safar. Serb. 
Lesek. 119. Wiener Jahrbb. Llll. Anzeigeblatt. 2.5. ro.iy6H- 
u,a. 1840. 247—2.51., ubi integrum typis exscriptum habes. 

XI. (1100—1200.) 

Nomina Ragusinorum. 

. . . BOBHKk. riHAMnk IleHf H'k>KHKk. Ti^Ai^pi* AlanaAJCHKk. 
/KSHk GkTpajKkKa. ^^A\k A\aT*ko AymKk. MaT-fcuia PaAo- CkAaBHKh. A\apKTHHK GoHHKaKHKb. /K^pKrk KoTOpaHHHk. Ka- 

A^Ai^PHU'* '^'^^ BpkToaOiWt^k. IlaAbAxa IlHKi>AapeEHKk. Pi^cHHk 
BoafCkaaKHKk. IlHannk AXoKkpiimnKk. AYapkTOO KkanHHKk. 

IleTpk IlHKyaaptKHKk. ^kparSHk A\oHCTpk. BkA /Kank 

rya-kpfEHKk. KoaEHk,i,a .... Aoaiknpk^-k. TSai^P»^ PacTHKk. 

;\8a^k Toa\amk Kp^HOKHKk. /li,kA\HTpk TH\-OCkAaBHKk. 'BKOKk 

KamHi;a. onaTHua wTk GeaxHiOHa. Mi\t\A cecTpa GpkcanKa KkKH. 
Kork,\,aHk llHJKHHOKHKk. A^Hya raA\o. IiaAk,\,f FpkrypoKHKk. 
HyckKk FiJHkMbAHKk. 'IiK0BHi4,a MHKkAHHa. FlaKkpaTk A\aHk;i,e- 
poBHKk. BkaacH PackTHKk. IiHCkTH FaTaak,!,. . . 

Fragmentiun vix leiJi^ibile. In ter^o diploinatis seciuen- 
tis. Origin. nienibran. in c. r. archivio Viennae. P. J. Safar. 
Painatky. Listiny. 1. 

XII. (1100-1200.) 

ConiniunePopovo litteras inittit ad coniitein et coinnuine 
Ragusii de conventu (cTankKk). 

Ci)Tk nonOBkCKf OnkKHHC KHfSy ,\i>KpOBkMkKOA\8 H rpa,\,k- 
CKOH oCnk^KHnii. TO tpf CA\0 yrOBOpHAH CTaHkKkA\ SakA^ivYk 

i5 Ht^v^vAiJ, ,\,a KH HHCTf ptKau , ,\A cf cTaHfA\o Ha-HOH CTpaniv 

P^kKf, H{ KfA\0 (h)tH Kk BaA\k HA OHS CTpaHi?, ,A,'k HH H'k SaKOHk, 

A^fc BH Pa,\,ocAaBi> ,.\,aKkmt pyK5>, Tfpe ra BtsacTf, ^a (a)Ko Kf- 
<i\o npaBOA\S CTankKi», 8 kh ai^i^i^? .'i.iipkACBk Ai^^"^7 ^ '^i^A' 
,.\,kHk ,/j,a cf cTaHtA\o y ^aTOH^k, ^x^k^MiA^aA^o EAacTfAKCKS no- 
Tp^kKy. H KAKa ( Bama npaBHna, yroBopncTf, ,^\,** nSTHHKa np^k- 
AaA« TpkCTtHHMan* na cTaHk^k, Tfpe -£kah AVkHHKCBHKk Xpa- 

HHUli^ i> rpa.VI^ npHKEAk. KOrk BH ,<\,aH 3;i,(iAKH(. 

Infra: khoH h onkKHH'k. 

Origin. ineinbran. iii c. r. archivio Viennae. P. J. Safar, 
Painatky. Listiny. 1., ubi legitur: Ttp c KeKAHA\'kHHKfKHKk \-pa- 
HHmo\,' oy rpa,i,k npHBfAk pro -«kah etc. CnoMeH. 11. 

Xlll. (1200) 670S 13. februarii. 

Stephanus Nenianja, Serbiae inagnus zupanus, nioritnr. 

O Bp^k/UCHkH ckA\pkTH Hp^knoAOKHaro WTk^a GHAvtona h 
A\HHjca. 

lik A^kTO . ^s\|'H . A^^kcei^a ^>«pBapd Bk .ri. ,\hHk Kk B'kMHo- 
A\ov' pp-kAOJKi c< KAa^KfHCTKOY u'Tkn,k Hamk GHA\fU'Hk, aaBk- 8 

TO/Uk WCTaBHBk /WaHaCTKipk CH Hd /MH^fe, B<AHIO TOyroy H KOW- 

3Hk npHf\'h, f,v""<^ WTK noYCTOiukCTBa , A Apoyro h WTk Bora- 

3HH Kf3B0H;kHkIYk paSBOHHHKk. WCTaKHBk A\aHi\CTkipk MH^k Bk 
A\aAO<\\k H CAV^kpjHOA^k WEpaS^k, Bk HfA\kJKf A\H U'TH,lf, H Hpk- 

Bora Hrc»\-A\fHa np-knoAOBna A\OYH;a A\f0.o;i,Hra A\Hi\*a h t. 4,. 

E Savae typico pro inon. Chilaiidar. Cod. membran. 
saec. XIII. in Chilandar. D. Avraam. Oiiiic. 9. Cb. Topa. 26. 

XIV. (1206.) ind. IX. mense junio. 

Michael Angelus, Despotes Aetoliae, Epiri, Artae etc, 
Privilegium Ragusio impertitum. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1851. 
I. 526. 

XV. (1210—1215.) 

Sava, Serbiae archiepiscopus. 

Typicon pro monasterio Studenica. J, P. Safar. Serb. 
Lesek. 119. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 26. 

XVI. (1195-1224.) 

Stephanus, Serbiae rex (1222 — 1228), monasterio 
Sludenica donat plures pagos. 

. . . naKW ^a eCTk Bf^OA^O BaCfA\k Y^^TfipHA^k ^HATH, ^lVKAt 

(CTk MttA A\0HacTHpcK6 3£A\Af : 4,0 McfHine ornpaBO Ha ^OAai^k, 
oynpaBO EikiAOA\k na Bpkyk na ljJaBMHH,o\', MHc-nAaHHHO\' oynpa- 
Bo Ha ro\'i|ifpHU,e, o\'npaBO np'kKO pe Kt , o\'npaKO o\'3 Kpk,.\,o na 
nAaHHHo\' KpivCHHHKor, oynpaBo na noAoyA^Hpk, oynpaBo na 
HKapk, o\'npaBOA\k HBpoA\k na Oyciif pEKOA\k GTo\'A*HHi;a»A\k, 
oynpaKo na pfKo\' IIIceHii;o\' . . . 

E libro manu scripto 1619 hoc fragnientum publici juris 
fecit P. J. Safar. Serb. Lesek. 121. Wiener Jahrbb. LIIL 
Anzeigeblatt. 11. 26. ^lliTon. cpo. 1845. I. Ultimae lineae 
annum continentes desunt. 

XVII. (1222—1228.) 

Stephanus, Serbiae rex, monasterio S. Mariae in in- 
sula Melita (AXa-kTk Meleda) donat pagos quosdam. 

^ATIAk KAarklHYk H HCTOMHHKk BkCaKOAAOy ^AHHIO HfW- 9 

CKO\'AI*HMH? OV'CAKIUJHTIAk KkCaKOA^OV npH3klBai<M|iOY/MC\' HH- 
CTHHkK), Ht Y<^T6 HH l€,l,HHOrOJK« norHKEHHI€, Hk Kfae Bkck/Uk 

cnacTH cf H Bk pa3ov'A\k HCTHHkHkiH HpHHTH, Bkck^k Baa;i,kiKa. 

XpHCTOCk KOrk, HCTklHkHa A\0\,%\,POCTk WTkMa , l€rOJKf MiK 
KTO IVKp^fcTk Bk HCTHHOy KAa>K«Hk, KTO O^KO ^«^KOAkHk H3krAa- 
rOAATH CHAHH rOCHOAI^HC ? IV CA^HiptHHH TaKOBarO BAa^klKU, 

BcaMkCKaiv ov%\HBkAaiOTk c«, WKO 3a Haujf cnacfHHre KkHCTk hao- 

B^kKk, KkckYk KOrk KkRAkTHBH C( Bk Hp-kMHCTSlO CH AVATfpk, H 
CBOHA\k CH KAarOBOAEHHI€A\k B^kHkHa HaCk, ,\ai€ HCnAkHCHHI€ 

HcivcKOYAi^H*^ ^^ AK>KOBHio npHHaAaioipHYi^ Kk HEMOy. l€r07KC KAa- 
rocTHHOv,' HAOBkKOAioKkilv pa^oyAvkBk a3k rp^kujkHH GTf<^aHk, 

BtAHH KpaAK, UaA^^kcTkHklH rOCHOAHHk KkC{ CpkKkCKC 3fA\Af H 
/^HWKAHI€ H ;\aAkA\aTHI€ H TpaKO\,'HIII€ H Y'\kA\kCK£ 3IA\AI€, HpH- 

naAai€ a\oak> th ce, rocnoAH, tw npHi€Tk M( HC-Mp'kBa mat(- 

PC MOC, TklH l€CH AVOH HOKpOBHTfAk, TEKE OYTBpk^A^HH*^ H 
HAAfJKAIO HA\aA\k, H T(K( A\OAHTf AkHHHOy npiiA*»'^'*''^^ Up^kHH- 
CT0\|'IO TH AVaTCpk, A\<H< OV'KO HSkKpAKk AO'^^*>V WTkl^a A\OI€rO 
BklTH /V\H Ha(A\'k)CTkHHKOV|' CTOAA WTkl|,a A\OI€rO H Bk KpATHH 
A\OI€H BHUIklUa M( laBHRk H A^H^k np^k^ACTk naCTH CTa,\,0 WTk- 
l^d /l\OI€rO Ck KAarOCAOBACHHI€A\k WTkHHA\k A\H , HJKf H Haoy- 
HtHHie CHHtBO SanOB^kAABk A\H'k H pCKklH : CklHKt, A\OI€ rAArOAkl 
BkHHA\aH , Kk A\OHA\k :KC CAOBCCeA\k HpHAaraH 0\j'\*0 TKOI€ , Ck- 

jCpauH i€ oy TBoi€/V\k cpkAK^H, H KoyA" oynkBai^ BkckAVk cpk- 
,4,kiJ^CA\k Ha Kora, KAarocAOKu Kora na BcaKo Bp^kA^c , BkiHovf 
YKaaa i€ro Kk o^-cT^kyk TBOH\'k, KAki3k ko rocno,\,k Bkckyk ko- 

l€L|IH\'k CC K-rO, H /MOAHTKOVj* Uyk OyCAklUIHTk , H CHACCTk K; 
aAVHHk. T^kAVkMJC H a3k pa^OVAVkKk KAa/KCHOyiO ^KH3HK WTKI^A 

/vvoiero , 'kKo kkca ck nocn'kuicHHi€A\K npHACiKaiuc bk ^anoB^k- 
Acyk rocnoAkuaYk, T'kA\kJKc h KAAAKiKa XpncTocK kotk cTpa- 

lUKHa RKckA\K /KHBOyHIHA^K WKpKCTK CTO raRH H , H A\HpK H TH- 
lilHHa KKICTK KK ,\,KHH RAa,\,KIHKCTBa I€r0 HO CAOBOV' npopOKA /V^a- 

KH,\,a : HiKo rocno,\,K nc ahuihtk a^^kP^* \'<*A*MJ"X** hc3ao*oio. 
ccro pa,\,H h a3K npunaAaio K-kAKiu tboi€ HAOR^fcKOAiOKkic, <v\oak> 

CC RKHHC CHU,C TH Hcoy XpHCTC : WTRpK3H A\H WHH CpK^^KHH^fcn, 
pa^OY/WkTH H TROpHTH BOAIO TKOIO BKCC J^hH» JKHBOTA A\OI€rO, 
«KO npHLUKAKI^K a3K l€CCA\K , HC CKpHH W^l^ /VVCHC 3anOB'kA«H 
TBOH\*K, HK WTKpHH WHH /V\OH, ^A pa^OV^wfcK» HKt,i,CCa WA»* 3aK0- 

Ha TBoi€ro, cKKaHxH A\H, rocnoAH, KC3kCTkHa H TaHua np^k/MOY" 10 

APCtCTH TKOKsie, Ha T« GO O^"'^^*^ ? KOHie MOH, /l,a Tbl /MH PpO- 
CK^kTHUJH OYMk H CkA\UCAkl CK-fcTOMk pa30V\M4 TKOtTO , Hp^kGkl- 
KaTH/MH (Kk) KkCkyk nHCaHkHkl\-kTKOHYk KkWGkHOKAieHHie/UH-k 
H Kk npOCK-kllJfMHieHCTklHK» H Kk CliaCCHHie A^YUJH /VI0I6H H tHjAIO 

a<uHHk. H TaKk np-kKkiKaioijJoy /Mh aijje HHoe AO^P^^A^feTtAH he 

CTKOpH^k, W /MH-k npOK-kcTk EOTk, Hk H^^kjKe KHCTk /uaHa- 

CTkipk KOHsro CKfTaro, ck oYcpk^kHH/Mk ^•^'•"^""•^'Mk KkcaKoy 

AOKO/\k HCknakHHYk I€/M0\', H Cf/V\0\f 7K( /WaHaCTkipk^ np^kMHCTkiie 

K/\aAkmHi;i6 Hame rocnoiKAf GoropOAHHf Kk M/^^kr-k chi€ ji,A- 

pOYIO: IVTOKk KkCk H BaGWHO IloAf, 8 AP*>V'''^'^'^ WTOU^k o^ 
KpkKp-k l^pkKkKk CKeTOraBH^a, 'feHHHOYH Ck nonOKO/V\k AlOKO/V\k 

H cKjTaro GTf^ana h CKtTora rewprH-k. a /Mere H/Mk Kk coyTk: 
^KoyAkiraHk ivTk /Mopa ^o /Mopa h WTk ^poYri CTpaHf WTk Mo- 
Tpo\f;KMHHf 'VTk /Mopa Ac* 'Mopa, o\f GTOHii i;pkKKk CKtTaro Hh- 
KOAki. cHie ,\,a GorAoyTk /MfToyHie cKtTe GoropoAHij,e Ava^k- 

TkCKf HpkKKf. H KHHOrpa/l,H KOYHAk WnATk l^pkKKklH/Mk ,4,0- 
GklTkKO/Mk ^a GO^fA^TI^ HpkKKkl 0\f PHinHi H 0\f ^KpkHOKkHHl^H 
np-k^.k ^OV'GpOKkHHKO/Mk. CHH KCer;\,a ,A,a Ki5,4,i5Tk U,pkKKH. H 
3a CHI€ /MJTOX-Hie HHKOHpe HAOKlvKk l\,i\ H« HMd HCHaAH paSkK^k 
WnaTk, KTO l€ 0\,' /M-kcT^k TO/Mk, a HHH HHKOHpe HAOK^kKk J\,A 

Hf H/Maa ntHaAH hh wkaacth Ha4,k KH/Mk. hah kto h KoyA* b^**- 

,,\,klKa HO /MH'k HAH /MOI€ ,4,'kTf HAH HpklCHH /MOH HAH HHkl KTO, 

cera j\,d ut pasopnn hah WKki/i,e4Jor/Mo\f KOH/Mk 0YCHAkii€/Mk 

KO/MOlf. ai|Jf AH KTO 3aKHCTHI0 COTOHHHOK» WAPI^^H/Mk H 
APkSkHJTk pa30pHTH HTO WTk HpHHOCH/MklYk /MHOK» Hp^kcKJ- 
tHvH KOrOpOAHHH GAarOA^kTfAkHHHH , TaKOKklH /l,a GOIfA^TI» 

npoKAtTk wj\,h rocnoA^ Gora KkctAPi^^HTeAra h np^kcKeTkiie go- 
ropOAHHI, H CHAA HkCTkHaro H HiHKOTKopeijjaro KpkCTa Ji,d 
/MkCTHTk lerO Kk HHHI<l(lH)H'k/Mk K^klJ^-k H Kk GyA^VMJ*'^'» > " 

WAk (MtHt rpivUikHaro GO\fAH I€/M0V aHa^e/Ma. ctro pa^H nucaKk 
H HOAknHcajCk. 

•GTf^aHk no /MHAOCTH G0H;HEH KivHkHaiJHkl 

KpaAk H ca/M0 4,pi»>Kki;k kci€ cpkncKt 3e/MAi€ h no- 

/M p k C K le. 

Apographuin saec. XIV. jnembrau. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 51. 11 XVlll. (1222—1228.) 

Stephaiius , Serbiae rex, et filius Radoslavus. Fun- 
datio inoiiasteiii Zica et donatio posteriori tenipore eideni 
monasterio facta. 

GtMoy Htf npHvCKtrOiMoy jCpa/V\ov' cnaca naiucro lcoyca Xpn- 
cra nc HtHcnoK^kAHM^kH /Mhaocth tro, e>Ke cTKopn w HACh, Gti- 
^aHk, no RO>KH£ avhaocth K^knhMaHH npbKH KpaAk KbCE cphncKHie 

3(Mt\(y /l^HWKAHTHie H TpaKOYHHf H /^aaK/Viai;HE H 3a)C/^k/MHI, 

H ck np^kKkS/vovRACHHfUik /VVH cHHO/VVk PaAOcaaKO/vvk , no koh;h(h 

MHaOCTH na/VVivCTkHHKO/Uk /VVH, npHHOCHK^k TKOra IVTk TKonyk 

Kk /Vvo/VkKkHorio na/vvfTk naio, A^pt». cnacoy HamE/Vvoy Icoycovj' 

XpnCTOV,^ H tro CK(TH/VVk , CKITH/VVH AP^t^" HkCTkHarO H >KHKO- 

TKopa|jaro KpkCTa rocnoAna h cKCTki/VVH CTpacTk.vvH ypHCTo- 
Ka/VVH H wTk np-kcKCTyc KoropOAHi^e pH3H h norack h CKtTa- 
ro npopOKa np^k^i^TfHf KpkcTHTf/va HivKana ;V,{chhij,e, wjk* 

Kk3/V0>KH na Kpk\'k IKH/KAHTfaa, H KpkCTH, H WTk T/VaKH npiv,!,!*- 

TfM«KH H /Vvoi|ik/VVH Kck^k CKn'ki\*k anocTOAk, npopoKk, /woy- 

HtHHKk , CKfTHT6/Vk np^knOAOKHH yk , HKOna/VVH CKtTklYI^ H 
MkCTkHH\'k lVKpa3k H CkCOV',V,H 3/VaTH/VVH H CpCKpkHH/VVH 1 pH- 
AHAa/VVH A^^KO/VHO H ^aKHvCH H nOKpOKH CKtTkl/VVH H pH3a/VVH 
MkCTkHH/VVH H CKtTH/VVH l€\-anrMH H KHHra/VVil /VVHOra/V\H, HHi:- 

/WH npaK4,a/VVH , a7K( Kkiuic na npocK^kifienHC cnacoy HauiE/Vvoy 
Icoycoy XpncTov'. h ha Kpk/woy h Ha ivA'k«HHi€ c/voY/K«i|jn/Wk 
cK«TO/V\o\' Ypaavo^'' ct/wov' : ct/vo Ta/VkCKo n ck PaTnnoKk i ck 3^" 
K/\onHTOKk AoyKOKk, Tono/\knHU,a ck lioiouja/WH, PHKkHHi^a h ck 
Kkck/VVH ivKkpuik/WH H ck Ii<rkHOKk, /KHHa ck EaTHHO/Wk, Phrh- 

HH Ck HpkHOKk PHiKO/Wk, T/VkCTO BpkAO Ck PaUlkKH/Wk y\'kao/vvk H 

c l|jHTapHHOKk, n^kujkHaHHua Kkca ck n^kHano/Wk, BoYKOKHi^a, 
rpajcoKHipa Kkca , GKHHkL^H, FpaHaHHna, Pa^HfKO, KonapfKo, 
MpknaKj ck G'kpHOKk, Bp^kcTHHna ck Tpkro/Wk, GKHKHHi^a ck 
QKpo\,'r/VO/vvk, BoKoaE ck HfHHHO/Wk, rKOHaHHU,a ck rioYnaKHiirWH. 
o\,' I6/\kUHYk cf/\a: y\o/\kHa Kkck, IiopkKk, FkHHaa, /y^oRpHHia, Bn- 
TajcoKo. a oy* XkocthHv cf/va: ricKk ck3acf/\Hie/Wk cn, HpkHH Rpkyk, 

(>Taknf3H, Tp'kKOKHTHKkl, ropaJK.V^ RkCk, HaKAk KkCk Ck Mf/Vnt- 

KHH H ck AaK/\aHH, AioTor/vaRki ck rpa,v,0/Wk. a oy SaTon^k ctaa : 
HpkHkHa ck 3acfaHi€/vvk ch, ivK^k HKann ck 3acfaHi€/Wk, 3a/Wk- 
MaHf ck 3acf/VHi€/V\k , ^o\|'KORO, FaH;, H Kkca cH^k cfaa ck 3acf<VH- 12 

«MH CH. a cj oy 3fT'k ciAa: Tp^kKoa*, IlAaBHHUH. o\f PopCKOH 
JKoyn^k FoAHHik. a ce nAaHHH^: na GnopHYK Hosaph, MBopnt ck 
i\o\,'KaBHnaAAH; oy XBOckTHiv Gaaho IIoA^k Ck T/wacB^fc/Mk Fbo- 
3A0/Mk, Ha^k Kp'fc3HHnaA\H /KcAHHk, A 3HMHC nauje OA"* Bp^fcs- 
Hf ^oAoy HH3 GoifT^fccKoy ck BkcfcA^H naiuaMH , raKopf np^fct/MAf 

UpkKOKkHa MtJi,A, Ck Kcfc/MH naiUa/V\H 3H/V\HH/V\H H /VfcTHH/WH HO 

WH^fc cp^kH^k KoTA'kHHKa. a ce baach , MkTO ck/v\o ^'''^H cfcn 
HpkKBH, H/V\nja cH coyTk: Fpk^k KkH«3k H 3k A^kTHW, PaAOTa, 
IlAkKOCAaBk, THJCO/V\Hpk, GTaHH/VVHpk, RoH^kHa, /^paikuiaHk, 
H'fcrocAaBk, Sahha, /Wupoujk, Bpai€Hk, H^fcroYuik, H^fcroTa, 
GkiHa, Pa^o/MHpk, /y^parauk, RpaTHHk, Bohao, yV,pk>KH)fkHa, 
HaMC/MHAk, BaTHHa, CpaTk/MHpk, ;\parorujk, TH\'o.MHpk, Kpa- 

TfUJk, rpk^OUJk, FOCTHAO , HoHk, IlaMEHk, EoYHk, GTaUk, 

/V,paro/MaHk , GTauk, /lijicHCAaBk, KoYUAfHk, yV^auuja, KfpHAo, 

H^fcPk, IlOVfHHAO, /i,parO/MHpk, KpaTEHk, GTaHH/MHpk, RpaTo- 

H^fcrk , H'fcroTa ck ^^fcTHio, ^paroYUJk, KpaTUAo , PaAccAABk, 

T0YA'''*P'^? AoY^aHk, ;\0Kp0/MHpk, /^parOCAABk, MOY^KHAO, Th- 

\'OHk , ;\paro/MHpk, y^paroyuik, Koy/MaHk, MnAOGpaTk, y\pa- 
royuik, ;\,parocAaBk, Kpana, npfAH'^<>j AP'*''^' HpkKOCAABk, 
ApArovfuik, HoAurpaAk, PaAHUJk, TuYO/MHpk, Tki|ja /Moy h ck 
A^fcTHK», ^AATa, GraHk, /^paruk, Houk, MuKk, A*^^pHHi<»? Kf- 

pHAO H Ck A^kTHK», rOCTH/MHpk, PAAk, FoCTH/MHpa /MaTH, MoyHk, 

Koy/uaHk, KpaTOCAaBk, BoyTa, H'krk, RacHAk, BpaTfUJk, Bpa- 
TocAABk , A'^'^P'^U'»? AHvBk, y\paro/MHp, GpanjHk, Toya^^P"*? 
TH\'0/MHpk , BoyHHAo , Bpaia , Focthao , Bou/vvHpk , BoJKara, 
Tov,'pkraKk, Hp^kAH/MHpk, BoyHk, KpacH/Mupk, BpaTUAo, Bo^*- 
AHC/vaKk, TuYOCAaBk, MpkreAa, PaAOYUJk, Ko\-nAtHk, BpaTauk, 
Bo\'Hk, HpoAAHk, RoHjCkHa, BpaTox^na, FocTHUja, Hanra, Bo\'- 
Kopk, Pa^k, BpaTHHa, Baaa, Gpai^HHk, Xpeara, MuAHk, A^^P^" 
/MHpk, GuHa , RaaAk, A**^"'^^' y\*^^P^^'^'^'^'^? Tfujf/Mupk, Roy- 
AHHk, Bo>KHU,a, Ko\'/MaHk, BoyKopk, Pa^k, BaaAk , GTauk, 
HoH^krk, Po^^rk, FpkAoujk, SaaTa , GTauk, AP'*''*^\"''**' Bak- 
Kkcauk, Bork^aHk, BpaTocaaB, B^kro^ra HCkA'kTHK», ToAkKk, 
Ap^iroyuk, AoYKOTA, KoYAUHk, ReAH/Mupk, Rpk^^ku , TovAopk, 
RoyKOpk, HaHO'ra, GuHa, H^fcrk, RpaTfiua, RtpHCAaBk, HpkBCAABk, 

RoVfUKaTk, l^pKHO/MO\-JKk, FpkAAHk, HhKOAA, AP^''*^''^'*? AP^" 
rOCAABk, RoHHk, PoYrOTa, RoyCHHk, GKOpO/MUpk, IlpOYXHHk, 
RoHCAABk, A^A<*? PaAOTa , RfAH/MUpk, H0Bpk>K(H^k, RoHCAaB, 13 

BcpHAO, AlMjiomk, CfA^kHK, GpauHHii, HHK^pHra, K^fcrora, Fo- 
CTHAO, HKpkH'kra, rproypk, KoyKopK, [ior4,aHk, OraHk, ;\fCH- 
a\Hpk, KlvJKaHk, naicHk, BpaTHma, /^'kA^'^'^? oyAOKHi^a ^pa- 
roYmaa h To^ck h c AAaTepHW, FpHnoHk, MpkHOTa, OTank, IJIap- 
GaHk, BoHH^krk, K-kaoTa, Bonaa, Mnpouik, GaaKKO, FocTnao, 
N^k^Kk, npo,\,aHk, BorHk, yV^kAi»^ ;\,paroi'mk, ro\fHia, BpaTH- 
«UHpk, BoKocaKk, FocTHAXHpk, Xo^Hma, Ilp-kAHYHa, BoyKopk, 
TporckHk, Htpa^k, OHHkroYpk, /l^parormk. h cHie ^Kione npn- 
AOJKHYOA\k no,v WKaacTk CHM- npkKKH : KpoYmHaHHno\-, Mopa- 
Ko\', BopkMk, AtntHHn-k wgHv, B'kaHu,a, AiiKOHk, AoYro/Wka, 
PacHHa, I6akmaHHi^a. h chi€ hto cf npnaara chi€h i^pkKRH, cH/«k 
Aa tfkiwa npoTonona ^K^^Pi^c»^" HHKOiept WKaacTH , Hk mto ,\o- 

YO^H HAH WTk nOnOKk HAH WTk KAa^k , HAH SCA^AkHa nOnOKCKA 
KHpk, MTO A^^X^^AH WTk HOHOKk, HOAOKHHa J\,A C( 0V"3HMa CHI€H 

i^pkKKH. H ji,A ci Hf no3HKa ap\-H'knHCKo\|-noKk MAOK^kKk Kpaaio 

Kf3k KpaatKf HfMaTH, Hk aKO 16 KOMOy MHA\k A^^I^^Hk apYHI€- 

niicKoynoKk MAOK^kKk, j\,a ra no3HKa c KpaAfKOA\k nfMATHio Kk 

KpAAIO, ^\A AKO Hf HOHAf HO HtMaTH , TO T0\-3ll J[,A C( 0\-nH- 

co\-io MfMaTH o\,- Kpaara , h ,\,«» •€ o\-3HA\a ap\-HfnHCKo\-nk cfK'k. 
M ai|ic c( no30Ge KpaacKk MAOK'kKk Kk apYHinHCKO\-no\-, h j\a 

KC^KW^Th 

Oh /Kf cRiTki h np-kwcRaiiJHH YpaA\k cnaca Hamcro Ico\'ca 

XpHCTa, a3k, A\HA0CTHIO K0/KHI6IO K'kHkMaHH KpaAk OTf^iAHk, H 
C np-kKk^AIOKAtHHA^k CHHOA\k CKOH/Mk PaAOCAaROMk npkR-kHk- 
H,fA\k, lerOJKf H GAarOCAOKHCA\0 GHTH fA\0\- KpAAIO GkCt CHI6 

APkMiAKf, Kk cfA\ >Kf YP'''"'^ cnaca namfro hx^ j\a nocTaKAaioTk 
C( KkCH KpaAHK-, ^''''TtlM* KklTH APi»^aK'k ckH , H apYHi€nHCKO\-- 
nHi€ H nHCKO\-nHi€ (h) Hro\-/V\fHHi€ ^A^k M nocTaKAaiOT ct. h 
CHi€ ;Ko\-nf npHA0M^H\-0A\k nowAk BAacTk chi€h upkKKH: Kpo\-- 

UIHAkHHI^O\-, AVopaKO\-, BopkMk, AfHtHHHH WK^k, B^kAH^a, A'k- 

KOMk, Ao\'roA\Hpa, PacHHa, h kaach kch chi€ KpaAeRkCKf APi*'*^<»- 
Ki. H cHie >Ko\-nf, MkTo npHAOJKHYO/Uk u,pkKKH cHAca Hamcro, 

Ck CH/Wk A** M* H/WaiO npOTOnont Ji,EOpCK( HHKOp( WGAaCTH. a l|IO 
AO^OAH WTk nonOBk HAH WTk KAajCk HAH 3tA\AkCKH AIOAH, MTO 

( nonoKCKa Gupk, mto c( o\'3f/\\Af na AioAfY»»? A*^ c« ta Kca 

0\'3f/MAIO Cku LJ^pkKKH. A HH^ka^k HHCKO^-HHI^/Uk K( C0\- A^HiAe 

>Ko\-nf, A'* o\-3H/ua npoTonona aboP<^>^h hoaokhho^- khph no- 
noBkCKc, a i€pf »€ KpkjcoRHHa nono/Uk, A'* ^ai^ Tora Hf o\'3f/UAf 14 

npoTonon^ HfCTki, Hk Rhct to nHCKoyni» j^a oyaEMAf. a chi .^. 
/Koynf: I6AkiuaHHi;a, IlHOYKa, WKa HBpa, W;i,k HC-npkea hHv oy- 
AasHAk npoTonona. 4,a h i€HJe j<l,a coy WTk npoTononk cbocoahe 
H .^. Ha/wacTHpH KpaatBci;H: CKfTa KoropoAHua cTo^yi^tHHMkCKa 
h CKfTki FtwprHie oy Pack h CKn'oropkCKH /uanacTHpk h ckc- 
Ta EoropoAHU,a rpa^kMkCKa. tHj/V^h .^.-/v\h hh ca/wk/vvH H/mh, 
hah PA^k H/VVk covf cj/ia noA»» koh/Vvh nHCKO\fnHra/UH, /i,a Hf H/Vva- 
lOTk Ha,iV,k HH/v^H HHKope WB/\acTH RHCKOYnHie. a w nonoBkcu.Hv/VAk 

nOCTaB/VtHH CHYiv /WaHaCTHpCKHYIv WK/VaCTH H W BCaKO/Mk A<>V~ 

)COBHO/Uk HcnpaB/V(HH np'kAAara«/VVk Ta Bkca na apYienHCKoyna. 
a w nocTaBAeHH HroYAvcHkCKO/Uk, leroJKf no npaB,^,'^ hsboah 
KpaAfBkCTBO, Cfro apYHmHCKOvfnk RAarocAaBAacTk co^KkCTBkHO, 
a KpaAk 4,aBacTk «/uoy JKkSAk, h ntAOBk i€ro nocTaBAajTk ero 
Hroy/uena. h no TO/Vvoy KOJKkCTBkHH ck saKOHk HaoYMHBkuiE no 
i;pkKOBHO/UOY oycTaBoy h np^k^A.aHH, h rocnoACKo sanp^kijjfHHie 

BklCTk, HE paSAOyMaTkl Cf /UOyJKOlf WTk JKfHf H MifH^k WTk /UOV- 

Hca; aipc ah kotoph wKp^kipfTk ci chio cTpaujHovfio aanoB^kAiv 
np^kcTovfuae , CH/Uk naKasaHHie/Uk ji,d uaKasoYieTk ce : anif ah 

KOTOpU KOYA^T''* WTk KAaCTfAk, J\,A OySf/UAfTk Ci HA H</VVk KpaAIO 
.3. KOHk; aiJJf AH WTk HHHYk BOHHHKk, J{,A Ct^BUAXAfTh Cf HA 

H«/Uk no .K. KOHa ; ai|if ah wTk oyKornYK aio,a,h cTBopuTk ce, 
^a 0Y3H/uafTk ct ua tin^^h. no .k. boah. ^Eua/Uk TaKO>KA« no- 
BEA^kBac/Uk : ai\i( ah KOTopa Bk np^kcTovi^nAJHHie saKona Bkna- 

A«Tk , aifJE KOyA* WTkBAaCTfAk, TO BAaCTfAkCKH/Uk HaKaSAHH- 

i€/Mk ji,A HaKasoyn' ct; aqje ah WTk HH>KHN\'k, to npoTHBOY po- 
Aoy A<* HaKasoyfT ct; agje ah KOTopa poAHTfAH wTf/UAST c( hah 

HH^k/Uk KOH/Uk CH/Uk, TO TAKOBH J<k,A HaKa30V|'«T Cl npOTHBOy Ca- 
HOVf CB0I€/U0Y; ^^^ ^" ^ C^E^k CAMA H/UfTk K'kcHOKaTH CC, 

wcTaBAraioi|iH CROi€ro /UoyjKa, .\a aqje uAva A*>KHTkKk, A^KUTk- 
KO/Uk ji,A HaKasoyET cf ; aijjf ah A<>GiTKa he hma, to CBou/Uk T^k- 

AO/Uk Ji,A HaKa30YI€ Cf, laKOJKf BOYA*Tk H3K0AeHHie /UOVfJKA l€f. 

HaKa3aBk lo, ji,A h^ BOAUTk. aqjf ah he koya^ti* leAvovf ovfroAHa 

KOAHTH , TO HAKaSaBk 10 A<* l^ UpOAACTk, KAMO leAXOXf roA»€. H 

no HaKa3aHH bcakh /uoyHtk, koh koya^ti^ norcTUAk HifHoy, a,a 

K» Bk3BpaTH Bk AO/Uk CBOH ; ai|lf AH CfPO H£ l!/U£Tk nOCAOYlUaTH, 
TO TaKOBH H WTk KO>KkCTBkHHI€ HpkKBf Ji,A KOYA*T"^ 3aKe3aHk, 

H wTk rocnoAHHa tn aa h( Ko\fji,(rh. or /Uhaocth. h ai^ie BTopo^ 

H;tHOY "•?H/UfTk, A'* A<*<^T'» WCAOYYOVr nOAOBHOV|' npkBOH. hah 15 

KTO nO TaKOKOA\k ^KCHOy A'*^^'^ > M^' "< H/M( Y'*'*"^'*'" CKOK-: 

Kb3A£i|iH, TO H Tw ^^ oynaAaieTk oy TaKOH^e HaKasaHHi^, laKo- 
JKJ H no^fCTHBHH. H ?K{HaA\k Hif CHiWk wKpasoMh Banp-kiiJEHHta 

4,a KHKaiOTk, A<> Hf H/WaTb WKAaCTH OCTaKHKUJHH CKOiero /MO\f>Ka 

HHoro o\'3fTH ; CKfTHTfAf/Mk >K« H rocnoAi»CTKo\'ioi|jH/Mk ^anpii- 

1|JEHHI€/Mk KOHCkCTKkHH/Wk ^anpHcilJCHH/Mk, HHKTOJKf ,\A H( WCTa- 

Kaai€Tk KOJKkCTKkHaro cero saKOHa, pa^K-k caoKfce nptaiOBO- 
A'bHHaro. h toh hcthho m HCHHTaeTk ct ck paco\'H;ACHHi€/i\k 
Ha KaacT«/\'k)Ck jkj h na BOHHHi^^kYk , a^ 0\-3</\\a»0Tk na HHv-k 
ivc/\o\-Yf rocnoAKCTKoy-KMjJH. a i€JKf coyTk o\*ko3hh , Ha HHyjKc 
o\-3«/W/\io no . R. KO/\H, TO r^k wKpHvTaiOT c( o\- JKo\'naYk, kc 
co\- noAi» WKAacTkW ap YHi€nHCKO\-nHi€, j\,a o\'3H/V\afTk apyni^- 
nHCKO\-nHra , a no^i» WK/\acTH»o HnivYk i€nHCKO\'nHi€H ai|jf 

WKpiil^fTk Cl TaKOBH, TO M 0\'3H/l\a l€nHCKO\-nHra l€AHK KOAk, 

a AP^^VH M o\'3H/Ma rocnoAKCTKo\'ioi|iH. aipt kto CKaTKH^o\- 

np-k-^-aKOHk 0\'3/Mf, aipf K0\^A<TK WTk BAaCTC/\k HAH WTk KOH- 
HHKk, A'* Ct\'3H/MafTk WCAO^^YO^' rOCnOAKCTKO\-l€H HO .K. KOAH ; 
aifjf AH WTk 0\-KOrHYk, TO A*» 0\-3H/Ma CKfTHTIAk nOAOKHHO\-, A 

TaKOKki A** ce pacno\*ijjaioTk o\- pacno^-cT^k^k hah o\- ckatkh- 

l^aYK. IJKe n03HKaiOT Ct npHvAK CKtTHTtAI€, l€pf nopO\-KO\- CKf- 
THTfAJ/Mk l€/MO\-T C( , TO TAKOKf pO\-K« H HCMaTH CBfTHTfAHf Ji,A 
0\^3H/MaiOTk. H A*^ Cf Hf n03HKa apYHI€nHCKO\-nOKk HAOKivKk Kk 
KpaAO\- Kf^ KpaAfBf nfHaTkl, Hk aKO l€ KOA\0\- MH/Mk A^KJKHk 

apYH»€nHCKO\-noKk HAOK-kKk, A^i cf no3HKa ck KpaAi€KO/Mk nfna- 

THK» Kk KpaAO\-. J\A aKO Hf HOHAf HO HfMaTH , TO T0\-3H A^ Cf 

o\-nHco\-io HfMaTki o\- Kpaaa, h j\,a le o\-3H/Ma apYHi€nHCKo\-nk 

CfK^k. H Cf KkCa CKpkUJH\'0/Mk TH , CHACf /MOH , H np^fcAajCO/Mk 

KOJKkCTKkH^kn H HfH^pfMfniiH CAaB'k i^apcTKHra TBoiero, a** ^»4^« 
KTo np^kcToynHTk H H/MfTk pa3apaTH H'kMTo WTk cfro np^JAa- 
Haro TfKiv, KTO aioko Ko\-AfTk npivTKapaie cnra, Hf TkK/Wk ji,A te 

nOBHHHk H WTpHHOBfHk KOJKkCTBkHO/MO\- T^kaO^- H KpRkl TOCHOAa 

Kora H cnaca namfro Ico\-c XpncTa h Koro\-/MaTfpH poHCAKiiifH 
np-kcR-kTWie npHCHOA^kBHie A\apHi€, Hk h anaT^kiMa I€/Mo\- Koy- 
AH H KAfTKa na HfA\k cBfTkiyk HfKfCHHYK cHAk, IwAHa np^kA" 

TfMf H KpkCTHTfAa H CKfTkiyk np^kcAaKHHJCk anOCTOAk H CKf- 

Taro npkKO/Mo\'MfHHKa GTf^^ana h cKfTaro WTna naujfro GaRH 

H CRfTkl^k WTl^k HaiJJH\'k . THI . H>Kf Bk NHKklH, H MHOIO rp^k- 
UJkH^k/Mk A<* •€ 3aRf3aHk Rk CH R^kKk H Rk KO^^AOVMHH , H 16 

HdCA-k^^.HHKk ,\A KOVAfTk np-tA^^T^^^K* Hk>A'^ H npHHfCTKHHKk 

ptKkUJHiV\k: Bk3kA\H, paskHHH i€ro , KpkRk i€ro na Hack h na 
MfA'kX'^ HauiH\*k, j^a npHHkTk ce Kk THiMk. 

Inscriptio in ecclesia Zicensi. J. P. Safar. Pamatky. 
Listiny. 7. G. Magarase\ie. Jltxon. cp6. 1828. H. 9—22. J. 
Vujic. nyTeui. no Cep6iH. 147 — 154. 

XIX. (1195—1228.) 

Steplianus, Serbiae rex, constituit, zupam, in qua 
mercatori ragusino damnum inferatur, debere aut sontem 
tradere aut daninum compensare. 

MHAOCTk CTKOPH rCCn04,CTBCt /MH A^VKP<5BkMkKH/V\k Tpk- 
^HHKOA\k, Ji,A \*OAf no /UOI€H 3(MAH CKOKOAHC» C TpkPOMk, K(3k 
npaBk4,« HHKTO Ji,A H/Wk HHipa Hf HCHaKOCTH ; 0\* KOI€H i\H C( 

^KSn^k ipo HcnaKOCTH, Tasn JKSna Koaa j{,a jx,a KpHBki^E Boara 
ji,A naaTH. 

rocnoAHM'* GTf^aHk. 

Sigilli fragmentum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. A tergo manu recenti : 1200 — 1300. CiioMeH. 38. 

XX. (1222—1228.) 

Stephanus , Serbiae rex, constituit se ipsum diremptu- 
rum esse controversias inter Ragusinos et Serbo^. 

IIhIUC KpaAEBkCTBO MH , Bck/Wk J^A ( 8 CBivA'kHHE. CHKOBS 
A\HAOCTk CTBOpU KpaAEBkCTBO A\H BAaCTtAHHHKE/Wk A^^P"^'*'»" 
MkKHA\k, Ji,A rpeA^ Ck TpkrOA\k i> 3fA\Ai> KpaAEBkCTBA A\H, H FJH^ii. 
rpt^^ ^ •^•^f AV^kcTO HAH 8 BpkCKOKO HAH HHkA^fc ^A'^ ''«^A^fe ) A<* 
HA\k H^k HHKOCpe HEHpaBkAC HH SCHAUra ; H KpkMkAVS A"^ HOCE ; 

H np^kKitrapk a^* "* baaaa naA^ hha\h; h ck cpkKAHHOA\k S 
KOC/Wk roA^k c^A^fe HHrA^k HHkA^k a^* cj he npio, ji,A rp(j\( npHjA'^ 

KpaAfBkCTBO /WH. KTO AH C( JS,phBH( HpliTBOpHTH , A^ HpH/Wf 

ru^kBk H HaKa3aHHC WTk KpaACBkCTBa /Wh , CHf Ko BCE HHca Kpa- 

AfKkCTBO /WH , Ji,A ( Kck/Wk S CB^kA^kHHf. 

OTE^aHk KpaAk H ck Koro/Wk ca/V\OAP>^^i^H>^ 
c pk n c K I. 

Sigillum avulsum. Origin. merubran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMen. 42. 17 XXi. (1222-1228.) 

Steplianiis, Serbiae rex, constituit posse Ragusinos 
vinuni ineruni et niel H iiu,'kHh in Brskovo vendere, vinuin 
vero niixtuni et niel np-ksk i^^-kHk depreliendenduni esse. 

'\- UhUU Kpa/\(BbCTRO <MH, 4,a t B^fcAOAVO BCaKCMS. ^aAO ( Kpa- 
AtKkCTBO MH A\HAOCTb A^'^P*>B>^^<*'^>^? A"* ^^ Hpo^aiO BHH0BC3li 
BOAC H M(,\k i> Sl^'kHk i> IlpkCKOB'k i> TpkPS Kpa.\{BkCTBa MH. H 

aKo cf KTo HaH,vf npoA'»Bk bhho c BOAOiWk H a\6^k np'k3k 
iSi^^kHk, ^a iV\b c( BC{ i$3k(\\f, qio HA\a. a 3a hhe Tpka^HHKc ,i,a hc 
HA\a ncMaaH KpaatBkCTBO /V\h. 4,a nMh c( c( h( noA\(TC , ,\OKi> 
CTot l> npaB,A,'k KpaacBkCTBS mh. 

OTc^aHk Kpaak cpkncKH. 

A tergo: Privilegiuin de vino et nielle. 

Sigilluin avulsuin. Origin. niembran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 30. 

XXll. (1233) 6741. 

Sava, Serbiae archiepiscopus , nionasteriuin S. Nico- 
lai (in Vranina) exiinit a potestate episcopi Zetae. 

Y GnacS Haui{A\S p^kKkmwOw)^^: caaBcijjHYi^ a\c npocaaBaio; 

H/KC HCnOBCCTk A\C npC,\,K HAOBCKH , HCHOBC/Wk H a3k npc,\,k VVTk- 

H,c,\\k a\OHA\k, h;kc K-cTk Ha hcgcch; h, ai|ic ktw nocTH;i,HTk cc 
A\cHc H iWOHyk caoBcck Bk po4,'k cc/V\k np'ki\ioR04,<HHca\k h rp^k- 
UJHC/V\k, H cnack H,\oB'kMkCKH nocTH,i,HTk cc i€ro npc^i^ anrcaH 
kojkh Bk caaBc cbohjH. ccro ko pa,\,H h ch \-phcto/\iokhbh /V\yji;k 

H/VaplWHk, WCBCl|l(HHkl l€nHCK^IIk 3CTkCKH , IIOC/\C,\,^l€ C/\OBC- 

cc/VVk cnaca Haiiicro , /VVHoric Tpi>,\,H no,i,ki€Tk 8 CBoi€/V\k ckcth- 

TCrtkCTBC: npkBH KO BklCTk CH CBCTHTC/\k 3CTkCKCH 3C/\\/\H HO- 
CTaBk/\CHk /WkHOIO, HaMC/\0 BkCaKOH BCl(JH....kCTB0JlpC4,kCTaBaia- 
l€Tk CC, ,i,OHk,i,C/KC M/^OB^kMkCKOie l€CTkCTBO S VVKHMaH RO/Kk- 
CTB(kHklH) HaCTaKHTk CC. CC/V\0\,' /KC BOrW/\IOKHBO/W8 ICHHCKSny 
3CTkCK0/V\8 HaapiWHi^ Tpi>JK,A,kUl8 CC IV CBOI€/Wk BOH^kCTBkHC/Wk 

cTa;\,t Bory A^iO4i0/Wi> Kp'knu'CTk, h hhic /WcpH naKH Bkc\-oT.... 

TpSAHTH cc, H B BpaHHHa cTBopH jiiHaHHJC rocnoA<KH 

HpkickBk KO/Ki'io cBCTaro H np^kno^VOKHaro WTkna Hauicro 

MI04,0TB0pki;a HhKO/VH, H BkCCan 1'i> HCKOAHKO UpkHWpH3klJ|,k Bk 
CAaBOCAOB/VCHIC GOHxYc. CH 2KC CBCTH H KOH^kCTBkHH JCpa/Wk 

2 18 

ckRpkUJHKK i€ro n np'k,\a lero /WkHf, h ^\i\ Hf H<\\a ck HH/\\k hh- 
KWTOpii€ WB/\acTH itnHCKynk 3fTkCKH. a3k }K( OaKa , apkYJtHH- 
CKSnk cpkKkCKif 3fA\af , sanoKe^k A'"<^'k» vvTk rc»cnoA<» Eora cna- 
ca H BkCfAP'*^"'''^'^'^ " ^^*^ A\oi€ro C/wkpe H"ia , hjkc Ki54,STk no 
MkHf apk\-imHCKynH , 4,a hi nopaKoi|jfH(o) K^AfTk cit cKfTwie 

/WfCTO, H H( KOHA\k SSpOKO/Mk SCTKWp^kTk 10 A\fTO\''lK> apkJfieHH- 
CK^HH, HAH HHe paKOTf 3anOKfAfTH H/V\k , Hk 4,a Hp-kKHKaiCTk S 
BCaKOH KOJKkCTKkHfH CKOKOA^ WTk KOI€ rc>jy,( HHC WKH,\e, H Ji,A 
A\8 l€CTk WAkrOKOpHTfAk H WCKITHTfAk apkYHf HHCKSnk , H 0\f 
c'lfA\k KOH;kCTK(kH)WA\k \()Ai\\( J\,i\ HOAAf H8(l€)Tk C( apkYieHHCKSnk 

S /uecTW ifnHCKyHa^fTkCKaro. ai|jf ah kto HA\fTk cif cK(Toie(Mf- 

CTO) H«MHA\k WKH,\.fTH HAH paKWTaHI«A\k HAH KfCYapkHHA\k 
i53HA\aH'UA\k HfMfCa WTk CfPO CRITarO Ypa/Wa, TaKORH J\,A l€CTk 
npOKAfTk H TpkKAfTk H 3aK(3aHk O^ CH KfKk H Kk Ki5,^\yi|JH WTk 

rocno^v^ Kora KkCf;i,pkJKHTfAia h cnaca Hauitro Incoy XpucTa. 
HHcaYk H no,v,i^nHca\'k, j\,a i€CTk Kk SKf,,\(Hif RCCMk. H Kora 
HfnucKSnk nocTaRH cTapiiHUJHHy no cdwh, h ho- 

CTaRHUU WTk JKHTHia CfPO Ji,d (H)3Kfpi>Tk KpaTia >K iJ 

A\fCTf c(Mh CK(TkA\k, Tk ji,A noHA«Tk (Kk) ap\-'if nucKyny , j\,A ra 
KAarocAOKHTk ap\-'ifnHCKi>nk, ;\a HA\k Ki5,\f CTapiiHiuHHa i? A\fCTf 

CfA\k. a J\,A C( Hf nOCTaRAai€Tk HO A\HTf HAH HO HaroROpor CTA- 
pivHlUHHa a i\\(Cr( CfA\k. U J\,A C( HC i53Mf HHHkTO S MfCTf Cf/Wk 
CKfTf/V\k ^HiJTpk l^pkKKE HAH H3KkHk HAH 8 JKHKt HAH 8 /VVpkTKf. 
KTO AH H3knaK0CTH CKtTO/V\y /WfCTiJ CfAViJ KWW/V\k AIOKO 3Af4,'l'lO, 
J\,A l€CTk npOKAfTk A 3aKe3aHk. H /WOAIO C( YWTfl|JH/V\k KHTH HO 
/WH« apk\-'lfnHCKi>nO/V\k Ha/MfCTHHKW/V\k /VVOHAVk, C'lf /VVeCTO KH,;\fKk 
a3k, lepii l€CTk Kk nSCTt/Mk WCTpOKI CkTKOpivHO l€CTk , H 

BkC(/V\k npaRORHvpkHH/V^k na/vvk \-pHCTi'aHW/V\k no/V\{Hk i€CTk S 

/V\fCTf Cf/V\k H npkniJTIf RCf/V\k \-pHCT'iaHW/\\k, H a3k RHAfYk, 
l€pf Hf H/Wa r^\f TflKaTH , l€P'k l€CTk 8 WCTpOKf, aC^X*^) '"*^V 
WTk /WfTOX-l'* CnaCORe i> IlAaRHH^H WTk /WfCTa, rj\,( l€CTk EHAk 
CRfTH HwRAHk i> nAaRHHIJ,8 iJ /W . . . k Kpk^O , r^\,( CTOH KpkCTk, 

KO\fAf c^ TtroKHHja hhc -FlAaRHHuiJ u WHa/WO 8 AeckKORku,k, koh 

nOTOKk WTk FoCTHAa TfMf, H KOI€ MAORiiKf TS3H HOCAA* Ha 
TOAAk/WfCTf, KOI€ /WiJ Ck/Wk a3k A**'^*^ > A<* "* "'^a HaAk HH/WH 
WKAaCTk HH |Rf Ak/WOJKa HH ap\-Hf HHCKSnk HH l€rWRk WTpOKk HH 

HHk KkTO HH /WaAk HH RCAHKk, HH RfAHKt pAKOTf HH MAM 

HH KHH0rp4A<l A^ T(m( HH HH( HHKOI€ pAKOTt , HH HA HiJTk J\,A 19 

Hf Y*^Af? "H A'^ npHKAa^\,a»c» lUKpoKa, hh bivhckc ,\a h( Ttpaio, 

HH HHk KTO WTk npOMH\-k KiUCTfAk jy,A WKAAJi,AieTk HH/l\H , Hk 
J\A CSTk CkKpkUJtHH paROTkHHl^H CEfTO.\\i> IVTkHiJ HhkOAE. BaUJC 

}K.e x-pHCTOAioBie A\OAio ask \*OT«i|iei€ KHTH no MHi apkyHEnH- 

CKi>nH , J!L,A BH HHt|llV KOJKIK» CKfTOA\i> A\f(CTi>) 

(c«)a\S. niv;i,WKai€Tk ko KcaKWA\S Kk i;pkKKH npHAaraTH h j\,a- 

RATH A HE IVTk l^pkKKC y3HA\aTH. CtPO KO pa4,H nHCa\*k H HO^I^nH- 

ca\*k H np'k;v,**AWYk Kk BcaKO STKpkJKAfHie h ckYpanieHHie npkKKH 

A\tCTa ctriv Bk AtTo . ^8\J'A\a . Koroy lUf caaKa Bk BfKH. aA\HHk. 

GaKa kiv»;hi€K) a\H/\octhw apkyHienHCKiJnk 

C p k K C K E 3 £ <\\ A E H H A\ p C K £. 

IlpocTHTf HHcaBkUja n...KAHAUASi>^A. A Back Kork ^^ npo- 

CTH. aA\HHk. 

Ex apographo veteris apograplii, quod iiobiscuni coiii- 
inunicaverat Moiitis Nigri.vladika Petrus Petrovic Njegus. 

XXUr. (1234) 6742. iiid. IV. 4. februarii. Ragusii. 

Stephauus Radoslav, Serbiae rex, proiiiittit se iiierca- 
tores ragusinos, reguo potitum, liberaturum esse portoriis et 
aliis dationibus. 

■j-GTf^i-iHk, BkXpncTa Kora B^kpnki Kpaak Kckyk panikKHYk 

3(A\Ak H TpfBOYHHHCKHH\-k, OYHO\'Kk CBfTafO GHA\flVHa lU- 

MA\i( H ckiHk npkBOB'kHkMaHkHaro Kpaaa KAa;K£Ho noHHBkuiera 
GT'k^aHa A\oHa\-a , Pa,A,ocAaBk. Bk A'kTk . ^2\[-a\b. H3A'fc3o\*k 
np^kAi» KpATOrMk A\H CAa^HCAaKOA\k 3a iipaBOB'kpHa A\oiera h 
3A leroBa pa^^H BtAHKaro iipkKAnkKkCTKa , npH,v,o\-k o^ cn 

rpa,,\,k ;\0YKp0KkHHKk : KHf3k lifTpk lloAtCAaKHKk H TyAl'*»^ Kpi>- 
CHKk H Ck BckA^H BAACTfAkl IVKkKHHOBk rpa,\,kCKOBk IV,V,I^ A\aAa 

H ji,o E(A»a npHiemc a\c ck noHkCTHio, h A\Horo m( noMkTHmf, 

H npaBOK'kpkHO A\H nOCAOV-H^Hlllf. KHA^k KpaAfBkCTBO A\H TOAH- 
KOY VVAI^ ^^X^ nOHkCTk H B'kpHO nOCAOYJKIHHie, H CHieOYHHHHBk 
HA\k H OYTBpkAH\'k, laKOpC aKO A\H KOPk Ji,A , H KOYA^^Y ''OCHO- 
^apk, KaKO CkA\k KklAk, J\A CH YO,V,f Ck CKOHAVH CHTpkPH HO 
KckH 3fA\AH WKAaCTH KpaAIKkCTBa A\H CBOKOAHO H HO XAkA\k- 

c^'k 3«A\AH H no 3ri"k n iio BcaKHA\k TpkroA\k KpaAtKkcTBa a\h, 

a Ji,A HA\k C( ll,apHHa HC i>3{AVAE HH WA,h tWAAA HH Ji,0 BtAH» , H 
MOropkimt Y^k.UkCKC , H A^Hk , HTO Ji,AieT( BA P^kKOY H 3A 3A- 
TOHkCKC KHHOrpaAE H 3a nOAHHKf KHHOrpaAf, W^\h, TOra Bkl 

2 * 20 

wcBOBara KpaajBKCTRo a\h , ,\a ut ,\A\e'r( HHMfcapt; h 3a bhho- 

rpA;i,( JKpkHOBkHHMkKf WA»v X^A^ B.UIIHJ^k H W^\K VVTkl^k Bkl 

AopH j\c» Back ;»,o A^i^ck, mto crt noca.vHan ao3HE/Uk siataf Kpa- 

AfBkCTBa /V\H, HAM l€ /MHOTO H/\H A\aaO , HpaiJJaiO Bkl , ^a CTf 
IVA»^ '•'<>f4 '^^•^^•^AHH > H ;\AHH ^a HE ,\,^»€T«- A W4,k ,\kHkCk HO 
WHOyrf 3f/WAf /MOf A^* "^ nOKpHI€Tf HH l€,^V,kHE ntV,H HAH /V030Bk 
HAH JKHTO/VVk HAH BOK£/VVk KOH/VVk. yOKf AH HTO WRkKHMA BaiUa 

np^k^k CHi€ oyTBpkrfHHie KpaafKkcTBa /Vvh hto npH/VVkKHov-TH 
/vvof 3fAVAe, CBliHt /VVfHt KAfTKa, HOHfBapf Kki wcTai€Tf oy npHv- 

KAtTkBkCTBHi. WKpHiTf AH Cf KTO MAOBivKk 3kAk HAH W,V,k /VVOHY^ 
HAH W^\h. BaUJHyk nOTBapai€ CHI€, Oy TO/V\k J\A H'k SAf^^H HH- 

KOfpe, Hk To,v,a cf HCknpaBaa coyA*^'^^*^ npaBW/VVk co/KkcTBkHkiH/VVk, 
raKOpf ,\A i npauo h Kf3krp'kiiikH0 KpaAtBkCTBoy /Vvh h kaa\w 
BivpkHki/VVk /V\H iipHiaTfAf/VVk. H KTo KO\',v,cy no,\,k poyKOBk Kpa- 

AfBkCTBA /VVH , KOV%V,OyKOY M» Ck /VVHAOCTHIO KOJKHI€Bk H Hp^k- 

HHCTkii€ lero /VVATfpe oy /vvof/vvk rocno^i^cTB^k , hah i€ KpaTk /vvoh 

HAH CTpklH,k /V\H HAH KpaTOYMf,V,l^ '*^H H'^" ""•» KTO AK?KO W,A,k 
KOAapk KpaAfBkCTKa /V\H, KTO \*0K6 CHI€ HOTBOpHTH, H( /VVAAk 

rH'kBk H HaKa3aHHi€ H/V\a BkcnpHi€TH wTk KpaAfKkCTBa /VVH. no 

JKHKOTii :Kf /V\0(/\\k HaKOHk /VVfHf HAH WCTaHf ^'kTt /VVOf HAH 
0\'HOrM« HAH npac»YHO\,'H( HAH HHk KTO AIOKO HpHCHH /VVOH, H yOKt 
CHI€ HOTBOpHTH , KOPk J\A /VVOy COV',A,H H CBfTa KOropO,V,HHa H 
KpkCTk HkCTkHkl H BCH CBfTH 0\' CH K^kKk H 01' KO^^^^O^^KH , Hk 
CkBpkUlfH^k KOl',\,0\|'KH BaiiJ^kH K^kp^k H AKtCkBH H KAfTB^k WHOH, 
.KOI€Bk /VVH C( YOKtTJ WKfKaTH W BC(/V\k Kk /VVH^k H Kk HOCA^k- 

,i,kHH/VVk /VvoH/VVk. ciro Ko pa,v,H cHi€ ovTBpkAHBk H no4,knHcaYk 

poyKOIO KpaAfKkCTKa /VVH Bk A'kTO BHUIt UHCaHO , /VVkctHa t^fpk- 

Bapa .^., HH4,HKTHWHa .^. (h ^a ( c8^k 8 Bp'k/V\«H'kYk no 
cTapo/Vv8 3aK0H8 w^h /VVHYOAia ;\hH( ,\o riopreBa A^^He). 

^rioavos pi)5. 6 hhnas. 

Sigillum: inscriptio illegibilis. Origiii. niembran. in e. r. 
arcbivio Viennae. CnoMeH. 2. V. J. Safar. Pamatky. Listiny. 9. 

XXIV. (1234) ind. Vll. martio inense. 

Manuel Angelus, despotes Larissae, Pharsali, Pla- 
tamonae. Privilegium Ragusio impertitum. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 185L 
l. 524. n XXV. (1238.) 

Ste|)liai)us Vladislav, Serbiae rex, queritur Ra^usinos 
li()iiiii)es capiendo et pi-aedaiii faoieiido fidein violasse. 

-|- Ilo /UHAOCTH eOH^H£H, U iyTl^AHh ^i\A,\HCAAU.h. nHUlS 
TffKiv), KHflKf A^f^jH^^J^l^HbCKH , H RcIvH OnkKHHHv. «CiWK IWUaAk 

K Ra<wk WK^fcTK , ^\A npwkiWh TCA\i> r|ia,\i>, h ,\a /m8 paGOTa<uii 
S.^K froKS noHKCTK; a kh c( cTe OKfKaau h pfKKan : ^a ch ck^t 
TKO'k ceaa ckoko,v,kho h troh aS^Hf ; ,v,a i^ CMh KKiaK ptKAK 
/«OHA\K ai>,A,ea\K, ,\^\ c( h( Koe HHi|jap(; ,,\a kiu KaKO ch c( CTe 
Hai>MH/\H no Ka£TKR'k Hauia c(aa h nauit KoarapKi c<v\aTH, TaK03i< 

CT« H MH^k i^MHHHAH, ,\ARIU( CKOK> p8K8 H CBOW KiipS , T«pe A\0'k 
CfAa na^kHHAH H KOAapi JAH, a ,V,P^''* HCkKKAH. ,\A 8 TOA\K KOTK 
,\A pacS^V"? "*' KOA\K { KAtTKKK WCTAAa , A KH l|IO A\0/KfTt MH- 
HHTH, MHHHTf. KOPK KH ,\,'*" 3A,fiA\i\i(. 

G T f ^ a H K ll A d A H C A a R K. 

A terofO : KHf.^y ,\SKpORKHKCKOA\S H Kckn OHKKHH^k. 

Siiie sisfillo. ()ri";iii. nieiMbraii. in c. r. areliivio Vieii- 
iiac. CiiOMeii. 9. 1*. J. Safar. Panuitky. Listiny. 13., qui lioc 
tliplonia autographuin regis Vladislavi esse putat. 

XXVI. (1238) Raousii. 

Nicolaus Tonisto, Ra;^usii coines, profitetur Vladi- 
niiriiin praedain fecisse iieque se ipso iieque coininuni 
suadeiite. 

-\- IlK HA\f U'H,a H CHHa H CKITaPO A^\''* J'WHHK. aSK HHKOAaRK 
TOHHCKTO, KHf.3K ,\,i>KpOKKHKKH , H Ci>,\,KUH H KtKKHHI^H KAtCKA\0 
Ck TEKt, BCAHCA\8 KpAAIO CAa^HCAaKy , J\( A\H OKiTOKaHH^fc H 
IIHCAHHC, K^k A\Ef>i> HH HiCTK , MH H HAUJa WHKKHHa HpaKO H 
KfpKHO CKA\0 ,,\,fpK;KaAH, H W,\h C(i\A Hanpf,A,K T03H HHCaHHt H TO 
OK«TOKaHH'k YOllJfA\W AM"*'*^'*'''^' 1^*'^^ naA\fTK. a Sa CHK» OKfTO- 
KailHf nOTK«pK,a,HA\0, ,\,* "" ^A HaUJfPa CKfTa HH 3A CR(TA wj\u 
UMIKKHHA rpa;\,KCKa GAa,.\HA\HpK Hf nAtHOKaAK TBOK» 3eA\Ai> , H 

w^\h. ctA^k HanpcAi^ ck haujhmk cKETOiUK wj\^ Haiufra rpa^a hh 

RAa,A,HA\HpK HH HHKHH TKOH RpaPK ,\,'' "« HAfHf TBOK» 3fA\Ai>. 

Sigilluin pendeiis. Origin. inenibran. i\i c. r. arcliivio 
Vieniiae. Ciio.veH. 8. P. J. Sufar. Painatky. Listiny. 14. 22 XXVJl. (1238) iiid. XI. octubri iueiise. 

Michael Angelus, despotes Platainonae. Privile^ium 
Ragusio impertituiii. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1851. 
1. 528. 

XXVlll. (1234-1240.) 

Joannes Dandulus, Ragusii comes, amicitiam et socie- 
tatem instituit cum Stepiiano Vladislavo, Serbiae rege. 

-|- Gh Ut\\( WThU,A H CKina H CBtTarO A^X^- ^3K/KaHH/i,aHk- 
^\C/\lv, KH(3h /l,i5KpCRKHCKH, Cl» KC'k/MH KOAiapH H CK KCOKk 
IVHKHHOKK PpaAKCKOKk K/\kHfA\0 C( TCKiv, rOCnOA"Hi> Kpi\AIO 
KC'k\'k paHIKH\-k 3f A\Af H HOA\OpkCKH\-k ElAa,\,HCAaKi5 , S POCHOA'» 

Kora Hauifpo Hco\j'XpHCTa h y np'kcKfTi> KoropOAHnS h H MkCTHki 

H H;HKOTKOpfl|lH KpkCTk H iJ CK(Ta KOJKH^fc (KaHkrEAH^k H '6 KCf 
CKtTf SrOAHKklUe KOrS WTk K'kKa KC3 RCaKf HiJH^/Vf, Hk CROH/\\k 
YT^kHHI/Mk H CKOWKk ROAOKk, MHCTHv/Mk CpkAkHC-Wk H HpaKOKk 

K'kpoRk Kf3 Kcauora npona^cTRa h 3kAf /WkicAki , mKOpf wC\,h) 
,d,kHEUiH£ra A«*Hf A^ '^" ^'^*^ npk'kTeAH npaRki, h j\,a C/WO c to- 

KORk f,\,HORk /WklCAHIO H f^HH^k/Wk Cpk^MM^Mk Hepa3AyMH0 J\,C> :KH- 

Rora Hauicra h TRoira, h kto ( tkoh npk-kTfAk, j\,a /wS C/WO 
npk'kTfAHf, a KTo i^KOH Kpark npHK'krHf S Hauik rpa^k Kk na/Wk, 

J\,A TH H( HCnaKOCTH HHl(iapE, 8 HaCk KSA*; ^^'^ '^H MTO HCHaKO- 
CTH, J\,A ( /Wkl HAaTH/WO; aKO AH Ca Hf nAATH/WO , A^ iVHora 

ca<worA j\,A TH A^^^wo; ^*'^' ^^ Tora Hf Smhhh/WO, j\,a j\,a ( na nack 
KAfTKa cH-k. H aKo TH C( 3roAH KOf nacHAkie, H HpHK^krHfmn iJ 
rpAAk nanik k na/Wk, J\,A T( npH/Wf/WO mko rocnoAUHa ck Kca- 

KOKk nOMkCTHK» H Ck RCaKH/Wk npkiaHHJ/Wk Ck RCk/WH TROH/WH 
KOArapKl H C klH^k/WH RCk/WH TROH/WH , KOH Cf C TOKORk 3rOA«, 
H KOAHKO Kk3AI0KHUIH np'kKklTH 8 HACk, J\,A CH np'kKi5A*'HH Ck 
RCaKORk nOMkCTHK», A 3AA J\,A TH HE 8MHHH/W0 HHKOPapf HH 

TfK^k ca/WO/wS rocnoAHny hh rocnoPH ^Ken^k TRoeu hh A'I^UH 

TROfH HH A^^KIi^l^l^Ki^ TK0f/Wi5 RCaK0/Wi5 HH KOAiapO/Wk TKOH/Wk H HH 

RcaK0/w8 HnK0A\8pe tro(/w8 hh AORWTKO/Wk H/Wk, Hk naM6 A'' 
HiWauik noMkCTk n \-paHi> npoTHRy a\okh naiuen bko h rocno- 
AHua, H Kkra cn RkCYOKtmH hohth Hna/wo wai* nack, A'' ch 
nortmn crokoaho ck RcaKOK» noMkcrnio h ck KC'kA\H 'rROH/wn h 23 

Ck ,l,OKklTKC>A\k KCaKKIAXK TKOH/Wk M WHHvYk ;i,CtKklTKO<Wk BCa- 
KHiUk, a /Mkl ;\A T( HCnpaTHAAO ; H 3t<UAH TKOfH H rpa^l,0A1k 
TKOHiMk Ji,A H( naKOCTHMO HH HA^kHO/V^k HH riJCOKk HH WMH- 
B'kcTk HH Ta£A\k, Hk HaHE ^\A HA\k npk'kA\0 MKO H CaA^^k/Uk HAMk ; 
H J\A CTOH/MO i> CTapH^k A^frAYk, A llp-kc-TO J\d HC HOCt^KEMO 

HHKaKopc; a A«>KWTKk, tpe c/mo pikah a^^t"? A^* th A^'^^y T"- 
cSkio ntpkncpk h n<Tk4,fCfTk ,,\,aKkTkCKpkAaTa MHCTora h MpkAc- 
Hora, Korapt Tki ca/Wk rocno^HHk wKAiOKHUiH: to roaokhh^ j\a 
TH 4,a/i\o ckra nn'k ckTk ntpknfpk h wnysH ntTk ,\(ctTk aaKkTk 
cKpkAATa, Koepi T(K'k yroAHO Ki>Af ? ^ AP^''^ ntTk ckTk nipk- 

ntpk J\A TH J\AA\C> ^\Q> KOHCHKa, A WTk TOra A'* TH H( i>AP'»^"- 

<uo Bctra HH /waaa, Hk ,/\,a th no,\,aA\o kce HcnAkHcno; h i^apn- 

HHKk TBOH ,\A CTOH S HaCk H{Bp'kr(Hk WAI^ HaCk HHKaKOpf , H 

MTO ( TKo^k npaKHHa, a** '•'" ^ no,\A(,\\c> kcS CBpkUJfH^; h Kkra 
vuAi^ Hack i>cTp'kKi$(inH ho/Wokh mo /WopS , h noHAt'V\o th na no- 

/WOKk, J\.A Hkl npOCTHlUk TOra A'kTa BCf, MTO H/Wa/WO HAKOHk A'^- 
BaTH, H K^n^l€/Wk HaiUH/Wk, KOH KkCyOAC HO TKOCH 3E/WAH , I^A- 

pnny, OKO H rocnoAHHk ckcto noMHKkujH A^^^A"* th h rocnoAHHk 
CBETo noMHBuiH wTkiiti^ TH , KkPa H/Ua C/Wo uo/waraAH, npai|jaAa 
Hki cTa: aKc ah hc y3/V\o;KcA\o hth na no/WOKk th, to ,\a ch 

i$3H/V\aUlk BCC, KaKO TM C 3aK0Hk. H TaKOrC TH CC H /Wkl KAkHC/WO, 
KAKO TH CC Ci> H Tkl KOAQpC MOCAH HaiUH KACAH , MaA'kH LlSAa- 
MHKk H KpkKaUJk AYaHkrCpSKMKk H llcrpk Op^kKHKk, H HHKOH/V\p{ 
i>3p0K0/V\k J\A H( pa3APC>YniM/W0 CMC KACTKC C TOKOKk, Hk A^* K> 
Apk^KH/WO TKpkAO. H AKO CC KO'k Kpa/WOAA i>MHnH /WCrS na/WH, 

Aa cc ci^A*""*'^^!^ HcnpaBAa, a KACTKi^ KkiHi> a^^ aPi^^H/WO k TCK^k 

HCnO/WkMHO. H KAKO yOKC/WO CHC BCC CYpaHHTH, M'ro C( nHUIC i> 
CHCH KACTB^k, TAKO A<* HaCk KOrk CkYpaUH Ha CC/Wk CK^kT^k H ^ 

ii^,\iiK(Mw: aKO AH np'kcTi>nn/wo n caho w^\h ccra, mto C/Wo 

yrOBOpHAH C TOKOBk H i>nHCaAH ^A^k , A** HkJ KOrk CkUkHC H CKC- 
Ta KOropO,l,Hl^a H BCH CBCTH, KOH CC nHIUi^ S CHCH KACTB'k, H Ha 

cf/Wk cB-kT^k H na-HO/Wk. 

A tergo : Capituluni regis Vladislaui et Jobannis 
Danduli. 

Sine sigillo. Apographum saec. XIII. meinbran. in 
c. r. archivio Vieunae. CiiOMeH. 3. P. J. Safar. Paniatky. 
Listiny. 10. 24 XXIX. (1234-1240.) 

Andreas, chliuensis knez niagniis, aniicitiam et socie- 
tatein instituit cuni Joanne Dandulo , Ragusii coinite. 

-J- Bk Htwi WTku,a H cKi na h cBfTaro A^X"'*« ^ khihw RtMi 

yAkiUkCKy nHk,l,p'kH Ck BCk/WH B^aCTCAhJ CBOH<UH KAKHS C( KHf- 
3i5 4,8KpOBkMkKCt<M8 /KaHk y\aHk4,OA8 H BaaCTJaO/VXk ^.SKpOBk- 

HkKH/Uk H Kckn WRkKHnHv rpa,i,kCKOH y rocno^J Kora h 8 cKtTo 
i€BaHkrfaH{ h 8 MkcTkHki >KHKOTBopfi|iH KpkCTk rocno,v,i*Hk h 8 

. THI . CK TKiyk WTkHk HH^f 8 HhK£H, ,V,*^ HAVaiO /VVHpk Ck RAMH 8 
B'faKH, KaKO C8 H /VVOH CTap^k H/UaAH C BaiUH/VVH CTapivHQIH/VVH 8 

cTapki saKOHk, ^a Bki le wTBopena SfAVAa /Vvo'k 8 Bckyk BaiUH\'k 
nfMaAe\*k, a npaBHna ,\a fCTk , a Bauik MAOBicKk, kh npH,v,e 8 

3{/VVAI0 /VVOK» HCBOAOBk, K0/VV8 f HCKAHa npaBHHa , H HtHCUAkHtHa 

/Vv8 b8,^v,*? A^ cTAHf H ^a 8mhhh npaBHH8: aKi ah npH,v,f TAKk 
MAOB^kKk, K0/VV8 H^k HCKaua npaBHua, ^a /Vv8 cc he 83k/VV{ hh 
TkHKk KOHkU,k, A,<^K^ noH,v,« 8 cRo« /VvkcTO, H Ta/Vvo ,\A 8mhhh 
npaBHH8 no TO/Wk , h ,v,a hc npH;i,8 Bpk\'k Back c BauiH/vvk Bpa- 
ro/vvk: aKO ah chi€ np^kcT^HAio, 4,a ,\\t cknuf Kork, cBrra ko- 
ropoAH^a h bch CBtTki. 

Sigilluin sine inscriptione. Ori»in. inenibran. in c. r. ar- 
cliivio Viennae. CnoMeH. 4. P. J. 8dfar. Paniatky. Listiny. 8., 
qui putat hoc diploina scriptum esse 1233 — 1235. 

XXX. (1234—1240.) 

MatthaeusNinoslav, Bosnae magnusbanus, Joanni l)an- 
dulo, Ragusii comiti, confirmat privilegiuin concessum a 
Kulino bano. 

Ov,' H/VVf oua h CKiHa h cBfTaro A^X'' **'WHHk. a3k pank ko- 

IKH AXaTivH a OAAVkaO/VVk HuHOC/VaBk, KaUk KOCHkCKH BfAHKII. 
KAf Cf KHf30Y A^^V^J''''*^^'^'''*'"^^ ^''•"^ /V,aHk,V,8A0Y H BCJH OnKHHk 
AC>V'^P^^^'^*»^'*" ' TaKOAVk C/VVk Ci KAfTBkfO KA6Ak , KAKO/Wk C( ( 

Kauk KoV|'AHHk KAfAk: 4,a \'o;»,f BAacH cboko,v,ho ? H\-k ,^v,okhti;k, 
TaKO KaKO cov,' 8 raha KoYAHna \'o,v,hah, Kf3k Kce \'aKf h 3Ae,v,H : 
a 'k Koy.v,'^^ OKAa,v,a, Tovr^^k ch \*o,v,HTf npocTpano u 3apako, a k 

npU^kTH KAKOpf Ca/VVk CfR'k, H Ha8Kk ,3,aBaTH 04, KCf 3Af^H. a C( 

HHcajCk H/VvtHtAVk ^«cof , rpa.MaTHTk Kana MnHOCAaKa BtAHfra 
KOCHkCKora, tako K'kpHo KaKopE 8 npKKki\-k, .', ct n\ii: ako 25 

R*kpoY( cpkKAHHk KAaya, ,i,a c( npH n(rk\,k KHtstAXk; ako B^kp^c 

RAA\h CpkRAHHa, ,\d C( HpH np'k,Vk RdHOAtk, 4 HHOA\i$ BAAY^ A'* 
H( KiJA* H3/Ma. KOJKf pt TH ,\AH 3,V,!-*»BHf. 

Sigillum avulsum. Origiii. membran. iii c. r. arcliivio 
Viennae. CnoMeH. 5. 

XXXI. (1234—1^40.) 

Stephanns Vladislav, Serbiae rex, foiifirmat privilegia 
Ragusinis concessa a patre et avo. 

y 'h GTf^>aHk CAaAHCAABk, C nOAVOKHK» KO»;HlVBk KpAAk 
KCkyk paiUKHYk 3rUAk H y\HWKAHTHI H y\aAkA\aHHf H TpOKSHHf 
H 3aYAkA\Hf, WCEKraBaiO C( RAMh rOCTIA\k ,\,'kA"M'^'"'^ '"" " 
WHHHivMk H A\OHA\k, KHf3i> A^KpOKkHkKOMy H BCkA^k BAaCT(AOA\k 
H BCOH WKKHH'k rpa,\,KCKOH W,\k «MaAA A^ KfAHij, CBOHA\k CH )CT"k- 

HH(A\k, MHCT'kA\k cpkAk^(A\k, K(3k BkCAKora npona,\,KCTKa, 'kKO- 
pf U',\,k A^^Hi^tuHfra A*^^**? •^•^*^ '^^" ctohti y ch«h KAiTkK^k, S 

KOIO A\H Cf CTt KAfAH , ^\A H J\<» A\Of Pa HiHBOTa ^\A Bkl ^VP^^^^i^ ^ 

BkcaKOH npaBkA^k, Ka(Ko) Bki i AP^^'t^i^ ,V^,\^ " WTku,k a\h , h 

A<1 Bkl Hf CTBOpK> HHKOerapf 3kAa HHKHA\kpf KOHkUfAVk, A*^>^^ "^ 

CTKOpio ck BaA\H Tkpf\'k cyAi^ • «*•<'''* '^" f"* np'kcTSnAio , A** '^^^ 

KOrk CkHkHC H CBfTA KOTOpOAHUa H BCH CBfTH i>rO>KAK'JlH KOli? 

wTk K'kKa. 

(^ T c <^ a H k B A a A H c A a B k c n o /W o k h lo k o ^i; ii w b k 

KCAAk BC'k\'k paUJKHJCk 3 E A\ A k H H p H A\ p C K H ^ l^- 

Si^illuin. Oriijfin. menibran. in c. r. archivio Vieiiiiae. 
("iioMeH. 7. P. J. Safar. Paniatk}. Listiny. 11., qiii diplonia 
hoc putat esse scriptuin anno 1235. 

XXXll. (1234-1240.) 

Stephanus Vladislav, Serbiae rex, inonasterio S. Ni- 
colai (in Vranina) quosdam pagos doiiat. 

Gk HAMfTkKk TkiH , rocHOAH , 3eA\Aio w(cHOBa) , H A'kAa 

pOVKOV' TBOieiO CO\j'Tk HfRCCa , Ta norHKMOYTk, TklH JKf np'kKkl- 
Kai€UIH, H BCa tilKO H pH3a WKfTklUaiOTk, H WKO WA«'KACV' 
CkBHK-;iUII ra, H H3A\'kH«Tk Cf, TklM Hif HCTk l€CH, H A'kTa TBOM 
Ht WCK0\|'A'klOTk. CTBOpHKklH pa30V'A\0A\k HCReca H 3fA\AI0 O^- 
TBpkAHBHH HA BOAJ\'l» j npHI€A\(WH) CTpACTk KOAkHOV'IO, IdKO 
AAUaCk. rp^kuiHklHX^k H Hf,V,OC'rOHHklH\'k paKk CKOIirk, H3BfA*- 26 

UiH IVTb a4,KCKIvlHj(h Nfpa3,/VP'ivHiHAAMH yk 0^3 k , H CKv>HiUH 0\f- 
HEHHKH H anOCTOAhJ H CKtTHTeAKl HOCTaKHKk paSAHMHam CKiv- 
THaa, H ptKk H/VAk OYHHTH MC>Ji,» CH , l€>Kf CTflKa MkCTkHOK» CH 
KpkBHK», H: HJKf K^kpO^ H/UJTk H KpkCTHTk Cf , CnaCCHk KOV/— 
^tTk. CHH IKf KtAHKHH apYHI€p'klO ypHCTOKk NHKOAa , HaUlk 

oyMHTfAk H nacT'kipk, Kk HaHacTtjC'* Kp-knkKk H Gk KpaHtYi^ "<?- 

AVaraieH , CHpkhUk H Kk,A,OKHAAk H HHl|JH<Uk SaCTOrnHklKk H Bk 

Bcaivk\'k K'k;i,aYk cKopo noAtaraieH, (c)TKopH ce lero yp^^mi^ cwh 
HaapHieio lenncKOYnoAtk 3eTkCKkiHA\k, h hjki AiOKH/Uk K'k rocno- 
AHHO/ua M» H poAHT6Af/ua rocHOAHHa KAAHttHaro H cKfTo no- 
MHBiuaro GT«^aHa, Kpaaia Kce cpkKkCKt 3fMAie h no/UOpkCKc, 
GH/UOHa MoHaYa, h rocHO,4,HHa a\h Hp'kwcKfi|i6HkHaro apk^Hie- 
nHCKoyna Kce cpkKkCKkiie 3f/UAi€ h noMopkcKkiK- KHpk GaBKi, ranif 
lecTa chh aap^ OYCTBopHBiua n npHHECAa Kk cKtTO/Uoy h beahko- 
/woy apkjCHiep^kioYPHCTOBOYHHKOA^k n hha <UHora/uoAEHHra KkRO- 
;KHi/Uk i^pkKBa/Uk H CAvkpi6Hai^ Kk anreAkCKO/UOY' h /UHHiukCKO/Uo\f 
WKpa30Y' AioKH/ua. ask jkc rp^kuiHki n HeA*>CTOHHki paKk koh;hh 
GT^k^aHk IiAa^^HCAaBk, oycno/UfHOYRk cHKOBara oYHHcanH» ro- 

CnOAOBk /UH H pOAHTtAH, MTO HpHHfCOY '^ TtKii, BEAHKklH apyH- 
lep^klO YPHCTOBk , H/UkH^E Cf Kkl\"k H3KaBHAk B'kMHkll6 /UOyKkl? 
npHH/UH CHI6 /\\aAO!€ /UOI€ npHHOUlf HHie , H KOVAH a\H CKOpkl 3a- 
CTOyHHklKk Bk ,\,kHk CTpaUIHarO /UH IVC0\,^:K,/\,EHHI<I. H Ji,AK> CfAO 

cBfTO/uo\f HiiKO/^^k FoAi^Hie Ck P-kKOBk, a /Utre /uo^f oy Bfck na 
Bpkjck IIaahe na BpkYk....a no Kpk,i,0Y , ^'^^^ ^^ kamh kaa» oy 
ro,A,HHi€, no A^^Ao^f na Bpk\'k..pa TaKO .. .o\|^ .. A'^» •• g«» WTk 
AoyKa . . . Tk . . pnk oy Mhi;^ npaKO oy kaato. h a^io cfAO 

To . . . o\f NHKOA'k HCk... o\fHkHki/Uk H/U . . ^A^kB^k FoyrAa- 

Boy H KpOYHjfBH^f, a /Wfrt ii/Uk o\f By,\,*^''^Hrk oy AnnoBoy Npo- 

,A,OAk HA Bpk^k 0\,-UJH . . U,A O^ ^AOy HAOMIO IVAI^ TpkHOBa HA HpO- 

nacTkHkCKH np'kKOpk iio Kpk,A,OY, KaKO ce Ka/un BaAH , oy 

KTO\fHHO Ha np^kBOpk /Uf,,\,OY A*^V""'^^V " 'W«'"C>\f KTOyHkHO Ha,A,k 

roAHHki^k HO cp'k,,if y\,fKtAiaaKa noAi* Alaaki ^EKCAraaKk, KaKO 

HOyTk r0(J^( Ha Fo/UHAklHOlf, npaKO Ck Fo/UklAHl^E HH3k llkMkBk.. 

npaBo o\f P'kKOY •' ^** P''^'^*^'^'^ npaBo o\f Bupk o\f Ktck. 

,\A /W0\,' H('kcTk) BOHCKc HH napkCKora 3AaTa HH BHHorpa,A,a, Hk 

JS,A /UOY 1«; 3aK0Hk 0\f YPO OAk BfAHKklHYk AAKpk. J\,A H( 

noTBopHTf cfro OYTBpkJKAfHaro ce/uoy ypa/uoy /Uhoio rp-k- 

HIHH/Uk KpaA£/Uk K/\a,\,HCAaBO/Uk HH KpATk /UOH HH CHHk /UOH HH 27 

OyHOyKK ,V\OH HH CO\'pO^HHKK KpaAtKKCTKA <WH , HAH KOrO HSKO- 
/\H KOrk KKITH rOCnO^KCTKOyKMjia. WKpivTf AH C( KTO , H AP«»3- 
HfTK nOTKOpHTH Cf , J\,Ji A\OV' l€CTK COyHKpHHKK KOTK H npHvMH- 

cTitia A\aTH lero, h hkctkhkih kpkctk j\a /Wov* wk noAvoqiKHiiKK 

HH RK CHH KivKK HH KK K0\,'A©V4'"" ' " CRtTKI HHKO<\ai€ Ji,A A\0\f 
leCTK COYHKpKHHKK HA KKTOpOAVK npHUJKCTKH. H ^a A\(OY COV*) na- 

tiJHL|ia H TfroKHijja, KaKO le Hc-npKKa rkiao, a** "* "'**'* tov 

WKAaCTH HH A\OH RAaCTEAHHK HH A\OH KAa,\,aAKI|,K HH (iK^OYRAia- 
HHHK U'TK C0\,'A\E>K4,KHHKK T^k^K Cf AK , HH apKKaHaCHHK ^\A Hf 
HA\a T0\,' 3HA\0RHl|l(a) , H AIO,\,HI€ UPKKKKH(hh) ,A,a Rp-kKHRaiO 
Oy RCaKOH KOJKKCTRKHOH CROKO^'k, HK Ji,A CO\f paKOTHHHH CRf- 
TOA\S NnKOAiv. KTO AH C( WKpivTf HpivCAOYmaRK CHI6 A\OI€, 
HCnaKOCTH HTO KK 3(A\AH HAH RK AIO,\,f\-K , ;l,a npHA\£ rH'kRK H 
HAKaSaHHK* WTK KpaACRKCTRa A\H , H JS,d Ji,d KpaAfRKCTKOY A\H 

.r. nepKHfpK. ciro pa^H noAnHcano kkictk kk A^kT^k .^8i[rH. 

-f (yTf^aHK FlAa^VH C AA RK C H A\ K I K» K Hv H W R K 
KpaAK RCk^K CpKKKCKIJCK 3 C /V\ A K H H A\ p K C K Kl \' K. 

Origiii. siiie dubio ineinbran. iii Cetiiije. Decriptuiii ex 
apographo (fac-siniile) , quod nobiscuin cominunicaverat 
Montis Ni^ri vladika Petrus Petrovic Njegus. 

XXXIII. (1234-1240.) 

Steplianus Vladislav, Serbiae rex, remittit Ragusiuis 
vectii»al zrnovnicense. 

'\- GTfnaHK IiAa;\,HCAaKK, A\HA0CTHW KOHvHWKK KpaAK CpKK- 
CKH, A'*KaK> CROIO A\HAOCTK npH'kTfAfA\K CROHAVK KAACTfAOAVK 
Ai>KpOKKHCKHA\k H KCku WKKKHH'k rpa;i,CKOH, H npai|iaK» H.MK 
A\OropHUJE, HTO CiJ ,a,aRaAH WAK /KpKHORHHHC, H HHKHA\K KOHK- 
ll,fA\K ,V'^ H'^^"» C* fMf Mf nOTROpH HH W,\,K A\Ofra KpaTa HH W^\,h. 

iipHCHora Kora aioko, a<? KOA'k cTOf ck a\hork 8 npaR^v^fc, koio 

HA\aA\K C HHA\H. KTO AH CHf HOTROpH , Ji,d f UpOKAtTK W^V"» fiOrA 
H WJ\,h. RCkyK CKfTKIY^. 

CTttf^aHK EiAa,jvHCAaRK hoavokhio koh;hwbk 

KpAAK CpKCKH. 

A tergo : Capitularium regis Vladislaui de facto ina- 
garisi. 

Sigillum : inscriptio serbica : ..ar Kpaa Rcky pamK . . . Ori- 
jKjiu. membran. in c. r. archivio Viennae. CiiOMeH. (j. P. J. Sa- 28 

far. Pamatky. Listiiiy. 12, qui Iioc diploma aniio 1235. scri- 
ptum esse putat. 

XXXIV. (1234—1240.) 

Steplianus Vladislav, Serbiae rex, faeit donationem 
monasterio S. Mariae in Bistrica. 

In mon. Cliilandar. P. Uspen. 169. 

XXXV. 1240. ind. XIII. 22. martii. Ragusii. 

Mattliaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus, promittit 
se cum Ragusio aeternam habiturum pacem. 

•\' Bk H/v\e wTku,a h CKiHa h cufTord a^X*'» a/WHHh. aHjto SnAh- 
ipcHHiv rocnoA^ Hauifro Hcoy XpHCTa THCoynja .cm., twkci- 
u,A ^apkTa .KK. A"^""»? HHk;v,HKkTa . ri . kh YbTivHHf cHmkHfra 
Hamera rocno,i,a Kora Hco\f XpHCTa, h lask KtaHKH KaHk ko- 

CEHkCKH A\aT(H HnHOCaaKk no iUUaOCTH KOXie CBOHOBkCH ,/\,oBpo 
YkT«HHf npH,^0\'k CH S /y^SKpOKkHHKk Kk CTapH/Mk A\H npHiaTf- 
AO/Mk, KAaCTfAO/Mk H VUHkKHHiv rpa,/l,kCK'k , A HpH^OJCk CH Ck 
/V\OH<UH KOAapHA\H, Ck BOHKO,A,0/Uk lOpHmCiUk, TEHkHHId Pa,i^OHa 

H KpaTk i€roBk OHMCOHk, HfY^pkHHKk MHpojci^Ha, BaKaBk Hpo- 
A^ca, HpHi€Ck,A,a Ok^Huapk, OAAKkKO HoAHHHKk , rpa4,HCAaBk 

T^pkCHKk, H OKpCTOCkAtO KOAapHHA KH(3a ;\,8KpOBkMkKOra, Hh- 
KOAaBa ToHHCkTa, H Ck npCUHCaHHMk /UOHAAH KOAapU/UH KA(\h 
Ck KHE3S H BkCE IVnkKHH^k rpa^/t^kCK^k S B£MkHH /UHpk H i> AIOKkB^k, 

KAKO Cf 3A« noAi^nHmii: a3k A\aTeH HnHOCAaBk, no a\haocth 

KO^KE BiiAHKH KAHk KOCCHkCKH, Ck MOHA\H KOAapHMH KEAkH£/UO 
C'k TfKf, HHKOAaBSToHHCkTi», KH«38 ,A,yKpOBkMkKO/V\i>, H BkC(k)/\\k 

BAacTCAO/Uk H Bkck iVHkKHH^k rpa,,\,kCK'k S rocnoA/» KC>ra Hamera 
Hcoy XpucTa H y npecKfTS KoropoAH^i? a^khio BAaAUKi^MapHio 

H^MkCTkHH HvHBOTBOpEL|JH KpkCTk H ^ CBCTa KO/KM f BaHkrtAH» H 

a CBfTora BaacH, KAAHif Hora /V\i>M'kHHKa, h i> KkCH CKCTf i>roAHKi»m« 

KOrS WJ\,\% BfKa Ck CBOHOBk BOAOBk, HHCT£/V\k CpkAkl^f/Vlk , Ck 

npaBOBk BEpoBk, KC3k KkcaKOPa nponaAkCTBa h Kc-s-kA^k /uhcah, 

^a BH CTOK> S BCHkHH H TBCpkAH /WHpk H i) CpkAlvHeH^k AIOKkB^k H 
i> BkCaKi> npaBhAi^> H nO 3{/V\AC H KAaA^lUHE /V\0E H /V\OH\'k CklHk 
^a CH \'OAHTf CKOGO/\,I^HO H UpOCTpaHO KECk KkCaK^k J^fcklllHHt H 
KECk HHKCp'k HHkHC ;\,aHHC, H OaHC JS^A /UOH Kk/UCTH H /UOH AIO^HC 
H /UOH BAaAi>AkLI,H ,\A BH AWRC H J\,A BH YpaHC W,\h 3i\A Ck Upa- 29 

ROKK KtpO/WK ; H aKO HfKKTC» W^\k A\C»H\*K KK/WfTH H/\H W,\h. 
/UOHYK AIO,\,Hf HHHC RH KpHBHHS, ,\A C( HpH HpC^VK /UHOBK , H l;^ 
\A HA\K cS.v^ npaRH CS,\K , H ^KC» BH rd npaBHHHv HE hhhS, TO 

To ra KpHKK; H aKo c'k pasKpaTHTi; ck KpaAi\A\K pauiKKH, ,\,a uacK 

HC 4,a/\\K HH BaiUK ,\,OHHTCKK, HaMC ^\A BH ^YPaHi) CK BKC('k)/UK Ba- 
UIH/WK ^\0KHTKO/\\K ; H l|10 C( SHHHAO Hpt H IIOCA^k, ^\A C'k UpH, H J\A 
HE H3K/\\a ; H ,\,** 'IpHAi* ^ ^\SKpOBKHHKK , ,\a Ha /\\f H( iJCTaHt 
HHKKTOp'k, ,\( a C/WK 4> CKOK» 3fA\Ai> Cf ,\,a , KKTO Y*''*^'* HCKKaTH, 

Hi|iH, ^\( a C/WK pa,\,K iipaBK,vi> ^«mhhc, aKo npa(KK,\,E) »( i^MUH^, 
To rd KpuKK. H ck iviiit : aKo K^kpSic cepkahhk KAaya, ,\,a ck upH 

np(,\,K KHf3(/WK ,\,^KpOBKMKKH/WK; H IdKO K(pb>l6 BAAYK CCpKAHUa, ,;\,a 

C( npH iip<,\,K Kano/WK, h hho/w8 KAayy h hho/wS CfpKAHny ,\,a h( 

HCK/Wa. H ,\,'\ C'k HfKOra KpHKHHa /WthS IIH mhhh , ,\,a Ta KpUKHHa 
C'k CK npaKHHOKK HCKHpaKH. A CH3H /WHpK H CH3II IVKtTK ,\A ck 
HHKaKOp'k HHKH/WKpe ,.\,CAO/WK H HHKH/WKpC KOIIKI^(/\\K ,\A C'k H( 

piUJH, HH j\A c'k noAi^ncp^k, H'k naMf /k,A Kii,\( TKrpK,\,K 8 kekh. h 
\-oi|i8, AaBKckce, i|io ^X^ iiHcaHO, S bikh ,\a KS,\f TBfpK,\o 

W,A,K /WtHf Ca/WOra H W,\W /WOHYK ,V*TK H W',\K /WOHyK ShSmm; h 
WJ\k /MOHYK KK/WCTH H W,\K /WOH\'K AIO,\H : H KKTO CHf HpHAO/WH 
HAH a CA/WK HAH /WOH ChJHK HAH /WOH Sh^KK HAH /WOH KK/WfTH HAH 
HHH KKTO rO,\'k /WOH , ,\A KOTK FA CERKH^k H CBfTa KOrOpO,\HHa H 
BKCH CKETH, KH C^ 3A< HHCaHH. /WHpK KO^KIi CK Ha/WK a/WHHK. 
UV\K CH3H /WHpK H W,VK CHf UMIfTOKaHHf C8 .K. KHUrk : l€,\KHi> 
KHHri> i$3(AK CaHK KfAHKH HHHOCAaKK CK CKOH/WH KOAapU/WH , A 
AP^ll» KHHrb i>3fAK IIhKOAAKK ToHHCKTO KHf3K H IVHKKHHa Ppa- 

,/\KCKa. H ,va H'k HHK'kp'k H3K/\\a Ha Hnaro ccpHAHHa hh na Huaro 

BAAYa AHUK HA Ca/WOPa HCKH,a. a3K liopHCAAKK llOHCHAHKK KfAK- 
H8 C'k KCMKHH /WHpK H AIOH^k H/WtTH CK ^\SKpOKKMaHO/WK , KaKO 'k 

c,,\c npcHHcaHo. 

Sigilluin avulsuiM. Origin. meinbran. in c. r. archivio 
Viennae. 

XXXVl. (1240.) 

Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus, jurat se 
cum Ragusio perpetuam habiturum pacem. 

^ H/WE OTKi^a H cHHa H cKtTOPa. a3K pacK KOH^H MaT^ku 

H/WEHf/WK CaHK ROCHKCKH HhHOCAAKK KAKHS CC OHKKHH'k A^^P^B'^-' 
MKKOH, J\A CTOK» C RAMH S /WHpK H i> CBaKS npaKK,\8 , KaKO C^ 30 

craAH /UOH cTap'k, h j^a ckokoaho y*^A"t* ^ /wom 3fA\AH, ,\a kh 

H^k J^UiTKA HHKOrapt ; anO KH TKKO yMHHH KpHKHHi? AAOH\*k KAIf- 

TH , j\A c( npH np'k;j,k mhoaik; ako kh 'ka [SmhhS KpHKHHiJ, ji,i\ 
(ckA\K) 'ka KpHKk] npaKO ut SmhhS, to to "fca KpHKk ; h aKO c( 
paapaTHTf ck KpaatAX ck paujKHMk, 4,a Kack he ^aA\K ck KC'kA\k 

KAHIH/Uk ^OKHTKOMk, H ^.a KH SypaHi). H HTO C( yMHHHAO np'kf 

HAH (no^cA^k, ^\A C( npH , a j\a H^k H3A\a, Hk ji,A ( npaKk^a. h h( 

K'klUf A\Oe nfMATH KtAHf , OAKHCCEHa.. K^kuJE , Ji,A . . 03H ( iWO'k 
HfMaTk, Ka ( npH KHH3H. a Ce HE S3f/MAf ;\fCfTkKa, ^\A KOA'k CA\k 
JKHKk H MOe J\jkT( H /MOf iJHiJMf. KTO CHf Hp-kcKOMH , J\A ( 
KAtTk ^\A npH;V,i$ i> yVjiJKpOKkHHKk, J\A HA M( HC i>CTaHf 

HHKkTOpe, ^.^^k 'k ck/Wk pa;v,k npaKk,\y SMUHf. h aKO npa(Kk;\,f) ue 

i>MHHS , ,\** Ck/Uk KpUKk. 

Sigilluin pendens. Origin. nienibran. in c. r. arcliivio 
Viennae. 

XXXVII. (1243). Ragusii. 

Joannes Michael, Ragusii conies, proniittit regi Ste- 
phano Uros Ragusinos non passuros, iit vidua regis Vla- 
dislavi in ditionem ejus litteras vel nuntios inittat. 

Y Rk H/wk wTkii,a H cHHa h CKtTaro ,a,^\'** a/V\HHk. a3k/KaHk 

A\HYOHAk, KHf3k ,/\,i>KpOKkMKKH , CK KO/\apH/\\H ,/\,i>KpOKKMKKH/\\H 
TfKf, KfAHf/V\S KpaAS paUJKKO/MS H HO/UOpKCKO/U^ GTft{iaHi> ^pW- 

ujiJ, 8 rocno,,\HHa Kora KKC'k,.\,tpK>KHT(Aa h 8 nptMUCTiJ lero /ua- 

TipK ^vl^KHIO A\apHIO H i> MfCTkHH »;HKOTKOp(ipH KpkCTk rOCHO- 

,A,kHk H i> CKtTa Koa;Ha cKaHkrtAHia h S .,a,, CKankrfAHCTf KAkut- 

/UO Ck, lilKOpt HH Ck HaiU{/V\k CKCTO/Uk HH Ck HaUJf/Uk K'k,/\,CHHC/Uk 

KpaAHi^a KAa,/\HCAaKkAa uck naujfra rpa,/\a hh ho /Uop'k hh ho ci>- 
ck HH 8 KockH^k ,,\a hc noujA-k hh KHura hh cA^k ua tkoi€ 3ao. 

a Ck MHHH/UO Ck YTfHHE/Uk TKOPA CAA lOpkKO H Ck HaUJ(/Uk \*kTf- 
HHf/Uk. aK^k AH ck HpHCTi>IIH/UO, J\A HH KOPk CfHkH^k H CKfTA KO- 
rOpW,A,H^a H MECTkHH K^kpkCTK H KKCH CKfTf KOJKHf. 

Sine sigillo. -|-aKrAf^S3HiHiKA inferio- 
ribus partibus litterai-uin abscissis. Oi*igin. niembran. in c. r. 
archivio Viennae. CnoMeH. 12. P. J. Safar. Painatky. Li- 
stiny. 16. 31 XXXVIII. 1247. 11. febniani. Odola, filius Preden, e Krajina, proniittit Krajinenses 
enin Ragusinis aeternani Iiabituros pacem. Ragusini jurant 
se Krajinensibus injuriani non facturos. Krajinenses confir- 
niant juranientuin Odolae. 

Y Tih »i\\i wii,A H cHHa H CKrrarc» A^\*'» aA\HHk. Atra Sncai»- 
i|icHH'k rocnoA^» Hamtra HcSck XpHcra THuiyi|ia j\,r( CTa .a\3., 
/UECEL^a ^[^eKp^apa .ai. j\,(Hh, i<i (V^AOAa, chhk1Ipc,\^"|^-> HCKKpaHna, 

CfAK W,\k /UOHyK CTapf\'K npHCKHHYK HpHtilTE/\H\*K H U'AK BKCtYI^ 
AIOAC\'l^ KpaHHaHE\*K H Sa /WCHt, npH.\,C»\'K ^ y\i>KpOBKHHKK HO- 
CTaKHTH KivMKHH /MHpK H AIOKfKK /MtrS KpaHHaHE\*K H <V\fr!5 J\,^- 
RpOKKMaHEYK H Ck C^^I^H'!^ " ^^ K<TKHHil,H H CK CKOKK UMIKKHHa 
AyKpOKKMKKa. KEHKHH /WHpK H /\IOK(KK HO K/\(TKKa CKITarO fKaHK- 
rCAHId nOTKfpKAHYK , H HpHCf TOyK , J\,A KpaHHaH'k HE UaKOCTf 
AScpOKKMaHO/WK HH /\IO,\,E<UK HH A^>^H'r>^>^^ HH 3C/W/\H ^^1» HH 
WHE/WK, KH Ci> nO,V,K KHfSKTKO HyK, H HaHt HO HHKHH H(KOH ,\i\ 
H/WK H( HHHH/WO HaKOCTHTH , H 8 n(i(,\(All\\x KHtSKCTKO HYK HH- 
KO/WiJpiv ^\A Ht HOKOCTH/MO. H J\A CH H/WaiO HOHTH KpaUHaHE Ua- 
KOCTHTH HtKO/Wi$ BfHK W,\,l» KHf3KTK0 A^^^^P^^KI*^'^'^'''* 9 HOHAyK-k H 
npHA^K^k ,\i\ Hf MHH8 HpHCTaHHI|IE 8 ;\8KpOBKHHKK, H ,\A y\i)- 
BpOKKHaHC HOH,V,i> Ha (V)/\K/\\HUiaHC , /WH KpaiiHaHE HHKaKOpiv ,\A 
J\AA\C> fI/\K/WHIUaHO/WK HH CRfTK HH K'kKi>, A AyKpOKKMaHO/WK ,\A 
4,a/W0 KCpK/WS, aKO K^ H/W8TK HOTpCBOKaTH. aKO HEKH Kpai^HHHK 

naKOcrH/\K h/\h H<v\a naKOCTHTH /V,i>KpoKKMaHO/WK HAH npcAc^^HYK 

KHf3KCTK0 ,\^'^P'''*'^'^'*'»'^H\''^ 9 WHK3H KpaiaHHHK ,\A npH,V,« 8 J}\^- 
BpOBKHHKK, H 8 A'^'''*P'^ ,\,^'»P*''^'^'^^'*'^H MHHH HpaRHHiJ, ^^'^'^''^ 3A 

ck nopi>MKHHKK, ,\A npaKHH^ mhhh: aKO HCKna4,£, A'^ naaTH ck 

CKOH/WK A^^^^HTKKO/VVK, IjJO B^A^ HCKYaKHAK; aKO HE H/Wa MH/WK 

HAaTHTH, A^ c* A'* ca/WK no rtpKAS. a j\a hckh KparanHHK ck 

HHH/WK HEK0I6 AP*"^*^ MHHH Hps ck , ^JO I6CTK 3,\( HHCanO, H IIA- 
KOCTH, J\A WHK KparaHHHK HpHAE ^ /y^^BpOKbHHKK, H npEA>^ A^" 
BpOKKMKKH A^OPI^ MHHH npaKHHi$, KaKO I6CTK 3AE HpcUHCaHO: aKO 
AH WHK3H KparaHHHK HE HpHAC i> A^^P*^'^'^'^'^'^'^ MHHHTH llpa- 

khh8 , j\A ra /WH wa'» nacK wA^^KfpKJKJ/WO , h qio k^,\( naKO- 

CTHAK, A** HAaTH/WO. H CK ^AKU,HHaTO/WK Y^MjJ^A^K H/WfTH AIOKfKK 

h /WHpK, A*^ ^^^^ WHH cTOie noAi* ctoak A^iipoK'*^'*'^^'- " '^'^cn 

KpaUHC Ha KKCaKO .(. rOAHHIf A<* HOHORH/WO CH3H pOTK, H BKCaKH 32 

KpaianHHk iv,\,k .,vT. roAHijJ* Hanp(^\k RkcaKK aa rk ,\a ck S cn 
MHfih. npHCf>Kf : a kh KparanHHk ce i> cfA\k nt pOTH , ,v,a ra h« 
npH/V\EA\o /V\crS nack ^ bckS , he ^a cS;\,e cKCHk nack, h naM( 
Rkck leroKo j\d 3aTHpa/\\o. 

-j- fl /\\H c8,\,kH,H , R(TkHHi|,H H Rkca WHkKHHa rpa^a ,\ii- 

EpOBkMkCKa Kt/\kH</\\0 ck i5 CRtTO KOJKt f RaHkrf/\HI€, ^A /\\H Ca/\\H 

3a Hack HH no aP^^h 3a Hack ^a n( naKOCTH/WO TfKf Q^v.OAic 

nptA*"""^^ ^'^^ "" TKOH/MH CTapH/WH HH HpHCkHH/Wk TH HH KfiA- 
»HHHOA\k HH npf,A,tAfYk RAlUHYk, HE nAHf ,A,a H/Wa/WO CkC RAAX» 
RCMkHH /WHpk. a J\i\ HfKH KparaHHHk /Wa l|IO HCkKaTH Ha ,/\ScpORk- 

MaHHHa, wj\h. TO ifjo i€CTk /WHhSao hah W4,k ctAij HanpcTk, 

npH,4H WHk KparaHHHk 8 /^^KpORkHHKk npf,.\,k HaUJk ;\,ROpk, J\A 
/W8 MHHHA\0 npaRHHS W,V,k J€rORk ,\,OKHTfKk HAH WHOra CA/WOrA 

rpa,A,aHHHa ^v,a/WO no r«pkAi>, ,,v,a ra npaBHHa noRaAH. 

In ineinbi'ana appensa: Gk noKAOHCHHt/Wk KHJ3a y\pkH;H- 
/wnpa OT KpaTHf tro ;\'k,a,0/WHpHjjjk h oTk 6/KfK0,\,ki;k h OTk 

TRpk,.\,'kHHlJJk H OTk li^kAHA^Hpa H OTk OTOaHHHJk H OTk Fpa- 
J\HU1( Xo,\,H/\\HpHHJa H OTk CklHORkl^k fPO H Pa3k/\\'kHk FlAkKa- 

CHHik aSkh/WO Kajuk wHpk H RaiuS A*>GP"^Ti>, H oTk RCf onkqjH- 

HC npH,4f Oa»?'^^ KpaTk HaUik HFpkrSpkOTk KHe3a ,\,^KP<>KkMkKO- 
rd , H i^rkHaiUf HkJ R KAfTkRy , H npHCTaC/WO ni> TS KAJTkRi? H 

K^kpSf/WO 8 h8. 

A tei'go: Capitulare Iioininuin Crayne. 1247. 

Sigillujn Ragusii pendejis. Origin. menibran. in c. r. 
areliivio Viennae. 

XXXIX. 1249. ind. VIJ. inartio mense. 

Matthaeus Stephanus, Bosnae magnus banus, proiuit- 
tit Ragusinis , se cum eis pacem sei'vaturum esse. 

Bk H/Wf WTku,a H ckina h cRfTora ^,8^^ a/WHHk. A^kTO SneAk- 
L|ifHH'k rocno,v,a Haiuero IIcb> XpucTa THcSqia . C/W^., /wkcfi^a 
/wapTa, Hnk,j,HKkTa .3. a3k AVaAfu GTHvnaHk, iio /Whaocth ko- 

JKHie R'kAHKH KAHk KOCfHkCKH, Ck /WOHORk KpaTHOBk H Ck /WOHMH 
KOAapH/WH , KH C8 3A« HOAI^nHCaHH , KfAkHf/WO Cf TfKf MkOBS 
/^aAk^HHS, KHf38 4,i5KpOBMkKO/W8, H BkC('k)/Wk RAACTfAO/Wk H BkCf 

wukKHHf rpaAivCK^k 8 rocno,\,HHa Kora nauifra Hc8 XpucTa h y 

np-kcRfT^ KOropOAHU,i> ,,\fRHIO BAa,/l,HK8 /UapHW H 8 MkCTkHH JKH- 

BOTBopfipH KfpcTk H 8 cBfTd EOJKHia (BaHrf AHia H 8 cBfTora Baa- 33 

CH, CAd»;(HOra /VXBMkHHKa, H 8 RkCH CKITI SrOAHRUII E0r8 IVTk 
BIKJ Ck CBOHOBk BOAOBK, HHCTIA\k Cipkl^I/Uk, Ck HpABOBk BipOBk, 

Kick BkcaKora npona^kCTRa h Kick 3ai mhcah, 4,a bh ctoha\o 8 

BIHkHH H TBip^k AUIpk H 8 CpkyVkMIH-fc AIOHkB^k H 8 BkCAK^ 

npaBk4^8. H no 3ia\ai h no BAa^aHHi Hami ji,A ch yo^^hti cbo- 

BO^kHO H npOCTpanO KlCk BkCaK^k ^ICIL|IHHI H KlCk HHKIpHv HHkHI 
^VaHHI, H naMC ^a HaUIH KkMITH H HaUlH AI0,\,HI6 H HaiUH BAa- 

AaAki^H ^\,a Back aioki h j\,a bh jCpaHi w,\,k 3Aa ck npaKOBk bi- 

pOA\k; H AKO HIKkTO IV^k HaUIHYk KkA\ITH HAH lV,^k HamH\'k 
AIO^H MHHI RH KpHBHH8 , A^ ^^ "P" "P^AI^ MHOBk , H a Ji,A HA\k 

c8t^8 npaBH c8,A,k, h raKO bh a npaRHH8 hi mhh8, to to a KpuBk. 
H aKo ci pa3kpaTHTi ck KpaAiA\k pauikKH , ,.\a Back hi ,\,aA\k hh 

BaUlk ^\OKHTIKk, naMi a<^ ^" 8YpaHHA\0 Ck BkC^ic^A^k BaUIHA\k,/\,0- 
KHTkKOA\k. H L|IO CI MHHHAO Upl H UOCAI, ,\d Cl HpH , H Ji,d Hl 
H3kA\a. H ,,\,a npH4,'fcA\0 8 y\8KpORkHHKk, J\,i\ Hi\ HaCk HI 8CTaHI 
HHKkTOpi , Ji,l MH Ck/WO 8 Haiu8 3IA\AI0 , Cl,.\,a , KTO YOI|ll HCk- 

KaTH , Hi|jH , yt,i ta CA\k pa,\,k npaRk;i,8 8mhhi; aKO npa(Rk,\,i) hc 

8mHH8, TO a KpHRk. H C'k \VL|II : aKO Rip8l€ CIpKAUHk RAa\'a , Ji,A 
Cl npH npi4,K KHI3IA\k ,A,8KpORkMkKH/Mk ; H QKO R^kp^ie RAAYk 
CipKAHHA, ,\,A Cl UpH Upi^k KaHO/Uk ; H HH0/V\8 BAay^ H HH0/\\8 
CipKAHH8 J^A Hl HCk/Wa; H J\,A Hl HHKivpi H3k/V\a Ha HMarO CIpKAH- 

na HH Ha Huaro BAaya ahuii na ca/wora HCki^a. h ^\a ck hikoi<i 

KpHKHHa /\\lft8 HH MHHH , J\A TA KpHRHUa ck CkC HpaRHHORk 
HCkHpaBH. H CH /WHpk H CH WKITk ,\A CI HHKaKOpI HHKH/Wpi 4,1- 
AO/Wk H HHKH/Wkpi KOHkLl^I/Wk ,\A Cl HI pimU , HH Ji,A CI UO^kni- 

p'k, Hi naMi ,\,'* ^8^,1 TBip,\,K 8 kikh. h yoi|iia\o , ^v^b"^^'? M''^ 

3,\,l HHCaHO, k8,1,I TKlpk^VO 8 BIKH WJ\,k HaCk Ca/WH^k H WJ\,W 

HamuYk AfT'*» " WA^^ HaLUH\'k 8h8mhi h iv^k HauiHyk Kk/W^kTH 

H WJ\,h HamHyK AIOAH. H KKTO CHI npHAO/WH, HAH /WH CA/WH 

HAH Hamn chhk hah Hamn 8h8mhi hah HaiiiH kk/With hah kkto 
roAf HamK, j\,a ra kotk ciuKH^k h CBiTa Koropo,\,Hua h bkch 

CBCTH, KH C8 3Ji,( nHCaHH. /WHpK KO^KH CK HAAW AtWHHh. CH Cl 
C8 KAIAH : KKHI3K ^PpHHK, KKHI3K pAAOHa, Ka3HKH,K FpKAO/WHAk, 

Ka3HKu,K OiA\HioHK, BoiROAA Il^pKMa , rp^K^kma ni)CapKHHKK, 
Ka3HKL|,K FiivAKYaHK, 6jkk Okkmihorhmihorhmk, y\o/V\ac/\aRK r8- 

HITHMK, XpaHHCAARK GRpaMHMK, Pa,\,OI /Vp8rOBHMK, FiipHCAaRk 
liaHHMK, HaKKA\8;KK OaPA/WKMHMK, BaKKKMA BAkKaCORHMK. 

Si,^i]Iiiin pendens: niMaTK riak... (RiAHKaro?) Kaua hh- 34 

HocAana. Oiigin. niembraii. in bibliotheca societatis litteraruiii 
serbicaruiii Belgratli. CnoMCH. 14. rjiaenHKT.. VI. 1854. 179. 
GTHinaHk scriptuiii est supra rasuraiii , erasuin est noinen 
HHHOcaaiik: vide Schiniek 50 — 60. 

XL. (1249). 

Andreas, chlmensis magnus comes, cum filiis zupano 
Bogdaiio et zupano Radoslavo promittit se perpetuam pacem 
servaturum cum Ragusinis. 

Rk \iM( WTki^a H ckiua h cKtTaro A^\***« '^ KHfSk riah 

YAkMkCKH flHkApijH C /MOH/MH CklllkMH H^^naHOMk Bc»r^aHO<Mk 

H ck MtSnano/Uk Pa^vocaaKOMk h ck a\oh/UH KAacTCAki , kh co\f 
SA^fc noAi^uHcaHH, KAkHCAto cf KHf30\f A^^V^*'^'*'^*^'"^'^'^*^^ 'Jii^'>KOY 

yV^AkijiHHOY H KAaCTfA«Mk AOV*^^*^'^'^^"^"'"'*^ " Kcku IVKKHH^k r0A- 

^kCKOH 8 rocnoAHHa Kora h ^ ckjto fKankrtAHf h y MkCTkHki h 

HillKOTKOpfipH KpkCTk rOCUOAI^Hk H 8. . THI . CKfTUYk WTkl^k 

HJKf S liHKm, ^\a HA\a/v\o MHpk c KaMH S K'kKH, KaKo coy H/V\a- 

AH H HaUIH CTap'klUH Ck KaUIH/UH CTap^kuiHiUH S CTapkl 3aK0Hk, 
Ji,A Kkl E WTKOpfUa HaUia 3eA\Aa W KCk^k KaUIHYk HfMaAfYk, H 
Aa CH HAC>V A<>V'^<^'^'^^'*"^ "'^ HaUJ'kH SfMAH Ck CKOUMk A*^KklT- 
KO/Uk H Ck CKOHA\H p^kMAVH , CHaCCHH KO^A^^V ^TOf Kf , HpHAO^fKE, 

noHAoyKf, a npaKHHa j\,i\ «CTk, a Kauik MAOK^kKk , kh npHAf ^ 

naUiy 3fA\AI0 HEKOAOKk, KO/UO^" € HCKaua npaKHHa, H HfHCUAkHt- 

HA KoyA* ? A** cTane h ^\,a ynHHH npaKHHoy. aKO ah npuAe TaKk 
MAOK'kKk, KO.UO\,- Hf HCKaua upaKHua, A** '^^^ c^ Hf y3/ue hh 
TkUkKk KOHki;k, A<?'^*>V H*^HAf ^ ^KOf A\'kcTo , H Ta/UO A^* Smhhh 
npaKHHO^*. no TO/Uk h a^ hc npuAf/UO ha Kack c KauiH/Uk Kpa- 
ro/Uk. a A^* ^^ u^kKo^k KpHKHna /uei^io HaA\H i>MHHH , a*' ^^ ^ "P**" 

KHHOKk HCnpaKH 8 CTapkl 3aK0Hk, a /UHpk A^ C£ Hi pOYUiH. CH 
CtJ X-Ak/U/^aUf, KOH C( KAfUlt I XpfAKO PaCTH/UUpHKk, /^OCpOKHTk 
PaAOKMHKk, XpfAA GT'knKOKHKk, QaOV'^"^^'^"* " GTp'k3HA\Hpk 
!lA^»'M<?KHKa, HfnpkUa QcUAHKk, XpaUHCAaKk flpkKOCAaKHKk, 
IlHrp^kHk Mpkt^HKk , y\0Kp0/UklCAk IIoKpaTOKHKk , yV^fCkHk Ilf- 
pHKOfKHKk, PaAOKaUk IlpHKklAPOVJKHKk, Xpf/>a /V^CCaKMHKk, 
ripHK-kHk 3A0lltEKHKk , BO/UA MoyntTHKk , FaAkUk IlAkKCaHHKk, 
Xptaa XpaUHApOVJKHKk, Ilp^kAHCAaKk CAkKMUpHKk, BoH/uupk 
BAkKTHKk, BorA-JHk ^OIJpO/UHpHKK, XpkKATHHk ToYpKHKk, 
npkKOCAaBk IlpOA<»HkMHKk, FipaTOCAAKk laAkKOKHKk, KfpKO Pa- 35 

^ORaHHKK. aKO /\H CH« np^fecTOynHMO, ^\A HKJ KOrK CKHHf H CR(TA 

KcropoAHua h rch ckjth. 

-j- KpKCTK KHf3a nHAP'kra. 

Sigillum penderiH. Oiigin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMen. 15. 

XLI. 1253. ind. XI. 15. junii. Ragusii. 

Ragusini foedus jungunt cum Michaele Asen, Bulga- 
rorum imperatore, contra Stephanum Uros, Serbiae regem. 

-j- Kk h\\( rocnoAa Kora Haujtro Hc8 XpHCTa a/UHHK. aivTa 
BKnaKiiJHHiv rocnoAa naujfro HcSXpncTa THcSijia . cnr., A\'kcEi^a 

HIOH^k, na ;\,KHK CKivTOrO GnTa, fH^HKTHOHK .Al.y cfro KW pa- 
J^H J\,A ESji,iTh. HHCTOf npHivTfAKCTKO H CKKpKUIEHHE HHCTOIO AW- 

RKBC, c*<KC RHAO HCK HpKKa a\c;K,\S ckHvTo h np'kcaaKKHora ii^apK- 

CTKa KKC( 3f/V\A€ RAKrapKCKE H PpKMKKE HwKaHO/WK GlckHO/WK H 

«MfJKAy wnKKHHOiWK CAaKKHora rpa,\,a Hauicra ;\iOKpoKKHHKa, 'kKo 

C8 »«HAH BK HpaKKA^ H AIOKKKK H KK HCrHHS, ,\A HOKfKf pA- 
CTITK H UAOTK HCKHECCTK. HCK 4,aBKHa »;AK4,aiOI|IE TfKf CK'kTO/Wy 

H K^kpHO/wS RK XpHCTa Kora napS caA\o^\,pKJKaKKny r.KCfH 3(/WA( 

RAKPapKCKt rOCHOAHHy A\HYaHAIO lIckHIO, pOIK,\<HO/W8 W^%K KAA- 
rOK^kpnilYK H CK^kTHYK \KAfi», a3K MapKCHAH Ff WpKPH , nOKf- 
A(HKE/WK CAAKKHOra J^^TKA REHETKMKOra KKf3K rpa,\a ^IOKpOKKHH- 

Ka, H KKCE cS;i,HE H K(KKHHi|,H H lUHKKHHa KKca np'kcAaKKHora 
rpaAa Hanifra /^iOKpoRKHHKa, /waaH h KfAHnn, K'kpHH npH'kT(A( 

CB'kTOrOTH HApKCTKa HCK ,A,aKKHO Kp'k/W(H( AWKOKK Ua/MvCTKa TH 
HAI(TH }KAK,.\,aiOl|J( KK ROPa H BK CB^kTOC (BaHKr(AHI6 R0H;K( H BK 

cB'kTSio AfK'?'^^ A\apHio /waTH lero h bk m(cthh H;HKOTKop(t|iH 

KpKCTK H KK CB^kTHIO anOCTOAH H^Tpa H HaKKAa H KAaJK(HSK> H(- 

THpH (KaHKr(AHCT( MapKKa , MaTck , AiokS , HiuKaHa h kk 
CK^kTSK» /Wi>M(HHK( rocnoAH( liAacH-k, AoKp'kHKTK'k, Ilcrpa H 

!1hK,/\,PHI0 naUKYK CK'kTHT(AKH KKC(/WK CK^fcTHH/WK KKrO,A,HKK/K(/WK 
KOrS rOCnOAHHS KAKH(/\\K C(, WK(liJa/WOC(TKO/Wi> K(AHKO/WSCK'kTO- 
/WS ^apKCTK8APK>KaKpKYS3A0 TBOp(HK( H(B('k)pKHOrO KpAAa ^pO- 
UUHBpKYi^ KpaTKW (PO H pO^a (rO H KpKjlfS KKC^YK a;HK8L|JHYK KK 
3(/WA( lerOB^k H HA T^^K, KOH HA H^K 3(/WA( RHY8 ApKHCaAH H(KO( 
RAa,\,aHK(, AKO KS,\,i> H(K'kpHHI^H Hll npH'kT(A( TKOf/WS CK'kTO/WS 

HapKcrKS, TaKoa;A« Aa k8a^ H(K'kpKHHHH h KparoK'k Hauj(/w8 
rpa,A,S ^\K»KpoKKHHK8; aKO ah kkto w^k chj^k npknHcaHHYK hah 

3 * 36 

BhCH WRpaTfTK Ct CB'kTOA\y TH HapkCTRy, H Hp^fecAaBKHO TH 
HapKCTBO npHiWtTK HY^ BK npH^lvTf AKCTBO , A MH ^\A i WtWAiWi» M 

npniiTtat. aKo ah ^pouiK hah HfKTo wj\,w npiinHcaHHYK po^^ 
fro bSa*'"''» Kpark HauiiMS rpa^y /y,»OGpoBKHHKi>, kSa*''''^ Bpark 

CR'bTO/V\i^ TH HapKCTBiJ; aKO AH KKTO \XfJi,W Hp-kHHCaHf \'K k8,\«TK 

npH^kTtAK rpa^v^ ^•^^'^P*^'^'*'*'^^'^^? bhcoko tboc napKCTBO ,\a va 
HiWa 3a npHHvTfaa. h aijjt kopk noMOJKfTK CBHcToatB th ^apKCTBS 
HCKHi^^HTH Bpara TBora h Hamcra ^pouia hck cpkhkckc 3C/ua£ h 
GpaTa <ro BaaAHcaaBa h poA«» hX''^ "'^" AP^^^h BAacTfae , h npn- 
^('k^rKHy rpaA^ y\,iOKpoBKHHKS, a\h j\,a h^k Hf npHMEMO HH p-ksH 

HJCk, KKTf J\A HA\K HaKOCTH/WO , KOAHKO MOJKf/WO. H CbHjTO TH 
l^apKCTBO J^A HC CTBOpUTK /UUpK Kf3K HaCK CK ^poUK/UK H HaCK 
CKUJ-HH/UK Hf nyCTHTH K>3K /V\Hpa , H IXA^i J\A Ki>^\,fMO CK'kTH/MK 

c TBOH/WK i^apKCTBOAAK BpKjc^ ^poiUA Bpara TKora H HauKra H 
KpKyy BKCfra cBora poA<» h Kp^^X^ WHora , koh kh khak nocAt Ha 

(rOKK CTOAK, H paTK H /UUpK J\A H(/Ua)MO CKHI-HH/UH Ha (TKHO BK 

:khbotk CB^kToro th i^apKCTBa u uauiK. h CB^kTO/uS tbo/uS 
HapKCTBi> j\AA\^ no/UOKK npOKBK /UOMH HauitH no HO/UopKK», no 
/Uopi> H no cSyS ; h aKO kopk no/UOH;{ TKOf Avi5 cB'kTO/uS i^apKCTBi^, 
H npH/VvnuK paiuKKi^ 3(/UAi$ c Scc/UH npHACAH, H HA/UK Rork ;t^a 

HO/UOKK HpHCTH BKCC Ppa^C HAH KOCTtAE , tpE CS UO/UOpKCKC, H 

npucTOf pauiKK0/u8 ctoa^, j\a nyK HpH^\a/UO cB-kTO/UiJ tbo<uS 

HapKCTBS ^•''^•'P^^^WK BCpOBK, K(3K HpOHaCTBa HAH WHO/UiJ MAO- 
B^kKiJ, KOH KH nOCAaUK CR^kTOTO TH l^apKCTBa, npOKKK /UOHH V\A- 
UHH. H KHAa /UH KKBf/UO , fpf TBOf CB'kTO l^apKCTBO BKAC3( BK 
CpKHKCKi^ 3f/UAS, A /UH J\A Ct RKrOTOBH/UO HaHBfMC 3a J\WWk Hl- 
^(A( , iV^V^K KOBa /UH Hi$(/UO, C i^CO/UK HaUIO/UK CHAO/UK H /UOKKIO, 

H j\A noHAf/UO no /Uop8 RpKYi? rpa/i,< no/UopKCKi h 3f/UA« cf whi- 

/UH a8^\KH, KOH Cf IVKp^fcTy TO BpC.Uf BK rpa,A,K ,/l,IOKpORKMKKH, 
paCKR^k J\A WCraRH/UO T0AHK03H aSAI^H, KOAHTO J\A /U0r8 MSKaTH 

rpa;i,a AK^KP^^KK^M^Kora. u aKo XpouiK hah kpatk cro txAaAHC/vaBK 

HAH KKTO W,\W pOA<» TOPO HAH B/VACTfAHHK KH ^I^TfAK Y^VKHTH 

HAH KH HCKjcaKHAK Ha/UK, A TBOf CB^kTo i^apKCTBo j\A HH no/uara 

npOKBK CBOIO /UOKK BpKJCK H)CK , H J\A H/UK HCKYaKHlHK. Ai04,h( 

H kShkhh w^k cR^kTora cirkTora th i^apKCTBa ii wai^ 3tTa th 
cK^kToro i^apKCTRa lltTpa cfRacTOKpaTopa u ^'''^khtkk H/uk aKo 
npHAfTK RK HaujK rpaA^ ^'^'^P*^'^'^"'"^'^ ' A^ kS./\^tk cnacfHU u 
RapoRauH BK ^iokpo(rk)hhkk h rk up^kACAK fro 'kKO H ca/UH 37 

A>C)RpOBkKaH(, H Ji,A CTOITb Ek /V^IOCpOliHHKh HA CKOK> CH K0A8, 
H CTKOpiTk CKOH TpKrh HpOA^^BdlOKf H ^^^«10^« K(3h KkCaKOf 
AitHKf H BE3K KKCdKOC HaKOCTH , H Ji,A HA\K Cf Hf K(3KMETK HH- 
KOpi A<)HKf HH HA KpaTfJCK HH HA A\OCTf HH HA KfiOJi,( HH Ha 

n8TH, H naif ji,A ch Ki^nSio KKcaKH TpKPK, KOH HMK le HA no- 

TpfKS, 3AdT0, CpfCpO, CKHTf H 3AaTKH( HOCTaKH; HAH HHO, IJJO 

HtUK 16 roA'k, pacKK^k nKiufHHi^f, Koio 4,a Hf HCKHocfTK HCK ppa- 

Ji,A ^IOepOKKMKOra Kf3K nOKfAfHKii KHf3a, KOH BH KHAK HO Kfiii- 
A\fHf KK KHfH^KCTKO ,'\IOKpOKKMKKO ; TaKO,\f H A8;t,KI6 H Ki^HK^H 

Hp^kcAaKKHora rpa^^a ^iOKpoKKHHKa , fH^f npHYOACTK bk 3f4UAf 

CKfTOrO TH L^apKCTKa H BK 3fA\Af 3fTf CKfTOrO TH l^apKCTKO 

riiTpa cfKacTOKpaTopa, ji,A ch kShSiotk h npoA-JK^TK ckokotkho 

BK np^knHCaHfJCK 3f<UAfJCK Kf3K naKOCTH KKCAKiJ KSHKIO Ha KOAi^ 
H)CK, H Ji,A HA\K Cf Hf Kf3KA\fTK K8A\fpfKK HH HHKHpf ,1,aHKf HH 
BK rpa,\,f HH Ha CKKOpt HH RK CfA^kyK K8nK^fA\K HH HA MO- 

cTf HH Ha p-kKayK hh na nbTfjCk, kkti ji,A Ky,\y ckokotkhh 

Ha BKCaKO A\fCTO, H CTOfTK H nOH,\,i5TK HA HJCk YKTfHKf, H jy,A Cf 
WKpaTf, H Ji,A Ky,\,i> CnaCfHH H CTpfH;fHH KK TfAajCK H A^KHTKKK 
H\h. H aqjf KA^MHTK CKA\pKTK HfKOA\S MAORiiKlJ HAH K^^nKI^^ WJi,h 
TBOrO CBfTOrO TH L^apKCTKa HAH MAOBiCKy HAH KSHKI^i^ IlfTpa 

BHcoKoro cfBacTOKpaTopa bk khc^kkctko A^^i^POBi^^ii^ci^*^ hah ck 

f3HK0i\\K HAH Kf3K (3HKa, H Ji,A R8,\,fTK Kf3K ,d,pS;KHHf , Ji,A BfCK 
AOBHTKK VUHOra A\KpKl^a MHHHMO HanHCaTH, H fKK,\,d TKOf CR(- 
TO l^apKCTKO 3a H^K n0UJA(TK CBO( KHHr(, fi,A Ji^AMOy A AOKHTKK 

WHora A\KpKi^a w,\,i» nacK ji,A h( norHKKH( HHi|iop( ; TaKOH;,\,( 

AIOA(A\K H KSnKi;(()MK AK*I^P*Mi>^MKKHA\K r04,HTK Cf CKA\KpKTK HAH 
CK l€3HK0A\K HAH Kf3K f3HKa KK 3fA\Aa\'K CRfTOra TH IJ^apKCTBa H 

RK 3f/v\AajCK RHcoKoro cf RACTOKpaTopa rocnoAHHa IlfTpa, a aP*^- 

;KHH8 CH Hf KHYi> HA\f AH , A^^^HTKf WHOra A\KpKi;a Ki5A*^TK CHa- 
C(Ha, 3a TKO( CK^kTO^ HapKCTRO J^A C( npivA^^A* WHOA\y, KOH 3A 

AOBHTKK np'knHcaHK «UKpKj^a CK KHHraMH rocnoAHHa KH(3a ji,K>- 

EpOBKMKKOra KH BHAK nOCAAHK. H AKO AIOAk( CB(TOrO TH l^apK- 
CTBA HAH II(TpOBH BHCOKOrO C(KaCTOKpaTOpa H/V\STK HCKKaTH 
H(KOIO npaKHH^ ^fi^X^ ^*^^^ '''^A* HAOR-kKa KHCKKCTRa Ai^^Kpo- 
BKMKKOra, Ji,A A\H K8Af'W0 ^P'*^'*"" WH(/l\K MHHHTH npARHHy 
K(3K C^TKBHH( H B(3K A^^HK-k MO 3aK0H^ HAUKMS CKRpKUJ(Hi$ 

npaRKAi^ , H TaKo^f npaKK4,a j^a b84,( HaujHA\K aioak/Uk rk 3(- 
MAajcK cRiToro TH u,apKCTKa H n(TpoR(yK c(RacTOKpaTopa no 38 

UaUlf CUivTO HdpkCTKO H no BHCCKOrO CIBaCTO n«Tpa GlSh HHKHpf 
J!i,AHh( H Bt3K cSTKBHHJ. HHKOpC tA\kCTBO Ji,i\ Hf A\f^\,y CB'kTO/UtJ 

uapKCTBiJ H Hack, ji,c> Khji,( cf Hf ci5AH Bk npaBkAy. h HvKo Kork 
noA\on;fTk cBivTO/uS th i;apkcTB8 , h npHMfTk 3f A\Af cpknkCKf, 

J\,A CH HA\aA\0 WHk^H CTApH 3aK0Hk CkUJk h(h)mH , KOH f HMfAk 
HMaUJk rpa,\,k ;\lOBpOBkHHKk , H ;\,a CT0HA\0 C SCfMH 3fA\AH H 
rpa^H CpkHkCKf H nOA\OpkCKf Bk lVHf\'k 3aK0HCYk, KOf CiV\0 HA^f- 
AH CKUJk(HH)A\H np'k;KAf rOAHMJI» nfTkHa A*CfTf, KOH Ci> HCklUkAH 

^ocf Ka. H aKO Kork noA\o:KfTk cB'kT0A\8 th i^apkCTBiJ , h k8- 

AfUJk rOCnOAHHk B SCfU 3fA\Af CpkHkCKf , J\,A Hf KkTO 3AH AIO^I^C 
AXf^y CB-kTOiUy TH l^apkCTBy H Mf^^ HaUlk rpa^k «AO^Kf 3AfTk, 
iiaMf J\,A AIOBBk BkCfrC WJ\,h ^OBpO HA nOBOAkUJC pACTH 3fiV\AC H CCAA 
H ^pkH^aB^k IVAI^ 3CA\AC H Ck CH^A H WJ\,h CCAA H Apk>KaB'k, WJi,h W- 
HC\'k3CA\AC H W^\h IVHCYk CCAk H API^HiaB-k, KOC rOCHOAI» KOPk HO- 

A\aracTk, tc Kpk30 \'OTf khth np^fc^aHH np^k^aHf TBOiWS Bf ahctbS, 

YOKfA\0 f BfAf^KHTH. A Hp^knHCaHf ^f^XHH^k HaiUf 3fA\Af H CfAA H 

ApkJKaB^k HasHHaioTk wj\,h i^pkKBf cB^kToro FfwpkrH^fc Bpk\'k 
CTapH rpa^k GnuTaBpk, ujKf H^yTk ^\o i;pkKBc CB^kToro IlcTpa, 

a WJ\,h l^pkKBC CR'fcTOrO IlcTpa HAi>Tk ^O l^pkKBH CB^fcTOTO IIOKpa- 

Ta, a wj\h. i^pkKBH cB-fcToro OoKpaTa, KaKO ji,ph}K( ropkpc Bpkyk 

IlCAOA\a, H CAC3i>Tk A«^ /MAHHCYk, A WAI» A\AHHfYk, KAKO AP»^^^Tk 

ropkpf , KOf rpf;i,yTk Bpkyk ^KkpkHOBkHHi^-fc /i,fpH ji,o IiAai|iHi;f, 

a WAI^IlAaiJJH^f, KaKO API»^<Tk ropkpf, KOf CiJTk Bpk^k I]ii>A\fTk, 

H rpfAi>Tk 4,0 Qka, a wji,h WHf cTpanf QKa, KaKO APi^^^^k 

ropkpf, KOf cy Bpk\'k P-fcKS, H CkTfTkPkHSTk Cf J\((iH J\,C> POpkpf, 
KOf C8 BpK\'K KopHAA, A WJ\h KopHAA, KAKO Ji,ph}^x( TOpKpC , KOI 
C8 Kpk\'K3aT0Hk H Bpk\'k IIOAH^f H Bpk^k QpaUJkL^k H CkCTfPk- 
Hi>Tk Cf ;\,0 HpkKBH CB^fcTf TkKkAf: H BkCf A\fAf WJ\,h Hp^fcnHCa- 
Hf\'k 3fA\Af H CfAA H ^l^pkJKaB^fe W^l* Bpkp WAI^ KkCf Hp^fcnHCaH^fc 

ropkpf CAfs^Tk ^o Mopa, BkCf cH Hauic A^AHn^k. h WH0Hk3H ^a- 

KOHk, KOHf fCTk W^i^ Ki$A\fpfKk COAkCKH i\\(,\,^ KpAAk CpkHkCKH H 
rpaAk /l,iOKpOBkMKH , J\,A J\,fih}KH CK^fcTO TH l^apkCTBO, A B^fc^/^OMO, 
J\,( WJ\,h BkCf COAH, KO'k Cf HpOA^^^ ; Hf BfMf A8,A,kA\k paiUkKHAtk 
nOAOBHHA WA»v A^^KHTI^^k J\,A HMA CB^fcTO TH l^apkCTBO, A AP^^^ 

hoaobhhS j\,a iiA\a wnkKHHa a>^'^P*^i^>^^i^>^^^7 KaKO bhao Bk cTapu 

3aK0Hk; il CKfcTO TH napkCTBO J\A JiL,0hiKU HAMh CTAfiH ^AKOHk, 
a B'kAOA\0 , WA»* P'kKf APHUkCKf A<? NfpfTkB-fc Ki)A\Cpf Kk COAkCKH 
A'» HfCTk Ha HHO A\fCTO paCkB^k Bk ^IOKpOBkHHKk. H aKO Bork 39 

noA\oH{( cB^krcViUS th ^apbCTBy npH(TH Bkci rpd;\,i noMopKCKf, 
Haiua AiaTH cB^kTa^k i^phKBa , A\aTH bkcea\k HauiHAtk i;piiKBaA\h, 

Ji,A CH jyfihTKH TO, 4J0 f ^P'^^'*'^'* "^^ BkCfY'^ rpaAOB^fc^k HAH RO 
Ci^JC^ HAH nHCK^nkC HAH A\aHaCTHpE HAH l^pkKBH HAH nOHOBH HAH 
HHy HCKOIO npaBk,\S, KOK» ( HA\eAa WJi,h CTapH^k BpivA^IHfYk, Ji,A 
CH HA\a CBOBOTkHO , HvKO ( HHCaHO Bk CTapH^k KHHrajCk Bp^kB^fc- 

Acrn. a a\h Bkca wnkKHHa rpa;t,a Haujfra /i^iOBpoBkHHKa, maah h 

B(AHI;H , Ji,A CA\0 AP^^^HH HHHHTH KA«TH BkCf KHOOB-fc , KH b8- 
A^Tk no BpiCA^fHfYk Bk/^IOKpOBkHHKk HO ^I^TeHklO CAABkHOra ,\8- 
:Ka KEHETtKkKOra, ^\pka;aTH CH IVRkTk Kk BpivA^C CBOra KHCHvk- 
CTBa, KHAa C( KAkHC Bk KHEHvkCTBO A^^I^P^f^l^^l^KO. H AKO A\H 
npHvCTynH/MO CHW KAtTkBiJ H CH WKkTk, jy,A HH cHji,» KOPk H ChHs 
KAtTkBA H Ha C(A\k CBiiTf H HA lVHOA\k, H A\H H ^.ivTkHa HaUJa J\A 

H(<i\a)<v\o B(3aHk( H rH(Bk wji,h BHcoKora nan'fc pHA\kCKora^B(Kk, 
H ^c( CH( npHnHcaHk( ji,A H<uaA\o H YOK(A\o APii^^^^TH cnacaioqK 

KA^TkBiv H nOMkCTk H CAS-/KK(, K0( CMO AP^^^^*"" hhhhth rocRo- 
AHHiJ A^^i^ H WnkKHH-fc K(H(TkHKOH, ^OKAS Ky,\,( CBivTO TH l^apk- 
CTBO H A\H. H jyA CHI€ OKkTkTOBAHk^ H CH( nHCaHk( ;i,pk;KHTh 

noB(i(ii$ noTB(pk,\.EHk( , 3an(HaK(Ho i€ctk n(HaTkio lunkKHHk- 
cKOA\k H CAaBkHora /WapKCHAnHv FdvpkrHiv, KH(3a nauKra rpa;\,d 

^IOKpOBkHHKa. a Cniv Ci>Tk HA\(Ha WH^JCk, KH C( CH KAfAH , Ji,A 
k8A( CHI€ OKkTkTOBaHk( TB(pk,\,0 H KptnkKO , HpkKO : CAaBkHH 
BAaCT(AHHk r0Cn0,\,HHk A\apkCHAH PfWpkrH, KH(3k ,d,IOKpOBkH- 
KH. cii,\b.( : Bi^RaHkHa IlfTpoBHKk , ;\oKpoHa /\0<V\knpH,\,HKk, 
CDoCkKO GAAKHKk, AlaTCfc BoAaHHKk , IloCkKaAH KpSCHKK. 

bHvKkhhi^h w,\,i* A\aAora B(Ha: Iikokk H(roA\HpHKK, /li,oKp(o)cAaRk 
PaH(HHKk, liOAkKack HBaHHKK, II(TpK A\aT(BOBHKK, A\apKra- 

pHTK GtHA(BHKK, FpKrSpK ILTpOHHKK. WJi,h B^vKa O^^/UOA^Ha: 
rpi>K(UJa rSA^'^"'^'* ? A\hYOHAO n(H^(HHKK, T(WAPI^ liSA'*'*"»^'*? 
H0A(HKAa HpKH(UJHKK, nUK^^pcfc BoAKKIBHKK, HpKH( BhTO- 
HHKK. BHCK'kpK( WHKKHHKCKH : ^HA\HTpH A\(HKH(TKKK, IlaAK- 
A\a nHKi$pap(BHKK , KoA(HK,/\,a AO/WKUHHOBHKK. npKl^H OHKKH- 

hk(c)kh: FoHCAaBK KpScHKK, IlfTpK /KSna IiorK,^\,a""'^'»5 IKShk 

PaH(HHKK. npKl^H rpa,a,K^H : IlHKi>AHi;a nHHHH(^(H)KK, Il^TpK 

Gp(HHKK. KH j\,fih'A{( AOGHT(KK cbHvT^ KoropoAHi^c IlacKa Fpa- 

AHKK, GaAH IIpOKA(HHKK. B(KKHHl^H W^K B(AK(ra B(Ha : lipK- 
CaUKO ripOAaHKHHKK, A\apHHK HhA\HKK, BapKKH KpyCHKK, 
II(TpK A\aHKr(pOBHKK, A\apHHK XoRy^KHKK , PSCHHK II(TpO- 40 

B(H)Kk, flAfKkCH MpbHf AOKHKK , MhYOHAO KbTyHKHHKk, BhTJ 
/^CtBpOCrtaKHKk, MfHkraMa AoMKHPHKK , BHTi» FfTa^lKAHKK, 
A/VhYOHAO KhHKHSAHKK, FcpKBaCH BOHHHKMHKK, CDhAHHO MoKK- 
Bp-klUHKK, MhY^HAO MaHHfp«KHKK, FlfTpK FaHKrSAHKK, KofK- 
;V,aHK lIlM^HHOKHKK, IllTpK HpSCHKK , PbCHHK BcAKMHKK, ^Xa- 
THHi ;\OHaTtKHKK, MapHHK IlHKSpapERHKK, KaHMCHKTO MtpK- 
HS^K, HaCHAH flpHBaBHKK, MapHHK BhHKMSAHKK, llfTpOHA 
BSHK^HKK, npi^rAK y^OHaTfBHKK, MapKTHHK OaMHRaKHKK, 
tlHh/i^fiCk HpCKHKK, npSrAK MhYOHAHKK , IlfTpK KapKHH3HKK, 
rinpK MaMHHEBHKK, IlaCKKa HhHOHHKK, riaAKMa FaMHKK, 
MapHHK BhAAHK, BaACH NapHKAHKK, IlfTpOHa ;\0Kp0BHKK, 
/^a^VXH-ivHK BOMHHKMHKK, ^KSHK Hpf KHKK , }KSHK 3pK30BHKK, 
BaACH MaHKKHHHKK, IltTpK HaKaHHKK, IIoAOrpHHK Eh30AHKK, 
HHKApka IIoBOpHKK, ^lHKApbj FoHCAaBHKK , ^^Hk RoAKAa- 
BHKK, BhTA GapKROpHKK, MaTfBK BfpfCTOBHKK, MaTH^fc Pa- 
CTHKK, (I)HAHnO nHMHH{»;KKK, /K^HK IlHKi^papCBHKK , MhYOH- 
AO Po3HHOKHKK, IlaBKAO WJi,^ KHf3a MaHHUACKa , HHKAP^ka 
IlCHfUJHKK, NHKSAHH,a MapKTHHSJKHKK, GoCfHK BHTa WJ^K 

MpKHCTc, /KShk Boakmkhkk, >KShk Faeahkk, IlaAK/ua Makchkk. 
MapHHK HfAna, NnKSAa L^epKeBHKK, Baach PSchhobhkk, Ft- 
wpKPH WAh KH(3i\ TpHnSna, TpHHiJHK WA,h KHf3a K)a«) Aomk- 

npH^KHKK, MoKp-klUKK, MapHHK FaMHKK H BaAHi^a , IlaBAK 

BoAECAaRHKK, Mh\'ohak Ghahb^vCtpobkk, IlaBAK GapaMHKK, Mh- 

YOHAO MapKK^UJHKK, BoMHHK IIpaC«THKK, MapHHK KhCOHHKK. 
H BpKYfa' KKCt IVBO UHCaHKf MapKTOAK Fi^AfpHBHKK BAHK WJ\,h 
KH«3a AIOKpORMKOra H WAI» KKCf IVHKKHHt rpAJi,A AK>KpOBKMKKOra, 
C YOTfHKtiMK rOCHOAHHa KH«3a AK>KpOBKMK0ra H BKCCJCK BAACTIAK 
4,»CGpOBK(MKHJCK) CKBOHOMK 3B0HHRKUJE HA CKKOpC , 'feKO ( HO 3a- 
K0H8 AI^^KP^^KK^M^KOM», RpK^K Ji,iiUi( CRO« H RKCf WHKKHHI AK*" 
KPORKMKKC CH IVKKTK UOTBtpKAHAK API^^^TH H KAfAK C(. 

Sigillum avulsuin. Origin. ineHibrau. iu c. r. archivio 
Vienuae. CnoMeH. 16. P. J. Safar. Painatky. Listiny. 16. 

XLII. (1253) 13. augusti. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat privilegia 
niercatoribus ragusinis concessa a patre. 

-f GhMs iWOie riOKtAivHie HHUJt KpaAtKKCTROMH AIOKORKHOAAi» 
CH lipHCKHOA\S KHe3ii A^KpOKKMKCKO<Wi> MapH^tAy rfWpKrHIO H 41 

BKC^^fe^Mb KAaCTfAOiUk H RkCkH WnkKHH^k Ppa^^kCKOH , niKOpf 

WAh ciro ji,hHt .Fi. aKkri$cTa ^o c8,A,a, koh nocTaKk/\aMO no 
saKOHS HauiH npkKH, yt,a ch x^A^ rmuh K^nki^H no moi6 ivKAa- 

CTH CKOKO^I^HO HHKO/MkpC 3a0 HEKpCr^kHH , H OaMf aKO CH JCOTf 
HTH ^ Ti^ri^ 3f A\a8 C Ki^naa/UH CKOH/UH , J\,A CH H,/l,i$ HHKH/Upf ^- 

KpaHfHO/Uk, Hf np^krf j^a rpf;t,8 na Tpkrf KpaafKkCTKa mh h no- 

Ji,ARWUIf JS^C^XC^JX^lKh roCnOAI^CKH HH, Ta/MW Htf Ji,A x^A^ "^ 3f- 

Maa/Uk npoA^ii^K^k. aKO ah ch KkTO WHfjCk i>3aioRH ct^th eAH3a 

pa^^H HAH Ha GHiHH^H HAH r^^k , J\,A CH CTAHf , H KHHi^ Ji,A Ji,Al^ 

ji^c^xoji^kKk rocno4,kCKH. kto ah cf wKp^kTf npfCA^maKk noKic- 
AfHie KpaAfKkCTKA /UH, j\,A c( HaKaHCf THfKO/Uk HaKa3aHHf/Uk Kpa- 

ACKkCTKa /UH; WEpfTf AH ck KTO WTk HHyk TpkrOKkl^iv Hk 
ULIfAk Ha Tpkrii, HAH rji,t rOA* CTAKk, Hk Ji,ARh 8pfMfHora Ji^C>- 
XCi^kKA KpaAf KkCTRa /UH , Ji,A H/Uk ck iiSttWA^k KSHA» , KAKO 16 

H np-krn Hi>3f/V\aH0 Hk ujf/i,kmH/Uk na Tpkff rocno,^kCKf. hc H- 

MHHf AH /UH npaKk^,'^, H HpHKpkHcHv H/Uk KACTkBi» /UOH KAACTf- 
AHHk, KOH yOKf KHTH HA Cii,/l,'k , H ^pfSf H/Uk SpOKk , TaKkl^H 

8poKk, KaKo K^A^ /UOKHO H K8nkHf/Uk ^3kKpaTHTH ck 8 rpa/i,k 

HYI^ CBOKOAI^HO Ck CK^k/UH CKOH/UH npARhJi,AMH l AKO AH Cf KTO 
WKpfTf npii^k ypOKk HAH 8 A\Of WKAACTH HAH H TifrfH 
3C/UAC, 4,a H/Uk CC K^HAHia 83/UC. ^MHHf AH /UH nfiARhJi,^}^ H 8Ck- 
Jf^OTf H/UaTH HkCTk KpaAfKkCTKS /UH , KAKO C8 H/UaAH TOCnO- 
^HHS WTkl^^, KAKO /UH Cf C8 WKivKaAH , H nO,/l,ayk^f /UH , IjJO 
iUH CS CH H^k KAACTfA^k WKfTOKAAH : EpATk flHhJi,ptH H CKO- 
H/Uk CH KpaTO/Uk OoAO/UOHk H TS^Opk B^^^aHHKk H IlfTpk 
}K)5Hk BorkA<lHHKk, J\,A CTOK) K HH/Uk 8 TO/Uk WKfTHi, KOH/Uk 
H/Uk (c)A\k Cf KAfAk np^kPHf/US KHf38 >KaHk Mh^^AHA^ H S Cf- 

ramkHf/Uk noTKfpkPfHHf, ji,o KOA^k whh hamhS Kk /UH^k CToa- 

TH 8 npaKOK^kpnOH Kfpf. H CHI€ /U0I€ nOKf/l^kHHf 4,a HMk b8a( 

^TBfprfHHie. 

OTf^aHk ^pomk no /Uhaocth. 

A tergo: Sacrainentuin regis Vrosii sclauonicuni et 
latinuin, quod fecit Johanni Michaeli coiniti et communi 
Ragusii. 

Sine sigillo. Origiu. membrau. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 17. 42 XLlll. (1253). 

Crnoinir conies queritur Ragusinos homiues suos ce- 
pisse et vendidisse. 

EpOBbHKO/My rfOpkPH McpbCHAH H Bbck/Ub BAaCTf/\0/M ;i,SKpO- 
BhMhKH(/UK). Ct HJO /UH CTf RHCaAH H nopSHaaH, BkC( pa38/W'kY'^ * 
J\,A (p( CTEpCKhAH, /MH AP>»^H/MO K^kpS H npH^fcTf/M^CTKO TfK^fc H 

TBOH/MK aS^t/Uk , To, B/\acTf ae, m /worS 'fca noKpHTH , bh^\h cf 
Ta B^fcpa h npH^bTf/XKCTBO : npH;i,ouic Bauj(H) aS^^hi, h f me /uocra 
MAOB^fcKa ASKana, h yi^oBHThKK S3(lue, h nocaaYk Kk Ba/Uk: Bpa- 
THTf/UH, H HE jy,4\CT( HHLjjapE, HK tiA^At ra npoA<»CTf ; H naKh. 

fCTf AP^f* '^i^A" ? '•'P" MAOB^feKf Ttpf HifHS, H UaKk UOCAaYK Kk 
Ba/Uk, H Ue Ji,ACT( /U-H-Yk, Hk ( UpOA^iCTf (Ji,KH( 3aa /UOpf a 

AP^re , Ka/uo bh YT-fcuH; h naKk a\h fCTf /uotra MAOBHiKa 
PyXOTS, H npoA'»CTe ra; h naKk mh fCTf A\ofra MAOB^fcKa ^S- 
RAaHHHa, h ckA^ ra APi^^wTf. a<* *P* '"" cTf UHcaAH , a^ ^" 
n8i|jy Bamtra MAOBijKa , aKo YOKfTe bh /Uku^fc /uof a8a" ^fiA- 

THTH , H IjJO Mii CTf i>3fAH , 'kd BaUJCPa MAOB^fcKa Ji,A nSi|jS. 
a (pf rOBOpHTf , BAaCTfAf, a A^ "'t ^ASA" MAOB^feKO/Uk OAI^ 

I^ukTaTa AO rpaAa, to y TO/Uk no koah bh e, epi ^oKfTf, 
A<J H/ua/Uo npH^fcTfAkCTBo OAi^ l^ukTaTa a^ rpAj\,M tko f npu- 

•fcTfAk K'fcpkHk, BkSkA^k f UpH^feTfAk, A /UOH HH EAI^Hk MAOB^feKk 

HH (Ai^Hk Hf cfeAH oHSre L^kHTaTa, Hk aKO yoi^^ts npaBo, ji,A 
oji,h l^HkTaTa Ao A\oAi>HkTa ,\a n^fe 3a«aH' " M^o ^"X"* Y'^''"^'^'^ 
Kk BA/Uk roBopuTH, HC /UorS Tora Bkcera ucnHcaTH , uk h to- 
/ua, no MTo Kf A\OH MAOB^feKk roKopHTH , B'fepi)H ra. KOrk BH 

A^H 3J\,pAK»(. 

A tergO: KHf^y A^KPC»KMKO/US H Bkcfe/Uk BAaCTfAO/Uk. 

Sine sigillo. Origin. jnenibran. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 18. 

XLIV. 1254 22. maji. Ragusii. 

Judices et Cojnnume Ragusii et duodecini nobiles zu- 
pano chlmensi Radoslavo et ejus nobilibus jurant se cuni 
iis pacejn servaturos esse. 

-j- Bk H/ue WTkna h cHua h cBfTaro A^Y** ^'WHHk. A^feTo 
BkUAkHJtH^k rocnoA'» Hamtro HcSXpucTa THcSijia .cha*? '^A^fecfua 43 

MiVk JS^hHH ;i,bBa^\(C(Tli H ^hBa HCdYOAfMJ^; <mki CiijS^Ht H WnkKH- 

Ha A^i^poBhHKKa .kI. BaacTfAH, kh c8 3^*^ ncAi^nHcaHH, KakHC- 
<v\c> Cf TfK^k, }Ki>naH8 Pa^ocaaKy , h tbohmk KAacTf/\«/Mk 3 j\,^- 

KpOBk K^kpOBK 8 roCnOA^ KOra H y MkCTkHH XHBOTKOptliJH 

KpkCTk rocnoAi^Hk h H ckjtS KoropoAHnS ^^^^«»0 Mapnio h CBf- 

TO CKaHrCAHI6 KO>KH( H $ . THI . CBETyX''^ IVTkL^h HIKE Bk HhK(H 
H CKITkljfk M^MtHHKk BaaCH , ;\MHTpk« H KCf CBtTf iJrOAHBkUJI 

Kori> WTk BivKa, js,a H/\\aA\o A\Hpk no CTapo/V\8 saKony, cTp^kKH 
cac a H BCf TBOf ai^^H, KOf H<\\aiuk, hah koe SskHtmk ha^ath, 
TivA^k Hyk H A^i^HTkKk Hyk, r4,'k mu i$MkHt<\\o cha8 H/waTH, a 

<V\kl 4,a HC naKWCTHA\0 T^vKiv HH TBOHA\k Ai$,A,(A\k HH BaUIHMk 
3E<\\AaA\k, a rpaAI» ;\yKpOBkHklKk ^a C WTKOpfHk TivK^k H TKO- 
HA\k Ai>,\,f A\k , 'kKO no CTapOA\S saKOny A\fri> /y^oyKpOKkHHKOA^k 
H KHfHCkCTKOAVk Y^I^/VVkCKO, 8A'kcTH, HSA-kcTH, H ;|,a TH AVOptUJk 
y ;\8KpOKkHHKk KSnOKaTH H TBOH A^Ji,H( BCaKH TpkPk , CpC K^A* 

Hi\ KaiuS pi)Ky npoL{JfHk KynoBaTH; noTBpk(>K),.\,af<Mk th kai- 

TKOA\k H TKOH Ay,Ji,He , (pf KOH TpkPk H3HfCfTf H3k y\i>KpOKkHH- 

HHKa, ;i,a ra hh th hh (h)hh tkoh a8ah( npoA*iA* hh a^^P^^k» hh- 
K0A\2jp( BpaH;A'tvHHKi$ A^KP^^Ki^ii^KOA^S ; H A^* Kc^^k ct KpuKHHa y- 

MHHH A\(r8 AilAH A^KpOBkMkKf H /W(r8 TfKf H TKOH AiJAH , A^ ^* 

HCkupaKH npaBHHOA\k no CTapoA\y 3aK0H!^, KOf ( A\(tiy /y^yKpoKk- 

HHKk H KH(^kCTKO \'Ak/UCKO , A A\Hpk J\,A (c)( H( pSUJH. H BkC( 
IVKO Y^'^*'^^'^'* T^K^k H TKOH/Wk Ai>ACA\k API^^^TH H MHHHTH, CUA- 

caioj(j( KA(TKH rocnoAHHS A^'*^^ h wnkKHH'k KH(TkMkKOH , ro- 
cnoAHHiJ AlHY^iHAy i;api$ KAkrapkCKOA\y. ako ah ch( np^kcTS- 
nH/WO, A'* HW Kork cknkH( h CK(Ta KoropoAH^a h bch ck(Th 
a/WHHk. BSKaHa AluraMa , AluKi^AH^a II^M^H-kHvHKk, flHAP^k 
Mp^k^BHKk, n^TpoHa BiiHkAHKk, ri(Tpk BaTaAk, AVuYOHAk n*k- 

'/K(HHKk, llAkKaCk AVSMkHHKk, ;\,MHTpk A\(HkM(THKk, FoH- 
CAAKk KpSCHKk, y^OKpOCAAKk pAHOHHKk, TSAPI* BSA^MHKk ; 
AVapkTOAO KAHk JApkCaHKOKHKk KA(Ak C( 3a BC( BAaCT(AH A^~ 
KpOBkMkKf. 

Sine sigillo. Apographuiii saec. Xlll. ineinbran. iu 
c. r. arcliivio Viennae. CnoMeH. 19. P. J. Safar. Pamatky. 
Listiiiy. 17. 44 XLV. 1254 22. uiaji. 

Radoslav , chlmensis zupanus , filius coniitis Anilreae 
chlmensis, jurat Judicibus et Communi Ragusii , se cum iis 
pacem servaturum , cum rege Uros vero bellum gestu- 
rum esse. 

-|- Bh HMf.WUd H CHHa H CBeTOPa AyjC^t aMHHK. AikTO SHAKliJf- 

HH'k rocnoA'» Hauu(ro) HcSXpncTa THctJipa . ch^., /wfccma /wa^k 
AHH .B. A*ceTH H j^kEA HCjcoA"M*) 'k JKynaHk PaAOcaaKh, cHHk 

KHJ3aflHAP«'kX'^'*'^'*^'^*^'''*' ^^ MOH/WH BAaCTMH, KH CS 3^^^ HOAK" 
HHCaHH, KahHC/UO C( Ci^A"'^'^'^ " BKCtH WnhKHHHv A^KpOBkHKKOH C 
MOHMk A<*KpHA\k YTijHHfMk S rOCHOAHHa KOPa H 8 HkCTkHH >KH- 
KOTBOpfipH KpkCTk TOCnOAI^Hk H 8 CBfTtJ KOrOpOAHHiJ A^^KOIO 
MapHK) H 8 CBETO (BaHkrCAHC KOIKHC H S .THI . CBETkiyk IVTkl^k 
H»;{ Bk NhKCH H S CRCTyYk M^HCHHKk BaACH, ^/UHTpki H BkCC 
CBfTI tJrOAHBkUJf KOrS WJ\,h B^iKa S B^kHHH /MHpk HO CTapO/WS 3a- 

koh8, A^k H;SnaHk FaAocAABk tC/Uk BiipkHk KAETkBfHHKk rocno- 
Ahh8 Kpaay 8rkpkCKO/M8, a ivTk AHkUJHH ^i^Hk nanpiiAi^ npoTH- 
ea /UotH cHA^k h c /uoh/uh a^^ai^^^h js,a kSa^^ APi^^^Hk hhhhth 
paTk KpaaS ^pomt» h croB^k/Uk A^ACMk , j\,c> KO/xiv Baujk rpaAi» 

/^SKpOBkHHKk 8 paTk CTOH (Ck) KfidMMh ^pomC/Uk H Ck CrOB^k/UH 

aSai<^<v\h, a Hv H;SnaHk PaAocaaBk h /uoh At^A*^^' ^'^^ H/ua/V\k, h 
Ko« SHkHy H/waTH, ji,A cnact/vvo H c^T^p^kjKi/MO no /Mop8 H no cyytJ 
Bkcc a8ah a^i^P^^i^i^^i^i^^ ^ T^kAa »\h h a^^i^'I'i^>^i<' h^i^; r^^k 
H/uaio chaS H/uath ; aKo ah 'k ca/Uk hah /Uoh aS^i^ khck/UO n^k- 

HkTO naKOCTHAH H^kKOE/US A^KpOBkHaHHH^ HAH T^vAS HAH A^Kkl- 

TkKtJ Hyk , 'k H;t$naHk Pa^ocAaBk ji,A mH Bkci BpanS, hah ji,d /UtJ 

HHH^ BpaTHTH BkCt Ha HAkHO ; AKO AH H( KH^k /UOPAk HHHHTH 
KpaTHTH TO WAI* OH^kjCk, KOH H/Uk KH^y HaKOCTHAH , Hk J\,A H/Uk 
TO WJi,h. /UCHt nAAKS. A 'k C /UOH/UH A8AIv/UH , KOe H/UA/Uk, HAH 
t$HHt{ H/U^kTH , Kt^A^ API^^^^Hk H KACTBt^ H 8 /UHpk Ck B£AHKH/Uk 

rocnoAHHO/Uk MnYaHAO/Uk, i;apo/Uk K8rapkCK0/Uk, h ck croB^k- 

/UH At^AI^MH, AO KOA^k tJHkHt CTO^kTH Ck HH/Uk rpa^k y\,iJKpOBk- 

HHKk, A<> KO/vk napk CTOH tJ KA«TB'k H tJ /UHp^k 3 rpa^O/Uk J^a- 

KpOKkHHKO/Uk. H 'kKO 'k Ht^lO H'kKOf 3A0 HA Bamc Kt>nki;( HAH HA 

Kamk rpa^iv, A^ ^^ w TO/Uk 8 cKop^k /i,AA\h B^kA^knkE, a hh 'k 
ca/Uk TKtJnaHkPaAocAABk hh /UOH At^Ai^' A^ Ht npHACMO na Bamk 
rpa^k /Ji^SBpoBkHHKk HH Ha Bamf np^kA^kA^kY^ ck BamH/UH Bparn 45 

S NMKOfpf KpHjMf, H lianf /UOH/Uk AS^f/Uk )(Otiii aAfK^R^kji^iiTH, 
/k,A Hf npH^8 Ha BaCK. J\,A KOH A^^l^rk R^J\,( MfliS /MOHA\H A^^k/UH, 
KOH C8 H/\H KOH KSA^ '"<>" A^Ji,h( , H MfliS ^^KpOBkMaHH , HAH ^a 
KOH na'kHli Cf S>IHHH S A\Hp'k Mtfk^ HAiWH H /UftiS A^KpOBkHaHH, 

^a cf To HCkRpaBH ck npaBHHOMk no crapoMiJ saKOHS , koh 

eCTk A\fftS yVyi^KpOBkHHKO/Uk rpAAOMk H Mtii^ KHfH^kCTBO YAk<Mk- 
CKO. H BkCH A^I^P<^B(^^<lHf nO Bkckn MOfH 3f/MAH, KOf CH H/UaAtk, 
M KOf /MH 4,a KOrk npHfTH , Ji,A CH CKOKOAHO HpH^y, Ji,A CH CTOI 
H nOH;\y CnaCfHO KfCk liaKOCTH tHvAA nyk H ;\,OKklTkKk HJCk, KAKO 
CH C8 KHAH a CTApf ^\kHH. H 'kKO KH KklAa HivKO^k pa3/UfTa /Uf1^8 

<UHO/V\k HcSnaHa PaAOC/\aBa h /Ufl^S /uof Aiij{,H h Mit^ rpa^k J^H- 

KpOBkHHKk, Ji,A Cf RpaBHHO/Uk HCkHpaBH HO CTapO/WS 3aK0H8, 
KOH fCTk /Mfty rpa^k yVjSKpOBkHHKk H iWtfi^ KHfJKCTKO yAk/Mk- 
CKO , a /\\H(pk) Ji,A Cf Hf pblllH. CH C^ BAACTfAf JCAk/UkUH , KOH Cf 
KAfHlf : rOCHOAHHk /K^naH Pa,\OC/\aKk, FlpHK^kHk BAOUJfBHKk, 
IjOHCAABk /UpkKOTHKk, (VlKpa^Vk HBaHORHKk , Of/UkK^Hk lli$A- 
rapHHk, npii^VHCAaBk IlAkK/WHpHKk, HfpkKO Pa,\,OBaHHKk, A\HAk- 
TivHk XpfAHKk, [lOrk,\*^Hk IlpkBOCAaBHKk, FlOrkyVaHk Pa,/\Of- 
KHKk, ;\fCH/l\Hpk HpkH-kHOBHKk, FoA^kHk KpaH/UHpHKk , IIpO- 
J\,AHh IIoKpfHOBHKk, XpfAA Pa^^kHHKk; HoHCAaBk Pa^OUJfBHKk, 
CkTkHHKk H/UOTkCKH, KAfAk Cf 3a BkCf A^^Hf Pa^OCAaBAf. aKO 

AH ckf npivCTSnH/UO, js,a hh Kork cknkHf h CKfTa KoropOAMi^a 

H BkCH CBfTH a/UHHk. 

Origin. dicitur esse Ragusii ; at etiam exeniplar c. r. 
archivii Viennensis sigillo olini erat munitum. CnoMeH. 20. 
P. J. Safar. Pamatky. Listiny. 18. Nos textum exemplaris 
Ragusii conservati recepimus. 

LXVI. (1254) 6762. ind. XII. 23. augusti. 
Stephanus Uros, Serbiae rex, privilegia Ragusio con- 
cedit, comite Andrea Zlat (Dauro). 

*|* M GTf^aHk ^pOUJk, C nO/UOKHIO KO/KHWBk KpaAk RkCf 
CpkKCKf 3f/UAf H nO/UOpkCKf , WKicTSlO Cf npHCkHOA\S CH KHf3i^ 
A^KpOBkHkKO/U8 SaATS nHk^XpivH H Bkck/Uk BAACTfAO/Uk A^" 

KpoBkMkKH/Uk H Rkckn wKKHH'k rpa^kCKOH 8 rocnoA^» Kora 

RCf^pkJKHTf Aa H S np-kMHCTSlO trO/UaTfpk H a CRfTH H HkCTkHH 
>KHROTBOpfL|IH KpkCTk rOCn04,kHk H 8 CBfTa KO^KHra fBaHkrfAM» 
H 8 RkCf CBfTf KOrS SrOAHKkiJJf WJ\,h BHvKa , laKO 3f/UAf H BHHO- 46 

ji,A CH K» AphJKHTt, a no TO/\d i|io cf HaHy^f nocarfHo KHHorpa^- 

/MH HAH 3e/UAf HpHE/VMiUJC , Ji,A Cf CS^O/Mk HCkHpaRH , J\,A l|IO 
cSA"* K'*^* KpaAfKkCTES iWH , EiJ^H KpaaCKkCTRS /V\H, A IJIO BaMk 

HOKaHCt , To Ka/V\k. ci»ji,h ji,A CTA( wji,h MH^c>iit\a ^\ku( ^o riopk- 
rtKa AkHf, Kk4,H kh K^j\,e TpivKf. h c^j\,k j\,a cTae, rj^^-k c h 
npere CTora/Vk 5? ^1^"" rocnoAHna iwh ivTki^a. cS^i^^iM ctROf ,\a ci 

KAkHS , laKO J\,A npaKO CS/I,''^. K^(U£pkKa aKC nOCTaKH Kpa<\(KkCTBO 
/UH , J\,A CTOH S SaKOH^k WTkMHH-fe A\H. H aKO Cf Koli rOA'^ KpH- 
KHHa MHHH /MfriO AIOA/MH Kpa/\eKkCTKa /MH H /MfrjO aK?AH KaiUH- 

/WH, ji,A ci c^A^^Wk HCknpaKk/\a. KOHCKa KpaaeKkCTKa mh rj^ii 
AiOKO HayoAH /\ioah Kauii hah ck Tpkro/V\k hah Ktck Tpkra, j\,a 
H/Uk HHKOfrapi 3Aa hi ^hhhh. ck rpaAH KpaAfKkCTKa /UH j\a ch 

HiHR^kTf S^aKOH^k, KaKO CTI HiHAH ^ A^^HH roCHOAHHa A\H WTk- 
l^a. H aKO Cl IVKp^kTf MAOBiiKk 3E/UAI KpaAIBkCTKa /UH WCSrtHk 

KauJE/UlJ maokHvkS , j\A /u8 /uoe ci^Ai^Uc h3A4I<> A<>KHTkKf; ako ah 
A\y AOKHTkKa H( cTtMf, A WHH A'* noA<\i<> KpHKkiv» ca/uora AO ^" 
poKa , A'^ ^'^^f cSai^H.^ SptKS; aKO ah ra c^Ai^Uf hi HCkA^\A«> A<* 
rA< /MH npaKkAa 8Ka>K6 i>3iTH n a'*'^'*!'!^ ? A^* i'** y3/ue KpaafKk- 

CTBO /UH , H A<» r** HOCTaKH , rj\( rA Kiij\,( npaKO HOCTaKHTH. H 
Aa KH API^^H KpaAtKkCTBO /UH 8 MTH, KAKO KH ( API"'*^'»^^!» rOCHO- 
AHHk /UH WTkU,k, Hk aKO H KH HaMHfTf CTOiaTH KpaAIKkCTKy /V\H, 
KAKO CTf CTOIilAH rOCHOAHHS /V\H WAI^U^. H AKf KTO HpHKirHf 
WTk KaCk 8 3f/\\A8 KpaAfKkCTBS /MH , J\,A Ht HCkHaKOCTH RAMh 
HHMTO, CTOf 8 3f/UA8 KpaAIKkCTKa /V\H. Tpk^KkHHl^H BaUIH A** 

rpiAi^ Ha BpkCKOBo; h a**Ri»ih( A«f*'i'i»'^'* wak coah , h ho Toaa 
Aa CH rpiAy KpaafKkCTKa mh CKposiv /uoio 3(/UaS ckokoa^ho, a 

AA KH Ct Hf S3(/UAE HHMkTO, H J\,A rpfA^ Cl» KtAH/Uk TpkPO/Mk HA 

Tpkrt KpaACBkCTBa /MH , i/MkULi{ WAi* KaKaA4 A*>PH A<> CKHAk; a 
ipo f /Ma/\aKSnAa, j\,a ch io npoA^i<> no 3f/MAH KpaafKkCTKa /mh 

JCOAfKf CBOBOAKHO. a AP^I^O/MS lipHUJkAKUI^/Ui^ Kk Ka/Uk KHf38 
KOHk TOra KHf3a, J\,A CTOIO BHHy Kk KA/Mk S CHf/Mk WKiiTHc , A^ 
KOaii /UH H KH CTOHTf iJ TOA\k WK^iT^k, iJ MTO Cf Cl'f WKfKAAH 
KpaAfKkCTRS /UH. laKO jf^Kf CHf CYP*\HHTH KpaAfKkCTBO /UH, TaKO 

Aa (Uf Kork c\'paHH 8 ch KivKk h 8 npuA^ipH. Kk aHvto .^8\{r^B. 

fHkAHKTHWHk . Kl ., AVkcfHA arSCTA . KT . STRpkJKA^HO KH CHf 

A\of wKfTauHf np'kAk apkYH(EnH)cK8noA\k u npivAk KHf30/Uk 
FiOj krf/Uk II npHvAk JKSnank GTf^auk. 47 

RKCCH painKK'kH SfMAH H HOMOpKCKC. 

H CHE ORCKaHHC KKH rOCHOAHHa K0AAa np'feA'^ MHjfOHAO/MK 
n^k^KCHHKC/UK H np'k^\K IlcTpO/WK M<ITCHKC/UK H np^k^K flHAP^k- 
C/UK HpivKHKC/UK. 

Oiigin. dicitur fuisse apud priucipein Ephreni Obreno- 
vic; at etiam exeinplar rnenibrau. c. r. archivii Viennensis 
sigillo inuuituni est, cujus inscriptio ille^ibilis. Nos tex- 
tuni CnoMGH. 21. recepimus. 

XLVII. (1254—1256). 

Andreas Zlat (Daurus), Ragusii comes, Nobiles et 
totum Commune jurant se cum rege Stephano Uros paceni 
et amicitiam esse servaturos. 

•J- M KHC3K Ai^GpOKKMCKH flHK4,p'kH S^aTK H KCH BAaCTCAC 
4^8RpOBKMCI^H H BCd UTKKHHa rpa4,KCKa W^l^ MAt\t\ J\,0 RCAHra KAKHC- 

A»o cc rocno;i,HHS Kpaaw^poujy y rocno,i,a Kora bcc,/i,pk/{;htcai<] h 

y np'kMHCTyiO cro AUTCpK H i) CBCTKI H H{HBOTBOpCL|IH KpKCTK PO- 
CHOAKHK H S CKCTA RO>KHId CBAHKrCAHra H « BCC CBCTC KOPS SrO- 
AHBKIUC IV^K B'kKa CK HpaBOBK B'kpOBK , MHCT'kAlK (cpK;\KHCiMK), 

GC3K BcaKora npona^\KCTBa , raKopc wji,w ,i\KHKUJHcra AhHt j\,a 

HAUA\0 KpaACBKCTB8 TH BCaKS HOMKCTK rOCHO^VKCKy , WKOpC C 
KKIAA rOCnOAHHy HH A^fcA*' TH H IVTKH8 TH, H MTO C PK HCHOMTH 
TBOI€H, Bccra Tora Ji,A CC BapSC/UO. 3CA\AS KOIO CiJAK HOKancc 
KpaACKKCTBiJ TH , Ji,A H^kA^aAlO 3a HIO UCMaAH , HH A<* « CAAH/UO 

KCCK TBOcra HOBC/i^kHHra; h koh a BHHorpaAH npHcSA'^ '^'» TCK^k, 
KHHO Tora A^kTA j!l,a ch c ys/ucujK. H aKo cc sroAH TCK^k Koia nc- 

MaAK, H KSA^ TH npHTH ^ UaUIK TpaAK HAH rOCHOrUHH KpaAHL^H 
HAH TKOH/UK BAACTCAO/UK HAH TBOH/UK AWAEAAK, KOH K^A^ B^fcpHH 
KpaACBKCTBS TH, J\,A TC HpH/UC/UO , H 8 TO Bp'k/U'k J\,A HC ^CHO- 
A\CHC/UO HHKOCrapC A'^'^''^^ HHKOH/UKpC i>3p0K0<UK ; H J\,A HpHia/UO 

TCK'k raKO H ca/UH ccK^k. h;hto H BHHO, KOC CC HAMHC np<:>J\^AEATH 
8 rpaA'k , js^a cc hc noji,pA'A:ii tbohyk pa^H aioah, hk ^\a cc npo- 

J\,Al laKO HaiUH/UK AIOAf'UK TAKO H TBOH/UK. It KC-C-yA<» WKKCra 
J\,A HC i$MHHH/UO HHKOCrapC BCCHpaKAKia MAOK'kKy 3C/UAe TKOC , H 
KC-C-8AKUC KpaACBKCTKA TH J\,A HC c8AH'U0 MAOB'kKy 3C/UAC TBOC. 
MCAaAK3C<UAC KpaACBKCTBa TH , KOIO C/UO HA^kHOBaAH , H l€CTK S 
HaCK, A^ npHIIIKCTKHM TKora KK HaA\K J\,A iO noA^/UO. H aKC 48 

Kora rpartiHHHa wcSa" wrkkw c8a«^> A^ noA^i/Wo «roRk a<5- 

RUTkKk; AK( Mi MH jyC>KUTKA Hl CTIHI, A Mkl CaMOra KpHKUa A^ 

AafMO CKOWBk raaKOKk, a«* Koa^k c8Aki|( SroKopf, a^ c( naaTH ; Hf 
naaTH ah ce a^ i5pc>Ka , a^ "*> Toaa a<* i wcTaao na koaw Kpa- 
AfKkCTKa TH. H aKf KTO npHKtrHf w^k rH'kKa KpaAfKkCTKa TH y 
rpaAk Haiuk, aa iJ nack CTOf HHKoirapi 3Aa A'* mi haai hhhhth 

3CMAH KpaAfKkCTKa TH. KS/UCpkKa A<* API^^^M-WO KpaAIRkCTKa TH 

a SAKOHij rocnoAHHa hh WTkij,a th , h ck KynAOKk ako ce kto 
HaHAi WAk HauiHjCk MAORivKk YOAi no 3I/Uah KpaAfRkCTRa th 

CRiiHk TpkPk, C KOWR HH H^i pfKAO )CC>A"T" KpaAfKkCTRO TH, J\,A 
MTO K8A* X"*"'^""* SmHHHTH WAk HkiyK, TO A** ShHHH. H AKf KOH 

roA*k KHf3k npHYOAH k naatk, RkiH8 j\,a ctohmo 8 CHfMk wkHj- 

Tiv, S KOH Cf C<UO KAfAH KpaAfRKCTRy TH. H CHf RCf KAKO YOKf- 
iUO CypaHHTH KpaAfRkCTRS TH, TAKO J^A HH Hf SKklf KOPk H AU- 
Ttl KOHCH» H KCH CRfTkl. 

A tergo : Capitulare comitiH et coinrnuiiis Ragusii cuin 
rege Vrossio. 

Sine sigillo. Apographuin saec. XIII. ineinbran. in c. r. 
archivio Viennae. Cno3ieH. 26. 

XLVIII. (1261). 

Stephanus Uros, Serbiae rex. 

B'k i^apkCTKo KAaroK^kpHaro napa rpkMkCKaro K\-pk Mh- 
jCaHAA IlaAfOAora K^k TpfTif A^kTO, fPAa np'ki€ HapnrpaAk OTk 

AaTHHK, H HapKCTKOyiOqJOY I€/U0Y RKCTOMHkl/UH CTpaHaA\H H 

3anaAHiHA\H, a Haiuf/UOY rocnoAHHoy, R'KHoyKOY cRfTaro G\'- 
(Ufoua H HpKROR^kHMaHHaro Kpaara OTfijsaHa A\/\aA'kHuiOiUOY ckihS 

€rO R^K RCfH KpaTiH CROf H , IdKOH^f H A^^^A^ f^'^ Nf/UAHH RKIRUJS 
/UAaA^knUJfMOY R^K KpaTiu CROfH , H^K TOPO /UOAUTRa/UH H KAa- 

rocAOKfuif/Uk CRfTki/Uk up^kKOAiUf/Uotf H np^kKkicoKO/UOv* Kpaaio 
GTf^aHoy OYPOiui^ h no KAarocAORfHiio cKfTaro 0\'/UfOHa up^k- 

APk}Kfl[li> fA^Oy np'kcTOAK A^feA^I^*^ H OTKMHHK, Ca/U0APk?KaKHO 
KAaAklMkCTRSWipS f/UOy RlvCk/UH CpkKKCKkl/UH 3f/UAiaA\H H UO- 

/UopkCKki/UH , H Hp^kocRfqifHHaro npkKaro ap)cYfnHCKona GaRki 

np^fcAPkJKflJIO.VtS np-kcTOAk TAKOJKAf R^KHOYKy CKfTaPO G\-/UfOHa 

np^kocRfqjfUHaro RToparo GaK^k, TpfTi«/uy JKf apYifUHCKony 

CpKRKCKki\'k 3f/UAK, UpH RAAHvf HH^k/UK H Up^kuOAC^RH^k/UK OTKI^H 

HauK/UK npoT'k CKfToropKcn'k/WK K\-pK npcfuiH H npu np^fcno- 10 

;k,OBH'k/UK OThl^H HailJEA\li K\'0h. GlfCTaAlH ? HfOy/MSHS YHAaHA^p- 
CKWf AdHpKI , K'b ,A,HH Hit T^fcyk CBCTy yk (UOyJKIH H HO A^kT^kYb 

-uHosicYk n<\fA\«Hk cECTaro 0\M\fOHa TprriEA\o\f po,\,8 CKCTap^k- 
wijjy cf , a ijrrKpKToa\i> b-k liOHHKCTKo K'KCT8HaKM|jS, BaarO' 

B^kpHOa^i» /Kf KpaaW HailJCa\S CK BC'k/\\H CIIA\H Hp^k^^pEMfHHKI (MO- 
HaCTKIpK CBfTKie FopKI np'k^pKHtCl|l8 H HpHaCKHO noAKH3aioi|j8 
Ce HI€/l\K H He,i,OCTaTKKI pO^HTfAK CBOHyK HCHaKHMC H KKIIUE 

BcaHKaro /WOHacTKJpa b'k rop^k c'K3,A,a ctakhk, Hj^cA^i HUiBt no-' 

ckTHTfAK ,A,0^'UJK CBrrKiyK OTKI^K ;KHBS||IHYK B'K CBCrkMK /V\'k- 
CT'k TO/MK , B-K ,4HH JKt TOTO YP"^'''*^'^'^*^'^ 3*» KeAHKOS KAarO- 

K^kpif fro H 3a AKtBOKK «To, lOJKf H/waTK KK XpHCToy Koroy H 

K'K lip^kHHCT^kH «ro /WaTfpH H K-K CKrPKI-MK pO,\,"Tf AI€/WK fPO, K^K 
pOyKOTKOpfHH^kiWK ffO CT/\KllS HiHK8l|li! H'kKOf/V\S MpKHHi>, H 
np^k^^^pKJKajJOY "P*»KHA0 ^.yY'''*'^'"^^* CKfTKIJCK OTKI^K ^KHKi^ipiHJCK 

K'K CKfT^k/WK /WOHacTKipH 'j-oro np'kocKf ijjf HHaro npKKaro Ga- 

KKI HOC/\'k,JV,HI€/Wi> 0^^^ HHKt» ^0/\\n'iaHi> If pO/WOHa yS , XpHCTOCK 
HCTHHHKI BOTK HC-HpKKa l|,apKCTKii(H K'K K'kKKI H Ha K'kKKI H Ha 
HaCK llp'kcKCTKI/WK ,\OYYO/\\K CKOH/WK OBKIdKH f/WOy JKHTIE Hp'k- 

no,,i,OBHaro OTK^a Haujtro 0\f/v\fOHa ^'kTf/\iio cKtTaro ,j,oyY'*j w 
Toro CKtTaro H3K0/\fHif/\\K T'k/WK iip^kiiHcaHO KKicTK K'K CKrr^ku 
Top^k K'K /WonacTKipH aaKpKi Y*^'^''H,\,apcKOH k'k cT/\Kn'k cKrraro 
np^koKpajKfHia cnacoKa, h rocno,i,f/WK Koro/V\K h iip^kHHCTOio ero 
/waTfpiio H /WO/\HTKa/WH cKfTaro H np^kno.^OKHaro OTKi;a na- 
ujcro G\'/V\eoHa cia KHura ua K/\aroc/\OKEH'ic noc/\aHa f/woy otk 

GKfTKIie FopKI K'K CpKKCKOYW 3e/V\/\IO. POCnO^^Oy 7Kf naUJE/WOV/' 
lc\,' XpHCTOy CaaKa, HKCTK H Kf3HaHf/\lf KK KfCKOHKHHWe K^kKKI. 
a/WHHK. 

E codice XXIll bibliothecae palatiuae Viennae. 

XLIX. 1265. 

Stephajius Uros, Serbiae rex, Joaniii Quirino, Ra- 
gusii coniiti, .scribit, peteus, ut Niconi vel salem vel pe- 
cuniain ti"adat. 

-|- Ai>K0BKH0/W8 /WH npuHvTf/Vy KpaafKKCTKa /WH KHfsy A^" 
KpOKKHKCKO<Wi>, ^aUK Ki>pHHiJ, H KKCOH OHKKHH^k rpa,A,KCKOH. 

ept /WH cTf nucaaH -^a coak 3a Ka/\8rfpoKi> 3a HuKOHOKi), KaKO e 

y K/\H/W£ HKpKE KK P^U^k , 'rO KH 3HaTe A^JKp^k, /WOH Ki^/WkpKKK 
H HhKOHOKK H^k CTaAK ^-HOH pi^i^^k, /\HUJf i> Kaiut IVnKKHH^k, 4^a 

i 50 

8 TCMK <MH C( H3rtOJKbHH H( MHHHTf, Hk aKO KOra HStTf KpHBd, 

a BH ,\\H i53k-\\kiije noA^HTC hah co.\k nan 3aaTo , h m A\03HTe 

M« HHKaKOpf CkMtCTH , Hk A\S np-fc^aMTt HMi COAK H/\H 3/\aT0, 
^^.-k BM 3HaT6 , fpf "t Hf Ki> HOptKH HHOA\i> A\Of pkMH a Hf TKKMO 
NmKOHS. KOrk BH M» 3AP'»KHf. 

GTt<^aHk ^pOliik Kpaak BCE CpKCKE 3(A\A(. 

Oiigin. Ragusii servatur. CnoMCH. 13. 

L. (1269) 67(7)7. iiid. XII. 
Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Bk HMf WTkU,a H CklHa H CKfTarO A^^VX'^ " CBtTf (MapHi€) 
KOrOpOA"Hf H CKfTkl\*k H Kp\'OBHHYk aUOCTOAk. AAHAOCTHIO KO- 
/KHWBk KillHCKO\|'nk C . . TB . . H TKu4iHTk Ck3,A,aYk \-paA\k CHI 

Bk wKAacTk cBfTaro AlHYAHaa Kk ^\,hh KAaroMkCTHBaro h ko- 
ro/Mk ,A,pkH;aBHaro h cBtTopOAHaro rocno,A,HHa Kpaara GT^fc^aHd 
0\,'poiija, ckiHa npkBOBivHHaHMaro Kpaara GT^k^^^^na, bhoyka 

CBfTarO GHA\m'Ha t]EA\aH(. Bk A-kTO .^3\('(0)3. HH,A,HKTHWHk .Bl. 

Iiiscriptio in ecclesia pa^i Bogdasic prope Catharum. 
J. Kukuljevie. Izvjestje o putovanju. 39. 

LI. (1240—1272.) 

Stephanus Uros, Serbiae rex, confirinat privilegia 
Ragusinis concessa a fratre Stephano. 

*|* ^a «CTk B^k^.VOA^O KCaKOA\Oy. CTBOPH A\HAOCTk KpaAf BkCTBO 
/MH ,A»OYKpOKkHkKHA\k BAaCTfAOAAk H BCOH OHkipHHHi A\aAHA\k H 
B(AML|,'kA\k, KAKO HA\k { KHAk CTBOpHAk KpATk A\H , KpAAk GtE- 

naHk, /VVHAOCTk , no TO/Moy/KA* OKpa^or m KpaatBkCTBo /MH 

CTKOpH H/Mk /MHAOCTk, ;k,0 KOA^fc npaB,l,0\f HAtOyTk H/M'kTH KpA- 
AtBkCTBOy <MH, KOYHkl^H Hyk ^A CH ^'0^« HO 3fA\AM KpaAtBkCTBA 
/MH Kf3 K0ra3HH H Ke-3-aKaBf Ck BCaKO/\\k CKOKO,i,0/\\k, A WHH ,A,a 

4,aio w,\,k rpa,\a KpaAtBkCTBov' /Mh na BcaKO ro,\,Hipf ^^E^k THcoy- 
KH nepkntpk na ^/MHTpoBk ;i,kHk. h «ko ipo ckrp-kujj KpaacKk- 
CTKO\f /MH, 4,a c( coyA^^'^^"* HcnpaKAa/Wo, kako ( no ^aKonoy; aKo 

AH COyA»* Hf KOyAf CkKpkUJfHHf, H\-k KOVnkl^H KOH KO\fAOV'^*^ ^V 
3e/MAH KpaAHikCTKa A\H , A'* H/Mk KTk pOKk 3A TpH A\'kcCH( , ,A,a 
CH H3HA0VTk Ck KCk/VAk CBOH/Mk A<>KHTkKO/Mk , H Ji,Ai^ H/Mk /MH- 
AOCTk A^ JKHBOTa /Moero. 

OTC^I^aHk 0VP<>UII» HO /MH/\OCTH KO^H KpaAk 51 

H C BOrO<V\b C<tAt0^pkH;bU,k CpknCKHE 3EMAH H HO- 
<U p k C K H E. 

A tergo : Litteia de pace regis noui Vrosii, qiii uiin& 
est in vita sua. 

Sigilluni pendens, cujus inscriptio serbica illegibilis. 
Origin. niembran. in c. r. archivio Viennae. CnoMeH. 24. 

Lll. (1240-1272.) Dlgo Polje. 

Stephanus Uros, Serbiae rex,coiifirniat privilegia Ragii- 
sinis a patre concessa, et statuit, controversias inter Serbum 
et Ragusinuni diriinendas esse a duobus judicibus, quoruni 
alter Serbus,alter Raj^usinus sit; controversias inter Saxo- 
neui et Ragusinuin a duobus judicibus Saxone et Ra^usino. 

y ^a l€ CBiv^O/MO KCaKO/MiJ. CTKOpU AUIAOCTK Kpa/\fKKCTBO 
<l\H rpa^VK' H KHt^y H KCOH whkhhIx rpJA'» A^l^l'*^'^'*^'^'^'''* " Tpk- 
rOKbn,eA\l%, KOH Y*''*^^ KkCi>A'^ UO 3{<\\j\H KpJACKhCTKa M», Kk^H 

AOY^Aii rpSKcina h tliiKi^aa iioKaucapk ua cTtnaHh ji,kHh ua 
/y^Akro IloAf, H cHic iWiiaocTk HiWk j\,A rocnoA"Hk Kpaak, j\,i\ c^ 

Ha SaKOH^k, IjlO H.Wk l€ J\,AAh CBETO nOHHKkUJH rOCHOAHHk M» 
WTklJ^k. ^\A HMk H^fc 8^**^* ^ KO(Mk POA^fc A'^'^'"^ ) aHQJe CSA^^^Mk 
Aa CC HipS, A'> l^ l€AI^'^'^ CpkKAHHk a AP^'''* ^^'^^'^■^'^^'^HHHk. aKE 

kSa* "P** ckcacHHo<wk, A'^ '^^^A* itAH'* cacHUk a A^'''* a^i^P'^'"^'»^'»- 
HHHk, Hp'kAk T^k/WH A'' cf pacnpaKaaio. tko ah np^kcASiua hh- 
cauHKS KpaAEKkCTKa a\h , A^ npH/WE PHiiKk H HaKasauHie iVTk 
KpaatKkCTKa a\h , h a*» nAATH KpaACKkCTKS M» .?. ckTk nepk- 
nepk, H A't H^ KpuKk, i> MC/Wk npu. 

G T f 4» '* "•^ ^ 1' ^^^* ^^ •» A\ H /\ C T H K> K H; H l€ 10 K p A A k 
KCkyk CpkHCKHYk 3{<WAk H H A\ p C K kl yi^- 

A tergo: Pouella regis Orosii pro iudicio. . . vno iudice 
slauo et vno raguseo. 

Si^iliuni avulsuni. Origin. meinbrau. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 25. 

LIU. (1240—1272.) Festo S. Crucis. Vrhlab. 

Stephanus Uros, Serbiaerex, privilegia mercatoribus 
ragusinis concedit. 

•f IlHmt KpaAfKkCTKO /WH, JS,A l€ K^kA^MO KCaKO/WiJ. CTKOpH 

(WHAocTk KpaAfBkCTKo <WH rpAAiJ /\yBpoKkHHKS , .\^\ npHyoAe 52 

HY<» TpkrOKl^H 110 3fM/\H H HO TpbrOK^fcYK KpaAfBKCTBa -MH , H 
^a HE X*^AC >^<^ COHCKS, H HH I^AHk MAOK^kKK a CpbHkCKOH 3C/UAH 
MAi\h }K( H KE.AHKk JS,d Hf i>;i,ai€ i> ^^aKy ,l,^KpOKkHiUIHHa , H ,^a 
H/Uk C( KOHH nO^k pH3kHHU.i) Hf b>3Ha\aiO HH Ha KOW paKOTS, H 
^a HtWh. Hf Ha-wkTiJie K63k KOAKJ A\fCO KiJRHTH HAH KpaKf HAH 
CKHHHte HAH KpaAEKO HAH HH£ rO,i,iv , HH MAAH HH KCAHKS 

K8n/\K», pasK^fc Kk,A,H cf yoKf KpaacBo /Wfco npoA^TH, 4,a ci 3a- 

pSMH HO KkCf.wS TpkrS, ,J,a H« HpO,A,aK> HH KynSlO iWeca, ^O KOA'k 

ct KpaasKo npo,A,a , h ^a Ha\k ct ne i)3H/\\a no cna-k hh cKpkaaTo 

HH M(Ji,h HH a\SKa HH KOQ K^HAra ; H K^Kt J^A HMk CC H£ HCHaTC HH 
IVTk KpaA» HH IVTk BAACTtAk. H KAKO HiWk l€ 3aK0Hk 8 BpkCKOB-k 
WTk HC-npkKa, TAKO ^i\ HA\k l€ H S Pi>,A,HHU,'k, A HHora HOKaro 
3aK0Ha J\,A HA\k H£ HOCTaKH KpaAfKkCTKO A\H. H 8 KOra C( WKp^kTf 
A^Ah WTpOKk, Ttpf ipO KOA\y HCnaKOCTH , J!l,A 8 TOA\k i'OCnOAApa 
HE H1|J8, Hk ,\A CHHL4J8 KpHKIJtA. aKO AH KpkBk 8mHHH ^A^^kTHKk, 

js^A ra no^A rocno,^,**^'* 5 ^*^*^ '^" ^*^ "* "<^A*S ,\,a naaTH rocno- 

J\,Afih BpaHJA^) «'*K0 H CaCH HAAKraiO; H J\,A CH \-OAf CKOKOAHO 

no 3tiWAH H no Tpkroyk KpaAtBkCTBa a\h; ,\a iipn KOH/Wk H\*k 
ccA^k MTfTa HaH,.\{, ,A,a naaTH ceao bahjkhi€; aKO c«ao ne nAATH, 
j^A naaTH KpaaeKkCTKO a\h; h rpa,a,a ji,A hc paKOTaK», hh ra kaio- 

4,8; H aKO CC U'Kp'kTt KOH ,\,Akrk A\C;KA8 CpkKAHHOA\k Ck ,A,8- 
KpOKkMaHHHOA\k, ,S,A H-Wk l€ C8,l,k Hp^k^^k c8,l,HWA\k CpkKCKHAAk H 
Hp^k^^yk l€4,H'kiWk ,,\,8KpOKMaHHHOA\k , H IjlO c8,^HTa , T03H Ji,A l€ 

CKpkmcHo; a np^k^/^k KpaACBkCTBo a\h ,\,a h,a,8 3a HfK'kp8, 3a Kpa- 

JKA8, 3A M<Ara,J,HHa, 3a KOnk, 8 TOA\k ,\,A te c8,A,k ^8HpOKMaHH- 

h8 np'k^\,k KpaACKkCTBOA\k A\H ; H K8nnH, ljjo Hec8 K8nAio, ako 
pacTOKapH 8 BpkCKOK^k, ,i,a nAATH napnn^; aKo ah /WH/WO hccc, 
j\,A rji,( npoA'»5 t8 h ^apHH8 j\a HAaTii ; n aKO kto naKOCTH kh- 
Horpa;i,OA\k ,i,8KpoKkMKiiA\k, ,j,a ra no30K8 np^k,^,^ KpaACKkCTBO 

/WH : J\,A IjJO CC WKp^kTf KpllKk, J\,A ,l,aCTk KpaACKkCTKO A\H , MAO- 

K^kKa j\,A H3,\,acTk; ,\a ak( hc ^a, ;i,a naaTH KpaACKkCTKO /wn; h 

l€l(JC J\A H\-k 4,pk;KH KpaACKkCTBO A\H HA TO/Wk ^aKOH^k , KOH C8 

H/waAH 8 CKCTo noMHBUJcra rocnoAHHa wTki^a KpaacKkCTKa /Wh, 

J\A YOA* CKOKOAHO nO 3C/WAH KpaACKkCTKa /WH. H CHIO /WH- 
A0CTk8 CTBOpn KpaACBkCTBO /WH 8 Iipk\-kAaKH, Kk^H npH\'OAH 
KpaAfBkCTB8 /WH UOKAHCapk WTk ^8KpOBkHHKa HuKOAa Kp8- 
CHKk H IlHHkM8Aa OoCKOBHKk. H CHI€ C£ UHCaHHIC CTBOpH Ha 
KpkCTOBk ,J^kHk Bk CK'k,d,'kHHI€ KCaK0/W8. 93 

A tergo: Polica regis Urosii. 

Sigillum avulsnm. Origin. membran. in c. r. arcliivio 
Viennae. Ciiomch. 22. 

LIV. (1240-1272.) 

Steplianus Uros, Serbiae rex, privilegium mercatori- 
bus raousinis concedit. 

Y Ji,A ( R^kAC^^MO KCaKO/UiJ. CTROpH /WH/\OCTk KpaACRkCTRC» M» 

Tpkrc*Kii,f.\\k ,\,i»i»P*Mi'*'«i*i»"'^^'* ' A'' X'*''*.^* "•> 3fa\An Kpaaf KkCTRa 

,\\U CKOKO.VkllO, a HHKTO ^\i\ H.Wk H( HCUaKOCTH HIU|ia , HH H/\\k 

3aRaRH HHijia; a koh kShhh rpf,A,8 /Wh.wo lipkCKORO, a nt ckRpa- 
Kaio cf y lipkCKORO, ,\,a h.wk mmkto uf H.wf saKaRaaTH hh na 

MHyk Tp'kKOKaTH ^l(Ci\; KTO AH C( OKp^vTf HCfiaKOCTHRk HA\k HAH 

i|io S3kA\k o,\,k HHYk, ,\c\ npHA\{ rH'kKk H HaKA.-jaiiHf oTk Kpa- 

ACifkCTKa /WH, H ,\,a HAaTH UfTk CkTk HfplUpk ICpaAfRkCTRS /WH. 
O T £ ^ a H k (V p U> III k K p a /\ k c p n C K H . 

SiiJ^illum, cujiis inscriptio illei»il)ilis. ()rip'n. membran. 
in c. r. arcbivio Viennae. CiiOMeH. 23. 

LV. (1240—1272). 

Stepbanus Uros, Serbiae rex, y.upano Tvrtko praeci- 
pit, ut, qiiaecunque possit, demat Raoiisinis per suam re- 
gionem euntibus; eos tamen, qiii ad regis emporia sese 
conferant, libere ire patiatur. 

KpAAfRkCTKa A\H AIOKKHOA\S H^SuaHS TRpkTkK^. BHaUJH, 

KaKo ( y.^fTO J^pkcrrfKH AP'kKO ii 3 ^^^•'"'•''ic^A^k, ,.\,a /wnoro uHca 

KpaAfKCTKO /WH KHf3i> ,\,^'^P'^'**''<f>*>'^^^ •• Rck/Wk ^V^f^P^M^*"'*'"»^ j A<* 

TaA\o nocHAA KpaAfKCTRo /WH «Vpcrrf , ,,\,a Taico th /wotra ikhro- 

Ta H /WOf AK^RRE, KTO Tll H3Aa3f TS.^^k^H HO paKOTayk UO CRO- 
H\-k CH, KaKO /WOa;k, IVH03H i>3/WH HA HHYk, H HOAiUI ^pCfTfRH: 

a KOH TH rpf,\,i> Ha Tpkrk KpaAfRCTRa /wu, Hk/waii 3a uf ni- 

saAH, H J\A KH,\,H KpaAfKCTRO /WH . KAKO /WH CRpklllHTH \'fKf- 
IMH CH3H UOCkAk, fpf C( CA\0 U»rp'klUHAH i> CfA\k3H MAOR^kn^k , J\A 
WCRfTH rA. 

()Tf^w\Hk XpUMIIk KpaAk. 

Sigillum. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 34. 54 LV[. (1240—1272.) 

Georgiiis comes, regis Vladislavi geiier, Ragiisinos, 
a rege Uros jussus, orat, ut secum pacem faciant. 

-J- KHfSy ,\i>KpORkHkCKOAAi> H BkC'k<V\k K/\aCTf Af/Wk H Ci>,l,k- 
i;a/\\k H KkCfcH WRkKHHHi /l,i>KpC»KkMkCKOH 11»^!» KHf3a 1^Spf /MHOrO 

noKactHfHHf. Kki K^vCTf, RAacTf /\f , Kk^'^ Ha Hki nc»Ai> AP^iBa 3a- 
/UopkCKa H KkHfTkMkCKa Ha Hanjk rpaA»^ , tk\<^ Rauja aP''^'^'* 
noakPk HHY»» •'PfAi» "** "i^? h ,\\ki S TO/Wk n^k/wa/wo rH'kBa na 
Bki. j\,A Chj^A ci> yoAn^^H 'V\oh JKSn/\aHf , Kf ( ^\Ai\h. Kpa/\k li/\aAn- 
caaRk /WkH^k h /Woeh 'A{(H'k a cRoni KkKtpn , npixA*^ Ramk rpaAi^ 
no sanoR^kAH Kpaaa ^pouia, A'* 'V\oaS KHf3a Raiucra h Rack, Ka- 

KO A** KHCTf i> TO/Wk H« 3kaf A<>^<*'^H , KaKO H /Wkl l\( 3k/\fA^f'V\0 

Rack , KkA^v r()(,\(T( HA nauik rpaAi^i A'' '"oauTJ KHf3a Rauitra, 

KaKO KH/Wk p8Ki> A'^'^"*? H Ck Ra,\\H A'' RH ckA^kAH »( KOfKf c(; 
AKO AH H/Wk YOKfTf KOIO naKOCTk i>MHHHTH H HkKfTy, TO (H)/\^k hHv 
HHHHTf, A''^ "X'"* * MkKfTa /WoHv H KOpklCTk HYk/Woii; H /WOAS 

KHf3a Rauifra, KaKO kh SnHcaak, mto ( troRa roaa h Rama, a*^ 

EH /WH SA^'^"* "<^ ^"X** nOCA-kYk. 3T0 TH rpfAf WTpOKk KHf3a 

G^3opa, H/WEHf/Wk RpaTocAaRk, ck noTknnKO/Wk Kk KHf3S Ra- 

m(/Wi>, H MTW rOROpH WTpOKk KHe3a Q30pa, kl/WivTf /WS K'k- 

py , KaKO ca/WO/V\i> Q3opS , a^^ '"S cS WTtT ( rpfA^- 

K( Kk Ra/Wk. 

A tergO: KHf3i> A^t^P^^KI^^II^CKO/WS H Rkck/Wk RAaCTfAf/Wk. 

Sine sigillo. Origin. membi-an. in c. r. archivio Vien- 
nae. CnoMen. 10. 

LVII. (1281). 

Stephanus (Uros), Serbiae rex, renovat pacem cum Ra- 
gusinis, et statuit sibi ab iis pendendum esse tributum V mil- 
lium hypeipyrornm. 

Y nnmf KpaAfRkCTKo /V\h kh«38 a^i^P*^'^'*'^^'^*^'^^^) HuKOA^k 

MaRpHTKHHS H CSAH^^/V^k H R^kKkHHKO/Wk H RAaCTfAO/Wk H RCOH 
WKl|IHH'k A^»iP«?KkMkCKOH. KaKO CTf HOCAaAH KpaAfRkCTRS /WH 

RAacTfAf Ramf, npHAOiuf 3pk3k h rpSK^kma, KaKW c( cRpkiuH- 

AO K^kuJf Kp'kA\f: SCTpOIO HfTk TOAHHJk , KAKW CTf KklAH SrORO- 

pHAH ck KpaAfRkCTRO/Wk /WH , j\a wj\,h cf/vk H Hanp^kAi» KpaAfRk- 

CTKO /WH MHHH /WHAOCTk BAaCT«AO/Wk A^^P<^<^(^^I^CI^H/Wk H WKk- 55 

LfJHHii H Tpk^KHHKOiWk H\*k , ^\A HA\k ( MHfih , KOH ( H npkBO 
H/Mk KklAU, A*^!^'^^ JKHK8 llpJKO Ck KyaAf KkCTKO/Wk A\H. aKW AH 

i(JO norpiviiic 3(a\ah KpaAfBkCTKa a\h, h hc HcnpaKt a\h ct, j\,a 

HMh C( ^\,a K-k.^-kHHC Tpk<UH A^ivCCi^H , IdKO CH A\0r8 TpkH^kHHI^H 

Hyk vvTHTH i) rpa^\,k ck Kc'kA\k cKOHA\k. a ,,i,a ,A,aio KpaAfKkCTKS 

/V\H HA rOAH^IE AR^k THCSljlH MCpknCpk. H C(A\83H A\Hp8 HC SpCME 
KpaACKkCTKO M» SpOKA , 4,0KAS \'0KC KklTH , Hk AKO iUH HC 

ckrp^kmc, h ,\,o H^HKora A\o£ra, ^,i\ ch HA\aio ch3h A\Hpk, h ch- 

3H /l^K^k THCSKH ^\A ,,\,aiO Ha ,^\,A\HTpOKk ,\,kHk. 

G T f ^ a H k n A\ H A C T II K ^K H ( H K p A A k C p R C K H \' k 
3 E M A k H n /W IV p k C K H Y l^- 

A tergo : Pouelia Vrosii regis pro eonfirmaeione pacis 
et Jibertate iiiercatoruni. 

Sigilluni avulsuni. Ori^in. ineinbran. in c. r. archivio 
Viennae. CiioMeH. 31. 

LVIII. (1289). Prizren. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, statuit posse Ragusinos 
possidere vineas et agros, quos possederint re;^naiite patre. 

-J- IlHUJf KpaatKkCTKO A\H , jy,A ( Rf^\OA\0 KCaKOA\i>. CTKOpH 
/MHAOCTk KpaAtRkCTKO A\H rpa,A^iJ A^I^P*^'*'^!^*''»'^*^'^^^ 9 M^<> ^^ AP"*" 
JKaAH 3(MA( H BHHOrpa^\,k H WpaHHM S rOCHOAHHa A\H CKtTO HO- 
MHKIUfra WTkHa A\H , TaKOJK,\,f HA\k CTKOpH A\HAOCTk KpaAtKk- 
CTKO A\H , ^\A CH ,,\,pk;Kf »1 ^ KpaAfKkCTKA A\H , A J\A HMk H( 3a- 
KaRC HH WJ\h KOrapC. TkKO AH C( lVRp'kT( nOTROpHRk nORCACHHE 
KpaAERkCTRa A\H , H IJJO HA\k 3aKaKH , HCIiaKOCTH , J\A UpHA\C 
rUCRk H HaKasaHHC W^\,k KpaaCKkCTKa A\H. a TS HA\k MHAOCTk 
CTROpH KpaAtKkCTRO A\H S llpH3p6Hf 8 rpa;\,f, A CTpaUk KpaAfRk- 

cTKa A\H Kfuif CASra yV,parocAaKk h IiS,,\,HCAaKk XRaAkHHKk. a tS 

H/Wk A\HAOCTk 5>HHHH KpAAfRkCTKO A\H , Kk,A,H npH,,\,f ASKApk 
AlH\'OHAOKHKk H ll'kp0 rOHCAaKAHKk. A S TO RpCA\C R(I1J( KH(3k 
8 yV,8RpORkHHU,( AVapHHk /K8pk*^H. 
OT(^^AHk ^pWUIk KpaAk. 

Sigilhiin avulsuni. Origin. iiieinbran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 33. 56 LIX. (1289) Kotraza. 

Helena, Serbiae regina, Ragusinis confirniat posses- 
sioneni vinearuni, quas regnante Uros (I.) possidebant. 

-|- nHUIf Kpi\/\fKkCTRO A\H, ,\A 16 K^kyX^O/MO KCaKO/My. /V\H- 
AOCTK CTKOpH Kp^/Xf KkCTKC» /V\H WnklllHH^fc A^I^P'^'*'^'^^'»'^*''*"? l|IO CH C8 

^pkJKaAH KHHorpa;\,c y rocnoAnna mu cKfTo noMHKkiuera Kpa/\ra, 

TO J\,A CH H Ck^f ^pkJKf ; H KaKS H/V\k 16 /V\H/\OCTk CTKOpH/\k CHHk 

Kpa/\fKkCTKa /UH Kpaak ^pouik , TaKorf hmw h la cTKapa/i^k. a 

TS H/\lk /V\H/\OCTk CTKOpH Kpa/\fKkCTKO /V\H Ha KoTpaJKH. A TS 
KHvHlf CyA'"^ llO<\fC/\aKk, Ka3HkH,k A\pkHaHk, Ci>,A,HW y\fCHC/\aKk. 

a npH,A,f w,A,k HHyk 8 nock/\kCTKO Kpa/\fKkCTKS /MH /ISKapk Mh- 
YOHAORHKk H FlHpo FoHcaaKHKk. y\,a KTO cf np'kTKopH , J\,A npH- 
/M( rH'kKk H naKasaHHie WTk KpaafKkCTKa /Uh. a Tk,/\,f KivUJf H/V\k 

KHf3k ,1,{>KpOKkMaHO/V\k A\apHHk /KopkPH. 

I^/^^kna Kpa/\Hii,a. 

Sigilliiin. Ori«»in. menibran. in e. r. arobivio Viennae. 
CnoMen. 32. Manu saec. XVI. notatur annus 1289. 

LX. (1293) 680L 

Stephanus Uros , Serbiae rex , in Chilandar in loco 
destructae niinoris ecclesiae niajorem condit. 

H:Kf KO CKAipfHHi>IO H KOM^f CTRf HHSK» CIIO ^fpKOKk CT\ K^i- 

pow H ak>kok'ik» npHCTynaKtqriH 0YC/\kiiUH/VATv cK/ATaro npopoKa 
yV,aRH,A,a RHvipak^ipa ,,\,i>Y<'*'"''^ cRATki/Wk: kto RSki^^fTT» Ha ropi> 
rocnoAHio HfnoRHHfHT^ p8Ka/ua h mhctt^ cti)j\i\(Mis., cffi npiH- 

/UCT'k KaarOCaORfHlf WTT^ rOCnOA^? H 0\f3pHT'k HfH3pfHfHHi>IO 

,A,0KpoT8 caaRii frw. HJKf oyKo kt» nHvHiHYTv h n-kcHfjCk a^- 

YORHkiyTv TOp;KfCTRSlOl|JIH , RO CR^iT/^f HHIf/U'k \'P'*'^^'^ Cf/UTv, 
3pHTf 3/1,'k KpaCOTkl, HfKfCH nO,/\OKHklA H Hf H3pf Hf HH'|'<A CK^kTAO- 
CTH, CKAl|lfHHH/U'k JKf HO^I^HrO/U^k H Tpf3KfHHOIO /UOaHTROIO 
8/UHO npOCK^klliaf/UIH H WCl'/!\Kaf/U'l'H KOJKfCTRfHHOIO KAaro,A,aT'i'Kt, 
pa,1,0CTH /UHOriA IICnOAHfHH KklKHJf. /UOAHTRH R03CHAaHTf, JS,A 
SaSmH/UHv jytCHAFW CTO/ftH'l'/A KOIKf CTRf HHkl/«\ TpOHI|,kl. HIKf KAa- 
rOMfCTIA pfKHOCTIK» /k,RHJKH/U'l'H , KOPOHOCHIH H Hpf KAa^Kf HHIH 
OTH,kl HaUlH SMHTfAkl H HaCTaKHHIJ,kl KCf/ft CfpKCKI/A 3f/UAkl, HO- 
RklH /U^fpOTOMfH^k G^f/UfWH^k npfHOAOKHklH CO K03aiOKAf HHkl/V\1v 
CMHO/VVk. CKOH/U^k GaRKOIO, HfpKkl/U^K apY'lf HHCKOnO/Vrk RCf/!V 57 

OfpRIH , rtK>KOR'l»0 KOMJfCTRfHHOK» paSrap/ftfMIH , AlHOrH/WK Tpi>- 
^O/WK H nOTO/MTv KOSAKHrOHia WTk OCHOKaHI/A l^tpKOBlv KO H/MA 
nptCK/ATklA K0ropO,\HHkl , R'K /WkcT^k Cf/Vt-K, SOKO/MO/WK Xh- 

/xaH^i^apTi. no KpMXfHH JKf HkiH-k, /MHaocTiio koh;'icio npiH^E h Ha 

/MH'k nO HaC/X^kXlW OTfHECTKa /UH CfpKCKOe KpaafKCTRO, /VAH^k 

GTf/jiany c^pOHi8, 3rri> HpcRkicoKaru* ca/V\o,v,fp;Kna i/VVHtpaTopa 
rpeMfCKariv , nap/ft nH,\poHiKa, Ti|iai|if/v\y C/A /WHo^Kae wttv 

HpfH^Af AVfHf KklKHIH\"k /AHif HpapOAHTf /Vf H H pO^HTeAfH Ha- 
lllkl\"K Hf^OKOHHaHHa/A HCHO/VHHTH , CaHKU' Ki>.yfT'K \-OT'kHlf 

K/va^kiKki /MOfrw XpHCTa Kora, impkokiv i>Ko T'kcHi> cSi|ii>io pa^- 

OpHYTv , H CIIO HOKSIO K03AKHrO\"K H nOAHHCaYK KO H/VV/ft Hpf- 
CRATkl/A KAaAKIHHI|,kl Haill(/A KOropOAHH,kl H MKTHaPO (A K'kRf- 

AfHiV^. Ho, w KaaAKi^HHf, npiH/VVH SKorof /vvoe npHHoiiifHic , h 
/vvoan ckma TRoero h Kora Hamcro, A'» "f ahihht^k Mtnf i\,Afl- 
cTiu cROfru». a/VVHHk. Rk /vkTo /vvipoKkiTi/A .^3wa. 

^ptKHOCTH JKf pa^H nO/VVpaMHRHIf H C/ft HfpROH HCTOpiH, HM- 

wk naKH HSKoafHif/VVK w XpncT^k KpaTCTKa ivkhorhyo/V^^k ho- 

RKI/VVIi ^KHROnHCaHIC/VVK HJKAHRtHlf/VVK H,{pKORHKI/VV'K H H'kKOTO- 
Pkl\-'k WT'k KpaTIH HaHlkl\"K HpHAOIKf Hlf AVK. A^^P^H HAVK, rOCRO- 
AH , H;H3Hkl R'kMHI/A Hpl/SVTH AVOAHTRa/VVH npCCR/ATkl/A KOTOpOAH- 
Hkl. a/VVHH^K. R'K /VkTO WTk ROHAOIIICHI A CKIHA K0H;'|/A . ^aWA- 

Inscriptio recens in Cliilandar. I). Avraain. Oiinc. 4. 
Cb. Fopa. 15. 

LXI. (1302) 6810. iud. XV. 

Steplianus Uros, Seibiae rex. Argyrobullon. 
Subscriptio: Gk XpHCTa Kora KAaroR-kpHH OTf/fwVHk Oi|'- 
poiHk Kpaak. 

Origin. in mon. Cbilandar. D. Avraani. Cb. Topa. 46. 

LXII. (1293—1302). 

Stepbanus Uros, Serhiae rex, ecclesias, pagos et 
homines donat monasterio C^liilandar. 

-|- Kk npOCTpaHkCTR^k KO/KkCTRkHkll€ CHAkl HfKfCHaro pa3- 

ov/vva KCcnAkTHki\*k RkicoKO Hapnpc arkrcAkCKa h ap\-arkrEAkCKa 
ROHHKCTKa KHROTa ^aR^kTHapo Tpan«3Ki HEKECHaro \'/vkKa npi- 

l€/VVklHHH KAarOR'kl|l(HHIO ,\HRCqi( C(, RKHAklllCHia IKKE Rk Hpis- 
CKfT-kH TR0I6H OyTpOK-k HC ^HaKMfJC , OKaM£ KHA^kKklUC, Ck n4- 58 

CTkipH CAdROCAORHIf- CknAfTlimt, Al\\( H SRHvSAOUIkCTKHlO Cli 
KAk^KI^ MIO,/V,fl|lf Cf, H /UAa,A,CHI^k Rk raCACYk Rk3A(>K(l]Jk , MHAO- 
CTH , l|l«,;\,pOTk, MAOKivKOAWKHia , ,A,'kKkCTKa TKOfTO, npliHH- 
CTaa KAa,A,klHHIJt« KOropO/VHHf? nO\*KaAkl ,a,OCTOHHkl npHHfCTH HE 

AAoroyTk, rp'kujiiaaro Sko ,a,oyujh h ckKKpkHkHki ^cTHki HMoy- 
i|ja nocp'k,i,'k Ak\vi"H ? r,A,'k TAKORa KoraTkCTKura ivKp^kcTU, ta- 
KOKaro oYnkKaHiiM n TaKnie Ha,,v*^A*? "f npi'YO,A,«L|iaaro Kk 
KpaMkCTRoy KTO yKpaHioi€Tk? r,^,'^ TAKOKa KH4,a CA^knoy poHvV<- 

HOy, HAU»>Kf TaKklie KpaCOTkl ,A,03p'kTH , TaKklie A<?KpOTkl , Ta- 
Kkil€ HHCTOlkl, HaKH ^K( HfHHCT'kH H WTkHOY.V"* WCkKKpkHf H^kn 

AaHHT'k HOYKaAOY A^^i^f^cTKa hhctotw tkoi€ H3pfAuaa KaKo pt- 

HfTa? Kk CH^k JKf Hf^^V^^fTaTkHkCTKOYie WKaaHkUklH a3k htw 
CTKOpK»? AAII^k ,,VOCTOHHkll€ PAarOAkl HpHHECOY '^^^'^ KOrOMaTf- 

pu, noHK%>Ke ^acTOYUHHna lecii YpucTiiano/Mk h th\-oi€ npncTa- 

IIHLJJf KAklirai€AAklA\k KOypflO rp^kYOKHOIO, AXHAOCTHKa SkO H 
/WHAOCTIIKa rOCnOA'» pOJK^flUUH, /UUAOCTHIO CH nOA\HAOI|'U H 

M(U( rp'kiuHaaro, naHC Rckyk ckrp'kiukina. R'kA\k kw t( ck(- 

Tkll€ TpOHl^f HfCTk nplil€/ULUO\f H pO;K,A,klUOY- HkiHJil HH WTk 

rp'kujHkiYk HfCTH iio^/v^l^AHia nornSinaH c( Axene rp^kujnaaro, i€- 

i'0/Kf H3k np'kHHCTkll€ CH OYTpOKU nopO,A,U , CA^kuOpO/lvVf UklH/Mk 

npo^p^kHHie ,/VapoKa, ck/v\pk,,vfLpfi€ RkCKp'kcH ; a3k :Kf Rk no- 
cA'k,/VHiaa Rp-k/Uina Rk HfCTk no/UHAORauHa TROtro i^apkCTRHLd 
wcTa\-k, T'k/Uk:KE HE nocpa/un Hamnum /uofro, ca^kna po>K,A,fHk- 
Hi\ A\( npocK'kTii, ck<vApk,\fL|ia M( KkCKp'kcn , ,A,a H w /UH^k npo- 
CAaRHTk ce U/Uf TRoe CRtToie: chh Sko Rkck/Uk pa^oY/VvkTU hh- 
ca KpaaieRkCTKo /Uh , laKo YPicoBorAf , cTRopfUkHkiie a^^A^^'^^"^ " 
WTkii,f/Uk M\\ CRfT'kH Koi'Opo,,v"H" i>ORfT'kH Fop^k XuAauk^/VapoY, 

Rk UII\-k;K£ CfAA II RAACU H naiUHL(ja WKp^kTk KpaAK-RkCTKO /UU 

le^uo uoTpfHo a /vpoyro n3kroYKAi€Ho, usucTURk ,/vaHkHaa up^k- 
poyvuTf/\iH H poAUT«AH KpaAi€KkCTKa /UH , SnHca\-k S YP"^*''*^^^^'* 

CHH. CfAO FlOprfKHKk, IltTpOKHKk, KpOYIUfRO, KuHHa, PoVfKkHk 
rioTOKk, y\pkCTkHHKk, rpfKHHKk, rORkUk, y\oAkll,k , TpkPk, 
KHIIHkl|,k, llfTpkHf, WKOH GpaUHKU , il'kAHHHL|JH , BHyV'kHi€. 

a oy T'kjCk cfA-kYk ji,RA KHHorpa,A,a, i€Auhk c>\f KpoifuifK^k, a 
^^poyrki oy llfKn, l|JoYn'kAk Kkiuif n«KH apkYiHHCKOYnoRe, 3a- 

yaKk HA BilCTpH^H H iia Hl€/Uk OVrAkraUHKk Ck OY<\ii>l^p'l'. a H/UE- 

Ha H/Uk: ^oKpkKO, KpaTk /uoy IipaTocAaKk, BpaieHk, FHoifca, 

H CH/Uk OYAkiapf/Uk Ji^A H^k paBOTC HHK0l€p£ HHC, AHUJC JS^A COy 59 

o\f/\Hiapie; h raKO H^fcKOHAM» Bp'kMfHf/Mk noTHHf SAHraHHKb, j\,A ro 
TiH yAHtapif u'Tk c(\i( nocTaRAiaK». i\ 01* npH3p'kH'k cf(\a : Gaa- 
/WO/i,pa>Kf , N(npoKHL|ic, Mo/WOYiua, WK^k XoTkHH , ^\oaHra h 
ropnra, h noaoKHHa ^^OKpo.xoA-kHiH, a APO\fra noAOKHHa cKtTf 
KoropoAHHf CTOYA*M"'"^c'^M *» noAOKHna KHHorpaA^^ i> /KtakMH- 
LiiHyk, a ^vpoyraa noaoKHHa cKfT« Koropo,\,H^f cTo\,'AfMHHkCKf ; 

SaiiraHHKk 8 TpkHOKkHH, HHHtf ^OAHie XoTkHf , A 3A HH/Mk ^Ka 

8/\Hrapa S MopaKHi|a\'k, hp'k30Ka h ck saccaHra/WH 8Ao3hhii,ki, 8 
A\opaK'k KHHorpa,\k, S 3n"k noaoKHHa Ka/V\fHHii,k ck aio^k/WH a 
Ha\ni£a\k y\o/\\ov'iiiHKH, 8 IL^aK^k ctao y\ocov'rH- h ck ^actaira/VVH, a 
ct KaacH : KHf3k liOHyHa ck ,/V,'kTHio, 3«Tk /vvoy llpkKocaaKk ck 
,A,'kTHio, KpaTk /Moy GTaHHcaaKk, APOV*^*^" Kpk30THKk, /i,pa- 
ro/vviipk ck A'kTHK», ckiHk /vvoi' KorHHAo ck ^vkTHK»? AP*^V'''^' '^*^V 
ckiHk ripaTaHk ck A^^TH»^' llpkAH/WHpk ck ^''^'•'•«•'^1 llhpkKaHk 
KpaTk a\o\|^ ck A'fcTH»o, 11'krocaaKk ck a'^'''"'''''? Kpa'i'k a\o\' Pa,v,k 
ck A^Jii^m^^, y\fCHcaaKk ck a'^'''"^») GaHAo ck ^v^^T^fio, y\paro- 
caaKk ck A''^'''HK*'> GTannao ck ^''iTn»'^? IflpocaaKk ck A^kTHw»? 
Pa^oTa ck ,\,'kTHio, KpancaaRk ck a^I^thio. FioiicaaKk KpaTk /V\ov', 
CTpHii,k avoy rpkAoyck ck a'^'!'''^?-! AP^^T'*^' '"'''*V f^P"",'» riOH\-Ha 
ck A'fcTHk'' H 3n'k /vvoy , KpaTOYMfA»* '^^*>V llf'!''*'^"''''* f» A''^'''""'? 
y\tCH/VVHpra ck a'^'''"'^^! ^ecHcaaKk PpkAC^BHKk ck A^fcTHio h ck ch- 
paKH ch , A\Hp'kHk, lipaTaHk, koh? ch w. H3k FpkKk A^Mi*'^'»^ c^i- 
HOKk (Vvoy rocTH/VVHpk ck A'^'''"'^ ^ XaanoTa ck a'^'''"'^' " ckiHk 
/MOV Ck ^'^'''"'^^^XpaHHcaaKk ck A'fc'''"">5 A^^VA** ^** A^^^''''"^? IpKXi* 
Ck A'1^'''"'*?? CfCTpa XpaHHiiiHHa ck a'^'''"'*^'? lTl"k ck a'^'''"'^^? '''pif 
ckiHOKf RaaHHOKHKH, lioKara ck ,vkTHiO, ^AOKHi^a Tanna, nonk 
KakrapHHk ck A'fci'"'^^ H'krk ck a''^'''"'^'*^ litpicaaKk ck a'^'''"'^? 
AoKpOTa ck A'^'''"'^!! UJOVP'» '^vc>Y liaHk ck a''^'''"'^? Kpa'i'k M^y 
JS^fiArocAARh ck A''^'''"'^? KpaTHra ck .ykTHio, KpaTk /vvoy A*''*''P'*~ 
MHHk ck A''^'''"'^? GTaHk ck A''^''"'*''' 5 IipaTWcaaKk ck a'^'''"'^? 
AoKpaKk, IlhpkKaHk, ckiHk avoy, H'kroTHKk, IiaaocHHk, Iiohhk 
Ck A''^'''"'^-» r''i'aiincaaKk ck A^fci'"'*^? Ip'*A'» f» A'^'''"'^^'» Xpa- 
hhao ck A'^'''"'^'. Ko\rKopk ck .vkTHio, ^''''A»* ck a''^''''"*^? A**^^ 
Ck vl^THio, lipaTO/VVHpk ck A''^'''"'*^ -> GoHcaaKk ck a''*'''"'^' 
lIpkKc ck A''^'''"'^', IlpoA*""* fi» A''^'''"'^? H'*\''^A'* ck A''^'''"'*^^ 
IiopHcaaKk ck A''^'i'"'«?» KpaTk /vvoy GpkAaHk ck A^kTHio, jynoyrn 
/Moy KpaTk A<>'^P*>'""f'^'* <^i* A''^'''"'^? AP'*''*^'^'^'"^'» '^'^ A''^'''"'^^^ 

A^^^pi^MHHk Ck A^IvTHiO, KpaTk /MOy FpkAK Ck A'^'''""^? BoHC/VaKk 60 

CK ^'kTHIO, KpaTh M^\f BoAHHk Ck,A,'kTHK>, Pa;V,0/V\Hpk CK A^feT^HIO, 
GTaHHCAaiiK CK,A,'kTHK>, Pa,,\K CK .A^^fcTHK» , KpaTK tW<>\f Pa,A,0- 
CHHK CK ^^.'kTHW, IlOHHk CK ^A^^kTHK» , BpaTCCAaBK CK A'kTHK», 
K0Y<^l'"l^ f"» ,A,'kTHIO, KpaiCTa CK ,/i,'kTHK>, CKIHK /UOl' lIpKKO- 

caap.K CK A't'1''"^'' ? KoYHK,,\t,/\aTK ck ,A,'kTHio, yV^paroYim* ckihk 
/MOif, /^parocaaRK ck ,A,'kTHK», KpaTK iwo\f Cohhk CK ^A^^kTHK», 

KpaTK H/Ua Pa,\,K CK ,/i,'kTHIO, lY^pKPK KaaH/UaHHKK CK yl,'kTHIO, 

fipaToaiOKK CK ,A,'kTHio. A ct ^011^1» »6 rocHOA"HK KpaAK npH,/\,aaK 

CBfT^kH HpKKRH : Aai\A CK,A,'kTHIO, 3fTK M<!>\f OTaHK CK ,A,'kTHK>, 

liaaH^a ck ,vkTiiK>, AnaAaHK ck ^A^^kTHK», OpK,/t,aHK ck ./vkTHio, 
Aaaa CK .vkrnK», A\o\fAP« ^»* A''^'''"''^''? PaAOTa ck a^I^thio, PaAi» 
CKA'^'''"»^^ A'''^'^^* ck A'1^'''"'^ ? Ki)/V\aHHHK ck ^'bTHio, A^^i^P^^" 
<MHpK ck A''i'i'«i'<S lipaTaHK CK ,/\,'kTiiio, A*^'^Pf ^** A'^'''"'*^? GTa- 
HHcaaRK CK A'l^'''"'<*? lipaTocaaHK, Ap*"'»'*'""/'*''*'^'^ ^*''''*? ^ ^* A''^~ 

THIO, llpK3K CK A''»^'''"'^ •« MOY^KHAO CK ^/V^krHIO, A*^'^P'''*'^^"P'*? 

KpaTK raaKfiueKK , A^^f^P"'^"* ^^* A''*^'''"'*^? M^kroRaHK ck A^kTWK*? 
PaAK CK ,vkTHK», lipara ck ,vkTHio, Pa,A,a nona a''^''''*'^*' ^ KocTa 

H PaAOa\HpK, lipaTOCHHK CK A''^'"'"'*''''» XpaHHUia CK ,A,'kTHK>, 

IlpKKocaaRK CK A''^'''"'*? KpaTK MO\f rpoyKKiua CK A^fci'""?? M^A- 
HOHAO CK A''^'''"''^' ^ HaaHHHa yV^oKpHH Aoau. a HaiUHLija i^a- 
PHHKCK0A\0Y A*^'^"'*''»'^^^ PaKORHna. KOYA''^ "''^ .A,pKH;aKf Kpa- 

ai€RKCTRa A\H , KTO ,^,0^0^* "3«^ CTOyi'f 3M\AM? KK CRfTOH li,ph- 
KKH COVMJIHH AKAUIfi Tf3H 3eA\AI€, HAH 16 UapHKK HAII l€ KAAYK 
HAH KTO AHKO T0Y''03f/\\AI.1HHHK , A'^ <^' * "'"'' HpKKKH. CfPO pA- 
,A,H RHA^kKK KpaAI€RKCTKO /\\U , I6pf K^kujt HOTpfHK YPKOKOlfAK 

rocHOA""^* " WTKna mh RfAUKaro GTf^aua Oii^pouja , u 3KroKO- 
piiini ci KpaaieKKCTKO /v\h ck apKYimHCKovfnoAVK rtopha\k 6\"CTa- 

TUieaVK H CK rOCnOJKAOA\K AVATfpHK» /UU KpaAHII,OA\k (^AfHO/Mk H CK 
RCk/MH EIIHCKOYHKI CpKKKCKklll/MH , «HHCKOYHO/UK 3CTKCKKI/UK IwA- 
HO/UK, l€HIICKOY"0/UK paHJKCKklH/Uk (|>H/\IHO/Uk , l6nHCK0\f HO/Uk 
3RCMaHkCKKIH/V\K /^aHHAO/UK, l6HUCKOynO/UK Y'^^^1''^"'^^'^'^'"'^'^ 

Iwauo/UK, leuHCKOYno/UK ](ak/ukckkih/Uk GvfCTaTHie/UK, lenu- 

CKOY"0/\\K npH3p'kHCKKI/UK ^a/UliraHO/UK , lenUCKOV/^HO/UK TOHAH- 

MCKki/Uk repacu/uo/Uk, lenucKOYno/Uk KOVfA"'^^'^'^^'^'^'^^^ Fepk/ua- 

HO/Uk, I6HHCK0YH0/Uk AH/UAI<lHkCKklH/UK flHKAOHHI€/UK , I6HH- 
CKOYUO/UK CKOHKCKKI/UK MuKOAO/UK, I6IIUCK0\^^H0/UK A^^t^pi^CKKIH/UK 

Iwauo/UK, fuucKOYUO/UK /uopaRKCKKi/UK Kyp'iAO/UK, u up^kuHcaYK 

YplCOKOyAK CUH CK(Tkil€ KOropOA"'M Y"AaHkA<>P«*CKkll€. H KH- 61 

X^Rk Kpa/\l6RkCTB0 M» ^ Vafif H( HMAlUf CE.tTAc\ l^pkKBH naulHL|lf 
Olf YKOCTkHCKOH SCMAH, H A<*X'* "^"""IM^' /VailHKf KO : Mtra i\\^\fy 
KaKO OyTHMf PllRHHKb 8 AP"" " ^A"* PHKHHKa oyc-noTOKK Ha 

GkcnHL^ia iipaKO o\"c-Ko3hhkk no a^^aoij', k^ko ce Ka/UKi Ka.\H ca- 
A\o H u»Haa\o, H Ha lifaH ljpK\-k np'k3k lIoHopk na rpaAHi|Jf 
npaco Ha Poyni o^ ropne mjao FopaMfKa na noyTk, kako rfi'kj\,( 
HoyTk HOcp^kA^k PopaMeKa ov Aiokhjkhio, h KaKo STHHf Aio- 
KH^KkHa o\f /^pHiWk, a TO\f M(nc o\fT«ca ciKacTk QKpa^k AVa- 

HHIJKk. H HaKk KH^iv KpaAI6KkCTK0 /\\H, iep£ ,\M€. CKCTaa l^pkKKH 

Ha roAHi|Je no .ki. JK,\,p'kKi;a nacTkipOiWk K'k/\'kroY, Toro pa^H 
iipHAOJKHYi» Kaaye, h hhj KAaYt HSkKpaYk WTk i^pkKKHHYk 
KAa^k , ji.A nacoy KOKii.\f upkKOKHc, a ,\a \i( o\f3HA\aio vvTk 
HpkKKf K'kA'kro\|^ HHMTO, nAMf aKo MTO ii3kroyK£, ^A naaKiaio 

IVTk C£KE KOHk 110 .A. HEpkiiepk A KOKIIAA HO .K. HCpklUpk , A<> 
nAaKiaiO l^pkKKH. TOrO pa^H WCKfTH H^k KpaAI6KkCTK0 A\H IVTk 
Kckyk pAKOTk A\aAHYk II KfAHKHYk KpAAICKkCTKa MH , ^A H/V\k 

H'k noHoca hhkoiw hh ^KiiTHora hh KHHkHora hh iipoKO^A hh 
KOHM hh nca hh iioKAHcapa hh KaaAAAki^a HHKorape Kpaai^KkcTKa 

A\H , HH Oy GkITOY ropO^f ,V* "* /V^Af HHKOHMk nOCHAHI6A\k, 
pa3K'k J{,A naCOy KOKHAJ CKfTf HpkKKt. CHA\k IKe KAaYOA\k H<W€- 
Ha : BoHHk Ck KpaTHWA\k H Ck ,\,i^THIO, GTpOHCAAKk CK KpATH- 

WA\K H CK .ykTHio, NkroAAHpK CK ,\,'kTino , /i^paraHK ck A^kTHio, 

MpOCAARK CK ,\,'kTHIO, JS^AIK CK ^vkTHIO H 3fTK <WO\j' XpKCK, XpA- 
HHCAAKK CK ^'^^1110 H CK KpaTHU'A\K, /V^KAAHTpk CK ^'^'•'HK'? llp^k- 
AHCAAKK CK KpaTHlVA\K H CK A^^THIO, XpaHHCAaRK CK KpaTHlVA\k 
H Ck A^^THK", llO\j'KO\,^pk Ck ^V^^^THIO , rpOV'KlUa Ck A'k'rHIO , Ji,i)A- 
rOCAAKk Ck A^k^HI^*? PaniUa Ck Kpa'I'HWA\K, y\A\HTpK ck ^'kTHio, 
nonk, KOHA\K 16 pAKOTaAK. A C( KAACH li^pKKKHH H CHH J\A HaCOtf 
KOKHA{: 0\,'pHMHKK, PaAOA\HpK CK KpATHWAAK, ITIhK CK ,\,'kTHIO, 

y^parocAAKK y\oKpfTHKK CK KpaTHWA\K , GpaTOCAaKK Mkh» CK 

A'kTHIO. H WTKAOyMH KpaAI6KKCTK0 A\H . K^- KOKHAK WTK CKO- 
H^K KOKHAK, H npHAOIKH\*K KtAHH CK0I6H HHpKrO^f, KOH CK/Wk 
CkSA'»'^'^ HA A\OpH, H jy,A Hyk RACOY KAACH WHH3H, KOH^k 16 HpH- 
AAAW KpaAI6KkCTR0 M» KAKO H l^pkKRHC KOKHAE, H ,\A HA\k Cf 
,l,ai6 COAk Ck HpkKRHHA\H KOKHAaA\H , H J\,A C( H3kK0AH 0\f 

HHpkPk, MTO cf npHHpAra iWo\fJKkCKo: a KaaoYrfpk HHpkJKaHKiH 
A<» Hf HA\a nEMAAk w nacTkipCKOH YpaH^k hh w w^(rti , hh na- 

CTOYY*» A<* H* V^''HH, paSB-k J\A HMh C( ,\A\e WTk IJ^pkKKC. H 62 

WKp^kTf KpaAieKbCTKO /V\H A\OI€ Tj)kl€ MAOK^fcKf HA ropaitB^k, 

l^wpkrHna H Pa^ocAaKa h IlpoA^^n^? h npHAaYb i€ nnpbroY cko- 
»€a\0Y, A'^ KoyA^^V''''* OYaHrapMt€, ^\a i€CTk CK^kqia cnacoY ? h 

WCKOKOA"YI^ »€ WTk KCfeY** paKOTk KpaAICKkCKklYk H l^pkKKHklYk, 
KaKO H RAc\\( KWlUf RHCaHHklYk liaCTklpk , H J^A WKaa^a H/WH 

HHpk^KaHkiH Kaao\/Tfpk, a HHt paKOTf A,c\ H/Wk nlvCTk, pa3K'k 
ovaHie jv,A naco^ ? h hto iiorHKa ivTk oyaHH, whh wTk C(k« ^d 
naaKiiiiio; h ai|jE c( KOH<uk Kpk/UfHE/Uk cao^/^mh norkiKHOtfTH 

^aC/Uk, WHH A'* H\'** HOCTaKf WTk CCKf. A W HanaCTf\-k H'kKO- 

H^k HAH w HHipaKAaY"*? A** HX** wr/XfA'*'^* " wroKapaK» npkKKHH 
KaaAa/\i;H. ii iipiiAa KpaaieKkCTKo /Uii i^pkKKk KE/\HKOC/\aKHaro 
apkYicTpaTHra /\\HYaii/\a hjke Kk l|liino\j' rpaAo^/-, leroiKf npoTo- 

CfKaCTk XpfAM WTk OCHOKaHHM /\IOKOKHIO A^^V^* ^" CkSA'^'^»* " 
OYKpaCHAk KpaCOTa/V\H l|pkKKHkl/l\H , A'* KO\fAf'''*^ npH/\0/KfHa 

ij^pkKKH cia /V\OHacTHpo\f caaKHO/MOY AP'*^'''^" naiufie , »'A{( i€CTk 

Kk GKeT'kH rop'k , HH^f H/V\£HOKa C( XH/\aHkAapk, Kk na/VVfTk 

Kpaai€KkCTKa a\ii n Kk iia/VVfTk lero , UKoau !i3kK0/\H c( /wkcToy 

Cf/MOY "PH/\0;KHTH , H5Kt l€CTk KOYHHAk /VVkcTO O^ l|jHHO\f Tpa- 
A0\/* HAH A'^OpHL[ja HAH KOA^knHMHie HAH KHHOrpaA* HAH HHKHI€, 

H HpHAa KpaAi€BkCTKo /V\H npkKKH apyicTpaTHroY WTk noAi^- 
rpaAHia L|iHnkCKaro .iT. ak>ah, a c( H/WEna T'k.\\k AioAfatk: 
rpi^HHHk, rpo3o, /i,paroKpaTOKk ckiHk, ck KpaTHtii/WH CH, Kpa- 
•niAk, PaHOKk 3fTk, ck A'J^THW, G/\aAi^ , AHii"^OKk ckiHk, Fepk- 

rOKHI^a, rpkMHHk, /y^tWKk CklHk , 0\fT'k](^OKII , HhKOAA 3HAkl^k, 

Mpk^^knk ck A'kTHK», rpo\j'KkUja ck movpi^^vvH, ^oKpoavnpk ck 

KpATO/Wk, ^OKpOCAAKk, ToHOKk CklHk , Ck KpaTO/Wk, To^A^j 

TeYHHTOBk ckiHk, Ftpkro KOKaMk, ToYA*"^"^ ckiHk npoAJHk H 

3iTk A\Oy KOO Ck ^'^'''HIO, HaAHHk Ck KpaTHta/WH CH, GAaBk H 

3fTk /woy HKaHk, Mhyc», A'kAOKk 3«Tk, ;\paraHk, flHkApOHH- 
KOKk ckiHk, /li^parocAaKk, H'kroKaHOKk ckink, ck A^kTHio, lipa- 
rank, HfroKanoKk 3£Tk , /Whyo, y\nno'rHHk 3fTk, yV^OKpo- 

C/\aKk, 3K'kpkK0Bk CklHk, /i^paraHk, IlOKflUaHOKk CklHk, Ck KpaTH- 
ta/WH CH, H GaCHAk ^paro Ck A^tTHIO, To^fA*? HHKOAHHk CkJHk, Ck 
KpaTO/Wk, ^parOCAAKk, PHHfTHHk CklHk, GtAW, KpHMaUOBk CklHk, 

^k/WHTpk, PaAOBk ckiHk, ck KpaTO/Wk, GTano, PaAO/WHpoBk 
3fTk, ck A'k'1'Hio, AfM L^fiapa a'^''''*^^* 5 MauoHAo, KaACAOBk 

CklHk, Ck 3ETC/Wk CH /!i,OKpHKOA\k, HfTpk, ^tWKk 3fTk , HuKOAa, 
6KA0KH/W0Kk CklHk, Ck KpaTO/Wk , y\paH;0, HHAOKk CklHk, Ck A'k- 6a 

THK», ^OKpt, nH/H>Kb CKIMK, H RflATh tW^\f MhO Ck A^kTbHa^UH CH 
H 3«TK HMh KpaTHAO KOBaHk Ck ^V,'feTHK', A\aHHC/\aKk Ck ^l.HvTHW, 

KaaH/uaHk ck ;i,'kTiK>, KpaTHuia ck KpaTOA\k, FwpkrH saaTapk 
ck ^''iTHK', NnKoaa ntrapk ck ,vkTHK", Baw, MHp-kHOKk SfTk, 
^apocaaKk, lloYA^P*»^*^ ckiHk, ck KpaTHr<i/v\H, BpaHOTHOKo, IlpfAH- 

MHHk 3n'k, Ck KpaTO/Mk, pA,\h. CpkKHHk Ck A^^THK, GTp^fe^O KAO- 

KoyMapk ck A^^THK», Paw, y\pajKHHk ckiHk, y\parocaaKk, KoyKoy- 

pOKk 3tTk, OTf<fw«HK, /V,«CHKpaTOKk CklHk, Ck KpaTHM/WH , fio- 
FAaHk KpHKOAP^feKO Ck ^''^THIO. H Tpkl'k l|IHnkCKH H 3aK0Hk 
nC^AI^I^P^^AHK»? ^'^*^ (^y WTpOl|,H Ck KOHk/UH , A'* "'"•» lecTk 3a- 

KOHk, KkrH noYOA" HKOHO/Uk KpaaK hah na KOTopoy roA^k paKo- 

T0\|% a U»HH C HH/l\k Ha KOHCX*!^? '» A'* H/V\k C( KOHH Hf 0\f3H/\\a- 
KTk, HH HOAI» TOKapk ,\A C( \\( nOAI»'\JraiOTk , Hk Ca/V\H C HH/V\H 

,\,a nojC«>A*i''^ H'' •^^^h roA'fe nocoak H,pkKKHH; a koh co^j" kk-ko- 

HtH , ,\,a WpOyTk ,A,kHk l€CEHHH{ H ,,\,kHk HpO/^^feTHHt , H ,\A PO 
HOJKHOyTk H H3Kpk\'0\,'Tk , H ,\,kMk S KHHOPpaAHi A** P<\KOTa- 
KTk. H MpH,\,a KpaaitiKkCTKO /V\H CfAHljia ^aMOVCT^feKIUa WTk K^k- 

Ka , H/V\f c(aHi|ioY : lip'kcTk h Oovj^yorpkak h A'fecKOKHna h 
FiHTkMf H yVjP^fenoKk, a /Wtrr.! flp/vvacana ck Kkcfe/Wii aKA»»'\\H h 

HaCCAEHH CfA T^fe^k , l|10 CH l€ HaCCaHAk WTk TOYrilYk 3E/WAk, 

H cfaHi|i{ lip-fecTOKK Hp'k3k <\oYKaKMii,o\,' Ha rrfecHO\|^ ri0A'feHHi^0Y 
H KaAOYrepHi|,a h noaHii,£ Maiiiiu|iE ck KkC'fea\H npaKHHa/Wii h ,\\(- 
rr>i/WH cfAk T^feyk, h ctao o\,' Kawmh KoYHapwne ck iiapHKki h ck 

CTaC/WH H\*k H Ck KCfe/WH MpaKHHa/WH CfAA TOTO. H H( llp'fe3p'fe 

KpaAi€KkCTKo A\H i€rOKo /W0AfHHi€, Hk oyTKpkAH H 3anHca Kpa- 

AI€KkCTKO /WH , A'* KOVfA*''''^ OYTKpkJK,\niO H HfMOKOA^feKH/WO CKf- 
T^fen KOrOpOAHUtH \*IIAaHkA«\pKCKOH WKOH;^ H HHA, HIKf COVfTk 

KkHHcaHa Kk YPifv^KOYA^feYk poAHT(Ak/V\H H np'fepoAHTf A/WH Kpa- 

ai€KkCTKa A\H. 'rfe/WIKE WKpa30A\k H Ta KkCa KkllHCaHa coyTk. 
TOrO paAH Kpaai€RkCTKO /WH WCKOKOAH WTk /WaAH\-k H KfAH- 
KklJCk paKOTk, A'* H/Wk H^fecTK HH rp^Aa Hll M030Ka HH MOKAHCa- 
pa HH HkCapa HH HHk HHKTO WTk KAaCTCH KpaAI€KkCTKa /WH 

TkKk/WO Hroy/WfHa HacTOi€i|iaro cKtTf KoropoAHi^t YHAaHkA<»p- 

CKf , H I€r0/K( WHk H3K0AHTk HOCTaRHTH WKAAA^^TH YP'''V\OA\k 

CRiTaro ap\'icTpaTHra A\H\*aHAa a*' «€CTk, a HHk hhkto. h 

npH4,a KpaAKSKkCTKO /VVH M,pkKKk CKn'HI€ KOrOpO,\,HHf HHIf Kk /lo- 
raH^fe H Ck CCAO/Wk AOMHO/Wk Ck KCfe/WH /WtrM/WH CfAA TOrO H 
Ck Kkcfe/WH HpaKHHa/WH H Ck KHHOrpaAH H Ck HHKHI€/Wk H Ck 64 

/UIKa/i,HI€iV\k H Cb KOA^feHHHHKSiWk H Cb .SaCC/^bKhJ , KkKpHHO H 
^ilHAKH^aHE H KoKHAHm TiUXKA H ,\oKpOY'*'^^*^^" " rp^^A^lM*? A^ 

i€CTk AirroY»^ CB«THe KoropOAi"!,* ^"'^^"'A'*!"^^'^*- " ce/\Hi|if Kauhh 

AoYPk Or CTpOY/MHMkCKOAAL HO/UI Ch KkCeiO WKAaCTHIO H HpaKH- 

HaMH. H naaHHHa QrpajKAfHk h HaujH^ie MpKKena lloa^kHa, ch- 

HOpk BaCHAHl^a, CHHlVpk GTAkKHl^a H ^/^paKkUJaHk H lltTpOKO H 
OaHKHHU,a HKHI€rHHI<l Ha Kp'k3HHMkCKKI nOVTk H Ha «J^pOYrOHOlf- 
aoKO CfAHlllt H A\'kcTO O^ GTpO\/'MHU,H T«TparOHHTOKO , JS,i\ 0\f- 
MHHH L^pkKKk H KO^Kf , ^A l€CTk A\frOYk CKfTHI€ KOrOpOAHl^f 

)CHAaHk,/\,*»pi^cK« , H MAOKHvKk o^ Ct(p)oY'V\hu,h liaat 6Kkca apk- 

M'kHHHk Ck A^I^THIO. H npUAa KpaAI€KkCTKO <WH L^pkKBk CKtTOy 

lltTkK^Y ua lip'kraAHHu,H, i|jo i€CTk 3HA'»ak KapkBa ca/Wk ckoh- 
Mc\ poYKa/wa H ck TpoY,i,OA\k uaMf h uonncaAk u oyKpacuAk Kpa- 

COTaaVU HpkKKIIHMU , ,Ji,a l€CTk A\n'0\'k CK£T£ KOrOpOAHI^f YH- 

AaukAapkCKf ck KHHorpaAOA\k ii ck HH(KH)i€A\k H cHknoKOCH , ua- 

Mf H naUJHL|ia H 3fA\Ara, ipO A\0Y MS M'^^ rOCIlOAHHk U pOAHTfAk 
KpaAI€KkCTKa /MH , H TO^ Ji,i\ CH HA\a L^pkKKk : H KTO CH HOAIOKH 
VUAI» l€rOK'k\-k AIOAH HAH KTO CKOKO,a,kHk MAOK'kKk A'» ''pfA* ^^^^- 
KOAHO HOAI» l4pi*KKk CK£TO\f nf(Tk)KOY- H Kpaai€BkCTKO /MH 
WCK0K0AHIVH«3H AIOAH VUTk KCkyk pAKOTk KpaAI€BkCTKa /MH /Wa- 
AHyk H BEAHKHYk, lilKOHxf H BHHIf HHCaHO. H HpkKKk CKnwro 

Ffwpkna, i|io i€CTk ^UAitAk litpucAaKk ua C£AHL|jh OpkKkuJOpH, 

Ck KHHOrpaACA\K H Ck HHKHI€/V\k H Ck KkCfW WK/\aCTH ll,pkKK6 Tf : 

CHHopk WTk lloYua KHHi;o\f HOA^k^^or ua AOKBoy u ua ropkHHi^ov", 
Ta Ha ,\,poY'V\k H Ha 3ov-koko KpoYuiHi€ hh3 p^kKo^f A'^ Tpana 
cpKkCKaro, A'* lecTk /urrox^k CKtTf KoropoAHU,f ^"'^'^'^•^A^^P'*- 

CKhJMJ. TOrO paAH O^TKpkAH H 3aHHCa KpaAI€KkCTKO /MH , A^* 
KO\fAeTk OYTKpkJK(A)«HO H Hf HOKO/\kKH<UO CBfTOH KOrOpOAHL^H 
YHAaUkA^ipi^CKOH laKOJKf H HHa, HJKf coyTk KkllHCaHa Bk Ypico- 

Bo\f/\'k cf/Wk, T'kA\JK6 WKpa30/Wk H Ta Kca BkHHcaHa co\fTk. K-ro 

AH C( WKp^k raKOKHH, H nOTkl|JHTk Cfc pa30pHTH CHia 3aHHca- 
HHia H O^fTKpkJKAfHa /MHOIO (^Tf^aHO/MK KpaAI€/Mk H HpaKO- 
K-kpHH/Mk KaaCT«AHHOiMk KpaAI€KkCTBa /MH HpOTOCf KaCTO/Mk 
XpfAW/Mk, ,\i\ iMO\f l€CTk /MkCTHHKk rOCn0.i\k KOPk H Hp-kMHCTaa 

,MaTH Hjro, H ,a,a ro nopa3H c\ii\i\ MkCTuaro u ;KHROTBopei|i:vro 

KpkCTa, H A'^ l€CTk HpOKAtTk WTk KOia H WTk . THI . WTkl^k HH- 
KtHCKklYk H WTk KCkyk CBETklYK KOroy 0\TC>AHBkUJHYk, H WTk 
KpaAI€KkCTKa /MH A^ I^CTk HpOKAJTk, H A** ^^'^^ HpHMfCTHHKk 65 

np'kA<»TertW HiOA^^ " ck pckliihmh: KpbKk i€ro ha Hacb h 
HA Mf^v^^Yk HaiiJH\'k; a raKOBHH ;i,a npHA\£ rn^kKk h HaKasa- 

HHI6 WTk KpaAI€KkCTBa <MH , H J!l,A HAaTH Kpaai€KkCTKOy MH 

.T. nepnHpk. 

■f GTf^aHk Kk XpHCTa KAaroK^kpHkiH Kpaak 
H ca/UWAP''^^'^^'^ Kckjck cpkKCKH)(^k 3E<i\ak H nui- 

/M WpCKkl j(^k. 

Sigilliiin avulsum. Origin. ineinbran. in inon. Chilandar. 
D. Avraain. Oiine. 32. Rajic , Mcxopifi II. 490. P. J. 8afar. 
Wiener Jahrbb. Llll. Anzeigeblatt. 11. 

LXIII. (1302) 6810. ind. XIII. 

Stephanus Uros , Serbiae rex , monachis chilandaren- 
sibus donat turrim (uHpkrk Tzvpyos) conditam prope Chilau- 
dar et iu ea ecclesiain Salvatoris. 

'I' [lOrOlVTkU,k 0^1^*^ A^^I^^AI»; Bk^KAEAHiBk HCK(CHkl)(k CtAkk 
H Bk 0YA\H/\I6HHH KklKk, ^01'^*^'^^*^ CKCTki/Uk HaCTaK/\ldl6/V\k Bk 

n'kcHEY'^ CKOHYk KknHMUic raaro/\iG: Bf/\k/\\H /wnaa coyTk cfaa 
TKora, rocnoAH CH/\kk, ii,apo\f /WOH, KO>Kf /Woh, h ^oKpo T'k/Wk, 

»'Ali JKHKOyTk Kk A^^-^^^^V^ TKOHYK. «A<* HkTHHa WKpHC/^a CfB^k 

Ypa/WHHO\f H rpkaHii,a c«K'k rH'k3A0? na Hi€/WkH^e no/\o>KHTk h 

RkCUHT^kl^Tk nkTHipC CROI€? pfKOyk W/\kTapi€ TBOI€ , /WOH TO- 

cnoAH , rocnoAH cH/\kk, ^apo\f /WOh , KOJKf /Woh. h K/\a»;cHHH 

np'kKklBaiOipEH Bk AK<5P'kjCk TBOHYk. T^k/Wk/Kf H a3k 0Y/WHAI6- 
HklH , nOAOKC CC nOYCTkiHI€AIOKk3H'kH rpkAH^H, pa/l,K O^fKO 

KH\-k KkiAk wraacHTH Kkca o\,%\,OAHid noYCTkiHknara /wkicahio 

BkCtlO H npHC'kipEHHI€iWk KAarklA\k , MKO^KE H rpkAHl^a rpkKaHH- 

i€/Wk CKOH/Wk wrAaujai€'rk ^i^^pH rAaco/Wk TkHHW, a Kp^knocTk i€£ 
HC/WOipkHa co\fi|JHH, TaKON;^^ H a3k rp'kiukHkiH, r/\ack ko moh Bk 

KkCO\f BkC£AI€H0\,'IO H3H,i,C, ^'kAk H^£ /WOH^I^ Kaarkiyk UA 3(/WAH KOrk 

Hf BHA^k, A'* HHk K'ro BHAHTk , noHi€>Ke Hc cTKopHYk KAAra na 

3(/WAH. CAkllUaBk JKf WTk CIIACa /WOI€rO H^kKOYIO BkAOKH^O\f A^^I^" 

/wa /wkA^kHHna/wa npHWKp'kTkUJo\(' uaHe KoraTkCTKa HH^kYd /Who- 

VAA, H a3k rp^kuikHklH HE WTkSarJYk CE, BHA^kBk CB{Tkll€ Up^k- 
pOAHTf<\l€ H pOAHTfAI€ /WOI€ /WOI€ lipHAOHJHKkllif J€ Bk GBtT^kM 

Fop^k /WkHoraa /WkHO/KkCTBa /wonacTkipio cBETkii€ KoropoAHi^f, 
HapuME/WO/WOY XuAaHkAapk, no h3Boai€hhio WTki^a HEKtcHaro, 
CB^kTa cBCTaro , a3k Otfpwiuk Kpaak GTE^auk, cmhk Otfpoiua 66 

KfAHraro KpaAa, cwHa GTf^aHCtRa , GTt^ana. ckina Hf/WdHHHa, 
pfKkiuf cKfTaro G\|'/MfivHa , npHUJkAi^iiJOY k aahHv HfpoMOHaYoy 

KvpiaKO^" Ck MpKHkl^KI YHAaHkA^PKCKKI/UH, h BKCHO/UCHOYUJf MH 
kHv^KI CR0I€ Ha A^OpH, CAOYMdKMIIfl^ C( HA\K WTK K«3K0>KKHKIHYk 
^^\f0hCA0h, HYkJKf Hf /MO>Kf/V\k HCHOBlv^vivTH , rAaPOAIOlJJf/Mk 
HA^k Kk /UH^k Ck OY/MHAI€HHI€/Mk H /UOAkKOIO : CTBOpH HAMh Hpiv- 
HOKOHIjJE BkC :KHBOTk Ha/Uk Ha /UOpH H UFTk /UOpM Hki l€CTk. H 
Hf Hp^vHIOYk Hyk, Hk HCnAkHHH\'k KkCf npOIUfHHI€ HYk. H CkSA^XI* 
H/Mk nupkrk, H Ha Hl€/Mk CKK YP^*'WK CHaCOKK, H HCHAKHHHYK 
KKHHra/V\H H SaK^kcKI H HKOHa/V\H H CKCOYA"»^" H •«llJf HHKIH/MH HO- 
Tp'lvKa/V\H ^•'''BOAkHKIH/WH , Ji,A l€CTK HA CAAKOCAOKHI^ KOJKHI€, A 
WuivAVK HA nOKOHljJf H Ha OVfTivYOY, H /MfHf KK /VAOAHTKaYK 

cKOHyK j\A no/MHHaK>TK, paKa KoiKum GTf^i'»"^ J^poouja Kpaaa. 

CKBpKIUH >K« Ce ^flAMh CKK KK J!^hHU KAarOKiipHarO \l,Ai)A K^-pK 

flHAPoHHKa H ckina i€ro K\'pk MHyaHAa npH npooT^k HraHH- 
KHH , npH Hroy/MfH^k YH'^<*HkAapkCKO/v\k Kvpurai^Hv, Kk /^'kTO 
. ^eivi., CAkHkMuaro Kpo\fra .kk., AoyHkuaro Hce .h., HUAiKTa .n. 

-J- Bk XpHCTa Kora KAaroK-kpHu GTt^jiaHk 
^pivuJk KpaAk -{-. 

Sigilluin argenteum deauratuin pendens: c(T(^aHk npk- 

B)0/Ui>HEHKk apkYHAHHvKOHk aHAk fC. (c)TfnaHk W YPHCTf KO- 

3( BEpkHH KpaAk ck KTO/Wk Oiugiu. nienibran. in Chilan- 

dar. D. Avi-aain. Onnc. 18. ApOj^rapIiuni factuni saec. XVI. 
habes in archivio inetropolitano, quod est in Karlovic. P. J. 
Safar. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 11. 

LXIV. 1304. 18. niaji. 

Helena , Serbiae regina, Nicolicae falso accusato ve- 
niani dat per terrani suam libere iter faciendi. 

AWKOKHO/Wy /MH CHHiJ H Ki>/V\i5 KpaAI€KCTRa /V\H KHf.SS J^S- 
KpOBHKO/VAi) A\apHH8 BaABapi? H Ci?AHra/VVk H K^kKHUKO/VVk H onipHHiv 
8C0H. 3HaTf KH , KaKO KpaAI€KCTKO /V\H . . . H3KaUJE NhKOAHI^S 

/KiJproBa HfTra 3a TepkPf, j\,i mh ^«^8 noBlcAfAH... i€pf i€ 

WHKHHKK C /Ki5prO/MK, J\,A H3KaYK H WJ^h BaCK, H WBa.MO 8 HaCK 
HSKayK, H Hf WKp^kTOYI^ ra KpUBa HH JS,tA}K(H)A, A<* i^**'* • • ^^ 
Ce , WJi,h CfAk KpaAI€BCTKO /V\H 3A WHk Ji,ti\rh J{,A FA Ht Hl|Jf , HH 
/V\(h) I€ jy,(A7K(Hhy Ji,A CH /V\8 l€ /MHAOCTK KpaAI€BCTKa /V\H ^OAHTH 67 

CBOKOAHO nO /V\<M6H SCMAH KAKCi H yt,(p)i^3H<V(k lidlUH/Ub A^^^P^^B- 

HaHOiUb naHE h coae. 

16 A 'k H a K p a A h (i^) a. 

A tergo: AioROKHO/uS mh chhS h K8/ui$ khcbS ^Srpobhko- 
/Wy H i>COH oniiiHH^k. 

E libro maiiii scripto: Cronica la piii antica di Ragiisa. 
pag. 109. 110. conventus patrum Franciscanorum Ragusii, 
ubi etiam sequentia leguntur: Die 18. mensis niadii 1304. 
regina niisit unam suam literam slavonicam per Mata de 
Bolsich de Antibaro a lo caro filio de lu reame et a lo com- 
pare Misser Marin Baduer conte de Ragusi et judeci et con- 
silgeri et a tuto lo comun de Ragusi etc. 

LXV. (1305-1307) 15. martii. Cathari. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat donationem 
factam a matre Helena monasterio S. Mariae Rotaciensis. 

"]- HspfA"^ " w iip'kcKrr'kH, np^kHHCT^kH h np^kn/xarocaoB/ve- 
wk» K/\a^\KiMHi^ii naiiifH rociioH^^VH h Koropo^\,HTf/\KHHHH, npH- 
CHOA^kK^kn A\apHi, T^k/WK^Kc h /1\ki , rp'kuiHKiH h ^/wh/vchhh 
paKH TKOH, Kow TH noyKaaoY npnHecf/WK, np'kHHCTaB? hto 
jKi an HapfMc/WK rt , wKpa^oRaHKHara ? hah kki/Wh noyRaaa/WH 

KKC\-aaH/WK TKOI€ lip'kH<nOpOHKHOI€ ^V^^KKCTRO , np'kHHCTam KO- 

ropoAHii,«, x^RC> MapHi€? hk ivKanf apKYaHKrf/\OKOY raacoY 

nOAC>K«l|l« Ce H /WKI rp^klUKHKIH H«,4,<>C'''*^"H'^'"" OyCTKHa/WH 

RKHHie/WK THH : pi\ji,oyH c«, pa,\,o\,'H cf , ivKpa,,\oKaHKHaia , ro- 

CnOAI» C TOKOIO, H TOKOIO CK/WHpHUJ( CE HfKfCHaM CK 3E/WAKHKI- 
/WH , H pOAi^ HAOK^kHKCKKI l'OKOKi HBKaKAEHK KUCTK npKKKII€ 
KAI€TKKI n,A,aA\OKKI , il^\,aA\K JK« H I6\^ra AHKKCTBOYI€Ta W 
P0JK,A.KCTK'k TKOI€/WK RKCnpHI€/WKUia npKKOyiO ,A,OKpOTOY , lOJKf 

np^kcToynAi^HHi^/Wii noroYKHCTa, aHKPEAO/WK caako h npopo- 

KO/WK CKKKITHI€, anOCTOAOA\K nO\'KaAO, /WO\fHf HHKOA\K R-kHKI^K, 

i^apc/WK ,/\,pK^aRO, rp'kmHHKO/WK iipHK'kH;Hi(j(. T^k/WK/Ke h asK, 

paGK TKOH CTt<jiaHK 0\j'P0UJK, CaA\0,\,pKH«aRKHKIH KpaAK CpKKK- 
CKH H nO/WOpKCKKI, no /WHAOCTH TR0I€H H no /WHAOCTH pOJK,\,K- 

maro ce uc-TeKf Kf-c-^k/wtHf cAKUK^a HCTHHKHaro, XpncTa Kora 
Haujcro, npHna^A,^*^ '^'^ "^''^'•"CTH/wa Hora/wa TKOH/wa , /whaocth 
npocf H npoi|JfHHi€ rp^kYO/WK /Woh/WK , «ko ,,\,a no/WHAOY»€mH h 
sacTOYHHmH /wtHf, rp^kmKHaro paea TBoi€ro, h ck paeo/WK 

5 * 68 

TBOH/V\k A CK CUHOMh <MOH<Uh Grf^aHOMh H WTk Bcfc^^K Bpark 
HailJHYK BH4,H/V\kl\'k H Hf BH^^H/UklYK ^ H Bk WK/VaCTH HaUlfH, IJIO 
/MH CH Tkl Ji,Ai\A, MHCTaa , H Ck CklHO/VVk TH BOrO/VVk HaUJH/VVk, 

js^AK' TaAaHkTk CB6T0/U0Y Ypa/vvo\' TBoi€/V\oY , i€;Kf i€CTk oy 
PkTkMkKa , CB«T0H KoropoAnHH pkTkHkCKOH , y\oYKOHi;oy, 
3kK0Vj'pHHa H BpaToiiik h Ton/VHUJk, UlanTHHe h GnH/\aHH h ck 
/Utra/WH. a ce /vvere : wTk AacTkBf , KaKo t«m6 cToyAi^Mki^k 
AlocTki^k oy aacTOBkCKo K/\aTo, rop'k wTk MocTku,a o\f3 Kpk- 
Ao no B^kHki^ovf, a WA,hL B^kHkiia o^ ujankTHHCKo\f CKa/\0Y » WTk 
manTHHkCKE 0Y/\Hu,e o^ Goyy"" FloTOKk, wTk GoYXora IIoto- 
KA OY IlplickKOY, WTk IlpiicfcKf OY PpaAHiiJe h wa»» /VjivBHHa 
RpkY^, WAi» l^hHHMa OY Ka/\k^k, ©y Il/^HUJk Ha-Ton/\HUJf/Mk, o^ 
Kpk^o GBHHHijifYi»? «>Y AVa/\oY QcTpkBHi^oY, ©Y 3fAn;HK0Yj 
KAKo rMjy,A OY /V\opf : KaKo 16 WKAa,\,^\/\a rocnorra /MH asath Kpa- 
AHL^alBACHa, H wHa i€ ;i,AAA H saHHca/va, to uoTBpkAH Kpa- 

aCBkCTBO MH H SaHHCa, J\,A l€ Ha HHIIJOY CTapki;e/Mk H Ha W^\(- 
JK^OY C/VknH/VVk H YPO/MW/Mk H KpaTHH, H ^*» •€ T03H CBOKOA^^HO 
WJi,\^ BkCk^k paKOTk rOCIIOAI*CTBOYK»HIHYk BE/VHKklYI^ H /UaAHYI^ 
H WTk CHAkHklYK OY WKAaCTH KpaAfKkCTBa /MH , J\^A Ht nOBp'k- 
AHTk, IJJO Ce TOY H/V\fHOYI€TkH,pkKkBHO. H KOra KOTk H3B0AH 
KklTH 110 /Univ Ha CTOA^k KpaAEBkCTBa /UH HAH CklHk KpaA£BkCTBa 

/UH HAH wji,h. poA*» KpaAfBkCTBA /UH , Cfro HHcaHkHaro /uaaaro 

/UHOK) Ji,A Hepa30pHTk, Hk Ji,A nOTBpk^HTk , HAH KTO WJ\,h CHA- 
Hkiyk HAH WJi,h BAa,\,0Y41HYK. KTO AHH ^PI^^HfTk H /UAAO 1^0 
WJi,h CHyk pa30pHTH, TOrO KOrk Ji,A pa30pHTk rH^kBO/Uk CBOH/Uk, 

H j\,A \e npHMecTHkiKk HioA^k np-kA^^TfAW h Kk T^k/Uk pcKkUJH/Uk: 
KpkBk i€ro Ha Hack h na MfA^tx'»* nauiHYk, » jh^a \e npoKAi€Tk 
wj^h rocnoA^ Kora KCfAPi^^HTfAra h wji,h chai€ MkCTHaro h >kh- 
KOTBopeiiJaro KpkCTa h wai* BckjCK CKtTkiYiv OYro^KAKUJHYi^ 
KoroY WTk B^fcKa , h j\,a /Uoy coYnkpkHHij,a koya^ /waTH KOH^ura 
np-fcAkCTpauiHH/UkcoYAHW/Uk, i€rAd npHA«Tk Bk caaB-fc coyahth 
:KHBy/Uk H /upkTBH/Uk, H w^iv /U£H6 rp-fcujHaro KpaAraOYP«Mua jy,A 
\e npoKAi€Tk; a TaKOBkiH, koh h/Uc naKocTHTU to/Uoy /uIictoy? 

l|JO 3anHCa KpaAI€KkCTBO /UH, HAH OY naUJHHJH\*k HAH OY TfrOBH- 
qjHYh, HAH H/U6 KOH COYA*» A^H^aTH Ha l^pkKOBk O^ TOH 3E/UAH, 
AA nAATH KpaAEBkCTKOY /UH THCOYKIO nfpkHfpk. H TO^ /MHAOCTk 
CkTBOpH KpaAfBkCTKO /UH A^/UOY CBfTkll€ KOropOAHHf peTkMkCKkll€, 
KkAH npHAC OY KoTOpk rpaAlv. H TOY KHUJ« CkKpaAEBkCTBO/Uk/UH 69 

BAacTfrtie: apjfHienHCKoynk RapucKH MapHHh h KasHKi^b Mh- 
pocaaBh H lenHCKovnk YAkA\kcKki HwaHk h lenncKoynk SETkCKki 
MHYan.vk h HfakHHKk BpaHKO , A^^A"* A^HpocaaBk, >KovnaHk 
BaaAHcaaBk, nncKoynk KOTopkCKki ^^oyiMyHia h ji,Ed cB^kAOKa 
^paro h IlaBk/^k. cero pa^H nnca h noAi^nHca KpaatBkCTBo /MH 
Bk cB-kA^kHHie BkcaKOAtoy. h cnie nnca IlETpHi^k AH»Kk «u^kccua 
<v\apkTa .?i. 

OTt^aHk ^pOUJk Kpaak BckjCk CpkCCKHYI» 3E/U/\k 
H nO/MOpCKHYI^. 

A tergo : Doiiacio Dubouize cuin oinnibus finibus. 

Sigillum pendens : inscriptio illegibilis. Origin. iiiem- 
bran. in c. r. archivio Viennae. Vide nostram homiliam in 
ramos palinarum. I. et 66. Jn apo«^iapho, quod est apud Be- 
sarionem Ljubisa iu mon. Maina (pod Mainom) in finibus 
Montis Nigri, sequentia adduntur: .n. ji,hHh y rpaA^ Poah/mS 
ck BaacTf.xH /i\0H{MH Ha .^arT. et: cki YpncoBoak R/\aroHkCTH- 
Karo H up^kBHCOKaro rocnoAHHa cpkCCKaro napa GTe^aHa. 

LXVI. (1273—1314) Festo S. Symeonis. U Brnaceh. 

Helena, Serbiae regina, promittit se amieam fore Ragu- 
sinis eosque certiores esse facturam belli a rege imminentis. 

FB/xHiHa, /MH/\OCTHK> ROJKHlVKk KpaaHHa BCf CpnCKC 3{/M/\£ H 

no/WopkCKf, wR-kTyK» C( apYHfnHCKSuS A^^POI^>^*II^XC»/V\S H KHf3y 
H BcoH ouKHHic ppaAi^cKOH i5 rocuoA*» Kora BceAPi^»^HTE/\a h 8 
np^kMHCTS i€ro /waTepk h y HkCTHki h h;hbotbopci|ih KpkCTk ro- 
cnoAi^Hi» H 8 CBfTa ROH^nm i€BaHkre/\Hia h Tpn cTa h ivc/i\k AfC«Tk 

WTkU,k HHK-knCKHYk H « BCf CBfTt ROfS SrOAHBUJf WTk B^kKa, 
KaKO \'KIO /\IOCHTH BkCk PpaAI^ 7 H KaKO Mi> UpHiaiO BaaAhJKE, KOE 

cy 8 rpaA^k , TaKO A** '''* " "^ awbak», h TaKort a<* 'M8 npHiiiK». 
H aKo npHAi^ KSni^H a^kP<^'^i^^H" Kec-Kpa/\a H /Iaoh Ai^opi^ ? ipo 
H/Uk HCYaKH /i\0H/V\k nocaaHH{/V\k H/\h ua /Vvoe npnraTf/VkCTBo H/\h 

HivKTO B/\aCTf/\HHk HaH KTO TOA^k , BCf A*^ "'"•* ^ HAaKKl. H aKO 
H/V\6 YT"tTH Kpaak nOCAaTH BOHCKS Ha;\i>RpOBHHKk HAH riJciJ HAH 
HJO rOA^k naKOCTHTH ;\i)KpOKHHKi5, A<* * WAI» MtHJ B-kAiiHHf 8 

rpaA^k, koahko HaHBtKf /v\ori5 Kpk30 , h j{,a ck/vvk 8 RcaKS KauiiJ 

HtBOAK». H 0B03H 13 UHUJiJ /V\aAO/V\iJ RpaTiJ HHKSA^k H KpATiJ frO- 

Ki> (|)paHkHHCKi> H rocnoA\k A^>^P<>Bi^^i^CKH/v\k MhyohaS BcHkMi^- 

AHKIO H [Irrpi^ BorA<^HHKK). H CHE UHCaHHC HHUJi^ Ha Oc/UHK>Hk 70 

ji,hi\h S BpkHa^'kYi%. H 0B03H ( H<\\« apYHHHCK^na ,j,i>KpoBkMKora 
flAHrap^a H KHt3a ^yKpoBkMKora HBaHk GTopaaTk, S KOf C( 
Bp^k/Wf CHM KHHra HHcaaa. h « nocTaBaaio /Mokj ntMaTk Ha 

CHt€H KHH^^k. 

IBaHvHa /V\H/\octhi<5 ROH^HWBk Kpa/\H^a Bce cpn- 
CKC 3 £ A\ a ( H no/UopcKc. 

Sigilluni pendens: inscriptio serbica illegibilis. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. CnoMen. 27. 

LXVIl. (1273—1314). 
Helena, Serbiae regina. 

GkH HkCTkHH KpkCTk CkTBOptHk KpaAHl^O/Wk I^aHiHOMk CBf- 

TOH TpoHu^H oy GonoTayk. oy Hi€A\k n«Tk KOA\aTk HkCTHora 
ApivBa , u,fAO cKf, H MtTHpn KaA\fHH. A ,A,aHo Ha ^A.p-kBa .V.B^k 

THCOyijlH HfpkHfpk, a TpfTHra THCOYUIA Oy Ka<V\{HH H Oy SAaTHv. 
H KTO X^ipt CH KpkCTk WAI^A'*'^^ WJk,h CBCTyC TpOHi;f HAH Pa CH- 

AOA\k oysfTH, ^a ra Gork oyKHie h KpkCTk HkCTkHH. aipj kto 

HTO Bk3A\fTk WA»^ ^«^0 KpkCTa WJ^h ,A,p'kBa , ,A,a l€ npOKAfTk W^h. 
KOra , H ,A,a tW 0\^KHI€ KpkCTk HkCTkHH. 

Inscriptio in cruce aurea. F. X. Pejacevic, Historia 
Serviae. 215 — 216. P. J. Safar. Lesek. 125. Wiener Jalirbb. 
LIII. Anzeigeblatt. 5. 

LXVni. 1314. 

Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Ego Stephanus Uros, servus dei, abnepos sancti Sy- 
nieonis et filius magni regis Uros, rex omnium terrarum 
serbicarum et littorum , aedificavi hoc templum in honorem 
sanctorum et justorum Joachim et Annae 1314. Qui everterit 
hoc templum Christi, maledicatur a deo et a me peccatore. 

Inscriptio serbica in capella prope Studenica. Paton. 
Servia. 192. 

LXIX. (1316) 12. martii. 

Stephanus Dragutin , Serbiae rex , raonachus Theo- 
ctistus, moritur. 

Bk .Bi. A'*"'* np-kcTaKH c« GT«i|iaHk Kpaak, 0«oKTHCTk 

MOHAYk. 71 

E codice, ioitio saeculi XIV. iu Serbia scripto, typi- 
con contiueute , bibliothecae caesareae Petropoli. P. J. Sa- 
far. Wieuer Jalirbb. Llll. Auzeigeblatt. 27. 

AV^kcj^d /wapA'» -Ki. np^fccraBH ce Gxfi^aHk KpaAb, 6tw- 

KTHCTk A^OHaY^, aiiTO . ^^WK^, . 

E Vukii typico ciiilandareusi. 

LXX. (1275-1321). 

Stephauus Uros, Serbiae rex, coufirmat douatiouem 
factam a Stephauo rege (1222 — 1228) mouasterio S. Mariae 
iu insuia Melita (31eleda A\A'kTk). 

GTf^aHK Oifpoujh, no mhaocth ko>kh»€h Kpaak, oyHOYKk 
rocno^HHa iWH Kpaara GTf<j>aHa, chhk rocH04,HHa a\h Kpaara 
0»,'pouja , KH^v,'kiiK cTiioptHHHi focHOAHHa x^M '^^H Kpaara Gt(- 
^j^ana MaHacTHpKio cBCTKiie KoropoAHUf hjkj na AV-v^kT^k, HHKa- 

KOH^E ^pK3KH0\,^\'K paSOpHTH np'k;k,KaO»;EHHKI\'K HHa\K, HK liaME 
nOTKK^^HYK, aijlf KO H KK Tp^kck COyipOV' A\H, HK K^kTBHH; HSCCA^K 

KAaraaro KopfHt CK^kTHyK rociioAi» po,A,HTfAK AXOHyi^. T^kAAKHJt 
aipe KTOW Aju^^HfTK pasopHTHH Hp'k,A,KAOJK«Ha'k cKrrhJHA\K ro- 

CnOAHHO/WK A'Ii4,0A\K A\H H A\KHOIO nOTKpK/K4,EHH« , TAKOKHH ^a 
BO\fAC npOKAfTK WTK rOCnOA^ KOra KKCfAP^^^HTfAa H Hp'kcKfTf 

Boropo,A,Hi;f , H ^A A\i> i€ coynKpKHHi^a cKeTa KoropOAHU,a ua 

CTpaUJKHOA\K COYAH4IH, H WTK A\fHf rp^kuJKHarO A'* •€ HpOKAKTK. 

cero pAA" nHcasK h iioAi^nHcajCK. 

G T c ^ a H K Oy p m K 110 /w h a c t h k ^ h le h k p a a k h 

C a A\ ,\, P •» J+^ l^ U, »^ K K C f C p K n K C K f 3 E iV\ A K H U M p K C K 16. 

Sigillum civulsum. Origiu. membrau. iu c. r. archivio 
Vieuuae. CnoMeu. .52. Douatiouem regis Stephaui habes 
sub XVll. 

LXXl. (127.5—1321). 

Stephauus Uros 11., Serbiae rex, fuudat monasterium 
S. Nicolai iu Hvostuo. 

-|- PocnOAK KK3HfCK C( HA HfKfCa <\A no\fCTHTK /MHpOBIH 

«T^kuiHTfAia , HfKfca SroTOKaujf np^kcTOAK i€ro, wKAau,H B-kaK.. 
Afnii€ CAABiH ij^apcTBia Ksro, arrtAW ctro \-BaAEi|jf ;i,HBHmf ce, 
npwpoMacKara cKBpKiJjaior|jaa h ,A,HBHard bk HAOB^kr^^kjCK TBOp^k- 
ipaaro , piMt ko : bk whh ;k,KHH nsB^kio wtk a^Y** '^oiero na 72 

RkCaKii nAhTh , H naKkl : Kk WTkl^k TKCHYk M'kcTO KkmJf CKI- 
HOKiv TKOH ; H HaKkl : HCKECa HCnOKfA^fOTk C/XaKOy KOJKIK». Kk 

CH/Mk ovKO npaKOK'kpiio OYiueca na cAkiuiaHiie npHaoHiHTki no;i,o- 
Kai€Tk H Kk paaoYAAk BkHfTia, npaKOK^kpia ko CTpoHTtaio h K^k- 
AHKaaro GnwHa wKpaH<ai<M|j{ Kk jkhth cHvMk Hapn^aioTk ce 

HcnoK'k;i,aicipf h Rk a^KaiOLiJE caaKoy kojkiio, HykJKf naa^fTk 

H£ np^kcTaioiiJiH h ;KH3Hk HfKOHMaie/ua, cAHUjaujE Ko Kora pcKUja : 

aiOKfH ,\\( Kk3aM>KAI€Hk KOYAf'"» WTkl^fMk a\OH/Uk, H a3k Kk3- 
AIOKAK) H, H U»Kp'knJOY HOCp^k^^k fTO KOAIO AAOIO , HO CHyk >Kf 
WKHTfAk KO WTkUa AVOierO CkTKOpOY KSA\i>. KAa;KfHHOI€ CAkl- 

ujaHif, KAa^fHHoe WKfijjaHHie, o KAa^KCHna HaA^kJKAa , ranif 

WKfljjaHHa KWCTk . . . CKfTarO KOp^kne KOrOAK>K'lf K^kTBIH, H7KI 

Bk ((ji,\i)H<^ ckBkKo\fnHBk KoroAioKHBa cAkiojaHia H BHA^knia H 

(tp)oYAH " nOTkl CBOHA\H HOTHUJf Ci CkTBOpHTI 13 , K(Aa>K)EH- 

Haro H BoroAiOKHKaro HapHHio GT'k^aHA Kpaaia EiAaAHCAaKa Bck 

CpkKCK'll€ 3f/\\AH5 H nOA\OpCKI€ , KkHOyKk CKfTarO GH/MfWHa Nf- 

MAHie H ckina GT^k^aua Kpaa» , Kk A\HHUJkCKW/Wk wKpa3E uapc- 
HfHHaro Gn/Mona /MonaYa, hh;6 KoroAapoKaHH/wa i€/wo\f npo3op- 

AHKA/Wa AOYX'''*'^""'^^^ " AK>Ka3HH/Wa WHH/Wa Kk KAaAHH'k H 
Kk3H0CHTfAIO CACWHCKO/WOy np03(Ka) I€r0 KOJKkCTAKHarO TfA^kcf 
CTOHH KOHkMHfl€ CTaTHia BkC(nO/W)HHaH'lH CkTBapiH , pfKlUE 
Bk3HfCfH'ia YpaA\k »A A^fCT^^k) HapHUat/WC/Wk MHA'kuj(Ka Kk >Koy- 
nt HpkHOH GT'kH6, erOH^t KOH;KTKkHkl/\\H H HAOK^kHkCKIH/WH 

KpacoTa/WiH yKpamnJk h cfAU h KAa^^ki) wkaactih HpiiA'*^'^ 
/WH^k ck Boro/Wk rocnoACTKOYioi|JOY/woY TorAa Kpaaio n uaKki ck 
Boro/Wk ca/WOAPi^^i^i^a kcjh cpkKCK'iH3f/WAH H no/wopcKiH GT^k^jsaniJ 

OvPCtlUOIf KAaJKtHOyiO CKOIO AOV^JJ^^V ^^ PC»V'^'^ AK>KH/W0/W0Y XpH- 

CTOV np^kAaa. T'k/W/Kf h a3k GT^k^auk Ovpoujk noTkijjaYk ct 

pOAHTfAI€/Wk /WOH/Wk H npapOAHTIAI€A\k Ck^A^^TH ypA/Wk CK6T0- 
/WOy apYH^kptlO H HOYA^TBOPI^OY YPHCTOBO\f HhKOAH Bk XBOCH^k 

Ha pei^H BucTpHu^H KAH3k K^kAHKiie ap\-'if n"lCKOnif CpkKCKIie, H CIH 
CB6TH Ypa/Wk ck^A^^X"*^ ^**" •• -P^^V**'" Kk3HfCfHia rocnoAHia ptKUJf 
MHAiuJCBa, HAfJKf noHHBai€Tk npkBiH apY'ifnHCK8nk h ovHHTjak 
cpkKCKki H npapOAHTJAk Hauik , cKfTHT^kAk ypHCTOKk GaBBa, Kk 
HcnoKoeHiie KpaTia/Wk wTk cKfTaro /wanacTHpa, na/Wk }K( h po- 

AHTfAI€A\k HaUJH/Wk H HpapOAHTf AI€A\k Kk K'kHHH nO/WCHk. H KO- 

ra Kork H3Boah . . . . KAaAaTH 3fA\Ai€io «k», na Toro Kk3AaraK» 

BCaKO. ..THTfACTBO, H HpHAOH^HYk ^pa/WOV CtM^i Kk OVKp^bnAIC- 73 

Hif H GrAbnk, d t\\(rc\ /v\i> oy rpa,\cKa Bo,\fHHi|ja OfTpa- 

lUHKk noTOKoa\k H pTO/Wk Ha CTi>A*"J4'* HpkHrapy na KoBaMJ- 

Bai^k Ha,A,k /l\iWMHHOY Ka<UEHk, WTk /KiWMHU,6 KOCOMk, KaKO 

KAiw» BaaH, ov; AiORfUJk noTOKk, AiOBEUJk noTOKOAVk H oy Kh- 

CTpH^OY- TeB^k, WTkMf CBfTH NHKOAai€.... npil€AVAI€ /VVHAO- 
CTiH nOAVOL|Jk , T'k/Mk AVHOrorp'kuJHW GTfijiaHk 0\,'pOlUk Kk 

TfK^k npHKfro\*k, A\0H sacTOYUHHMe TmAk, Bca ciH npHAo;KH\-k 

YpaaVOVj' TKOe/VVS, J\,A ai|IE KTO ,A,pk3H«Tk, W^pi^^H/VVk SaBHCTilO 
C0T0H(hh)0»0 4,apOBaHHklH\'k AVHOIO BkHSTpkHHYk ,A,OAVOY H BkHf- 
UJHHY-I^, T<^>^0>^IH rV^ K<^\fA,(Th npOKA-kTk Bk ckAVk B^knf H Bk Koy- 

,A,OYHi'kAVk wTk rocno,A,a eora KCf,\pk>KHTfAa h WTk np^kMHCTie h 
np-kufnopoMHif h npHCHo,v,'kBH A/Vapit BAa,i,HMH^f KoropoAHHf h 
WTk BCfYk cKfTiH(Yk) Koroy yroH;,A,aiuHYk wTk K^kKa aAVUHk, 
H ^\,A Kov',v,<Tk npuMccHHKk np^k^vaTfAieAVk ck pacnaHUJHAVU rocno- 

J\,A H pCK UIHAVH : KpkBk {PO HA HACk H Ha MC,;\,<XI^ HaiUH\'k H WTk 

KoroA^poKaHuaro HaAVk (K^-kHi^a ,v,a KO\,',-i,f npoKA'kTk. aAVHHk, 

aAVHHk, a/VVHHk. 

Y GT'k^aHk .K. ^poujk rocnwAHH"» Rkc« cpkK- 

CKic 3CAVAE H UWAVWpkCKiE. 

Apograplmia ineinbran. vetus quidein,vsed niiniis accura- 
tum iu inon. Savina prope Catliarujn. Nos e dnobus apogra- 
phis hujus apographi textuin restituere conati sumus. Mo- 
nenius alteruni apograjihum in subscriptione habere tantum 
GT^k^auk ^poiuk etc. 

LXXII. (1302-1321). 

Stephanus Uros II., Serbiae rex, monacho habitaturo 
in turri condita prope Chilaudar et ecclesiae , quae ibi- 
dem est, donat pagum Kucovo. 

-j- GaAAOCTH HEH3pCM{HkHam , KAa,A,klKO XpUCTf, HCUAkHH 
AVOie JKfAaUHie, «KO n0CA'k,\0KaTH TKOHA\k OYMfHHI€AVk, KflfJAAk 
KO l€CH Bk CBfT^kAVk TB0l€Mk eVAHrtAHH, ,\A UpOCB^kTHTk Cf 

cK^kTk Baiuk np^kAK MAOB^kKki , liiKO j\,A oyspfTk ,v,OKpara Bauia 
4,'kAa, H npocAaKfTk wTku^a Bauifro, ujKf i€CTk ua ufKfckYk. 
cAyLua|i( oyKO CHH BfAUKara OK^kTOKanura, PAaroAaHkHaa tokoio 

AIOKfl|IHA\k T( , CnaCf AVOH , CfPO pAJ\,H Tkl|JH(Wk C( H AVklH HO- 
/l,BHa^OYl|Je C( WTk 3tAVAkHKIHYk Kk HCKCCHklAVk HaUUaME CAklliia- 
TH, KklHAVk OyKO rOCHO^k Mk3,/V,KI Bk3A<ll€Tk H B^kMkHAa BA4- 74 

rAA. H( npHHOCa|JH<Uk AH l€/WOlf CAaiiOy H MkCTbj H|)HHC)C{l|JHiUk 
C<U»KOY "'"**<" I€r0? Bk3/M'kTt KO ptHt >KphTKKI , H BkY*?A"Tf Bk 

4,Kopki lero. a^ noHieiKf i€CTk TaKOKaa HAMh noMoijJk h o^TKpk- 

H^AfHHKi WTk rOCHOA^ CTKOpklUarO HfKO H SfMAK?, no^oKai€Tk 
OyKW KkCflO A*2»V"J^*^ " ^''■'•^ KkCerO HOaAklUJ/\l€HHra Kk3aK»KHTH 
TOrO KOJKkCTKkHkll€ ^aHOK^k^H, Bk HHYkHCE Hp-kn^.l.f HpkKHH yo- 

;i,HKkiuf oK^kTOKaHHia oyAoyMHUJf K'kHkHaa. ^ukH^k jkc ^raahth 
c( ji,A Hf KOYA*'"'*^ j TkK/vxo w CH/\'k H HO/UOLpH rocHOA*» Haujiro 
lco\f XpHCTa , laKo a\o/\HTKa/VAH np'kHHCTkii€ i€ro /waTfpf h ckj- 

TarO HpkKO/MOYHSHHKa H apk\-H,Ji,HraKOHa GTf^iJHa H CKfTkiyk 
/MOHYK Hp^kpOAHTf/^kk H pOAHTf/\kk ^aCTk H /UkH'k HaCTO/\kHH- 
KOY KkJTH H/V\k Kk WTkHkCTKHH /V\OI€/Uk , GTf^aHO\f 0\fpWUJOY 
KkTOpO/\\0\f, WTk HAf/WfHf ',K( KfiAAh. H Ca/WOApKJKkHk KkCf CpkKk- 
CKkll€ H npH/\\OpkCKkll€ 3f/V\ai€, Hp^kKkHOyKk CKfTarO GH/\V£WHa 

Mc<v\aHi€, KkHoyKk HpkKOKkHkHaHkHaro Kpa/\i<i GTf^aua , ckiuk 
JKf GTf^aua Kpa/\a 0\fpouja npkKaro, G^-zMOHa /WOHaica h3ko- 

/\I€HHI€/Uk KOJKkCTKkHklK- K/\arOA^»TH. OY'MO/\l€Hk KKIBk IKHKOYIfJH- 
/VVH Kk ,A,0/V\OV Hp^kcKfTKJI^ KOPOpOAHUf K/\a4,a'I'f /\HHHf \-HaaHk- 
,A,apkCKkll€ HiK( Kk (jBfTku Top^k , HrO\f/V\CHO/V\k H Kai|JO/VVk H 
KkCflO KpaTHI€K», Ck3A^»YK HHpkrk Bf/\HKk H TBpk,\k Ck rpa,/\,0/VVk 
WKO/VO H Ck K£/\HI<1/\\H Ha HOKOH Y«*TfHJH/V\k JKHTH HpkHkL^E/Uk 

Toy Ha /\\'kcT'k pfKO/wk/Wk Xpo\fCHra iipH /WopH, u c no/WOL|iHio 

KOJKkCTKKHOhJ WKpk\-k TOTO Kf/\HKarO HHpkra CTBOpHYk L^pkHOKk 

Kk H,wf up^kc/AaKkHaro i€ro Kk3HfctHHta, H ovrKpacHY^ uoHHca- 

HHI€/Uk H CkCOYA"^ ^'^f Ha HOTp^kKO^f CKa|Jf HkHkl/WH KkHOYTpk H 

KkH^kiukHHMH npaKK/\,a/WH. H i€i|jf K/\aro,/V,aTH ko/Khh ckHocn^k- 

UikCTKOYhMjJH /WH HOTkl|iaYI^ Cf , H HCHpOCHYk 0\f rOCHOAHHa H 

poAHTf/\ra ,WH i^apa rpkHkCKaro, K\|-pk nHk,A,poHHKa, h oy 
Kk3aKtKrti€Haro ckiua i€ro KpaTa KpaatKkCTKa mh u,a0a rpkHkCKa- 
ro, K\-pk MHY'»H/\a, oy CTpy/WkCKou wK/vacTu ciao , H/wcHC/Wk 
KoYi^OKO , ck KHHorpa,j,ki H ck A*''*Y*^Ai*i^i^ h ck Kck/WH npaBHHa- 
/WH cf/\a Toro Kausk cf/Vkk /WonacTkipkCKkiHYk co\f/W«rk ck hh/wh, 
H cero cf/\a KoynoKa hc hchpochyk ua H/Wf /WOuacTkipkCKo , hh 
ra A<*X'^ /WOuacTkipio, uk j^a U/Wk WKAa,;\ai€Tk CTapki^k np^kKki- 
Bai€H Kk cf/Wk nupkroY XP**'"*' BkaufCfHHra rocHOAHra. chh jks 
imprk Hf WTkaovHHH Kpa/VfBkCTBO /Wh wTk /viouacTkipra, Hk nanc 

^A l€AHHkCTKOYI€ Ck /WOHaCTWpl€/Wk, KaKO l€ H 3anHCaH0 Kk Hpk- 
KO/Wk YPV^*^^*^'^'^' lerOH^e CTKOpU Kpa/VfBkCTKO A\H MOHaCTkipiO. H WTb HHO^fA* CTdpKH^K yOTeH npHvKKIKaTH KK CfA\K nHjlKrO^" ^,A Cf 
H( CTaBHH , TKKA\0 iUTK AXOHaCTKIpld A<^ ^^ HSKHpaa IVRKL|JH<UK 
CKK'kTOA\K KpaTHK- n04,0KHKIH Ha TW A^^kAC^ HpKKKIH HO HTOy- 

/V\fH'k H no Kai|iH , h kjsk BfAHKaa oyspoKa h ^.Hiaa ;»,a h( h3h- 
a\ai€TK c(. H HKTo CA\K ,ji,aaK WTK ;i,OA\a KpaatKKCTKa a\h aiHKora 

HAH A\pKTKOra 4,0KKITKKa, peKlUf lilJKt CO^TK KKHOV^TpK L^pKKKf 
Ha CAO\j'>KKKOy H HA 0\,'KpaUlf HHI€ l|,pKKOKKHOI€ , KHHrf , HKOHKI, 
SaKivCH , HKCTKHHH KpKCTH , CKC01,'AH SAATH H CptKpKHH H HHAa 
MAAd H rOA'kA\a , H KKCf, HKTO l€ M'^'^ KpAAfKKCTKO A\H HA HA\f 
nHpKrO\f, C npOCTA ,J,a H( HA^ATK KAACTH HH CaA\K KpaAfKKCTKOyiCH 
BK3fTH HTO ,,\,aHKIYK AAHOIO KK ,\<\ph rOCnO,V,eBH. *»l4Jf '^" KTO 
KK3<V\(TK H A\aAO HKTO , A'' •''» A\KCTHH CK«TOI€ KK3H(C«HHI€ H 
CKfTaa KOropO,\,mi.'^ •• M I€CTK npOKAtTK U»,V,K KCkyK CKtTKIIIYK 
H WAI» A\tH6 rp-kuiKHarO. H l€rO>Kf H3K0AHH KOPK HO A^H^k Kpa- 
AtKKCTKOKATH CpKKKCKOK? 3fA\AI€IO HAH CKIHOV' A\OI€A\0\f HAH CKI- 
HOKKHOy <WOI€A\OY HAH KKHOyKOy' A\OI€/V\OY HAH HHOA\0\f KOMOy 
WTK pO,\,a A\OI€rO , CtrO ,\A H( nOTKOpHTK HH pa30pHTK, WKO H 

KpaatKKCTBO /V\H npKKKiyK nncaHHH h o\,'trpk:ka«hhh h( iiotkk- 

HO\,'\*K HH nOTKOpHyK. Ha TOrO KO CAAVOrO KpaAfKKCTKO\,'IOl|jarO 
KK3A0H«HYK CHI€ A\0I€ CK3A'»HHI€, l€/Kf KK,\aYK BK A^P*» CHaCOy 
/V\OI€A\0\,' XpHCTOy, RIKO nOA\fHOY H AVOAKKiv KKITH 3a HK TOy 13- 
KOHsf H 3a A\f KK /KHKOT'k A\H , T0A\0\fJK6 CKKAIO,;\,aTH H HfHaAO- 
BaTH C( H KOAKIUaa npH,\,AKaTH KKCa raiKt KK nOTp^kK^k A'''*'"*^^ 

cKfTaro RK3HfCfHHra rocnoAHia, h nHiiioy h WA'braHHi€ cTapKi^oy 

CK HpKHKI^KI CO\,'l|JH<V\H CK HHA\K, BKTOparO KW KTHTOpa HO 
/UKH^k KpaAfRKCTROyiOIJiarO HapfKO\-K A^^kcTOV CfA\0\,' CRfTOAVOy 
HCHAKHMTH H Kp'knHTHH, Ht WT0y'3n'll :K( HKTO AVaAA H RfAHKa 
,i,aHKIH\'K H 3ailHCaHH\'K A\KH0IO 3^^^ 5 HH HOTKKHOKf HKHOY KKI- 
TH. aqH AH KTO, KOra H( K0I€ C( H HAOR^kKKK H( Cpa/VVAiai€ C( H 
CO\,'AI» CTpaUIKHWH np'kWKH,\,'kRK, H RKCyOllltTK pa30pHTH HAH 
np^fcTROpHTH HAH WTHfTH HTO WTK Up HAOJKf HKI ^K H OySA- 
KOHI€HKIH\'K H HHCaHKIHYK AVHOIO, laKOH^C H BKIUU pfKOyK, BK 
CHI€A\K YPyCOBOyA^k , ai|lf H TKK CaA\K KpAAf BKCTOyiCH KpAAK 
CpKKKCKKII€ 3tA\AI€ ' HAH WTK HaCTOI€l4iHHYK HrOYMCHKK MOHA- 
CTKipra a HAH HHK KTO , WTK TAKOKarO J\A WTHHAVfTK ^MHAOCTK 
CBOIO CnaCK A\0H XpUCTOCK , BK3H{CKIH C( BK CAaK'k KK WTKI^Oy, 

H npoKAtTHi€ i€A\oy KoyAH WTK TOPO cAAVoro rocHOA'* Kora 

BKCEAPI^^HT£AI<I H WTK np^kHHCTKIIC l€rO <V\aTfpf , H HOpaJKfHI» 76 

,\A KOy^fTk WTK CIMKI MKCTKHdPO H JKHKOTRC»pn|jarC» KpKCTa H 
WTK .Kl. CBfTKIHYK anOCTOAKK H WTK . TH| . CKeTKIH\'K WTKl^KK 
H>Kf KK NHKfH*, H WTK BcivYK CKfTKIHYK KC^rOV C>YrC>/K;»,KIUHHYK 
WTK BHiKa J\,A l€CTK npCKAfTK H TpKK/UTK, H J\,A KOY^fTK npH- 

HTfHK KK HwA^fe np^k^aTfaic h kk WH^kaiK peKKiuHA\K: kpkbk 
lero Ha HacK h na Hf.x^kYK Haii]H\-k, h wtk A\fHf, aKO h rp-kiUKHK 
I6C/UK, H WTK KoroA^^pc^KaHKHaro HaAAK K^vHK^a j\A lecTK npo- 
KAfTK KK cfAAK K^ki^^k H BK KOY^oyifjf /WK. cfpo pa;i,H noAi^nHcoyio 

BK CB'k,vkHHI6 BKCkAAK. 

-j- G T e i^ a H K Oy pwiiJK no a\haocth gojkhjh 

KpaAK H CK KOrOMK Ca/l\OAPI^^>^^>^ BCkyK CpKBK- 
C K H E 3 E M K A K. 

Sigilluni aiireum pendens: ICXC - y4NZlF0NIK0C 

EN xn Tn en nicroc bjci^etc origin. 

meinbi*an. in mon. Chilandar. D. Avraam. Onnc. 19. 

LXXIII. (1302—1321.) 

Savalll. , Serbiae archiepiscopus, confirmat Stephani 
Uros donationem factam litteris praecedentibus. 

-j- H a3K CAAHvpfHKIH H KCkyK HOCaHv^^KHHH /MHAOCTHIO bo- 
:KHI€I0 apKYHieHHCKOynK KCkyK CpKRKCKyH\'K H nO/V\OpCKKIH)CI» 
3£A\AKK, HapfMfHKIH M^f BK A\HHILIKCKOA\K WKpasit KK H/V\f CKfTa- 

ro H KfAHKaro anocTOAa h apK\-Hi€pfra cpKBKCKaro KypK OaBW, 

pfKKUJf GaKa TptTHH, KH^^kKK KAarOOYTpOKHOl€ CKA\KIJUAl€HHI€ 

H noTKijjaHHi€ H noTpoY-JK^eHHi^, naHf JKf H noA^JHHi^ A^^Epo ro- 
cnOri,HHa iUH npivKKicoKaro Kpaa» kkcc cpkbkcke 3ea\ai€ h no- 

A\OpKCKf, GTf^jiAHa 0»j'pOlUa, l€Hvf W KfAHIJ CKfTArO KK3H£CfHHia KK 

GKeT^kn Fopiv , i€H;f i€ctk nupKrK kah3k A\opa na AviiCT^k pfKO- 
/wk/MK Xpoycnra, kk wbaacth /MonacTKipra ckjtkii^ KoropoAHi^e 

YHAaHK,A,apKCKKII€, H HpOUJf HHI€/V\K TOPO CaA\OrO rOCnOAHHA A\H 

npHvKKicoKaro Kpaara, h raKOJKt KH^v.ivYK ^anncaHaa h 01|'tkpk/Kv«- 

Ha KpaA«KKCTKOA\K I€r0, l€AHKa CO\|'TK KK CHI€/V\K YPHCOBOYA-k, 
3Kr0R0pHRK Cf H a3K CK KpaTHI€lO CKOI€IO CK l€nHCKO\|'nKI , 3anH- 
CayK H OYTKpK,\,HYK H ^anp^kllMA^K H 3aKAHHa/V\K CHAOK» KO}KHI€IO 
H npivMHCTKii^ i€ro /waTfpe H MKCTKHarO U JKHROTR0pei|iarO KpK- 
CTa H RCka^H CKfTHH/V\H OVjTO/KAI^UJH/VVH l€/V\0\f OTK K^kKA /V\0- 

AHTKa/V\H rocnoAHHa h cKfTHTfAra najutro K\j-pK GaRKi h CRfTa- 
ro flpKckHHra, GaKKi, HwaHUKHra, ievcT<»AHra h HraKORa h 77 

I6vcTaAHra BkToparo, h asK h;« h KpaTHra Mora cBfTHTfAH >kh- 
KH coyifjc npoKAHHaAAo H 3aKf30Yi€A\o, HJKf \-oi|jrrk pa3opHTH 
H /uaao MkTO wTk nMcaHkiHYk rocnoAHHO/Uk HamH/Uk Kpaai6iVik 
Bk cHi€/Uk YpHCOKoya^k, Hk naM£ js,a np^kKkiBaieTk ck\'paHi;ai€.uo 

H CkKaiO,\ai€/WO TBpk^O H HfnOKOA'kKHMO H Kpaa(€Atk CpkKk- 
CKkiatk, l€rOJKf KOrk H3kB0AHH rOCHOAI^CTKOBaTH, H CBeTHTfAH 
YOTfipHHiMH nO HaCk KklTH H HroyA^fHH H KpaTHmMH ^0^X0^ 

cKfTkii€ Koropo^Hne \-HAaHk4,apkCKkii€. ai|ie ah KkTo Bkc\-oijjrrk 

pa30pHTH, J\,& pa30pHTk I€r0 KOrk H Bk CklH K'kKk H Bk ^©^^0^- 
ipHH. a/UHHk. CCrO pAJi,» nHCaBkUJE H HOAkHHCaCMO Bk CB^k^k^^k- 
HHI€ BCkAXk. 

y GaBa no mhaocth ko;khi€h apYHienHCKoynk 

BCkjCk CpkRCKkl\-k H nO AtOpCKkl \-k 3 ( A\ k A k. 

Siibjjingitur praecedentibus littei"is Stephani Uros 
(1302 — 1321) iii eodem folio. D. Avraaiii. Oiiuc. 22. 

LXXIV. (1302—1321.) 

Steplianus Uros , Serbiae rex , inonacho habitaturo iii 
tiirri condita prope Chilandar et ecclesiae, quae est in ea, 
donat quosdam pagos. 

Y 3(a\kAkHara 3(A\kAH IVCTaBAkUie H TAHvHkHklHYk H 
npkCTHklHyk WUJk^kUJe npHyi,HTf, Bk3HHKH'kA\k, H HA BklCOTOy 
Bk^kHtckAVk lUMH, H pa30YA\kl BkHCpHMk, rAarOAIOl(Jf Kk Hpii- 
B'kMk>JOA\0\f H KE3HaMEAkH0A\0Y BAa,\,klH'k H KAarOA^Oif IVTkHOy 
HfKeCHOA\OY TBOpkHOy KkCeie TBapH BH,\,HA\kll€ H HEBH,.\,H/V\kll€ 

H i€AHHOMf,\,OA\OY ckiHo»,' i€ro , Kk Ha^v^^AM " no^KaA-k po^a 
YpHCTHiaHkCKaro , rocno^JVoy Koroy cnacoy Haui6A\0Y Icoy XpH- 
cToy, H np^kcKeTO/MOY h KAaroMOY h >KHKOTBopfip6A\oY ji,c>y\oy 

I€r0 BkUHIOLIJC: CAABa TiCk, TpkCBETara TpOHI^C Kk l€^HHOA\k 
KOJKkCTK^k Kk K^kKH aA\HHk. nOHI€H;6 KAar0H3B0AHBk nOCAA l€- 
4,HH0Me,.\,klH CklHk TBOH HA 3fA\AI0 CnaCtHHQ pa,\,H MAOB^kMkCKArO, 
ta^\pk }K( TfKf KAararO WTkHa HC IVTkAOYMHBk Ct AI0Kk3HklH 
IcoyCk XpHCTOCk p04,HH C( , raKO CaA\k BkCYOT^k, H WBHH C(, 
tilKO CaA\k H3B0AHH , nOCTpa,J,a HAkTHKt, A Hf KOIKkCTBO/Mk , H3 
/WpkTBklHYk BkCKpkCE noUpaBk CA\pkTk , H Bk3HECC C( Bk CBAK^k, 
CkKpklilCH KCAMkCKara, /UHHpk 4,aKk CKETklHMk CKOHA\k AHOCTO- 
AOMk H lVKEL{JaHHi€ npHUJkCTKHIiJ CKfTarO A^^VV** y HMJKf WCkHK-- 
HH HaMtLUe rAarOAATH HH-k/UH l€3klKkl, H TAKO npOCKliTHUIf 78 

RkCf/\i€Hc>YKt HacTaRArahM|jf Kk pasoy/Mk TKOH HCTHHKHarct Bora 
Haujfro, MkiH Mcs npoc'ki|jKUJ6 ce hmh nc»i€/MK tboh ciieTOWKpas- 

HKIH AHHa 3paKK , nOKAaHrai€/V\K C( CTpaCTfiMK TKOH/UK, MKTE/Uk 
H^f H KKCKpKCfHHI€, H C/\aKKHOI€ KK3HfCfHHI€ C/UKH/UK, H HpH- 
Ha;i,aKM|Jf /MC>/Uja\K Ct, Ci\a,l,OCTH HfHSpfHfHHara , K/^a^^KIKO XpH- 
CT«, HCnaKHH /V\OI€ ^Kf/\aHHI€, raKC» HOCaiv^l^CtKaTH /VVH TKOH/V\h 

c>\rHfHHi€/V\K, KivipaaK ko i€ch kk cKrrkavK TKoi€a\K i€\°aHrcAHH: 

,\,a RpOCK^kTHHTK Cf CK'kTK KaUJK np'k,,\,K MAOR'kKKI, WKO /i,a ov- 
SpfTK A*''*^^'*'^ f^'*'"^* A''^'^'* 7 " llpOCAaKtTK WTKHa RaillErO, HJKf 
l€CTK Ha HfKeC'k\*K. CAKIIUaYO/MK KO CHH KfAHKara WK^kTOKaHHra 

rAaroAauara tokoio kk AiOKfi|iHHA\K Tf, cnacf a\oh : ctro pa,A,H 

TKl|IHHAVK C( H A\KIH, nOAKKH:Kii||lf C( WTK 3f/V\AKHKIH\'K HA Hf- 

Kfcuara , HAHnaMf cAKiuiaTH, kkiha^k o\j'ko rocHo,4,K Kp^knocTK 
,(V,ai€TK H K^kHKHara KAara, hk ne npHHOca|JHHA\K ah i€/V\o\f c/va- 

KOVf H HKCTK , npHHOCeJ|JHH/VVK CAaKOy HAVfHH l€rO ? KKS/VVfcTe KO 
pfHf IKpKTKKI, H RK\*OAHTf RK ,/\,ROpKI rOCnO,A,HI€, J!^A nOHI€>KC 
l€CTK TAKOKara HOAVOqiK H OyTKpKJK^Vf HHI€ HaA\K U'TK rOCHO,!,'») 
CTKOpKUiarO UfKO H 3f/VVAK«, HOAOKaUJf 0\,'K0 WTK RCf /1,0^"!« H 
WTK RCCrO nO/VVKJUJKAI€HHra RK3AJ0KHTH TOrO KO^KKCTRKHKIHI€ 
^anOR^kAH j Kl* HHYKJKf np^fc/K,:^,^ npKRHH YO,/\,HRKUJfH WK^fcTORa- 
HHra OVj'AOYHHUIf. A\H'k JKf \*RaAHTH C( ,A,a H( KOyA*? TKKK/MO W 

cHA^k H no/MoijJH rocnoA'» naiufro Icoy XpncTa, «ko /V\OAHTRa/vvH 
np'kHHCTKi»€ i€ro A\a'rfpe n CRfTaro npKROA\oyHfHHKa h apKYH,A,H- 

IdKOHa OTf;[iaHa H CRtTKIYK /V\0H\-K UpapOAHTfAKK H pO,A,HTfAkh 
,iV,aCTk H /VVH'k HaCTOAkHHKOY KklTH H/Uk Rk WTkHkCTRHH /UOI€/Vlk, 
GTf/jiaHK Ov^pOUIK RKTOpKIH, WTK UMMdK /Kf KpAAK H Ca/VA0,4,pK- 
>KKU,K KCe CpKKCKHHI€ H nOAAOpCKHHI€ 3f/VVKAI€, HpaBKHOYKK CKfra- 

ro OH/VviwHa Nf/vvaHi€ n rkho\'kk npKROR^kHKHaHaro Kpaaa Otj- 
^aHa OH/Vvoua <MOHaYA , ckihk :k( 0'rf/jiaHa Kpaaa Oi/'pouja 0\-- 
/Mona /MOHa\*a, noHovfH^A^HK 'a{( kojkkctkkhok» Kaaro^A^^fcTHio h oy- 

AVOAI€HK (kKI)KK >KHKOV,'l|JHA\H KK A»>'""^V "P'kcB«Tkll€ KOropOAHHf 

KAaroA'ki'*'^HHij,e \'HAaHK;i,apKCKHHi€ HHce KKORfT^kH Fop^fc, Hrov/*- 

AVEHO/UK H Kai(JO/VVK H RCfK» KpaTni€K», H Ck3AJXI» "'"■* CTAkHk 
RCAHKk H TRpK,,\,K HA /VVfccT^fc pfKO/VVfcAVK XpOyCHra , H C HOAVO- 
l|JHK> KOJKKCTRKHOK» WKpK\'K TOrO HUpra CTROpH\-K I^pKKORK KK 

HM( np^fccAaRuaro i€ro RK3HfctHHra. u \ei\i( ;Kf Korov noc/vfciuK- 

CTROVK^Hi^^V '^^" ^ KOHiKCTKKH^fc/UK I€r0 A'*P''^ ? HJKf /UH A-^^TK, 

H HHaa /UHoraa npHAOMiCHHra , i€Ahko mh kkjctk rk3k<uoh^ho, 79 

npHAc»KH\*k Rk ck3A<tHHra\'k H Rk HanpaBAi€HHH\'k }(fiaMA npHi- 

CKfTklie K0rCtpCt4,HHf \'HAaHk/l,apkCKkll€, ra>Kf CO^Tk KkHO^Tpk 
H H3RkHk /MOHaCTklHpra H Kk ^anoyCT^fcRkHJHHYk A\fTOYHra\'k 

WKH0KAi6HHrd H KHHorpaAHara HacajKyj^fHHra h leiKt i€CTk na Kpk- 
Moy H wA^feHHie cAorH;(ijjHHiUk cKfT^kH npkKKH cfAa h nanjHijja 

.VOKOAkHO Kk CpkKkCLVkH H Kk rpkMkCllljH 3EMkAH, I6AHK0 llCnpO- 

CHY^ o^ rocno^HHa a\h h poAHTfAra, cKtTaro napa rpkMkCKaro 
K\,'pk FlHk,\,poHHKa, H o\,' Rk3AiOKAi€Haro ckiHa R-Po KpaTa Kpa- 
AfKkCTKA AAH, K\|'pk A\ii\'aHAa, i^apa j'pkH(kc)Karo, Ta JKt Kca ^^vk 
Hc HcniJcaHif ce. nHcana jkj coyTk Kk i^apkCKH\'k \'pHcoKoi'A'k\'k 

H Rk KpaACKkCTBa /UH YPHCOROYA^k, A M^Kt H( Kk^kAAOH^kHa KklUIC 
KkHHCaTH Cf Kk YpHCOKOV'Ak KkCA HO l€,\,HHOA\k, T'kMk KOYA^Tk 

cR'k,\,'kTfAHHHii,a H iipH j€A\kHHi^a Hp^kMHCTara A\orii ^acToynkHH- 

l^a H KAarO,\,'kTfAHHHa YH'^'»Hk,\,apkCKa, AIOrOyillHH A\f ll3RaKHTH 
K^kMHkll^ A\0\^KH. CHH HCf nilprk Hf lUTkAOyMHH KpaAfRkCTRO /MH 
W,A,k A\OHaCTklHpa, Hk naMf ^\A l€AHHkCTKO\j'l€ C A\OHaCTkipi€Mk, 
KAKO l€ H 3aHHCaH0 S llpkKOA\k \'pHCOKOV'A'k, ICrOJKf CTKOpHH Kpa- 
AfKkCTRO A\H /MOHaCTklHplO. H l€l|lf JKf KOrOy nOCirklllkCTROYIOI|IO\(' 
A\H H OYA\klCAH\'k, I€:K( \'OlJI(Tk Kkl'rH IIA HOKOH H Ha HHIIIOy H 

Ha iv^^kHHi^ KpaTHtaA\k YOTfqjHHA\k JKHTH Rk cfA\k nHpkroy Kk 
Ypaa^^k Rk3HfCfHHJa ypHCTORa, ;\,a cf ,\,a»€ na KcaKO roAHJjif wj\,h 

AIOnaCTklHpja \*paHa A^^kpTHKk CKpkJUfHk HCHAkHk KckAtk ^IJKOY- 
jpHHA\k Rk CHI€A\k HHpkrO^,', KAKO l€CTk 3anHCaHk O^ /UOHaCTklpk- 
CKOA\k YPHCOKOyAH. TOrO pa,,\H J\,A KpaAf KkCTKO /\^H /WOHACTklHpK» Kk 
CKOnkCKOH WKAACTH l|,pkKRk CRfrarO MnKHTkl Oy WAHa^h Ck CfAkl 
H C AIO,,\,A\H H C RAAYkl , H TO\fHri€ Oy CKOHkCKOH U'KAaCTH AP<>V" 

ro cfAo Tk/V\opaHH h a^i^i^i'^'^^'^'^ H^HRora h /wpkTKora, j€ahko 
CR^k^f Tor,\,a HacTOJ€i|jaa KpaTHia Kk /UonacTkipH, koahko i€ a<>- 

KOAkHO A^tRAAO KpAAfRkCTRO /V\H Rk RCA Rp'k/V\fHa, l€AHKO /V\H l€CTk 

noi|jfA'kAk Kork rocno,\,CTKORaTH Rk cpkKcn^kn 3f/UAH. chh jKf 

KO/VVATk H /VVfpkTHKk OYCTaKAI€Hk KklCTk H3R0AI€HHI€/V\k H IVKk- 
L(JHH/V\k 3kr0R0pi€HHI€/V\k HO ROAH, A Hf HO HOyjKAH HrOY/VVfHa H 

Kai|if H KCfra ckKopa ,\,0'^^<>V CKfTkiie KoropoAHUf YHAankAapk- 

CKklHI€ pfKklllf, jaKO H KO\fnAI€HO KklCTk KpAAf RkCrRO/Uk /V\H WAI* 
HH\-k, laKO A^* ICCTk TRpkAO H Hf Hp^kAOJKkHO HH IVTk T^kyk CA- 
/V\'k\^k HH WTk HHkiyk Y^^TfHJHYk KklTH Rk TO/Mk /VVOHaCTkipH 
CTap^kHUIHHa/VVk, pfKlUf HrO\'/V\fHa H Kajpf H HKOHO/V\a H fKAHCI- 
rdpk\'a H HJKf C HH/V\H. TOrO paAH KpaAfKkCTKO /V\H ^ailHCOIflC H 80 

OYTBpkJKAOVKi H 3aK/\HHa/MK H CTpaYO/Mh KOJKH/Wk sanpHvijja/Mk, 

laKo ciMoy H( pasopieHoy kkith HHKaKo^c, hk yi.oHk^vkjKf ctohtii 
/UOHacTKipk XH/\aHhAapk, H cHi€ sanncaHHie jy,A i€ctk TBpk/1,0 h 

HfHOKO/^HvK/^H/VVO. Al\l( AH KkTO jy,iil-3H(Th fiASC^filiT» I€r0, TOPO A^\ 
(WkCTHTk CHaCk /MOH XpHCTOCk H CKeTOI€ I€r0 BkSHfCf HHI€ H Hp^vHH- 

CTara KoropoAHua, Kk /wkcTO ho(/Mo)4Jh Aa /Moy i€/MkCTHT6akHHi^a, 

H ^a l€CTk npOK/\tTk WTk KCkjC**^ CBfTklH](k H WJ\,h /MfHf, aKO H 
rpivUlkHk l€Ck/V\k. H l€ljJC >K£ K/^arOA^kTH KOJKHH HOCnHblUkCTKOYW- 

ijiHH HOTkiijaYk c( H HcnpocH^k oy rocnoAHHa h poAHTf/\ra /Mh 
i^apa rpkMkCKaro, KHpk flHkApoHHKa, h oy Kk3/\iOK/\i€Haro ckina 
i€ro, KpaTa KpaasBKCTBa /MH, i^apa rpkHkCKaro, K\f(ii% AlHYaHaa, o\f 

CTpoy/MkCKOH lVK/\aCTH Cf/\0 H/VAfHf/Mk KoVHOKO C KHHOrpa^kl H 
Ck AOyOAkKkl H Ck Kck/MH npaBHHa/V\H Cf/\a TOra K/\HH3k Cf/\kk 
/MOnaCTkipCKHHYk COYMEPk C HH/MH. H CCPa C£/\a H( HCHpOCHYK Ha 
H/MC /MOHaCTkipkCKO, HH FA A^^X^ /MOHaCTklplO, Hk Jk,A H/Mk WK/\a,^aa 

CTapH^k np'kKkiBai€H Bk cf/Mk HHpkro^f ^pa/Ma cBtTaro Bk3HfC6- 
HHia. H HTO ck/Mk ;\,aak wji,h /Moicra ,/\0/Ma h/\h ^KHBora h/\h /Mpk- 
TBora /i,0KkiTkKa, pfKkuie ajKe co^Tk BkHoyTpkHpkKKf Hac/\OY>Kk- 

KOy H Ha OYKpaHI{HHI€ UpkKBHOI€, KkHHre, HKOH(, ^aK^kcH^HkCTHHH 
KpkCTH H CkCOyAH 3aaTHH H CptKHHH H HHO KCf /Ma/\0 H rOaHi/MO, 
TaKO>K,t\,f H H3KkHk UpkKKf, l€>K£ l€CTk Ha HOTp^kKOy CTap^O^ I HHif 
C HHH/Mk YOTfl|JHH/Mk /MO/\HTH KOra 3a /\,0\flJIOY Kpa/\«KkCTBa /MH 
HAH BHHOrpa/k,H HAH MACAHU,( HAH KOKkl/\E HAH IVBL^f H/\H K03E 
H/\H rOBf,A,a H BCf, ipO le J\,AAC> Kpa/VCBkCTKO /MH Ha H/Mf HHpkrOlf, 

H qio hH; HHcaHo o^ YpHcoKOY/^Hk /MonacTkipkCKO/Mk, c npocTa ji,A 

H'k/Ma Ha/k,k T'k/Mk WK/\aCTH HrOY/MEHk /MOnaCTklpkCKHH HH HHk 
HHKkTO WTk /MOnaCTklpra, Hk CTapkl^k ,A,a WK/\a/l,a THi/Mk. H HTO H 
l€HJe 0\fCYOKI€ ^^'''H Kpa/\CKkCTBO /MH Ha H/Mf HHpkroy, H/\H l|JO 
CTapkHk Ca/Mk npHTfJKHH H/\H ,f\,OKOyA* Han HCnpOCHH WTk KOYA* 
rO/l,'k, H 0\'/MfU'Hk CTapkl^k np'kKklKai€H Kk nHpk3'k HkTO CH l€ 
CKOI€ npHH£C/\k, H l|IO l€ 0\f KOPO HCnpOCH/\k, KkCf T^k/MkJK,^,^ Ji,A l€ 
WKpa30/Mk Rk WKAaCTk CTapH,OV H3kKkHk WKAaCTH /MOHaCTkip- 
CKkll€. CH/Mk H^E WKpa30/Mk OYCTaBHC/MO H WKkipHH/Mk 3kr0B0pi€- 
HHI€/Mk KpaatBkCTKa /MH H BCfPa CkKOpa, raKO Ji,A ^OTfH CTapkU,k 

np'kKkiKaTH Bk ,A,0/MOY CBfTaro Bk3HfCfHHra pfKkiijf oy nHpkro\f 

Ji,A C( H( CTaKHH WTk HHOyA*? ^^ WTk /MOHaCTklHpra JS,A C( H3KH- 

paa /\,o\fYOKkHk /Mo^^k nonk HpkHk^k, h^ke i€CTk no,A,oKkHk Ha 

T03H /t^^k/^O npkKklH HO HrOY/V^CH^k H no Kaipn, H H( HO /\HL^f/M'k- 81 

pHK» H no AIOBIiBH l€AHOI*a HrOY<V\eHa HAH H^kKOra WTk CTap'kH- 
lUf KpaTHie J)^A Ct H3GHHpai€Tk HK CTpi\\C>i\\h BO^KHHMk H WKk- 
qjHH/V\k H3B0AI€HH>€/Uk KkCCra CkKOpa CBCTklHI€ COrop04,Hi;E ^H- 
/VaHkA^tpkCKHC, H K«3k H3klVKp'kTCHHm BHHHkl TaKOBklHI€ J^A FA 
Hf H3k/V\fT0V HHKOH/Mk 0\j'3p0K0/V1k, /VHUJE aKO C( WKp'kT£ ^O Hl€- 

ra TaKOBa BHHHa, anit i^cTkno^OKHa H3BpkH;£HHio, Tor^\,a y\a c« 
WTCTaBaioi€, a ;i,poYrHH naKk jy^A ce H3KHpaa, koh le A^CTOHHk, j\,a 

C( HOCTaKHH. H HHKkTOXE Ji^A Hf jy,fiW3U(Th Bk3fTH OTk TOra 
HkTOW, l|IO l€ A'*'^'''* Kpa/\{BkCTKO /\\H CBOI€H KI€aHH pEKkUIC IIHprOY, 
l€JKf COVfTk BkHOVTpk nOTp'kKf, H laiKf CO^Tk H3BkHk l^pkKBC, HH 
HrOY/UCHk HH Kai|ia HH HKOHO/V\k HH CKaHCHrapkyk HH HHk HHKkTO 
HH Oy KO\j'HHO H/Mf HH Oy 3a/\0r0\(' HH KOH.Wk WKpa30/V\k: ai|IE /\H KTO 
Bk3k/MfTk H /V\a/\0 HkTO, J\,A Pa /WkCTHH CBfTOIC Bk3H{C{HHI€ H CBf- 

Taa Koi'opo,\,Hu,a \'H/\aHk,\,apkCKaa, h i<ikoh;e Bkiujt nHcayo/Wk, ji,A 

l€CTk npOKAfTk W,A,k BCkjCk CBfTkl\'k H WJi,W /MfHf, aKO H rp'kujkHk 
l€C/Wk, nOHI€/Kf a3k l€AHKa l€Ck/Wk ,A,a/\k /WOUaCTkipiO H 3aHHcaak 
H OYTBpk,\,Hak \-pHCOBOY/\0/Wk KpaAEBkCTBa /WH, T0ra3H Oy /V\OI€/Wk 
JKHBOT^k HE nOTkKHO\j'\'k HH pa30pH\-k, Hk naMf KaKO l€ 3ailHCaH0 

n OYTKpkH;^\,fHO, TaKO^H^a ctoh HtnoKoa^kK/VH/Wo. h Back, rocno- 
AHi€, npoiuoY H /woaio, leroH^E Rork h3boahh no Kpa/vcBkCTB^k /wh 

rOCnO,;\,kCTBOBaTH CpkKCKHH/Wk Kpa/\f BkCTBO/Wk H/\H CklHk /WOH HAH 
CklHOBk /WOH HAH HHk KkTO WTk CO\|'pO,,\,HHKkk /V\OH\-k HAH HHk 
KkTO AIOKO, CerO JK,A Hf nOTBOpHHTe HH pa30pHHTf, nOHI€/KE H Kpa- 
AtBkCTBO A\H lipBklYk HHCaHHH H OyTBpJK^Ji^eHHH H( HOTBOpHH, HA 

rocnoAfc^cTBOYionjaro ko pcKkiuc Kpaaa cpkKkCKaro np^kaoJKHYk 

CHI€ /WOI€ Ck3A'>HHI€, H l€/Kf ,,\,aYk Bk A'»P»* CHaCOy /WOI€/V\OY XpH- 
CTOY " CKfTO/WOY Bk3HfCfHHI0 I€r0, laKO CkKAIOAaTH, HtHaAOKaTH 

c( H KOAkUjaa npuAaBaTH a he wtoy3«th hh /waaa HkTa WTk 
^A^k coYMJHY»^ A^^Hkiyk H ^anucaHkiHYk /Whoio; TaKO>KAe h htoy- 

/WEHC AVOAIO H CTap'kHUJHHkl /WOHACTypkCKE , H ^aUp^kipa/Wk H 
3aKAHHa/Wk T'k/Wk>KAf WKpa30/\\k \i( nOTkKHOBfHOY KklTH H/WH 

HHH«/WOY WTk 3/1,'k 3aiiHcaHkiHYk: aipe ah KkTO Kora he koi€ c( 

H HAOBiiKkk H( Cpa/WAiai€ C( H BkCYOIjlfTk pa30pHTH HAH Hp^k- 
TBOpHTH HAH WTkHfCTH HkTO WTk npHAO>KCHkl\*k H 0Y3aK0HI€- 
HklH\-k H 3anHCaHklHYk /WHOIO Bk CHI€/Wk YPHCOBOY^^k, ai|ie H Tkk 

ca/Wk rocnoAi^cTBOYK»i|JHH Kpaaak cpkKkCKi 3e/WAi€ hah WTk ta/WO 

HaCTOI€l|IHH\-k HrOYAVCHkk /WOHaCTklpkCKHHYk H KpaTkCTBa, TOW 
ropi€ TO/WOYj raKO WTH/W(Tk WTk HI€rO CKOK> /WHAOCTk CnACk /MOH XpHCTOCk BkSHfCKIH Cf Bk CAdB^k Kk WTkHOy? " HpOKAfTHie 

i€/V\o\" KOYA" WTkToro caAXOTO rocnoA^ Kora BCf4,p>KHTfAra h wTk 
npHvHHCTkiHie i€ro /waTfpf, h nopajKJHk KoyA*'*''^ WTk CHAki ?kh- 

BOTBOpfljJarO KpkCTa H WTk .Kl. CBfTkiyk anOCTOAkk npOKAtTk 
H WTk .THI. CBtTklYI» WTkl^kk HJKf Bk NhKJH H WTk BcfcjC'^ ^^^~ 

Thi\b. WTk B^kKa Koroy OYro;i,HBiiJHHYk , h ja^a KOY,/i,eTk npHHk- 

TfHk Kk HlO,^,'^ np^k^A^aTfAK» H Kk WH^fc/Mk pfKiUH/Mk : KpkBk I€r0 

Ha Hack H Ha Hf^^kYK HaiiJHYK, h WTk ,w(H(, aKO h rp-kiukHk 

l€CkA\k, H WJk,h KOrOA^^pOBAHarO HaMk B'kHi;a Ji,A l€CTk HpOKAtTk 
Bk CHI€<V\k B'ku,'k H Bk KOYA^^V^^*'"*^* ^^^*^ P^A^ HHCaBk H HO^I^nH- 
Cayk Bk CB'k,A,'kHHI€ BCkAXk. 

■f G T f <|i a H k 0\' pwujk no /mhaocth ko>khi€h Kpaak 

H Ck KOrOA\k CaMO,/VP^Hi;i^ Bck^k CpkKCKHYI^ H HO- 
/UOpCKHYI» 3£(MAk -J-. 

Sigilluiii aureuin pendens ?c. Y^. KAaroB^kpuH (KpaA)kGTf- 
^auk. Oi*igin. inembran. in inon. Chilandar. D. Avraain. 
Onnc. 23. Cf. Rajic. II. 490. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. 
Llll. Anzeigeblatt. 11. 

LXXV. (1302—1321). 

Sava ni., Serbiae archiepiscopus , confirmat Stephani 
Uros donationem factam litteris praecedentibus. 

-p H a3k CAvkpi^HKI H BCkjCk nOCA'k,/l,HHH /MHAOCTHIO KO- 
H^HWBk apkYHEHHCKOYnk Bckyk CpkKCKHHYI^ H HO/UOpCKHHYK 
3CA\kAkk, HapEHCHklH H^E Bk /UHHlUkCKO/Mk WKpa3'k Bk H/UE CB(Ta- 

ro H BCAHKaro anocTOAa h apkYUHtpcra cpkKkCKaro K\'pk GaBki, 

ptKkUJt GaBa TptTHH, BH^A^^kBk KAarOO\fTpOKkHOI€ C/UkllJUAI€HHI€ 

H noTki|jaHHi€ H noTpo\fH;4,fHHi€ nane JKt h no4,aHHi€ A^^Kpo ro- 
cnoAHua /UH np^kBkicoKaaro Kpaaa BCf cpkKCKc 3f/UAi€ h no/uopk- 
CKf GTf^jiaHa 0\'pouja i€>Kf w ki€ahh cBfTaro KkSHfceHHia Bk 

GBfT^kn Fop^k, l€JKf l€CTk HHpkrk KAH3k /MOpta HA /U^fcCT^k ptKO- 

/U^k/Uk XpoYCHia Bk wkaacth A\OHacTkiHpta cB{TkiHi€ Koropo,/i,Hi^e 
YHAaHk/\apcKkiHi€ H npoujEHHi€/Uk TOPO caMoro rocnoAHHa /uh 
Hp^kBkicoKaro Kpaaa, h laKO/Kf BH^A^^kY^ ^anHcauaa h oyTBpkJKAfH^ 

KpaAfKkCTBO/Uk I€r0, l€AHKa CO^Tk Bk CHI€/Uk YPHCOBOyA^k, 3kr0- 
BOpHBk C( H a3k Ck KpaTHI€IO CBOI€IO Ck EHHCKOYnkl, 3anHcaYb H 
OYTBpk,/i^HYk H ^anp^kllJa/Uk H3aKAHHHa/Uk CHAOIO KOJKkCTKkHOIO h 

np-kHHCTkiHi^ lero /uaTtpf h HkCTHaro h ^HBOTBopnparo KpkCTa 83 

H BCkMH CBETklH/UH OYrO>K/k,h.LlJHH/UH l€/MOY WTk B^kKa /MOAHTBa- 

/MH rocnoAHHa h cKtTHTfAa HaiiJEro K\'pk GaBy h cKCTaro flpk- 
cfHHra, GaRW, HvvaHHKnra, I6\'CTaAHra h HwKOBa h I6\'CTa- 

AHia BkTOparO, H ASh /KS H EpaTHia /WOra CRfTHTf/\H JKHBH C0\'ip6 
npOK/\HHa/MO H 3aRf30YI€/\\0, UTKf Y<>4ieTli pa30pHTH H /\\a/\0 MkTO 
WTk HHCaHklHYk rOCnOAHHO/Wk HaUJH/Wk Kpa/\l€/\\k Bk CHI€/V\k 

YPHcoBOA^fc, Hk naMf 4,a npivKkiRaieTk cYpaHrai€/\\o h cBaioAai€/V\o 

TBpk,\,0 H HHlOKO/^ixKaH/WO H Kpa/\l€/\\k CpkBCKHH/Wk, l€rO>Kf KOPk 
H3B0AHH rOCnO,A,kCTBORaTH, H CBeTHTfAH \-OT«l|JHHA\H HO HACk 
KklTH H HrO\'/WEHkl H KpaTHra/WH ;i,0/WOY CBfTklHI€ KOPOpOAHl^f 
YHAaHk,,\,apkCKHHI€ : aitlE AH KkTO BkCYOL|JfTk pa30pHTH, 4,a pa30- 
pHHTk I€r0 BOrk H Bk CHH BivKk H Bk KOyAOff L|JHH a/WHHk. CEPO 
pAJi,» HHCaBUie H nOAl^nHHCaC/WO Rk CBiv^^^ivHH»^ BCk/Wk. 

-j- GaBa no /Whaocth koh;hi€ apYHenHCKo\'nL 

RCkjCk CpkBCKHYI^ H nO/WOpCKHJCk 3{/WAk -J-. 

Sigilluin , cujus inscriptio illegibilis. Subjuiigitur prae- 
cedentibus litteris Stephani Uros (1302 — 1321) in eodem 
fblio. D. Avraain. Oniic. 27. 

LXXVl. (1275—1321). 

Steplianus Uros , Serbiae rex. 

Gh MkCTkHH KpkCTk CTKOpH rOCnO,A,HHk KpAAk GTf^jiAHk 
^pOLUk H CklHk RfAHKarO KpaAra ^pOLUa ,\,0/Wy CBtTIYk anOCTOAk 
HtTpS H HaBkAS, 'kKO M /W^ { Ha 3J\,pARl( H Ha CnaCEHI€ H HA 
WTnSLp(l)Hkl€ rpf\'OBk. 

H KpkCTk cTBopn fnHCKSnk paujKH FpHropHie RkTopu, 'kKo 

H OHa Bk^OBHHa 4,Rf U,fTe Aa,J»,(0\')Lp«. KTO RkCyOLIJfTkCH KpkCTk 
S36TH WAI^ CR«THYk anOCTOAk HAH WTk MkCTkHOra Ji,(itKA , ,4,4 
l€ npOKAfTk. 

KpkCTW/Wk wrpajK4,ai€/WH RparS npoTHBArai€/\\ ce , hc Boie- 
L|JE CE Ka3HH (ro HH ^AiHHA , raKO rpk,4,H 8npa3AHH c£ H nonpauk 
BkHCTk cHAOio HA AP^K^k pacHfTaro I^pHCTa. 

Inscriptio in cruce, quae servatar jn ecclesia S.Domi- 
nici Ragusii. J. Kukuljevic, ,'zYJest;e o putovanju. 32. P. J. 
Safar. Serb. Lesek. 125. Ja.-Iati, lUyricum sacrum. Y!. 31. 
Editor descripsit 1856. 6 * 84 LXXVII. (1300—1321). 

Stephanus Uros Milutin , Serbiae rex. 

GTf^aHTk ^pom-K XpHcry Bor\' ii^pkHb, mhaocthio ko- 

JKJtW KpaAk, CaMO^i^pkJKfl^^K BC-fcYk CfpKCKHY'K SfMAk H MO/VtOp- 

cKHyk H YTiTop^k. GH^MOHH^va KpaAkHU,a llaA£oaor'iHa, A^M" uapa 
HHAPOHHKa llaAJOAora. 

Inscriptio in ecclesia in Gracanica. /^enaH. IIpBeH. 116. 

LXXVIII. (1275-1321). 

Stepbanus Uros Milutin, Serbiaerex, donat quosdam 
pagos ecclesiae in Gracanica. 

Inscriptio serbica in muro. /^eHan. IIpBeH. 116., ubi male 
annus 6730 (1222). 

LXXIX. (1321) 29. octobris. 
Stephanus Uros, Serbiae rex, moritur. 

A\'lvCfU,a WKTO/MKpHra .Kft. np^kcTaRH Ce KtAHKkl Rk /MHAO- 
CTHHiaYk CKfTH KpAAk CpkBkCKH GTf^AHk OlfplVUJk. 

E Vukii typico chilandarensi. 

LXXX. (1324) 6832. Zrelo prope Pec. 

Stephanus Uros III., Serbiae rex. 
Ghh anocTOAk HauHca cc Bk js^hHH BAaropOAi^Haro KpaAna 
GTe^ana Oypouja TpeTuiero KkckYK cpkBkCKkiH\'k 3EA\kAk h no- 

/UOpkCKklYli HOKfA^kHHieMkapkYHienHCKOYna BkCkYKCpkBkCKklHYK 

3t/UkAk H noAtopkCKkiHYi^ KHpk NnKOAHiWa , poyKoio oYBoraaro h 
/V\Hororp'kuJHaaro MpkHopH3kna A'*'""'^"*^ " He^ocTOHHaaro napf- 

IJJH Ce, HkHO /MHAOCTH B0H;HI€H lepkMOHAYa, leMOyJKf IVTkMkCTKO 

rpoBk a BoraTkCTKo rp^kcH h uapaKAHTHHKk h wYi^TauKk, oy Ilf- 
KH Kk rpa^^k pfKO/wk/vvk /KpHvA^k, ua cAaKocAOBuie CReT^kHTpoHi^H 

Kk A^kT^k . ^eWAB . /UOAIO :K( Bkl, WTkl|H H BpaTHic, Kora KOrk 
CROAOBHH HHCTH KHHrkl CHH , ai|Jf MTO BOyA«Tk Bk HHJCi^ HOrp^k- 
lUfHO HAH rpoyBOCTHIO HAH H«4,00Y/M'kHHI€/Mk /MOI€rO BE30Y/UHI;a, 

iicn0dii\r.K>'4iS h npoYOAfipe MkT^kTe u BAarocAOBUTe , a ne KAk- 

HMT". <<'. Zi.Vjk IlOrk Ji,A npOCTHTk H BAarOCAOKHTk. 

ICpilc^f s Epostoli Sisatovacensis , editi a nobis Vin- 
dobonae 1853. Vuk Stef. Karadzic. IIpHMJepH. 24. 85 LXXXI. 1326. 26. martii. Danj. 

Stephaniis Uros, Serbiae rex, potestatem dat Ragusi- 
nis in suis terris libere niercaturam faciendi. 

-|- riHUJf KpaAfBkCTKO MH , J\,A l€CTk K^k^OMC» KCaKOiWS. 
CTKOpH ^UHAOCTK KpaAEKKCTKO /UH i\ nOK/\HCapE<V\K y),SCpOKkHCKH/I^K 
>K8hI0 B/IKKaCOKHKIO H /K^HIO ^pkH^HKIO H H\i>HIO A^KapEKHKIO, 

^a H/Uk X^^A^ TpkroKki^H no Sf/waHH KpaafKkCTKa /MH h no Tpk- 
roK^kYk H 110 n8T«K'kYk, ^a H/Wk hHvCTK naKOCTf ne h wjyw Kora 

8 3f/MAH KpaaCKkCTKa /\\H , ^V* YOA« CK0K0^J,H0, ^a C( HHKkTO BA 

HHjfk HC 3a;i,eri€: ucnaKOCTH an H/V\k KkTO i|JO hah S Tpkri> hah 
S /K^n^k, /L,A H/Wk cn/\aTH Kkcf ;K8na; n( HcnaaTH ah hmk »;Sna, 

JS,A H/Uk n/\aTH Kpa/\EKkCTKO /\\H H3 .\\0I€ KSKI6. H UaKk H/Wk 
CTKOpH /\\H/\OCTk Kpa/\«KkCTKO /WH , H 3anHCa : aK6 H/W C( rj\,( 
CaiJHH AP^feKO , T«pe H/Wk C( pa3RHI€ Ha /WOpH npH 3f/W/\H Kpa- 
aCKkCTKa /WH , ^a C( HA WH03H AP''^^^^ HHKkTW H( 3a^\,fri€ IV^i^k 

B/\acT(/\k Kpa/\{KkCTKa /WH HH w,\h Kf/\HYk HH iv^K /wa/^H^k ; aKi 

AH H/Mk C( KOra MkTfTa yHHHH WHk;i,f3H, J\,A H/Wk CkH/\aT£ WKO/\k- 

Ha c(AA KO/\ra rpa,4,k, koh Ki>A( ; hj cn/\aTH an H/Wk, ,d,a H/Wk Kpa- 

AtKkCTKO /MH HaaTH H3 /WOf€ KSKI€; KTO /\H H/Wk l|J0 HCnaKOCTH 
TpkrOKHf/Wk $ 3E/W/\H Kpaa«KkCTKa H/\H ^i^picKS, J\,i\ npH/WE rH'kKk 

H HaKa3aHHi€ w;\,k KpaafKkCTKa /Wh , H j\,A n/\aTH KpaaeKkCTKS 

/WH .( . CkTk nEpkOCpk. a CHIO H/Wk Kpa/\EKkCTKO /WH 3anHCa /WH- 

aocTk Ha /l^aHH /wkcci^a /wapTa .Kf . ^kHk na RAaroK'kL|iEHHi€, a 

W^k K(Kn)Akl[iEHHt<l YpHCTOKa THCi5l|Ja H . TK8 . /\'kTO. A T8 

K-kuif KoicKOA^ Maa^^kHk h TmkMu BAa,a,oie h MEAkHUKk Fio- 
paujk, H PaHKo pfHe nncaTH. 

GT«<jiaHk ^poiuk KpaAk. 

A tergo manu recentiori : 1326., et manu saec. XIV. : 

Questa pouela est per de marchadanti de Raguxi in 

Schiavonia ouero per rotura barcha in terra . . . che passo 

Ja chontrada fo Guno as . . Guno Dersa 

et Guno de Luch in lo tempo de misser lo rex Ste- 

fano, filio de lo rex Vros Milotin, in MCCCXXVI. die 
XXV. de marzo. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 36. 86 LXXXII. (1327) 6835. 9. julii. 

Stephanus Uros III., Serbiae rex, monasterio Chilan- 
dar donat pagos quosdam. 

-|- GTpamHO H cAaKHo ck/MOTpmHie TBoiero haokHvkoaw- 

KHia, BAaAI^KO XpHCTS, KckY^ rOCnOAH, H /V\HAOCpK4,HOI€ CkHH- 
THI6 HA 36/MAK> HACk pA^H H poJK^kCTRO HfH3pfH«HkH0 WTk X^- 
Kkl HHCTKIie, K>}K( HOAOJKH 3aCT0YnHHi;0Y H nO/UOLpkHH^Oy 
KkCk/Uk K^kpHIH/Uk, 0\fTKpk;KA6HHI€ H RO/UOipk H npHCTAHHHJf 
^OyUIA/Uk HAIUH/Uk, l€f>Ke KpkCOTH H HO/UOl^H JKfAAie HaCAa;i,HTH 
C( KCH K^kpkHIH , 3E/UAkHaa 3e<UAH WCTAKAkUJe H T/\HkHHKIYk 

npkCTHkiyk wuik4,kujf, npm/i^^kTf, Kk^HHKnHv/Uk, na kkicotoyohh 

Kk3HfC6/\\k H pa^O^f/Uk KkntpH/Uk, rAaPOAIOllJf Kk np^kKlvHHO/Uovr 
H Kf3HaHfAkH0/U0Y WTkU^Oy H KAarO/UOy KAayi^KIH^k HfKJCHO/UOY, 
TKOpKHOY KKCfH TKapH , KH,A,H/UHI€ H HCKH,^HMHI€ , H l€AHHOHf- 

AO/UOY CKiHoy ero , kk naAf JK^h h noYKaA-t fiC>A,A ^QHcridHh- 

CKarO, /UH-k }K( paKOy TKOI€/MO\f nO KCAH^HiH /UHAOCTH TKOI€H, 
W KAa,\,KIKO, TKOpKHt /UOH , a3k GTf^aHK, KpaAK KCfcyK CpKKK- 
CKKIH\'K 3f/\\KAKK H nO/UOj5KCKKIH](k, nOTKljjaX-k C( /UH/\'lH CIH ,;i,apK 

npHHfCTH Kk npHiCKJT-kH Koropo,/v,HU,H , pfKO/Ui: XHAaHA<ipH, 

KaaKO npiH,A,< Kpaai^KkCTKOy /UH KkCtHKCTHIH HrOYMfHI^ GKfTKIf 
FopH flAOHa KOropOAHU,f \-HAaHAapCKKII€ , K\f(ih ri€pKacHi€, Ck 

KpaTHiii/UH, H roKopumf KpaAi€KkCTKo\f /v\H 3a cfAa, ipo H/uaio 

/UfriO CSAH np-kHHCTkll^ CTS,/l,eHHHKf, H KAKO ^^'kA^k Cf AO y\OKpOAO- 
AMHE £k HH/UH HA HOA^k : H CHId Ck/UKICAHKK KpaAI€KKCTBO /UH H 

npopa3o\,'/U'k\''^ ropKki cih npHTpaukHkiH nack ck/upkTUkiH, KaKO 
np^kAf^cT'»'''^ TfK^k KAaAWU^k XpHCTo\f /uof/uoy, laKOH^e u kkir- 

UIIH npkKHIH U,apHI€ H CKfTKlH npapOAHTf AHI€ KpaAI€KkCTRa /UH 
TaKOJK/l,f H KpaAI€KKCTKO /UH HCnAKHH npomfHHI€ H^K , npUAO^KH 
KpaAI€KKCTBO /UH np^kHHCTOH CTO^fA^HHHKOH CfAO MpHHI€ HA 
HKpO\f, a np^kHHCTOH YHAaUA^^PCKOH HOAOKHHa yV^oKpoAOAiaHK, a 

Apoyra noAOKHua ch i€CTk khaa uc-npKKa KoropoAHi;e yh^^hk- 

/l,apCKKII€ , H Ta3H Cf Aa KpaAI€KKCTRO /UH OyTRpKAH YpUCORO- 
AI€/UK 3AaT0neHaTHKIH/UK, Cf AO GAA/UOApaJKa H cfAo^OKpoAoaia- 

HE H c«Ao NenpoKHi|ja h ccao A\o/u8ma h BfAa IJ^pKKKa. a /uerra 

Tf/UK3H CfAO/UK WTK CfAA TpKHIS npHkHHCTKII^ CTOYAfHHHKe 

npKKiH KtAtPK ropaHHHK Ao\frK H HpHvKO HOAia o\fnpaKk oy Ka- 
/uiHk oy XoycTk u Rpcro/UK Ha rAaRHHHnoy h na no\fTK, koh 87 

KphCTk Ha noi'Tk H np^fcKo uioyiMt ov A\aaH raGkpk h /Vxaa^fc/Uk 
noyTfaik oy noHopk h np-feKo ujo\fiMf , rji,( ct noyTOKH cTaio, h 
noyTMtk oy /V\fA'^«''«» /V,oak wTk Xpaipank h no\j'TfMk oy HfKa- 
Toy H wTk KocTpku,a oys ^HvAk Ha FopKoy Hpnunio oy pkTk 
rpaKa h W4,k RpaHiuHHki^kk ^d^^fcao^uk, KaKO Cf kamh Kaau, oy 
BpanujHHk aask oy B^fcaH Bpcrk h oy 4,o\j'Gk Bkiuif ToypkTtuifBj 
EoA< H wTk IlarapovfiJjf ua Nf-MO\,'H-raack h npijKooY '^P*»X'^AO- 
aa , rji,( c( CTaie cFIanoYaoBO/Wk po\,'noa\k, h npivKo x^aa Q>y k(~ 
AHKOY P<»3kna4,k H W4,k MHMHifjkk Ha OKpo\|'rAo\j' poyno^f H oy 
naoMio Ha noyTo^/* ua Pa^^ocaak GTo\'AfHkHk h ua HpkHH Epk\*k 
A^fcao/Wk CY0,\,*K" " A'*^'^^^'"'»'' ^'^^^^ ff KaA\H Kaau, u no\|'Tf,nk 
HH3k CTpanoy ua BiaHKiH no\,'Tk oynpaKk nocp^fc^v^fc paBkHki np-fc- 
KO ji,c>AA Ha ,A,o\fKk oynpaBk ua BotdHOBk XpH,\,k h np-fcKo Faa^VH- 
uitBa y\,0Aa ua HaiHHO^' FaaBovf u ,A,oao/Mk ua ^pkKBo\f GBfTOYw 
BpaMK» npaBo np-fcKo TonaSYf "<» KoyKaHHHk GT0\,'4,fHHk oy- 
npaBk Ha i|jpkKOBo rHi€3,\,o npiiKo raauMHHKa npoKocoA\k oy 
AOKKoy H npivKo noyTa npH3ptH(c)Kora ornpaKk ,/\,'fcAOA\k to- 
fiA}Kj\,( ji,ci M(ne TpkHiaHkCKf HCYOAfKH oy FopaMHHk Aoyrk. h 

CHI€ npHAOJKH KpaAI€KkCTBO A\H H OyTkKpkAH. H KOra H3B0AH 

Kork rocno,.\,kCTBOBaTH no nack hah ckiuk KpaAi€KkCTBa /1\h hah 

BkHOyKk HAH l€rOJKf KOrk H3K0AH , CHI€ra Hf nOTBOpUTH : KTO 

AH c( noTkijiH cHi€ pa3opHTH Bparo/Uk HaBa^KACHk, TaKOBaaro 
ji,A pa3opHTk rocnoA»* Kork u npHiMHCTaa /waTu KO^Knra )(»aah- 
,5,apkCKaa, h ji,A ra o\fKHi€ chaa HkCTuaaro h JKHKOTBopfiparo 

KpkCTa H Bk CIH.Uk B^fcu.^fc H Bk KOyA^^VM^'"'"'^ ' " A<* l€CTk 
npOOKAfTk WTk. . THI . CKfTklYI» WTkl^kk HHKEHCKklHYk H WTk 
CBfTarO G\)-'MfWHa H GaKkl H BCfcjCk CBCTklHJCi^, H Bk ^I^Hk 

CTpauiHaaro HcnHTaHia ypHCTOBa js,a c( npHHkT« Kk Bcfc/Uk 

HfHkCTHBIH/Wk H nOHAIOBaBkUJIH/Mk Ic\' XpHCTa , CklHa KO^KHm, 

H pcKiuiHYk: KpkKk i€ro Ha Hack H HeA'fcx>^ HaUJHYk. H CHI€ 
3anHca KpaAi€KkCTKo /mh Bk A^fcTo . ;orBWAf . /wfccf^a IIOAia .A- 

Jk,hHh. 

-j- GTf^auk RAaroB^fcpHH Kpaak CEpRCKkiYi^ h 

nO/l\OpCKH)CI» 3f/\\Ak. 

Sigillum aureum pendens : cBfTw cTt^aukk npBO/ui^HC- 

HHKk H apYHAH»K. CBtTUH CTE^aHk - CTE^aUk i$p0Ulk KpaA HO 88 

MHAocTH KH£H cpKCK Oi'igin. luenibran. in mou. Chilandar. 

D. Avraaiu. Ouuc. 40. 

LXXXIII. (1330). 

Stephanus Uros III. , Serbiae rex , fundat mouasteriuiu 
Decaui. 

■f Bce;t^()bH;HTEAk rOCno;i,b H TKOpkl^k BCaMbCKklMk, CliAPI^'' 
^en WKAaCTHIO BkCOy TCapk, I^^HHk Kk CK^kT^k npHCHOCOYip- 

Hli/Wk , Kk Tp6\-k ckCTaB'kYk np'kBkiBai€H , Kork wTk Kora, 

CK-kTk IVTk CliiiTa, HiHBOTk H /KHBOTO^" llOA^lTfAk, np^kB^ksHa 
/MOYAP^^CT''^ " CHaa, UTVit KtSk tWATtfii Ha HEKfCkyk 3kHai6A\k H 

naKki Hauifro pa,v,H cnacEHHU Kf3k WTki^a na 3C/V\kaH wTk /waTf- 

pe BH^HAXk, KOrk HAOBivKk , Ji,A H/XOBivKy CnaCfTk H Bk HpbBOYK» 

nopOA^Y Ki^Be,\,fTk pancKaro BfCfAHra, Bca npijTpkn^k na 3eavah 
YO,d,CH, anrtAO/Uk h apyaHreAO/Wk h BkckAVk HEKtcHki/Wk cHAa<v\k 
BAa,A,kiKa H rocHOAi»? noYC>YAraie/Mk h WKAEBCTai€/Uk, nopoYrank, 

paCKHHHai€/\\k H C/UpkTk HOHOCHOYIO HpHI€/\\k H BkCKpkCk H3k 
/WpkTBkiyk WTk a,J,a Bk3Bf,A,f l€CTkCTBO HAOB'kMkCKOI€ , HA H£K«- 
Ci\ Bk3H{CC C( Kk WTkUOY, aHOCTOAOA\k H OYHfHHKO/V\k KSTO 3kpe- 
ipH/Wk H ;KaA0YIOl|IHA\k W pa3A0\,'M{HH I€r0 , H/\\k>KE WKELIia CE 

nocaaTH np^kcBCTki ,,v,0Y\*k, h nacTaBHTk H^k na BkcaKOY hcTh- 

HOY, Ht TKMHK» l€,l,HH'k/Wk OYHfHHKOAVk KSrO Hk H Bck/Wk K'k- 
pOYk>L(IHA\k Bk HA\E i€rO, H/WH^C Bkpa30Ya\Aiai€/WHH H HaOYMai€/WHH 
BkCH CBrrklH CAABOY nOAOYMHUIf, I€I€;K{ WKO Hf KH,A,'k, HH c»YX^ 
CAkiniaa , HH na Cpk,A,klJ^E MAOB^kKOY Kk3H,A,6, H KkTO ,i,OBOAkHk 
H3krAarOAaTH CHAkl rOCnOAHK-? Kk HC/WOY^E H HA/Wk A^knO l€CTk 

BknepHBiUf cpk4,kMH'kH H ^^oYuieBkH^kn WMH ck/WkiCAkHo pa^oY/wk- 
TH , KkTo ckii i€CTk u,apk napf/Wk H rocnoAk rocno4,fA\k, wTk- 

l€/VtkAI€H A^YX*^ " UapCAVk H KkHC3E/Wk, Kk HI€rOH;c pOY>^OY KkCA- 

KO Ai^X^^HHie ck cTpaYO/Wk H pa^ocTHio npnnaAaTH i€/woy no 
npopoKOY ^''^'"A^^V pei^iniO/WOY : QA\ioti\ht( rocnoA«BH ck cTpa- 
YO/VVk, H pa^OYHTe ce ic/Woy ck TpmtTOAVk; n naKki : Bk^k/wkTs 
H;pkTBki, H BkyoAHTf Bk ^Kopki i€ro ; H naKkin: npHHcckTe ro- 

CnOASKH CAABOY H MkCTk, l€rOJK« Bk3AK>BHin« WTkl^H HaUIH, H Ha 

Hi€ro OYHkBauif, H cnacAH ct coY^k , Bk^HeHaBHA^kBkuif ko 
Bkctro 3f/WAkHaro noneMfHHie Bk AOY\'«^K"*Hki pa30Y'"i^ " crpayk 

K0H;H BkCEAHBklHE H H3/VV'kHHmE 3e/VVAkHkl/VVk l^apkCTBO/Wk HfKEC- 
HOI€ HiHTHie H CAAKOY Hf KOHkMai€/WOYW > WCTaBAkmt HA/Wk ^O- CTC>\RAAhHhlte flAtWlTH HA 3EA\AH , BCaKarO HACAA}KJ\,(HHta H Bf- 

cfAHia Han/\kHm>oL|jE AOYme h t(A(ca Hama , piKoy >Ke, GyMi- 
wna Hf/uaHK), npbBarc h CKiTaro rocnoAHHa wTkHkCTKOY AK»Kk- 
Ha, npocK^kTHTfara cpknkCKaro h HOBaro A\HpoTOMku,a, h WTk 
Hrero po/KAfHkHaro CKina H3k /waaAa Koroa\k Kk3/\K>K/\i€Haro 
cBfTaro H np'kwcB£L|j{HHaro GaBoy, npkBaro apYHtenHCKOYna 
cpkncKaro, h KpaTa lero no nakTH , npkKOBHjHHaHHaro Kpa/\a 

GTt^^^^JHa , H nO CH^k Kck^k pOAHTfAk HaUJHYk KkCHraKUIHYk 
WTk HHYk H ^apkCTKOKarUUHYk Ha 3C/\\AH , HA\H;e K0\%\H KivHHa 
naA\€Tk , WTk HHYk;K{ HAf/WtHf H a3k rp'kuJkHkl H Hf,\,OCTOHHkl 

paKk XpncToy, GT(<^aHk, Kpaak h ck Koro/V\k ca/v\o;i,P**'*^'*U'* 

KCkyk CpKkCKHyk H nO/V\OpCKHYk 3{A\kAk , HpaKHO\,'Kk cKfTaro 
G\,*/V\fWHa Hf/WaHM- H BHOYKk GTf/j»aHa HpkKOK'kHkMaHkHarO 

Kpaaa h cwHk cKtTaro h Kp'knkKaro h np'kKkicoKaro Kpaaia 
KkckYk CpkKkCKKIYk H nOA\OpCKkIYk 3f A\kAk , GTfi|iaHa 0\,'pouia, 
CklHk H HaC/\'k^\kHHKk CKfrarO KOp'kHf HYk , K'k'rkKk H WTpaCAk 
l€,\,HHOpOAHa pOAH'reAK» A\OI€/WO\,' CKfTO/WOy, Bk3AK«KAI€Hk Kk 
Cpk,\,kHH I€r0 HAMf KkCfrO IKHKOTa H-rO, HO.VkHOpk H Kp^kllOCTk 

cTapocru i€ro, 3Aaia/Wora, la^Kf nocTpa,\,aYk, Bk Kpk3'k H3kpf- 

KOy, Hf /WOie pa,A,H K0<\'k3HH, lOJKf npHI€Yk, Hk CAaBki pa,A,H KO- 
>KHI€, JS,A BCH CAKIIIin|lf HO CCkf/Wk Hao\,'Mrrk C( AK»KHTH rOCHOA^» 

H Kowru c( ck cTpAYO/Wk liiKo Kora BCf/V\orovi|iaa. TaKO oyKO 

HiHBOY^IOy /WH Bk AKKkKH pOAHTf akCKOH , H Kk CAaK'k 3f/V\AkH0H 
KfCfAflJJOY /WH C( KCfr,\,a , Hk 3kAkJ WKaiilHH y\,HiaKOAk, HC-HpkBa 

HfHaBH,^EH poA^' MAOB^knkCKaro , uk3K'kcHBKi KpaTHK» npoA^TH 
np^kKpacuaro HwcH<jsa, KpaTa CBOi€ro, h BkAOJKHBKi np'k,A,aTfAW 
HiOA^k Kk cpk,\ki;f iip^k,^^,*''''^ rocno,A,a CKOiero Ha nponfTuie, 3a- 
KKiKk Kkca KAaram oYHfHHta h HacAa}K,\,EHHra , HY^Kf HacaaAH ce 

WTk OYHHTCArd CBWerO Ck CKfTkl/Wn anOCTOAI , Th}KJi,( H 3Ji,( 
KkCEAH C( Kk 3A0HpaBHI€ H 3A0/WklCAkHkll€ HAOB^kKklH , H\}K( 

BkcnHT'kLHE cKrrki poaht«/\hi€ KpaAi€BkCTKa /WH H caAvo Kpa- 

AI€KkCTKO /WH Ck AK»K0BHIO CpK,\kHa laKO KpaTHK» H Hf,,V,a, H>Kf 

wcTaBAkUU Kora h bcahkoyk AioKOBk Haujio 3aKUBLU£ Hanmic 

nO /Waaoy ckraTH 3Akll€ nA'kBEAkl /\\fJK,A,OY /WHOK» H p04,HTfAf/Wk 

KpaaieBkCTBa /wn, na/Wk pa^AHHkHOB^kpkUKi ck akcthk raBAraKipf 

C( ropKLUH H WKaHKH'kH HfB^kpHKIYK mBHLUE Cf , H/Kf nOpfKKHO- 
BaBKLUE /V\OI€/WO\|' ,\,OKpO/WOY HiHTHK» CKKEL|jaHHI€/WK 3AKI/WK H H(- 

noAC»KHKi/WK HaB(,j^oujc lero ua TaKOBoe a^^ao cTpaujKHOf h hc- 90 

nOAOGHOf, laKO H(0YA0K'* CAKIlliaTH HH Bl» OY/Wk MAOeivKOMk 
KKiWivHHTH, CTKOpHlUe W /WH^k, !6>K6 CTBOpHUJf, H HOCAOYliJaKK 
H\h. Kk CKOpHv CBivTa OHIW /MOieW AHUJH /Mf , H£ HOTpkn-fcBk HH 

HcnkiTaek hcthhkih hh pdcoYA"^'^ HcnwTkHO coyA^*? "^ko coya"* 

BOJKH l€CTk ; H l€l|ie Kk CfA\OY H Bk 3aT0HfHHI€ BkA^CTk /V\e, H Ck 

^ejy,hi /MOH/MH np^ji,ATii i\\( j\,0h>Kdrn Bk KocTaHTHH-fc FpaA^fe 

Hapoy flHAPOHHKO\f, pJKUJf, laKO no Cf/Wk Ht raBHTH Cf H/V\EHH 
/M0I6/M0Y HH MfAO'""^ /MOH/V\k HH BHA^vTH 3£/V\/\l€ IVTkHkCTRHa 

/V\oi€ro. B/varn 'iK( Kork , Hc-npkBa Bca B^fcAWH h HcnkiTa(€H 
cpkAk^a, ovKpHvRHBki npoA'»HHaro np-fcKpackHaro HwcH^a h 

CTBOpHBkl I€r0 l^apa /UHOrH/V\k l€3klK0Mk H Ha^k CBOI€IO KpaTH- 

i€W, TkJKAf cR-fcA'^" /vioKOBk H npaBkAoy cpk^i^ua /v\oi€ro Kk 

/V\OI€/V\Oy pOAHTfaW raBH W /VVHij BfAHKOI€ /V\HaOCpkAkll€ CB0l€, 
CB^vTk WMHIO A\OI€IO Bk3BpaTHBk RpOCB-fcTH M(, H WKO WTk Ca/WtYk 
OyCTk C/WpkTOHOCkHarO a;L,A HCTpkJKf /V\f, H H3BfAI» nOCa^H /V\f 
Ha np-fecTOA^fc CBfTklJCk pOAHTfAk H npapOAHTfAk KpaAI€BkCTRa 
/V\H , H HKO Uapa H BA/VAI^I^^^V HOCT^BH /Mf rOCHOAHHa RkCC/MOy 
CTfJKaHHIO WTki;a /MOI€rO, «KO Hf OYTaHAO C( l€CTk CHI€ CTpaUJk- 

Hoi€ ^'fe'^'^ Bcfc/Mk APOV*^'*'^^ KpaAi€BkCTBa /MH , i;apE/Mk H Kpa- 

Al€/Mk WKpkCTk HACk »;HBOVn|JH/Mk H Rkcfc/Mk CTpAHa/Mk CAklliiaRk- 
LUH/Mk. H KOrO/Mk A<*P<^^<^HkHH/Mk B^vHk^EAVk KpaAI€BkCTBa 
CpknkCKarO BivHMaHk Kkl\'k Ua KpaAI€BkCTBO Bk l€AHHk AI^Hk Ck 

ckiHO/Mk /MOH/Mk Bk A^fcTo . ^"ewKA ., /MHvCfHA reuapa .8. AI^Hk, 

HH^HKTa .(., Bk npa3AHHKk KOroraBAI€HHra , KAarOCAOB£HHI€/Mk 

H poYKOKt npivWCBfiiJfHkHaro apkyHi^nHCKorna NuKOAH/Ma h 
Bcfcjc'» i€nHCKOYnk h Bkcero ckKopa cpkKCKaro, raKO 3kBaTH c( 

GTfijiaHk KOrO/Mk nO/V\HAOBaHkl H KOrO/Mk npOCR^fcllJEHkl KpaAk 
OvpOUIk TpeTHH. a3k H^f RtCfAI C( AOyUJtK» H T^fcaO/Mk W KOJKk- 
CTRkH^b/Mk A^P^fe? l€JKe /MH A^^CTk, RAAAWKO /MOH XpUCTI , H Ck 
Rk3AI0KAI€HkHkl/MkCklH0/MkKpaAI€RkCTRa A\H, AIAAAH/Mk KpaAI€/Mk 
OTf^aHO/Mk, HTO TH Bk3A4A\k, BAAAhJKO /MOH XpHCTf , 3a BCa, 
raJKf /MH Bk^A^JCTk? raKO naAHl'» 'V\f Bk3ABH>Kf H Oy/MpklllkBfHa 
/ME W^KHBH. H Bk ^yiWh BkCnpHI€/Mk CTpaUIHki HaCk C/MpTHkl, raKO 
BCH npopOUH H anOCTOAH H /MOVHfHHUH H CBeTHTfAHI€ H l^apHI€ 
C/MpkTHIO CKOHHaiUC C( , H HH I^AHHkHff H^k HC H3kKklCTk , BkCH 
Rk rpOKk RkCEAHUJC Cf , H Rcfe^k npHI€Tk 3f/MAra raKOJKf H A\aTI, 

H Koie cf, i€rA<» na covfA^fe TRoi€/Mk Bk30YnHioTk aHrtAu : noHf- 
cbTf A^fe'^**^ A<* 'Mk3A0V npH/MtTf, Kk TfK^fe HpunaAaio rIvaoV" n 

moyMoy Bca /wora npHirp^kiuEHHtd i2iBA£HkHat<) h HcraBAfHHa, Tp^k- 

KO\fm TBOie nC»A\Ol|JH B{AHKHI€ H B0I€ C( WTk BkCfie ^OYUIE H JKf- 

Aaie nocA^k^oBaTH oyhehhio h /1,'kAOMk ,\,0BpH<v\b CBJTKiYk po^H- 

TfAh H npapOAHTfAk A\OHYK H Hf^OCTaTkMkHara H\h. HCHAkHHTH 
H CBpkUIHTH, H Bk CH ^k Bck^k KAaJKIO H CAABkAIO GaBOy BAa^KfHk- 

Haro H upliwcKtLiJtHHaro, nant Bck^k TpoyjK^kuia ce w CBtTkiyk 
3anoKf/i,fYK KOJKHYk, leroJKt h caA\kXpHCT0Ck oyKAa^KH h npocaa- 

BH Ha Sf/WkAH H HA HEBCCH H£H3pEM(HkHOIO CAABOIO, HH^t OyKpaCH I 

np^kie npHiCTOAk KpaAi€."kCTBa cpkKkCKaro, apk\'Hi€nHCKOYnHio 

Ck3;V**? " HHHMS A\HOrkll€ HpkKBH WTk HaMfAA Ck3A'» ? " OV*^^*^" 
CHKk nOCTABH Bk HH\-k HkCTHkll€ A\OY>KH , WKkl I^HHCKOYnKI, 
WKKI HrOYA\fHH, H A\kHOro A\kHOJKkCTBO CkKpABk HpkHkU^k H H 

BcaKoro HHHa npkKORHaro ua caabocaobhi^ ko^khi€ np'k,\,acTk;v,pk- 

HtaTH nO HHHOl' CK0l€A\0Y, HJKf H 3,\l Bk A^^kcT^i CfA\k HaptHCHk- 

uiiA^k y\'kHaHH Kk JKoyn^k 3aTpkHaKkCK0H WKp^kTk A^^kcTO Kpack- 

HO H nOAOKHO Ha Ck3A<lHHI€ ,A,OA\OY KO^Hm , Ha3Ha<l\f HaBk H 
HpOHfl€ KAaroCAOBH CBfTKIA\a pO\fKaA\a CBOHA\a KKITH l€<VlOy AA^k- 
CTOy CK^kTHAHllJkHOA^OY , H^kKaKOy Rp^kA^fHH f/MOy Hf OYcn^kB- 

moy ck3;i,aTH ch YpaA\k Bk3H,\f ua np'kHfKfCHa« cfaa Kk aioki- 
M0A\0Y i^roXpHCToy, Bk3HCKai€ HaA\k cBpkiufHHaro cnacfHHia, 

WKO naCTHpk HCTHHHKI RCtrj^A HfKKI Cf W CTa,^,'^ CB0I€A\K: A^H^k 

>Kf rp^kujKHOA^oY H Hf,.\,ocTOHHOA\oY paKoy cfro cKfTaro, GTf^a- 

HOy , KOrOA\k nOA\HAOKaHkHO/\\0\,^ KpaaiO Bkck^k CpkKkCKkl^k H 
nOA\opkCKKIYk 3f A\Ak , OypoUJOY TpfTHI€A\OY , A^OAHTBAMH I€r0 
WTkKpH Cf CKpOBHljJf CHI€ CKpkKfHkHOI€ HA CHI€<V\k CfA'k CHA\K 
CBfTKIA\K rOCnOAHHO/WK /UOH/WK , H 3A TOAHKO Bp^k/Wf /WKHOTO 

nonjf^^^kno MH^k h cKiHoy /woi^/woy /WAa,.\,o/WOY KpaAio, HaHf\-K 
3A<»TH ^v,'^'"'^ rocno,i,fBH Koroy /Woi€/Woy naHK,A,oKpaTopoY, h 

Ck3,A,aBk OyKpaCHYk Rck/WH KpaCOTa/WH BkHOyTpkHH/WH H BkH^k- 

ujHH/WH, H HapfKoyk i€ro Hroy/WfHHiia wkki{je /wkcTO hpkhk- 
u,f/WK CK KAarocAOKfHHi€/Wk rocno,A,HHa /WH H wTKi^a ;\aHHAa 
h BckyK i€nHCKo\,'nk h BkCfro ccopa cpKCKaro, h^^icahko /WH 

KKICTK BK3/W0H\KH0 HpHAOJKHTH YP'^'^^'^^ CE^V^Oy CfAK H KaTOyHK 
KKAaUIKKKIYK H apKaHaUJKKHYK H KKHH/KHU H HKCTHKII€ KpKCTy 
WKOBaHKHKll€ H n03AaKfHHHI€ CK KHCfpO/WK H Ka/WfHHI€/\\k H HKO- 
Hf KpaCHf H pa3AIHHf WKOKaHHI€ 3AaT0/Wk H CpfKpO/Wk Ck BkCa- 
KKI/WK OYKpaiUfHHI€/Wk H HkCTHyi€ CkCOY,A,H CKfl|JfHHI€ H KaHk^H- 
Aa H pHnH^HI€ H Ka;i,HAKHH^f H CB^kLpHHKKlH H KpaCHH/WH pKI- 92 

3AM» H nfTpayHAH H HJpoyKBHLJtdMH H HaOf API^HHI^aAAH H Tp^- 

^eaa^opH h saK^kcH h ^eaohki h ^HnaaMH h KcaKH/UH Kpaco- 
Ta/MH Ha npocB'ki|ifHHi€ A'''*'^*^^ KOJKHra H HHa /UHora npHTeJKa- 
HHra ami Ha KpkMoy h Ha WAHvHHie Kck/Uh cAoyiKHTf/\i€Mi» 

i;pbKBHbl/V\k H /Ua/\0/UOL|JkHi<J/\\k H CTpaHHH/Uk, Bk Ha/UCTk H Bk 

HO/UfHk /unij H ckiHoy /UOi€<uoY H Bck/Uk poAHTfAie/Uk H npapo- 

^HTEA(/Uk KpaAI€BkCTBa /UH Bk B^kKH a/UHHk. 

I (l\il npHAO^KHYk KpaAI€BkCTBa /UH BHHOrpa^k nOAI^ /UOHa- 

cTHpk ck Bck/UH /wkrra/UH /»,o BfAHKora noyTa h ji,c> Bo^f ? Kora 

TfMf Oy J\(HMii, H ^O l^pkKBE CBfTklC TpOHU,f ; H BHHOrpa,A,k JS,(- 

HaHHHk ck Kck/UH /Ucrm/UH ji,o iJ^pkKKf cBtTaro Ffwprira h /1,0 
no\/"Ta A<5 BfAHKif i^-kcTe h ^o Hpi^BfHOKpfiuKora noTOKa; h fipe 

HpHAOH;H\'k KpaAI€KkCTBa A\H 3f/UAI<» tlKIBOAraKk Ck BCk/UH iWk- 
rra/UH ,\,0 Hp^kKf 11,'kcTf H ,A,0 KklCTpklHf H /1,0 B0,\,6 , KOra TfHt 

KpOYmfBno\(', H ,d,o llanpaKraHH HpiiKO ,,\,o FikicTpkm« ; h khho- 
rpa4,k Xapu,k, /U^krra /uoy HoyTk, koh hcyoai hck M(p)kB«Hora 
lipf ra ,^0 BfAHKif i^HiCTf, Kora T(Mf iio^i^ 4pkKfHH Bpcrk, H np-k- 

KO /\,0 MpkKtHORp^kuiKC HHBE H WJi,h HSkPOpk np'k/Ua L^pkKBE CBE- 

Taro ri€wpnra. 

GfAo HpkBo yV,'kTHaHH 3acfAKH H ck /UErra/UH , a c^Ao Aoy- 

HaUf, 3aC(AkKk /l^^kHaHkCKkl, H K^k/^^krk 3aCEAkKk ^.'kHaHCKkl, Mpk- 
B6HH Kp^kfk 3aCfAkKk ,,\,'kHaHkCKklH. A J^ATWAAMh /Uerkl€ W^l^ 

HpkBEHora lip-kra ua ro/V\UAo\f o\f p'kKO\f u wji,h PoycaAUH oy 
AOKKoy, w,\,k AOKKf up'k4,k HuKOAHHoy npkKKk oy p^kKOif ; a 
HAaHUHt H/Uk repoBHi^a H LLlHnk js,ci ToypTeuia h j\c> IIaohhi^c. 

CfAO HCTHHHKH H BCI€/UH /UCrra/UH. A UAaUHHa H/Uk Il/^^kuJk »A 

EoYKOBH cToyAfHki^k (ao ro3Hf rAaKc Ha /^^0YHHH0\f rAaBoy) 
AO cTp^kAHkKf /V\fri€. c«AO rianpaKraHH u cboh/UH /uerra/uu, a 
/Ufri€ /uoy ck I{poYUifKi;«/Uk u ck BpoA^^HKu ji,c> llp^kKf GT^kuf ha 
Q3pHC/\aAf KO^Kie; ceAo GTp^kAki^k, a /Ufri€ /UO\f ha GTfnauw 

UPkKBk, Ua 3aKAaTHI€, Ua TfKAHL|lf, Ua IlOrOI€BO CCAHLfJE, Ha 

Tpu wpayf u oy p^kKo^f u ha FpaAHLiJt, ha Tpu KpkCTf , ha ^oy- 
KOBHHKk cTOYAfHku,k o\f up'kKo\f n^kcToy A*> ^•^VV* AiOKo^fLue H oy 
UAaHHHOv/' HA Koc/UkHE Aa3f 0^ UAaHHHOY j\,c> rpoKa /UErkHora; 

CtAO AlOKOAHKH, A /UerH AlOKOAHKf/Uk C OpaYOBUHHKH, KaKO C^O- 

AH ck uAaHHHf cp^kAHH js,Oi\b. HA cp^kAHHoy Tpkrk Ha uoyTk, 

KOH UCyOAH H3k /llOKOAHKk HA /Upa/UOpk AP^^V" " /Ukpa/UOpk 
Ha Cp^kAI^ A*^V^^^^^ '^^ HHBOlf H3Aa3EKC Ha TpETH Mpa^UOpk H4 noyTH , KOH nOYOAH HSK (x)pa\'OBHHHKk 0\f Kpk^O, H H«TBpKThJ 

/Upa/uopk HA BEAHKOH ^'kcT^k, TJKope o^ wpJ^x^ nocp^fcAK Ii/\aTlv- 

U,A H HH3k Go^^UJH^OY Kf/\HKO/V\k ^'kcTO/Mk Ha Pa;\OTHHk llo- 
TOKk, a KOA'» j KOra H3k G/\aTkl^a nOTfMf, Ji,^ H/V\k l€CTk Ha 
nOAHH. SaCfAkKk AK>KO/\HK«/Mk BoY<?PHKH H CKOH/V\H /V\Erm/\\H ; 

cf/\o XpacTOKHi^a 3ace/\kKH h ckoh/mh /v\frra/UH; npH/\'knH 3a- 
CE/\kKk XpacTOKHHki; rip'kKH Aoyrk 3acf/\kKk XpacTOKHUki, a 
/V\fri€ ripiiKO/MOY AorroY Ck MpKfHH/V\k Bp-kroAAk, KaKo pivKa 
TfMf /WcrK» cfAo H o^^k p-kKo^ oy EiHropk CTOYA""^^'* ? TaKope 
npaKO /ua/\H/V\k noYT6/V\k noAi»' /\HKa,\0Y h oy aokko^ oy Govtyo- 
^0/\k; ceao BaKc h ck /v\(rid/v\H , a c( /wcne EaHa/Wk 3k yV^oKpk- 
MH/Wk /^OAO/Wk: wj\,h Tono/\e na /wpa/wopk , Ha /^oKkKoy h Ha 
APoyroY aoKKoy , Ha YPWA^^V ' "'* KoKouik cTOYAf">»U'»? Koy- 
HH/Mk noYTf/Wk , KaKO Hcna^a koyhhh noYTk, h cTaieTa ce wKa 
noYTH Ha /wpa/wopoY ^Y ^^^KkKOY h oy p'kKOY TpknaKOY ; Ppk/wo- 

HfAK 3aCCAkKH H C /WErra/WH , A Cf AUrt Fpk/WOHfAOY Ck AnBkA»- 

hh : /V^kpa/V\opk h noYTf/Wk na tohoaoy a 3k /l^p^kKo.vfcAO/Wk Mtra 
Hahhko Kpk^o , KAKo cna^\,a o^ I^AUjaHHnoY, a PoraTki^oY 
/wcrra OY I6pk^aHk, KaKO npHCTaie o^ [6AiijaHHnoY ? a PoraTk- 
HOY 'Weria ck Ilp^fcKH/Wk AoY^O/Wk noAi* GaKOKk^k, h k^ko Tpe- 
ncTkHHKk noTfHf H3k Flp^fcKora AoY''^*? " npncTaie o^ GTAknk- 
HaHHi^oY; ^^^'^ OY^^OKrane h croh/wh /werra.wH ; cjao HaKHKf 
3acEAkKH H ck /WErm/WH : /werie HaKHKio ck l|jHTapH^O/Wk c 0^- 

HI€/WHpO/Wk WJi,h FoYKaKkHa nOTOKa KEAHKO/Wk ^'fccTO/Wk H 0^3^ 

Kpk^\,o HA^k KHHorpa,A,k H wji,h KHHorpa^\a 0^3 PoYAHn^Ji M*» 

AOKKOY? WJ\,h AOKkKE HH3K HOYTK HA ^©YKK , WJi,h ,A,OYKa Ha 
;\OAKHH nOYTK KOHK HHKf , KOH r(ieji,( H3K I6AklUaHHi;E Up^fcKO 

BAacfcuora OoAia o^ npusp^fcHkCKOY ut^fccTOY» Koia r0(j\,( h3k 

Tp^fcKHt, H nOYTf/MK /1,0 MA-fcKraHH, WJi,h Al/VfcKmHH np^fcKo AO 

Tpkua. a /werta GTsnaHH u^pkKKH ck MaKUKtAAk, kako 0Yna4,a 
GoYX"^ y\oAk OY noTOKk, h o^sk Goyv"" J!i,0Ah. noA»» KuKfHH 
AOYKk Ha P«ri€Kk CTOYA*n'»U'» " noYTf/Wk na HrAapcBk ctoy- 
AEHkiiti^. a HaKHKio /wtrra 3k FiopkrteKHKO/Wk: wji,h HraapfBa, 
H rji,( c( CTai€Ta wKa hoyth H3k y\pkCTkHHKa H H3k Fiopkrie- 
EHKa, TaKope no a^^aoy ua ,d,0YKk, na /wpa/wopk h Ha PorkAK 
Gkatokc Hoai/Ihc h no a^^aoy h^» aokkoy? wj\,h aokkke ^a,'^- 
AO/WK no cp^fc^a^K cTAKna hh3k /^^akkokh Hotokk ©y p'fcKOY OY 

BpOAI^. A C( tW(r\e IjlHTapHi;H 3K FlOpKrEKHKO/WK: IVA»* P^fcKC Ha 94 

ROHaKk, 0Y3k AP^^V''" A*?'^'^^'^ "** IlAaUJbKH Aa3k H OySK Ji^^kAK 

HAji,h BAaYf Ha Eo3HHKk, KOH rptAf A^ n<> A^^^^oy 'V\frK» PecHHKk 
H M(r\c ToaaHOKHHovf H Mtr\c l|lHTapHi;oY H A^fe^voMk, KOH rpf- 
Af Mtrio l|jHTapHU,o\' h MirK> QBkHapfBO h na wnoropk, koh 
AHvAk cnaA<» aahavo EAackno Floaf h WHOYrie MErkHHKa, T^k/WkSH 
AHi-^oMk H npaBO oy pHiKOY m^ /upaMopk h takope npivSk p^kKoy h 
npiv^k Bapoy oy roYBaKkHk noTOKk, koh hoyoah H3k M3bhh(. 

3aC6AkKk HaBHKK» y\oKpOAC>AH , l|JO J^AA KpaAI€BkCTBO A\H HKOHO- 

Moy PaA^iHoy h leroB^k KpaTHH oy Kai[jHHOY, a<* ^" nacfAf, a 
Mtrie MC>\': wj^h, Ihj^^^kMiHt upkKBf noyTfAXk no a''^'^'^»^ ^V ^t^^V" 
A(HkH,k ovOKaTOBoif IloAmHor h HH3k FioHYkHHHk j^c>Ah o^ Ms- 

BHHOY;» HH3k ta3BHHk HA A'kAk H nOAI* FpkAaHOBO^f HHBOy HOAI* 

KoBaMfBk Aa3k ov TpkHk 0Y3k A^fe^vk HaAiv OypBH, TaKope 0V3k 

A^kAk TAKOpt npaBO O^ K«AHI0 ^'kcTOV ©V NfA^^^^^HHOV l^pkKOBk. 

GpivAHf GfAO H c AxeriaAVH , cjao KoY/V\aHOKo h cbohmh /v\fria- 
/V\H, a ^aiWkHH le KpaAi€KkCTBO a\h apkYHi€nHCKovnoY /i^aHHAov 

3a MKAaHH^OVC»V' flATHHk 3aCfAkKkl H Ck BCkMH MtraMH. A Cf 
Mfri€ BkCfA\OV flAkTHHOV: MaTOpCKkl Op^kcAOnk Ha TAkCTO 

BpkAO, Ha RHHorpaAHiiif , KaKO ovfnaAa c>V 'I^Pi^kc^bo ov caath- 
Moy, TAKOpf noAiv PaAoroipor noYTfMk h hoaiv A'^'^''*^^ ^V k*^P*^? 
wji,h Kopa ov GA-knHHlloTOKk, WAi^^^v-knHora OoTOKa na PaBk- 

HHI€, Ck PaBkHHia Ha XAk/UkU,k , Ck XAkA\kH,a 0\,' OV'V\EHHHOV Hd 

BcaHio rAaBoy h npHvKO o\f /^poHHHk Ka/UkiH h oy npoyA^ ^y Kopk, 
wAiv Kopa no A^fc^vc^V ^V Ep^vthhi^oy h no A^kaov na HpkHk Ka/Uki, h 
no .A.HvAoy oy Tp^kcKaBki^k naAiv y\oKpH y\^0Ak no A^fe^vovf h ha 

BpkHkl^k na Ov»€3kAH0Y O^ Xo/MOpHI€ H nOYTf/V\k ov nOTOKk ov 

IlAaHkHHKk, ckllAaHHHKa HpaBo oy Bp'kAo. cfAo OY IlAaB-k FpaAi^j 
a Mfri€/i\ov: WAiv ropkHi€ra FpaA^ nocp^kAiv AlfAi^B-kri^rAaBf ov 
AOVKk, H KaKO A^t^i^ cnaA^ oy Kapov? h k^ko Kapa npHCTai€ o^ 
AH/v\k, H naKk rop^k oy^k KpkAO oy GpivSOBoy PaBkHk, h A^^^vo/Uk 
oy Akicku,k np^k^k BkicaTopk oy GoY^a Eopa HH3kMpkKkiHy\oAk 
np^k/ua EapkAHi|jf/Uk h np-kKO oy HpkBfHov GT^knov npaeo ov 

A^kAk H HH3k A^vAk O^ HpkBkl HOTOKk BklUJf IlfTpOBe l^pkKBf , H 

KaKO npHCTai€ noTOKk ov An/Uk, a 3acfAkKk rpaAoy Mp?. ceao 
Ko/uapaHH, a /Ufri€ U/Uk ck PHKapki : waiv BUTHMpHvKkCKora 
noTOKa np^k^k Ko/uapkUJHi;ov ^y ^"Ai» > c>Y3k ypHAiv ua naa- 
NHHov "^^ A^t^^^V ^V II^^^^Ki» M<* wnoropk HaAi» Tp^kcKaBk^k noAik m 

pisjBapkCKE ckHOKocE npiisii noroKii Tp'kcKaBb.MKHH oysk pkTb 
np^kKo nocp^k^k BoYHHra h nocp^k^k AkHHijjk oy KfAHH Bpk^k oy 
>€AP^^i^KkiH H Ha wnoropk no CTapoH Mcrn nocp'k;i,k HHCk oy 
Pp^kujkHio cTapoA\k /U£ro<v\k o\' rrtaBHi^oY "*V P^^i^^V ^pi^BiiJH^oy 
HHHSkpivKOY, KaKo CTapa 4pkBkLpHu,a oyna^A^a oy AH/v^k. ctao 
BtAHKaa : a Mtne BfAHH-k ck PkH;aHHu,0/i\k oy neTKOBoy i;pk- 
KkBk H KOHk E^k/xoiufBa cp^kra oy A'^'^'^; " i^^>^<^ ^^ Ka/uu Baau 
oYlitAHKOY H PkH;aHHu,oY, oifSk A^kAk oy naaHHHoy y(\paroHAa ^o 
YpHcoBOYaa cBtTocTf^iJHCKora h js,c> rBosA*» <>V I P^^V^^^k KOHk 
Noca oy GaakHf raaAf np'kKO oy GTpajKuiiJf h HH3k noTOKk kh- 
THHpivBkCKH, H KaKo npHCTai€ oy Ko/uapkL|jHi;oY n/\aHHHa 
PkJKaHa H AOKkKa. ct/xo Tp^kKkMa: a Mtrt /vxoy 3 ;\ocoYrf/Mk oy 
rpaHHi^oy oys A"^'^*^ /werio Fp^^A*^",*» ^^V "'^V''''^ " *^V 3arpaAkHH 
oy KpkAi^UE oy likicoKHH KpkUJk KOHk A''^'^'* M nc> A^t^^^^V "**A'» 
Tp^kcMio, KaKo cf Ka/V\yH BaaHH , h uaKk oy BkicuTopk oy Kh- 
Ki€Ho ;\p'kBu,e oy QKpaHK» GT^kuoy oYKpkiuHi^k oy ctoya^hi^U»^? 
WA^^ CTOYA*"*»^'* npaBo oy KonaHUH llp^krk Ha K/\aT'k. cfao 
rpkHMapfBo : /vvfrra rpkHkHaptKoy 3 y\ocoYri€/Mk oy AoyKHHk 
Bupk 0'^ KA/UH oy 3aBOAHipHov r/vaBoy ua beahh BpkjCk oysk 
A^k/Vk, a 3k roYCHHO/Uk /vvfrra oy3k YpoycoYBoyAk cKiTocTe- 
<j^aHCKHH WA^ IlfKH oy AnToy GT^knoy oy Ka/v\tHc GTpoYrt oy 
IIlKopoBH /^oAk oy np'kA'kAkHk oy Kp^kcTk HH3k BoACKo\f oy B^k- 
AHH rioTOKk nocp'kAk FoAWAKi Buuie KacHHc Bo\,'KkBf oy /\paro- 

/UaHk Aa3k KOHk y^AkrHyk Ao^Kk HH3k Bpk/WOmOY KOHk BaKHHa 

Aoyra HH3k p^kKoy KOHk KpuBaMk oy TpkHOBkipHi^oY h KOHk 
IIp^kpoBkHHi^k oy Qcp^kAkKk ov,^ /WOHUAa KOHk GTpk/v\orAaBkHHi;k 

H KOHk IIonOBf Ao\j'Kt Oy KpkKOy 0\f TpH^iO\fHk KpkCTk. CfAO 

Hpk/uoujaa : Mtra MpkHH/V\k ropa/V\k /ucrio riAaBO/V\k h Boya"'^' 

AO/V\k KOHkKo^HEraXpkKkTaoyAOKBOY H npaKO 0Y3k CpkAO MfPIO 

IifHHW ck rpaAkHKO/V\k /v\EroA\k h npaBo o^ kjahi€ KpkAO h oy Bt- 
AH KA/MH h ha wHOTopk Ho A^^^-^c^V •^^'^^'k PkBo^Ai^ H cnaAaM»Ki€ 3 
A^kaa np-k/wa AoYKOKH/Mk noTOKOA\k, a wa»» SkAfP^kKf, KoyA^fe 
CE HH wp{ HH Kona, T03H Bcc nAaHHHa, H np'k3k iioTOKk oy noyrk, 
KaKO cnaAa ck AHnoBHiu^ h npaRO oy^k KpkAO oy AOKBoy na 

Kpk)(k H HH3k IlOpHI€ Oy PaAOUltBk Ka/MHH , a WAi» Bpk/MOUJE, 

KoyA^fc cf HH wp« HH KocH, T03H nAauHHa. a PHKaBki^oy /Mfria 
GKpoKOTHHL^a. a ct UAaHHHC HAaBCKE : XoTHHaFopa, lyupkHH- 
UE, ^oKpa BoAHU^a, Geaii<v\h Bopu ; a MEria U/Mk: wai^ GtAhtWH Gopb noYTe/MK oy ctoya«""^UI*? TaKopt oy Tp^kcKaBki^k, 
wji,h Tp^kcKaiiui^a oy AoYMiiHHiJtoy , wj\,h. AoyHHHnt oysii ^kAw o^ 
G^kMfHoy GT^knoY h no a'^'^'^»^ o\';\oKpoY Goahi^oYj wji,h ;\oKpe 
BoAHU,e oy Xothujk, wjs^h, XoTHma oy PkJKaHoif , wj^w PkH^anf 
noYTfA\k Ha Kopk o\f KpoYHJfKkCKWH A^kak, ivak A^kaa o^ HOTOKk 
KOHk noAia. cfAO y\oKpa PiiKa ckaaceakKH h ck Kkck/UH Mcrraa\H h 

Q>\f HI€H OypOHkHH KOHIOCH, KOH CO>f KklAH O^ CTapf KpaAHl^c; A Cf 

/Ufrra y\oKpoH P'kni5: a^ An.vAa, wa** An/Ma oy AoyMHHk KpkCTk, 
WA'* AoYHHHa KpkCTa o^ lik\-Hk, wai* Iik\'Hia no pTo»f np'kKkiHE 
oy H/\aHHHOYGT/\kGHi;oy Hoy /\oKKo\f H o\f pkTk oYTopki^k no A^k- 
aoy HaBpitTO h ho A^kaovf Tp^kKkHkKf n/\aHHHE h no A^kaovf /UH/MO 
AOCOYrkCKoy nAaHHHO\(' h ho a''^^^*^^ ^*^ naaHHHf rpkHkMapECkCKC 
or Ahhokhhoy h no\fTf/v\k HH3k AnnoKimoY h o\f HpkHHH IIo- 
TOKk A'^ cKfTOCTe^aHkCKora yP*>V*^*''*'^'^V'^'^- ^ Koa\0/\\a Mtra ao 
rpaA^MkKora ypHcoKoifaa ii wa"^ Ko/vvoy o\,- l|JaKkHOY IIo/\raHO\f h 
no A^fe^^^^V ^V Ii'kTpoiiifKHHf o\f IlfAHH ne\-k oij* /^para/^iiieKk no- 

TOKk H HH3k HOTOKk Oy pliKO^i' H HH3k p^kKO^j' O^ AH/Mk. H npH- 
A0H;H KpaAI€KkCTKO /UH l€KAHCHap\-a LiaCHAHra /VtWHkAHMCKHKra 

H ck leroB^k/vik ceao/Wk 3Epk3EK0/Uk , a /v\ir'k /vvovf 3k Kp^kcTOKk- 

l|,f/V\k, KaKO nOTfMC Kapa H3k J^fiHiWA H WA»^ Kapt Ha HAHHHOVf 

HpkKkKk A<> HOAOKHHc Aoyra Ha noyTk K^kaonpkKOBkCKki , a ck 
IIocTfAkKaKH /Wfrra wa»» MeA^^K^krMira /^oaa, KaKO rpfAf naoMk- 
KHH noyTk Ha PanKa riocTCAkijjaKa KoyKio h na 3ac'kAaAHi|jf h 
HOCpHkAk rpaAHipa oy ^pH/v\k h no whoh cTpan^k ^pH/ua ha 

^'kCTkHk, KaKO l€ yV,pH/V\k TfKAk nOAI* KfAHH Ep'krk ; TaKOJKA* 

H npOKonnra liorkAaHOBHKra ck KpaTHW/\Ak h ck CEAO/Uk ck lla- 
Ae:KH H ck Bkck/WH /werra/WH ov' KpkCKOKkCKon JKoyn^k; h oy aio- 

KOKHPkCKOH HtOyn^k MapkKO KoCTHKk H Ck A^kl^O/Wk H Ck CEAO/Wk 

MKAkMkHO/Wk H MpkHH /woy Epkyk 3acfAHi€. o^ Ko/WkijjHHH ckno 
Aa c( KOCH , a /Wtrra /woy wa»» ri€BkMHHe, KaKO no^^Tk rp«A« oy^k 
ropoy o\|' KoiuoYTo\f, n rop'k o\f GaKHHk cknoKock. K/\acH Pa- 

THUJEKkl^H H CKOH/Wy /V\{rra/Wl ; KAaCH GoYJUHMaHE H CKOH/WH 

/WErra/WH ; baach CapkAHijjaHe h cboh/Wh /wcrra/WH ; baach A^knk- 

MHHOKkL^H H CKOH/WH /WErra/WH ; BAACH To\f A^PUMCKCIi^H H CBOH/WH 

/Wfrra/WH. a ct kto X^^^ KkiTH coKaAHHi^H: o^f /l^^kMAYk Kpau- 
c/\aKk H MuYOf, OY li^k/^^k^^k MpocaaBk OYKpaTHMfBHKk, oy 
OanpaKraYk Ilp^kAaKk h IlpHkra IlaBAOBHKk, o\f HcTHHUKHYk 
PaAOCAARk HorAanoKHKk h Toyak h Mnpoie GpA<iHOKHKk h 97 

IlpHKoie BpaHKOBHKb, oy AioBOAHKHYk Mhyohao yV,paroc/\a- 
AHKi% H MHpa;k,k /^paroBpaTHKk, oy XpacroKHHH TpoiuaHk h 
MHAEuia H J^pAriiHiX H KpaTHa , o^ npHA-kn-kjCk Bohko h GTa- 

HH<UHpk N^krOieKHKk H G^SpOie H PaHKO Ck BoH\-HO/Mk 3ai€AH0 

11 ^paro/MHAk H XpaHHcaaKk, oy BaKaYk PaAO/Mupk FIpHKHMHKk 
H 3opaHk, o»/" rpi»'V\OMfa'k y^oRpOROu h lllHUja u y\fA\OHk h 
TopHHKk H y\,paHKO IIlanpaHOKHKk, o\f MaKHKu np'kaiOKk Kepo- 

leRHKk, IIpHKkl^k XpaHCTHKk, A\H/\OUJk Toai€HOBHKk, /^,0^- 

/VVHu,a, /l^oKpkHHHk XpaukMHKk, Pa^oc/^aKk IJIpkKku,k, Korofe 
FipaTO/WHaHKk, /V,parO(MaHk, XaivMkKo, l'oHa\Hpk, IlTo\fAra, Xpa- 

HfHk, IlOHKO, fi0V'AI^HHKk, IlOfTraHk Ck llp^k.^HCAaKO/Wk , lioHKO 
yV,ORpOIII(KHKk, OTaUKO rpoyKUJHKk, AXupkKO H SCTE/Uk C GoH- 

AO/Mk, HoYAH/WHpk , KpHTkKa, o\f llaairk oy IifAHi^^k QKpa^k 
Pa,A,HHOKHKk, Ilo/WCHk, llp'k,\,of, XpaHHCAaKk, oy Ko/wapayk 
PaAOCAAKk, flHkAP^kia, oy Tp^kKkHu Ao\j'Ka, oy rpkUkMapnrk 
Pa,/\,ovH H Koroie KoroYTOKHKk h Pa,\ocAaKk AioKocAaAHKk, oy 
Bpk/wouiH ToAoie h XpauoTa, A\HAj;aKk, o\f y\oKpoH Piijvk 

AnAraHOKHKk G/WHAk, IlHTaHk liklAkHHKk, y\oKpfTkKO FlOAHKk* 

a c( /warionkUH : o\|' lifAuivk ljAa,.\of , /l^po\f h;oj€ , y\pai'OHAO, 
N^krocaaKk, ;\parojiJk , KoTkJAkKO, Pahko, Fiopoie, GTaukKO, 
rpa,,\,oie, o\f Ko/wapa^k PaAUHk GTankiuHKk, A\HA0CAaBk, A\h- 

P0l€, A/VuAOKaHk, A\HAkrOCTk (FlOpOie /!i,OKpHKk, Pa,A,6TkK0 AXn- 

A0i6RHKk) A/VuAOCAaRk A^krAHKk, /^paia ;\paroKHKk, (V)Kpa- 
A»^!!,!», y\paroYHk GpkAanoKHKk, PauKo u KpaTk /W0\(' lioroie, 
XpaHH/WHpk, liorAauk, KpkMfA^ku. (^kAH aAkTHHi^HHHk ; 3a- 
Yapura H A\HYaAk, oy IIuAOTii ov' HuKHT^k, u wcTaKuc/WO 
Hjck, AA jyA j\,AKAK> i^pkKRH CRHAt 3A KkcaKO roAHi|if , 3a\'apHja 
• A- THcoyKe, a A\HYaAk .k. thcSkh. uocaAU Hroy/WCHk Hp- 
ckHHie A\HAoiua KpaTocAaAHKia h ck po^o/Wk o\f TpkuaR-k, j\,a 
saKivAa KAiOAE. h i€HJf KAaroAaTU ko^hi€h nocn'kujkCTkKOYK»- 
J|JH /WHH wKapaYk ce rocnoACKH /WOJ€/woy HaHkAOKpaTopo\f, A'* 
/WH no/WO>KE Ha coYupoTHRkHHKki /WOi€ Ha i^apa KAkrapkCKora, h 

nO/WO>KE /WH , H npUAO^KHH KpaAI€KkCTRO /WH CfAO Pk3HHHKI€ H 
Ck Rck/WH /WCrid/WH H .R. KATOYHa RAAYk , A CC HAaHHHC: 

n/\'kmk , ri€pORHii,a , nAOHHi^a, To\fpkTniik, h koyhh Kpa- 

AJ€P.kCTRO /WH 0\,^ FlHTO/WHpa O^fje^AHO^f , H CHI€ KC« nAaUHHC 

CKOH/WH /WErj;a/WH. a c( 3aK0Hk /wkponkyo/Wk, kto 3f/WAio APt*- 
>Kf , A'* wpoy: .i. AVkTH nkiucHHjj^E, .K. wBkca , .B. npoca^ 

7 d8 

. B . RHHOrpaAa MkTk MHjpO/Wh, raKO H nO HHHYk HPkKKaYk, 
3krOHa Ji,a H/Wk H^k, R'kj\,hE,0\f Ji,A HMAK, H l(JO 0^30^0^ K'kA'*~ 
BOMk, T03H A** C^ KHk/ljkKO/Wk HCTfJKH. A COKaAkHHKO/V\k 3aK0Hk: 

nkHJCHHi^E /UkTk, npoca /UkTk, wBkca/UkTk, BHHorpa/i,a /UkTk. 

A KOBaHHie H 3AaTapHl€ H C(J\,ht\Afi\i\e H UJkBkL^H H CTpkrOYHHI€ 

H BCH /wancTopHie a<* paKOTaio h wpK> laKo h coKa/ikHHi^H; h 

HTO \OTt COKaakHHHH H BkCH /UaHCTOpHie TfJKaTH >KHTO H BHHO, 
BkC£ Ji,A CkBpkCTOBaBkUJf H n0'kji,AJ\,( Oy l^pkKkBk. a ckHo A^ i^<^^^ 

KaKo H /u^kponcH TaKo h coKa/\kHHi^H TaKo H BkCH /uancTopHie; h 
Koia ctaa ckna H/uaio, ^a ra TaK03H h Koce ; a oy Koi€/Uk cea^k H'k 
i^pkKOBHora cknoKoca, a whh js,a kocj, rj{,( \e Hro^f/UkHoy 3kro- 

BOpkHO Ck 3kB0p0/Uk ; raPHETHHOy BkCaKk ^a J\,A\e, A HOnOBE J\,A 

Adw KpkjcoBHHOY, KaKo 10 cS H o^ HHCKO^fHa ^aBa/\H, lepe KoynH 

Kpa/\l€BkCTBO /UH TOy^H BpkYOBHHOy O^ nHCKOyna Y^OCTkHkCKO- 

ra; M^kponkuja paeoTa HkTHHf JKHTOTpivKAieHHie; caa^k j\,a 

HHHC BCa CCaa, KOH/\^k Hroy/UEHk nOBE/\HH ; lVTpOIJ,H, KTO c 

Hro\f/UkHO/Uk Ha noyTk rpe^oy a h/\h c KOH/Uk KaAo\fri€po/Uk no 

l^pkKOBkHOH paeOT^k, J\A C( l^pkKOBkHkl/Uk KpaUJHO/Uk YpaHHH, A 

KkTO ca/Uk rpf;i,£ no i^pkKOBkHOH paKOT'k, j\,A c( WAi* KoyKie YP^*' 
hh; a BHHorpa^k BcaKk j\,a Kona h/\h nonk H/\h kto /\ioko, KkTo 
3(/UAio AP^" 5 " '»Ko c( no H-kKoie/Uk rp^kyoY HaH«ce norop^kTH 
/UOHacTkipio, WTpoi^H jy,A no/uaraio A^kaaTH ; KAAYk, kto KOKHAf 
nacf, j\,A H« oy^HA^a B^k/^-kra wj\,\% KOKUAk, ho a^ ^* ]((iAHn 
M^kcEMHHO/Uk, a KkTO WKHf nacoy, a<* OY3H/uaio ua ri€wprHi€Bk 

AkHk WBHO\f Ck rarHI€TEMk, A HTO H^kroyKH, ,\,A HAaTH, A tWk- 
CfMHHOy A** 0Y3H/Ua; CpkKHHk Ji,A C( \i( /KfHH 0\j' KAAckYk, AKO AH 

cf WHtEHH, ^a K> BfA* c»V 'M'kponkYe, h ^a i€ hi€ /u^kponkujk- 

Kkl3aK0HkH OyHOYMHIO l€l€ ; 3f/UAra HpkKOKHa^a C( Oy Kk(Yk)HH- 
KO/UOy Hf J\,AKA', A KkTO npHH;\,e K i;pkKBH, aKO l€ COKaAkHHKk, 
^a C( Kk COKaAkHHKO/Uk npHCa^H, rj\,( KC>\fJi.( WKHAHI€ 3f/UAI€. 

wj\,i^T(CA ji,A niv hh w^k Korape ceaa hh KoarapHHOY hh coKaak- 
HHKOY HH nono\f; a 3a paTai€, koahko hma HroY/U£Hk nAoyroBk 
oy KOi€/Uk cjA^k , wAi^ Torari€pe ceaa ^a nocTaBH paTai€, Kora 

JfOKie; H Oy KOI€/Uk AK>K0 CtA^k KkTO C( /UaHCTOpHI€ WKp^kTaio, 

T«pe ct pa3kpoAc .r. Boara .^. ckiHOKt , ^a wcTane i€AHHk na 
CBoi€/Uk /U^kcT^k , a wcTaAH j\,A nocTOYne oy coKaAkHHKc; ako 

AH CH 0Y3kAI0KH Oy^eTH 3E/UAI0 W;l,k /UivpOHkUlkKE 3e/UAI€, 

A WHk ji,A nocTOYHH oy /U^kponkjcc; nonoBkciJ^H ckiHOBe kto 99 

KkHHroy HSOyHH, J\,A CTOH C Ol^C/Uk Hd CKOl€/V\k JKApHcKHK»: dKO 
AH KHHre H( H30V"HHH, i\ WHb ^\A l€ /WfcpOnkYK; A ^A Ct nOHh 

wjv,k nona CTaKHH: dKo ah /wkponkUjHKk khhtoy h3oyhh, j\a le 

/WkpOHkYk. CMd TOBdpd ^\A Hi HOCf , Hk ,\A \'pdHH KCdKO CfAO HO 
l€A"'>'''» KOHia KOlf AP-^' 7 A^ "<^CH HpkKOKHH TOKdpk : A*» <»K0 
OyiMkpie HOAI* HpkKOKHH/Wk TOKdpOAtk, /i,A Td l^pkKkKk Hd iW-fccTO 
MOCTdKH, dKO AH OyWi^t Oy CSdiv , J{,A FA CfdO Hd /WkcTO HOCTdKH. 

noc/\ov\'k poyKd ntndTk .jy. AHHdpn d 3d Bpd>KAOv-, Kd ko m- 3d- 

KOHk nO CpkKCKOH 3fA\kdH , l^pkKKH nO/\OKHHd d HdKOAKHHH HO- 
/\OKHHdd. KddCH 3dKOHkH0\j' COdk ,\A HOCf W,\W ,V,0\-O^V,kKd HpkKOK- 
HOrd, d HkTO RfKf A*^"*f<5V' A'* •^'-«^Tk nOdOKHHd HpkKKH d 110- 
/VOKHHd Kdd\'0/Mk : dKO AH HpkKKd 0\f3kdlOKH , H T03H ,\d H/Wk 
WAI^K^V"""- ^"" '^'*^'* CKpklllHKkUJf, CHdCf /MOH, H Hp^lvAd- 
JCO/Mk EOM;kCTkKkH'kH H HfH3kpfHnikH'kH ^VPK'»^*»^'^ TK0I6H , Tkl 
KO l€CH A**Tf'^*^ Kddrkl\-k, HCTOHHHKk KCdKO/WOy A'tHHIO HfW- 
CKO\|',l,kHklH, OVCdKiHIHTe/\k RckdVk npH3KIKdKM|IH.Uk Tf HCTHHOIO, 
Hf YOTfH HHieAMHO/MOy/Kf HOI'HKkHO\('TH, Hk nOKCd'kKdl€ Rkck/Uk 
CRdCTH C( H Kk pd30\j'/V\k HCTHHkHkl lipHHTH , KkCdHkCKd KO 01'- 
AKIKdiaiOTk Cf TdKOBO/V\0\j' Ck/VVOTpfHHK" , MKO 3d HdlHC CHdCfHHI€ 
KkHdOirkHHTH C( H3K0dH , H nOKd3d CddKOVj' CKOIO 0\,'Hf HHKO/VVk 
CKOH/Uk, H Hd/VVk A<<POKd B-kHkl^k l^dpkCTBd 3E/VVdkHdrO , H 110- 
Kd3d CddBOV CBOW np^kAK l^dpH 3{/VVdkllkl/VVH H /VVHOril/UH l€3kl- 
KklH, H HdKkl rOTOKdK- HdAVK K'kHkl^k l|,dpkCTRd HfKfCHdrO, pfHt 
KO Bk CBrrk/VVk CBOI€/VVk l€\,'dHkr{AH : llpHA'kTe, KAdrOCAOK^HH 

W'rkn,d /vvoi€ro, HdC/vkAOYHre ovroTORdHkHOM- kamw ndpkCTKO 

HEK(CHOI€; H HdKKI : H^\(H^( ,/V,kKd HAH Tpkl€ H/VVf /VVOI€ HpH30- 

KoyTk , Tor d3k i€C/VVk nocp'k,vk H\-k; h npopOKk /i,dKHAk taa- 

rOAI€Tk : C( KOAk A^KpO H KOAk KpdCkHO leJKf JKHTHH KpdTHH Kk 

Koyn^k. IV cf/VVk ko 3dK{L|jd tochoak HxHkotk K^kHkHHH, cero pd- 

AH H d3k rp^klUkHklH H HCAOCTOHHklH pdKk XpHCTOy GTt^dHk 
OVj-pOUIk .r., KOrOAVk nOAVHAOKdHkHkl KpdAk KCfcYk CpkKkCKkl\-k 
H nO/VVOpkCKkl\-k 3(/VVkAk, CkKpdyk 3kK0pk CpkKkCKkll€ 3(/VVkAI€ 
dpk\-HI€nHCKOYnd H lenHCKOYIIHH H HrOY/WniU H Kd3Hk^C ll Tfllk- 
HHI€ H BOI€BOAKI H CAOYrKI H CTdKHAkHf, H 3kr0K0pH\-k C( Ck HH- 
/MH , H npUI^Yk KAdrOCAOKfHHI€ IVTk rOcnO,\HHd /VVH H IVTkHd 

dpk\-Hi€nHCKOYnd y^dHUAd H Kkckyk i€nHCKOYnk h KkC'k\-k uroY- 

M(HK H WTk KkCerO CkKOpd CpkKkCKdrO l€>Ke W HpHAO;KfHHH \'pd- 

/vvoY c«/moy; h KkTO HcnoKkcTk, aiKt w /Mku^k /MHAOcpkAura 

7 * 100 

GOjKHia? noKasa hioao ^^HKH^kie h caaBbLH^kie BckY"» MK>/vfCh. ypa- 
Moy cf/MO\f ;KHMiA*'W<^V " CHi€A\0Y XP'^^^'''*^'^^'^*^^ 3anHcaBai€aA0- 
/Mov B.W ^oA\o\j' Kpaai€BkCTBa Mn o\[ IlopOAH/MiiAH BkHcsanoY no- 
R^kj^H ce u,i\fih BAkrapkCKKiH MnYaHAk LIlHiiJk/uaHHKk ch HH'k- 

MH CHAhHHAXH .^^^^H l^apH H Ch HHOnAE/UtHkHH/UH l€3KIKkl H 

A\KHorH/UH noraHHH , na BpaHk KpaaieBkCTBa a\h nplii^TH ^q>T( 

CpKBCKOy 3£<UAI0: aSk }Kf npOTHKOY l€MOY H3kUJkA>^ H Ck 
Bk3AI0BAI€HH/Uk CKIHOA\k KpaAI€BkCTBa A\H , /UAayi,HMk KpaAI€/Uk 
GTf^aHO/Uk, H Ck Bkck/UH BAACTfAH KpaAI€BkCTBa /UH H 

Bk^A^fesk poY^^k Ha HfBO H peKOjck: caaBa TfKiv, np^kB^knkHkiH 

i;apO\f, WKO HfnpaBfAHC» nOA\klUJAI€HHI€ H HfHOAOBkHO CkBfljJa- 
HHI€ CHH U,apHI€ CBEL|JaUJ{ W AtkH^k ; H BklBkUJEH pATH TOA^k/UHiH 
Ck nO/UOliJHIO BOJKHI€K> H <UOAHTBa/UH CBfTklYK pOAHTSAk H np^fc- 
pOAHTtAHH KpaAICKkCTBa /UH l^apa A\H\*aHAa 0\fKHYK, H WTk- 
\e)(h nOHOUJfHHl€ I€r0 , H HHkll€ l^apf HOK^kAHYk H pa3kBHYh. ; H 

Bk^t^k A^cToraHHm uyk ua M^kcT^k pcKO/wk/Uk BeAkB/\OYH;Ai* Kb 

A^kTO .^8iVAH. iU^kcEl^a HIOAra Kk .KH. jy,\^iih. Ji,A T^k/Uk 0\fKO 

CAkiujaBkUJE, BoroAWBHBara HfA<»> pa^oy/uiiHMk i€H;e ua uack /uh- 

AOCpkAKII€ B0JKHI€, HOTkipHTf C6 CHI€ /UOl€ npHHOUJ«HHI€ H J\,A- 
pOBaHHI€ YP'*'^'^^ CC/UOy HC TkKk/UO MkTO paSOpUTH HAH WTkHf- 
TH, Hk naME H HCA^^^^^^^^I^I^^I^Hara UCknAkHHTC, H/Ua/Uk BO BkCH 
HiHBOyHJfH Ha 3f/UAH Ck/UpkTk BkKO^fCHBkUIE PpOKOY np^k.VlTH 

TfAtca Hauja. j^a i€ro>Ke Bork H3B0AHTk KpaAi€BkCTBOBaTH no 

/UH'k Bk KorOA^ipOBaHH^kA^k WTkHkCTBi: HaUJE/V\k, Ha TOrO Bk3k- 

Aaraio KcaKOY no/uonjk h wcBfTOY, j^a aijje kto yv,P*^3H«Tk pa30- 

PHTH WTk 3anHCaHkHkIYk Bk JCPHCOBOyAH Cf/Uk BkHOyTpk HH^h 
AO/UOy HAH WTk BkH^kuJkHHYk, TAKOBklH J\A KOyj\,(Th UpOKAfTk 

H 3aBe3aHk Bk CHH B^kKk H 8k BO^A^^VM^" ^^^ rocHOA*» Kora 

KCfAPI^^HTfAra H WTk np^kMHCTkll^ l€ro /UaTfpf H WTk Kkck^k 
CB£Tkl\*k WTk B^kKa KOPOY OYrOAHKUJH\*k , H A'* i€CTk npHHk- 

TfHk HioA^k np'kA<»TeAio h KaHHOV KpaTOO\fBHHi;oY , h a<* h* 
ck/UHAHTk c( rocnoAfKH raKO H GOAO/Wk H Fo/uopk, H A*^ CTa- 

H6Tk Ha C0\fAHl4JH Ck WTkpEKkUJH/UH C( CAABkl KOJKHI€ H pfKklUH- 
/UH : Bk3k/UH, Bk3k/UH, paCkHHH, KpkBk I€r0 HA HaCk H HA MEA'^X''^ 

HaujHYi^, H WTk KoroA^JpoBaHkHaro na/Uk B^knk^a a** KOYA^Tk 
npoKAfTk H 3aRe3aHk a/V\HHk. 

*|- GTf^auk 0\'poiuk .F. no /Uhaocth bo^khch 

KpaAk BCkyK CpkKCKHYk H nOAVOpkCKH^k 3e/UkAk. 101 

Origiii. iiiembrau. iii iiioii. Decaiii. CiioMeH. 176. J\,e- 
4aH. upBen. 47. 

LXXXIV. (1332) 6840. iiid. XV. 13. junii. 

Actum de cella S. Sabbae in Caryis (Orahovica) in 
moute Atlio. 

Initium: (loHie.^c RAaraaro Kopfne ^.oupaa OTpacah. 
In mon. Cliilandar. P. Uspen. 177. 

LXXXV. 1332. 23. octobris. Ragusii. 

Stephanus, Bosnae banus, et Ragusium ineunt pactum 
spectaiis ad lites inter Bosnenses et Ragusinos. 

Ba Hiwi wTkna h cnna h cBfTaro A^X"*- ^""^ nHcaHi€ wai» 
noportHra cHHa ROJKia aHfTK .^aTaK. a^kTO, HH,i,HKkTHOHh .c7., 
aurycTa aiHCEi^a .ei. aahw ha CRiTt A\apKi€, rocno;k,HHK RauK 

OTEnaUK STBpK^H SaKOHK, KH 16 UpKKO RHO M(rK> BoCHlV<V\K H 
/^SRpOBHHKO/UK, Ji,A 3tiA RCAKH HaOKtKK, KOH 16 SaKOHK HpKBO 
RHAK. aKO H/Ua ;V^I^P*^l^*i^tHHHK KOIO HpaBA^ ^a ROUIHaHHHS, J\,A 

ra no30Kf npHi^.K rocno4,HHa Kaua H/\aH npHi.VK HtroKa K/^a^aoua, 

(iC>KA Ji,A iWii HC kS^C WArOBOp'kTH. aKO ROUIHaHHHK sauiUH , Ji,A 

HHt ,i,i5o:KaHK, ,\A /V\y HapcME np'kcEKH caMoiutcTS, KOi€ /\iORO no- 
cTaBH RauKpoAi^? <»f^c KS^f noAORauK W4,k RauoBa po;i,a tko, 
;i,a /mS c8 nopoTHHU,H w^k HtroKa nac/WCHa, Kora /\\8 \*OTfHi€; 

a TOH ^\A C( 3Ha, J\A H( M07K( TfY*M llOKtrHSTH , A K(K( H( /MO- 
}K( np^k^K HHKOra MH UapCKH. aKO AH rOBOpH ROUIHaHHHK HA j\ii-' 

RpoBMaHHHa, j\A FA no30B( npiv,^,^ yt,8RpoBHaHH Ha no0(j\ii. aKO 
3anuiH, j\A /\\8 HapfHf np'kcfKH ca/V\ouifCTy, koh c8 8 Fiochh, ua 

CBOIO B0/\IO, a ,\,yKpOBHaHHHK ,\A /\\0/K( HORfrHSTH Tpf ^1» > ^KO 

i\( npivie/Wf, KoiC/wy Hapcsc RoujHaHK, a poKa TaKore ^a h( k^j\( 

,a,yRpOBMaHHHy , KOH CH H BoCHi^ , J\A T0/W8 HOpOTHHI^H « BoCHH, 

a KOH 8 SaBpKmio, TaKOi€ 8 3aKpKmio, a hhc/wk y 3aBpKmH, 

TH/WH 8 SaBpKIUH TaKOf HOpOTHHl^H J\A C8 H R0mHaHHH8 3 J\ii- 
RpOBMaHH. a KTO ,/l,8KpOBMaHHHK 8KHI€ aAAH HOCCMC 8 HoCHH H/\- 

AH RoiuHaHHHK ,^8RpoBMaHHHa , Tau npaB,A,a j\A le np^k^^K rocno- 

AHHO/WK RaUW/WK, A WC8^K J\A r0(J\( RaH8 Ha HHYK. aKO R8,j^e 

CBayva RomuaHHHa 3 A^KpoBMaHHHoa\K 8 ^8rpobhhhh , j\a c^j\h 

KH«3K 4,8KpOKaMKH H C8,^l€ , A raOKa WHKHHH. aKO HMA CKAJ\i$ 
A^BpOBMaHHHK 3 AP^^O/WK CB0I6/WK 8 BoCHE , POCUOAHHK CaHk 102 

J\,d l\t HtWA ntHAAU. aKO /\H Cf no30Ri> npHi/i,!» BdHa, Ji,A M,\f 

wcHji^h rocnct,\HHS RanS, ^ i|io c( wc8;i,«. aKO RoujHaHHHh Syhth 

S /^yKpOKHaHHHa 3A KOHia, a WHk Ki>^4,f ^KpaACHb HAAH SYSUJfHk, 

a npaBH /i,i)KpoKsaHHHk: a\o-i(s kohk KaaipH, Roara: ra caa\k kS- 
HHO, Ht 3HaA\k wAi^ Kora , BOAaMnoKie, w,A,k Kora i€ KSnaeHk, 
Boara nplvCfJKf caA\oujfCTk, MHCTk ,A,yora ,\a rS,a,£. h aKO KOiuHa- 

HHHk KS,a,e ,A,yOJKaHk, a HOKEPHC H3k KocHe 3 ^^'^•"•^'Wk, Ji,A mS 
HHI6 KHEpe HH pi>KC WAI^ rOCHOAHHa RaHa. H aKO ROUIHaHHHk 
H3kME ,\OKHTaKk ,\,yKpOKaMKH Ha KfpS, H KHHTa K8,A,f S /i,yKpOK- 
HHU,H, aKO KHt3k H Ci>,\,l€ IIOUIAK? , J\,A l€ KHHPa npaca , Ji,A 16 

KtpoKana, ,A,a uaaTH ,\,^KpoKMaHHHS h R{3k np'kcTaKLj[jHHc. «iko 

AH TaTk HAH Y^^^^P** i>3A\f ,A,SKpOKHaHHHS 8 KaHOKS BAa,A,aHIO, 
TKO Cf 8KH-, A^* HAATH ,,\,8KpOKHaHHHy Kf3k HpHCTaBl|JHHe , a TO- 

ciio,,\hhS RanS KcaKH ujfCTk boaoba na cboio raaBS. u j^a ce hc 
BpaTs , aKO paTk K8,i,f, Mfca Rork ^ahujh, /Wfrio Eochwmu 3 

yV,yRpORHHKWiUk, ;\a A'* rOCHOAHHk RaHk GTfnaHk pOKk ,A,8RpOK- 

Hanw/Uk .s. iMHCfiJ,a, ^\,a ch norio S ;\yKpoKHHKk caoko,\ho: ha 
TO ha\ { Kfpa rocHOAHHa Kana GTtnaHa. a ,d,i>KpOKHaHt ji,A JKHRiJ 

Yi>/MCKO/Mk 3f/MAWA\k i> HH\-k 3aK0Hy iJ HpkBW/Uk. A WBO/Ui>H HH- 

canio CBt,\OKk ^KSiiank KpivKiua h bcahkh RoieROAi» Ii/\a,/\HcaRk 

PaACUJHKk H EoKOCaRk TfHHkHKk, Fa,A,OCaRk XAaneHOBHKk, 
GTfHKO Pa,\OCaAHKk, MnaOUJk BSOKaCUKk, GTf^aUk ^piJjKHHKk, 

FiiJAHcaBk FoHcaAHKk, GAa,\HcaBk B^oKacuKk, AlHOTfHk /y,pa- 

JIUJKOHSKHKk , lIp'kKHCaBk AluAOKpaTHKk. A WJi,h 3aBpkUJra >Ki5- 
naUk HBaYaUk IlpkKHAOBHKk, IiaaTKO y\ORpOROI€RHKk, HfOHHKk 
YAAHk HRAHk lii5,l,HCaAHKk, /^HROUJk THfYOpM*^^"'^'* ? PoHCaRk 
EoHCHAORHKk H KpaHOlUk HeHpkHHKk, KHf3k IlaBaO XpkBaTH- 

HHKk, GTaHau^k BoHcaAHKk. a cuiou KHur^ HHca Hp^kKoie AHMKk 
RtAHKH CAaRHora rocnoAHHa Kaua GTfjjaHa, rocHOAHua CRC/Uk 
3C/UAAra/Uk Kocaucnf/Uk H Y^/UkC^E/Uk H ,\0H«/Uk Kpai€/Uk rocno- 

,3,HHk. a CaU Up^tHHCaHk YP^kcOROH , KOH Hp^kHfUJe nOKAHCapkl€ 

,a,i>KpoBaHii,H wj^h rocnoAHHa Kaua, Ai>Hf AVapkKa ASKapeBHKa h 

Cl)fAHHk MaTHHk IlEAHHtBHKa, KaKO l€ 3aK0Hk RHO /UfTIO rOCRO- 

4,WMk RocancKW/Uk CTapw/Uk h wji,h. noHCAa CRtTo noHHRUja, js,a 
c( H( no/UfTf, naH« ,,\a c( 3Ha, wroh j{,a ^fiAUH rocnoAHHk 
Kauk S CROio kSkio, a aP^i^h jCpScoBOH ji,A Ypauu rocnoAHHa Kaua 
GTfnana GTmauk BEHHSAHKk. np^knncajCk w^i* 3anoBfAH KHesa 
A^cpoRaHKora h CRcra RUKra, ifjo h/u c( bhaeao, toh nHcajcti; hh 103 

np'k(l\KOYI» HH y/MKOYI»? H 3^11644^^^^ nfHaTW» IVnKHHC A^Kpo- 

BaHK«, H nc»TKpk,\HYk, raKo ,A,a 16 KcaKO/wS BfpoEaHo «Ko rpa- 

/UaTHKh WHKHHt ^SKpOBaMKf 8 KpivMf KHfSa MaBpOJKTHKa 
i5n/\yK«HI€ Hc8 XpHCTa . ^aTAK. A^kTO, HHAHKTHOHa . cl ., MHCf- 
U,A IVKTOKpia . KT. 

Cod. ragiis. fol. 52. b. : 1332. die 23. de otiibrio priui- 
legio de ban Stipan per li piaidi escoder debito in Bossna 
con e per guera dar tenuine a Rai^uxei mexi VI. 

LXXXVl. (1332) 6840. 

Stephanus Uros 111., Serbiae rex, crucem donat ec- 
clesiae in Decani. 

^ew/W . Mw GTf^j-uiHT» ypowK .r. Nca\aH<fv . « ., /Whao- 

CTIK> KOJKIfK» l^apk BCfCpKCKHY H HO/MOpCKHY Sf/Wak , CfH Kp«CT'h 

MtcTHOf ,\p«Ko, Ha H{A\a;( pacnfT a tochoak Ham'K iHcoycK 
XpHCToc-h, npH/^oJKHYTv ,/1,0/wS naHAOKpaTopoK\- 30K0/Wk ja^f- 

HaHH HfOTfTO KO K\,-AVM"^' KivK^K, mKO^E KTv p\|'COKOaH SaR^k- 
LjjaHO ECTk. 

Inscriptio recentior in cruce, quae est in ecclesia in 
Decani. /^eHaH. ripBeH. 33. 

LXXXVll. (1332) 6840. 
Stephanus (Uros 111.)? Serbiae rex. 

GkJTWH GTfi|iaH'K Kpa/\K 4,fMaHCKIH . ^SiV/W . 

Inscriptio recentior in cruce, quae est in ecclesia in 
Decani. /^enaH. npBeH. 68. 

LXXXVUl. (132.5, recte 1333) 683.3. 22.januarii. ind. l.PoIog. 

Stephanus Uros , Serbiae rex, Ragusio vendit Rat, 
Ston, Prevlaka et regionem maritimam a Prevlaka usque 
ad Ragusium et insulam Posrednica quingentis hyperpy- 
ris annuis. 

FocnOAt^ C HfKfCf npH3pf KHAfTH CHHH MAlVKfHaCKHE H SCAH- 

maTH raacK KCfyi^ 8nKaioipfY«* "<* ""*> AP^^f» WKaacTHW KciJ 

TBapK , H/W>Kf l^apHf i;apCTBi>IOTK H /W^MHTeAHC JS,ph9i(Th 3{A\AI0, 
KOPK i;»,HHK Hc8 XpHCTK BKMfpa H 4,aHaCK Ta^I^itf H ^a KHEKH, 
H3aKpaKHH CKfTH pWJ{,HrtA( H HpapWAHTfAf KpaAfKCTKJ CpKnCKHf 
31/WAH H nWMOpCKHC H RplVCAaKH H\-K nAMf KCfJCk l^apk 3(/WaA- 104 

HHYb HA 3(MA» H tlAKh Ha HtbltCH li^kH^H CB^kTAHfAXH SKpaCHBk 
H\h CAKCHAMs. CBfTHfiUH, lilKU' Ht ^TAHAA Cfc fCTk BC(H BaCEAtHEH 

KAajKtHak H\-K naA\n'K. wt H»^:Ke nafA\fHC h a3k HsaepaHh 

KHYI» nOA\WI4JHIO KW;KIj.«K> H np6'IHCTtH fro A\aTfp{ H A\OAHTKaA\H 
H\-K GTfnaHk, A\HAWCTbK> KO?KkfK> KpAAb BCHE\-h CphnCi;H\-k 3«- 
MdiXh H nWA\WpCKH\-k, H}Kl H( J!^AA(H( WTh HHyk HAKTkK» , HA 
HpaKKHiJKK H KaHSKK, CHH JKf H CKHaCAf^HHKK HCTHHH WTK CB£- 
TarO H\-K KOpivHf, nOBfAivHHfA^K H Ci>;i,WA\K K0:KHEA\K HpHfiMK 
BC8 AP^«'K^ CpKHCKIie 3fA\Af H ck^K HA HpHtCTWAH KpaAfKCTBa 

cpKCKaro laKW i^apK h BAa^iiKa BCfA\8 CTE>KaHKio cBrrHf\-K pw- 

^HTfAK A\OHYK , H WTK CBHf\-K npHEA\AE HACTK H CAaBiJ H A'*P" 
A\HWrHf, BK ckYH^f BCH\-K KH^^^^kyK CpHaHi> AWKABK H B^kpHW 
HOpaKWTaHKE pWAMTfAfA\K H HpapWAHTEAfA^K KpaAJBCTBa A\H H 

caA\W/v\S KpaAfBCTBS MH BAacTEAK cAABHaro ppa.i^a ;\8KpwBHHKa, 
H Ba npKBOi A\oe npHUjacTKf KpaafBCTBW A^pn? ^'^^ 'V^h A<*pw- 

BaUIE, .H. THCSL|JK HEpnfpK HHH£ A\HOrH£ nOTpEKH KECSHCACHHE 
Ca AKiKWBKK) ^^1^ HCAHU,{A\'kpH0IO , H 3a SA^^O^AEHH^k H\(h pa^H, 
KKAH nOCAaUJE KpaAfBCTB^ A\H CBOE BACTfAC H BpaTKIO CBOIO Ha- 
BAA AYapTHHSLUfBHKa H KaHA^CTA FOMfTHlia H HHKOAi> ASKApe- 
KHi^a, H A'*\* "'""^ ^ A\HAWCTHIO H C yTBpKJKAf HKf MK PaTK GtOH- 
CKH CA BCka^H A\ClsaA\H CBOHA\H H 3aCfAKH H C AIOAA\H , H ^A CS 
WKAaCTHH ^HA^TH PA HA Ilp^kBAa^H H Ha AP^^^WA^K A^^kcTHf, 

TA^k HA\K kSa* YTiiHHf ; H wi\i( HA\K npHA'»Xi* ^A*^ llp^kBAaKf 

S>C-KpaH AAOpa ^W A^KPWKaHKf A\ft.f H CfAHljJa, Koii CS TSH3H 
KHAA, H ll0Cpf1^HHi;i>, KAKW WHTfMf MtpfTKa ^W A\Opa : H TOH- 
3H KCf ^A HA\K KpaAfBCTBO A\H i> KaLjJHHS H A^kl^aA^K H\'K H ^H^- 

MKK» H\-K, a wnt^HHa A^^PWKaMKa j\,a mh ;i,A( na KcaKW rwAHHif 

na BfAHKK ,\AHb. .(. CATk HEpHfpk KHETaMKH\-k WJ\,h T0raH3H AVk- 
CTA AW\'WTKa KpaACBCTKa A\H H BCk/Uk, KOH\-k KOPk H3K0Aiv rO- 
CHOl^TKOBaTH KpaAEBCTBWA\k CpkKCKHA\K HW A^H^k , H Ji,A HWCH- 
Aa KpAACBCTBS MH BKIHi$ HA BEAHKK A^^HK S3ETH AWYWA<^>^>^ BHUJE 

HHcaHH .( . CATh HtpncpK, KaKW H AP^^^H AW\'WA^KK A^Kpw- 

KaMKH i>3HA\a KpaACBCTBO A\H : AKW AH /V\H H{ HAaT(tT)K HA 
pWKK, A** AM* A^^^^HHiJ. H Ti> HA\K A\HAWCTK SmHHH KpAAfBCTBW 

A\H S HoAW^^k Ba A-kTW .^swAT. (wkcf^a rfHBapa .kb. a^^hk, a 
tSh ck^i» KCfWCBcqjcHH cnHCKynK npH3pcHCKH npccHHc, Ka3Hai;ii 

BaAKAWKHHK, BOfBWA'» FpMHCAaBK , JKiJnaHK lipaTKW, KHf3K 
rpkrSpk KSpK-kKWBHlSk, CTaBHAaU^k MHAWUJk, BOfBWA*» A^'^"'* 105 

MaHb^kKh, r()a,j,HCAaKk C^mniH^a, Hhkw/U KSKia, apyn^i.HliKb 
MapHHk tiapaHHHh. h troJKf Kork H3B0A'k rocnc»A«^CTKOKaTH no 
Hack, /WWAW anw rocnoAHHa h GpaTa, cH«raH nHcaHk'k H( 
noTKopHTH , fJKf ^apwKaY^ 3a npaKS aiOKaKk Kac£AWA\k ,1,8- 
KpWKaH^£A\b, 3a nopaKWTaHke h 3a HacTk HyK: tko ah cne 

nOTKOpH, J\,A ( HpWKAtTk W^k rOCnOAHHA KWTA KCf AP'KHTf Aia H 
W^I^HpfHHCTf frOA\aTfpf H W^h .R\. CKfTHYK Ani>CTOAa H WTk .^. 
EKaHf^EAHCTE H WTk .THI. CKfTHfYI» WTaU,k HJKf KA NhKEH, H 4,a fCTk 
npHHTEHk H8,\," np«^\,aTfAIO YpHCTWKS, H WJi,h KpAAfKCTKa /MH Ji,c\ 
( npWKAtTk, a TAKWKHH J^A llpH/UE PHHEKk H HaKa3aHkE WJ^h. Kpa- 
ACBCTBa /MH, H J>k,A nAATH .(. THCyiif HEpHEpk, H ^A MH ( HtKfpaHk. 
OTf<^aHk nO /WHAOCTH KO>KH(H KpAAk KCf CpKCKf 

3C/V\A£ H noA\opcKe. 

Diiae subscriptiooes turcicae. 

IIo 3anoKE^H rocnoAHHa a\h Xa/V\3a Kera a\h Pa,^\,wHa ^h- 

'fcKk WKOH CKt HCHHCaYk HC-KHHrf KpAAA GTfHaHa Ha HSHW , Ka- 

Kw c( y 3anHci> roKopii. 

Tria a|)ogra[)lia chartac. versionis e latino factae in 
c. r. arcliivio Viennae. CnoMeH. 37. Origin. lat. menibraii. si- 
gillo avulso iu eodein c. r. archivio Viennae praebet annuni 
niillesinuim trecentesiiiium tertium decimum et tertium , et 
sequentem serbicam habet subscriptionem : cTf<fu\Hk no a\h- 

AOCTH KO/KH(H KpAAk KKCE CpkKkCKC 3EA\AI€ H HO/WOpkCKE , Ct a 

tergo: Priuilegium domiiii regis Raxie de concession Pun- 
cte Stagni. Apo^raphum cod. ra^. f. 22. b. habet sequentia: 
1326 a i\[ 22. zenaro fato in Polo«^o, priuilegio de re Stefano 
deRaxia, dono Ponta e Stagno e tuto Primorie sin a Raguxa 
e la ixola Posrdni^a, como zirchunda Neretua, e che li se 
dia per tributo perperi 500 con altro tributo de Raxia. 

LXXXIX. 1333. ind. 1. 15. martii. Srebrnik. 

Stephamis, Bosnae banus, Ragusio dat Rat, Ston et 
Prevlaka et insulas jacentes eirca Rat. 

Kk HAHCTaKk WTkll,a, Kk HCnAkHI€HI€ CHHA H CKfTarO J\,^\A. 

Ka AHtTa poiKacTKa YpHCTOKa .^aTar. ahjto, HH,/\,HiJiHa npkKa, 
.e1. 4,aHk Ha i>.. ^^pfKapa /UHCfi^a /UH rocnoyt,HHk GTE^ank, no 

/l\HAOCTH K0H;H0H KAHk KoCHH H ^COpH H GoAH H rOCnO,/\,HHk 
yOMCKOH 3E/l\AH, mKH Hpk . . . H CAOra HaUUa AIOKH/UO, H HH/Uk 106 

«MHAOCTk HMUiX Ji,MeA\Ci CA KOpHCTK" H Ca AK>BOBIO, KaKO Cf A^^T^M 

i?;»,pK>KaTH, Ka cKa(KO/V\i>) Kasai^, laKo ji,A SHaie KcaKH ctH ,j,hh h 
Ka Ki>,A,t>i|jf, KOH Tf nocAHf KHTH a/MHHk. H np^ksHpaHie, KAarOKO- 
A«Hi€ CKHf.A,"'''*'^'^ " a\Horo nopaKOTaHi€ w Kai[jHH6 H KaacTfak h 
aio^ie A^'^!"^^'^^^" " HaujH(a\k npapoA"TfafA\k h HaA\ii k(m 

A\HOrO, H )COTe W^h CfAf HOpaKOTaTH CA KOJKI€A\k Y*^tTHf HI€A\k, 
3d TO A\H, rOCnOAHH»^ KaHHkGTf^-jiaHk, H A\OH CHHOKf H SHi5HI€, H 

;i,o KOAHi€ cHA\f A\oi€ Ki>;i,f, A*^ KHfKa Kf KOA\a , ,A,acA\o H 4,apoKa- 

CA\0 AO KHfKa KH{KOA\a H KaifJHHi? H S OAfAAfHHTO AIO^fA\k Ji,ii- 
KpOBaHKH£A\k A HaUJHfAVk 4,pa3H£A\k Hp^kiaTfAfAVk KACk PaTk H 
GTOHk H IlpHvKAaKS H WTOKf , KOH Ci> WKOAO PaTa, H Ca CKHEiV\k, 

i|JO c( HaYO,\,H i>Hi>Tpa PaTa h Ilp^kKAaKe, h rope h noAAra, ji,^- 
KpaKf, AHfCk, TpAKf, Ko^f , cfAAaii Kcf , ipo i€ w;i,k Ilp^kKAaKe 
,a,o AoHL{ja, h ciJ^ki^KO h raoKf h KpkKH 8 A\HpS, jiL,A kSa^ Ha 

HHYI^ KOAAK» , J\,A HA\aiO H ^pkJKf , H J^A HHHf KCiJ CKOIO BOAAIO H 
YOTHfHI€ KAKO WJi,h CKOI€ KaijJHHf, ^O BHfKH KHEKOA\a, H J\,A CH 
KOAHH SH^ATH 3a,\,H, TOpHf, ;i,r-H-fA\k Y<^>THfHI€, H Hp-kKOHaTH 

npfKAaKS w,\,i» A\opa A^ a\opa h HanpaKAiaTH ha cbok» boaw h 

YOTHtHI€. H WHJf C( WKtTSl€ rOCHOAHHk KaHk GTtijiaHk CJKf H 
CBOI€ CHf A\t , AKO C( CAi>HH S HHfKOI€ Kp^kHf/Uf HAH rOCHOAHHk 
HAH BAaCTfAHHk HAH rpa/K,\,aHHHk HAH AIO^I^, KOH KH HaKOCTHAH 
PkT8 HAH np^kKAai^H, J^A nOA\OJKf , KOAHKO /1\0>K£ HaUJa IdKOCTk. 
A 3aT0MH WHKHHa H AlO^ie Ppa^^a ;\i>KpOBHHKa BCf 4,0KP0 WHKf- 

Ho rocnoAHHS KanS GTe<jiaHi> h HcroBCA\k cHHOKOA\k h cha\{h8 
H«roKi> 4,0 KHfKa wji,h A\i>uiKf rAaBf h 4,"^ sropfHia cBHfTa a^i€/\\o 
3a npHiBAaKS H 3a Gtoh^ .7. i;aTk njpknepa yi,o ^ropcHia CBHfTa 

Wjy,h T0ra3H A»>KHTKa, KO H/V\6 JCOAHTH Mf>KAi> HaMH i> y\8KpoB- 
HHl^H i^ OHOH Bp^kHAVE, AKO KaHk H HfrOBH CHHOBt H HCrOBE 
CHeA\t A\i>UJKOH rAABJ, H Hf ^8^^ rOCnOA^» \'OA\CKOH 3e/WAH , /MH 
WHKHHa A^f^P*^'^^*^'^^ A*»'^'"*^ WH3H A<^KHTaKk Ha WH3H A^^Hk 

CKeTaro IiAacHra .i. L;aTk njpkntpa, KaKO i€ 3ropa nucaHO. h 

Wip« Ct WK(Ti>l€ WHKHHa A^'^P'^^^'"^^ ? *"^*^ ^ HHJK0l€ BpHfA\e 

np^kA* rocnoAHHk Kauk GTe^aHk 8 yV^SKpoKHHKk hah HcroBH ch- 

HOBf HAH HtrOBO CH6/V\t A^ 3ropHfHra CBHfTA /V\i>UJKC rAaBf, Ji,A 
/WiJ A**'"*^ HOAaHf 3HAaHf Rp-kKHRaTH, AO KOA-H-t/V\ l€ CTATH, 

Kf3k HHfAHora HaH/wa. h wijje c« wKfTi5i€ wHKHHa Ai^KpoBaHKa, 
Aa H( np^k/Wf/WO 8 Ilp^kHfBAaK» h H Gtoh^ h 8 PaTk h 8 whc3h 
WTOKE, Kf CMO 83eAH WA»^ rocHOAHHa Kana GTf^aua, HtroBa 107 

BAaCTEAHHa, KH R^^\( HC/US HCBCpaHK H HCrOBCAtK CHHOBO<V\K M 

hepobS cnAMHtK» ^i,o sropeHiii cBHtTa. a ra rocno,A,HHK Rank Gti- 

^aHK 3aKAHHi> C( 8 CKfTOI€ KOHiie fKaHrfAHI€ H ^ . ,!\ . eKaHrfAH- 
CTA H 8 .k1. anOCTOAA H i> KCC AtOljlH CKf Tl€ , KOie CS i> /^i)KpOK- 
HHHH , aa iWtHl H 3A A\OI€\-K CHHOKA H 3i\ /MOI€ ClMiWt HO A\8Ui- 
KOA\K KOAHEHS 30 3ropHfHm CKHfTA , CKf TOH TKpK;l,0 HMaTH H 
APKJKaTH H Ht nOTKOpHTH ^O SrOpHfHW CKHfTa. H BC« KHlUf HH- 

cano a a\h okliihha h kcm aio,\,i€ ,\,SKpoBaMi;H kakhemo ct H ckc- 

TO KOJKI€ l€KaHr«AHI€ H 8 . ,1, . «KaHrfAHCTH H S . Kl . anOCTOAA H 
8 CKf CBtTf A\OI|IH, KOI€ CS S ^8KpOKHHl\H , 3a HaCK H 3a HaUJf 

CHHOBf H 3a Hauif (H)aTpajKi€ ,A,o sroputHra CBurra, Bct tkpk,a,o 
,\A H/waiWO H ^VP"^'*^ "'"*''* A'''* KOHna cKutxa HcnOiWaHHO. h 3a to 
cTaBAio a (rocno.vHHK) kahk GTc<|iaHK cboio saatS ncMaTK, 4,4 

l€ KCpOBaHO, CKaKH J\A 3Hai€TK H KHAH HCTHHiJ. a TOiWSH C8 .,A,. 
nOKEAAE..a.. ,\\mi AaTHHCHH A J\RH CpKnCI^HC , A CKC C^ HEHa- 

KfHc 3AaTHfA\H ucHaTH : A,Kiit CTa uoBCAAt i> rocHOAHHa Kaua 
GTf^fiaua a A^nt noKCAAf 8 ;\i>KpoKHHu,H. a to i€ nHcano 110^»» 

rpa,\,OiV\K nOAI» GpKKpKHHKOA\K. a TO/Wi> CKf,\,O^H 3KaHH A\OAEHH 

liHTauK TuYopaAHKK, Pa,\,ocaKK XAanoKUKK, Mhaoujk BAiJKa- 

CHKK, XpKKaTHHK GTf^jiAHHKK, GTf^aUK ;\pi5uiHHKK , TKpKT- 
KO HKaYHHKK, H 3A TO ,\A .r. Up^kcTAKf ^HKOUJK TuYOpaHHKK, 
IjiHTKO XAanOKIIKK, AVuYi^HAO MfHHtTHKK ,A,i>KpOKHaHHHK. 

Cod. ragus. fol. 25. a. : MCCCXXXIIl h di 15. de 

freuaro, priuilegio fato soto Srebrnich , bau Stipan eon- 

fermo la Ponta, e le ixole dono, le qual sono a perperi 

500 dar tribuo a re de Bossna, a non a^etar niun bosgnan iu 
Stagno ue in Ponta. 

XC. 1334. 19. maji. Dobrusta. 

Stephauus , Serbiae rex , confirmat donationem terrae 
Stouski Rt, vetat Ragusinos apud se recipere homines re- 
gis, et statuit sacerdotem serbum posse degere in illa terra. 

-j- llHUJf KpaAtKKCTBO A\H , ,\A l€ R^kAOAVO BCaKOA\S , KaKO 
C« KHillJt nopacpKHHAO KpaatKKCTBO A\H HA BAaCTfAf /»,i)KpOBKHKK6 
3a GtOHKCKH P(,\h^ H WHH BH^iViiBKUJC pacpKHfHHI€ KpaAfBKCTBA 
A\H UOCAaUlf KK KpaA«BKCTBi> A\H BAACTfAf CBOI€ /Ki^Ura EaKKACO- 
BHKM H /Ki^Hra }KSpKrOBHKm H NuKOAHHiJ MapKTHHSlllEBHKra 8 
nOKAHCapKCTBO KpaAfKKCTBiJ /WH , H npHJ\QiUi( KpaAfRKCTB» MH, 108 

II ^MHHHUJC RCt YOT^kHHie KpaA(BbCTBa M». J\,A &»J^'kKh K0Ai\(Kh- 
CTBO M», l€pe HjlHCTaUJf Hd KCS KCAK» KpaA«BbCTBa /WH , H Hpa- 
B^ C/\SJKKi> »\h KpaAfBkCTBi} A\H , H CkTBOpH H/V\k ^WHAOCTk H 

3anHcaHHi€ KpaaeBkCTKo -v\h , h noTBpk/\H H/Wk KpaafBkCTKo mh 
GTOHkCKH PfA**? '^^"^*>'* ^'^^ ''<" •€ A,Ai\<:> H sanHcaAO KpaafKkCTBo 

iMH, TaK03H J^A CH ra ,\fih'il{( CBOKOAHO Gf3k BCaKf 3aBaBC C iWH- 

aocTHio KpaatBkCTBa avh, T^kaxkJK;»,? WGpa30/Mk, KaKO H/Wk ra 
i€CTk 3anHcaA0 KpaaeRkCTBo a\H y np^k^.HW hobeaio; noHCJKe 

H/Mk nOTBpk^H KpaafKkCTKO -MH ,MH/\OCTk H 3anHcaHHi€ Kpa- 
/\f KkCTKa /MH , H no Cf/lAk ^\,A H'kcTk /V\f?K^i5 KpaaeKkCTKO/l\k /V\H 
H /V\frK> HH/UH HHKOra CRAJ^A pa^B^k HpaBO >KHTHI€ , KaKO l€CTk H 

npiirf BHAO. H 8TkKk/MHC/M0 cf /Mtrio coBO/Mk, Karo Hf np^kH/MiJ 

HHI€^/\,HOra HAOBivKa WJ\h 3f/MAe KpaAfBkCTKa iMH AHyO WHivYk- 

3H Aio^v" KpaafKkCTKa /MH , KOHyk 3acTame i? Gtoh8 h S PkTiJ, 

T03H J\,A CH ApkJKf C /MHAOCTHK» KpaAfKkCTBa /MH ; A 3A HHf AKt- 
4^H , KOH hIvCS W^k 3f/MA6 KpaAfBkCTKA /MH , 3a T03H J{,A H( HiWA 
HEHaAH KpaAfKkCTBO /MH ; H AKO C( HAH^^e KOH TOA^k MAOB^kKk 
WJ\h 3f/MAe KpaAf BkCTBa /MH paSK^k WnivYI^^H AIOAH , K0l€ H/Mk 

i€CTk ^aao KpaaeKkCTKo /Mh, koi€ 3acTaiuf i5 GtohJJ h H PkTS, 

I€p6 K^A^ HpHI€AH , Kk^H fa H/Mf HCKaTH KpaAfKkCTKO /MH HAH 
HAOKivKk KpaAfKkCTKA /MH , J\A J\A K»(3h ^SBpOKkHkKH H RAACTf- 
Af .^yBpOKkHkl^H npHCTaBa /MO/MiJ HAOBiCKiJ, H J{,A HOriO 8 GTOHk 
H 8 PkTk , ;i,a ra m\l( C /WOH/Mk HAOBiiKO/Mk. H KOAHKO Cf AIOyjjH 
HaH;i,i> W^k 3C/MAC KpaAfBkCTBa /MH , Ji,A l€CTk 3a BCf 3a TO 

;i,AkH;Ha wnkKHHa h rpa,i,k, ,\a »\h noA^»A* HAOK^kKiJ KpaafRk- 
cTBa /MH, Kora roA'k nouJAf KpaafBkCTBo /mh ; aKf ah HAOR^kKk 

KpaAfBkCTBa /MH Hf WBp^kTf HHI€AHOra HAOBHiKa WJ\h 3f/MAI€ 
KpaAI€BkCTBa /MH, A KpaAfRkCTRO /MH Hf H/Mf B^kpOBATH , l€pf 
l€CTk CHK03H, J\A HapfHf KpaAfBkCTBO /MH HfTHpf/Mk HAH HfTH/Mk 
BAaCTfAO/Mk Ai>KpCtBkHkKH/Mk , J\A /MH Cf WAI^K^^^^Hi^ ^ KOrOpOAH- 
U,ii A^KP<>KkHkKi5 npii^l.k HAOK'kKO/Mk KpaAfBkCTBA /MH , KArO H^k 
HHI€AHOra HAOBHiKa KpaAfBkCTKa /MH HH i5 PkTiJ HH iJ GtOhIj, 
HH l€ SCfAfHk HH CKpkBfHk i5 HHJ^k CbHvCTH HHI€AHHk HAOB^fcKk 
KpAAfBkCTBa /MH. H l€ljif Cf C8 3aKASAH KpaAwRtkCTRiJ /MH RAACTfAf 

;\,SBpoRkHk^H , ^A npivBHRa HOHk cpkBkCK;:, H j\A noi€ 8 l^pkK- 

KA^h, KOie Cy 8 GTOHiJ H iJ PkTiJ , KaKO l€CTk nORfA^iiBaAO Kpa- 
AfBkCTBO /WH. H AKf Cf 3rOAH pa3k/MHpHI€ /MfJKA^ KpaAfBkCTKO/Mk 
AVII II rpaAO/Mk A^^P<^Bi^^l^>^l^'^l^7 A** "* BOhM€ HAOK^kKk H3k 109 

GroHa H3k PkTa ha sc/Ukaio KpaAecbCTca mh hh ha HAOR-fcKd 

KpaAEBbCTBa MH. H dK« npivCTSnH iVnkKHHa A^t^P^^KkMkKa CH 
WK-kTk, KOH CS WS-kipa/XH Kpa/UBkCTBiJ /MH , J{,A CH KpHKH Kpa- 
/\fBkCTB8 /WH, H aKf HA\k H{ S3/V\0»Kf Kpa/\eBkCTBO /MH 4,aTH H/Wk 
83pOKk KpHBHHf, j\A /V\H Cf WA«*KAkH8 .7. BAaCTfAk ^iJKpOBk- 

MkKHYk, Karo H'kci> kphbh mh npHtcTiJnHAH wkHvTh BHUie nncaHk- 

HHK?. H KaKO KC CkypaHHTk KpaAfBkCTBO /MH CH WGiCTk H SAnH- 

caHHi€ KpaAfBkCTKa /V\H , Taro ,\a ckypaHHTk rocnoAk Bork ^S- 

UJ8 H T'fcAO KpaAfKkCTBa /V\H Kk CHI6/V\k B^fcl^^fc H Bk npH4,i>l|IC/V\k. 
H CHie CTBOpH H 3anHCa KpaAfBkCTKO /MH Bk A'kTO . ^A . H .T. H 

.A,i,. , /wkcti^a /v\aia .^\. Ji,h\ih, a [J^oL^aHk np-fcpi^MH h iK\\,k- 
HHca H 3anfMaTH na /i,OKpyi|JH. 

-j- C T 1 4"* a H k K p a A k. 

A tergo : 1334. Priuilegio de re, eonferina Poiita e 
Stagno, che non posano acetar ouieni de Bossua, e clie scliia- 
uouesclii preti Staguo. 

Sigilluui peudeus. Origiu. inembran. in c. r. arcliivio 
Vienuae. CnoMeH. 39. 

XCI. (1335) 6843. 

Frater Vita Catharinus conditor ecclesiae in Decani, 
regnante Stephano Uros III. 

<l>pa,\k FiHTa, /UAAH KpaT^k, npoTO/V^aucTop^k u^^k KoTopa, 
rpa^a KpaA^fcBa, ck^HA^ ob\'3h i^pKOB-k cKeTo(ra) uaH^oKpaTopa 
rocnoAHH\,* Kpaaio GTf4>'*HV V'^'^''"'^ -r.f/M^- h cKof/UV ckiH^* 

CKfTAO/V\\,- H np'fcKfAHKO<V\\* H np^fccAaKHO/VWj- roCHOAHHV,- KpAAIO 

G'rf4^aH\-. Ck^H^a ct 3A .h. roAHL|ik, h ^ocn^fcAa c ck Kcfc/Uk 

l^pKOBk Bk A'kTO . ;^SW/Mr . 

Inscriptio recensin ecclesia in Decaui. /^eHaH. npeeH. 13. 

XCII. (1321-1336). 

Stephanus Uros , Serbiae rex , pagos quosdani donat 
monasterio Chilandar. 

-j- K TfK^fc, HI€pap)CO H HKV\OTBOpHe YP"^'^'^'^'» HHKOAAie, 

npHna,\,aio h avoaio c( no/V\HAOYBaHHi(-/V\k TBOH/Wk TenAHH/Uk h 
cKopH/V\k 3acTovnAfHHiF,/V\k Kopa /MOKsro no/UHAoyKaKkuia /v\f, 

H3KfCTH M( ^OTf H3 rAOVfKHHH np^fcHCHOAH^fcro, n03aKH/»,'fcKk MH 

ovfKo AoyKaBH Bpark, wko h paHt/k,fH;cHkHa oyctpohth oytpokov 110 

j)O^HTf/\ra KpaAl€EkCTKa /VAH, H RbBpivLfJH Mt ^OTt Bh pOKh HO- 
PKIKivAkHH, raKO He KHTH A\H HaCAtil/l^HHKa CTO/\OY WTkMkCTKa 
/V\OI€rO , Hf BO/\flO HH Y*^T"fe"HI€/l\k I€r0 , Hb SaKHCTHK» H HpO- 
HOp/\KIKarO /MHpOApl^^l»^'» ? KkCYOT^k OyKO KO/V^kSHH I€r0 HOHf- 
C TH HfA*^^'''^ ^^* KbCnpHI€TH , Ha HOAOKKHk KklKk HO KCf/WOY 

pasKHi rp'kYa cfro HCT/\raBiua c^tkophth. ne tkmhio jkj cero 
»€AHHoro cKOKOJK^fHKira pa;v,H HK naHf Kcero cero i€CTKCTKa no- 

^OK(h)0 l€CTKpfljlH HKIHraUJHaid CAOKfCa CK HCHHTaHHI€/V\K, ;\,OKpO 
l€CTK CaHUiaTH, noaKSOy 0\fKO npHHOCHTH ,A,0YIUH, pfMf OVfKO: 
HI|IOVfl|JH CAOKfCa KAara J^KHSHK K^kMHOYIO WKpfl|JOYTK. IJ,apKCKOY 
0\j-KO TaHHOY A<>'^/"''* l€CTK TaHTH A KO^KCTKKHOI€ 7Kt CAOKO CK 
AIOKORHIO K'kpH HCTHHHHI€ H3KraCHHTH, npOpOKOy O^KO rAaPOAIO- 

ijioy KorowTKi^oY: caaAHJara cAOKtca TKora naMf Mtji,A ovfCTO/WK 

il\OH/V\K. 3,\« JK( H{ A<?BpO l€CTK Cpa/MAraTH Cf TAraiOlJJHYK HH TA- 

AAHKTa cKpHi€/V\a, i€ro>Kf H KKcnpHi€YO/V\K WTK poyKH KAararo 

HHTaTfAra HJH3HH, H HE np'kKO\,'A"'V\K aAKMOYHIf , HK HAm HaCH- 
THA\ Ct nHRA AO^YOKHa WTK HCTOMHHKa HEHp'kcH\'ai€/V\a HK-papYA 

YpiicTOKa H HOYA'''*''''^'''*^".'* Hu'^'?'^" ? npHCHHi€ i€ro h TfnAHi€ no- 

A\OL|IH. HO/V\HAO^KaKK Mf H SaCTOYHHKK ,Wt WTK KHAH/MHYI» H 
HfKHAH/VVHYK KpaPK H HpOTHRHHYK KpaPK H COyHOCTaTH ; KAaPKI 
:Kf II He3A0KKIKH, MAOR^kKOAIOKHKH KOTK, HpH^p^kKH HA Mt /V\H- 
/^OCpKAHH/VVK CH WKO/VVK, H3KfCTH Mt H yOTf w(TK) pOKa OyCTpK/M- 

uja ce, Ha tc :ke h ra3K hchocthahoi^ OYnKKaHHi€ HaA'ki€ cc h tkoc 

HAVC KCerAa HpH3MKaiO, KAAAKIKO /VVOH , TH Hlf /V\H J^ApOEA CTOAK 
WTKMKCTKa /MH , H Hf AVHfl|JOy Ct A\H'k , HK raKO KK CH'k KHA^fc- 
HHI€ KHA^kTH. Tra/V\ JKf H ra3K, KK XpHCTa KOPa K^kpHH KpaAK H 

CK KOrO/V\K ca/V\OAPt»^i^>Ai* KckyK cpkckh\*k H HO/V\OPKCKHYK 
3E/UKAK, GTf^aUK, KKHOyKK Hp^kKHCOKarO H cBtTaro H cTpauj- 

uaro Kpaara GTf^^aHa ^poma, Hp'ko\fHOYKK rocnoAHHa hh h 
Hp'kHOAOKHaro WTKi^a Gn/vvfWHa GT^fc^liaHa Ne/V\aHi€, uoRaaro 
/vvHpoTOMKi^a, RAaAKiKKi KKiRkiuaaro ca/VVOApi^>KaRKHa cpkkkckkiyk 

H nO.VVOpKCKKIYH 3f/MAK, H KpaAI€KKCTKO /MH KAarOCpKAHI€/MK Oy- 
/MOAHKH KKIUJf C/MHCAA qjfAP'''*TI* CH W CHaCeHH 3J^AHlia RCtJi,'^.- 

TtAHHie i€ro j^tcHiiu,t npuAOX'!* r^i» /VvkcTO p(KO/MO ^OKpyj(ia, 

H^OKp^kTOYk l^pKKKKK CKJTarO H RfAHKOCAaRHarO MOYA^^^I^KOpKl^a 
jfpHCTOKa NhKOAH SanOYCT^fcKUJOVflO H pa30pfHKH0Y A<^ KOHKHa, H 
/MHAOCpKAOKaKUJH Ct H Ch3»J!L,A^h H WKHOKHYK YP^'MK TKH CKfTa- 

ro MO»fA<*TBopHa Nhkoah , a^ i€ctk kk no/M^fcnK kpaai^kkctkoy 111 

MH , naHE /KC KK TOH l^pKKQH ^a KpaAI€BkCTKO /UH H npHAOH^H 

cfao /li^ctKpoYHJOY ck saeljAO/Wk h c naaHHHO/Uk h ck /U/\hhh h 
cknoKocH c /Utr^k/WH h ck Bck/UH npaBHHa/wn cf/\a Toro , cf/\o 
/Koypn c /V\{rr;aA\H h ck Kck/WH npaEHHa/V\H ce/\a Toro, cf/\o 
tipkKHHi;a c /wer^kiWH h ck Kck/WH npaBHHa/WH ctaa Toro, ce/\o 
Ka/\or{HH ck i^pkKKO/Wk h G/Woy/VHKH H c /wer^k/WH h ck Kck/WH 
npaKHHaA\H c{Aa Toro, ctao 11oi€Khke c /Wcr»/WH h c HAaHHHO/Wk 
H ck Kck/WH npaKHHaA\H cfAa Toro. tako j\,a h .sannca KpaAH;Kk- 

CTKO /WH, Ji,A ^\pk>KH H WKAa^\,a CKtTKlHHKOAa ^OKpoyillkCKH 
raKOHU H HHHI€ CKfTkJie H KOJKkCTBkHH»€ HpkKKH , TaKOIK^f H 
CKfTKl HhKOAA ,\OKpOl|lkCKH Ji,A ;\pkJKHTk TASH Cf AA , H ^\A WKAA- 
Ji,A Ck Kck/WH npaKHHa/WH, H KaKO l€CTk 3aK0Hk AI0,\,6/Wk /WtTO- 
\'HHCKH/Wk Oy paKOTa\'k l^pKOKHH\'k H 0\f paKOTa\'k KpaAI€Kk- 
CTKa /WH, H TaKO;K,\f H T'k/Wk3H Cf AAAVk H Kk TOyJK.Vf CKOKO^OVj 
H,A,a H£ H/Wa HHTKO WKAACTH Ha,,l,k HhOwh) TKK/WO KaAOyrfpk, KOI€- 

ra HOCTaKH nroY/WkHk GKfTKiie FopH h aAOHkCKHi€ KoropoAHUC 

\^HAaH,;\,apCKHI€ , HOHfH^f l€CTk ROAI^IHCaHO Oy WKAaCTk l€l€. H 
/WOAK» KH W rOCnO,\KI, WTkHH H KpATia , KOPa KOPK H3B0AHH HO 
CkA\pkTH KpaAI€KkCTKa /WH T^KO r0Cn0AI^CTK0YK>l|Ja HAH CKIHk 
KpaAI€KkCTKa /\^H aAH KTO w(Tk) COypOAHHKk KpaAI€KkCTKa /WH, CH- 
l€/V\OY 3ailHCaHH0/\\0\|' /WHOIO, GTC/fulHO/Wk KpaAI€/V\k HfTKpkTH/Wk, HE 
HOTKOpfHkHOVf KklTH Hk IiaHf IIOTKpkH^A^HkHOy. KTO AH ,\pk3Hrrk 
pa30pHTH CHI€ 3ailHCaHHie, ^\A l€CTk HpOKAfTk WTk TOCHOAa KOIW 
RC(J\fih7KHr(Aa H WTk Hp-kHHCTHie KOrOpOAHL^t H WAI*rH(TpH)l€ H 
WAI^ .THI. WTkl^k HHKiaHCKH\-k H WTk KCk^k CKfTKI\'k WTk K'kKa 

Koro\f ovroJKAkiuHYk h w(Tk) Kckyk iipaKOK'kpHH\'k ap\'Hi€iiH- 
CKoyiik H iiiicKo\,'nk i HroYa\kHk cpkKkCKH\'k, h wtk m(hi rp^kiu- 

HarO A'* H^k KAarOCAOKAtHK, HK J\A I€CTK npOKAtTK H 0\f CH K^kKK 
H 0\f npHAC»YI|IH. A/WHHK. H HpHAOHiH KpaAI€KKCTBO /WH RHHOrpaAI» 
AK>KOKK Ha QrAfAHHH^k HA A\frKI AIOKHH^KHKCKOH H Tpkrk 0\f 
npH3p'kH'k np'kAk llpa3AHHK0/Wk CKfTaroIlHKOAH, A»» l€CTk CK'kK» 

i;pkKKH TOH. H wTk ii,apHHf ov' cKtTaro cnaca na KcaKo roAHHie 

.pH . nipnfpk J\A C( J\Am J\0\Ci,\hV:h. UpkKKH TOH. 

-j- GTe<|iaHk RK XpHCTa KAaroK^kpHH Kpaak h 
CK Korw/WK ca/WOAi^JK»^H«^ KckyK cpkkckh\'k h n o- 

/W p C K Kl \' K 3 f /W A K. 

Sigilluiii avulsuiii. Origin. inembran. in inon. Cliilandar. 
D. Avraani. Onnc. 38. 112 XCIII. (1321—1336). 

Steplianus Uros, Serbiae rex, confirmat donationem 
pagi Brceli factam a KasHk^k Demetrio S. Nicolao in 
Vranjina. 

-j- K TJrHv, HiepapkYO H HI^A^^T^BOpKMe YPHCTOEk NHK0/\i1l€, 
npHna^aiO <MOAe Cf, nOillHAOPwlHkHklH TBOHHMk CKOpklH/Uk BA- 

cTOYn/\fHHi€/Wk H Kora /Moiero no/UH/U>EaKkma iwt h H3ECy\,kuia 
/Mf H3 r/\kKkiHki poKa npivHcnoAKHiaro , 3/\T0MfHa m( KkiEaiua 
po;i,HTeaf/Mk Kpa/\fKkCTKa /un , he boai€io hh ^•''''^'kHHie/Mk lero 

Hk 3aKHCTHI0 3aKSHYk H HpOHOpkAklKklHYk AIO;\H , Hk TklH 3a- 
CTOYHHKk H nO/V\HAOKaKk t\\( H ,l,apOKa <MH CTOAk WTkMkCTKA 
/MOI€rO : TOrO pa,.\H KH,l,'kKk Kpaaf KkCTKO /MH ^P^^^Mk TKOH l€JKf 
OV" BpaHHH^k H npHAOJKfHHI€ KpaAfEkCTBa /MH, l€H;f HpHAOH^HYk, 

Kk^A rocno,,\oBaYK 3fToio, HfpasoptHo h HEnoBp^kH^A^"'^'^*^ 

pOAHTfAf/Mk KpaatKkCTKa /MH Hk HaHf OYTKpkH;/l,«HO, H KpaACKk- 
CTBO /MH npHAO^KHH H Wipf nOTKpk,A,KIH CK KCAKHHMK OyTKpKJK,A.f- 

HHi€/MK, i€;Kf sanHcayK o\,' rocnoAi^CTB^k ch, KKy\,a hj kHv^k Kpa- 

AC/MK, Tf KCe npaKHHE H /MfTO\*KII€ J\,A H,WA CKfTklH NhKOAA CK 
Bck/MH npaBHHa/MH, mKO^KC AivHO H HOAOKKHO CBCTKIH/MK h 
K0;KKCTBKHKIH/MK ll,pKKKa/MK CEOI€ HpaKHHC H /METOYKI ,/|,pK;KaTH. 

H KHA^k KpaAfKKCTBO /MH npaBOBHjpKHoi^ nopaKOTaHHi€ BAaCT«- 

AHHA KpaAEBKCTEa /MH, Ka3KHKI^a /V^KMHTpa, H EH^/^ivYK H;EAaHHI€ 
l€rOBO (HI€pa)pYKI, HI€pflO H MIOAOTBOpKHOy (CKO)pO/MOY BK HO- 
/MOI^JfJC'» NnKOA-k KpaHHHKCKO/MO\f, H^/l^-kjKf H PpOKK O^CTpOH Hp^k- 
CTaKAfHHK» CBOI€iMOY, H HCHpOCH Ol/" KpaAfKKCTBa A\H CfAO CEOI€ 
BpKHfAf npHAOJKHTH CBfTO/MOy NuKOA^k CK Bck/MH /MEPra/MH H Ck 

BC'k/MH npaEHHa/MH cfAA Tora, «ko j\,o >i;HEOTa cBora T^k/Mk^H 
cfAO/Mk y\,a ce JCP'*"*^" Ka3Hki;k y\k/MHTpk h i€roKa ^KSHa, a no 

JKHBOtHj l^rOB^k J\,A \eCTh l^pkKKH Ck ECaKHH/Mk 0\fTKpkJK,^fHH- 
l€/Mk; H aKO (Cf) l€rOBa }K(HA W/MO\f>KHH no l^rOB-k C/MpkTH , J\,A 
HC tW(T()(A Ck IVH^k/Mk^H CCAO/Mk ; AKO AH Cf Hf W/MOy/KH, ,A,a HA\A 

Ypanoy WTk i^pkKBf, a iipkKKi CKfTaro Nhkoah j\,a ,/\pkxh ccao 

BpKHaAH EKCk/MH HH^k/MH AIO,\K/MH CfAA TOrA CK 

Eck/MH npaEHHa/MH WKO HHJ /MeTO^KII^ 3aK0HK H... 

ToyjKAf CEOKOAoy laKoiKc h npijH;.... (c(aa) h /mjtoyhi^, raKo cf/Moy 

KHTKI TKpK,/\OY H Hf nOKOAHvKH/MOY. KTO AH C( WKp'kT( CHia HO- 
TBOpHEK rOCnO,/l»KCTEOYI€H HAH CklHK KpaACKKCTEa AAH H CO^- 113 

pOAI^HHKk KpjAfBkCTRa <MH , HAH KOra KOTb H3K0AHH KKI(th) 

rocnoAi^cTKoyKMjjaa , j{,d /\\o\f i€ coYnpkHHKu Koru h npHvCKtTd 

KOrapO^HUa, H MkCThHklH KpkCTh, ,\A MOY hHv nOA\Ol]JKH(HKk) 
Rk CH KivKk H Kk npHA(0\fl|j)HH, H CKtTklH IJHKOAa ,\,A M^y l€ 
COynkpkHHKk Ha RkTOpOA\k npHHIkCTklH. a a»;\,k KAaCTCAk KJAH- 
Kkiyk H A^aAHJCk (kTO) Cf WKp^vTt HCHaKOCTHRk MTO AWKO AoOMOy) 

cRtTaro Nhkoah, 4,a npHHMc rn^kKk h naKasaHHie WTk KpaAfBk- 
CTRO^fwipaa^ro, h) ^\,a HAaTkiH Kpaaio .t. nepknfpkk. cero pa^V" 
no^i^nHco^fio Kk cR^k.xivHHie Kck/Wk. 

■f OTf^aHk 0\,'pwuJk KpaAk. y 

Origin. sine dubio ineinbran. iii Cetinje. Ex apoojrapho 
(fac-simile), quod nobiscuin cominunicavit Montis Nigri vla- 
dika Petrus Petrovic Njegus. 

XCIV. (1321-1336). 

Stephanus Uros , Serbiae rex, fines constituit pagi 
Brreli donati S. Nicolao in Vranjina. 

naA<»IO A\OAf C«, MOA\HAOKaHkHkl TROHA\k CKOpHA\k 3A- 

CTO\j'(nAfHHI€A\k), HSkRf^V^^LUa M( H3k PAOrKklHH pORA npHvHCHOAI^- 

Haro KOAIIO HH YOT'kHkll€A\k K-rO Hk 3aKHCTHI0 ^AHyk 

(nO/V\HAORa)Rk Mf H A<*P^Ba A\H CTOAk WTkHkCTRA A\OI€rO : TOPO 

pa^i H npHAOM;fHkii€ KpaAtKkCTRa A\H, i€a;e npHAO/KHYk 

... H«nORp'kHv;\,eHO pO;\,HTtAfA\k KpaAfKkCTRa A\H Hk naHf 0\f- 
TRpk>KAfHO. H KpaAEBkCTBO A\H lipHAO^KH H Wl\l( nOTBpk^klH Ck 

KcaKHA\k o^fTKpkH^^vfHkiieA^k, KiJKf SAHHcaYk o^ rocno^i^cTK^k 

CH , Kk^a (H)f KlvYk KpaAf/V\k, Tf KkCf HpaRHHe H /MfTOYHI€ Ji,A 
HA\a CBETkl HhKOAA Ck RkC'kA\ll lipaKHHaA\klH , rJKOH^C A^kllO H 
HOAOKkHO CRfTkhUk H RO/KkCTRkHklA\k i;pkKKaA\k CROI€ HpaRHHf 
H A\n'OYHI€ Apk*/KaTH. T'kA\k>KE H a3k HO A\HAOCTH KOH^HieU 
OAf^'*Hk KpAAk RH^iv KpaatRkCTRO A\H OYTRpkHi^tHO H 3anHCaH0 
npapOAHTfAH H pO,\,HTfAH KpaAfKkCTKa A\H, H HO TOA\k>K,\,« OKpA- 

30Y KpaAfKkCTRo A\H npHiia,^ai€ Kk A\HAOcpk,.\,kiio CKtTaro Nhko- 
AH h:k{ oy EpaHkiH'k, ler^a KivYk HCAVoqjkHk oy IIpHijiHH^k, h 

^a^ayk C«A0 Oy Mpk/WkHHHH H/U£H(A\k RpkHfAH Ck Kck/UH AI04,k/UH 
H /U(raA\ll H 3aCEAkl^H, H KTO 0\f3k/\\f, HkTO l€ ,A,pkJKaAk KA^kHkl^k 
/V,k<\\HTpk Ck RkCaKH/\\H HpaKHHa/WH , O^ T^\fr( paKOTO\j' KaKO H 
HHt /\\n'0\'HI€, H IVCkKOKOAHX"!» W,/\,k RkCaKE paKOT« KpaAfKkCTRa 

MH , wTk no30Ka H iv^k KOHCkKC H wjs,h. BHHorpa/i,a H wj\,h. ckuA 

8 114 

H wjy^h nkCK, raKc» cf/woy rkith TRpk^oy h HcnoKOA^kRk/^H/uoy. a 
Cf twtrt cfAd Toro: WTk cKeTf TpoHHJ HH3k Bpicck Tfpf oy Ka- 

TOyUJOY, WTk KdTOVHJf HH3k GoyYOAOAk Tjpf O^f BHROrtk 

GA^fc^k, wji,h Bhboa<i GAlk^a Ttpe oy FIpkYHHOY, wj^h IlpkYH- 
Hf oy T-kcKkHoy Ov^ah^oy, wa»» T-kcKkHi OifAHi^j , kako ci ka- 
MH KaAH noEpkYk GToaa, Tfpf oy Ancoy GT^kHoy, wji,h Anci 
GT-kHf np'kKo oy Bnpk, wji,h Bnpa oysk P-kKoy oy ToatHHk Oo- 
TOKk npivKo OY BpkMfAo Tfpt o^ B^kaH KakKk, ck BivAora KakKa 
np'kKo Ha yV^p-knk, ck yV^piiHa na AivCkKOBkiik, ck A^kckKOKkna 
Ha rpaKk, ck PpaEa na BaKki^k, ck BaRki^a na Hnpk na Maan, 
ck Hnpa Ha TfMaak, wTk TenaAH na cBtTOY TpoHH,OY, h jsko 

Cf/MOy KHTH TKpk^OY H Hf nOKOA^kKAHMOy. KkTO AH C( OKp'kT« 
CHia nOTBOpHBk roCnO^kCTBOYieH HAH CklHk KpaAfBkCTBa MH HAH 
COypO^kHHKk KpaAfBkCTKaiMH, HAH KOra KOrk H3kB0AH KklTH PO- 

cnoAKCTBOYKtnJaro , j\,a Moy coYHkpkHHKk Kork h np^kcBfTa ko- 

ropOAHI^a, H MkCTkHklH KpkCTk J\,A MOy H^k nOMOL|JkHHKk Bk CH >j 
Rk npHyV^OyilJHH , H CBfTH NnKOAa ^a rUOy l€ COYnkpkHWKk ha 
RkTOpO/Mk npHHJkCTH. A WJ^h RAaCTfAk REAHKHYk H /UaAHYk KkTO 

ce WKp^kTf H3knaK0CTHRk HkTO AiOKO ^O/WOY cReTAro Hhkoah, 
AanpHMfTk TH^kKk h HaKa3aHKii€ WTk Kpaaf RkCTROYioi|iaro, ii j\,a 

HAaTH KpaAK) .... Hfpncpk. . . . HO^^kHHCOYIO .... Rkck/Mk. 

*|* GTf^jiaMk KpaAk. 

A tergo: GTf^aHk Kpaak npHAo>K'io cfAo BpKMfAH. upk- 

MfWCKH YplCOROAk. 

Vetus apographum in Cetinje. Descripsit editor anno 
1856 in Cetinje. 

XCV. (1321—1336). 

Stephanus Uros, Serbiae rex, dedicat ecclesiam in 
Decani. 

IIpH/MH , RAa^i^KO rocnoAH w uaHAOKpaTope , npHHocH- 
/MOf /MOAfHif paKa TROcro GTf^aHa KpaaM, cif bo uphhouj^' 

l^pKKORk KOJKkCTRfHH\'IO Ck CklHO/Mk /MOH/Mk KpAAf/Mk GTf^a- 
HO/Mk, R3HpaK» Ha TA'kHOf MH T^kAO Ha^^k) PpOKO/Mk CROH/Mk, 

H Koio ce CTpaujMaro th c\fji,HmA, kk TiE^k iipHnaAaio RCfAP- 

JKHTfAIO, nO/MHA^^H /Mf RK J\,hHh C^^AHKIH. 

Inscriptio in ecclesia in Decani. /^eiaH. npBen. 35. 115 XCVI. (1321—1336). 

Stephanus Uros III. , ctetor Decani. 

GKfTWH KpaAk ^pOUIk .F.TIH KC6 CpkKCKIf 3CMAH H HO/MOp- 
CKIf H KTHTOpk iVA'kcTa cfro CKfTaro. 

Inscriptio in ecclesia in Decani. /^enaH. npeeH. 24. 

XCVJl. (1321—1336). 

Stephanus Uros, Serbiae rex. ChysobuIIon de terris 
nionasterii Chilandar. 

Initiuin deest. KpaAi€KCTKo /mh Kk YpHcoRoaiH ApptnH- 
cKonoK^kYK. 

In mon. Chilandar. P. Uspen. 170. 

XCVIII. (1336). 3. novembris. 

Stephanus Uros III., Serbiae rex, nioritur. 
Noi€Kpa .r. npivCTaKH cf 0«,'pwiuk Kpaak TpfTiH. 
E Vukii typico chilandarensi. 

XCIX. (1342) 6850. ind. VII. Predje Spasova dne. U Morave. 

Stephanus , Serbiae rex , donationem facit monasterio 
Chilandarensi. 

-j- Hsk Kk XpHCTa KOra K'kpkHKIH Kpaak GTC^aHk, CklHk H 

HacAii^kHHKk Hp^kKkicoKaro Kpaara 0\|'pouja TpcTHiera, bcccaio 

C( ;l,OYUJfK> H T^kaOiWk W KOJKkCTKkH'kA\k ^ap-k, HJKf MH J\,ACTh 

Kaa^kiKa /MOH XpHCTOCk: Kk TfK'k npHna^\,aio cKopo/Woy no- 
MOi|JkHkiKOY ckK'k,A,0Yi|i0/V\0Y Kkcaa .uom np^krp^kuitHHra i<iKkai6- 

Haa H HCraKkAI€HkHa, Tp^kKOyie TK0I€ nOiV\OL|IH K£AHKkll€, CKfTf 

HiepapkYO YPMC^roKk HHKoaaKi, cKopoMoy h Kp^knkKO/woy no- 
MouJkHyKoy, nocoKHTcaio KpaaicKkCTKa avh, keceaio c( ,/i,oyuj{io u 

:K(aai€ nOCA-k^l.ORaTH OYMfHHW H A^^aOiMk A<>»^P""'Wk CRfTkl\'k 
pOAHTfAkk H npapOAHTEAkk A\OH\'k , H«,A,OCTaTkHkHa ^^1^ HCk~ 
UAkHHTkl H CkKpkUIHTH. /MH^k JK( rp^klUkHO/M^ H Hf^VOCTWHHO- 

moy GTf^aHoy, KoroA\k noA\HAOKaHkHO/UOY h Koro/V\k npocRij- 

l^JCHkHOiUOY KpaaiO Kkckyk CpknkCKKI\'k H nOA^OpkCKklJCI^ Hf/WAkk, 
H Ta KkCa KH^/i^^kKk KpaAI€KkCTRO A\H H l€AHKO /MH KklCTk 
Bk3/V\0H;kH0 npHAOJKHTH CKfTklA\k i;pkKKa/Uk H KEAHKkl/Uk /UaHA- 
CTKipE/Uk, H H3HaH;i.E KpaAI€BkCTBO MH l^pkKBk CBETaPO HhKOAH 

8 * 116 

/wpaHkCKora, kk Bp^k/vxe to caoymmkiiUic»^ a CTApkn,c>y hjkj wtk 

CBfTWYk AAivCTkk CTapkl|,k HlVaHk HKOHOAXk YO^\kHkCKklH , H J^A 
M<i\[ Kpa/\l€BkCTKO /MH l^pkKKk TO^ CBfTarO NhKOAH , Ji,A CH 
WK/\aAa HKOHO/Mk HlVaHk i;pkKKOAAk TOMk H Ck CfAk/V\H BkCkAVH, 
ipO Ct Ha^OAH OVf l^pkKKe Tf ;i,0 HMSrOBa JKHBOTa 3A leroBO 
^pk3kH0BfHHI€, nOHI€>Kf BH^.ivBk Kpa/\l€BkCTBO /VVH l€rOBO HOpa- 
EOTaHHI€ A<>'VVOVf HpHvMHCTHI^ KAa^klHHl^f rOCHOIKAf H KOropO- 

AHne YHaaHk4,apcKkiH , hjk6 lecTk Kk ^IaohIj, ck TpovfAO^^"^ " 
KkcaKKiAVk nocnivYOAVk Hananf h ck ckAV'kpEHHi€(/vvk) , A'* '"*^V 

l€CTk ;V,0 JKHKOTa Oy HOAVfHk H 3a 4, OVfUJOY KpaAI€KkCTBa /VVH , I! 
J\,A l€CTk BHHOy HOAI» WKAaCTk CBfTOropkCKOy O^ nOCAOVj^-UiaHHK-. 
HrOY/VVfHOVj* H BkCfH KpaTH CBfTOPOpkCKOH. A HrC>\f>\MHh. H Kpa- 

THta ,\A ra ne noTkKHOVj* ck wHora /vvkcTa , i|Jo /vvovf" i€CTk Kpa- 
Ai€BkCTKO /VVH sanHcaao, j\,c> i€roBa JKHBOTa, paskBHv j\,a ch C( 
,A,OYpaHH cTapk^k Iwank ^v,o c/vvpkTH cBoie oy npkKBH Tf CK«Ta- 
ro Hhkoahh , nanf h i€Ahko ce Ha\'OAf awamjc or i^pkKBc Tf, j\,a 
ra cAoyiiiaKtck BcaKki/VVk cTpaYO/VVk KpaAi€KkCTBa /Vvh kako HBkca- 
Koro rocnoA^Jpra Hroy/VVfHa w Kkckyk paKOTayk, i|JO ko/Vvo^ ^^^- 

nOKivAOYie l^pkKBHklYk H KpaAI€BkCTBa /VVH, Hf TkKk/VVO w paKO- 
Tayk HOy BK KCaKO/VVk HCnpaKkAI€HHH HpkKK^H^Hj/VVk KaKO H COl'- 

ipera CTapk^a Kovz-Ke KpaAi€KkCTBa /VVh h KpaTa YHAaHkAapkc;ua. 

H CHI€ npHAO(>KH)KkliJH H 3anHCaKkUJH KpaAI€BkCTBO /VVH OBfTOH 
FopHv , H /VVOAK», M-rOJKf KOrk H3B0AH KpaAK-BkCTBOBATH Ha 
npHcCTOA^k CKfTklYk npapOAHTfAkk H pOAHTcAkk KpaAICKkCTBa 
/VVH Bk 3E/VVkAH CpkHkCKOH HAH CkJHk KpaAI€BkCTBa /VVH HAH KpATk 
KpaAI€BkCTBa /VVH A HAH KTO W^l^ COVfpOAS^HklKkk KpaAI€BkCTBa 
/VVH, /VVOAW C( l€/MOY HfHOTBOpfHOVj' KklTH /VVOI€/VVO\/' CHI^/VVOV/* MA- 
AO/VVOVf 3anHCaHHI0 HKOHO/VVOV/" IwaHov/*, Hk naHf nOTKpk^HTH II 

npHAaraTH h sanncaTH, noHiCHvf npkBki i^apnie h KpaAHi€ h npa- 

pOAHTfAHI€ KpaAI€BkCTBa /VVH H^kcoy pa30pHAH , Hk naME npHAO- 
H^HBkLUH H 3anHC0BaAH, l€AHKO Oy^k/VVOJKkHO KWAO KO/VVOV/" npu- 
AOJKHTH, TaKOHvAf H KpaAICBkCTBO /VVH Hf HOTBOpU H^k 3anHCa- 

Hym, Hk naMS noTBpkJKyV,<»X'* " npuAaraYk. kto cc WKp^kTt wTk 

TAKOKklYk nOTkl|jaKk AHMBOAkCKy/VVk HaBa}KA£HHi€/VVk pa30pHTH 
/VVaAOI€ C( npHAO:KeHHI€ H 3anHCaHHI€ KpaAI€BkCTBa /WH, TaKO- 

Karo j\A pa3opHTk rocnoA»» Kork Kkce^Pi^^HTfAk, h k /vvkcTo 

nO/MOl|IH H 3a CTO^-HAieHUra J\,A iUOy l€CTk /MkCTHTfAkHHl^a Koro- 

po^Hna YHaaHk^apkCKa h cKtTKiH cKopu no/UOL|ikHHKK Hi^papkyo 117 

NHK0Aai6, HHif C( WKiVkTA Kk ,\\'kcT'k TC>A\h, H ^A Vd OyHHie H 

iic»pa3Ki cH,\a HkCTHaro h JKHKOTKOptiiJaro KpkCTa YPMCTOKa, h 
,i,a lecTh npoK/\(Tk u»;i,k .^-Y'* Hie\MHreAHCTk h WTk .kT. ano- 

CTOakk H WTk . THI. CKfTklYk H KOrOHOCHkiyk WTkl^kk HJKJ Kk 
HhKEH, H ^a l€CTk npHvMkTeHk Kk Tii/Wk, liTKi pfKOUJf : Kk3k<V\H, 

iipoHkHH, KpkKk i€ro Ha Hack H Ha Me;i,'kYk HaiiJH\'k , h ^a 

H'kcTk KAarOCaOKfHk Kk CHH K^kKk H Kk npH;V,0\j'l|JHH, H WTk KCC- 

ra skKopa CKfToropkCKora ,\a Koy^i^tTk npoKatTk. h chi€ aannca 
KpaaieKkCTKo a\h oy AlopaK^k np^kre cnacoKa A"^"' ^^ A'kTo 

.;(r8WH., fHk;l,HKkTHWHa .3. 

-j- OTfijiaHk Kk XpHCTd Kora B'kpHH KpaAk 
B c 'k Y •» c p k n c K H Y «^ h n o /\\ o p c k h y i^ 3 « i\\ a k. 

Siiie sigillo. Origin. ineinbran. hi inon. Cliilandar. D. 
Avraain. Onnc. 42. 

C. (1345) 6854. 26. octobris. Pod Seroni. 

Stepliauus , Serbiae rex , tollit vectigal , quod posce- 
batur a quodain Dabiziv in Trebinje. 

-p riHUJt BpaatRkCTKO A\H, J\A l€CTk B^fc^.OMO BCaKOAlS, 
KAKO npH,VWUJ« nOKAHCapHt KAaCTfAH ,\,i5KpOKkMk^H KpaAfKkCTKiJ 
A\H HOAK Ofpk : IlHpO ['pSKflUHKk H A\apkTOAk Hp^kKHKk H Ila- 
CKf rSMfTHKk, H rOKOpHUJJ KpaAfKkCTKS A\H HA CAt>ri> /i^aKH/KH- 
Ka, KaKO ( SMHHHAk TpkPk Ha Tp^kKHHH , H 83HA\a w,\u TOKapa 
,A^HHapk, KTO rpf,\,f H 8 /i^SKpOKkHHKk, H3k y\i>KpOKkHHKa , H 
WAI^ A^^KHTKa , KOH rpf,,\,f S yV^SKpOKHUKk, H POKOp^fc ^aKHJKHKk 
np^k,^,^ KpaAfKkCTKOA\k A\H, S3HA\aHa i H np'kjK^f WHa3H l^apH- 

na wHk^v^k^HH, a roKop^kKf noKAHcapH«,/i,i>KpoKkMku,H : Tasu na- 
pHua Hi 83HA\aHa w^k KSKa w;i,h K6Ka, w^h kom cB^kTk cTaak; 
H KpaAfKkCTKO A\H H3HarE , «p^k Hf 83HA\aHa Ta3H ii,apHHa H y 
A\OHYk A^feAi* " np^^A^feAi^ " ^ pOAHTfAia KpaAfKkCTKa a\h h S 

KpaAfKkCTBa .MH , H CTBOpH A\HAOCTk KpAAfKkCTKO A\H BC£A\k 
BAaCTEAOMk ,A,i>KpOKkHkL^HA\k B^fcAHAlk H A\aAHA\k , Ji,A HC WHO- 

ra3H Tpkra na Tp^kKUHH , KaKO ra h np-k^K,^^ nt khao, h ho cf- 
A\a cfra ji,A ne S^haia y^aKHiKHRk ,\i>KpoRkMaHOA\k hh u^apHHf ji,A 
HH KO«ra ,A,OY^\Vi»K'» "" TpkroBHi> a^i^P*'^*^'*'»'^^'^^ hh BAa\-S 

HH CpkKHH8 4,a HH KWA\y, H KTO TpfA* ^ A^^P^'^""'^'*? "^** A^~ 
KpORHHKa; H BCaUH BAaCT«AH, KOH Tf CTOiaTH HO /i^aKHJKHK^k, 
JS,A HE i>3HMa L^apHHE Tf3H jy,0 BfKa HH S CHHA KpaACBkCTBa <V\H 118 

Ait HH y Kord HacToti|iaro Kpaara H G(ihK^»\w. h ch« sannca Kpa- 

atKliCTKO /MH, J{,A l€ TKpk^O H HCpaSOp^kHHOlV A*> B^fcKa. KTO AH 
nOTBOpH CHf SanHCaHHf KpaACKhCTKa MH , J{,A l€CTk npOKAfTI» 

wj\,h rocnoA'* Kora h wji,h. npiiHHCTHe Koropo/i,Hi^6 h wahthtphj 

H WJS,h CKfTHYI* ^nOCTOAk . K| . KpkJCOKHHKk , H Ji,A FA 8KHf H HO- 

pa3H CHaa HkCTHaro KpkCTa ypncTOKa, a TaKOKH hotkophrh ,a,a 

/MH K-CTK HCK^hpkHk, H J\,A HAaTH THC8l|jS HfpHfpk KpaAtKkCTBy 

MH. a CHio A\HAocTk npHvp^lvMH rocno,A,HHk KpaAk noAi» G«pW/Mk, 

/WkcflJta lVj(T«Kpa .k3. Bk A^fcTO .^SWHJ^,. 
-|- GTf^AHk KpaAk. 

A tergo : 6854. Stefaiio re feee, che non sia da^fo a 
Tribiue. Facto per re Stefano. 1340. 

Sigillum pendens. Origin. iiieinbran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 40. 

CI. (1346) 6854. ind. XIV. aprili niense. 

Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris nio- 
uasterii Philothei. 

Initiuin: 'H ^a6iXua jiov rrj rov ^eov jcapiri. 
In nion. Philothei. P. Uspen. 170. 

CII. (1346) 6854. ind. XIV. aprili inense. 

Stephanus , Serbiae rex. ChrysobuUon de terris nio- 
nasterii Zographi. 

In mon. Zographi. P. Uspen. 170. 

CIII. (1346) 6854. ind XIV. aprili mense. 

Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii Iberorun. 

Initium: ^Eytn oi iv tHj naTa to ayiov opos TOv "A^w. 
In mon. Iberorum. P. Uspen. 170. 

CIV. (1346) 6855. ind. I. decembri mense. 

Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii Esphigmeni. 

Initium: KaXi] jitv aai 6TpaTtCQ)Ti)ii] (paXay5. 
In mon. Esphigmeni. P. Uspen. 171. 119 CV. (1346) 6854. iiid. XIV. 

Stepiianus, Serbiae rex. ChrysobiiUoii de terra Ra- 
doliva moiiasterii Iberorum. 

luitium : IQaJCBp to avaTtveiv. 

In mon. Iberorum. P. Uspen. 170. 

CVI. (1346) 6854. 

Stephanus, Serbiae rex. Clirysobullon de terris Ba- 
topedii. 

Initium : Kai rots fikv ra Jtp^ra /3a^pa. 
In mon. Batopedii. P. Uspen. 171. 

CVII. (1347) 68.55. ind. I. januario mense. 

Stephanus, Serbiae rex. ChrysobuUon de terris mo- 
nasterii Russorum. 

Initium: BaaiXei ki6tC>p 3fiai ^EocpiXu. 
In mon. Russorum. P. Uspen. 171. 

CVIII. (1347) 6855. ind. I. januario mense. 

Stephanus, Serbiae rex, caput sancti Panteleemouis 
douat monasterio Russorum. 

In mon. Russorum. P. Uspen. 171. 

CIX. (1336—1347). 14. augusti. Nerodimlj. 

Steplianus , Serbiae rex , Ragusinis veniam dat in 
terra sua emendi frumentum. 

-(• riHmf KpdAfKkCTKO iW» CHI€, JS,A l€CTii BHc^^OiMO KCaKO- 
M8. CTKOpHYK MHAOCTk AyKpOKMaHO.Mk KCk/UK, ^a CH Ki^H^IO 
JKHTO nO SfMAH H HO rpa^OK^fcYk KpaaCKkCTKa <UH CKOBOAHO, ,\A 

H<uh HHKTo Ht saRaKH , HH KAacTEAHHk HH KAa;i,aA^k KpaaeKk- 

CTKa /UH. H KTO HMK npOA*»!^, H TO/U^ ^a H^k SaBaKE HH WTk 

Kora, j\A npoA<»i€ ckokoaho. kto ah ce wKp'kTf SnHHHKk wk- 

KOIO 3dBaBi$ /l,SBpOKHaHHHS HAH 3(/UAraHHH8 , KOH a/\S npOA<ll€ 

?khto , Aa npH/ue ru^kKk h HaKa3aHHi€ w^k KpaAERkCTKa mh, h 

^a HAaTH KpaAfKkCTKi^ iUH .(. CkTk ncpHCpk. H CHK» HMk /UH- 

AocTk CTKopH)Ck y NtpoAH/UAH , «u^kcfL^a aKrScTa .^i* A^^Hk. 

-j- GTC^aHk KpaAk. 120 

A tergo iHHiiu recenti : 1300 — 1400. 
Sigilliim avulsuiii. Origiu. chartac. iu c. r. archivio 
Vieiinae. 

CX. (1336—1347.) 

Stepliauus , Serbiae rex , statuit Ragusinis neminem 
posse vi eripere inerces. 

-|- IlHUJf KpaAtBkCTKO A\H , J^A l€ bHx^OA^O BCaKO/Wy. CTKOpH 
iMHAOCTL KpdAfBkCTKO A\ll Kck/Mk TpKrOBHf-MK ^SKpOKkMKHMk, 
KOH ^'►'^A* "<^ 3f/V\/\H Kpa/\fKUCTBa /V\H , H TaK03H H/V\k C( IVK^kTa 

KpaaEKkCTBo /MH Kk rocnoA^ Kora h Bh. npHvHHCTSio /uaTtpk ko- 
;khio, ^a H/V\k ue ^SMt uuipa KpaaeBkCTBO /Mh Kf3k Kyna, hh 

KUE3k Kpa/\CBkCTBa /V\H UH KU K/\aCT{aHHk 8 3E/U/\H Kpa/\EBkCTBa 

<v\H A^ •'* iJ3-v\e uHHja Kf3k K^ua, hh ca/wo Kpa/\fBkCTBO /V\h ji,d 

HC 83iV\f CHAO/V\k K«3k Kyua, pa3K'k J^A CH UpOA^^W, CBOKOv\HO ^^- 
J\,t nO 3f/MAH KpaAfBkCTBa A\H, UH HA UauarK>pU HH 8 KOI€/Uk 
TpkrS 8 3f/\\AH Kpa/\£BkCrKa MU ^A H/Mk HHlJia H( 83/V\« CHAOA\k 
KpaAfKkCTKO /MH , pa^K^i ,\A \*0^f UO TpkrOB^vYk, H lliO CBOIV/Mk 
KOAO/Mk UpO;i,aiO KpaACKkCTB^ /MH, ^l,a H/Mk KpaA£KkCTBO /MH 
UAaKia K^Uk KAKO H UpOMH ,i,IO,l,HI€. H HA /MOIO B^kpS HA KpaAt- 
k8 ,\,a C( HH a Mf/Mk H( nOTKOpH KpaAfBkCTKO /MH , ipO Ck/Mk 
UHCaAk. 

-|- GTe^auk KpaAk. 

A tergo vetere mauu : Pouelia Stephani regis et post- 
modum imperatoris, qualiter mereatores debent vendere ita 
libere suas mercatioues regi et baronibus sicut et ceteris 
commuualibus persoiiis. 

Sigillum, cujus inscriptio illegibillis. Origin. chartac. 
in c. r. archivio Vienuae. 

CXI. (1336—1347). 

Stephanus, Serbiae rex, monacho habitaiiti in turri 
coudita prope Chilandar et ecclesiae, quae in ea est, donat 
quosdaui pagos. 

•[• Be^uaHeAkHaro, HfKH,ji,H/Maro, HfwnHcaukHaaro , kc«- 

CHAUarO, KfCKOHkMUarO WTkl^a aji,ph H( lVTk/\OYMHKk C( CklUk H 
CAOBW Ckl HUOCTaCH I€r0 , BCfAI0Kk3Hkl lcoyCf , Up^kKAOHHBklH 
HEKCCa, H CkUJk,^y Ha 3E/MkAI0 CUaCEHHm pa,4H (iWJi,A MAOB^kMk- 121 

cKaro, H BknAhTHB cf wTk np-kMHCTkiie .vkBki MapHie, h BCf 

IIAkTkCKOI€ Ck/UOTptHlt l€JK( IV HaCk CkBpkUJHBk , npHiTpknkBkl 
HAkTHIO CTpaCTH, HAOBHvHkCTBO OYRHvpaiC , H laKO GOrk KC>JKk- 
CTBkHara HIO;i,0A'kHCTKC>YI€, H /MHOrarO pa^H MHAOCpk^Hia H3- 
KaBHBk CB0I6 Ck3^aHHI€, HAOB^kKa, WTk iMOrMHTfaia BaaCTH, 
Kk3H(CE C( Bk CAaB^k Kk TpHCHiaHkHOMOY EOJKkCTBOY, A\Hpk ;i,aBk 
CBOHAAk OYHfHHKWAXk H WKEl|jaHHI€ npHUJkCTBHia CBfTArO AOVY''' 
HMkH;( WC'kHI€HHI€AAk HaMCHIE rAarOAATH HH'kA\H l€3klKkl, H 

TAKo npocB'kTHUjf Kcf AKsHkHoyio , HacTaBAiaioifje Bk pa^oyAAk 
TBOH HCTHHkHarw Kora HaujEro. /MKI 7K.i npocB'ki|ik c( hmi h ho- 
i€/Mk TBOH cK-kTowKpasHH AHu.a 3paKk , noKAaHrai€Mk ct CTpa- 

CTtiWk TBOHA^k, MkT«A\k >Kt H BkCKpkCf Hll€ , H CAABHOf Rk3HfCf- 
Hll€ CAABHAXk, H lipHHaA'»M»qi« /V\OAHA\ C(, CAa,\,OCTH HtH3pfMfHk- 
Haa, BAaAWKO XpHCTf , HCHAkHkl A\0I€ >KfAaHHI€, laKO ROCA^kAC»- 
KATH TKOHA\k 8HfHHI€/V\k , B(l|iaA KO l€CH Kk CKfT^k/Mk TKOI€/Mk 
fV-aHrfAIH: A^» HpOCB'kTIT Ct CB-kTk BaUJk np'kAk HAOB^kKW, «KO 

A*» o\f3pn'k A*^*^!''**^ Bauia ^''^Aa, h npocAaKfTk wTki^a Bainjro, 

HJKf l€CTk na HCKfCCyk. CAHUJaYO/Mk KO CHH KEAHKaa WK'kTOKa- 

HHia rAaroAAHkHaa tokoio Kk AiOKEipH/Mk Tf , cnacf /MOH ; c«ro 

pa4,H nOTkJ|JHA\k Cf H /MW , nOAK«^H;0\|'l|l« Ct WTk 3f/MAkHklYk Ha 
HCKECHa», HaHfiaHE CAklHMTH, KHH/Mk 8kO rOCHOAI* Kp^kllOCTk 

4,ai€Tk H K'kHHaa KAaraa, Hk hc npHH0CfipH/V\ ah i€/Moy CAaBoy h 

HkCTk, npHHOCCL|IH/Mk CAaBOy H/M«Hl' l€rO? Bk^/M^kTf KO pCHE 
>KpTBkl , H Kk\-OAHTf Kk AK<^("^ rOCnOAHI€. A<* nOHI€;Ke l€CTk 
TaKOBa nO/MOipk H OVj^TBpkH^A**^"'^ Ha/Mk WTk rOCno./\,4, CTBOpk- 

maro hcko h 3£/maio, noAC»Kai€Tk oyKo WTk BCfi€ a^^V"'^ " ^'*''* 

BCtrO nO/MklAI€Hira Bk3AI0KHTH TOTW KOJKkCTBkHkll€ SanOK^kAH, 
Bk HklYk^f np^kjKA* YOAHKUIfH " WK^kTOBaHHia OVAOYHHUIf. /MH^k 
}Kf J\,A Hl KSAfTk \-KaAHTH C( TkKk/MW CHiX^k H HO/MOipH ro- 

cnoA^» Hauifro lcoy XpucTa, laKo /WOAHTKa/MH np^knHCTWie i€ro 
/MaTipe H CBfTaro /MoyHtHHKa npkBaro h apkYHAHi<iKOHa GTt^a- 

Ha H CKJTklYk /MOHyk HpapOAHTfAk H pOAHTIAk A<^CTk H /MH^fc 
HaCTOAkHHKO\f KklTH H/Mk Kk WTkHkCTKkl /MOI€/Mk , GTf^^aHk 

KpaAk, cKiHk Koro/Mk npocB^kiiJfHkHaro KpaAia cpkncKaro Oypo- 
uia TpfTHiaro n npaKisovi^k CRfTaro G\^MfWHa HOKaro iwypw- 

TOHkHa Nf<MaHI€, H)fk>Kf KOpfHf CRfTa a3k rp^klUHkl WTpaCAk 
l€C/Mk. H rOCnOAI*CTBOYIOl|IO\/* /V\H Bk 3f/MAH WTkHkCTRA /MOI€rO 
Ca/MOAPb>KaBHO RUA^k KpaAI€BkCTBO /MH KAarOO\fTpOKHOI€ Ck/Mkl- 122 

IUAH-HHI6 H nOTkl|iaHHI€ H HC^TpOlf JKA^ ""•€ " nOA^HHI€ AOGpO 

HpkiiKicwKaro KpaAW Bce cpkncKWKi 3M\ai€ h noMCtpkCKhJie , x^- 
Ad KpaAi€RkCTBa a\h, GTC^aHa OYpwujd KTOparo, ra^Kt w nnpk- 

roy HJKf Bk GBn"kH rop'k npn /MOpn, Kk HI€/UkJKf l€CTk UpkKBkl 

cBfTaro Kk3HfceHH« rocnoA^ Hamero IcoifXpncTa na ^'kcTHv pt- 
KOM-k/Uk Xpovfcnra, Bk WKaacTH cK{Tyi€ EoropOAHi^f yHAaH- 

AapkCKklie , HJKf WTk OCHOKaHHia I€r0 BkSAEkirk H HaSA^Bk 

ckBpkUJi H. H Kpaai€BkCTKo /WH, peKkHOYi^ KOTooYroAHO/UOY i€ro 

HOTkipaHHIO, A^^P^^KkHOrUOY npHAOJKfHHIO H>Kf Kk rOCUOAHK» CAa- 

Koy BkSABH^KfHkHOAtoif wTk Hi€ro HHpkroy, nanf :Kt h nopaa- 
OYM^kBk co\"i€TOY AAupa cero TAHvHknaaro , raKO Kca a\H/UO \^- 
AfTk, H co\|'Hja niKO ut coynja KkiKaioTk no caokjch npHvMoy- 
AP^ro GoAOA\wHa: cyi€Ta ciJieTix, Bca cSi€Ta, HacTaRAi€H jk« 

>UaHHI€/Uk KO>KkCTKkHHI€ EAarOA^kTH nAH(}K( H KkCHO/ukHOYTH- 

i€/Uk w rocnoAH A'2>VY^^"^'''^ HacTaBkHkiKa h oYMHTfAia WTki^a 
KpaAi€KkCTKa A\H , Kaijjf ^uoHacTHpa np-kcKJTkiie KoropOAHi^f 
YHAaHKA<\pi*CKkii€, ifpo/UOHaYa flHAOHira, np^kAPi^JKfiiiaro nupkrk 
TkPAa, H npHi€/Uk i€ro KoroovroAHOi€ npoujeHHi€, a<>V^*^"**'''^ 

paAH CnaCfHHia KpaAI€KkCTBOV /UH KkC^OT^k H KpaAI€BkCTKO /UH, 

KAararo JKfAauia TfnaoTOio rope, hjke KkiA^kyk HfA^^CTarkHHOie 

KfAHH Kk3H<CfHl'ra rOCUOAHra UHpkroy HCHAkHHTH raKO Tp'kKOV»0- 
ipOV /UivCTOy ROTp^kKKI CTpOI€Hira pAAH H GpaTUra/Uk TOy JKH- 

Ko\fqjH/Uk Ha ST^kiufHkiie, raKo a<» hc K^AfTk H/Uk noTp-kKHkiyk 

OCKOVAH*^ ' npUAOJKH H KpaAI€KkCTKO A\H KfAIH CnaCOK^k UHpkrOV 

A\aAHH A^pi* ckiH , i;pkKKk np^kcKfTkiie KoropOAHii,f oy Ahhab- 

Hkl H nOnOKkl, KOAHU,H Cf WKp^kTAlO CKOH/UH UOpOAHUa/UH , H 
KOAHI^H nOAIOKE l^pkKBk S 3f/UAH KpaAI€KkCTKa /UH , A<* fP^A^^V 
CKOKOAHW. H Wl|lf npHAOJKH KpaAI€KkCTBO /UH TpkPk O^ AHHAra- 
Hkl , M \e CRivllJa /UaTtpH KOJKJH, H C«A0 UOAI^ l^pKBk Gaokhhi€ 
Ck AIOAK/UH H Ck AHBaA/\'V\H H Ck OYAHraUHKW/Uk. H C( /Ufri€ CfAOY 

Gaorhhio: noHkHkUJt WTk ryipfpkiHa no\fTe/Uk, koh rp«Af no 

A^kAOV /UeriO ri>l4J«pklMf/V\k U /UCriO GAORklHI€/Uk, H A<* HOyTH, 

KOH rp«Ae n<>ji,h MfAHHKk, uoak ctoya«h«^h.»^ h noAk i;pkKBk, 
Kora i€CTk Kkiujf ro\,'4JfpkiHa nocp-kA^k A'^^'^ •> h a*^ cTAkna rpeK- 
Hora RKIUJ6 y\,OKpOTHHa H A*''* Gtovkaa cTOVAfHk^a h ua Api»- 
roRk CTAkUk nocp-kA^k Goyy^^a^^'^'» na G/UOAOViuoy np-ksk mov- 

/WOV A'-'' ROA^feHHHHHJa 3AOAi5llll^U'»? K'^'^ l€CTk Ha p^kl^-k G/UO- 

AoyujH , H np^kKO np^ksk uj8/U0V A*^ hovth , koh rpfAf no A^fe- 123 

<\0y, H4 MeAaHOKKIKk H nO^k PoyA^HH^S Rk UFRpklllkOMCAOYlUE 
H ;)^0 AHKa;),k KpaAI^K^kjCk AUVt^ OAORklHieMk H QKpkHI€Hkl ^o 
HHKf BpATkKOKf npHvKO p^fcKt HA l^pkKKkUpE BapkKapHHO H J\,<i 
Bpk)Ca HaHHHA Kk iVKpkUJk OTpaUJHHKa H ^O nOYTH , KOH r(i(J^( 
WTk rOAIHYI» Bpk^kk. CHH H/U£Ha AIO;V(<^>^ ^ CfA^k OAOKklHki : 

noHk /V^pSroujk, Bor,i,aHk OTf<|saH0RHKk, BouYHa 3EnaujHKk 3k 
EpaTHOMk, y\parHra 3 KpaTOrWk, y^parHia h 3k KpaTOA\k, MuAk- 
KO 3k KpaTOMk, ;V,parHra BoyA"'^'»' ll«Tpk BoHCAAAHKk, QKpa4,k 

Kkll6RMk CCCTpUHHKk 3k KpaTOAtk , /^aKHHCHKk MuAkKOKHKk 3 
KpATOMk , y^parklUJa IlrrpORHKk 3k KpaTOMk, Xo^l^Ak H3k 
AunAraHk 3 ^ivTHIO, OTaHH/WHpk ^pkKpaUJHOKHKk 3k KpaTHWA\k, 

QKpa^k paTau 3k KpaTHWMk. h ce OTpo^H, koh coy hoaiokhah 

l^pkKRk: Bpk3k, llpHKklYKaAk , KpaHKlV, AVuA-kHk, lIpHKO(€ 

KOKAMk ck ujorpaA\H , OTauKO, KpaHCAARk , Bepoie, y\oKpo- 

<UHCAk l}lH<V\AMHHHk. H nAAHHHOY MAiiHHkl WT,A,RWlHf OupH- 
HHKk. H CTAkHk 3«A\AI€ HpH U,pkKKkl 0\f AHHAraHH. TAKOJKAf H Olf 

OoyY*^''^'^'^'^ HOAk KHHorpa,i,a royKaRkMa h cTAknk AVpivH^Hi^a h 

TpiH CTAkHkl nOAt^ HOyT^Wk, KOH r0(J\,( WAI» BaHI€ 8 K0CTpkU,k, 

H A^ HoyTH, KOH r0(ji,( wji,h ^<iyji,H»Kh. y BpaTOHHHo H /1,0 Kpera 

KAHkCKE 3fA\AI€, H AHRaAa «AkYa HAJi,h HOYTf A\k , KOH rfi(J\( WJ\,b. 

JKaKOKf Ha /y^p-fcnk. c( aio4,hi€ oy OoyY^^f^P'^'^''^ • r»op^ AYhyaho- 

KHKk, BOHKO 3a4,parORHKk, A\HAIOHk yV,OKpOI6KHKk , llpHKaHk 
XpaHOI€KHKk, Ilp-fcaiOKk ^rOAl^MHKk H llpivA^HAk. H rji,( C( 
WKp^fcTAIO AIOAHI€ KfAHI€ CHaCOKH HHpkra 8 AunAraHH H 0\f OS- 
JCOrpkAHi HAH »HJi,( r,\( , WCROKOAH H^K KpaAI€KkCTRO MH WTk 

no30Ka H upHccAHi^E, npoKOA<i 9 coKOAapk, ncapk, wpauHia, 
HCfTBC , cfcnoKOUif, KHHorpaAa, rpaAHkiY»» P^ROTk, rohckc, h 

npOCTO p«4>H WTk RCfcjCK paKOTk KpaAI€RkCTRa /WH /UaAHYk H K6- 
AHKklJCI^? H Ji,A H/V\k uivCTk CO^fA** pa^Ki: np^fcAI» KpaAI€/Mk H 
np^fcAI^ HKOHO/l\0/Mk HaCTOI€l4IH/Mk, Hk J\A pAKOTaiO UpkKKki 3aK0- 
HO/Wk CKfTarO OaKkl , ipO HA\k nOKJAivRa HKOHW/V\k, t<IKO>K{ 
l6CTk HHCaHHO Bk YPIC"^'»^^^^" ^''^A'* KpaAI€RkCTRa /\iH , CKfTarO 
KpaA». H HHKT0>K6 J\A Apl^^HtTk Rk3ETkl , MTO l€CTk jyAAO KpA- 
AI€KkCTKO A\H HA H/V\f HHpkrOVf, H I€IIJ6 HTO SCYO^JOy A**'''^, HAH 

HTO ca/V\k CTapnk npHTrrKUTk hah A^^sovfA* hah HcnpocH WTk 
KovfA*^^' roA^k? c npocra A'^ Hf/V\a HaAi» T^fc/VVk WKAacTH HrS/vvfHk 

/V\OHaCTkipkCKkl HH Kai|J<\ HH HKOHW/V\k HH EKAHCHIdpkYlv HH HHk 
HHKTO HH 8 KShHO HA\E HH i^ SAAOrOlf H HHKWH/V\k WKpa30/V\k, Hk 124 

J\,A CTi5j)U,k OK/\a,V»»€TK CHMk, MKOJKf H ,V,'k,\k Kf)aAI€BkCTBa .MH HH- 

nirni Kk cKoi€/V\k YpHCWKOY^Hv. c«ro pJA" H KdCb, rocno,A,HH-, 
npomoY H /MOAfO, troJKe kopk H3bo/\htk no Kpa/\i€KKCTR'k mh 

rOCnOACTKOKaTH CpKnKCKKiaVK KpaA!€KKCTKO/MK H/\H CKIHK tWWH 
H/\H KTO WTK CSpOAHKIKK /WOHyK HAH HHK KTO /\IOKO , C«rO JS,d Hf 
nOTKOpHTe HH paSOpHTJ, nOH!€JKf H Kpaai€KKCTBO /\\H npKKKI^K 

HHcaHKiH H ovrTKpKH^A^n"' "* HOTKopHH , Ha rocnoAi^cTKO\f IOl|ja- 
ro KO, pfKKUje Kpaara cpKncKarw, np^kawJKHyi» ch»€ /\\oi€ npHAO- 
jKfHHie, H i€JKe A^VV"* ^^ A^^Pi* cnaco\j' /Moi€/Vvovf XpncTor h CKt- 

TO/VVOV/" BKSHfCfHKIIO I€r0 , laKO CKKaK»,A,aTH , HJHaaOKaTH Ci H 

KOAKuia npH,A,aBaTH, a he Sseth hh /waaa hto wtk 3^« coy- 

l\l*i\h A^HKHWHYK H SaHHCaHKHKIHYK /MHOK> ; TaKOJK,^f H HPO^- 
MlHi /VVOaiO H CTap^kHlUHHKI /V\OHacTHpKCKKII€, H Sanp^kljja/VVK H/VVK 
H 3aKAHHHa/VVK T^k/VVKJK,,»,^ WKpa30/UK HfHOTKKHOKf HKHOY •^•^'•''^' 
H/VVKIH HHMf/VVOY WTk 3^« ^anHCaHHKIHyK. Aipt AH KTW , KOra HE 
KOie C£ H MAOkHnKK Hf Cpa/VVArdl€ CE, ,A,pK3H«TK pa30pHTH CHI€ 3d- 

nHcaHHi€, A*» cHH,i,fTK Ha HK rH^kBK WTK rocHOA'» Eora kc«aP'*- 
^KHTeAm H np^fcHHCTKii^ i€ro /vvaTJpe h ua ^ovi-ujov/" h na T^kao 
i€ro , H 4,a i€CTK nopa^KfHK chaok> HKCTHarw H JKHBOTBoptqjaro 
KpKCTa rocHOAHia h wtk .bj. bpkyobkhkih\'k Hjrw anocTOAKK 

H HtTHpfYI* f\-aHreAHCTK H WTK .THI. CKJTKIYi»' WTK^K HJKf KK 

Hhkch h BckyK CBfTKijCK ivTK K^kKa coroy i>ro>KAi^iHH)CK, H J\,A 

l€CTK npHHTtHK HlOA^v Hp^k^aTfAIO YPHCT^OKOVf H KK WH^k/UK 
pfKUJHAVK: KpKBK I€r0 HA HaCK H Ha Hf^^kYK HaiUHYK , H WTK 
/VVfHf, aKW H rp^kuJKHK l€C/VVK, H WTK KOrOA'*P<?BaHKHarO Ha/MK 
BHvHKl^a^V.a l€CTK npOKAfTK BK CHK5/VVK K^kl^^k H BK Ki>,A,i>lfJf /MK. CfPO 
pa,A,H HHCa KpaAI€BKCTBO /MH H HOAI^nHCa BK CB'k,A,'kHHI€ BCk/MK. 

-j- GTf^auK BK XpHCTa Kora B^kpKUKi KpaaK. 
Sigillum avulsuin. Origin. raenibran. in inou. Chilan- 
dar. D. Avraani. Onnc. 28. P. Uspen. 170. 

CXU. (1347) 6856. ind. 1. 12. decembris. Na Prevlace. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, donat 
monasterio Chilandar locum Livada et ecclesiam S. Nicolai 
Palaeo-Kometiea in monte Atho. 

nOHI€>K£ OVfKO HA0B'kK0AIOKU,K KOTK HEH3p{HEHKHOIO /MOy- 
APCtCTIIO H npO/MKICAO/MK OyCTpaiai^ KKCa, HOCTaKHKK Kp^k/MfUa 
H /VkTa nOAOJKH KK OKAaCTH CKOCH H HapfKK BK HHYK l^ap? }Kf H 125 

BAdCTH H KHO^k H 4,aKk HMh. KOAAOyjKAO JKAP^kKKI CBOH ORAaA<»- 
TH H CTpOHTH, mKOHCE l€CTk AivHO, CaKO WTk HI€rO npif A\AIOHJHMk 
l^dpkCTBO H BAACTk, H CfPO paAH A'^"^^"*^ l€CTk Ck 0»fCpkA'lfA\k 
HHCTkl H YBaAHTH CBETklC fPO ^'''•'"OEH H OyTOAI^HHKkl H AIOKHTH 
HJCk H OYKpaaiaTH Ck BkCaKklA\H nOTp^kKaAXH i;apkCKklH<UH, H3p'k- 

j\,h»t( }Vi( naME ck BAaroA^pEH'icA\k h nOHkCTk^un CBETO/v\oy h h;h- 
BOHOcHOAioy rpivKOY cBfTaro npiipivAHTfAra /woiero, np^knoAOG- 
Haro G\,'/M6WHa, HOBaro A\\,'poTOMkna, (7K( WKp-kTaie/Wk i^apk- 
CTBO^/" Kp'knocTk H oyTBpkJKAf Hic H A^BOAkCTKO/V\k A^^^ToaHie H 

IVAPI^^^HYe /V\OAHTBa/MH frO, CBfTHTtAia JKf H HIOAOTBOpl^a GaBor 

BAki»;kHraro Y^^A^^T^Jra w Hack Kk Koro\f. T^k/WkJKf h ask, Bk Xpn- 
CTa Kora KAaroB'kpkHkiH h yphctoaiokhbih caA\OAPi*>Kki;k cpkK- 

Al€/V\k H rpkKO/V\k GTt^jiaHk Uapk, KO>KkCT(B)kHOI<5 AWKOBIK" ()i\^ 

HvAHrai/Wk npiHAOYk Bk Gbetoyk» Fopo^f aAOHCKo\|'K», Kk cbjtoyk» 

H BfAHKOyiO AABpOy CpkKkCKO\fK>, Bk /UOHaCTHpk rAarOAI€/V\HH Xh- 
AAHkTapk, HJKf H Ck3A'»HkHa KklCTk Hp^kpOAHT^kA/WH /UOH/UH, 

np^knoAOKHkiA^kGvAVfWHO/Wk HOKiH/Wk A\\,-poTOHkntA\k H BAa»;n.'- 

Hkl/Wk l(papk\*0/Wk K\-pkGaBO/V\k npkKIH/V\kOyHHTfAI€/V\k HaiilHA\k, 

H BHA^kx-k \-pa/Wk H paKoy HCTOHHBkUJo^fio /w\-po np^kpoAHTtAij 

/WOfroG\,'/W«WHa CBtTaro, H WKA0Rkl3aBk hokaohhy ct, h hokoh 
Hpie/V\k fAHKO /WOijJHO H HaKkJ KAarocAOBf Hif npifA\k wTk np^k- 
APKJKfiiiaro HaHfACTBO , np'knoAC>KHaro pfKoy Hrov,owfHa K\|-pk 
rfpkBacia Kpo/WOHaYa h WTk KpaTie CAit hohth /Wh h hokao— 

HHTH C( CBETkl/Wk /VVkcTO/Wk H H>K£ Bk KE3k/WAkB'lH HCHBO\f LfllH/Uk 
CBtTkl/Wk H HkCTHklA\k WTkl^tAVk : H TAKO liJkAI^UJO\(' /WH Bk Gkj- 

Toyio Fopoy h noKAaHraKnioy /Wh ce CBn'ki/V\k h B^kakiKkiH/Wk 

l|pkKBa/Wk H KAarOCAOBfHl'! np'l'fA\k WTk CBrrkl\-k H HkCTHklH^k 
H arrCAO/Wk nOAOKHklH\-k IKHTIE/Wk WTkU,kk, H CAHKO Rkldk 
AIOLJJkHO I^apkCTBO\f /WH , 0\fKpaCH\-k CBCTklE H HkCTHklE ypaAVkl 
WTk /WaAkl\'k ;l,A}K.( H A*^ BfAHKklHYk OBO 3AaT'l'H/WH CkCO\fAH 11 
CptKkpkHHAVH OBO ^E CBf l|lf HH W/WH OA^kjKAA/WH , H KAarOA<»pH\k 

rocnoA^i Hauifro lco\|' XpncTa h np^kHHCToyK» «ro /waTtpk KAaro- 
aHvTeahhi^oy /W0K>, h>ki choaokh /we BkiA^kTH OHH/wa /WOH/wa, 
f:Kf np'k>KAe CAkiiua\-k. naKW Bk3BpaTHBkmo\f /Wh ce Bk cboh 

BklHJE pEHEHkHyn /WOHaCTHpk XHAAHkTapk , H EAHKa BklCTk CHAA 
HapkCTBOy /WH , O^fKpaCHyk CBfTO\fK> l^pkKOBk CBEl|JEHHkl/WH 

oA^k/KA^iAVH H ckcoyAH h hhh/wh HOTp^kBaAAH, cBiTaro JKf H np^k- 
noAOKHaro HroY/WfHa K\*pk Fi^pkBacia h ck KpaTia/UH WA^po- 126 

liaYk laKOJKf MOAkKHHKKi leTKt Kk Koroy w Hame/Moif cnaccHiK» h 
ApkJKanii napkCTBa. npiH^^-k Tnt Kk MH^k HroYMEHk K\^pk Fiepk- 

KaCie Ck MkCTHklHMk CkKOpOMk aaBpki ^'^'^'^"I^A^PC'^!^'^; " "*>~ 

K^kAaujf napkCTKOY 'Vvh, raKo lecTk /w-kcTo na Ilp^kKAau.^k oKiiJf 
GBfTkii€ Fopki raaroAie/WOie AHBa^a h ^paMk cBfTaro ap\'i'fpea h 

HIOA«>TBOpki;a HhKOAH, rAarOAI€/MOI€ IlaAIOKOMfTHl^a, H p^kKO- 

iu« : w uapoy, KoyuH Ha/Wk /wkcTo cic sa OYnoKOfHif CBJTaro 
/MOuacTHpa , TROf/woY >Kf i^apkCTBoy Bk B^kMHoyio ua/WfTk, h 

CkE^\HHH Ck /VxHvCTO/VXk rAarOAI€/MH/Mk GKOpkHia, l€JKf l€CTk KOy- 

HHAk npivpoAHTivAk TBOH ocBf i|jf HkHiH GaBa WTk HpoTa Gbj- 
Tkii€ Fopw K\,'pk Hcaaua u ivTk Bcjro ckKopa sa uikCTk ckTk 

nfpkUHpk B'kAHU,'kYk U npUAOJKHAk CKfTO/WOY /VVOHaCTHpOVf. H 
(l\l( l€CTk /MOHaCTHpk rAarOAI€/V\'lH 3Hrk, l|JO l€CTk ^AAk CB«TO- 

/Moy np'kpoAHTfAK> TBOf/Woy K\-pk GaBf u,apk rpkHkCKki K\-pk 
(iM^it, H npcHccoujc YPHCoBoyAf 3a Surk u 3a /vvkcTo 30BO/V\o< 
GKopkuVa. H a3k KAaro caoko Kkcnpifx^k, BH^^^^kKk H\-k oycpkAif Kk 

CBeTO/MOy /WWHaCTUpOY, H H3B0AH Cf HapkCTBOy /VVH 3i\ KkllUt 

pcHtHHaa /wkcTa ua Ilp^kKAa^ij, i|io H/Vva GKCTaa Fopa OKi|jt raa- 
roAi€/VAoe A\iRaj\,d, h ^P^^^vvk cKfTaro apYiepia h Mio^OTKopu,a Nh- 

KOAH rAarOAI€/MOf naA'lOKO/V\6THi;a, fJKC KOYUHTH /MH TO H Ckf,A,H- 
HHTH Ck CKOpkniHCKO/Mk /MfPW/Mk H Ck 3HrCK0/Mk H npUAOJKHTH 

npiiCKfT^kH BAa;»,kiHHi;H Haujeu KoropoAHU,H YHAaukAApkCKOH. h 
aK'i'f npH3KaYk HkCTHkif H KoroHocH'i'e wTkHf Kk cfK^k H npoTa 
K\-pk Fiepk/MaHa, u noHCKaYi* /M^kcTO ck awkokiio, npoT JKt KVfpk 

ri€pk/MaHk H KkCk CkKOpk GK«Tklf Fopkl , CkK^kTk CkTKOpklUf, 
npOA<l>HE <MH KkllUE pfHfHkHOf /M^kcTO AHKa,A,'k H HaAIOKO/MfTH- 

noy jfP'*'"** cKtTaro apkY'i'ipfa h MK»A,oTKopu,a Nhkoah ck Bkcc/Mk 

OnpaK,A,aH'l't/Mk H CHHOpH , l|JO H/Ma, 3a .^av|r^. 3AaTHi;k. O^/MO- 
AHY JKt CKfTkl CkKOpk, «KO M Ci nOTpOy/l.J H nOKaJKOy /Mfri€ H 
Up-kA^kAf /M-kcTOy TO/MOyU , H J^A CkCAHHE Ck CKOpkHHHCKO/Mk H 
3HrkCK0/Mk /MfrW/Mk, «>Kf H CkTKOpHUie H nOH,A,OUJf Ck i^apk- 
CTKO/Mk /MH ;V,0 KkllUe ptHtHH^kYI» /M'kcTkk, H Ck BkCaKkl/Mk COy- 
,d,0/Mk H 3aK0H0/Mk U,apkCKklH/Mk H3HaH,a,0UJe /Mfri€ H CHHOpC. 
npKBH CHHOpk nOHHHI€ WTk BkCTOKa , rji,'^ C/\a3H HOVfTk BHkAkl- 
KklH HA QpKIHaplK» HCHOAI» Kpk^a, H TOyH H/Ma Ji,RA KAiWlHd 
CTaUOBHTa, H WTk TOyH HA /MOpt H HOKpaU /MOpa HA ToHHAa 
KAH3k KoVf/MITH^e H WTk TOyH Up^k/Ma K0Y/MfTHi;e HA HapkCKklH 

noYTkua TpkCTif h wTk ToyH Kk3ana^oy ua npocknfHiH kamh ha 127 

noyrk, ivtk ToyH euiui ha BaTOEOY KpoYuiKoy h wtk to^h no 
YPH^oy no YpHAOYKksana^^oy Hd bcahkh noTOKk nh^keCkophic h 
np-tKo noTOKa hcyo^h ropHi na j\,iAAHH Ka/WH saKOACHH, ipo H<v\a 
TpkiporoBH, H no Bkimt KOHk no^Ta Ha KaAvtHk naocKHki h saKO- 
AfHH H wTk TA^kn np^kKo XPHA'» oynpaEk na axopf WTk lora, h 
ToyH HMa BapkHH^oy na Kpan axopa, h wTk to\'h noKpan <v\opa 
noKpan /wopa Ha KaKOAiaBOY, h wijje noKpan /uvvpa ^o cp^fcA^ Gh- 
KaA\kH'i{, r,\,'k noTOKk npncTat o\j'* /wope , h to\,'h H/\\a KpoYAo\,', 
H wTk T/\fH raii^.a Ha KkCTOKk na \'pH;i,k na paci^ivn/^ieHH Ka/WH 
K/\H3k i^apkCKora noyTa, h WTk Toyn noyTf/Mk novTf/Wk Ha 
roY/WHO, r^^fc H/V\a AOV^*^' 4*^ ^* ^*^^^ KaaaAfHApa, h naKki noy- 
Tf/«k noYTf/V\k, H o\f3H/V\a Ha A'fccHO na KeaH Kp^fcrk, h npivKo 
noTOKa Ha Bf/\HAov' rpa/waAoy h no NHiKf na \*pHAk na ap^^V'^'^^ 
rpa/waAOV h noAOA-fc na l^pkBfNH KaA\H, 3oko/Wh llHpHneTpa, h 
WTk TOVH o\,'npaBk Na /wopt h /Wopc/Wk /WOp£/Wk HcnoAi^ Bnra h 
/WH/WO Snrk nanp^fcAk /Wop£/Wk, h BkiiuE /wopa H/wa boahho^/* h 
TpkCTk H WTk TAivH oynpaBk 0^3 ropo^f Ha Kpk^o Ha beahko 
KAATO H np^fcKo rAkKOKora noTOKa HcyoAH na paBkNHHo^j*, h tov 

leCTk KaAVEHk CTaHOKHTk , H BklUJf BklUJf 4IO HC^OAH Kpk^O Na 
BfAHKOV llkirkAOV, HTO\,'l€CTk KA/WH rAarOAI€/V\IH AVoAHBkAOySA, 
H WTk TAfH llHrAOA\k llHrAOA^k HA OpkKHHapllO Na Ji,Rd KAMtHA 
CTaNOBHTa HOAI^KpkAO, WTk KAf WBkH CHHOpk nOMHNI€. H HM.f 

cf OKpHvTonjf TorAA Ha ckKopHv, 3anHca h T^fcyk H/WCNa i;apK- 

CTKO /WH Kk Clf/Wk 3AaT0nfMaTAeHt/Wk YpHCOBO\|'A€ Bk OYB^fcAf Hlf : 

MkCTHhJ npoTk GBJTkiE FopH Ftepk/waHk iepo/WONa\'k, i^apkCKkif 

B{AHK'|'{ AaBpkl HroyaAEHk flKaKlt UpO/WOHa\'k, BEAHKIE H HkCTHklC 
OKklT^fcAH GaTOnfA»* KopkHHA'lf ltpO/WOHa\-k H Hro^f/WfHk, BfAH- 
KklE H HkCTNklE OKklT^fcAH HBEpkCKU HrOY/WCHk XapkAa/Wkn'l'E l(- 

po/WOHa\'k, ^HponoTa<wov nroy^wfHk llaBAk lEpO/WonaYk, Gbhtk- 
/WfHov Hro\f/W«Hk 6A«\,'kAfp"if ifpO/WonaYk, KapaKaAoy HroY/weHK 

AacpCHTIE l£pK/WOHa\'K, pOVHJKklH HrOY/WEHk lwaK\'/Wk upo/wo- 

t\A\w, ^o\''i'apo\f Hroy/WfNk PoA\HAk ifpO/WOHaYk, ^eno^ov w^^V" 
/WfHk BapkAaa/Wk itpoAvonaYK , (t>HAOAfo\f Hro\f/WfHK MaTAfH 
lepoAvoHaYK, KacTa/woHHTOV HrovA\fHK llaHcic upo/WONa\'K, 
HAOYnKCKki Hroy/WENk BeoAOvak ifpo/WonaYk h 3orpa^oy nrov- 
/WfHk A\aKap'i'E lEpo/WOHa^k, Gv/WsoHa IlfTpa ockiTivAH A\a^'iA\k 

UpO/WOHaYk, XapHTOHOBH OKklT-fcAH IwaNHKYC ICpO/WOHaYk, 
rpHrop'ieKH OKkJT-fcAH KaAHCTpATk UpO/WOHAYk , CBeTArO IlaBAd 128 

C»BKIT'k/\H riaYOAVlE KpO/MOHaYK, yV,IOH\-c'lfKH OGklT'kAH 0flVAO- 

c'i( lepo/UOHaYK. h cie npHAOHiH i^apkCTBO /V\h h o\fTBpk;i,H ck 

3AaT0nfHaTHkl/Uk C/\OBVU/Uk Ck HkCTHkl/Uk CkBOpO/Uk GKJTklf 

Fopki, A^ lecTk Bk 0K/\acTk np^kcBtT^kH B/\a;t,kiMHLi,H HaujEH Koro- 
p^;i,H^H YH/\aH;i,apkCKOH BkB^k^^^fHiio Bk cBfTaa cBfTki^k, raKo J\,A 

CH H/Ua KklUJC piHEHkHaa /uHvCTa HHKkl/U>K£ nOBplvHt^^EHa HAH 

ii»Tkt/U/\i€/ua, Hk ,^a cKfTaa oKkiT^k/^k YH/\aH,A,apkCKaa T^k/um Bd- 
(ioB'fc,A,a WTk Hack H js,o K^kKa. /UO/\w 7K( h Kack, »€ro>K6 Kork 

H3K0/\HTk H,apkCTKOBaTH HO HaCk , HAH CklHk l^apkCTBa /UH HAH 
HHk, KOrO KOrk H3K0AHTk, HfHOTKOpfHOY KklTH HaUJE/UOY C(- 

Moy saB^kqjaHiio Hk naHt noTKpk^K,A,fHHoy h Hcn/\kHi€Hoy. ai^jf 

AH KTO Apf^^HfTk nOTBOpHTH H/\H pa30pHTH Cie HaUJf npHHOllJf- 

Hi£ H A**^'^? TaKOBaro j{,a pasopHTk rocnoA»* i^ork h np^knHCTaa 

KOrO/UaTH, H ,A,a /UO\f COy CO^fnkpkHHl^H CKtTkl Gy/UfWHk H CKf- 
THTfAk GaKa, H J!l.A l€CTk npHHtCTHk p£KUJH/Uk: Kk3k/UH, paCHHH 
f ro. 3anHCa C« Clf CAOKtCH 3AaT0nfHaTAfHHH/UH Kk AiiTO .^8WH8., 

/uivCfu^a ,/\,fKf/UKp'ia .ki. A"^""^? HHk,/\,HKkTHWHk .a. Ha rip^kKAa^ii. 
-|- GTf^^ank Kk XpHCTa Kora K/^aror.^kpHki i;apk 

H Ca/UO AP'*^'^^** GpkK Al€(/Uk) HFpKO/Uk H El A k Pap /U k. 

Sigilluin argenteuin deauratum pendens: ckjth cTfnarnk 
npkKO/uSHfHHKk arpkYH^AjH^kKOHk H nocTOA-CT^^auk KpaAk B ypH- 
cTa Kra Bfpn Kpaak cpKCK^-k 3/V\Ak h «uopcKH. Oi'igin. ineiubran. 
in inon. Chilandar. D. Avraam. Oniic. 47. Cb. Fopa 48. cf. J. 
Rajie., McTop. 11. 628. P. J. Safar. Serb. Lesek. 126., qui usus 
est apographo facto saeculo XVI., conservato in archivio 
metrop. Karlovicensi. Wiener Jahrbb. Llll. Anzeigeblatt. 12. 

CXIU. (1347) 6856. ind. I. decembri mense. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, terras 
magnae Laurae omnibus liberat vectigalibus. 

Initium: EiTZip aXXi] ns jSixaiXei Tzpoa-qnovaa apBri]. 
lu mon. magnae Laurae. P. Uspen. 171. 

CXIV. 1347. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, reli- 
quias quorundam Sanctorum donat monasterio Philothei iu 
monte Atho. 

Inscriptio graeca. D. Avraam. Onnc. 72. Cb. ropa. 93. 129 CXV. (1348) 6856. iud. I. 26. aprilis. lu moute Atho. 

Steplianus, Serboruui et Graecorum imperator, limites 
constituit terraru»n monasterii Chilaudar. 

GAaBd KK TpOHij^H c/\aRH/UO/Mi> H npHvKAaro/WiJ Eori>. noHf- 

/K« OyKW MAOKiCKC^AIOKkl^k KOrk H«H3pf Mf HUOK» A\8,l,pOCTIIO H npO- 

/V\KicAO/Uk offCTpaCra^ieH Kca, RpHv/UEua h /u^kcTa noaoH^H bk cboch 
OKaacTH, H uapfKk uocTaKH Kk HH\'k nape >Kf h KaacTH h KHese h 

AdKI* H/Uk KO/UitHi^^W >K4,p'kKIH CKOH OK/\a,\,aTH H CTpOHTH, H 
C(VW pa,.\,H ;\,AkJKHU' KTk JCKaAHTH H C/\aKHTH fTW H MHCTH fPW 
CB(TKII€ 0\frOAHHKH H \(iAtWH, /\IOKHTH Hyk H OYKp'kn/\iaTH KCa- 

KH/UH noTpivKa/UH u,apcKH/UH Raaro/^^knira pa^^H, bk3H/1,e i|apKCTRi$ 

/UOf/Ui> H Cpk,\,Hi> /UOf/US Kf/\HKOf JKfaaHlf HOHTH Rk GKfTSlO Fopi) 

aAWHCKi>io. T'k/U>i^( H ask KkXpucTa Kora K/^aroRlvpHKiH h yP"" 

CTOaiOKHRKIH Ca/UOAIv^l^U,l^ CpkKai€/Uk H rpkKO/Uk, RAkrapO/Uk H 

apRauaco/Uk h jyHcin pEKiiJt 3ana,/i,H0H cTpau^k , OTt^aHK i^apK, 

RO>KkCTKkHHOIO ptKHOCTIIO H AIOKORIh? paJK^\,Hraf/Uk , npVH,,\,OYK 
RK GRfT8lO Fopi» aAOHCKi>IO, Kk CRfTSlO H R{/\HKi$IO /\aRpi> CpKK- 

cKiJio, KK /UOHacTKipk XiaaH^V^Pi» » HJKe cK3,/\,aHK KKicTk npapo- 

AHTf/\/UH /UOH/UH, np^knOAOKHKI/UK G\'/UfOHO/UK, HORKI/UK /U\'pO- 
TOHI^C/UK, H Kaa>KfHHKl/UK ICpapYO/UK K\'pK GaRBO/UK , HpKKKI/UK 
0\/"HHTfai€/UK HaUIH/UK, H\-/Ke H WKp^kTafiUK l^apKCTRi^ KpivnOCTK, 

H 0YTKpK;K,A,fHVf H ,\,ocToraHif i^apKCTKa /UH /UOAHTKa/UH H^k npi- 

f/U/\l€/Uk. H KHA'k\-k MkCTHKIH ypa/Uk , H OYA"'^"V'»' <^« I^P^^COT^k 

fpw, H cr«t8io paKiJ hctomhkujSio /U\-po npapo,/\,HTfAra /uoerw CRf- 
Taro G\'/UfWHa, h WKA0KH3aKk noKAOHHYk c( ck TfHAOio ,,\8ujeio, 

H UaMf Ck REAHKH/Uk KAaPOA^Pf "Vf /Uk H HOMkCT/UH nOMTO\'k H 

OYKpacH\'k paKi> upapoAHTtAra /uoerw CRtTarw G\'/U£WHa, h no- 
KOH npVcYi^ ('^HKW /\ioi|iHW ; H naKH KAarocAORCHVf npVc/Uk wtk 
np'kApi»/KfMiarw uaMf ACTRW np^knoAOKHarw WTKi^a Hri>/Uf na KupK 
PfpRacVra icpo/UOHaYa n wtk KpaTVi€ fJKf hohth /Uh h uokaohh- 

TH /UH Cf CRETKl/UK /U'kcTO/Uk (h) HJKf Bk KE3/UAkBVH >KHR81|JH/UK 
CBfTKI/UK H MKCTHKI/UK OTKU,e/UK : H TaKW 0RUJK,1,K BCIO GBfTiJlO 
Fop^ nOKAaHrai01|JH CC CBCTKI/UK H RfAHKU/UK l|pKKBa/UK H KAaPO- 
CAORfUVf WTK CRfTKiyK H MKCTHkl\'k aPrf AOnO^VOKHKlYK JKHTIf/UK 
OTKl^K, H fAHKW KKICTK /UOI4JHO HApKCTRS i\\» , OVKpaCHYK CRf- 
TKI1€ H MKCTHKII€ YP^^^^H WTK /UaAKIYK Ji,A:K( JS^O REAHKHYK OKO 
3A4TH/UH CKC8,i,KJ H CpfKpKHHU/UH ORO :K( CBEl|JtHHKl/UH WJi,(- 

9 130 

iKji,AMH, H KAaroAapH\*k rccnoAa Hauifrw Incijca XpHcra h npk- 

MHCTSM» triV MATipW KAarCAlvTtAHHnS MOK», HJKf A\C CnC>A<?KH 
KHA'bTH OMHA^a /UOH/Wa , f^Kf np^fcjKAf CAWmaYk H JKfAa^k KHA^b- 
TH. H npiHAOJCk Kk KCAHKSW H CkKCpHSlO l^pkKOKk IlpOTaTO , H 

OEp^fcTOYk MkCTHarw npoTa KHpk rtp/waHa, h noKAOHHjCk cc 

HkCTH^kH H KEAHLJt^kH l^pkKKH , H OyKpaCHJCk l^pkKOKk EAHKIV 

/UoipHO, H MkCTHarw npoTa wja^Aim^h, h npHAa^k KaKaak 3AaTa 

KEAHll^kH l^pkKKH HO/U^kHa pa^H. HaKH KkSKpaTHKLUS /V\H CC Kk 
CKOH KHIUE pCMEHHyH /UOHaCTUpk, H EAHKW KklCTk /UOLjJHO U,apk- 
CTKS /WH, OyKpaCHYK CKfTSlO l^pkKWKk CK£LpEHHkl/UH WJ^f^J\.AMH 
H CkC^A" " HHH/UH nOTp'kKa/UH, LilKWJKf H HpivJKAf 'W(Ht KTHTO- 
PH H pOAHTfAf /UOH /UH , CKfTArW 'irS/V\eHa H KpaTCTKO WA^po- 
fi.A^h MKW /UOAHTKCHHHKH fJKf Kk KOri> W HaLUf(U8 CnaCfHIK» H 

APk>KaKE i^apkCTKa. h npiHAf ^e Kk /UH^k irS/UfHk K\-pk FfpKacTf 

H KkCk CkKOpk AAKpH YIAaHA<»pi*CK'll€, H KkCHO/U^kHSlUf L^apkCTKi» 
/UH , raKW /UOHaCTUpCKOf /UivCTW WKpSJKHOC HA\aTk CHHOpt Kk 

<WHorH)Ck KHHraYk a hc Kk eahi^*^'^i>^ yP"^*^"^^'^^' " /UOAU/Uk Li,apk- 

CTKIf TH, HE npivCASLUaeTk L^apkCTKIf TH, npoTk H 'iry/UfHH Glit- 
TKII€ Topkl H CTapU^kl HpiHTH H CAOJKHTH KCt CHHOpj Kk fA"Hk 
YPHCORSAk. H Hf np^kBp^vYk /UOAf Hlia HkCTHklYk WTkL^k , H HAHH- 
Cayk CROH L^apkCKIH anCTk Ck /UOAEH'l'E/Uk MkCTHO/US npoTS Kupk 

Ffp/uaHS H np^knoAOKHH/Uk 'iri>/UfHO/Uk h CTapu,f/Wk rc«i€ OKHT^k- 

AH TpyA"* KkCnpiKiTH H HpiHTH Kk HapkCTKS /UH Kk /UOHaCTypk 
XHAAHAapk. H OHH HkCTHklH /US>K'|'e UKW OTI^kl HOCASLUAHKH H 
HEAO^K>KUI^ npiHAOUJE HC aaKkCHHvKUJE, H CKasaRk H/Uk /U0AEH'|'C 
HkCTHklYkOTkL^k AARpH YHAaHA^pCKIIC laKW CkfAHHHTH WKpi>JKH'l'l€ 
CHHOpC /UHvCTk iUOHaCTHpCKHYk Kk CAHHk YpHCORiJAk, HpOTk >Kf 
KHpk Ffp/UaHk H KCH HkCTHWH OTkL^kl WTKivLpaUJe uapkCTKS /UH : 
KCf YOT^kHl'^ TKOf, IJ,apiO, HCHAkHH/Uk. H HOHCKaKUJf /UikCTW WTk 
KSA^ CHHOpS ROHfTH Cf H C/UOTpHKUJf WTk lOJKHaPW /UOpia Kk 

3AnAji,ii 3(i(i\i( WTk /uivCTa noAfc^ BfAHKW/Uk BwrAO/Uk Kk Snrio 

npHAfH{(L|l{, H TA/UW CCTk KOAHLJ^a H MAAA TpkCTIM , H HaKH 

noHfC/UO, rA'k fCTk KOAHLJ^a, h TpkCTie HcyoAHTk ua /uope, h 
HA«Tk noKpau /uopra hoai» Xp'i'8/ueTHij,S h uoai* UPkKORk cKtTa- 
rw rfopnra ua coAHipa, h TaKW uAfTk Kpae/Uk /uopra Kpac/Wk 
/wopra Ha TpH KpaTa, ljjo c8 Tpu kam(H( o^ A\ope, h /UH/uo y^AH 

/UOHO^HAHCTC H UaKH /UOpE/Uk /UOpC/Uk HOKpaH HpaRS 3p(l\ie Kk 

flAWHS AOJC^^A" "^ p^kKS HRaHHiiS, a aoV^AHtk ao RfAHKarw 131 

KAiWfHt Oy <WOpM» HA KpaH H IVTk TOAH KK ckEtfiH PpaKS \-pHAO/Mk 
Ha ^.ii/MiKk, H TaA\W BhAP^SHCMO KpkCTk Bk ^^^^^5 " WTk TO- 

an npaBi> Ha KEAiHLjja, h tS KaAUHk noAOKkHk rpoK8 h na Hfa\k 
Ki>/\S noaoJKHc.wo , h wtk toah npaBo Bk Kpk;i,o na XfpoBo na 
BeaHKH A^t'^"^ ? " Ti» HOCTaBHC/WO B8/\i> oif Ka/v\fHi>, H TaKiv A^k- 

AO/Mk ^^HvAO/Wk naKH HH3k Kpk;\,0 HpaBO Ha ni?Tk CkKOpHklH HpO- 
THBi> lhl|JEpaA\k OpAIH/Wk , H HOAiv niJTA Ha ^OAHHE KA/WCHk 
HOCTaKHC/WO , H 0\j' Hf/Wi> BSAa ; H WTk TOAH HpABO Hp^fcKO p^fcKH 

llaiJEpH ()p/\ii€ H naKH iipaBS na BfAHKiH \'pH;\,k KkckBtpiJ HA paB- 
HiH ^-vkAk Ha CBrrSw AVapHH^ h ivTkToa-k CA-kMe cknt no^yk HAa- 
hhh8 nocpiiA^k , h ^'''^Y^^A" ^V •^*>'Mf'^'* ckKpanHw, h wTk toah 

AO^OAH Ha AOAAKk Ha »;C/\'k3HklH KpkCTk na CkKOpHklH n^Tk, 

H ApkJKH nSTf/Wk, i|io H,\,rrk i>()BHr/\\cHk, 3pn|iH Kk BpkTorpa- 

Ai> CBHr/WfHCKOA\i>, H H,/l,f CTpAHHO Ha HpkBfHi> 3EA\AI0 H HA UPk- 
BEHH Ka/WCHk, K^KO C( KdiW» BaA» Kk (^BHr/\\CH8, H H,A,CTk XP»~ 

AO/Uk Ha IIp'iH/Wk H na AScTpS, h /WH/WO yoAht»» ck 3aAH i^pkKBC 
L^aHHOBc; H wTk TOA'k npivKo i>3k YpHAk npABS o\r /wope ; naKH 
WTk TOA'k /Wopf/Wk /WopfA\k /WH/WO \*0A«MJe Ga/wapVio h npncTa- 
HHi|iE h cBfTarw reopritd n npkKOBk cBfTarw G\,'/v\fWHa npaBo 
Mopc/Wk Ha cBfTarw HHApera; ii wK\*o,\,fi|" GTHaapk /wop(/Wk 
/Wopt/Wk noAi* HAaTiio h fAi> h cBfTarw (^\-a\,-/WI« /wopc/wk na 
AOBHi|ia wpKHHapcKara na ckKopHkm ni>Tk, h WTk Toaiv ckKop- 

Hkl/Wk ni>T(/\\k HA IiHrAi> 3p<l|lf HA BkCTOKk, H T8 fCTk KpkCTk 

WTk AP^BHte BpHv/Wf , H wTk TO/^^fc HaKH Ha AfCHo Kk iori> IlH- 

PAO/Wk na ll£AHKi> BHrAi> Ha CkKOpHklH Hi>Tk , H Ti> ECTk Ka/WCHk 
30B0/\\IH MoAHBA^^a, H WTk TOAic HH3k Kpk^O 3papf Kk lOrS 
HA paBHHH^, H t8 tCTk Ka/WfHk CTaHOKHTk, H WTk TOA'k Iip^k- 
KO FASKOKa lloTOKa 0\f BfAHKO KAATO , H TaKW npaBW HH3k 

RpkAO Kk /wopio na boahuS h TpkCTif, HA^kjKf noM«C/WO. Toro 
paAH o\f/\\OAH H,apkCTKo /WH np^fcnoAOKHarw iipoTa Knpk Ffp/waHa 

H MkCTHklH Hri>A\fHH, H TpSA*^'"^*^'»'*^^ W WKlUkAHIC /WfccTO H 
CkCTAKHC/WO CHHOpf Bk EAHHO/Wk ypHCOBSA^k, ,\a Hf H/WaTk KTO 
AOCaJKA^^TH HaiUCH OKHT^kAH. H HJKC C6 TkPAa WKp^fcTOlUf Ha 

ckKop'fc, ^anHcay/Wo T^kyk H/wnia i^apkCTBO /WH Bk ct/Wk 3AaT0- 

nfHATHO/Wk YpnCOKyA^k HA 0\j'B'kA'fcni« nOCA^fcAHkl/Wk: HkCTHklH 
npOTk GBtTklM-, Topkl KHpk rfp/WAHk lfpO/\\OHa\-k , BfAHKIf H 
MkCTHklie IJ,apkCKII€ AABpkl iriJ/WfHk llaBkAklEpO/WOHa\'k, GBHr/We- 

h8 'iri>/WEHk 6Afi^Tfp'i'i€ ifpo/WOHa\'k, KapaKaaS irS/WfHk AaBpcH- 

9 * 132 

tVi€ upo/UOHajCK, naH,\,0KpaT0pa irSMfHk KoHCTaHTiie ifpo/WC»- 
HaYk, pSiiiKiH 'ir8/V\«Hk lwaKHA\k ifpo/UOHaYi», ;\oY'irapi> "fry/M«Hk 
Pw/\\H/\k lepo/MOHaYk , ^eno^y irS/weHk Bapaaa/Wk ifpo/\\ctHa\*k, 
cI)H/\oAfa iry/WfHk TH/UOAfH lepo/WOHaYk, KocTa/woHHTS 'i'ri>/\\tHk 
riaHciie lepo/MOHaYi» , fl/\SncKiH i^ry/weHk 0fOAi>Ak ifpo/WOHaYi», 
3wrpa<|iCK'iH "iry/WfHk MaKapiH ifpo/\\OHaYk,GKfTarw IlaE/^aoBki- 
T^fc/^H 'iriJ/WfHk riaYCt/MiH icpo/MOHaYk, A'WHHcii€BH wKHT^fc/^H ir^- 

/MfHk BfWAOCIH lepO/MOHaYK. H Cl'f napkCTBO /MH C/\OJKH H 0\fTBpk- 
^\,H Ck 3/\aT0n«HaTHkl/Wk CAOBO/Wk Ck MkCTHki/Wk CkKOpO/Wk Qr(- 
Tkll6 Fopkl, J\A fCTk Bk OK/\aCTk HpivCBfTklie B/^aAklMH^kl HaQJfl€ 
KOropOAHUI^ ^"'^'^"A^^PCKOH KkBfA*"'< CBfTara Bk CB«TklYk , laKW 
J^A CH H/WaTk HHKIH/W^KE nOBp^fcjK,^,^ HHa HAH WTkf /WAf/WA , Hk ,A,a 
CBfTara OKHTlvAk YH'^'»MA^P'^'^^'^ T'fc/WH SaHOB^fcAa WTk HaCk H AO 
B'fcKa. /WOAW JKf, »}{{( BaCk KOrk H3K0AHTk l^apkCTBOBaTH PO Hack 
HAH CHHk i;apkCTBa /WH HAH HHH, KOTO GOTk H3B0AHTk, HCnOTKO- 

P«hh8 KkiTH Hauic/wS Cf/wS saK-fciiianiio hah ko/mS WTkAaTH ce WTk 
Toro /mHvCta , Hk H naMJ noTBpkJKAeHHS ji,A hmatk h HcnAkHcn- 

H8. ai|lf AH KTO H WKpfl|lfTk C( TAKOBklH OrYMiPPf H'f'W* A'^^'''"^- 
CKH/Mk pa30pHTH HAH HHAKO HpiiAOJKHTH HAH WT6TH WTk Bkl- 

uif HHcaHHkiYk, TaKOBarw ,\a pasopuTk rocnoAi» Rork h npii- 
MHCTaia Koro/MaTH, h Kk /mHxCto uo/MOHJh A'* KiJAfTi* ^'^^ cknpk- 
HHna, h j\a rw nopasuTk chaa MkCTuarw u H^HBOTBopei|jaro 

KpkCTa, H A^ *CTk UpoKAfTk WTk TWY"» CBfTklYk H KOrOHOCHklYK 
OTkU,k H WTk BCfcY"»^ CBtTklYI» AHOCTOAk H WTk MSTHpfYI* C^MH- 
rtAHCTk, H A** *CTk npHMfCTHHKk 1^^*^ np^feAaTfAKt YPH^^fOBS, 
a Ji,A fCTk Ck OHH/MH, H>Kf p^fcuif : Bk3/MH , Bk3/MH , paCHHH «TW, 
H Tiv/Mk p^fcKUJH/Wk : KpkBk CTW HA HaCk H Ha MeA''^^'^ HauiHYi»^ 
H KAfTBS A^* H/WaTk WTk CKtTklYk KTHTOpOBk , CBfTarW G\'- 
/WtWHa H CBfTklTfAia GaBBKI H WTk MkCTHaPW CkKOpa GBfTWI€ 
Fopkl aAWHCK'l'l€ H WTk HHHYk CBfTklYI» TOpk , H WTk HapkCTKa 

/MH j^A H( fCTk KAarocAOBfHk a/MHNk. 3anHca C( c'i( H oyTKpkAH 

C« CAOBO/Mk 3AaT0ntMaTHkIA\k /Wfccfl^a anpH/\'l'ld . K8 . A>^Hk, Bk 

aHvTO . ^ewHg ., HHAHKTa .a. 

GTf^jsaHk Bk XpucTa Kora KAaroBHipHkiH i;apk 

H Ca/M0API^^I^^I^GpkKAI6A\k, FpkKW/Mk, IlAkrapW/Mk 
H n p K a H a C W /M k. 

rojiy6nu,a. 1840. pag. 237 — 243. Textiim conati sumus 
restituere. 133 CXVl. (1348) 6856. iiid. 1. 29. apiilis. Prizreii. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, eccle- 
siae SS. Micliael et Gabriel Hieroso'yinis donat Nicolaum 
Vranjiuensem et quingeuta hyperpyra tributi Ragusinorum. 

llOHtt WTkMI BCe;i,pkH;HTEAK), H>Kf CAOBO/V\k H ^i^X^'"*^ ^^'•'^ 
CBOHYh BCa SCTPOHBHH, BH^H/Ua ^KC H HCBH;i,HAAaa, IVA^UICBACH- 

Ha /KE H BcskA^ujHa, \i}K( npkBHiie arreacKHie mhhh ckCTaBH, 
B(CknakTkHH>€ CHAH, np-kcH^kBaiciiJc BcaKoro HMh nack h pasSav- 
Haro lecTBa, wai^ caa^oro KOJKacTBa aaptio cBkTEipE ct , iipii- 
CToaa TptncTHO np'k,A,kCTOfi|jf , h ck cTpaYO/Wk AHi^a cBoia 

OrHtHHH/UH KpHAH 3aKpHKai0l|Jt , H Kka;,A,0 H^k HCHSpCMtHHarO 
CB^kTa H KpaCOTH KO/KaCTKfHK- HaCi\a/K,.V,aiOl|lt , HMkH\E npkBO- 
CTaTEA» H BO£BOA^ HEKECHHAVk CB{l{JEHkHHiUk HaM(AHHKO/Uk H;E 

H KHE30A\k H aHrcAOiivk H ap)caHrcAO/Uk , KpacoTi> pEKi^ :ke ap- 
YanrfAa A\H\'aHAa , BtAHKa np'k,i,kCTaTf aw , iip'k,,\,kCTanio h Bt- 
AHKaro H npkBaro pa,A,ocTH nponoB'k4,HHKa apYanrEAa FaBpHAa, 
cHAva ;k« BfAHKOAva ap\-HCTpaTHroA\a vv^k Kora ^^aHHH khiuj po- 

^S HAOB^kHaCKOM» HOYIidAHHie nOYBaAH H KAarOA^kTH , WB'k/Wk 
IIOK^kA*» na Ci>npOTHBHHKH , a CHAVk HA paA<>CTk BAarOB'kL||{HI€ 
3fA\aAHarO ICCTBA , HHHa^f nOYBaAH l€3HKk /WOH^JTk HCHAECTH 
HHH>KC H3kp£KH HH HMK HOCTHPHfTk IIOA«>KHO HOX^BaAHTH , HA- 
AEH;A^ CBOIO Kk HH/Uk Bk3AaraiOL(JE J!l,A H3p£ME/VVk BEAHK^IO HJCk 
iUHAOCTk H 3aCT^nAEHI€, CH/VVa BO apYHCTpaTHPO/Via HEBECHa 
Kpyra Mi>A*CH HCkHAkHH rOCHOAI» , H 3E/MAkH0E WCHOBaHI€ Hp^k- 
CB^kTAO SKpaCHH , CH/Wa MAOK'kHaCKOI€ l€CTBO WTk BCaKOI€ CTpa- 
CTH HEBp^k^K^HHO np'kKHBatTk, CH/Wa L^pkKBH CB^kTAO SKpaiUai€- 

/wa npaBOB^kpHO i€AHHorAacHOi€ h TpkCBEToi€ n^kni^ KoriJ BkCH- 

Aai€Tk, CH/Wa KO KAarOB^kpHHH H KOrOAKiKHBH l]^apHI€ B'kHi;H HE- 
TA^kHHH/WH B^kHHaUIE CE : T^k/WkJKE H a3k Bk XpHCTa KOPa KAaPO- 
B^kpHHH H KOrO/VVk HOCTaBAEHHH l^apk CTE^aHk CpkKAEAVk H Ppk- 

KO/Wk H ^anaAH^kn CTpan^k h ck KoroAapOBaHkHoio /WH ko- 

rOMkCTHBOK» H ^PHCTOAIOKHBOIO L^apHlJ^EIO aBri5CTHEI0 KV,'pa 6aE- 
HOIO, H C Bk3AI0KAEHHH/Wk H KAaPOB^kpHH/Wk CHHOAVk HAIO , Kpa- 
AE/Wk ^pOlUE/Wk , KAarOA^kTK» KOJKHEIO lipOl^BkTluS AVH , Bk CBO- 
l€/Wk WTkMCTB^k no TOPO H3kB0AEHkl0 HapEljJH CE WTpaCkAk BAA- 
raro KOp^kHE , pO^HTEAk /WOH)fk CBET^k^k, PEKS H/it GH/WEWHa 

llE/waHS, HOBaro /WHpoTOHL^a H npkBaro BAaAUKH BHBUiaro 134 

3(A\AH 3fTCIJt'bH, KMHKarO CKITHTf/lia H MpbBOHp^kcT^nHHKa 

WHbCTKa Haujfro, KpaAio GaKH npaKEL|Ji> a\h cKH^iTpk Koro- 
AapoKaHHaro MH i^apkCTKa, nocA^k^yM; jkhtk» KAaronpHvKHKaHra 
IV XpHCTiv cKtTHyi» U^^pi^ KAaroKlvpHo jkhkShjhyiv Ha sfMAH, pe- 
KiJ JKf KfAHKaro H paKHa anocToaoA\iv h npivKaro ypHCTHaHOMk 
KocTaHTHHa i^apa h HH'k\-k npaKocaaKHO h KaaroMkCTHo >KHKi>- 

qjHYb, WJ\h lOHOCTH /l\OI€f TfHAOCTIO ^.iJlUEKHOIO H ptKHOCTIO 

paJK^frb cf cpkna MOiero aiokokio kk KckMk cKfT^kaAk kojkiv- 

CTK£HHMk HpKKKaA\b, HaHHaHf H KOAUJE Kk KEAHKHMa apyHCTpa- 

THro/\Aa MuY^^HAy H FaKpHaS, whh ko np'k/i,cToi€ipe np^kcToaiJ 

H AHl^S KOHiHIO KAaronp^bAA^kHHa H KAaroSK^kTAHKA WTk Ck^^k- 

liiHHHYi^ MH ScTparaioTk: T^k/Uk npHna^ai€ h /vvhah ce A^kie yo- 
,^aTara wKp^kcTHKa Kk KAa;i,Hu,'k /woieMS XpucTS h ,d,i>ujH /MOI€h 
KO/KA^ " \-paHHTfAra TfHAaa h Kk HaAe/i;£i[jHYk KpaHJYk np^k^A.k- 
cTATfAra Kp^knKaa h cSnocTaTO/Wk nAa/UfHOHOCHU/Uk op87KHi€/V\k 
WTk/Uki|jaiOL|ja, T^k/Uk TmA^k npHna,a,aio aiokokhio Ai>iufKHOio Kk 
CH/ua apYHCTpaTHro/ua. KH;i,'k i^apkCTKO /UH ypa/Uk Ko^KkCTKs- 
hhh cKtTHio apYHCTpaTHrS MuYaHAa h FaKpHAa ckSA^iHkHaro 

HpapOAHTfAH L^apkCTKa /UH Kk KOrOKkSAIOKAfHH^k/Uk HHkr,i,a 

rpayij^k Hi^pycaaH/wk, Kk HE/UkH;c Kork ck HAkTio noJKHTk, h 
,i\HraKOAa H?Ke ua uack Kpank pa3APi>uiHH, h noK^k^A^HTfAra ua/Uk 

4,apOKa, T^k/Uk WKki>KOJKaHI€ KH,^,'^ IJlpkKKH l^apkCTKO /UH HOTk- 
Ijja Ce l^apkCTKO /UH Kk3ABHrHSTH H iJKp^knHTH U HCUAkHHTH Hf- 

/^ocTaTkHkHaa YP*»'Wa Toro cKtToro , h npuAo^H i^apkCTKo m» 

CKtTOrO NhKOAS EpaHHHS H Ck L^pkKKO/Uk H Ck CCAH H Ck AIO/l,/UH 
H Ck Ca KCk/Uk /V\fTOYC»/\^ls' H Ck KHHOrpa,d,H H Ck nAaHHUa/UH H Ck 
naiUHljIH H Ck 3H/U0KHl|JH H Ck /UAHHH H Ck ckuOKOCH H Ck ,A,0- 

yoAi^KH i;pkKKH Tf3H, H Lpo H/UA S cKfTOTo Gpkpra ^A^oyoAi^Ka 

Ha KCaKO rOAHL|JE .p. HEpkUfpk WTk L^apUHt U^apkCTKa /UH H Ck 

Kck/UH npaKHHa/UH h ^cTaKH i^apkCTKa /UH h ck Kck/UH /UErra/UH 

C«Ak T^k^K H Ck KCk-Uk H/V\aHI€/Uk ^pkKKE TE3H , H L|JO l€CTk ^H- 
/UHHA Ha AIOAfY"^ l^pkKKEHHYk, H TAKOH K» npUAOJKHH L^apkCTKO 
/UH L^pkKKH HI€p8caAH/UCK0H. JS,A CH CKSHAra U,pkKKH HI€pi>CaAH/U- 

CKaa Ha KcaKO roAHiiJE WTk BpaHUHE, ljjo ce wKp^kTa A^kTHUf, 

JKHTa H KHHa, H WTk OBkU,k H WTk KOKHAk , UOAOKHHa WTk 

Tora AA c« npoA<»»€ u js^a ce hoch ^ Hi€piJAaAH/Uk. h naKUH npH- 

A0:KH HapkCTBO MH L^pkKKH apYHCTpaTHTa MHYaHAd HJKI S Hl€- 
pScaAHA^^k, M CH 83H/Ua S ^«BpOBHH^^k WA«» A^X^TKA U,Aph- 135 

CTRA MH UA BkcaKo ro;\Hi4JE HA KhCKp^kcEHie .c. ckTk nepkncph 

KEHETbMKHYI^- H AK«/l,He l^pkKliCHH CKCTOrC» HhKOAH KpaHHHCKC^fa 

^\A H( paBOTaw paiJOTe HHKoiepe rocnoACTBywiiJO/uS, hh ,\ahw 

J\AK>, HH nSTH T-kpaiO, HH BOHCKf KOIOK» , HH H JKSoy HpHnAa- 

i|jaw, HH rpa;i,a SHrio, hh robobh j\^k>, hh kohk \'paHE, hh 

nkCk \0AH( , H WTK BCaKOf paEOTH H ;»,aHH WCKOBOAHX'^' " CHI€ 
npHAOJKHYI^ H 8TKpK,A,HYk , J\A l€CTK HfnOKOA^kGH/WO ,A,0 K^fcKa , H 
T'k/\\K Kck/WK HHKTO J\A H^kcTK IVKAaCTKHK, HH KEnaAH» HH RAa- 
CTEAHHK HH HHK TKO AIOBO KAa,\i>HJHH i> 3{A\AH ^ApKCTBa /MH, 

TKKAto leroaif bopk hsroahh Hri>A\fHa Hi€pi>caAHA\cKora, tk j\a 

leCTK T^k/WK WBAaCTaHK, H i> TOA\K A^ivCT^k J\A H^kcTK BAACTKHK 

HHKTO nocTaKAiaTH cTap^kujHHS, TKKMO KOPa E,\ij\( yoT^kHie 

HriJi\1fHi> HI€pi>CaAHA\CK0A\8, TOraSH ,A,a BAarOCAOKH H nOCTAKH 
CTap^kuJHHi) S IipaHHH'k. H CHI€ 3anHCaHI€ npHAOJKtHHf i^apKCTBa 
AXH KTO WTHA\fTK H HOTBOpHTK CHI€ 3AaT0n(MaTH0l€ CAOBO 
l^apKCTBa A\H, ^\A A\y l€CTK A\KCTKHHKK rOCHOA'* liC^rK H np'kHH- 

CTA BoropoAH^a w,\,HrHTpHia , H j\A ra nopa3H h bKHi€ chaa 

HKCTHaro H >KHBOTKOpa|iarO KpKCTa, H ^a I€CTK npWKACTK WTK 
. THI . CKeTHY»» WTKl^K HJKJ K HhKCH H WTK . kT . BpYOBHHYI^ 
anOCTOAK H WTK .^.-Yl^ l€BaHrfAHCTK H WTK Bck^^K CRfT^kYK 
WTK B^kKA KOri> yrOAHKUJH\-K, H J\A l€ npHHCCHHKK WTKRpKrUJHA\ 
C( XpHCTA npHH H HfCTOpHIO H lO^^k np'k,/V,aTf AK» jfpHCTOB^ H 
KK WH^k/UK, H>KC p^kuJE : KpKBK i€rO Ha HaCK H Ha HE,d,'kYK Ha» 
UJHYI^? H J\A npH/Mf npOKa3S rHW3HWBi>, H TaKOKH, HJKf HOTRO- 

pH, j\A c( pacnc H HaKa>KE, h j\a naaTH u^apKCTBS /V\h . ^b. nipK- 
ncpK. a CHH YpHCOBi>AK nnca h noAi^nHca i^apKCTBo /V\h bk BcaKO 
^tbpkh;,/\,ehi€ /v\'kcELi,a anpHAa .k^. akhk S HpH^p^kHH, Khj\A 

nOCTaBHH l^apKCTRO A^H Tf/V\EAHI€ apYarrEAA MH^aHAa BK A'kTO 
.^ew., HH,A,HKTHWHK .A. 

Apographum saec. XIV. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 35. Nota in cod. rag. f. 24. hunc essefiuem 
hujus diplomatis: caTRopu c( cah yp^^coboak. ..ba ckh/V\k Ka 
AH«TO .;f:8wHH ., /vvHcma /wapKTa Ba rpa,d,H AlfAHun^k iJ rpKiiHfjci» 
Ha Pw/v\aHHio. Ab initio sequentialeguntur: MCCCXLVIllI 
de jnar^o: privilegio de Stefauo, imperador de Raxia, Al- 
bania , de Gre^ia , de Bossa, fato iu Meluico iu Gre^ia : lo 
tributo de perperi 500. dono a Jeruxalem. 136 CXVll. (1348) 6856. ind. I. Prilep. 

Stephmius, Serbonun et Graecoruni imperator, quos- 
dam pagos donat cellae S. Sabbae in Caryis. 

-j- y^^C>CTOA'knHC» H /i,OK(]OA'kTfAI»HO H KOropaSOY^MHO BCfr;l,a 
C/\aBi> KkCHaaTH ROrO\/' KkT|)OH^H, CIH p^knk WTkU,OY H CklHOy 
H CKeTOMOy AOy\>i\f, (j\HHdMO\f BOJKkCTKOY, f,A,HHOH CHA'k, le^H- 
HOMOy fCTkCTBOy , fAHHOMO\f CO\fl|lkCTKO\f , HfCk3,A,aHI^H0Y , Hf- 
np'kaO>KHOY H HfpaS/WkcHO^f , TplHCkCTaBHOy ll CkKCSHaMEAHOY H 

i€AHHOcaaaBHOY h «AHHonp-kcToakHOY, WTk Hi€fJKf npocia cK-kTk 

Hni3pCHCHkHkli€ CaaKkl H MHOrOMkCTHklie, H A'U)W'^I^I^Hkll€ AAflhi 

AapwKaujf ce npopOKWMk /K« h anocTOAO/Wk h iUoyMCHHKOMk h 

CK6THTfai€A\k H np'knOAOKH WAAk H KCfA\0\f HApOAOY HpaKOCAaKia, 
WTk HI€{>KE BO npOl^KkTOIHE KCk/Uk BlvHkl^H R0r03paHHklH MUpHO 
^KHKOyillHMk Ck K^kpWIO HA 3EMAH , Ca/UO,<i,pkHtaKHklMk JKf l^a- 
pl€A\k H KAAAKIKaMk H KAACTf/Mk BckAAk pa3AHHH0 A''PH pa3A'k- 
AHBIUOY, IdKO/Kf BC£BHHkHaa HiHKOTO^f Kf^AA^kpHaa /MOYAP'''''^'''^ 

BOH^Ta Kk KckAAk BfAfrAacHO BknHi€Tk rAaroAioi|jiH : aahoio i;a- 

pUf HapkCTBOYIOTk, H CKk^Tpi' Uyk iJTBpkJKA^WT Cf , H CHAHkl Ck 
OYCpkAHI€/V\k npaBAO\,'' HHIUO\fTk. T^kMkH^f H a3k Bk XpHCTa KO- 

ra BAaroK'kpHkiH h Koro/Wk HocTaKAi€Hki GTf^^aHk i;apk Kck/V^k 
cpkBAi€/Uk H rpkKO/Uk H ^anaAH^ku crpan^k , pfKO\f ^^( nAKaHiu 

H nO/MOpi'lO H KkCfA\OY AHCOy, GOJKkCTKkHOYK» BO BAArOA^kTHIO 
Bk3paL|JkUI0Y /MH Kk CKOI€/Mk WTkMkCTK^k, HO TOPO H3K0AI€Hkll0 

napeiiriH c( WTpacAk BAaraaro Koptuf poAUTfAkk /woHYk cKfTi- 
uyk, wTk npaBkAHHKS cKn'OYi«> GY'\AfWHa Hf/MaHi€ noKaaro 
/WYPWTOHna H HpkKaaro KAAAWKki KkiKkiuaaro ^J/Mah cpknkci^^kH 
H CBfTHTfAia HaiiiEro apyifpfa h npkBOuacTOAHkiKa wTkHkCTBa 
naiucro K\-pkGaBki, ce /Kf nia rocnoAHi€io KAaroA^kTuio h nocu^k- 

IUCH'l'{/V\k Hp^kHHCTkll^ BAaAWHHI^f HaUlf BOropOAHU,f H /MOAHTKa- 
/MH KOroSrOAHIHYk T^kjCk CKfTIHJCk pOAHTf Ak H HpapOAHTf Ak /WO- 
HYi^; BAarOCAOB{H'l'E/Wk BOHdf.WkA^ipWBaHkHO /WH KkJCTk l^apkCTKHf, 
H pa/KAfJKfHOY 'MH KklBUIOY Bk HaHfAO II.ApkCTBia /WOI€rO Kk Bck/Wk 
CBETy/Wk H RO>KkCTBkKklH/Wk L^pkKBaa/Wk, HaUUaHE H KOAkUIE H Ck 
KOrOA'»pWKaHkHOIO /WH np^kKklCOKOIO H BOrOAIORHBWIO i^apHi^cio 
aBrOYCTHflO KYP<> 6aiH0I0 BkCecpkAI^^HOO H WTk BCf A<5V^* "*^" 
peBHOBaaC/WO W /WOnaCTkipfYI^ GBfTKie Fopkl BfAUKkie HOYCTklHI€ 

ilAona, HA'kHif WBp^kTaiOTk c( np^knoAORHu u RoroHocnu hhoij^h 137 

CRCTKI H RAdHiEHKIH WTbL^H , H CAUUJaYlViUk MHOPaa H ^.HRHaa 

w JKHTH jUOYXbb T^kYh CBJTWHYK, H ^KfAaiuc wTk MHoraa Kp'k- 

M(H( i^apkCTKC» MH KHA^IvTH H nOKaONITH C( /UixCTOMk T'k/l\k 
CKrrkl/Uk H npifTH KAarOCAOKfHlf WTk T^k^W CKfTklJCk H Koro- 
HOCHIHYk iVTkl^kk CTpaHkHO /KHKOYHilHYk Ha 3f A\aH : «HJKf H 

XpHCTa /woiero HSKOAieHif/Wk h nocn^kuicHic/Uk np'kMHCTkii€ lero 
MdT((i( nockuiaioiiJoyA^OY ua KcaKO A^kAc» KAaro h ;i,ai<M|ioY/WOY 
Kcaa KAaraa Kk cnaccHHK» h HcnAkHraiOL{jS/uS Kk KAaruuYk h;c- 

AAHia, H HCRAkHH }Vi( U'Tk KC«I€ ,\,OYUIf ^KfAaHII Cpk,A,k^a /UOI€rO 
KH,;l,'kTH CKfTOYK» WHOY TOpOY, "*^ TAarOAIOIIIOYA^OY ^ Kk3KfA'>X'^ 
OHH /WOH Kk ropkl WTk HOYA^^V^* npHAfTk nO/UOL|Jk /MOia; H 

naKki : Kk ropki ,.\,OYUJf Kk3AKHrHfA\k cf, rpf,A,H Taa/MO , WTk 

HOYA^Y^* nO/WOipk npH4,ITk TH. «HJKt npHHJk,A,k i;apkCTKO/VVH H 

ck KoroAdpoKAHkHoio /WH napHHfio aKroYCTifio kyp*» 6a(hoio, 

TOY WKp^kTAIOllJH C( KfAHKIH /UOHACTklpk XHAaHk,,\,apk Ck3A^H'lH 
np^kpOAHTtAH /UOH/UH, npHLUk^k l^apkCTKO /MH H ROKAOHH Cl H 
npHK^/Uk K/\arOCAOKfHI« WTk JKHKOYlJJIHYk Kk Hi€/V\k CTApkl^k ; 
Taa>Kf Kk3HAC l^apkCTKO /V\H Kk KkHOYTpkHOYH^kHLiJE /MOHACTklpl 
CKITkll Tl rwpkl, H WKkUlkAk L^apkCTKO /MH Tl CKITI /UOHaCTkipi 

H ck KoroAJpwKaukHoio /MH i^apHi^iio aKroYCTHieio kyp^» 6aihoio 

OYA'*P"C/V\0 H OYKpaCHC/MO pa3AHMHkl J\,AphJ, H HIAOCTATkHHaa 
/UOHaCTkipiH T^k^h CKITklYk KCaa HCIlAkHkl L^apkCTKO /MH, H KH- 
A^kC/MO Kk TOH CKITOH PWpii >KHAHL|iaa CKHHII H KpkTkHH np'k- 
nO,,\,OKHIHYk T^kyk CKITklUYk H KOrOHOCHklYk WTkl^k nOYCTklHk- 
Hkl JKHTIAk, H KIAk/UH OYAHR'^'^»!" KkiyW/Uk W JKHTH /UO^^Kk 
TivJCk CKITklH^k, no HCTHHiv HIKICHkl HAOK'klVl H 31/UAkHkl AF- 
riAIH.H lipHI6/Uk KAarOCAORIHII H ,,\0YLUin0Ak3Ha CAOKICa CAklLUaKk 
Kk HOShIHIH, »K0 H KIAkAAH nOAk3IRaTH Cl H/UH, HO rAarOAK)L|JOY- 

/UOY : WKpaTiTk Ko /Ui, piHi, KOi€i|iiH ci TiKi H R'k,,\oYiMeH crHj- 
/i^^kuia TKOta. h wKkYOJKAf"'^'Wk T^kyk CKiTki^k /u^kcTk npH- 
,A,oc/\\o Kk /U^kcTO piKO/UO Kap^kta , n^^kjKi wKp'kTai€T ci KiAia 
CKiTaro GaKki, KiAHKaaro noYCTkiHHjKHTiAia ipoYcaAH/UkCKarw, 

Ck3,\,aHkHa roCHOAHHO/UkH pO.\,HTIAI€A/\k H HpOCK^kTHTIAIC/Uk HA- 
LUI/Uk KYPk GaKO/Uk, Kk HI€HH{I KI3k/UAkRH0 H KOrOiJro^l^HO itHi- 
THI€ nO^KHKk, H KH,A,'kKklUM KOrOAIOKHaa L^apHL^a aKrOYCTHHH KY- 
pa GaIHA HHL|JIT0Y H RIAHI€ HIAOCTaTkHHOI Kl/\il HpkKKI Tl CKI- 
Tkll€, pa:K,A,IH;iHa KURkLUH AIOKWKHIO ypHCTOKOIO Rk TOH CKI- 
T^ku KIAH, H no H3K0AI€HHI0 KOPOAIOKHaarO CpkAh^i;^ «»€ H HA- 138 

PEKIU£K> Ha H/Mf l^apbCTKa m, lilKC» J\,i\ l€CTk TOH CBtTOH H KOH^k- 
CTIikHOH KEAH KkTOpkl ^THTOpk, Bk CkBAIO^EHiE H WrAf;k,OKaHlf /U'k- 

CTaTwro cKfTaro, raKO ^a i€CTk KkAOYuifno/\k3Hoie i^apkCTKa «le, 
H;\a CH H3KHpa WTk KCf ra HHHa YHAaHk4,apkCKaaro cTapkH,a, koi€- 
ro \'Wifj«Tk, H noaara Kk toh CKtT-kn Kf/\H, Hk ck ynpoiuf H'if<v\k h 
KaarocaoKtHiC/Uk Y^<'^**MA''P'*f'^'^M'W'»^ " nc» t koah h yoT^kHH, a 

WTk HHOlfA^fe A^ M« ISO^Af KpOM'k l^pkKKf ^H^AHJi,A0CKhl(. H Kk3k- 
KpailiaiOipOY ^* '"'^'^" IJtapkCTKOY HH Kk CKOW CH Kk CKfTkl H 
KO^KkCTKkHy /MOHaCTkipk XHaaHk,A,apk, nOHCKaKk l^apkCTKO /Ul H 

Ck KoroA^pwKaHkHoio mh L;apHU,£io aKroYCTHieio K\,-pa 6afHoio 
CTapki^a np^k^A^kCTaTfAra KfAH twh cKeT^kn, h ck H3K0Ai€Hie/Uk 
HapkCTKa HH H KAarocAOKtHHf/Uk Hro^f/uena h Kckyi* CTapki^k 
KAarocAOKHC/UO npoHroY/UfHa nona BewAOVAa, js,a lecTk np^k^/i.k- 

CTaTfAk KEAH TWH HJKf 0^ Kap-kldYI^, H TaK03H /UO^,'" 10 J\AA Hapk- 

CTKO HH , laKo ji,A /Uo^ i€CTk H ^,0 >KHKOTa Hcnp-k/uivHkHaa , Ji,A 
/UOAHTk KOra 3a JKHKOTk H 3A cnacfHHi€ ^A^oyujH l^apkCTKa HH. H 

no KAarocpk,A,0/uoY ^/UOAieHHio h KAarooYTpoKHio Kk Kck/Uk cKe- 
Tki/Uk H Ko:KkCTKkHki/Uk i;pkKKa/Uk np^kKHCOKif H KoroA^pw- 
KaHkHkii€ /UH ^apnnf aKroYCTHie Kypa 6A£He h ck Koro,A,apo- 
KaHkHki/Uk ckiHO/Uk Haio KAaroK'kpHy/Uk KpaAi€/Uk «^pwme/Uk 

KCfMkCTHiiH KfAH TWH CKfTArO GaKkl HJK£ Kk Kap^kiaYk Ji,ApWKA 
UapkCTKO /UH y XKOCTkH^k Cf AO KoCOpHKI€ H Ck Kck/UH 3aC«Ak^H, 
3aCfAkKk /UOy y\kHfnOAI€ , /\OAraHH, HfUIKOKO, MfAonenH H Ck 
njpHWpO/Uk KOCOpHTkCKkl/Uk H Ck WTkTfCO/Uk H Ck /Ufra/UH , Ck 

KHHorpa,A,H, ck/UAHHki, ck KpkTH , ck AHKa,ji,a/UH , c naujHgiH H 
ck /\a3H H ck HAaHHHO/Uk H ck Kkck/UH HpaKHHa/UH cfAa Toro. 

H TaK03H l€ A'\pWKa l^apkCTKO /UH, Ji,A l€CTk Kf/\i CKfTarO 

GaKki HJKf 8 Kap^kra^i» A'^ K^kKa. h wckokoa" •€ napkCTKo /uu 

WTk COKra, WTk n030Ka H WTk npHCCAHl^E, WTk KOHCKt, WTk 

\|rapa H WTk noKAUcapra, WTk rpa,A,a, WTk KHHorpaA^^ WTk ckuo- 
KOUif, WTk raoKf h noAaukKa, npocTO peipH wTk Kck)Ck paKOTkk 

KCAHYk H iWAAH^h. H TW/UO\f A<^ "f 3aKaKH HH KC^aAUra HH KHf^k 
HH ckKaCTk HH RAa,A,OYl|ll'H Kk 31/UAH HapkCTKa /UH , paSR^k Ji,A 

WKAa^a KfAia GaKkina h HacToi€i|JH Kk hi€h cTapki^k Kk koaio h 
YOT^kHi"^ Toro cTapkna; h ji,A i€CTk o\f 3aK0Hk cfAkk YHAauk- 
^^apkCKyHYi^ raKOH^E u KpoYiUERO h npoMaa ccaa jcn^^^Hk^A^apkCKa, 
Aa paKOTAio kjah twh ckjtoh. h i[jo lecTk sanHcano WTk cbj- 

TklYli \TliTCifih, J\,A C( J\,A\e WTk /UOHaCTKipa 0\f KfAHW CBfTaro 139 

OaRKi BAarocAoiitHiE. MOAH napbCTKO Mii H 3anp'kL|jaa, A'* ^* 
HcnahHra h HaBpKma , raKoiKE i€CTh oycTaBAieHOC» WTh cbjtki- 
n^h ^THTopk TaKOH;;i,e H Kb AOiMOY cnacoK'k npaKocaaKHiiH 
iiaTpiapjcTH wTkMh,cTKa Hanifro, h>K£ h3ko/\hiii« yTHTopikiie CKt- 

TKI, Ji,A C( A<*l€, H TW Ji,A H^kcTh Kh3CpaHKH0 rOCHOAHHO/Wh H 

iVThiJiC/UiiHauiHMk naTpTapYWMk CKfTaro np'kcTOAa KeaHKTe i^pk- 
kkh naTpTapYTf, Hk nanf js^a c( a^^i raKOJKe lecTk ovpf^A*"^ 

WTk CKfTkl\'k YTMTOP'^. Kk CfiUO\f JKf ^apkCTKO /WH HpHAO^KH, 

Aa ci ji,A\e WTk KoyKc i^apkCTKa hh na KcaKo roAHipe .p. ntp- 
nepk KfHfTHi^^kYk H .1. roYHk h .7. KOH^o^f^k H .1. KaaujkHk 

H .r. /WkYK CHpEHia H .7. CHpOKk ; H A^ CH S3H/V\a KCaKO A^fc- 

TO Ha IIaohh .h. cnoyA'»'* coah; h ccao KocopnKk, i|jo rh^H 
coKk A^^i^<^'^H napkcTKoy /Mh , to3h a** A*^*^ ^^'^^ CKfTaro Ga- 

Kkl. H cTf 3AaT0nEHaTH0l€ CAOKO l^apkCTKa iWH /XAOAIO Kck^k 

Kack, no /MH'k napkCTKoyioniTH , cTt/Woy yP"^*^^<>V'^^ "* pa30- 
pjHoy KKiTH Hk nanf ovTKpkH;A<*TH : anie ktw HaKaH^ACHTf/Uk 

AiaKOAH/Mk nOTklJIHTk C( paSOpHTH cTf 3anHCaHHI€ /MHOIO U,A- 

pj/Uk GTf^aHO/Mk H u,apHi;Eio aKroYCTifio K\-pa 6AfHoio, ta- 
KOKaaro a** pa3opHTk rocnoAi» Kork h np^knHCTaa fro /waTH, 

H A** l€CTk HOpaH^CHk CHAOIO MkCTHAarO H JKHKOTKOpa|iaarO 
KpkCTa H WTk .K].Yk iinOCTOAk H . A • X*^ eyaHrfAHCTk H WTk 
.3.Yk KkCEAeHCKklHyk CkKOpk H CKfTklYk WTkl^k HaUJHYk G^- 
/UEWHa H GaKkl, H WTk KCkyk CKfTklYk A<» l€CTk npOKAJTk, H 
WTk l^apkCTKa /MH A^ nivCTk RAarOCAOKtHk, H A<* l€CTk npH- 
HTfHk HlOA^k Hp^kAaTtAIO YPHCTOKOy H K T^kAVK p(KkLUTH/V\k: 

KpkKk lero Ha HHYk h na MfA''^X'* "X''* Hannca 7K( c( cTh YpT- 
coKoyAk cTOieqjoY rocnoAHHoy np'kKHCOKW/W0Y L^apio Kk KfAH- 
KWCAaKH'k/Wk rpaAOY FIpH/v^kn^k Kk /^'kTO . ^8wh3., HUAHKTa .a. 

-j- GTf^aHk KkXpHCTa Kora KAaroK-kpHK L^apK 
H ca/W0AP>^^>^Ui^GpKBAe/WK h Fpkkomk, IlO/WOpHIO H 
3anaAH0H GTpan^k. y 

Sigillum aviilsum. Origin. mejubran. in mon. Chilau- 
dar. D. Avraam. OnHC. 44. Cb. Fopa. 48. Male apud. P. 
Uspeu. 170. ad annum (1345) 6853 refertur. 140 CXVIII. (1348). 

Stephauus, Serboruui et Graeconiui iuiperator, quos- 
dam pagos donat uionasterio Cliilandar. 

npHHfck/Mk OYKW H /V\K1H Kh n0'kj!^h.CTATtAH'kn L;apHU,H HA- 
lUtH RAi\,\,h\U,» KOropOAHUH TpkJKCTBO Ck A^^pl^J; ^^^ UpOHapfMf 

KorowTKi^k yV^aKHATv ciunf : npHvAt^cTa i^apHi^a bk pusaYK wsaa- 
i|jEHaYi^ WA^k^iu*» H up-kovfKpaujfHaa , upHBOAUAAa KkiKateTk Kk 
CKtTOYio i^pkKOKk saKOHHoyiock A^kKaavH h cK^kijja/UH, Kk hi€hh;c 

RhSMTKt C/\OKO Ck ll/\THtO, (H>KEpaAH H /UMH HCU/\kHHYW/V\ Ct CKE- 

Taro A^VV** KaaroA^fcTU h KfccaHra, u uo upopOKoy raaro/\i€/Mk; 
rocuoAH, KksaioKHYk KpacwTo^/" A"^'W<>V TKOiero h /wkcTO 
KkCfaieuia caaKiu TKoeie, wTkHi€fJKf upoL^KkToiuf Kck/Uk KHkHi^H 
RaaroapaMuiH /MHpuo JKHKo\fHJiH/\\k ck B^kpoio ha SE/uaH Kk 
Kck/Uk BiacraacHO BkUHi€Tk: /i\HOKM;apHi€ napkCTKoyiOTkH ciua- 

Hkl WKAaA^fOTk 3f/\\AflO, H CKH^jiTpi HJCk OYTKpkJKA<»K>T Cf, H Ck 
0\('CpkAHI€/V\k K/\aAWKklXpHCTa UpaKAOy UUUJOVTk. T^k/M^KC H a3k 

Kk XpHCTa Kora KaaroKiipHkiH h koto/M nocTaK/\i€HiH GTfiJsaHk, 
napk Kck/Wk cpkKai€/V\k h rpkKO/v\k h 3auaAH0H cTpaH^k, ptKov 

TKt flaaKauiH U UO.WOpHK» H KCt/MOy AHC0V> KOJKkCTKkUOIO KO KAa- 

roA^kTHio no Toro h3K0/\i€hhio HapfiyiH ct wTpacAk Kaaraaro 

KOpfH« pOAHTfAkk /MOHYk CKfTiHYk WTk UpaBkAUUKO\f H CBfTOVW 

0\'/M/MfWHa Ne/MaHi€ uoBaaro /MupoTOM^a h KaaAi^iKki KkiBmaaro 

3e/MAH CpkUlJ,tH H CKfTHTfAJa HaiUerO H UpkKOUaCTOAHa WTk- 

MkCTKa HaujEro upkKaaro apYuiepea Kij'pk CaKki 

Adde diploiua sequens, qiiod cuin Iioc unuin diplonia 
facere videtur. Origin. in archivio nietrop. Karlovicensi. 
A. BocTOKOB-L. Onnc. pyccK. n cjiOBeHCK. pyKonHcen pyMaHU,OBCK 
aiyseyMa. 147. 

CXIX. (1348). 

Steplianus, Serborum et Graecorum imperator, mona- 
sterio Chilandar plures pagos donat et donationes prio- 
rum reguin confirmat. 

. . . H CHKO OYSaKOHHKlUf H CUHCaC/MO H.MEUa /MfTOYHia/Mk 
KCk/Mk nO GpkKAI^YK H UO Po/MaUIH. CfAa UO 3f/MAH CpkKkCKOH : 
CfAO KpOVUlfKO H 3aCeAi;H I€r0 FlOpkrJKHKk H IlfTpOKHKk Ck /Mf- 

ra/MH H^k H ck upaKHua/MH ctt\A Tora; cfAO KuHua ck 3acEAkiJiH h 141 

Ck/UErrd/UH; TpbrK HHHHku,k h ck ceaomk h ck Mcrid/UH; ccao 

/i^pKCHHKk H Ck 3aCEAi;H H Ck HpaiiHHaMH ^^1^ ; CEAO ^OAkl^k H 
rpEBHHKk H 3aC£AkK /UOy GTpAHHLlJk H Ck iWtrtiMli »X^ '^ '^^^'^ 
A^kcKOlik^k H Ck Wti( CTpAHf H Ck CHf CTpAHf Ck A\(rai\\H H^k ; 
CfAO n«TpkMe KAdCH H Ck SACfAHH H Ck HpaKHHAMH CH ; CfAO Kh- 
,VkHI€ Ck llcTpkHiMk H Ck FpaKOKHHHOAXk H Ck HOKOCfAH H Ck 

Kck/UH npaKiHaAXH Hyk; ccao BpaHHKi' h ck Mcrra/UH 

Sigilluiu aureum pendeiKs. Origin. inenibran. in arcliivio 
nietrop. Karlovicensi. P. J. Safar. Serb. Lesek. 127. Wie- 
ner Jahrbb. Llll. Anzeigeblatt. 12. Cf. diploma antecedens. 

CXX. (1348) 6856. 

Steplianus, Serborum et Graecorum imperator, perfi- 
cit ecclesiam in DeCani. 

HsKOAeHlf/Wk KOHIIf/WK H nOCHtUJf H'lEA\'k CKfTArO AVX*'* ^^ 

TpoHn^k noAHHca c( cih ypaa^k rocnoA'» »iora Rct^yfl^HTtA^ Kk 
na/\\fTk H KK no/UCHK rocnoAMHa Koro/UTv npocK'ki|ifHHaro h ciu- 
TopOAHaro h CKtTaro h ca/WOAP^^KaKHaro Kct cpKCKif h no/uop- 
CK'i'f 3f/UAf GTf^ana Kpaara ypoma .r.ro, €/U\-;Kf k\-ah KiisHa 
na/UfTK. Ko ,\t\H ckina tro KAaroK^kpnaro h cKfTaro h caaKHaro 
H npEKHCOKaro rocnoAHHa npRaro i^apa GTf^aHa kc« cpKCKi'^ 
H rpHKi'« H noA\opcK'if 3f/V\Af H cKiHa (ro GTf^ana KpaAA ypoma 
KK /\'kTo . ^ewHS ., hhaVkta . a I . Kor-k ^\i\ npocTHT'K npKai o 
Hry/UfHa flpcEHi^A, Tp\-AHKmaro C( w twkcr^k c(tWh cKtT^k/UK. 
Inscriptio recens in ecclesia in Decani. ^enaH. npuen. 25. 

CXXl. (1348) 6856. 

Stephanus , Serborum et Graecorum imperator , cru- 
cem donat ecelesiae in Decani. 

A\ki GTf^an^K /^yinaHK , /uhaoct'ik> KOH;'i'no nap^K Kckyu 

CpKKCKIHY^K H nO/\\OpCKl'HY'K H rp«Mf CKIH yK 3f/\\AAY'l^) C(H KpKCT'K, 

Ra HC/U^KE MfCT^K MKcmarw j\(i(RA, na Hf/UM^< pacneT c( ro- 
cnoAi» HamK iHcoycK XpncTocK , npHAOHiHY^K j\c>m^ hahao- 

KpaTWpOKS 30KW/U'K y^fMaHkl H HfWTtTW Ka Cffi K^kK^k, «KOnCf 
Ka pScOKO/^^K 3aK'kipaHW pO,\,nTfAf/\\K /UOH/U^K H /UHWK) .^8wh8. 

Inscriptio recentior in cruce , quae est in ecclesia in 
Decani. Arkiv. II. 468. /^eHaH. npBen. 68. 142 

CXXII. (1349) 6857. ind. II. niartio mense. 

Stephanus, Serboium et Graecoriim imperator. Chry- 
sobullou de pago Aravenikija monasterii Dochiarii. 
Initinm : ^Ktzbi xpo^vspytrijasv if [^aaiXtia jiov. 
In nu)n. Dochiarii. P. Uspen. 171. 

CXXIII. (1349) 6857. ind. II. 12. junii. 

Stephanus , Serborum et Graecorum imperator. 

Subscriptio : GTe^ank KAaroB-kpHH v\,A^h. GpRat/Uk h 
FpKWMk H 3ana,\,HHA\k GTpana/Uk. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. m nion. Russorum 
in Atho. D. Avraam. Onnc. 78. Cb. ropa.143. P. Uspen.171., 
qui initium hujus diplomatis habet: GAaroHkCTHO h KtAHKO- 

aivHHO H ^OCTOA^^l^^KHO. 

CXXIV. (1349) 6857. ind. II. 12. junii. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. 
Subscriptio: GTf^ank KAaroK'kpHH i^apk GpkKAi€A\k h 

PpKlV/Uk. 

Sigillum avulsum. Origin. chart. in mon. Russorum in 
Atho. D. Avraam. Onnc. 79. Cb. Topa. 143. P. Uspen. 172. 

CXXV. (1349) 6857. ind. X. Skopije. 

Steplianus , Serborum et Graecorum imperator , quas- 
dam terras donat S. Mariae in Arhiljevica. 

yFoCnOAH KOJKf A\OH, KfAHKOf H Hf HCnOK'k,l,H/MOf TKOf /V\H- 
AOCpk,\,lf? M^f fC" nOA'*^^l» laKkCTKHO HA/Mk, TKOH/Uk paKlV/Uk, 

HHif WTk HC-npkKa HaHkHkUJiH npHvA''^^^ namero, rocnoAHHa 
npkKaaro nacTkipa h nacTaKHHKa cTa^oy CKoe/V\o\f, KfAHKaaro 

Nf/WaHK?, 3f/V\AH CpkKkCKOH, H TOFO 'A\i H3K0AH HACa^HTH rdKO 

H^kKOYK* Aw^o»/' A^^^^P^^n^^WAHOYK», H WTk Toro WTpacAH npli- 

KpaCHklie, HYJKf paCHAWAHAk fCH no KkCfAieHHHvH , H TKOflO HO- 
AVOlfJIIO , KkCEKAarklH HAOKivKOAIOKHKklH BAa,/\,yKW , KCC KpaPkl 

CKoe noKopHKmoY h ,A,OKp'k wTkMkCTKo cKOf i>cTpoHKmoy H Ck 

/V\HpW/V\k KCf ,a,kHH JKHKOTa CKOtrO np^kmk,/»,^, HCKECHklHYI» KAark 
CnOA^K^^t^HJOY Cf, H>K6 KklCTk HOKklH /U\'pWTOHki;k 3£/V\AH CpkGk- 
CKOH , «rOJKf /UOAHTKOIO H nOiUOljJIIO Cno,1,OGAkmOY CC KklTH 
CkHaC/Vk^/VjHHKOY TOrO ,/\,OKpklH/V\k /I^HvAW/Uk iWwk , npkKO/UO^' 143 

KAaroB^kpHOMOY h eoro/Uk nocTaRAicHkHo^Moy uapor GTf^anoy, 

OCHOCAklUO/UOy npkBklH l^apkCKklH B-ivHkl^k CpkBkCKOH H HOMlVp- 
CKOH 3f/MAH, H HapkCTRiJIOipi» A\H 3f/UAI€IO TpkHkCKOIO H BCf/MO^f 
HO/V\WpilO H BCfA\k 3anA^\,HhJH/V\k CTpAHa/Mk H BCf/Wi» A"^^V " 
KfCfAfl|JO\f A\H Cf KO^^k Ck KC'k/V\H R£AEBk3/V\0;KHklH/V\H ^0^1» 
P^KOIO /V\Of 10 , H npkBlvH MkCTH KkSA^^K-Uiy A\H CBETyH/V\k H 
KOHtkCTBHklH/V\k H,pkKKa/V\k, HO TO/VVkH^E RAaCTCAlV/VVk H RAACTEAH- 
HHK£A\k H HHiv/Wk npOHIH/Wk ^anHCORAHH \-pHCOKOAI€ H /WHAOCTH 
CAIVBKA H,apkCKa , IdKO HHHCCO/WO^f/KE Bp'kH^;\,{HkHS RklTH .' HO 
TO/WJKf WKpa3S UapkCKS H CHf/V\0\j' TaK0R0/W8 A^^CTOBHvpkHO/WS 
H /WHWrW AIOKH/WO/WS H BCECpkAI^HHO/WS H UpaT» l^apkCTBA /WH 

ceBacTOKpaTopS /y,'kaHi> , h KaKo Scno/WfHS h roKopn i^apkCTBS 

/WH W CBOfH l^pkKKH , KOIO l€CTk Ck3H,\,aAk S CK0l€H Kai|IHH'k, Oy 
3E/WAH HvErAHKOBCKOH A S /WkcTk p^kKO/VVk/Wk np\-|AI€BHi;a , Kk 
H<Wf np'kcB{Tkll€ H RkCfCK'kTAklf MIOAOTBOpHH« /WaTfpC KO>kY( 
KkRtjyfHii 1\}K( Rk CRfTaa CRtTklHJCk, tH^( H3R0AHRIUH TAKO 

KkiTH Ypa/wor i€f. h noHCKa na napkCTR^k /Wh KpaTk napkCTRa /Wh 
cfRacTOKpaTopk /^'kaHk iiphaohuith ctAa cKoa Kai^iHHkna, Kora 
/W» lecTk sanncaAO napkCTRo a\h , hi€/wS h Hi€roR'k/Wk A^liU*»'"'* 
oy KaipHHOY? " ^a no/WHAOBaHiE i^apkCTBa <wh /waTcpf kohcic hm^c 

Bk^AKWUJH WTk OAP*» K0/\'k3HkHar0 H3B0AH\'k HpHHCCTH Ji,A()h 
CklH KTfK^k KOrO/WaTfpH. T'k/\\kM^f H l^apkCTKO /WH 3r0B0pH Cf Ck 
KAarOMkCTHBOIO H \'pHCTOAIOKHBOIO Hp^kBWCWKOIO ABriJCTIflO KAA- 

roB^kpHOio uapHU,fio K\,*pa ^ajhoio, i^apHH^io napkCTKa /Wh , h ck 

KOrO,\,apORaHHkl/Wk H np'kRk3AI0KAI€HHkl/Wk CklHO/Wk HAIO, KpA- 
Al€/Wk 0\'P0Ulf/V\k, H Ck rOCnOAHHO/Wk H WTki;f/Wk HaiHHAVk, 

np'kwcREi|icHHkiHAVk naTpi'ap\'W/Wk cpkKAieavk h rpkKW/Wk, K\-pk 

GaBlV/Wk, H Ck BCk/WH /WHTponOAHTH H fnHCKlVllklH H Hri>/WEHkl 
H Ck BAaCTEAk/WH BCk/WH /WaAkl/WH H BEAH^'k/WH H Ck Bck/Wk 
CkKOpW/Wk CpkKkCKkl£ H IIO/WVVpkCKyC 3E/WAI€ rpkMKklE, tlJi,A0W- 
RA H 3anHCa l^apkCTKO /WH CklH RkCfCR'kTAklH YPHCOROAk i^apkCTKa 
/WH /WaT«pH KOM;'iI€H ap\-|AI€RkCKOH , H 3a RcenpaROR^kpHo H 

cpkAkMHOf nopaKOTaHi'f napkCTKa /wh ctRacTOKpaTopa ^'kana 

RkCfCpkAkHHklH/Wk >Kf AaH'lf/V\k A^^P^^^Tk H 3anHCi>l€Tk U,apkCTKO 

/WH /waTepH ko;kh{h apyiAeKkCKOH /WtTo^^iio ciio : ceao IIoai»a«- 

lliaHt C /WCridAVH H IVTkTECkl Ck 3aC(Akl^H H Ck BCk/WH HpaBHHa/WH 
CfAa TOrO ; CfAOfTp\-|AI€BHHa KOHk l^pkKBE C /WErid/WH H WTkTtCkl 

H npaKHHa/WH cfaa Toro; ceao Poyn^Ropk c MtraMH h wtecm h 144 

npaBHHaMH CtAA TOrO ; CtAW Pc>YI'HHkl4H C tWfrtaMU H WTfCkl H 

npaBHHa<UH cfAa Toro ; ceao MoKpa IloAWHa; cfaw flpRaHacKi 

CK KcfcMH llpaiJHHaMH ; CfAO KOHKOKHH Ck BC'k<UH npaKHHaMH ; 

ceaw y\,po\'roujfKi;H c npaKHHaAAn; ceaw MancTopHf ; c£ahi[jc 
MaHCTopne KpoYnHHnn; cfAHi|i6 IiHAkCKa ; ctAHqjf Iipk;i,i>Hk ; 
cfAHi^ie KaASraHi€BHH ; cfAHipe yV^fHKOKo ; cfAHnie RpaMf; CEAHijje 
0(j\,AAfih; cf AHi|if A\f Kma ; cfAo PAajKHra c iwtratwa h WTfCH h 
c npaBHHaA\H ceaa Toro. h sa cia cjaa bca ScnoAAfHi> KpaTk 
napkCTKa A\H cfKacTOKpaTopk /V^iiaHk, laKO j\,a ch oYTfiuf AxerKS, 

KOYA^k CO\f CHMh CEAHL[JE/V\k, H TaK03H HOKfA^k l^apkCTKO /WH, J^A 

nort ca/Uk c K^kijjm/UH AK>;i,k/UH, j{,a w Tfme , h oYTfcaKUJH ji,A 

npHHfCt ll,apkCTKi> /UH , H HapkCTKO /UH 3AnHCA /U«re CHf 
CH/Uk CfAW/Uk KCk/Uk, nOHieJKf COyTk Oy (Ji,HHh WTkTfCk. AKO 

/Ufre i^pkKKH /V\aT«pH go/Kih apyiAieKkCKOH : WTk KpkCTa noy- 

Tf/Uk, KOH rpf;\,f WTk Il0AI»'^fll'^»H'» OV ^''''^'*"*^^''"*^' Tepk WTk 
CTAkPkHkKOra Ji^^kAA Tfpk HHC-nOTOKk , KOH HCna^a S KivAOKO- 
^HHKkl nOTOKk , Tfpk HHC-nOTOKk K'kAOKOAHMkKkl , r^\( HCyOAH 

^OAkna KAfiiaAa , Tfpk np^kYOAH Ha,vk ia3k Ilapk^oYAieKe koa^- 
HHne, Ta na yV,OKpH Illopk ^o /uert Po\frH>Kia , Ta 0^3 /Ufro\f 
CTAknkHkKoy o\'3 ^\0Ah, ke/\'i'h ^ECHkiH , TA Ha Ppa.iVHHk ^iiAk oy 
ropo\f np'kKo Bkime MaTca oy MpkHU Ijpkyk. ctao IiHAkCKa h 
/uerra /Uo\f WTk Hpkuora BpkYa Ta ua u,pkKBHi|ja, Ta na WK^k 

QcTpkBHHf, Tfpk Ua GKpkKf, J\<:>KA( JS^iiAA TfMf, WTk A'^'^'» H^ 

oy noropk ^npaKk na FpkKaKo^i' KpovuJKo\/* na HecTa rS/UHHL|ia, 
WTk FpkKaKt KpoyuiKf np-kKO no,\.k ropo\f Nokhii,S oynpaKk Ha,\,k 
yV,po\j'3«THHk rpoKk, WTk ^po\f3eTHHa rpoKa S na noropkSp^kKS, 

Oy HapHMHHO p^fcKW/Uk, Ta Ua KOGHAO KoKHAkLpHU,0/Uk, TA Ha 
OpAfKH A'fe'^'^) A^t^^W/Uk Ha BOAHMHHKOBOY rAaKOy, WTk BoAH- 

MHHKOKE PAaK^k oynpaKk na y noropk ua FAkKOKkiH /l,OAk ha 
GTaHKt, Ha McTpfKapa raaKo^f na^k FepaKapa, Ttpt na Mkomho 
ua K\-pk BfWAwpoKk WApi^? T^ na HAaKaHAHHO^f KOA«HHi;o\f, Ta 

Ha ripOCfMfHHKk, HA CKeTOy rieTKy np^kKO HaripHKHCaAk KpkCTk, 

KOH lecTk HAAk AaroKopKi^f, H WTk tSa^ HaAk XaAauifKi^e 

nplvKO Ha A^fc^^K CTAkHkMKklH J\Afi<:>^(Th H 3anHC0\ffTk napkCTKO 
/UH U,pkKKH ap)C"l"AieKkCKOH MATtfi» KOJKIH U,apkCKkl/Uk OKklM- 
HklH/Uk 3Ha/UfH'lf/Uk. CAOKA l^apkCTKa /UH «KO J\A CO^Tk TKpk- 
A<1 H HtnOKOA^fcKH/Ua HHKkl/Uk J\0 K'kKa, pA^K^fc A^ ^H AP>^^H MA- 

TH Ko^Kia cura Bca oifnncaHkHa j\^ K^fcKa H£WTkE/UAi€/UO , a^^H"»"* 145 

J\,rAii leCTI» H 'VA RO:KkCTCHaa l^pkKBH, ri 4,d H'kcTI* KTO KOAkHk 

WTHJTH HH fA""'''' WTk CH^K KcfeYii , paack ji,c\ CH ^\pb:i;H CHia 

KCa l^pKKKH Ta CKlTda H KOH^KCTKHda ^\0 K'kKa CKOKOA^O IVTk 

KkckYK HanacTH h no,A,itHkKk KcAHyk h rMaakiMYk i^apkCKkiHYk h 
WTk Kckyk R/\a,.\,oy'i|riH\-k , pa3K'k ^\a ch wKaa^\a cHivA\k3H Mt- 

TO\*"lWA\k l|,pKKOKk a HHk HHKTOIKf. T'k/MkM:f irOH^f II3K0AH KOPk 
HO /MH^k rOCnO,A,kCTKOKaTII KTO aiOKO, /MOaiO JKf H aaKAHHaio CHf- 
/V\OY C/\0Ki5 HapkCTKa /WH HeHOTKOpfllKHOy KklTH, Hk n|IE KO/\kUJC 

noTKpk;K4,aTii. kto /\h WTk TaKOKkiH\-k noTkipHTk c( paaopHTH 

CH« HAH IVTMfTH l|IO WTk ,A,0/l\0\j' /V\aTfpf KO/f;if ap Yiai€KkCKf, 

TaKORaaro j\,a pasopHTk rocno,A,k KorkH np-knHCTaa math KO>Kia, 
H ,\a ra nopasn cnaa HkCTHaro h H;HKOTKopfi|iaaro KpkCTa, h WTk 
MfTHpfyk ey-arrf/\icTk h WTk cKfTKi\-k Rpk\-wRHkiH\-k anocToak 

.Kl. H WTk .THI. CReTklH\-k H KOrOHOCHklH yk WTkl^k HHK{HCKklH\-k 

H WTk KC'k\-k cRfTkiH\-k Koroy Sro:K,\,kiiiHYk h ^\a H-cTk npo- 

KAfTk KkCIH K^kKk H Kk KOyA^^YlMIH, H Ck loyAC^IO ,\A »i\\ATh.C>\fHt- 

cTi'«, H w,^\,k i^apkCTKa /\\H ,\,a H^kcrk KAarocaoRfHk Hk nanf h npo- 

KAfTk A/WHHk. H CHK- H3K'kcTH0 H RCf HaCTOf l|lf f 3AaT0neMaTH0f 

CAOKO napkCTKa /V\h aaniica Cf h oyTKpk,^v,H Kk KcaKoe ,v,ocroMHie 

H 0\,"rKpkM;,\,fHlf l^pkKKH Kk A^kTO . ^gSWU^ ., IH,\,IKT'lWHk .7. 

G k X p H c T a K r a k /\ a r o k 'k p h ki h G 'r f iji a h k n a p k 

p k K A f /VV k H l^ p k K W A\ k. 

II iiHca cc cif HOKf/vkHif/VVk KAaroK'kpHaaro u,apa OTE^aHa 
a Okohih. 

Si^Illnni avulsum. Origin. niembran. in inon. Cliilan- 
dar. 1). Avraam. Onnc. 51. Cb. Popa. 49. P. Uspen. 171. 

CXXVl. (1349) 6857. ind. 11. 21. niaji. 
StephanusSeiborum et Graeeorum imperator. Lex ejus. 

Ok }K( 3aK0HkHHKk nOCTaKAIdf/Uk WTk npaKocAaKHAro Ck- 

Kopa Hauifro ck np'kwcKEi|ifHHki/V\k naTp'iap\*W/\\k K\-pk Iwauii- 

Klf/Uk H KkCf/V\H ap\-'l'fpfH H l^pkKOKHHKkl /V\aAH/V\H H KfAHKkI/V\H, 
H /V^HOIO KAarOK'kpHkI/V\k OTf^ianW/VVk H KkCC/VVH KAACTfAH ii^apk- 
CTKa /\\H , A\aAH/V\H ;Kf H RfAHKKI/UH. 

Totam legem typis exsciij).serunt J. Rajic , McTop. IV. 
242.; J. Maoarasevic, Jlt.Ton. cpo. 1828. 111. IV. A. Kiicliarski, 
Mon. jur. slov. 92. P. J. Safar. Pamatky. Listiny 29., ciijus 
textuin etiain nos edidimus. Vindob. 1856. 

10 14G CXXVII. (1349) 6858. ind. 111. 20. septembris. 

Stephanus, Seiborum et Graecorum imperator, sta- 
tuit Ragusinos in terra sua posse libere mercaturam facere. 

-|- GhI€3H nOKfAivHHie .SJHHCa HapbCTBO /MH Bh CBf^(HHI€ 
CkCaKO/US, K^KO npH;\,e KK l^apKCTB^ MU nOKAHCapk CmfThMhKH 
IIuKOAa FwpKrHie H HI HHMK BAaCTf/\'k Ai>'^P<>KKMH,H A/\apHHK 
lii$IIHKK H Oh/MOHK IlEHnUHKK H >KHB'k Hp^kKHKK , H CnOBE/l,aUJ£ 
tWli 3i\ BKCC KpUBHH-k H ,A,/\KrOB'k, l|IO H/V\K Ci> KH/\H HO 3CMAH 
HapKCTBd /V\H, H 3a BKCe 3a T03H HCnpaBHC/V\0, H 3r0K0pH C( 
HapKCTKO /V\H CHHOA\K HapKCTKa /V\H Kpa/\I€/V\K ^piVm£/V\K H C 

KAacTf/\H, H wji,w cf/\'k Hanpe,A,K chko3h Smhhh /Mhaoctk napK- 
CTKO /UH rpaA^ a^i^P»^'^'»^''"^^'"**) A** •'P*A^ ckoh/Mh r/\aKa/V\H, 

H/V\aHHI€/V\K CKOH/MK H U»^h TpKPOBKHH C kSH/WV/MK CB0K0,A,H0 

Rf-s-aKaK^k no 3(/MKaH napKCTGa /Mh h Kpa/^ieB^k, ,A,a H/mk hh- 

KTOW HH4J0 Hf y^/Wk HO Cll/\'k HH 3aRaBH HH B/\aCTfAIIHK L^apK- 
CTBa /MH HH KpaAI€KK KAaCTfAHHK, J\,A HH KTOW AIOKO KK 3f/MKAH 
HapKCTKa /MH H KpaAI€B'k, TKK/MO ^\A \0J\,( CKOKO,A,HO ; aKO AH C( 
lUKpdjJt KTO i>3f/MK l|JO AJOKO HO CHA'k 8 3f/MAH JJ^apKCTBa /MH H 
KpaAieR^k, BKCC T03H J\A HAaTH HapKCTBO /MH WH0/MS3H, KO/MS 
K^J\,( J|JO S>3fT0W, a T0ra3H KpHKKI|,a J\A \n\\( l^apKCTBO /MH , H 
J\,A i53K/Mf Ha HJ€/MK, KTO Ki>4,f i>3fAK H SmHHHAK 3A0W KOI€. H 
HHyK TpKrOKKHH , C TpKPO/MK KKTO AIOKH HTHH 8 HHS SC/MKAIO, 
C TpKTO/MK C KSHKAO/MK J\,A r()(J\,( np'k-3-f /MAIO JJ,apKCTKa /MH H 

KpaAJ€R8 CKOKOAHO Ke-3-aKaK'k , TKKA\o wpSJKHra J\,A H( Hock 
HH S RSrapc HH i> BacapaKHHS 3(/MKAIo hh \\a ^rp^k hh 8 

HoCHS HH 8 FpKKf HH HHa/MO Ka/MO AIOKOW 8 TSnO 3f/MKAJ0, 

TKK/MO i> 3f/MKAK» l^apKCTKa /MH H KpaAJ€Bi> ; KKTO AH Cf WKpjTf 

nOHCCK Wpy^KHta y HHi> 3f/MKAI0, J\,A /M8 C( BKCf T03H Wp^HIHje 

83K<Mf. H KTO rpf,A,f i> y\i>KpOBHHKK H H3K yV,i>KpOBHHKa, J\,A H/M Cf 

Hf i>3H/Ma ij,apHHa na TpfKHHii, j\,a hh na i€,a,kho/Mk hSth hh na 

GpOAi^ y A'^ \**>"*A" KCaKH CKOKOAI^HO Kf-3-aKaKf. H wipf TpKrOK- 
l^H A^KpOKMaH^k, KOH Cf WKp'kTaJO nO TpKrOK^kYK l^apKCTKa /MH 
H KpaAJ€KfYK, l|JO H/M Cf CASmA KOH AIOKO Ci>,\,K, J\,A Cf Ci>,A,f np(J\,h 
H,apHHHKO/MK H KKHf3f/V\K A HAH UpfAK KI€naAHW/MK , KOH K8,,\,f 

rpa,;\,a Tora3H , 3aK0H0/V\K poAHTf Aia h npapo,,\,HTf a^k napKCTKa 
/MH ; H 3a CHJ€3H j\A rpf,A,i> npfAi* n,apKCTKO /MH na ciJ,A,K : aa 

KpKRK H 3a 3f/MKAI0 H 3a UpOROA"* " 3^» MAOKfKa H 3a CKOAI» H 3A 147 

HHO HH 3i\ 410. H Kk,l,H HpHH /XaTHHHflk CpkGHHJ , ^a Ji,A /\aTH- 
HHHk CpkKHHiJ HOAOBHHi^ AaTHHk d HOAOKHH» CpkKAk CBf^l,OK(, 
TaKOJK^f H CpkKHHk Kk^H HpHH AaTHHHHa , Ji,A <MS Ji,d\e CBfAOKC 
HOAOKHHy CpkKAk a nOAOKHHS AaTHHk HO 3aK0H8, KaKO Ci> H/Wa- 

AH S poAHTfara H 8 npapoA»«Tfi\ra napkCTKa a\h cKtTaro KpaAM. 

H rjy,t KOA\i> ,\ai€ ,\yKpOKkMaHHHk CKOH ^\OKHTkKk KO/MS POAf 
TpkrORknS, TCpf /V\S IV^k Hl€ra 8 Kkyk S^pHTk, J\,A Cf KAkHH! 
AATHHHHk 3a T03H , J\,A K^J\,( KivpOKaHk HO ^aKOH^ , KaKW CS 

H/uaAH S poAHTfAm H 8 npapo,\HTfAra i^apkCTKa /mh. h koh Tpk- 
roKHk kShh KOHia na TpkrS, h HAaTH 3a Hk i|,apHHS, j\a pfHf 
il,apHHHKk ^\8ujoA\k, (pe lecTk Tora3H kohm K^iiHAk, H 3a Hiera 

HAATHAk l^apHHS, A TATH H( 3kHaa , jy,A /WS 3a T03H CKO^a 

HfCkTk ; aKO AH ra tjko^h hc ivnpaRH i^apHHHKk, j\,a ji,A CRc>j{,k, 

8 KOra IfiCTk K^HHAk. .i KOH Ah?KO TpkPOKkHk ^OKf^f KWHI6 kS- 

HHRk H3 TSrie 3f/\\k/\'k, a H03Haio cf, ^a cf KAkne Tk3H TpkroRHk 

CA/Mk APi^f^H , ep« ra l€CTk Ki>nHAk 8 T8ri€H 3E/\\kAH , H Hf 3kHa 

TATH H rScapa, ji,A hc ji,Am 3a to3h ckoaj; A** «^ko CH 83AI0KH 
CH3H , KOH ra no3HaRa , S3fTH KOHW , A'» fH ra 83k/\\'fc, a who- 
/\\83h a** noA'» TpkroRkii,8 \i,(i\i>, i|io kSa* noA^Ak 3a Hi€ra. h 

KkAH HapkCTRO /\\H npilYOAH 8 TpkPk, ,\A M( hohhtSio H Ji,A- 

p8io cRoiu<v\k BOAWA\k , KAKo i€CTk noA^KHO i^apa (nOMHTaTH), a 

HOCHAHOra A*'P** H y^lTlira ,\A HA\k HfCTk. H AKO C( l^apkCTRO /MH 
CkRAAH 3 ^SKpORHHKO/Wk, l|IO Cf WKptTaiO A^KpORMaH'fc HO 3f/\\- 

AH napkCTRa /\\H , A*^ H/W cf nocTaKH poKk 3a .5. /wfccfi^k, A^* 
cf HcnpaTf CKOKOAHO Kf-^-aKaRlv, h ji,A noyoAf? ^ 3 rpaAO/Wk 

Aa C( paT8l€ ^apkCTKO /WH. H IJJO Cf pa3kKHI€ AP*KO KfHfTkMKO 
H Ayi^PO'^'»^'^*^^, qiO STfMf 8 3fA\AI0 HapkCTKa /MH H KpaAI€K8, 
Aa Cf Hf 83A\f HHIjlO, A'* l€CTk CKOKOAHOW. H KOH TpkPOKUH 
rpfAiJ HO 3f/MAH H TpkrORf\'k ll,apkCTRa /MH H KpaAI€K'fcYk, A<* 

nAAK» RcaKH napnnS no 3aK0H8 , KaKO c8 a^^^^h 8 poAHTfAk 

H npapOAHTfAk HapkCTKa /MH. H Wl|if lUk HH/MH CHK03H 8TkK/MH 

HapkCTKo /MH : i|io cf wKp'fcTaio aioahi€ napkCTKa /MH, koh kSa8 

npHIUkAH 8 OTOHk nO TOA'fc , KkAH FA IC A'''^'^ ^apkCTRO /Mll 
A8KpOKkMaHO/Mk , Tf3H AIOAH ^apkCTRa /MH A^^EpoRkMau^fc A'» 
WAI»>KfH8Tk. H l|JO k8a8 np'k83fAH 3f/MAI0 HapkCTKa /MH np'fc3 

/Mfrio, KOM i€CTk KHAA /Mfrid 8 poAHTfAia II upapoAHTfAia napk- 
CTKa /MH cKfTaro KpaAia, ako k8a8 h KHHorpaAf no Hieu uacaAH- 

AH np'fc3k /MfriO , RkCf A"* '^" HOBpaTf. H 3a C^ACtB^fc H BCaKO 

10 * 14S 

wnpaB^aHHie, kako cS iiMaAH 8 pOAHTf/\ra h iipapo^HTfAra najiK- 

CTEA M\l , TaK03H H WJ\,W ;l,HkCh HaHpf^a Ji,A HiVtaiO ; H 3a BKCe 
^a l€CTK cSA"» **^ /Kf A'k3HC»H llaOHH , KaKO l€CTK H WTK HpCH^Af 
KHAC. H 3a Ma^fcTK A*» Nf H/UaK» HCHaaH HH 3a HJO, TKK/MO ^a 

lecTK iv»pi^cTBa /UH , KaKO I6CTK npHi^Af KHAO y po/i,HTfara H 
HpapoAHTfAia napKCTKa m». h wji,h c(ah nanpivAa j\a h« np^vH- 
Mt HH SsK/wk HHKKTO 3aaore HH wj\,h BaacTfAHHa napKCTKa MH 
iiH KpaAi€Ka HH Kora AIOKO ^.pKH^AHHra l^apKCTKA MH H KpaAi€P.a ; 
KKTO AH C( WKp^vTf S3{/UK , J\,A ^aAOrS Ti53H HOBpaTH WHfTK, A 
3A l|JO l€ np^kl^AK, J[,A /Wy Cl TA3\i KynAtil yna/l^KHli. H HOTBpK- 
,/l,-H-/MK HapKCTBO /WH SaKOHHv H HOBf aii , l|JO C^ H/UAAH H PO^H- 
TfAia H HpapOAHTfAia l^apKCTBa /V\H, KAKO ,A,a I€CTK HHipO Hf 

HOTBopfHO. H CH/V\3H wKpa30/V^K HHca i^apKCTBo /V\H : ^aHHcayK 

TpH YPnCOByA^k , (J\,hHA Ji,A CTOH i> l^apKCTKa /\AH , A ,\0iirA S Kf- 

HfHfY"* ^ A^-^^A'*? a TpcTHra 8 y\,SKpoBKHHii,f. II 3anHca c( ch3h 

3AaT0WnfMaTKHH YP"^'''*'''^'^'^ HapKCTBa /WH BK A'kTO .^gWHH., 
HH,A^HKTa .r., /UivCfl^a CfKTtKpa .K. ,A,KHK. H Wl|lf takosh ui 

HH/V\H Sr/\aRH napKCTRo /MH, ipo cy 3aAorf ^AAO^KfHHv Kora AK»- 

KO MAAA H rO/^iv/Ma H-3-f/V\/\'k H,apKCTKa /MH H Kpaai^Biv, JS^A Cf 

Hnjy cSa<>'V\k h npaBKy\,0/UK. 

-|- GTf^aHK kkXphcta Kora KAarwRivpHH napK 

GpKKAf/V\K H rpKKW/V\K. 

A tergo : Pouelia de li pati imperador Stefano de 

Rasa fati . . . Nicolo ^or<^i . . . M(arin) Bona et per Sinion 
de Benesa et per ^oan de ^reu . . per afari de la terra et 
coli inarcliadanti. A teroo apograplii, quod ab originali ali- 
quantuin difFert: Pouellia del imperador Steffano, proniisse, 
ognisforzo, che fosse fato ad algun raguseo, clie I imj)e- 
rador page della sua camara. E che algiin merchadante, che 
uolesse passare in alltro regno per la sua contrada, non abia 
nesun iinpa^o, non poitando arine de uender. E che non de 
pagar gabelle ne . . rego per lo so regno. Item de li playdi 
segondo le ussan^e antige xie li zude^i di esser. Iteni li te- 

stimoni di esser chre^udi siando a mitadi de li sclaui 

. . mitade de li latini. Item se algun raguseo desse alguna 
cossa all sclauo incredenpa, e lo sclauo uolesse denegar, che 
1 raguseo curando per so sacramento sia chre^udo. Itein 
dello chauallo che I ragusino non de dar suod. Item de li 149 

doiii sfor^adi iie allo sigiior iie a iiessuii alltro clie lo ragu- 
sin non e tegu udo a dar. 

Origiu. et apographum saec. XIV. chartac. in c. r. ar- 
chivio Viennae. CnoMCH. 43. 

CXXVIII. (1350) 6858. 

Stephanus , Serboruni et Graecoruni iinperator , per- 
ficit ecclesiani in Decaiii. 

LtpkKoiik CH naH;»,0KpdTO|)oiid ck^H^a c( h noAi^HHca 

cf H cK npeiiHcoKaro caaroiicpHaro h cRtraro .a. ro i^ap» 

OTf^^^aHa likicoKaro Kpaaid ypoina Hcni 3{MaH cphKCKiE h 

HOAU>pCKI« Kk liO<U£HK H lU^atfTk) GTti^aHy CKrro/MY 

Kpaaio \^poinY .r.f/wy kk a'kTO . ^3wh¥. 

Inscriptio in ecclesia in Detani: /I,e4aH. iipBCH. 19. 

CXXIX. (1300-1350). 

Tvrdislav Uglesic ainicitiani et societateni instituit cuin 
Ragusinis. 

*j- QKtipa c( TiipK^^HcaauK ^rat uihtk , h km c( khjsS h 

BaaCTEAO/UK H WnKTHH'k 4,yKpOKKHKKOH 8 KOra H H KO^HIO <V\a- 
TfpK H y KCf CK(Tf, A'* '♦"■ <^** HH/MH l<-;\HO , H ,Ji,a l€ W^\h. HH\'K 

le^KHK , KaKo KOH roA'k Ai'*»P*>'"^**'^^"""'* > " ^** KcaKiJ paKOTS 

3a ;)^SKpOKKHKKi> ^S,A ^^OKpiJ H 3a K^ rO^^k A<* CTOH KOAHKO i^AI^HK 
W4,l» ^SKpoliKHHKa, Ji^CiKM l€ WHK 2KHKK. 

A tergo niauu recenti : 1300 — 1400. 
Sigilluni et caput taurinuin delineatuui. Origin. chartac. 
in c. r. archivio Vienuae. CnoMeH. 58. 

CXXX. 1351. Pristina. 

Stephaiius, Serboruin et Graecoruin iinperator, con- 
lirinat privilegia Catharinis concessa a prioribus Serbiae 
regibus. 

Gaaea wti;\- h ckihS h cKfTO.wv AVYV' caaBa th , rocno- 

AH KOJKf /MOH , HCTHHa, HCTHHO nOKOHHJf KCkyK n0dii(J\,HU\h, 

\'^aHi£ , rocnoAH, /WO«ro aVV** cnacfHJf , m(H( ik£ paKa CBoero 

COTKOpKIH Ha 0Kpa3K H npHAHK^' CKOfPO KOJKiCTBa , H Ji^AfiOKAUK 
/WHAOCTJIO H HapOAV \ CtK/IIOKK HOCTaKH , ^^'^KpaCH M( 3«/WaO(V\K H 

3(/McacK0/V\K KpacoTO/WK , rpaAOKf }K« /UHorf \- cTpaa;^ Ha<MK 150 

n(i(jk,Aii,( , H nacTHpd hax*^ Kckiwix nocTasH, rpfiunib gkiyi^^ 

rp^fc^V KO/MO H OBAaCTb Ha,\a MHOMK Ut Ji,i\A,t, H dKO H4 CAaBHO- 

rd H nptnpocTaro ho naqj Mtnt :k£ Ha Bwiue nocTaBu, h L^ap£A\k 
ca/\\0Afp^u,f'^^i^ npocaaBH, caaKa th, XpncTf, BceafHHH cnacf h 

KOJKf RC(^(0}l{HTtMC , rOCHOAH, BCaK\* BAarOA<»Tk H pa3\'/V\k H 
npaBC^HJH C\Wk KOIKtCTBfHHO BaTH HC\'O^H : T(B'fc 'A{(, XpHCTJ, 

Ci\aB\,- H CBii . . BfSA^fcX'»» *^^^^ Afn*^ Moero JKuri^ k ,v\Hpk n\,-- 
CTH\-k cfp4,i;e.v\k, BoaOiWk , caoBOA\k n ^^vfcao.wk ako Kory- h 
OTU\- u,apio KceiW\- ,i»^6piKHTfAio H ckiH\- .WHi^ocf p^\ia \-Kpam(Hif 
Hamero uf^^ocTOAHia h aV\*V cBfTO/\\\- B03ai0BAeHH0A\\-, npe- 
HHCTf H HfnopOHMf ^^^kRt AVapif , A4'*l'" H upaKfTHiH no TH 
/V,aBHAd u,ap/ft, KHA\k Ha\-H«Ha KkicTk KoroA\k H npopoKOA\k raa- 

rOAKMjiH ,\,4'" rVMl*P»^ 5 " npHKAOHH ^-yO TK06, U,ap'k K03A\|"KW 

KpacoT\- TKoto. TaKOJK,\,f H a3'k Ko XpHCTa Kora KifpHiH Gtj- 

<^aHk, A\HAOCTilO BO>KiOA\k L^Apk CCpBAfH H rpCKOA\k, CAAVOA^p- 
JKaHk BcfcyK C<pKU,«\-k U UOMOpCH^fcYk 3fA\AA\'k, BUyKk cKtTaro 

H CTpamnaro KpaAA ^'poma , npaBH\j-Kk rocno,i,HHa np(no,\,OK- 
uaro OTna OTe<|iaHa tlcA\aHE , noKaro A\HpoTOHLia , BAdAHKH 
BHmUiftio caA\OAfpH;aBHa Bcfcyk cfpHci;'k\- HHOA\opcut'fc\-k 3EA\aAk 

H HapCTBa A\kl KAarOCCp,\,ieA\k \-A\OAHKmf citAVk IjlfA/H^^CTaA^HU 
W CliaCfHilO 3AJHia CKOA liC(,S,(\T(i\{H() AfCHHl^f, KAarOKOAUKH 
\,-K0 \,-AAOAHTfAk HACk iWHOlif llpHCTaTeA'fc KfAHHfCTK\,- «10 Kkl- 
TH l\( YCT^b C/MfpTH rp'fcmHHK\,- HO Kk OKpaL|JtHilO JliHKOTA. a3'k 
KO «rw CRH,\H MiHTilO C«A\\- Kpf A\f HHOA\\- , H 3kr0K0pH\-k CA CO 

rocno,\,HMOA\k u OTHfA\k u,apcTKa A\kiH , npfocK'fci|ifHifiWk apYif- 
nHCK\,-noA\k Kip'k ^aHiiAOA^k, co niHCKynu n co ir\'A\niiH h co 

BAaCTJAH H KC'fcA\k COKOpOA\k CepKCU,'fcA\k , H /WHAOCTilO XpUCTA 

Kora /WOfro WK^fcTOBamt a\ii ct » 3aKAfUJf kch Kkimj nHcauiH 

rOCnOAHHk ap\-ifnHCK\-nk CO CK'fcA\k COKOpOA\k HtpKKt u KtCk 
COKOpk HapCTKa A\kl, ,\a KCAKO ^''Hif pO,\,HTfAA H npapO,\,HT<A/ft 
Hami{\-k H TOAHKO'/K,\,f \icnU( ,\AH'\( H HOTKtp;KA«Hif noTKfpAiujf, 
H Cif nOTKfpH^A^Hit UpOCAaBAfHO KklCTk, H TAKOBO UpOCAaKAfHit 

H\-Kmf, H A^^HAOujf Kk namfAW,- napcTK\,- Bk !1phiiithh\,- baa- 
CTtAf h rpatsane uamfro Kiepnaro n croAHaro h AK»Kki/waro h 
CBAKHaro rpa^a KoTopa ha Hi\\( AVh\-o lj\j'iiHKk n rp\'Bf IiucTf- 
THKk H /Ki>Hk MamAtKuf^k H r«pr\,-pk rnAvaHOKHf.k H liacf Kkl- 
roKHtik, H A*>Hfcomf cKOf Kp\-CHKO/\'k H 3anHce iifpKf rocnoAe? 
pO^HTf AA H npapo,\,HTfA/ft Hamif\k H C\-KHmf KpyCHBOH H SaUHCK 151 

rocnoAHHa h ,\(ji,A h\» CKeTaro KpcUA ^poujd h rocnot^e CKt- 

T( K(\Ai\ttU,( K](i'h Qt\(H( , KaKO ^A rOCnO,\HHK CBfTWH KflJiAh. H 

cBfTd KpaAHi^a KoTop\- JK^fny repKaAK, ;\ohh h ropnJH, co cK'k- 

A\H A\EraA\H H 3aCK0Al|H H C npaKHHaA\H CKO£A\H \' KaipHH\* H \' 

nai/WCHHTo A'^'* K'kKa n K^kK^- a/WHHh , n i|Jo c kkiao KOTopcKO 
nepKO/W'K, /\,a K\|*^e h nocac ^o BifKa. n to a\h KH^^kKmiH h bick 

COBOp^K KKIUJE HHCaHiH KoTOp\* H CKOH OKljJHHH KOTOpCKOH KAA- 
rOCA0KHCA\0 H nOTKfp;i,HCA\0 KWUJJ pfHfH\' :K\-n\|* repKAAK, ,A,OHH 

H ropHin, KoTopv n KOTopcKOAW,- HacA'k,\,iio ,a,o K'kKa y K'kK\f 

aA\HHK, 4,a C\j- KOAHin T0A\K CH ;K\;nOA\K KC/AK\y- koaw ckok» co- 
TKOpHTH KAKO CKOiOA\K nA«A\£HHTOA\K KaL}JHHOA\K KAKO AIOKHAtO 
HA\K, T/A TOAHKO KKIIUf pfHCHa »ii>na FfpKaAK KOAHKO KiHOrpa,\,H H 

Bai|iaii^H H 3fA\A'k n AHKa,\,f co CK^ka^n npaKHHaA\H ckoea\ii A\h- 
pai^K, /\o3H L^a, /i^oKpoTa ;\,o AiOTf n A\oHacrnpK CKfTarw Fe- 
opria co cK^k/WK <wtTO\'''''*'^^'* cKoioA\K. XpncTf CAaKnin, Ha\,-HH 
nacK KCAKOAW,- Ha\-K\- KAaroK'kpHOA\\," rAaroAKMiif: tko octa- 

KHTK OTl^a AHKO HH\- KfljlK A\6Hf pA^H p. A. K., npiHA\ETK H;H3HK 
K'kHH\|-, K03pa,A,HTH /A ; 'raKOJK,\,f KAACTfAf KOTOpCL^in COTKOpllLUf 

CK« npH naujfH Hfcrn n K'kpKi octakhlue, a...'roA\»,- \,-cnoA\f- 

H\-CA\0, KAKO K'kp\,- H IIOLU'rfH\,- CA^-JKK^* HpHKaSaUJE HaLUifA\K pO- 
^A^HTCA^fcA^K H npapOAH'1'f A^k/WK H HaUJf A\\- ll,apCTB\* , H KH^'kc<WO 

3anHCf c\-KKiuj£ nncaHf\-K ^anncf sanncK n Kp\-CHKoio rocno,A,HHa 
KpaAA Pa,A,ocaKa n rocno,\HHa nAa,A,HcaKa ^pouiK , Kn,A,'kKUjiH, 
KaKO no Kp\'CHKOK> rocno,,\,HHa KpaA/Sv r\-pra, rocno,d,HHa cepn- 
CKora H noA\opcKora, KOTopcKon okl|ihhh CAarocAOBH n no- 
TBfp,\,n nfpKOBK ap\-aHrfAOK\- kk A\aAOA\K A\op\- npfA\a otok\-, 
A\'L|iHi;\-, llacnrAaKK, KfproAf, IloA^k, kako f \-nHcaHo \' Kp\-- 
CHKOAio rocno,\,HHa KpaAA Pa,i,ocaKa n KpaTif friv, rocno,\,HHa 
KAa^\HCAaBa h rocnoAHna ^pouja naniK rocnoAHHK OTf^auK, 

IV\pK CepKAfA\K n repKO/WK, nO'rBfp,/\HYK BAaCTfAOMK h cboh 
OKl|IHHiH KOTOpCKOH KCf BKIHIf nicauif ; a CAJ\,A C\'KHIIIf HA\K A^X^ 

3A HHyK K'kp\- H noHTfH\- ca\'h;k\- \- KaOIUAf, liif A\-, Kp\-iHfKHi;\- 

CO CB^kAtH CfAaA\H, A\fraA\H, lipaKHHaA\H CBOH/WH ,/l,OpifKf, H C\'KH- 

uif Tora A^X^ "'""^ KHiuf pfHfuora rpa,A,a hmk AfAfHHi^f, ,A,OH'k u 
ropn^k, H 3aAa3f co CK'kA\H npaKHnaAiH ckoha\h, ji,A ( KKiiuf pfHf- 

HHA\K KAACrfAH H HHYK CKf OKL|JHniH ^O B'kKa H K'kK\- aA\HHK, ,A,,\ 
HA\K HHTKO 110 HACK l^apK HH rOCnO,\,apK KoTOp\' Hf HOTKOpKIH HH 

nop\'uiH ,i,aHif n noTBfp;K,\fHif cfro ^AnncA u nnfjfK Bhiuie pfne- 152 

HHYksannca: tkc» ah rw noTKopio h nopv""^'' TaKORo coTBopi- 

Hif, Ji,i\ ( npOKAn-K WTb A\OfrO XpHCTa tiAa^l,HKf H WTk HpfHH- 

CTf .waTepE (rw h wTk Bce aHifACKf cHAe h WTb ,4,BaHafCTK Btp- 
roKHifYK anocroAa n wtk Kctro HEKEcnaro coKOpa ii w tk rocno- 
^i,HHa ap\'ifiiHCKOiia n ero coKOpa ii wik A\fHe rp-kmiiaro Gtj- 
iana H,apa n wtk BC'k\-K po;»,HTfAA h npapo.A,HTfA/?i HaniiEYK, h 
Ai>\b. TAKOKaro npfCT\-HHHKa ,\A ( ,A,p\'rK KckyK AYKar.HYK arrf- 
Ad. cin Kp\)'uiHKOH asK Ev/KaHiHHK Yniica\'K, H ,:i,a\'K KKiine p«Mf- 

HO<UK KAaCT€AO<MK pitHilO H 3ailOKif,.\ilO rOCnO^HHA l^ajUt GTf^u\- 

na n ()fMiio ii noTBfpa;,/»,fHifA\K rocno,\,nHa naTpiapya K\'pK ^a- 

HHAA H KCtrO COKOpA trW H KAaCTfAA H COKOPA H,a|UKaro F'((p)r\j- 
pa KEcapa FipanKa n Pa,.\,OKaHa PacncaAiiKa n ^laTOAta n KpaTK 
M\' FioncaKK ii KHesK GpaTr.o ()Kpa,\,K, HfonnKK n KOfKo,\,a 
MapKO 11 A\H03ii nnti BAacTfAt A\aAii :\;( n roAeA\H. n ha Kniuf 
B^kpoBannic n(Ha'i'ncA\o 3AaTHA\K nEHATiio 3aK0ii0A\K n okkihaea^k 
Kp\,'CHKoe A'kTa 1351. 

G 'r f iji a n K A\iiAOCTiK» k o <k h a\ k i^apK (.*fpKOA\K n 

I^ ( p K iV\ K. 

Ex a}K)ij^ra|)li«) faeto liis ultiniis aiiiiisCatliari. Nos pau- 
cissiiiia mutaviuiu.s. 

CXXXI. (1353) (>8(U. ind. VI. 

Stepliauus Uros, Serbiae i-ex. 

Subscriptio : Ijk Xpncra Kora KAaroB'kpHii GT<<f>anK 

^PWIUK KpaAK KC'kA\K GpKKAH-A\K. 

Sine si^illo. Origiii. iiieiiibran. in nioii. Knssoruni in 
Atlio. I>. Avraam. OrMic. 79. Cit. ropa. 145. P. Uspeu. 172. 
(de ecclesia S. Nicolai ad Psinam [na llinnnn] data metro- 
[jolltae Sereusi [cfpacKOAW,- pro cfpkC!:o,\\i», c'kpKCKOA\i>], ut 
eam teiieat ust|ne ad mortem [,\,a cn lo iiA\aTK ,a,o ckoh-o nai- 
BOTa]). Aniius aperte vitiosus est. 

CXXXil. (1354) 6862. iud. VII. 

Steplianus, Serborum et Graecornm iuijieiator, Le^is 
coiitinuatio. 

P. J. Safar. P;.matky. Listiny. 40., apud nos 15. Cf. 
CXXVI. 153 CXXXIIl. (1355) 6863. ind. VIH. juiiio mense. 

vStej)hanu.s, Serborum et Graecorum imperator. Chry- 
sobullon de terra nionasterii Chilandar (sf.wAra KapiiHHMCKaw). 
Initium: Il/wa YTkuHie h nOKfa^kua ij^apcTKO mh. 
In iiion. Chilandar. P. Uspen. 172. 

CXXXIV. (1356) 6864. ind. X. 10. Januarii. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. Pri- 
vileginin Ilii^iisio et Venetiis concessum. 

Y iliiiiiE 11 noi;Ea'kiia napKcriio mh, ^a lecTK irk,voa\o 
BcaKoav^. CTKOjUi axhaoctk i^apKCTKO a\H TpKroKH£.v\K, naii 

leCTK ,\,yK|lOKHanHHK HAH KHfTKKK H,\H HHK KTO , KCaKH ^\A rpf,\,* 
C TpKlO.UK i> 3(a\ai0 KapKCTKa .Wll ll 8 IIpHSp^kHK H Kii,\,( H.WK 
YOTkuHie, CBOKOAH(, KC3K BCaKI6 3aKaB(, a ,\A Ht UiWA HH WTK 
KCra HH I6AHE MEMaAH HAH K0I6 3aKaB(, HH U'A>^ l^apKCTBa A\H Hll 

w,v,K KOfra KaacTfaiiHa ii,aj"^f '''''"» '^>" '<»• wtk HHi6AH0ra KK-iia- 

AIU nil WIK 3eA\AldHHHa HH WTK HHOrA KOIW BAa,\,Sl|J<irO a 3e/WAH 
l^apKCTBa <WH. KTO AH C( Hari6 3aKaBHBK l|IO HAH l|JO S3KMK , J\A 
HiWK IIAaTH l^apKCTBO A\H. A aKI6 ^^^0^16 l|JO ^3ETH A\aTH ^apK- 

cTBa <wii , rociiorrd i|,apHi;a, i|io wa"^ hiiyk TpKra, a iiaH i;apK- 

CIBO iWII, HllljlO.V'^ H.WK CE HC ^3M( K£3K KSlia. H 3anHCa C( CHI6 
CAOBO HapKCIBa .WH BK .\'kTO .^8W^,\,., HHA"KKTK.T. 

A\ 'k c ni, K r 16 11 B a p K ,v, k h k . i . 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Vien- 
nae. Ciiomch. 44. 

(^XXXV. (1347—1356). 20. septembris. Novo Brdo. 

Stephanus, Serborum et Graecoruni imperator, tollit 
portorium in Trebinje. 

y IThHU HapKCTBO ,WH, KaKO llpHYOAU ^^ l^apKCTBy .WH 
IIOKAHCapK K^HiTKMKKH HllKOAa .WApKCCK Ki> . . K,\,niHMKKH H Oh.W( 
IltHeillHKK H MapllMK Ili>HHKK H >KilB( ^lp^kBHKK , nOKAH(capHI6) 
Ai>BpOBKMKi;H , H A\OAHiHe U,apKCrBO .WH -iA l^apHH^, KOIO 16 
UapKCTBO ,\\i\ IIOCTaB(HAO) HA 'rpkKHHH, H Ij^apKCTBO AVH 3apaAH 

KpaTa AVH Ai>'*^i> H :iA iioKAHcapa BfHf(TKHKKora) (h 3A no- 

BAHca)pa rpaA<\ a^i^P^i^i^^h^'^^''^^ h 3a /Woachhi6 hhyk noKAucapa 

(a\HAO)cTK, A^* H,WK HE B^A^ IJ|,apHHE HaTp'kBHHH, H HH-> 154 

rj\(fi(.... nfi^krt H-k le R»i\A L^apHHa, TSrtpe ^a HMh. ne k; h 

^LHbCK, AA Y*^A" (ciiO)RO,A,HO CiViMC» H (Ta)<MO , ,\A HAAk HE 

3aKaKH HHKTO . . . KSpS HAAk 3aKaKH ipO . . . . HOTKOpHKb MHaOCTb 
H 3a(llHCaHHK-) . .. J\A Cf paCHf H HaKaJKf, H /l,a K- HtK^kpbHk 
HapkCTKS A\H. a CH(Kt) /MHAOCTb i>HHHH rOCHO^^HHk U,Afih S No- 
KO.Wb ljpk,V,'k A\'kcfl^a CCKTtKpa .K. ,i,kHk. 

A\ 'k c £ i; k c e K T £ K p k. 

Il TOa\S leCTk AVHAOCTkHHKk (npOT)OKHCTHrapk HnKOAa. 

Biilla Hurea. Origiii. chartac. iii c. r. arehivio Vieniiae. 

CXXXVl. (1347— 135(>). 

Stephaiius, Graecorum iiiiperator, Serborum rex, cte- 
tor Decaiii. 

OTE<jsaHk Kk XpHCTa Kora K'kpHkiH i;apk rpkMKiH h Kpaak 

KCf CpkKCKIf 3fAVAH H nOMOpCKIf H KTITOpk rWkcTA CtrO CKfTarO. 

Inscriptio iu ecclesia in DeCani. /l,e»iaH. npBen. 24. 

CXXXVll. (1347-1356). 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, jura 

HTtjTOpos (jiTijTopiJia hi^aia) cedit filio re<»i Uro!^. 
Initiiim: 'Etzu idiJTijaav Trjv jSaaiXeiav jiov. 
In mon. Esj^hignieni. P. Uspen. 169. 

CXXXVlll. (1347—1356). 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. Chry- 
sobuIJon de fundis nionasterii Esphignieni. 

Initium : ^EtlS.) oi iv tij 7CBp\ to ayiov opos. 
In inon. Esphigmeni. P. Uspen. 171. 

CXXXIX. (1347—1356). 

Stephaniis, Serborum et Graecorum imperator , scri- 
bit se partem terrae monasterii Zographi monasterio Chi- 
landar et illi pro hac terra duos pagos dedisse. Hoc notatur 
in antiquiore diplomate, e quo partem illam, quae finium 
descriptionem continebat, excidit, relicto tamen annoetdie: 
6427 (919) 28. aprilis. Dolendum , Denietrium Avraamo- 
vic non notasse, qua lingua hae antiquiores scriptae siut 155 

litterae: si siint serbicae, quod dubitaiidum , antiquissimae 
sunt omnium hucusque notarum. 

Sigillum aureum: CTijiHk u,apii cpBKy h n/MCtpcKH....-ic. yc. 
Origin. membran. in mon. Z(»graplii. D. Avraam. Ohmc. 81. 
Cb. ropa. 169. 

CXL. (1356). 20. decembris. 
Steplianus, Serborum et Graecorum imperator, moritur. 

;\(K£<UKp'ird .K. llp'kcTaKH CC UpkKIH l^apk CpkKAK5A\b H 

rpkKW/Uk, K\|-pk OTf<jsaHk. 

E Vukii typico chilandarensi. 

135(). 23. januarii. Quod scribatur Ser Jacobo I)el- 
|)bino, quod, <-um propter obitum domiiii imperatoris Raxie 
mora sua non possit esse ibi ulterius utilis, doiiec aliud vi- 
deatur, volumus et sic mandamus, quatenus Venetias re- 
vertatur. 

E litteris ad legatum Venetorum. 

CXLI. (1357) 6865. ind. X. 10. aprilis. 

Steplianus, Serbc^rum et Graecorum imjierator, donat 
insulam 3Ielitam ( AXakTk, Meleda) Base et Tripe. 

Y \\'A{( nc-ripkKa cHntKaw aioKkKk KO/Kkc(TK)kHara h caa^ocTk 

HfH3pfM«HHHI6 CAaKH TKOKif H KTO ,\OKOakHk ICCTk HSraarOAaTH 
raKOR^IO K/\arOA<»Tk, HJKt ^''P'-'*'^**'^'^ "^CH, Kaa4,HK0 XpHCTf, Ht- 
KECHH l^apS CaaBH, CKOH/Uk paKO/Wk H npaKOCaaKHHAAk Hi\(itMh 

no>KHKiiiHa\k KaaroK'kpHi€/v\k h hhctotoio Hp'kHik,\,kUiH/V\k Kca 

/vivTa JKHKOTa CKOierO H KkCnpHI€A\lilH/V\k K'kHll,{ IIOMkCTH iu;\,k 

KCfA\ori>qiaro K/\a,\,HKH h wTk pSkhh aHrc/\kCK{ (V\kMk noK'k,A^H, 
cii ;Kf Kk napk(cTKi>) . . . . S/\yHHUif WK^kTOKaHHid Koa^iim , BorS 
:Kf Kkc\-OT'kKmi> ii CHid Kca C/vi>HHKmara ce /V\H'k ck /\\h<\octh ro- 
ciK\\,a Kora cnACA a\oi6ro HcS Xpncra, HiKe no To(ro) h3KO/\chhio 
;k,apoKa A\H'k 0'rf<|w\Hi! J^pwiuiJ, nap8 cpkK/\ta\k ii rpkKW/Wk, iio- 

/VVOpUIO H 3aiia^l,HH/V\k, KtCfAIO C( J\,0\'U\(Ki H T'kAO/V\k W KO;Kk- 

c('rK)kH'kA\k ,\,apoKaHii, Hxe /V\ii ,\,''CTk KAa^\,HKa Xpucrock 

KkCHpiiK-'rH /\\H K'kHkl^k iliapkCTKHid AH^^IAH'^^^!^ H lipkROIt- 3Ha- 

/V\(HHK- u^apkCKaro Mpk'rora, ii>Kf Kca ^^^oKp^k i>CTparaK>qii> /V\h ho 
3aK0Hi$ i>CTaRAEHHO/Ui$ KCJMkCTHaro 3Kopa HJKt wrk iip'k;K,/i,f ro- 

CliO,^HHO/V\k H pO^HTfAf/Uk l^apkCTKa /VVH CKITO HOMHKUIH/Mk 1^4- 156 

fidwh, »»:¥,( ycTdiiH KcaKara npaRHaa , Ta3H Bca i5Tiij»KJKA<»i€TK 
i^apKCTKo <WH , sroKOpHii c( CK rocnorwMK h .MaTfpHK» napK- 
cTiia aAHjKaaroB^kpHOM» i^apH^fio K\'pa6afH0ic, h ck rocnoAHHO/MK 

H WTKi;f/MK np'tvU)CB'kL|JeHKHH.UK naTjlHapYOrUK K\"pK GaKOMK H 
CK BCk/MH A\HTpOnOAHTH , Hri>a\«l!H H CK Kck/VAH BAaCTfAH B£- 
AE BK3M0H;hHA1H HO^Kpi^KOIO l^apKCTBa A\H H CK Bck.UK 3K0piV/UK 
CpKKKCKHA\K HJKf 3anHC0KaTH YP"^ '''^'^'^V'^'^ " /MHAOCTH CAOWKA 

u,apKCKa MKO HHHfA\i);Kf Kp'k:K^\,fHn8 KHTH , Ho tomS;k;1,( WKpa^y 

UapKCKO-Wy H3K0AH ^E H l^apKCTKO A\H, H CHI€A\a TaKOKH/V\a ,A,0- 
CTOK'kpHHMa H i)rOAHHA\a H AIOKHMH/V\a KAaCTf AHHO/Wa l^apKCTKA 
<V\H, FlaCfTS riapHHMfAil !lHKOAHMIIKIO H TpHHfTS Mh\'OKHKIO Vli^- 
KHKIO, 3a HII)CK npaKOK^kpnO n KCfCpK^^KHHOK; HOpaKOTaHHie 
HapKCTKi? /MH ,,\,apOKa H/V\K ^apKCTKO /MH CHH3H YP"<^WKyAK, H 

3anHca ha\k i^apKCTKo a\h wtokk wHi>r( yV,i>KpoKHHKa Ma^kTK 

CK KCk/MH CfAH H CK /Mfrk/V\H H iJTfCH H CK Kck/MH npAKHHa/MH 

Toran wTOKa n ck KC'k<MK /MtTOYW/MK , KaKo lecTK wtk «'kKa 

KHAK, C HH/MK FA CS H/V\aAH HHH KCH WJ^h np'kH^,/l,f, Ji,A H/MK I6CTK 
S KaLjJHHi^ H y WIOpOMKO H/Mf H ^1«^^ ,,\'ku,a'V\K ,\,0 R'kKa, J^A CH 
l\\ li/MaiO H ,/l,pK^C KaKO H KCaKS CKOIO CSipSlO KaL|JHHS; KaKO I6CTK 
l^apKCTBO /MH HHH/MK BAaCTEAO/MK II KAaCT£AHMHKf/MK 3anHCaA0 H 
i5TKpK,d,HA0 KaL|JHH{, TaKO H IjaCtTS IjapllHMfHS H TpHnfTS 
AlHJCy B^KHKIO H HHyK A^tU^^^MK ^anHCayK H yTKpKAHY»*, «KO 
4,a H/MK leCTK TKpK,a^O ^*^ K'kKa, AI0K6 ^0^1* l^pKKOKK 3a ,/l,SUJi> 

no,A,KnHcaTH , i) npHKHio a^»th , npo,A,aTH , jcapioaTH, 3a/M'kHH- 

TH, K84,'k H/MK YOT'kHHI€, WKpaTHTH, KaKO H KCaK» CKOK» Ci5L|Ji>IO 
KaiJJHHi); H i> CHI€/M3H i) KCf/MK ,A,a C( ^apKCTKO /MH H6 HOTKOpH, 
HH 4,a H/MK y3/M8 HH 3a ie,A,HHO HH 3a KOI€ CKPp-kujf HHI6 HpOCTO 

pfKUJf pa^K^k HfK'kp(. H leroJKf h3K0ahtk kopk ho /MH^k rocnoAi*- 
CTKi5K>nja Ha np^kcTOA^k i^apKCTKa /Mh , CHi€/MiJ caowKiJ i^apK- 

CTKA A\H H( HOTKOpfHHi! KHTH , HK H l€l(Jf KOAIJJf H Kp^knM^kie 
nOTKpKJK,A,aTH H CKKAIO,A,aTH. H CH!€ H^K^kcTHOt H KCfHaCTOIO- 
L|J(I€ ncMaTHOK-. CAOWKO L^apKCTKA /MH 3anHCa C( H STKpKAH . . . 
KCaKO i>TKpK?L;,/l,fHHI€ H ,1,0CT0WHHI€ l^apKCKO , HSKt C( H 3anHCa 
3Ha/V\fHHI€/V\K U,apKCKH/MK KKA'kTO . ^Sw^f . , HH,i,HKTHOHK .7., 

KK cAaKHOiUK rpa,/V,i5 Gkohh u,apKCKOA\K, /M'kcf u,a anpHAA .7. 

,d,KHK. 

■j- G T e /j^ a H K ^ p uj K K A a r K 'k p H H ij^ a p k G p k k- 

A E /M K H r p K K W /M K. 157 A tergo: Pouelia de Base e de Tripe de la Meleda. 
Sine sigillc 
nae. CnoMCH. 46 Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Vien- CXLH. (1357) 6865. ind. X. 24. aprilis. Ribnik. 

Stephanns Uros, Serborum et Graecoruni iniperator, 
statuit posse Ragusinos per terram suam libere mercatu- 
ram facere. 

Wma \-OT'knnifi ii K/\aroH3KOrtH napkCTP.o mh CAaRHO/uS h 

nOHTfHO/Wy rpiV\,8 y\8KpOKHIIKi! H KHfSS ^^KpOKkMKO/US II 1{,\A- 
CT(/\f/Uk KC(/l\k ,\,SKpOKkMKH/\\k H Ci$;V,lira/l\k H lUnKHirlv , H KaKO 
npHYO,/\HUIf K HapkCTRS /\\M K/\<\CTf/\f HOMTfHH A\i\pHHk liS- 
HHKk, /KllKf IIhK0/\( ri>ll,\,0/\OKHKM CHHk H /KllK( MpivBHKk 8 
nOKAHCdpkCTKO , H rOKOpHUIf l^apkCTRS /WH W KpHKHHAYk H W 
3AR/\K.\Yk, l|IO C( MHHC 8 3f/V\AH l^apkCTBa /UH ,A,SKpOKMaHO/V\k, H 
TaK03H IIOKf/\'k HapkCTKO /V\H , H SMHHHyk /WHAOCTk ,\i>KpOKMa- 
HO/Wk KC(/Wk K((\H/Wk H /V\a/\H,V\k , jy,A CH rpf,,V.8 ,,\,i>KpOKMaHII C Tpk- 

ro/Wk H c K5>nA0/Wk cKOKO^no no 3f/V\AH H HO rpaAOKfYk i^apk- 

CTKA iWH H no TpkrOKfYk , ^\A CH upO^AIO KSnAI€ CKOIC, H J{,A CH 
KShSIO, I|I0 H/Wk Tp'kK8K-, 8 3f/WAH l^apkCTRa /WH, H J\A H/Wk H^fc 
KOAkHk HHKTO 3aKaKHTH ,\A HH 3a,\pkJKaTH HH l«l H,apk HH Ha- 
TpumpYk HH KAaCTfAHHk HH KAaCTCAHMHKk HH Kt<[taAHrd HH KH(3k 
HH CfRaCTk HH l^apHHHKk ,\,a HH KTO AIOKO WTk KAa,,\,i>lJIHJCk , HO 
3£/WAH l^apkCTBa /WH H:K( C( lVKp'kTaiO, TkK/WO Ji,A CM x^A^ A^" 
KpOKMaHC CKOKOAHO H MHTaKO K«3k 3aKaR( H Kf3k 3a,A,pkH{aHHI<l 

c KSHAO/Wk no 3(/WAH ^apkCTKa /WH H Ho rpa,\0RfY'^ " "'^ Tpkro- 

RfY'* H no KAaCTfA'kYk, npOCTO pfKUK, nO RCfH 3C/WAH napkCTKa 

/WH, H jyA CH npoA'»^ KSnAie cROie, h ^\a ch kShSio, i|io HA\k 

Tp^kKSK-, H J\A CH nOYO,\,f CKOKO,\HO WIUTk S ^SKpORHHKk Kf3k 
3aRaRE H RC3k 3a,\pk»;aHHId , KaKO U/Wk C/Wk 3anHCaAk H SMUHHAk 
/WHAOCTk, a J\A H/Wk H^k HHKTO ROAkHk 3aKpaHHTH HAH 3a,<\pk>Ka- 
TH , J\A CH npOA<»»<5 KSHAK» CROIO, H J\A Ctt KShSK), l|IO HMk Tp^k- 
KSie , S 3f/WAH l^apkCTRa /WH. KTO AH HHO SmHHH WJ\k KAaCTCAk 
UapkCTRa /WH a HAH WJ\k RAA,\^l\l»}(h Kk 3(/V\AH ^apkCTKA /WH, H 
nOTROpH CHK- 3anHCaHHI€ H /WHAOCTk HApkCTKa /WH , H 3aKaKH 
l|IO Ai^KP^^R^^^H^^^VVk , J\A H( n(\OJ\AW TpkrOKf H kShaio croio, h 
J\A CH kShSIO, I|I0 H/Wk Tp'kKyi€, H HAH H/Wk IJIO KTO S3/We , J\A 
/WH l€CTk HfR^kpHk S H(K'kpHO H/Wf , H J\A HAATH RCf CA/WO Cf^^WO, 158 

liJO H^Mk b8A* CTpSAk, nO SaKOHHKB l^apkCTRd A\H. H TdKOSH C( 
yr/\aBH U,apkCTKO MH A^KpOBHaHOMh, l|IC» HiWh KTC» CTpSie a HAH 
83<M6 Bk 3f/WAH U,apkCTBa MH, BCf T03H Ji,A HiWh HAaTH l^apkCTBO 
MH, a l^apkCTBO A\H J\,A lM\li CfKHi WHE3H KpHBI^E, H BHHiJ WTk 

cfA^k HanpfA^? ^\^^ "'^** ^'^'^ ^3M( no CHA^fc, Bce to3h ji,d HMk 
naaKiv i^apkCTKO mh wj^h k8k6 i^apkCTBa a\h. h chk» /WHAOCTk 
3anHca h ilTBpkAH i^apkCTRO /V\h na PhkhhkS /wkcn^a anpHAw 

.KA^ A'^"'* ^^ A-kTO .^8w^f . IHAHKTHWHk .7. 

M^kcEUk anpHAk. 

A tergo : Qiiesta pouelia, chomo francha li mercha- 
danti miser lo imperador Vros , che casqiin uada seguro in 
Schauonia, e se algun baron levasi per for^a, che lo impe- 
rador page del suo. 

Apographum saec. XIV. chartac. in c. r. archivio Viennae. 

CXLIII. (1357) 6865. ind. X. 24. aprilis. Prizren. 

Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
Ragusinos orat, ut defendant Base et Tripe. 

-|- /^^oKpoA^kTfAHO H BCfpa3S/i\Ho ck HCTHHkHWK» napkCKaro 

CAOBKH nOCTaBArai€Tk HapkCTBO /\\H Bk CR^kA^kTfAkCTBO Bck/Mk, 
KAKO npHAOUIf K l^apCTRS /MH BCfnOHTfHH RAACTfAf CAARHarO 
rpaA*» /^SKpORHHKa MapHHk FiSHHKk H /KuRf tlHKOAf PSHAi^- 
AORHKra H /KhRC HpHvBHKk, H i>cnO/V\f HSmC l^apCTRS /UH 3a MA^kTk, 

KAKO H/waio 3aEaR8 3a /WaHvTk w^\w napcTRa /Wh h wai^ baa- 
cTfAk i^apcTRa /V\H, roRopjKf: rocnoAHHf napt5, AVa^kTk i€CTk 
HapcTKa TH , a /v\h H/V\a/V\o 3aBaR8 h3 Hiera. h Shhhh /V\h- 

AOCTk l^apCTRO <V\H BAACTfAW/Uk H RCC/US rpaA^ ^iJKpORkHHKy, 

WAi^ A"'»^^'» Hanp-kAf hhktow a^* m^ "'Wa nocaa 3a KAacTfAf 
H 3a rpaAk /l,8KpoRHHKk, pfKuif 3a MaiiTk, hh ca/V\o napcTRo 

/MH, A<* "" """^ •''TW WAI^ RAACTfAk l^apCTRa /V\H HH /V\aAk HH 
RfAHKk, TkK/V\0 KaCfTa H TpHRfTa SKIOKHHK) RAaCTfAHHi» H 

KHe3i> uapcTRa /V\h, KaKo H/V\a ra i€ A^^PC^Baao h ^anucaAO nap- 
CTBO /V\H , TaK03H ji,A ra H/V\aTa ; h Rack /MOam» kako /VVOHYk 

CpkAkMHHYk H AK>KH/MH\*k, A** '^" KAKAfTI KaCfTa H TpHHfTa 

3a CHK>3H paEOTi> , pfKUif 3a AlAHvTk , A^ "'W* HO/VvaraTf 3a 

/UOK> AIOKWRk W CHI6H3H pAKOT-k, W Hf/V\k KH H/V\fTa WHO/Mf- 
HORaTH. H S Cf/M3H ^apCTRO /MH J\A HA\a Cf Hf HOTROpH, TkK- 
/MO A'* np'kKHKai6Tk CHI€ CAOWRO l^apCTRa /MH TKpkAO H Hf- 159 

nOKOA^kBH/UO Ji,C> rHvKH. H CHI€ HSB^fccTHOie H BCf HaCTOI€Hiei€ H 

SAdTonfHaTHOKi CAOWBO i^apcTRd A\H .saHHca c( H noAi*'iHca H 
STBpk;i,H Kk /vlvTo .^8w^f., HH,\HKTHWHa .7., ^wkcfi^a anpHa» 
.K^. A"*""» ^ npHsp^kH^k. 

GTt^aHb^piviub eaaroB^kpHH ii,apkGpkBA{<uK 

H r p K W <V\ k. 

A tergo : Questa pouelia per la Meleda. 
Sigilluni avulsuin. Origiu. cliartac. iu c. r. arcliivio 
Vienuae. Cuomoh. 48. 

CXLIV. (1357) 6865. ind. X. 24. aprilis. Potl Prizrenom 

na Ribnice. 

Steplianus, Serhorum et Graecorum imperator, con- 
firmat donatioiiem factam a patre monacliis S. Mariae Si- 
naiticae. 

*|" /V,a i€CTk B'kAOA\o RcaKoa^S, Ha\a yoT^kHHr napkCTBO /UH, 
H KaaroH.SRoaHyk h KkCYOTf\-k h ,\apoRa\*k chio.^h A\HAocTk 

RCfAI0KHA\0A\8 ^apkCTBa A\H KHf.^S ,\SKpOBkMKOA\l> H BAaCTCAOiUk 
H KCfA\8 rpa^S /^8KpOBHHKi>, H KdKO n0li^\<:>Uit Kk l^aphCTBi^ <UH 

S rpa^k ITpH.^p^kuk KcmoMTfHH RAacTfAf rpa,\,a ^SKpoBHHKa ua 

H<Uf A\apHHk FlSHHKk H MhRI llnKOAf ri>Hk,\,i>AHKia CHHk H HHKf 
MpivRHKk, H Wl|H, KAKO ScilOA\tHi>lUf HapkCTKS A\H, IjJO l€CTk ,\aAk 
H npHAOTKHAk H .SaHHCaAk POCHOAHHk CRfTO HOHHBUIH H,apk pO/V,H- 

T«Ak napkCTBa A\H .sa croio jy,i>iiiS npivHHCTOU RAa,A,HMHHH rocno- 

:K,4,H KOropOAHUH CHHaHCKOII,^*^ Cf A'"'*^ WAK Kf^VHKa A^^HH ,A,0 Rf- 

AHKa ,\kH( Ha RcaKO ro,i,Hi|if wai»A^'^<'*^'^""*^'* utTk ckTk nfpknjpk 

KtHfTkMKHjfl» WTk GTOUa, H W TOA\k RkCYOTf l^apkCTBO <UH , H 
ilMHHHYk A\HAOCTk RAaCTfAOA\k nOMT«HHA\k H RC(<US ^^'^^•''^'^HH- 
KS, raKO WHk.3H ,,\OYO,\KKk llfTk CkTk UfpkHfpk, ipO l€CTk UpH- 
AO^KHAk pOAHTfAk HapkCTBA A\H KOropO,\HHH CHHaHCKOH, J\A C( 
,\ARA HA BCaKO rO,\HipC Ha BfAIIKk.VKHk H nAKk 4,0 BEAHKa ^\hH(. H 
T03H 3anHCaHH{ H lipHAOJKfHHt rOCnO,,\,HHa H pOAHTfAW napkCTBA 

<UH RH^\,ERk napkCTRO A\ii no'rRpk,\H\-k H 3anHca\-k TaKOJt:,\f, raKO 
T03H npuAOJKfHHf po,,\HTfAra ^apkCTRa A\H ,\a np-kKHBafTk TRpkAO 
AO R^kKa, KaKo ,v^ c( ,\aKaTk Koropo,\HHH CHHaucKon i\a KfAHKk 

AKHk H naKf J\0 RCAHKa J\Mt( HfTk CkTk Ufpknfpk ,\8KpORkMKHYk 
Kf HfTkMKH\-k W Tk GtOHA, H SA Tk3H A^^V^^A^^Kk J\A t\( H/UaTk nOCAA 
CA/UO l^apkCTKO A\H 3aKaRHTH HAH SAP'*'*»'*f H HAH WTHtTH Tk3H 160 

A^JX'''*^*^'^'^ ^^"^^ KOropO^HU,? CHHaHCKMf , HH J\,A CASUIiUOTk EAA- 
CTtM ASKpORKMCHH HH HOCAaHHra HapkCTKa /MH HH HHCaHHI?! 
HapUCTKa MH , HH Ji,A C( CASlUaiOTb 3A TO HH KHtSOKf L^apkCTBa 
iV\H , KOH A<"»^*T''* K^KIO ^apkCTKa /MH HH HHYk HHCaHHE JV,A 
HH HHEYk BAaCTEak l^apkCTBa <UH, ^a HH nO HHO/V\k HH nO HCAAk, 
pa.3K'k J\,A Hp^kKHKafTk T03H HpH/XOJKfHHf i5 KOTOpOAHHf CHHaU- 

cKf /\o K'kKa , H RaacTfaf .a,yKpoKkMCH,H Tk3H yv.oYOA'?'^'* A'* ""~ 

K0/V\8 Hf ,V,aKaiOTk nO /VVHAOCTH HapkCTKa /MH TkK/VVO CHHaHCKOII 
KOrOpO,/V,HHH, KaKO H RHUIf HHUIETk. H CHE nOTKpk:K,A,EHHI€ H 
/WH/\OCTk HapkCTKa /Ull jyA Up'kKHKaETk TBpk,,l,0 H HEWTE/UaE/UO 
,A,0 KivKa. KTO AH TaKOKH ,\pk3HfTk WTHETH H HOTKOpHTH CHE 

3anHcaHHc u^apkCTRa <uh, TaKORu ji,A U/uaTk ^anpiviiifHHie wTk 
rocno,a,a Kora, h ji,A /uS lecTk /UkCTuuna np^kcKfTa KoropoAH^«> 
cHuaHCKara Kk y\,kHk cTpaumaro c8/i,a YPHCTORa , h WTk i^apk- 

CTBA /UH Ji,A HpH/UCTk rH'kRk H HaKa3aHHE HO 3aK0HHKS l^apk- 

CTBa /UH. .3anHca ike ce cura /V\HAOCTk h noTKpk/i,H Bk A'kTo 

.^SW^f., fH,A,HKTa .7. 

iW^kc Ei^kanpHAk. 

rioBEAfHHE/Uk rOCUOA"»^» l\,A()A AOTOftETk ^parOCAABk Hp^k- 

p8MH nc>ji,h npH3p'kH0/Uk UA PHKUHn^k anpHAia .K^, . 

A tergo: Questa ponelia si e de dar ouo ano a \i cha- 
logieri de santa Maria de Sinay perpere v del trebuto de 
Stanco. 

Apograplmm saec. XIV. cliartac. in c. r. arcliivio Vien- 
nae. CnoMeH. 47. 

CXLV. (1357) 6865. ind. X. 25. aprilis. Pod Prizrenoin 

na Ribniku. 

Stephanus Uros, Serborum et Graecornm imperator, 
confirmat priviiegia concessa Ragusinis a praedecessori- 
bus suis. 

-|- Ilo HeH3pfMEHH0/U8 /UHAOCpkAHIO " HAOB^kKOAIOKHIO RAa,A,H- 
KH/UOI€rO CAa,/\,KarO /UuXpUCTa, nO H3K0AfHIII0 U /UHAOCTH h rce- 
/UHAOCTHRHO/US I€r0 UpH^p^kuHIO EHIf HA l^apkCTKO /UH , mKOH^E U 
HA UpkRHYI» CRETHYI* UpaROCAaBHHYk l^apk TaKOJK,\,f H KAArOA^kTk 

np^kcBETaro CROiero A^X^^ " "^* uapkCTR'k /uu uoKasa, raKOJKE 

H3AHra HA CBfTHie CBOI€ ShEHUKH U aUOCTOAU , pfKk U/Ukl H,A,'kTf 
Rk RCy RkCfAfUyiO, UponOR^kAHTf CAaRS /UOICrO KOJKkCTBa; uo m 

pxt\E.AMU\vkH lero ^whaocth TaKOBHie A<*P" " i^apkCTcS mh ^a- 
pOKa, H nocl^aKH Me rocnoAHHa BCfMS cTeJKanHio ivTkMkCTKd 

/MOierO, pfKS ii{( 3fA\/\ll CpkKCKOH H PpkHKOH , HOAXOpHIO H 3a- 
na^HH/Mk CTpaHaA\k. A\HA0CTH10 KOH^HI€IO H HfH3ptH£HHHA\k I€r0 
lipOAAHUIA{HHI€A\k CkApk»ta[j8 /MH CHia KCA KAArOKiipHO/XAS H KO- 

roA\k nocTaRAfHHOW/wS GTf^iaHS XpoHi8 nap8 RCfr^a KscfAnpS 
/MH c( w KO^^b H ,\pk;Kfi|ii> /\^H CKH<|iTpock HApkCTKHm Ho np^k^a- 
iiHio 7K( H 8cTaKt> rocno^HHa h poA"TfA'k i^apkCTKa a\h CKtTaro 

H,A()A Ot(iJ[u\1\A , raKOIKf ICCTk SCTaKHAk H 83ai;0HHAk 3anHC0Ka- 
TH YpHCOKiJAf CAOKfCf IVtp>^CI^<> ^ " npkKO CKITH/Mk H KO/Kk- 
CTKHH/Wk HpkKKa/Wk, HO TO/Wk KAaCT£AO/Wk H KAaCTCAHHHKC/Wk H 
IIHH/Wk npOHH/Wk, H HHME/Wi$;KE H(Kp'k;K4,CHIl8 KHTH , H3K0AH ^KC 
H HapkCTKO /WH nO TO/WS/K^e WKpa^y A'\pOKaTH H 3aHHCaTH CH- 
3H YpHCOWKOyAk H /WHAOCTk , KAKO npHAOHIf Kk l^apkCTKy /WH 
CH3II HOMTHIH KAaCTCAC A nOKAHCapHI6 A8KpOKkHkl|,H : A\apHHk 
llSHHKk II /KhK{ MhKOAC rSH,\.8AHKr<l CHHk H /KhKC Mp'kKHKk, H 
lUKp'kTOIIIC UapkCTKO /WH S llpH3p'kHk C HkCTHW/Wk H 3 ;i,apO/Wk, 
II KCa, «AHKA Tp^kKOKaiUf H lipOCHUIf H l^apkCTKa /WH, T03H H/Wk 

KC( ^apoRa H 3anHca ^apkCTRO /WH ; h Scho/WchSujc i^apkCTKi^ /wh 
w 3anHcaHH h w /\\HAocTf\-k, i|io HAAk lecTk 3aiiHcaAk npaA^k^k 

H A''^^'^ •• pC»A»<TfAk HapkCTKa /WH rOCnOAHHk CKfTO nOHHKIUH 

il,apk w 3aK0irk\-k h w KcaKordKiiyk iipaKHHaYk, h wrAeA'»Kk 
H,apkCTKo /WH Ta3H Kca npkKa 3anHcaHHrd, n hc noTRopHyk, Hk 
II wi|Jf KOAUit H Kp'knn,'k noTKpkAH\-k H 3anHca\'k no T0/w8>KAe 
WKpa38, i|io iF.CTk KkCk rpa,\,k ^i>KpoKHHKk, A'» •'jifA^ CKOH/WH raa- 

Ka/WH, H/WaHHK^AXk CKOH/Wk, II HHyk TpkTOKHH C K^nAlU/Wk CKOKOAHC» 
K{3k KCAKC 3aKaK£ HO 3(/V\AII HapkCTKa /WH, A^ H/Wk HHKTO HHl|IO 
lie 83/WC HH 3aKaRH nOCHAHI€/Wk HH RAaCTCAHHk l|,apkCl'Ka /WH A^ 
HH KTO AIOKO HHk, HH MdAh HH KEAHKk, Kk 3f/WAH l^apkCTRa /\^H, 
TkKA^O A'* X''^'*^* CKOKOAHO ; AKO AH C( WKp-kTf KTO i>3k/V\k IIOCH- 
AHI€<Wk l|IO AIOKO HH\-k i» 3{/WAH HapkCTKA /WH, KCf T03H A'* H'\A- 
TH HapkCTKO /WH WH0/W83H, KO/WS ^8^« M^O 83«T0 , A TorasH 

KpHKH,a A^ Hi|je uapkCTO /WH , h j\,a 83A\e ua Hf/Wk, kto kSa' 

83fAk H SHHHHAk 3A0 KOIfi ; H HH\-k TpkrORl^H C TpkTO/Wk KTO 
AK>KH HTH 8 HHS 3f/WAI0 C TpkPO/Wk, C K8nAW/Wk, A^* •'P^A* 
np'k3k 3f/WAI0 HapkCTKa A\H CKOKOAHO Ke3k KCaKf 3aKaKE, TkK/WO 
Wpi5;KHI.1 ^\c\ Hf HOCHTk HH 8 llSrapf HH 8 BaCapaKHIlS 3E/WAI0 hm, 

Ha ^rpi HH 8 Iioch8 hh 8 FpkKf hh Hua/wo Ka/wo aioko 8 T8rio 

11 162 

3C<U/\K), TkKMO 8 3I/MAM> U^apbCTKa MH : KTO AH Cf WBpivTf no- 
HfCk WpSjKHra 8 HH8 3fMAK>, J{,A /V\8 Cf KCf T03H WpS^KHie ^3M(. 
H KTO rpf^f 8 yV^SGpOBHHKb H H3K yV,yKpOBHHKa , Ji,A tiM C( HE 

83H/V\a napHHa na Tp^kBHHH j\,a hh Ha i€AHO/Mk niJTH hh Ha Bpo- 

/»,8, TkK/MO BCaKH Ji,A ^'^'A" CKOBOAHO BfSk BCaKf 3aBaKE. H Wljlf 

TpkroKi^H ;\,8BpoBHaHf , KOH cf WKp^fcTaK» HO TpkroBfYk i^apk- 

CTBa /MH, l|JO H/M Cf CA^Ma KOH AWKO CiJ^k , ;l,a CC cy^l^f HpHiA*^ 
l^apHHHKW/Mk H KHE3E/Mk A HAH Hp^fcAk Kf HaAHW/Mk , KOH B^A* 

rpa,d,a TorasH , 3aK0H0iMk poAHTfA'k h npapoAHTCAia i^apkCTKa 
/MH, H 3a CHi€3H ji,A rpe^A,^ np^k^k napkCTKO /MH Ha ciijy,h: 3a 

KpkKk H 3a 3fMAI0 H 3a npOBOAI^ H 3a MAOK^kKa H 3a CBO^I^, a 
3a HHO HH 3a 4J0; H Kk/k,H npH AATHHHHk CpkKAHHa , Ji,A Ji,A AA- 
THHHHk CpkBAHHS HOAOBHHS AATHHk A ROAOKHHy CpkBAk CB^k^A.O- 
Kf, TaKOJK^f H CpkBAHHk Kk/i,H HpH AaTHHHHA, Ji,A A\i> J\,A\e CK^fc- 
/t,OKE nOAOKHHi^ CpkBAk A HOAOKHH^ AATHHk, HO 3aK0HS, KaKO CS 

H/MaAE 8 po^a^HTtA^k H npapoAHTfA^k H^apkCTKa /MH h 8 CKSTaro 
Kpaam; h r,A,f ko/m8 ,A,ai€ A^^P^^i^^i^^HHHk ckoh ,/i,OBHTkKk ko/m8 
roA^k TpkroKi;8, Ttpe /m8 wai^ nera 8 Bk^k ^^apHTk, ji,A c« 

KAkHf AATHHHHk 3a T03H , J\,A 68^« K-fcpOKaHk HO 3aK0H8, KaKO 

c8 H/MaAE 8 poAHTfA^k H 8 npapoAHTfA^k i^apkCTKa /MH ; h koh 
TpkroBkHk K8nH KOHia na Tpkr8 h nAATH 3a Hk ^apHH8, ji,A ptMe 
i;apHHHKk A8uJW/Mk, «pe lecTk Tora3H Konra K8nHAk, h 3A nera 
naaTHAk ^apHH8, a t^th he 3Ha, j\,a /m8 3a to3h CKO^a H-kcTk : 
aKO AH ra TaK03H hc wnpaKH ^apHHHKk, ji,A ji,A cKOAi^j 8 Kora 
i€CTk K8nHAk; a koh ak>bo TpkroKki^k j\,<t>\i(ji,( kohc K8nHKk hc- 

T8rf 3(/V\AE, a n03HaiO Ct, A^ Ce KAkHC Tk3H TpkrOKkl^k Ca/Mk 

Ap8rH, epf ra lecTk K8nHAk 8 T8rfH 3C/Mah , h hi 3ha tath hh 
r8capa, ji,A h( ji,A\e CKO,A,a 3a to3H : j\,a aKO ch 83ak>kh ch3h, 
KOH CH ra no3HaKa, 83fTH kohh, a^* ^h ra 83/Mf, a who/m83h 
TpkroKn8 ji,A i\c>j\,A nijH^, qjo rSj\,( noA^^ak 3a Hera. aKo j\,a 

l^apkCTKO /MH npHYOAH 8 TpkPk, J\,A tW( nOMHT8lO H A<»P^K» CKO- 
W/Mk KOAW/Mk, KaKO l€CTk HOAOBHO IJ^apa nOM(H)TaTH , A HO- 
CHAHOra A**P^' H 83JTHra Ji,A H/Mk HijCTk. H aKO C( L^apkCTBO AAH 
CBaAH 3 /^8BpOKHHKW/Mk, l|JO C( WKp^kTaiO A^Kp^J^BMaHf HO 3e/MAH 
l^apkCTKa /MH , A^ H/M Cf nocTaKH poKk 3a .8. /M^kcEl^k, A<* <^* 

HcnpaTt CKOKOAHO K«3k KcaKf 3aBaKe , h a<* HOjfOAf? ^3 rpA- 

AO/Mk Ji,A C( paT8l€ l^apkCTKO AAH. H qjO C6 pa3BHI€ AP^fe^^ KfHf- 
TkMKO H Ai^KP^^KI^^I^O? IP<> 8TeMf 8 3f/MAI0 l^apkCTBa /MH, JX,A l€CTk 163 

CBOKOAHO, H 4,a cf Hc 83iMf HHi|JW. H KOH TpkroKi^H rpe;i,S no 
3(Mi\H H no TpkroK-kYK i^apkCTKa /WH, jy,i\ HAaKra KcaKH i^apHHS 
no saKOH^ , KaKo cy ^aKaaH S poAHTtak h npapoAHTfAk i^apk- 

CTKa /WH. H WlJJf lU HH/MH CHK03H STkKk<\\H U,apkCTKO /WH, l[IO Ci 

WKp-fcTaio aio;»,Hi€ napkCTKa /WH, koh Ki>,,\8 np'kiuaH i5 GTOHk no 
TOAH, Kk;i,H ra lecTk j\,AAh ,/i,SKpoKkMaHiV/Wk rocnoAHHk i^apk, 

CKfTO nOMHKUIH pO,V,HT<ak l^apkCTKa /WH , Tf3H /\io;i,H i^apkCTKa 
/WH ,\SKpOWKkMaHf ,A,a U',i,>KfHSTk. H IJJO Ki>,a,S Up^kiJ^faH 3f/V\aiO 

i^apkCTRa /WH iip'k3k /werio, KaKo lecTk KH/\a a\<rra 8 poAHT«/\'k 
H 8 npapoAHTf A^k i^apkCTKa /wu h y cKfTaro Kpa/\ra , aKO Ki>,A,y h 
KHHorpa,,\f Haca,i,HaH np-k^k /werw, Kce j\,a /wh uoKpaTf. h 34 
ci?AOKe H 3a KcaKo w»npaR,.\,aHHi€ KaKo ci> U/waac y poAHTfA'k 
H y HpapoAHTfA^k i^apkCTKa /WH, TaK03H H wj\^h ,,\,HkCk uanp^k- 
,\a j\,A H/waio, H 3a kc« j\,a K-CTk Ha /KfA'k3H0H IIaomh ci>;i,k, 
KaKO lecTk H wTk np^kjK,^,^ khao. h 3a AVaiiTk ;i,a h« u/WaiOTk 
nesaAH hh sa 1410, TkK/wo j\,d lecTk i^apkCTKa /wh, KaKO lecTk 
H WTk np'kiK,A,e KHAO i> poAHTfA^k h npapoAHTf/\'k i^apkCTKa /Wh. 
H wTk cfAH Hanp'k,\a ,,\,a he np^kii/Wf hh i>3k/\\E khkto 3aAo- 

rt HH WTk KAaCTCAHHa HapkCTKa /WH HH WTk KOI€rO AWKO 

wj\,h ,A,pk>KaK£ i;apkCTKa /wn ; kto ah ce wKp^kTt i$3k/Wk, ji,A 
3aAori5 tS3h noRpaTU wnn-k, a i^io lecTk np^kieAk, j\,a /w8 cc 
Ta3H K8nA'k iJna^HfTK. u wi|jf : kako lecTk i>rAaKHAk lu hh- 
/WH po4,HTfAk i^apkCTKa /WH, rocno,i\HHk cRfTO noHHKUJH uapk, 
ipo ciJ 3aAorf 3aAo:KeHf Kora aiogo /waaa h roA^ka^a H-3-e/WAe 
UapkCTKa /WH, ^a ce HqiS c8,\,0/Wk h npaR,A,o/Wk. h noTKpk^H 

H/Wk Hapi^CTKO /WH 3aK0H£ H HORf Af , l|IO Ci5 H/WaA( i5 pOAHTfAia 
H UpapOAHTfAk l^apkCTKa /WH , KAKO J\,A l€CTk HHipO Hf HWTKO- 
PCHO. H CH/W3H WKpa30/Wk 3anHCa H nOTKpk,/\H l^apkCTKO /WH 
CH3H 3AaT0neMaTHH YpUCOKyAk l^apkCTKa /WH , WKO J\,A np^kBH- 
Kai€Tk Kk KCaKW/Wk i>TRpkJK,A,CHH H CKOWKO^,'^ MHCT^k. H CHI€ 

H^K^kcTHowie H KC{HacToi€L|i(i€ CAOWKO i^apkCTRa /WH ^auHca 

C( H ilTKpk,\H 3Ha/WEHHI€/Wk U,apkCKH/Wk Kk A'kTO . ^SW^( . j 

(H,/k,HKTHWHk .1., /wkcci^a aupHAia ."k?. A^^Hk, noj\,h, IlpH^pii- 

HW/Wk Ha PHKHHKi^. 

-p GTi^^aHk ^pwujk Rk XpucTa Kora Kaaro- 

K 'k p H H l^ a p k G p K A (iWh H l^ p K W /W k. 

A tergo : Pouelia, chonio couferma lo impeiador tute le 

pouelie fate auanti per lo imperador Vros, fio del impe- 

11 * 164 

rador Stephano, qiiando fo ambaxadori Marin de Bona, Jo- 

han de Nicole Giue de ^rieua. 

Sigilluni aureum. Origin. chartac. in c. r. archivio Vien- 
nae. CnoiweH. 50. 

CXLVI. 1357 (6865). ind. X. 25. aprilis. Pod Prizrenom 

na Ribniku. 

Stephanus Uros , Serborum et Graecorum imperator, 
Ragusio donat terras ,,KaKo ct kamh raah ^oa^ k Kiinorpd- 
AO/Wk ^iJKpoKhHKH/Wk" „soto montagna" a Ljuta usque ad 
Kurilo. 

-J- Ho HfH3pfHfHHO/Wi5 /MHAOCp^HW H HAOK^kKOAIOKHIO KAa- 

;i,HKH /Moiero CAA4,Karo a\h XpncTa , no H.SKOAfHHio h a\haocth 

H KCfA^HAOCTHKHOAlS fPO npHSp^kHHK» fJKf HA H,apkCTRO /MH laKO- 

>K« H Ha npkKHYi^ cRfTHYk npaRocAaRHHYk napk TaKoiK,A,e h kaa- 
roA^feTk np'kcKfTaro cROiero A^X"'* " "** uapkCTR*fc a\h noKasa, 
raKOHtf HSAHid Ha CKCTHie crok; Shehhkh H anOCTOAH, pfKk HMh: 
HA^kTf Rk RC8 RkCfAfHSlO, nponOR'kAHTf CAaRS /MOI€rO KOHIkCTRa, 
H no KCfJCKaAH/Vl^kH lero /V^HAOCTH TaKORHI€ jyAQ» H HapkCTK8/VVH 

AapoRa, H nocTaRH AVf rocnoAHna RCf/VviJ CTfJKaHHio wTkHkCTRa 
Avoiero, pfKS >Kf 3f/VVAH cpkKCKOH H rpkHKOH, no/vvopHK» H ^anay»,- 

HH/Wk CTpaHa/VVk: AVHAOCTHIO K0JKHI€I0 H HfH3pfHfHHHAVk I€r0 
npO/WHUJAfHHI€/Wk CkAPk>Kfl|j8 /WH CHId RCA KAaPOR^kpHO/WS H KO- 

ro/Wk nocTaRAfHHO/Vvi^ GTf<jiaHy ^pomS Hap8, RCfPAa KfCf Af ipS /wh 

Cf IV GOS^k H API^^^MJ^ 'MH CKH^TpOCk ^apkCTRH», HO Hp^kAaHHIO 

}Kt H ScTaRS rocnoAHHa h poAHTfA^k napkCTKa /Wh cRfTaro napa 

GTfiJiaHa, lilKOHtf l€CTk SCTaKHAk H i>3aK0HHAk 3anHC0KaTH YPH- 
COKSAf CAOlVKfCa l^apkCKa H npkKO CKfTH/Wk H KO:KkCTKHHA\k l^pk- 
KRa/Wk, nO TO/Wk KAaCTfAlV/Wk H KAaCTfAHHHKf/Wk H HHH/Wk RpO- 
HHAVk H HHHf/Wy>Kf Hf KpivJKAfHS KHTH, H3B0AH Hif H l^apkCTKO /WH 
nO TO/WS>KAf WKpa^y 3anHCaTH CH3H YPnCOKOVfAk H /WHAOCTk, Ka- 
KO npHAOmf Kk LtapkCTRy /WH CH3H RCf HOHTfHH RAACTfAf H HO- 
KAHCapHI€ A^^P*^BI^H>^UH: AlapHHk G^HHKk H HvHKf FSHAi^^^HKk 
H /KHRf Hp^kRHKk, H WKp^kTOmf l^apkCTKO /WH 8 IIpH^pivHij c 
HkCTHW/Wk H 3 Ji,apWtWh, H KCa , fAHKO npoCHHIf H TpHvKOKamf 
t? l^apkCTKa /WH , RCa H/VVk Ji,ApORA H 3anHCa HapkCTKO /WH, H 

A<»A* "'Wk iiapkCTRo /VVH H 3anHca h A^'P<>Ka 3f/WAio , kako cf Ka- 

AAH KAAH Ji,<>Aii K KHHOrpaAO/Wk A^RP<?KkHKH/Wk H K /WOWpS W^l^ 165 

AkT( A<> KSpHAd, EC( H/V\k T03H SanHCa l^apkCTBO MH K(3h 
H3A\a , liC6 ipO C( Wep^fcTa Ha T0H3H 3EA\/\H, Ji,A CH HA\a H Afi^- 
a;H rpa;»,k y\8RpOBHHKk Ti53H 3EA\AI0, KaKO K> HA\I» leCTk H A^^P^- 
BaAO H 3ailHCaA0 l^apkCTKO A\H , H ^A HA\k H( HA\aTk HO C£/Ua 
CCro 3aBaBHTH 3a Ti$3H 3£/\\AI0 HH BAaCTCAHHk L^apkCTBa /UH HH 
KCnaAH» HH HHk HH KTOVV , KTO H/Wk EiijS,( i^ C^ck^kCTB^k , HA 
BCaKO Bp^k/We. H l^apkCTBO /WH 8 CC/Wk Ji,A H/W C( hc noTBopH, 
TkK/WO J\,i\ CH H/WaiO H Apk^KE Ck /WHAOCTHW/Wk l^apkCTBa /WH 
TBpk^O H HmOKOAivKH/WO H H JWTfiWAf/WO HH KH/Wk AIOKO A^ 
AkHH H AC» B'kKa. H CHI€ H^B^kcTHOHi H BC£HaCT0l€l|JCI6 3AaT0nt- 
MaTHOI€ CAOIVBO l^apkCTBa /WH 3anHCa Ce H STBpkAH 3HaA\fHH- 
H5/Wk LtapkCKH/Wk Bk A'kTO . ^8w^f . , (H.VHKTHWHk .F., /Wkcfl^a 

aiipHA» .K8. A'^"'*) noAi» HpH^p^kHW/Wk ha PhkhhkS. 

-j- GTc^^aHk^pwujk BkXpHCTa Bora BaaroB^kp- 

HH Uapk OpRAt/Wk H FpKlV/Wk J. 

A tergo : Poueglia de Stefaii Vros, imperador de Ser- 
uia e de Greeia , como li teriui dete in Breno da Liuta fin a 
Cliurilo , de 1357. Pouelia de le tere de Breno. 

Sigillum avulsum. Origin. chartac. in c. r. arcliivio 
Vieunae. CnoMeH. 49. Cod. ragus.: MCCCLVl. die 25. apri- 
lis, priuilegio de imperador Stefan Vros, fiol de impera- 
dor Stefano , dono le tere soto montagna fin a Liuta. Fato 
in Prixren. Diplomati additur : Imperador Stefau Vros. 
MCCCLVL dieXXV. apriiis. 

CXLVIL (1357) 6865. ind. X. 

Stepbanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
confirmat bona uxoris caesaris Preljub. 

Initium : G( hto Ao^po hah mto KpacHO. 
In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 172. 

CXLVIII. (13.58) 6866. ind. XI. 2. junii. Prizren. 

Stepbanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
tributum mille hyperpyrorum a Ragusinis statuit solvendum 
esse monasterio S. Micbael Hierosolymis et boc deserto 
monasterio Cbilandar et S. Pauli in monte Atbo. 

-f nOHI€H;t H3B0AH BAArkl H MAOB^kKOAIOBHBHH ^apk CAAB^k 

rocnoAi» naujk iHcoyc XpncToc, cKiHk bo;k'ih , HcnocTHH;H/WH, 166 

HIHCnOB^k^HMH, HfHSrAarCtAdHHklH, HfHSKMTHvHHKIH , HtHSpi- 
MeHHlUH, HfH.SCA^kA"'^^" Brta,\klKd H TKOpU,K H Ck3,i,aTeAk KkCSH 
TBApH , H OY'V\klCAH OYMklUJAieHfe/Uk CBOHA\k , raKOHJf CAMk 
B^kcTk, H HHk HHKTOJKS /MOJKeTk HCnOK'k;i,dTH, IVTk HmCHOB^k- 
,a,H<UHYk HIOAfCk TBOHYk, XpHCTf KO/KE HdlUk , l€JKf HH drrtAki 

OYBO np'k,A,kCTOfHJe np^kcKfTOAXOY TKOfMOY np^kcTOAoy , KAd4,ki- 

KO, KOJKkCTKd TKOfrO HHKTOJKf A\0>KfTk TdKOKHyk HCnOK'k,,i,dTH, 
CKOHMd KO np-kMHCTHAXd pOyKdAXd KOrOA^knHO Kk3kA\k RpkCTk, 
H WTk npkCTH Ck3A<JBk HdUJf Kp^kuO T^kdO H IVTk HfKkl- 
Tld Kk KklTlt npHK'k;i,k H HdKkl CKOHA\k ,\k\-HOK«Hlf/V\k Up^k- 
CKfTdrO H JKHKOTROpfl4JddrO A^VX*'* A^^XM^^V^** ^ OJKHKIH H RkAO- 
>KH ;i,0\,'mOY Kk HI€, H nOKSA^k :KHTH HA 3fA\AH. M ndKH Kk 
3fil\AI0 Kk3Kpdl4ldTH C( RO CAORfCH rOCnO,^V,HIO , HdKOJKf H Upk- 
KO^A^JHHklH flA«*'MK H KkCH npdKf,,\,HHI HpOpOUH H dROCTOAH H 
A\0YM«HHI;H H RkCH CKETklH OyrOAHRUJf H XpHCTOVf KOroy WTk K^fc- 

Kd, WKH jKe npopOMkCTRid d ApoysH nponoR'k;i,dHid u oyMfHid 

£3klK0A\k H KpkllJfHld RkC«A\k JKHROyiiJIH A\k Hd 3EA\AH. TfK^fc JKf, 
HiKECHklHYk ROHHkCTRk ROfRO^O, dpkYICTpdTHH^f , KOHtlH CAOyrO, 
dpk\-drrfAf A\HYi\HA£, HEKfCHklA\k CHAdMk MHHOHdMeAHHMf H 
HpfAI^CTOraTtAIO, RkCH 3fA\AkHIH npHnd,A,dl04Jf H HpHHOCfliJf A*^~ 
KpOA^TtAHIf A^0^ *^^ CRfTOA\OY H KOH;kCTKHOA\OY \'pdA\OY TKOf- 
,\\0y, U,dpfM IK6 H KkCkA^k Kk HpdROCAdRIH HiHROVLIJIH/Wk Hd 
3EA\AH, fAkll^HHiC OyKO Rk UdpH\-k HpltUJf npdROR-kpif , H CIH 
nOAOYMHlUt OK^kTOKdHld KOH^Id. CtrO pd^H H d3k, pdKkTKOuGTf- 
^idHk OvPWUIk, U,dpk H CdA\0,\,P»»^JKI»UI» CpkKAI€A\k H TpkKWMk, H 
Ck \-pHCT0AIOKHR0IO AVdTfplK» U,dpkCTRd A\H , KAdrOR'kpkHOIO l^d- 

pHU,(io Kypd H«AfHoio, upHndAdiOLiJd H npocei|id noA\wiMH , no- 

KpklTH HdCk KpOKO/Wk KpklAOy TKOflO SJ^^k H Rk CTpdUJHOf WHW 
npUUJkCTRIf COYAHIP'» \-pHCTOKd , K^kMHklHyk KAdrk nOAO\fMHTH 
npOCHA\k K TfK^k npHnd,l,dlOliie , H RHA^kRk U^dpkCTRO A\H YPHCO- 
KOyAf 3dnHCdHHl'f rOCnOAHHO/Wk pOAHTfAl€A\k U,dpkCTKd MH, 
TpkKAdJKfHHkl/Wk H HpHCHO nO/V\HHdf/WH/Wk KAdrOK^kpHIH/Wk L^d- 
pf/Wk K\,-pk GTf^dHOA\k, ipO ( npUAOHiHAk H 3dnHCdAk l^pkKRki 

cRfTO/Woy dp\'drreAOY , rajKf i€CTk Rk hpocoAi/wt, u Td RkCd rh- 

A^kKk U,dpkCTRO /WH H npOMTdRk H ei|lf KOAkUJf HOTKpkAHYI^ H 
3dnHCdY«v U,dpkCKklHA\k CAWKO(Wk, IjJO l€CTk A^^^^H^^ WTk JS,0- 
yOAI^Kd [^dpkCTKd /WH H3k /i,OYKpOKHHKd Hd I6p0C0AH/Wk Hd 
BkCdKO rOAHljJE Hd RCAHKk A^^Hk Hd BkCKpkCEHIE UETk CkTk Ufpk- 167 

ntpk A^V^P^^'^^'^'^"^'^ " "** A'M"'^P»^K'^ A,^Hh TaKO>KA« AP^V''^^ 
ncTii chTh ncpknEpk a^V^^P*''*'^'^'"^'^'^^'^' kam js^d a HanAkHra na 
roAHHy THCoyKia ncpknfpk a^^V^P*^^'^^'^'^^'^' " ToyH thcoyhjoy 
HEpkncpk ji,A A^^Baw a^^V^P*^^^^^"* ^^ KcaKoy roAHHi> yP*''W<>V 
L^apkCTBa /MH apkYarreaa /WHYaHaa, ra>Ke lecTk Bk IfpocoA"i<M'fcY'^> 
AO PA^fc roA^fe /l,OYBpoKHHKk aPI^^h GTOHk rpaAi*? h HH<Mk 

OBaarie, H T03H pHvYOA^k, «KOJKf leCTk npHAOH^HAk pOAHTfAk 
HapkCTBa MH, TpkBAaHCCHklH l^apk K\-pk GTf<^aHk, TaKOJKA* H 

L^apkCTBO A\H sannca oy yP"^'''*^*^^^'^^* ^^^ ^^ ^^ npHAOYHHTk 
sanoycTfTH rp^kYk pa^H HaiuHYk yP'*'"^^^ cKJTaro apkYarreAa 
Bk IcpocaAH/uiv , TO A<* ^f A*'KaTk Tan THCoyipa ncpknEpk ivA»* 

/IjOyBpOKHHKa 0\f GBfTOYIO PopOY HaiU(Mk A\OHaCTHpO/Uk, fHvf 

lecTk BkB^kA^fcHiE Bk cBtTaa cBfTkiyk np^fccBfTkie KoropoAHi^e 
rAaroAi€/M'iH XHAaH,i,apk, h /MonacTHpov cBtTaro BeAHKO/WO\"Mf- 
HHKa rievupna, rAaroAi€/uiH cBETkiH IlaBAk, ipo coy ckrpaAHAH 

Hp'fcA'fcAH HapkCTBa A\H np'fcn 0/1,0 KHklH G\'A\fWHk hobih A\\'po- 
TOHkl^k H CBCTklH ap\*if HHCKO^fnk H MIOAOTBOpi^k K\,-pk GaBa H 
HO HHJCk pWAHTfAk l^ApkCTBa /V\H H A\kl TaKOJKAf ? HKO A<* l€CTk 
CTh A^^X^^A'»'^'^ HfWTkf/MAie/Mk WTk T^fcYI* CBfTklJCI* /MWHACTHpkk 
HH Kkl/Uk AIOKO A^ K^fcKA. H /UOAiO, «rOJKf rOCHOAI» H3B0AH HO 

/MH^fe Ha CTOA'k L^apkCTBa /MH , CI6 A** H* pa3opHTk HH Hopoy- 

tlJHTk, Hk naH£ BOAklilE J\^A ROTBpkAHTk H CkYPAHHTk. H CIE 

H3B'kcTH0f H 3AaTon6HaTHOf cAWBo i^apkCTBa AM\ 3anHcaYi^ H 
o\^TBpk;v,HYk, KaA« npiHAOiuf Kk ^apkCTKoy mh oy IIpH^pEHk 

BkCfHkCTHkl HrOY/WEHk HEpOCaAH/UkCKkl K\,-p FiepaCH/XAk H HTOV- 
MEHk GK{Tkl£ FopH BEAHKklC AABpH XHAAHAapa KVfP HpCCHiE H 

Hroy/UEHk cBfTaro IlaBAa K\-p Iwank Bk A^fcTO . ^Sw^s., hh- 
AHKTiwHk .ai., /wfccena iioHia .k. A'^"'^ "Pn Aoro<^«T« Ap**" 

rOCAAB^fc. H aiiJJ Ce KTO nOKOyCHTk H pa30pHTk BtCOBkCKyH/Uk 
HaBa>KACHif/l\k Cic HaUJE npHHOUJmiE H A^^P'^ CBCTklHMk l^pkKKaMk 
AIOKO WTk CkpOAHHKk /V^OHyk AIOKO HHk KTW , TAKOBaro A<* P<*3- 

opHTk rocnoA'» Kork h np^fccBJTaa BAaAi^MHi^a Hama KoropoAH- 
i^a H npHCHOA'fc(^<ta Mapia, h j^a i€CTk npoKAtTk WTk cBeTWYi^ 
.kT. anocTOAk h WTk CKfTkiyk WTki;k . thi . HHit Kk Nhkeh, h 

4,a H/V\a HECTk Ck np^fc^J^aTf AI6/U HiOAOIO H Ck pCKIUH/U : Kk3A\H, 

pacHHH tro. 

-|- GTc^aHk Kk XpHCTa Kora CAaroK^kpHH 0^- 

pOlUk iJ^apk GpkBAfMk H FpKOAAk. 168 

Sigfllum aureiim : -|- npROMSMfHHKk apYH^HraKOHk ct(- 
^AHh. — cTfnaHk Bk ya ua BaaroBiipHH a\Aa4,k iJpouj. Origiu. 
membran. iu mou. Chilaudar. raacHiiKt. 11. 1849. 197. 

CXLIX. (1360J 6869. iud. XIV. 29. septembris. Na 

Seuicah, 

Stephauus Uros , Serborum et Graecorum imperator, 
liberat Ragusiiios receus iustitutis portoriis. 

-|- /^OKpoA^feTfAHo H BCfpa3Sa\H0 ck HCTHHOJO i^apkCKaro 

CAOBECH nOCTaKAiaieTk l^apkCTBO A\H Bk CB'fe4,'kHHI€ Bkcfea^k, Ka- 
KO npHY0,J,HUI6 K HapkCTBS A\H Ha GHcHHl^e BCe nOHTtHH BAa- 
CTfAt ,.\,i?KpOKkMkl|,H 3 ,/l,apoBH H C MkCTHK»: A^HyO /!i,pkIKHKk 
H Mk( A\aHMfTHKk, H i>CnOA\f hSiUC UapkCTBS A\H w paKOTa\-k 
rpa,A,HKH\'k H W SaKOH^fe^k H W l^apHHAYk, KOI€ Cy CkPH Ha- 

cTaAC , a hHvcS khaj 8 po,i,HTeAra u,apkCTBa a\h. HA\a \*0TeHHi€, 

H W CfA\k KAarOH3BOAH H CTBOpH A\HAOCTk l^apkCTBO A\H BCt- 
A\y rpa4,i5 /l,i>KpOBkHHK8, BC'feA\k BAaCTfAWMk ,.\,yKpOBkHKHA\k, 
BEAHA\k H A\aAHA\k, H A<'A* "'«k l^apkCTBO A\H IVBO^H 3anH- 
CaHHie H MOIO K'fepS UapkCKiJ, WKO 1|J0 C^ BAaCTfAt a hah Tpk- 
rOBHH ,,\,i>KpOKkMi;H, JS^A rpf,A,i> C TpkrWA\k H Ck KCaKW/Mk Ki5- 
HAW/Uk CAOKO^kHO S 3fA\AI0 ^apkCTBa A\H , H HA B'kpi5 l^apk- 

cTBa A\H ,i,a rp«A^ "'^" "** 3fTi> Ha liaAiuHKie a hah ha aP"^- 
H;aBiJ KH«3a EiOHCAaBa h S 3fA\AK> i^apkCTBa a\h , js^a TpkrSio h 
)COAf cBOKOAi^Ho y KioKH uApkCTKa A\H H i> rpaAOB'bYk II no rpk- 
roB^feYk H no 3fA\AH napkCTKa a\h, a hhkto ji,d hmk hi H<Ma 3a- 

KaBHTH HH Ke<j"^AHra KOH AWKO HH BAaCTEAHHk HapkCTBa A\H HH 
KOH KHe3k, J^i\ H-H-Hk HH KTO HH A\aAk HH BfAHKk, TkKA\0 Ji,A 
AOYOAf CBOKOAI^HO C TpkrW/Uk S 3EA\AI0 IJ^apkCTKa A\H , H WHfTk 
Aa CH nO\'OAf CKOHA\k AOGHTKWA\k Kf3k KCaKf 3aKaBf i>;\iJKpOB- 
HHKk. H WIjJE: 3a WH«3H l|,apHH{ , KOI€HO Ci) CkPH HOCTaAf , A 
H^feciJ KHAt a pOAHTfAia UApkCTKa A\H , H HA T^fe^k^H U,apHHaYk 
,\,a Ht RAaKmiO HHK0A\8 HHIJjO: KTO A-H-A\k 3aKaBH W HfA\k Ha 

T^feyk ^apHHa\'k, a HA-H-A\k ipo S3a\«, j{,a ce KajKt KaKo HtB^fep- 

HHKk, H Ji,c\ HAATH THCi>KIO Hfpkntpk HApkCTBS A\H. H WK03H 3A- 
nHCaHHI€ H A\OIO B^fepiJ A'*P*>KaYk BAaCTfAW-Uk A^I^P^^I^I^^KH/Uk, 
laKO A<* HA\k l€CTk TBpk^O H HH KH/Uk H«nOTBOpHA\0 , H 3a l^a- 
PHHE HHK0A\8 HHLJJO ^A H£ HAaKMIO , HH Ji,A H/Uk l€CTk T£3H l^a- 
pHHf, ipO H-fe KHAO S A^^A^ H iJ pOAHTIAM l^apkCTBa A\H H i$ A\OHYb ^ 169 

npiiBHYK. H CHI€ IVKHMkHOie H 3/\aTC>neMdTHCie CAOKO uapkCTKa 

MH sannca a h i>TKpk4,HH 3HaA\fHHi€/\\K i;apkCKH.v\b k aisTd 

.^BW^A., HH^\,HKTHWHK .,\,1., AVkcfU,a CfKTfKpa .KA» A»^"'* ? "** 

G^fcHHnaYi» npii aoroAfT^b ^^parocaaK^k. 

-|- GTf^aHk ^plVUJk K'kpHH L^apk GpkKaS/MK H 
r p K K IV <U K -f. 

Sioilluiu aiireuui pendens. Origin. chartac. in c. r, ar- 
chivio Vienuae. CnoMeH. 54. 

CL. (1361) 6869. ind. XIV. 

Stephanus Uros, Serboruiu et Graecoruui iuiperator. 
Chrysobullon de terris monasterii Cbilaudar. 
luitiuiu: Gf HKiHia hto A"^'**^^^^ " '''^o KpacHO. 
In luou. Chilaudar. P. Uspeu. 172. 

CLI. (1362) 6870. iud. XV. 22. augusti. V Onogosti. 

Stephanus Uros, Serboruiu et Graecoruin iinperator, 
prouiittit se injurias sibi a Ragusinis illatas nou cura- 
turuiu. 

Y yAjOKpOA^kTfAKHO H KCfpa3i>/\\KH0 CK HCTHHOK» ^apKCKarO 
CAOKfCH IIOCTaKAiaieTK UapKCTKO A\H KK CK^b^A^-kHHK; KckiWK , H 
,\,api>M;TK HapKCTKO A\U CHie WKHHHOI€ CAWKO l^apKCTKa A\H KCf- 
nOHTEHHA\K KAaCT£AWA\K ^apKCTKa A\H A^GpOKKMKHA\K H KCfA\i> 
rpa^S /i,i>KpOKHHK8 , IIOHtJKf 3a TaKORa KpHvA^tUa npHASHHKUia 

cf , KaKo c( K'k\-S A^f^P^^KHauf nouAaiuHAH w,\,K napKCTKa a\h h 

CKa,l,HAH C( 3 KpaTWAAK L^apkCTKa A\H C KHE3WA\k IlOHCAaKWA\k H 

3 rpa,^o/i\k i^apkCTKa mh c KoTopwA\k, h i;apkCTKO a\h KkCYO- 

rkKk H CkTKOpH^k KAaCTEAWA\k A^f^P«>KkMKHA\k H KCfA\8 rfiAJ\,ii 
WK^^H A\HAOCTk U,apkCTKa A\H , H npHKsYl^ KAaCTiAf ,i,SKpOKkHKf , 
Aa CS KK l€AHHO C HapKCTKOA\K A\H WjS,h ,^HKCK H KKCK rpAAk, Ka- 
KO C8 KHAH H C pO^HTf AI€A\K HApKCTKa A\H , H CA\HpHYK H\-K 3 
KpATWAAK ^apKCTKa /V\H C KH£3WA\K &OHCAaKWA\K H 3 rpaAWA\K 

uaphCTKa Mu c KoTopW/WK, H ^aAOYi^ h/mk cTapt 3aK0He, Koie 

C8 HA\aAH C pOAHTfAI€/V\K UapKCTKa A\H , H HpKKA 3anHCaHHW pO- 

AHTfArd napKCTKa /wn n i;apKCTKa /Wh , Koia ci> i> hh\-k , to3- 

H-/WK KCa nOTKpKJK,A,i5l€ HapKCTKO /WH CH/W3H 3anHCaHHI€/WK i^apK- 

CTKa MH : KaKO H/Wk HHUJg iJ T^kY^H upkBHYk 3anHcaHHraYi^? ta- 170 

KCt3H 4,d H/Mk l€CTk TBp 1*4,0 Ji,C> BHiKH. H Ji,Q>KA6 H-H-/UH HC HC- 
CKOMH Bivpa H l€AHHkCTBO K L|,apkCTBS A\H , H TaK03H Ji,A HtWdK 
WJi,h l^dpkCTBa M» /MHAOCTk, Ji,S rp(Ji,ii HH\'k TpkrOBl^H C Tpk- 
rWrMk no BCOH 3ti\\A» l^dpkCTBa MH H HO rpdAOK^kyk CBOKOAHO H 
Ef3k BCdKf 3dGdBe, H WHeTk CBOH/V\k A<?KHTKWMk ;\d CH rpeyj,» 
CBOKOAHO 8 y\yKpOBHHKk, d J\,A C( 3d HH^k HHKTIV HS ^d^^^fcHf, 
KdKO l€CTk BHAO H iJ pOAHTtdra l^dpkCTBd /MH ; H r Ji,'^ TOA^fe CH 
HA\dlO /l,yBpOBHdHf nOKAd,A,e d HAH ,A,AkrOBf S 3E/UAH IJ,dpkCTBd /MH 
d HAH S rpd4,0B'fcY'»? A^ C-H-^k SSH/MdW HO 3dK0HS, d HHKTO jy,d 
H/Mk H\h, HE 3d4,pkH;H HH >€AHW/\\k 3dp8KlV/Uk. dKO AH KOM CBd^^ 
E^J\,( y\SGpOBHHK8 C KOH/V\k TO^l^lv BAdCTf AHHW/Mk l^dpkCTBd /MH, 
3d Ti>3H CBd,A,S 4,d HE pdTyW, HH HipS Ck 3AIV/V\k KOTOpd, TkK/V\0 
KdKOHO l€CTk KHAO 8 pOAHTfAra U,dpkCTKd /\\H , TdK03H J\,i\ r(i(J{,S 
C BAdCTeAH UtdpkCTBd /WH nplvA'» U,dpkCTBO /MH S WMH 3d BCdKiJ 
3A0K8 d HAH CBd4,i5, A<* HMk l^dpkCTBO A\H HCnpdBH PO HpdBA^fc 
rt no 3dK0HS. dKO AH C( SC)COKf ^dpkCTBO /\\H UJ-HH/MH pd3/MHpH- 
TH , A^ H'M«* J!L,AMh. TAdCk npkBO TOTd Hd QJfCTk /WiiCEl^k , KdKO 
KOH eyA^ H»\h TpkrOB^H y BCOH 3E/MAH HdpkCTKd /MH, A<* ^H ^* 
HCnpdBf H-3-f/MAI€ l^dpkCTBd /MH Ck BCfc/Mk CBOH/Mk 8 y\i>KpOB- 
HHKk; dKO AH C( CE.AJi,( C KH/Mk TOA^fc BAdCTf AHHW/Mk (^dpkCTBd 
/MH, HHyk TpkrOBHH A** X*^A* CBOKOAHO no 3eA\AH l^dpkCTBd /MH, 
d A'» 3d t83H BAdCTtAkCKiJ CBdA^ A** "^ H/MdK> 3dKdBf HH MTITe 
HH WTk KOrd ; H IjJO C( KiJA^ SMHHHAf KOI€ AWKO HTfTf d HAH 
3A0Kf HAH KpkBH 8 CHI03H pdTk W^l^ y\iJKpOBHHKd C l^dpkCTBOAAk 
A\H d HAH C KH£3W/Mk BoHCAdBW/Mk H UI-HICrOB^fc/MH AIOAI^^MH d 
HAH 3 rpdAOBH l^dpkCTBd /MH, KTO POA^fc TOCTk d HAH HH^k HpHia- 
TfAk, KTO KSa^ HHMk nO/MdPdAk , T03H BC£ ,d^d l€CTk HpOCTO, H 
BCKE 3d TW3H jy,A CC HE HI4JE A^ B'fcKH. d l|JO C8 AOY*^A>^^H l^dpk- 
CTBd /MH CTdpH H 3dK0HHTH, Ji,A »\h ^\AKAKi l^dpkCTBiJ /MH, KdKO 
HYI^ C8 A'*^'*'^^ H pOAHTfAKt l^dpkCTBd /MH ; d 3d Md^fcTk 3d A^~ 
YOAis^Kk LtdpkCTBd /MH H 3d WHdTd, KdKO l€CTk 3dnklCdA0 UdpkCTKO 
/MH, H KdKO l€CTk HO CTdpWA\k 3dK0H8 , TdK03H H HdHp^fcAk A** 
l€CTk ; d 3d 3f/MAM» H^pkHOBHHHKi^ KdKO H/Mk l€CTk J\,AAO H SdHH- 
CdAO l^dpkCTBO /MH , TdK03H A** H/MdlO » J\,0h'A{( , A 3d HHYI^ 3d 
Ti>3H 3E/MAI0 A^ Hf HA\d HOCAd HHKTW WAI» BAdCTfAk L^dpkCTBd 
/MH A<» KivKH; d IjJO C8 KdLpHHE KOTOpCKE ^ ^«KpOBHHKiJ , J\A Hjfk 
nOBpdTE Bcfcjfk KOTOpdHW/Mk; H CiJjKHI€ J\A H/Mk HiJCTE , H HO- 
KAdAE H ^'^•^'''^•BE BCdK0/M8 MAOB^fcKiJ l^dpkCTBd A\H Ji,A J\AJ\,( RO 171 

npaBA^fe; a noMkCTH h a<>X*^A'*'^« ^apkCKf j\,d mh j!l,ara\c , kako 

I6CTK KHAO H S pOAHTfAk l^apkCTKa A\H ; A CiJjKHieBf HH^k, KOH 
Cf WGp^kTS 8 BCOH BIMAH U,apkCTBa /MH H 8 BAaCTfAk U,apkCTBa 
/UH, A'» "V* BCfc^k HapkCTBO A\H HSCTH. H Ha Ct3-H-A\k Ji,AJ\l 
L^apkCTBO iUH lUKEL[jaHHI€ H KAfTkBk H A\OIO B^kpS IJ,apkCK8 H C 
BAaCTEAH l^apkCTBa /V\H, H WBEl|jaBaA\k HA\k C( ROrCMk H nfi^k- 
MHCTOMk BOropOAHHOMk H BckA^H CB6THA\H , laKO Ji,A HMk WBO- 
3H BCE BHUJE nHCaHHO l^apkCTBO iWH HCHAkHH H Ck^Xpk^H, H 8 
Cf/V\3H Ji,A HMk Cf HapkCTBO A\H Hf HOTBOpHH, 4,0KAt H-H/MH HE 
nOCKOMH K U^apkCTBS /WH. H CHI6 WKHMH0I6 H 3AaT0nfMaTH0l€ 

CAWBO napkCTBa /\\H 3anHca ce h STBpk^H 8 QnoroipH, Kk^H 

;\,0H4,01U« K J^apkCTB^ /V\H HOMTfHH BAACTtAf HOKAHCapH ,1,8- 
RpOBkMKCI^H tlHKOAa OopKKOMfKHKk H /KhB( NhKOAC r8H,A,8AH- 

Kia. HOBEA'kHHi€/\\k rocno,\,HHa cBtTaro napa AoroAfTk y\ci<iHk 
npiip^MH K A^kTo .^8Wo., HH,A,HKTHWHk . M ., /«'kcei^a aBr8cTa 

.KB. AI^Hk. 

•f U /WHAOCTH KOJKH GTftjiaHk ^pWlHk Bk 

XpHci^a Bora BAaroB'kpHH i;apk GpBA(/v\k h 

r p K w A\ k -j-. 

Sine sigillo. Origin. cliartac. in c. r. archivio Vien- 
nae. CuoMeH. 55. 

CLll. (1363) 6872. ind. VII. octobri mense. 

Joannes Ugljesa despotes. De fundatione inouasterii 
Siniopetrae. 

Jnitiiini: ^O /BaaiXsvs rihv /daaiXBvovrcsov. 

In inon. Siniopetrae. P. Uspen. 172., qui versionem e 
serbico esse dicit. 

CLIIl. (1365) 7873. ind. UI. 11. martii. Pristina. 

Stephanus Uros , Serborum et Graecorum imperator. 
Donatio facta monasterio Chilandar. 

Oo HfH3p6MfHkH0/V\8 /VVHAOCpkAHIO H MAOB^kKOAIOBHK) KAaAH- 

KH /vvoiero, CAa,A,Karo /V\h XpucTa, no H3B0AfHHio h a\haocth h 

BkCfA\HA0CTHBH0/V\8 I€r0 HpH^pivHHIO I^Hif H HA HapkCTK'k /V\H, 
t<IKO>KC H Ha npkBHYI» CK(TH\'k llpaKOCAaBHH^k l|,apHYk, TaK0JK4,C 

H KAaroA^kTk np'kcBfTaro CBOi€ro A^X"** h ha i^apkCTB^k /v\h no- 

Ka3a, mKO>KE H3AH» HA CB£THI€ CB0I€ 8MCHHKH H aUOCTOAH, pCKk 172 

HMk: H4,'kTf Bk Bbci» likccAChSio, H nponoK^fcAHTf caaeS MOi€ro 

ECHIKCTBa. no KkCtYBaAHAX^vH l€rCt A\HAOCTH TaKOKHI€ A'*^" " 

^apkCTKy ^apoKa, h nocTaKH /V\f rocno^^HHa KkC{a\y cTfJKaHHW 

IVTkMkCTKHra a\OI€rO, peK8 /KJ 3^U/\H CpKkCKOH H KC'k/V\k rpk- 

KW/Wk, nO/WopHio KkCTOHHOiWS H sana^HH/Wk cTpana/Wk. /Whao- 

CTHIO KO^KHIO H HCH3pCM£HH<V\k I€r0 npOA\HlJJAEHHI€/Wk Ck^pk^KEljJi) 

/WH cHia Kkca , KAa roK^kpHO/wS h KoronocTaKA6HO/Wi5 GT^k^jsaHS 
^ponji) uap^, i^apkCTKSioipi» /Wh w Koa^k h KecfAfipy /WH a ck 

Kk3AI0KA£HH/WH KAaCT6AH H KAaCTEAHHHKH l^apkCTKa /WH H KkC£- 

rjs,a Hcnp^kcTaHkHo MkCTHH/WH 4,apoKH A^Jpi^i^ ^tX^'^ h i^^ko npH- 

)COAH Kk L^apkCTKS /WH BkCCHkCTHH CTapkl^k CBeTHI€ TOpH H/JtOHa, 

Po/waHk, CHHk cfKacTOKpaTopa BpaHkKa, h i>cno/\\fHS u,apkCTKi? 

/WH, KaKO Ct l€CTk 3r0K0pHAk CKOHA\k KpaTU'/Wk FpkriJpW/Wk H 
BAkKW/Wk, H KAKO J{,A npHA07K{ lV;\,k CKOi€ KALpHHf l^pkKBH CBE- 
TOH KOropOAHUH )CH/\aH;\apCKOH , H 3A yCHOAVf Hi>THI€ KkC«- 

MkCTHora cTapk^a Po/wana CKOW/Wk KpaTHW/Wk ;\,apoKa /WS i^apk- 
CTKO /V\H cii cK'kTAH YpHcoKSAk ^apkCTKa /WH , H 3anHca mH 
HapkCTKo /WH iJi,pkKBk KaiiJHHS A cKfTaro apk)caHkrf/\a c Tpf- 

/MH CfAHH : Ck TpkCTiiHHKO/Wk H 3 Biv^KaHHKH H C TSUJHAO/Wk 
H CEAHLfH/Wk , Ij^lO l€CTk Ji,AAC> KHAO HApkCTKO /MH CtBaCTOKpa- 

TopS KpaHKS c Xi>AH"^'^^H' w-H«ca i€CTk ^KnT^ki^ S Byrapf 
HOK^krAk, a no;i,k i^pkKOK CBfT^ KoropOAHny \-HAaHAapkCKi>. h 

KAKO l€CTk l^apkCTKO /MH HHH/Wk CB«TH/Wk H KO^KkCTBHH/Wk 
LtpkKKa/Mk 3anHCaA0 H i>TKpkAHAO YP"C<^^^'^*? "*^ T0/M8>KAf 
WKpa^i) H CHI€3H L^pkKKH CKETO H KO;KkCTKkHOI€ SaHHCa H 
STKpk^H L^apkCTKO /MH CKfTOH KOrOpOAHUtH YHAaHA^pkCKOH. H 

/MOAio H noKf/\'kKa H ^anp^kLija i^apkCTKo /Mh , i€ro;Ke Kork 

H3B0AH CHHA Ha Hp^kcTOA^fc L^apkCTBa /MH, CHI€/Mi$ CAOBiJ l^apk- 
CTBa /MH HfHOTBOpeHi) KH(th) H Hf Kp^k^K^f HiJ. aLJJt AH C« TKO 
nOKi)lJjai€Tk nOTKOpHTH a hah pasopHTH \eji,Hii MpkTiJ WAI* 

KHUJf HHcaHora caoKa i;apkCTBa /MH , TaKOKaro j{,a i>KHi€ h 
H0pa3H rocnoA»* Kork KkCfAPi^^^^HTfAk h np^kMHCTa i€ro a\ath 
H CHAa HkCTHaro H HiHKOTKopeMJaro KpkCTa ypncTOKa, h Kk 

/WkcTO nO/MOL|JH A'» 'W^ l€CTk /MkCTHHL^a H ci>nocTaTHHLia /Ma- 

TH KOMiHia YHAaH^apcKa na cTpaijiH'k/Mk ciJ^^k ^pHCTOK-k, n 

W^h U,apkCTKa /MH ,\A H^kcTk K/\arOCAOKf Hk. H CHI€ HSK^kcTHO 

H KkcenacToieLpf h 3/\aToneMaTHOi€ caokw napkCTKa /mh 3anH- 

(a C( H nOAI^HHCa H «TBpkAH WKpa3W-Wk H 3Ha/WeHHi€/Wk 173 

HapkCTKa MH Rk A^feTO . ^Swor. , HHAHKTHWHa .r., At-kccna 

MApTA .ai. J{,Hhii. 

-[- GT'k4iaHk OvpWUJk B^kpHH Liapk OpRrtf/Mk H 

r p K w A\ k -j-. 

rioBCAivHHieA^k rocnoAH"<» CBfTaro i^apa Aoro^fTk /^cuHk 
npHipyMH 8 lIpHMJHHic /wkcfna AAapTa .ai. j\,Hh>i. 

Sigillimi aiireum pendens. Origin. chartac. in mon. Chi- 
landar. I). Avraam. Onnc. 54. Cb. Topa. 49. 

CLIV. (13.56—1367). ind. XV. novembri mense. 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, mo- 
nasterio mao^nae Laurae donat monasterium Omnium San- 
ctorum, conditum a matre sua , cum omnibus terris. 

Initium: IloHM-JKt hh;? Kk GRfTkn Fop-k HAoua. 

In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 172. 

CLV. (1356-1367). 

Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. De 
quibusdam terris monasterii Chilandar. 

Initium: Gk npocTpaHCTK^k KOJKkCTRHkie CHAki HCRCCHaro 
pA3\iMa. 

In mon. Chilandar. P. Uspen 172. • 

CLVl. (1356—1367). 

Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
profitetur ainicum se esse Ragusinorum, et promittit se con- 
nrmaturum esse privilegia Ragusinis concessa a praede- 
cessoribus siiis. 

-j- OKfHiaKa Cf UapkCTRO M» AIORORkHHiUk KAaCTfAlVA^k 
HapkCTKa A\H ,\yKpOKkHkKHA\k Kk rOCUOA'^ KOrA KCe;i,pkJKHTf Aia H 

up-kHHCTyio lero A\aTfpk h kk cha^ MkCTuaro h ;KHROTKopn|iaro 
KpkCTa YPHCTOKa H Rk HpivMHCTOi^ T'kAO H KpkRk rocno,\a Rora 
H cnaca Hamcro lcS XpucTa h Rk CR«Ta ro/Khi<i {\^'aHrtAH» h Bk 

.Rl. CKITHJCK RpkYORHHYk anoCTOAk H Kk . THI . CKfTHYk KOrO- 
HOCHH\'k WTkl^k HHKfHCKHyk H Rk RCkyk CR«TH\-k UO TWAIk H 

Kk jy^uiH ii,apkCMRa a\h , h ha ce3H rh j\,ak> a\oio R-kpS napkCKS 
H Cf3H WREl|iaHHI€, laKO Ji,A BH H/Ua<V\k R^kpH^kyk H cpkA^iH^kYk, 
KaKO KH C8 HA\aAH H A\OH RpkKH , H Ji,A H^\eTf CKOKOAHO Kk 174 

l^apkCTBS <MH Ef3k BCaKOra CTpA^a , H WnjTk Ji,A CH nOH/k^tTf 
nOHT«HO WJ\,h. l^apkCTBa /WH y /^yKpOBHHKk KdKO AAOH nOMTfHH 
BAaCTf Af. H WHS3H BH 3f/V\AH> ;»,aBa l^apKCTBO MH , J\,d l€CTk Ba- 

uja , H Kk^H KSAfTf ^ napkCTBa mh, j\,a bh i^apkCTBO /wh 3a- 

HHIiJf WH83H 3e/UAI0; H W SAKOH^kYk H W BaUiHYk TpkrOBi;H)Ck H 
W HHO/Uk W BCC<V\k, KaKO MH CTE HHCaAH HO Hp^krie, H KaKO /UH 

CT€ nopynaAH no AoroA^T^k u,apkCTBa /MH no /l^fraH^k h no Fpk- 

r^p^k, H KaKO CTf H/UaAH C p0^1,HTfAI€/Mk l^apkCTBa /UH, H Wl\lt H 
KOAie TOra W KCf/Uk W TO/Uk ^a BH HapkCTBO /UH STBpk^H H 3a- 
nHUJf, KaKO J^A Riij^f TBpky\,0 A<^ B-kKH. H WBa3H Bca 4,a BH 
l^apkCTBO /UH HCnAkHH H CkBpkUIH HA KO^Hi H HA B^kpiv i^apk- 
CTBa /UH , H KaKO K( U,apkCTKO /UH WB03H CkYpaHHTH, HCHAkHH- 
TH H CkBpklUHTH BAaCTfAW/Uk ,A,yKpOBkHKH/Uk, TAKO H rOCUOAI^ 

cork no/UHAS>€ i^apkCTBo /uh a/UHHk. 

•f GTf^auk ^pwujk B^kpuH i^apk OpBAt/Uk h 

r p K w /u k. 

Sine sigillo. Origin. meinbran. in c. r. arcliivio Vien- 
nae. CnoMeH. 53. 

CLVII. (1356—1367). 

Vojslav knez scribit Ragusinis eoi*uin apocrisiarios 
negDtium apud iinperatorem finivisse et se his vendidisse 

KS/UnpkKk COAkCKH. 

•f Qa'» KHf3a EoHCAaBa /UOU/Uk AP^^^k^vk npH»TeAE/Uk, 

KAaAi5l|JfM8 H BAaCTEAC/Uk H cy^Hf^^Wk H B^kKHHKO/Uk H KCOH 
WHKHH-k A^KpOBkHKH/Uk. ^\A 3HaTC , KaKO A'?''^ W,\h BACk HhKO- 
AA OopkKOHfBHKk H /KhB« ri5HAi>AHKk, HOKAHCapUf H BAaCTfAf 
BaUJH, H 3a l|JO H^k CTf nOCAAAH , BCS pAKOTS CkBpkUJHUJE 3 

rocnoAHHO/Uk ii,apf/Uk h Ck /v\HO/Uk KHE30/Uk, H KA« ce rocnoAHHk 
Hapk H ra H KAacTfAf rocnoAHHa i;apa, KaKO j\a cS npuMTfAHf 

/ijSKpOBHHKIO , H KOW Ci CS 3Aa HHHHAA A^^CAfH /UJriO HA/UH , jy,A 
Ct TOH H( nO/UEHE, H A^^X'"^ '*' KHf3k K-kp^ H KAJTBB BCAKO/US WA»* 
BaCk Wipt KOAt, HCrO KAKO Ck/Uk H Hp'kH KHAk C Ba/UH ; H TaKOH 

/UH ckAa Hf KH HapSHHo , A^ Ta/uo kS nocAaTU /UOf B/\acTeAH- 

HHKf , A^* '^" C* 3aKAkHeTe , KAKO C( Ck/Uk ra Ka/Uk 3aKAf Ak H 3a- 

UHcaAk. H 3a KS/UHpkKk cOAkCKH npoAaY ra BaujH/Uk noKAHca- 
po/Uk 3a roAHL|JE 3a .^. ckTk nEpkUfpk. a nOHUHa roAHi|JC na 
.Kc. A^Hk /u^kcEi^a aBkr^cTa, cTapu/Uk 3aK0H0/Uk, KaKO c/uo h 175 

npkBO H<V\dAH. H^,A3HATt, WTHJi,( /MH ntHaTk Hanp^k^t.li , fi,A U 
KH iij\,ATH MOK» nfHaTk. 

A tergO : ...f/Mk Cy^\HraiV\li H BliKHHKOMk H RCOH (c>n)KH- 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. arcliivio Vien- 
nae. CiiOMeH. 56. 

CLVIll. (1356—1367). 

Steplianus, Serborum et Graecorum imperator, Ragu- 
sinis potestatem dat in terra sua iibere mercaluram ia- 
ciendi. 

*|* I^apKCTKCt /WH CSpOAHHKOMk B/\aCTCAOMb A^GpORkMKH/Wli 
KHf3S H KCOH VUIIKHH^k. 3HaTf BH , KaKO l€CTk ^aaK pOAHT{/\k 

i^apkCTBa /i\H rocno^HMu ckjto noMHKiuH uapk iV\aT(pH u,apkCTKa 
/V\H , rocnorn i^apHL^H , TpkroRf 3(TkCK(, h naKH lecTk ck^a A<*" 
AO i^apkCTBO /UH TpkPk npH^pivHkCKH i^pkKBH rocno;k,HHa i^apa 
apYaHriAS , ,A,a TaA\o kh i€CTk iiHcaAo uapkCTKo /V\h KHHpy cko- 
koahS Ka/V\k H ,A,pi>3'k<Mk rpa,\,0B0/V\k , /i,a rp«,a,iTe ckokoaho Kf3k 
KcaKt 3aKaK( 8 3C/V\aio ij^apkCTKa /V\h , a hhkto hhijjo j^a kh he 
3aKaKH HAH BH ipo 83/V\e 8 3E/V\AH uapkCTBa /V\h; kto ah kh qjo 

83/V\6 , Ji,A KH nAATH UapkCTKO /V\H ; aKI€ AH l|JO SCYOKMi SSfTH 

/UATH uapkCTBa /v\H , rocnorra uapnua, wji,h. Kamcra Tpkra a 

HAH H^apkCTKO /V\H , HHHIO Kf3k KiJna Ji,A KH H{ y3/V\tA\0 , TkK/V\0 

js,A kSiih/v\o. a 3a ^apKa ipo kh i€CTk S3EAk, hIv 3HaA0 i^apk- 

CTKO A\H , HH /V\H CTI Ka3aAH ; Ji,A MOUIA'kTE /V\H Ji,OU.i)e AIO^H, jy,A 

no30KS >KapKa np^k^k napkCTBo <v\h, j\,a bh fa ,/i,a i;apkCTBo /V\h, 

^a KH MAaTH KCt Ca/MO Cf^'""^ ; <> Ta/V\0 C/V\k nOCAAAk KAaCTfAH- 

HHKia i^apkCTKa /WH EiAkKUJi^ y CKn-H Opkrk, J\,A CTOH , H Ji,A BH 
Hi>Ka H KAio^f wj!^h RCAKt saBaRi H wTk HvapKa H WTk KCfra; h 
lu-MH/Mk js^A cTt no3BaAH /KapKa np^k^^k i^apkCTBo /V\h. 

AV'kc{i;k ri€Hapk. 

A tergo : Gi>poAHHKO/v\k i^apkCTBa /v\h Knts^ h baacti- 

AO/Uk A^I^P*^^>^*ll^n'MI^ H BCOH OnKHH^k. 

Sigillum avulsum. Qj-igin. cliartac. in c. r. arcbivio 
Viennae. CnoMeH. 4'). 176 CLIX. 1367. 1. juuii. Ragusii. 

Tvrtko, Bosnae banus, confirmat privilegia Ragusinis 
concessa a bano Stephano. 

Bk HtW( wThu,A H CHHa H cBfTora Ai>Y'i a<v\HHk. wTk nopo- 

(HHi; BOH^hHv /xliTk .HTg3. A^fcTO H HaUJEA\8 rOCnOAI^CTBS . ^l • 
A-kTO, AV-fccfHA HWHA HO KHHS^fe .d. A'»"'»? '^H TKpkTKO , /V\H- 
AOCTHIO K0;KHU'A\K RAHk ROCHkCKH, npHAOCA\0 S HdHli» KSI^iJ S 
rpAAk yVjSKpOKHHKk, H IIOTKpk,\HCA\0 RHipf C HAUJOMk RpaTHWA\k 
H C HaUJHA\H npH^vTfAkA^II C KAaCTfAH Ck A^KP^^^I^^I^H^MH, i> KOHUMI 
( Rivp^fc KHAk C HHA\H HAUIk CTpH^k rOCROAHHk KaHk GT^fenaHk, 
WHfHSH RHvpf nOTRpkAHCA\0 /\\H RAHk TRpkTKO H HdlHH KAaCTf- 
Af, i? HA\«: KHf3k EaAH /V^ORpOKOf RHtik H TfHHH^fc GaaAOf H 
KHfSk IlAkKOTa npHRHHHl^k npHCfrOCMO Ha A\Okf\-k H HA CRn'OA\k 
fKAHt^fAHH KAkHStif C(, KAKO J\,A ( HMUA KSt^a Ck y\^RpORkHHKOA\k 

CAi^Ha KSt^a jyc^ KicKa, KaKo ( (j^hHA KSt^a rhaa c HaujHA\k cTpn- 
HfiWk 3 rocnoAHHOA\k 3 RaHOA\k OT^fcnanoA^k , tako^h j\,a «CTk 

C HaA\H yVjSKpOKkHHKk (,\HA K^tia A»? K^vKa R-fcKOA^k , J{,0 KOA^fe ( 

Hack ckAU H HHyk, A'* ^* T^fe^n A^^^fe KSt^n ne pa3ABC»HTa HHKk- 
Adpe A^ R^feKd RHvMHfra, HfroAH j\,a (cta WROf cAHd KStsa; h koh 
ci5 3aKOHk HA\aAH c HaujHA\k cTpHHfA\k ck rocnoAHHOA\k 3 BaUO/Uk 

OT'fenaH0A\k H KOf HHCaHHf WhHvY^" 3aK0H0Rk H WHHxyk KHHrk, 
nOTRpKAHC/WO HaUIOA\k npHCfH;OA\k H HAUIH/Wk nHCaHHfA\k H HA- 
UJHA\knfMaTO/V\k, KAKO A'* f '^^f*^ HaA\H «AHHkCTKO S KlvKf R^fcKO/Wk, 
H A** Hf YC»MlfA\0 y\i>KpOKkHHKa WCTaRHTH H Hliyk KpaTkCTRA A*^ 

K'fcKa HHKkAApf, A<? Koaiv f nack cfca^f h uHYk, Kf3 HH\'k 3Aora 

nOMfTuiv, WTAOMvHKkUJf, l|IO KH Hf RHAO HA HfR'fcpi» rOCnOAHUi? 

KpaAiJ i!rpkCKO/V\i>. a cf nnca y^pajKfCAARk AH^fcKk cROHWA\kpi?KO/V\k 

/WaAOKOpHCTHO/Wk, pOAO/Wk Houtik, 3f/WAa /WH f /WaTH, a WTk- 
MkCTRO /WH f rpORk, WTk 3f/V\Af fC/WO, H i5 3f/V\AS 8HHAf/W0. H 
KkCf 3aK0Hf H HOKfAf H HHCaHH^fc, KOf f H/WaAk /V,SKpOKHHKk Ck 

CTap'fcA\k rocnoAHHO/Wk c naujH/Wk cTpHUf/Wk 3 Rano/Wk OT^bna- 
HO/Wk H c HfroR^fc/WH poAHTfAH H c npapoAHTf AH , RkCfra Tora- 

3H nOTRpkAHC/WO /WH rOCHOAHHk RaUk TRpkTKO. 

A tergo: Poueglia de re Tuertcbo fata in 1367. Con- 
firmation per ban Tuertcho alli priuilegfi de ban Stepan. 
In cod. rag. : MCCCLXVIl. die primo junii piiuilegio de 
ban Tnertcho, confermo tute le schrituje. .. 177 

Sf£ji!liini, cnjiis inscriptio latina et serbica: sigilluni 
minus tuerlii dei gratia toti bosne bani. rocno/i,nHi6aH TBepx- 
ico. Orii:;in. mejnbran. in c. r. archivio Viennae. CnoMeH. 57. 

CLX. (1367). 3. decembris. 

Stephanus Uros, Serborum et Graecoruin imperator, 
moritur. 

MHicina ,\(K(\\Rp'\a . ?. np^kcTaKH c( Opwmk i^apk bktoph, 
CKIHK npKKarc» i^apa OTf^iaHa. 

E Viikii typico cliilandarensi. 

CLXI. 1368. 17. januarii. Nize Sirokoga Broda u 

Ljesu. 

Sracimir , Georgius et Balsa tollunt portorium insti- 
tutum in Danj. 

-j- Qai^ Op(a)^H/MHpa H w,\K rwprra h iv^k liaaiiif na- 

IHOMH /\K>R0BH0H KpaTH H npHr<lTEa{<l\K KHtSi^ H c8,\,HraA\K H 
liaaCTfAOiMK ,A,8RpOKKMKH,\\k. KaKO npH,\,e W,\,K RaCK KaaCTfAHHK 
BaUIK H IIOKAHCapK IIIke AVtHMCTHKK, H rOKOpH HH iV,\,K KaCK 

wj\,h HauiE BpaTKie sa ^apHuS, koio cmo nocTaBHaH na ^aHH, 
H iV\H Baujcra pa,i,H a\oafHHH, TSrie h pa^\,H noKAHcuapa Ka- 
uiera a Hauitra pa^u KpaTa h npHraTcara cpKnaHora MKfTf 
npocTHC/V\o whSh napuHS ua yV,aHH, KaKO ,\,a ce ne iJsH/wa i^a- 

pHHa EAMh H BaUJHA\K PparraHO/UK H BaUIH/V\K TpKrOKI|,e/\\K, 
TKK/WO Ji,A CH X^A* CBOKOAHO CKpOS^fe HaUlS 3«/V\aiO , A ,\A H/V\K 
H'k ( HA E.h\h Tf3H UapUHf HH HHI KOf ^AJ^iilK , H HO TO/MK 

;\a<'MO Hami> E^kpH a Opanu/VVHpK h FioprK h Ha/vma KcaKO/VvSJ 
w,,\,K BauiEra rpa,;\,a , rpe,A,H BcaKU ck TpKroavK, a ua Ham^ Kiv- 
p8 Tau i^apHHa j\a ( npocTa BcaK0/V\8 BacK, ^a ce h( Ssu/wa 
ua KK^K ^o Hamtra iKUBOTa. h w,a,k poJKA^CTKa ypHCTOBa ^o 
CHtra sanHcaHH» THc8i|ja u . Tgu . a'kTK. h cue BauHcac/WO 
HH^Kt IIlHpoKora KpoA'» i^ A'kmt5, kk,v,h ce ah;k« Opa^uavHpK 
H FioprK H nAj{,( HA AVaTH , kkau H,A,'kY8 Ha Kapaa, /wkcena 
rieuapa .si. a^hk. h toh ji,A ( B'kpoKaHo, uocTaBUC/Wo HauiS 
n«MaTK. 

A tergo : La fidan^a de queli di Balsa per la . . .acia. 

Sigillum. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMOH. 63. 

12 178 CLXII. (1368) 6876. ind. VI. martio inerise. 

Joannes Ugljeaa {^l(so6ivvr)s OvynXiays) despotes ca- 
lliolicae ecclesiae et sanctissinio suo domino oecunienico 
patriarcliae (Constantinopoleos) reddit onines raptas eccle- 
sias et metropoles et oninia patriarcliica jura. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akadeniie. 1852. 
IX. 403—408. 

CLXlll. 1368. 2. septembris. 

Alexander, Kaninae et Avloni dominus, testatur se 
et suos nobiles jurasse, Ragusinis se fore amicos. 

-|- lik HAM wn,a M CHHii H CBfTarw A^X'*- nopori€HHta ro- 
cno,VHHa Haujrrw IcSca XpHCTa k a^kTO . ^^aT^H ., /vvkcfi^a ct- 
KTfRpa .ii. A"^""*' •^*»!^'^'' KH YTivHHie /Mniv flafKK^oHApiJ rocno- 

AHHa KaHMH'k H nKAOnS , J^A K^A^ l€AHHb W^\W Ai>Kp<^KkHaHK, 
H nOHCKa\'K KO/\\i$HK Ai>»^POKHKH Kf3 HHI€AHf CH/Vf H Kf3 HHie.AHf 
HfKOAf, TKK.WO C /WOW/WK A»>KpOW/V\K KO/\W/\\K, KaKO A'» <^'V\K l€- 

,\HHK KpaTK w,\h KO/wSna A^'^P<^K^*^f*^'^''** 1 H Toro pa^H a 
nafKK^^fHAPi^ noc/\aYK /wora K/\acTe/\HHa y\,H/wa , roKopf h i|ifKH 

WKi)3H paKOTS, H npHI€UJ£ /WH HA WBC3H /WOI€ p^kMH , H KH HH\-K 
YWT^kHHie H aK>KOKK, H CKpUIHUIE /WH /WOI€ HHTaHHK- , l|IO HOH- 

CKayK, II SHiiHHmE /Wh KHHrS K^kpn^, h 3ancHaTHUic nfnaTHW/WK 

KO/V\SHKCKOiWK, H J\MUi K> /W0I€/W8 K/\aCTf /\HHi) y\H/WS , H A<*C'^'» 

/WH 10. H w TO/WK KAarwAapHYK Kora h ^ajCKa/^HYK, h topw pa- 

AH Ce 3rWK0pM\'K C /WOH/WH K/\aCTf/\H , H HpHCfPWYK Ha CKfTOI€ 
KOJKKCTKKHOie l€KaHr6/\HI€ M H C /WOH/WH K/\aCTf/\H , KaKO /W« HO- 

HCKa NHKO/\a KaKiJjKHKK, KaKO j\tx KS(Ai>) la K^kpHK A^spoKHa- 

HIIHk H HpHraTf/\K II C /WOH/WH K/\aCTe/\H , H J\d C/WK API*^^<^HK 

AyKpoKHaHHHi> KcaKO/wy , K^A'^ K^A* '^^'''^ KaaAaHm, h ^iyj^-k k8- 
A^raKH, H naKM KoanKa kjtc, CKpmiiTf c /wom/Wk KaacT(/\HHO/WK 
/^H/WO/WK, M la npH/wa/WK c paAOCTHW/WK, i€p« Torw pa^H ra c/Wk 

HOC/\a/\K /WkcTO CfKf. 

Y Hko KAacrf/\H , koh npHctrwc/WO na cKfTOi€ h kojkk- 

CTKKHOI€ l€KaHKrfaHI€ H/WfHf/WKI IIpOA'Wik KOI^KOA** H MHK/\f- 
i)iUk KE<|h\/\HI3 KaK/\OHkCKH, IlpaHH/\0 M K£^a/\Hra KaHHHCKH Ha- 

cTpHWTk H PanHf A^ii^Pi^APi^^f^H^a h oiersa cTaKHai^k h GTa- 

/WaTk H OKpa.V^ cy,VH'<' H Srypk ;\yKaHUI6pfRHKk H G/WOKBa H 179 

KocT.tA"*"* UISpKORHKi» H BopHmh H FpSKoie H ^paruMxaHk h 
PaAHKOH H Koroi€. 

'[- n WK03H HHcaHHie HHca Aoro<}in'k rocnoAHHa flacKk- 
^fHAPJ rKtpHu,a no pivHH rocnoAHHa fiMKh^(nj\,(SA h KCfY"* 

B/\aCTf/\h. 

A tergo: Questo si e lo sacraineuto de Allexandro, 
signor di Laualona. 

Sigillum: Inscriptio serbica illegibilis. Origin. cliartac. 
in c. r. arcliivio Viennae. CnoMeH. 61. 

CLXIV. (1369) 6877. ind. VII. februario mense. 

Joannes Ugljesa despotes chrysobullo diriinit contro- 
versiam ortain inter monasterium Zographi et Hierissi 
episcopuin Jacobum. 

Initium : Hpo oXiyov avrsnpi^r/aav, 

In mon. Zographi. P. Uspen. 173. 

CLXV. (1369) 6877. ind. VII. aprili. 

Joannes Ugljesa despotes chrysobullo monasterio Kut- 
lumusae donat pagum Neachori. 

Initium : Ge oyKO sto ^OKpo ^v^kao kotokh npnieTHO. 
In mon. Kutlumusae. P. Uspen. 173. 

CLXVI. (1369) ind. VII. 29. maji. 

Joannes Ugljesa. 

Subscriptio: yV^fcnoTh loaHb ^raeuja. 
Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum. D. 
Avraam. Oimc. 79. Cb. Topa. 147. 

CLXVII. (1370) 6878. ind. IX. 5. aprilis. U Poreci 

na Brodu. 

Vlkasin, Serbiae rex, confirmat privilegia Ragusinis 
concessa a prioribus regibus et imperatoribus. 

■j- rio HfH3pfMeHH0/M8 /WHAocpkAHK» H MaoB'kKoaiOEHio Kaa- 
AHKH /wofrw caaTKarw /v\h XpucTa, no h3K0/\i6hhio h /wnaocTH 

BCt/UHAOCTHKHO/W^ «ro HpH^pliHHIO ra>Kf Ha Kpa<\M;KbCTBO /WH, 

raKow/Kc H3AH KAaroA^tTk Ha CBfTaro A^X''* cBowero wa cBCTuie 

CBOie iJMCHHKH H anOCTO/\H , pnCk H<WK : M,\,fTf Rk KCS BkCEAICH- 

12 * 180 

n^K>, H nponcR^kA^^nTf cAaK» <Mweriv GOJKkCTRa, raKOKHie j\,a- 

pH H KpaAieRKCTKS M» ^\i\()WKA, H nOCTaKII /l\f rOCnOAHH<» 3(iWMi 
CphRkCKOH H rpkKW/MK H 3ani«,A,HH/Mk CTpaHa/Mk, H HO P^C(\KAMi- 
M(H JKt erOW /MH/\OCTH l€>Ke HA Kpa/\ieKkCTKS /MM Kpa/\l€RkCT(S)- 
IOI|JOY /MH KOSHi H nO KCf ,A,HH KeCfAei|jy /MH C( Kk .3f/W/\H Kpa/\I6K- 
CTKa /\\H Ck np'kKk3/\IOK/\l€HHO/VVk KpaAl€KkCTRa /MH Kpa/\HII,0/Mk 
K^pk fl/t^kHO/Uk H Ck np'kKk3aiOGai€HHH/MH CHHORH Kpa/\l€KkCTKa 

/MH MapKO/Mk H nHkAP^krdiue/Mk, h GaarwH3K0AH KpaaieRkCTBW 

/MH llOHyjKAfHHI€/Mk Hp'kcRfTarO A^Y^ RCaKHI€ 3aK0HH H JCpHCO- 
KSAf np'k7KAf GHRHlHHYk rOCHOAI* HCHAkHHKk CkKpkUiaTH H Hf 

HOTKapaTH , h8 naMC goauj< h Kp^knMaie noTRpkJKy\,<*TH ck Kca- 

Hf/Mk i>CpkAHI€/Mk H pa>KAf^fHHI€/Mk Cpk^KMHH/Mk , Hf TkK/MO Rk 
3f/MAH KpaAI€KkCTRa /MH h8 HaMf H WKpkCTHlSiUk HO/MOpCKH/Mk 
rpa,\,WKO/Mk HOTRpklKAaTH 3aK0WHH H YplCORi>AE Hp^kjKAf Kpa- 
AI€KkCTKa /MH KHRmil\-k KpAAk H H^pk , HO TOW/Mi>;K,\,f WGpa38 
HpHyV,WHIf KpaAI€KkCTRi> /V\l" /MHOPO AIOKH/MH HpHSaTtAH KpaAI€Kk- 

CTRA /MH RAacTfAe cAAKHora rpa,\a y\8KpORHHKa: AlHHie FiOKa- 

AI€RHKk It MkI€ GopKOWMf RHKk , H npHHSCOHIJ KpAAieRkCTRiJ /MH 

YpHCORSAk rocno,\HHa ii.Ai^iA GTtnaHa, kako I€ctk npiiYWAHAk 
i^apS GT«naHi> Mhkoaa rwpr\,-i€ RfHrrkKK h m-isjKUk KAacT£Af 

,\i>GpWRkMi;H MapHHk lli^HHHKk H GH/MWHK llfHfHJHKK H /KhRJ 

Mp«RHKK, H RH^f RP^v^^ieRkcTRo /MH 3anHcaHHi€ rocHo,\HHa H,apa 

GTE<|.aHa H HHHHYk Hp'kHi/l,l*HHH ^k rOCnO,\,l*) H npOMTf , H Kliji,( 

KpaAieRkCTRO /MH 3aHHcaHHra np^kxAKHHHYi^ rocno.\k, KaKw c^ 

3anHCaAH H iJTRpkAHAH YPHCOBiJAf H SaKOHf rpa,\i5 y\i5GpOGHHKi>, 
HO T0/\\S:K,\« WKpa^y H KpaAieRkCTRO /MH HE nOTKOpH 3aHH- 

caHHau H/MH, h8 naMf GOAUjf h Kp'knMai€ noTRpkAH KpaaieRk- 

CTRO /MH , (tilKO A<*) Hp'kKHRa£Tk TRpk^W H HCHOKOA^kKH/MW HH 

KH/Mk A*^ B'kKa , KAKO ci$ saHHcaAH HHA rocno,\*» H GTfnaHk 
i^apk YpicoRSAie H noKCAie n 3aK0Hf , TaKOJKAf KpaaieBkcTBo 

/MH HOTKpKAH H 3aHHCa. H /MOAK» H ^anp-kllJaAAK , (POW^KE 
H3R0AH JK.VPfRH CIUTArO A^X"^ "*''* KpaAI€BkCTKS /MH CkHa- 
CTOWAHHKiJ KHTH H CkAPI^JKATH CKHi|iTpH KpaAI€RkCTRa /MH, 
CHI€/M83H 3anHCaHHI0 KpaAieRkCTBa /MH H( nOTROpfHHiJ GHTH, 

Hi> naMe KOAkiueie n KpknMaie noTGpk;K,\,aTH. chi€3h H3RfCT- 
Hei€ CAORO 3anHca C( n i>TRpkAH wkhmhh/Mk 3Ha/MeHHie/MK Kpa- 
Ai€RkCKiH/Mk Kk /^'kTW . ^SivoH . , HHAHKTa .^ ., /M'kcfna anpHAIil 

. ( . AI^Hk. 181 

•f Gk XpMCTi^ KOra KAa rO K-kp H H H YpHCTWAIO- 
KHKH llAkKAUJHHK KpAAk -|*. 

nOBtAfHHI€A\k rOCnOAHHd KpAAm AOrO<jSfTk FlpATWCAdRk 
np'kpi>HH llHCdTH, H T0A\i5 AAHAOCTHHKk S IlwpfMH Hd KpW,\y. H 
CHIO /WHAOCTk KpdAI€KkCTBO /WH ShHHH , J!L.A CTOH S ^yKpOKHHKS, 
d ^\,i)iirA TdKdpf 8 KiiKy KpdAieBkCTKd MH. 

Sigilliiin : KAdroB-kpHd KpdA^k KAkKduiHHd npkCTfHk. Ori- 
gin. cliartac. in c. r. arcliivio Viennae. CiioMeH. 62. 

CLXVJII. (1370) 6878. ind. 111. octobri mense. 
Marko rex. 

ripHcCTdRH Ci pdKk KOJKIH PdHKOBHKk , nort>CAOA\k ^Pdpk- 
HHKk, cypOAHHKk KpdAld MdpKd , 3«Tk JKyHdHd PoHf , A'kTO 
. ^eWOH., /U^kcfHd OKTOKpd, HH^HKTd TpfKldrO. BdCk /WOAIO, 
BpdT» /V\Om AIOKH/Mdia , npOH(Tdl€ Ct npdlUTdHTf. 

Inscriptio cyrillica in inuro ecclesiae metropolitanae, 
quae est Ocliridae , in qua jacet etiam Clemens BuI;^aro- 
ruin episcopus , latinis litteris descripta et nobiscurn coni- 
municata a graeco quodam, illius regionis incola. 

CLXIX. (1371) 6879. ind. IX. majo mense. 

Pliilotheus, archiej)iscopus Constantinopoleos et oecu- 
menicus ])atriarclia, clerum Serbiae (i. e. ejus partis Ser- 
biae, quae Joanni Ugljesae parebat) in communionem ec- 
clesiae catholicae recipit (^ib£5.afi£^a tovs apjciepns av- 
Twv {^T(hv i3i3i/\r]aiiaiv) ds noivcsoviav. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1852. 
IX. 408—410. 

CLXX. (1371). 15. augusti. 

Vlk Brankovic monasterio chilandarensi donat duos 
pagos. 

.... H npHAOJKHYk WK'k rd,\,H/V\AH Ck HHBHI€/l\k , Ck AHBd- 
AA/WH, Ck BOA'kmiil,dA\H, Ck BpkTOBH , Ck Bck/UH /\\frta/V\H H 
HpdKHHdA\H CfAk T^k^k. H Cl« /V\fri€ rd;i,H/V\AH .* KdKO rpf,:\,f IIO^Tk 
WTk IlpHI|IHHd H WTk /^OKpOTHHd ^'^'^'J/Mk /MjriO G/V\OAOYmO\f H 
A\friO yV,p'kHOBkHk H ,V'kAO/V\k /MfriO FopHIO rd,\HA\AIO H /UfPK» 
GaOKHHIO, H3kAd3fKH 01/* nO^Tk KOlJldHCKkl H A^I^AO/Uk KHIIK 182 

ropHi€ riiAH'^^'^'^ "^ Gtahvk, r^f cf craK» ^ra noTOKa , \e- 
^HHk iVTk KparoYfEU,a a ;i,<''^V'^'^" ^'^^ Koi|jaHraHk, h noYo;i,H 
ov'3 ;i,'kak, KaKO cf Baan KaaxeHK Koi(iaHraHOA\k h ra^Ha\aH , h 
caasH Ha ,A,oak a\frioI^pKtiHaoa\k h a\erio a\HpaiuKoa\K 3fA\ao/MK, 
H caa3H na aP^^V'""^ EKim; BoKOYmE h ^^poy^Moa^k <Mer»o Gko- 

BpaHU,E H a\friO PoKOBl^f 

Sigilluni aureuui pendens. Origiu. uieuibrau. iu archivio 
metrop. Karlovicensi. P. J. Safar. Serb. Lesek. 130. Wie- 
ner Jahrbb. Llll. Anzeigeblatt. 12. 

CLXXI. (1371). 

Philotheus, archiepiscopus Coustantiuopoleos et oeco- 
nienicus patriarcha, metropolitae Dramae ^ar' iTtiboaiv con- 
fert metropolim Philippopoleos, et eum jubet exercere 
jura patriarchica in terra pareute despotae Serbiae (Joanni 
Ugljesae). 

Graece in Sitzuugsberichte der kais. Akademie. 1852. 
IX. 410. 

CLXXII. (1371—1395). 

Marko rex. 

-y H3K0ai€H»€a\k rocno,\,'i h Kora h cuaca Hauitro lco\fXpH- 
cTa H Twro cK'kTaaro up^fcwKpajKfHia h no a\HaocTH np^kqHCTHf 

KOroa\aTfpf Ck3H,i,a Ce CBfTkl H KOJKKTKeUH YP**'V\k CklH Kk ,A,kHH 

KaaroMkCTHBaro h YpHCTwaiosHBaro caa\Or\,pK:KaKHaro BkCfi€ 
cpk(K)cKHi€ 3ja\ai€ H noA\wpHio H no,\,SHaBHio ^apaGrf^-^aHaTpi?- 
Awa\k H no,^BHroA\k pana Ko?K'iero MWHajca rcpMaua; a\HHi>B- 
lUH iKf rocnw,ii,cTBivMk KaaroHkCTHBki\*k T^kyk rocnw,\,i^ XP"" 
CTiaukCKHYk i;apk GTf^aua u ckiua «ro u,apk ^pwina np^kie ro- 
cnw;i,cTKo Cfi€ 3f/Maki€ KaaroK'kpHkiH Kpaak BakKamuHk u cwHk 
i€ro Kpaak AlapKo. Kk ^i,kHH a;e H\*k WKAPi^^^^X^ *^"^ CKfTO« twk- 

CTO WTfMkCTBO CBO« CBfTO nOMHKmH Up^kwCKf ipt HHH a\HTpWnO- 

auTk K\j-pk Iwauk 3wrpai[ik h KpaTk ero 'ifpwa\OHa\*k A\aKapif 
3wrpa^k, BHy^H cK6Taro KTUTWpa a\WHa\*a rep/waua. no np'k- 
iukCTBHiO/i;{ H T^k^k rocuw^k HaMfTkrocnw;V*^^**'''M BfauKH aA\H- 
pa Oara^HTk, u ckit cKfTo A\'kcTO uaMfTk pa^apaTu ct u wniJcT^fc- 

BaTH , 3a Hl€ H6 KUmt «HH TH3H KTHTWpH WKpka\ardTH A^^fccrO 

cHf, Hk caarocAOKHmE u ^\,a4,wuie cuio WKUT^kak KaipHHi^ ckoio m 183 

nO HSJKA" H'^'* "'2> HtRlUAH HN CliOH/Uh YOrivHHf/Wk KwMCTaMTHHb 
KiMfTS CK0<M8 H HierOirkfWk ,\,'kTH,a/Wk, H KoHCTaHTHHK H cw- 

HWBH ero IraKwiik h KaAwsaHk h yV,/MHTpk noTki(jaujf ct h wgho- 
GHUje H WKp'knHijj«, 4,a »Mh lecTk bk Rai{JHH'k. h ktw ki6 paao- 

PHTH HAH HHaKO i>MHHHTk , ,V,a ( HpOKAfTk WTk rOCHO,\,a CHACa 

HauJtro lcoy XpHCTa h WTk np^fcMHCTHe Koro/waTtpe h wTk .thi. 

CRfTHYk WTfHk HHKfHCKHYk H WTk CBETO nOHHBJlJHYk KTHTWpk H 

WTk Bcfcyk cnrrHYk. aA\HHk. 

Inscriptio in mon. Zerze prope Pj'ilip, ab Oclirida et 
Veles aeque distaute, iuveuta 1853. a S. J. Verkovic, r.iac- 
iiHKT.. VI. 1?S54. 186. 

CLXXIII. 1373. 30. novembris. Ra^usii. 

Geor^ius Balsic jurat se, fi'atrein BaJsa et Geoi*«^iuin 
juniorem Ragusinis fore ainicos. 

-f llk HA\€ WTkHa H CHUa H CBfTaPO A^X"* '*'"""•*• P<^'i^Vi*- 
CTRa YPHCTOBa THcSiya H .T. H .0. H .?. A^fcTa , At^fcCEHa HO- 

i6Kpa .A. Ai^'^1^7 ^ Fwprk GaAUJHKk, kako a»?''*^^''^ ^ y\SKpoK- 

HHKk, H CTapO npHtaTfAkCTKO, KOI€ CS HA\aAH A\OH HpKKH 
Ui-HHYk HpkKHA\H , nOTBpkAH\'kH nOCTABHYk IU-HHA\H K'kpi> H 
KAtTBi>, H KAf\' HA\k C( S CKfTOH KOPOpOAHHH 8 HH\-k KfAHKOH 
HpKBH HA HkCTHOA\k KpkCT^fc H HA A\OKe\-k CBJTaPO BaaCHId H 
HHHYk CBfTHYI», KOH HOMHBaiO H ""X'** HpKRH , KAKO Ji,i\ HA\k 
CKA\k npHniTEAk l<I H A\OH GpATk BaAUia H A\OH CHHORI^k, A\Aa,\,H 

FK-prk, H TKo bSa* w,\^ A\ora nA(A\nia, A'^ RAioAy h wiUvpSio 
H HOA\araA\k BauicA\S rpaAS ;!\,yKpoBHHKS h BaujEA\S rparrauHHS 
bcSa''^? kSa'^ WKAaAaA\k, h KiJA^fe '^^«^fi^ A*><^^i^m 5 " w\\\( cewiif- 

KaBaA\k KpaTH A\0«€H A^l^P*?'^'»'^'^"'"'^ BAaCTfAOA\k, AKO TKO 
SCYOKf 3A0 iJMHHHTH A^^KP^^^^^^HHHi^ H<^H HH\-k BAaA*»"H!0, ,V^ 
H^k BAhJAi^ H nOA\araA\k HHYk H HH\-k BAaA^HH(€ H HH\-k Tpk- 
rOBl^E, KOH Y*^A* ^'^ A\0/Mk BAaA<»HHIO ; H AKO TKO l|JO HSriJKH 8 
rt\OI€H 3{A\AH HAH S A\OA\k BAaA*»HHK>, I<1 FlOprk , aKO Hf i>3A\0ry 
H/WaTH KpHKl^a, ,\A rA AdA\k BAaCT«AOA\k A^f^P^^K^^^HA^k , A W ,\i\ 
HA\k HAaKIO; H J^apHHC, KOI€ H'kci> KHAf BAaCTfAOA\k H TpkTOK- 
l^fA\k A^f^P^^^^KHKH/Mk, J\d HA\k H'kci5 HH i> iV\H« HH 8 A\Ora KpATa 

BaAuic HH 8 A\ora CHHOBi^a, A\AaAC»ra Fiopria , koi€ HA\k H'kc8 
KHA« 8 i^apa GT'knaHa; h aKO tko kSaj napk rocnoAHUk cpKAfA\k 

H BAaCTEAOMk H 3(/V\AH cpHCKOH , A** H^fecS API^^<*HH BAaCTfAI 184 

AyEpoKMKH ji,c\rii MH'k yi,o\'0,\i»Ka Knuif nHCtUiora. h koa 

Ky^^ rocno^apk ivkoh3h 3fiU/\H npHAXopcKOH , Kora m; wko- 

AO ^ycpOKHHKa, ;\a /UH ,\M<^ KAaCTJAf Ai)KpOKMKH ;i,ox'o;i,KKb : 
dKO AH He KiJ,/l,8, ^A noCAa 3i\ HWj^h iii H/Ua/Ub HH HSAMC"''^ 3a 

AOXC»A»^KK. 

*f fl toa\8h /UHAocTHHKk ^paraiuK KocaMHKK. 

-f IloKe/x-kHHKj/UK rocnoAHH^» Ffoprra Aoro^fTK Rhtko nHca 
Ax-kcfi^a Hoi€Kpa .7\. ji,hHh y ^SkpokhhkS. 

A tergo: Pouelia paetoruiii coiiiitis Ragusii cuin do- 
iiiiao Georgio de Balsa fatta iii MCCCLXXIll. 

Sigilli fraginentum. Origin. cliartac. in c. r. arcliivio 
Vienuae. CnomeH. 64. 

CLXXIV. (1374) 6882. 31. januarii. 

Dra^ina Vitoslava, filia Ugljesae, inoritur. 

Gk A'kTo .^irSwnK., /U^kcEi^a raH\-apa .^u., npfCTAKH c( paKa 
KOJKira /y^paPHHa 30K0/V\k FiHTOCAaKa, ai^imh ^rAfuif HfHaAAKia, h 
ctcTpHMHa OAHKfpe A*cnoTa, a ^Ktna KpaHKa IfKnaAa. h 3ji,e 

fCTK (» rpOKK. J\A KTO UpOHTf , pfMf : H KOPK J\A HpOCTH. KK 
K'kKH aA\HHK. 

Inscriptio in ecclesia in Decani. ^eian. npBeu. 21. 

CLXXV. 1375. 9. februarii. Bobovac. 

Tvrtko, Bosnae banus, Ragusinos liberat solvendis 
portoriis in Bosna. 

Ba HM( WTKna H cHHa H cKfTaro A^X^' A'> i€CTk R'kAO/UO 

KCaK0/Ui5 HAOK'kKS , KAKO CTKOpH /UHAOCTK TOCnOAHHK Tk^KTKO 
/UHAOCTHK» KOIKHO/UK KAHK KOCaHCKH /V^SKpOKHHKS , Ka^A A^^X*^- 
J\l\lU( HOKAHCapH Ai>'^P«?KaHH,H , 8 H/Uf : KHf3K BhTKO ryMfTHl^K 
H KHJ3K y\HA\KO BfHmJilKK, H TaKOH CTKOpH /UHAOCTK POCHO- 

AHHK KAHK TepKTKo y^^KpoKHHKS : rA'k c( TOA^k y3H/ua i^apHHa 

iJ KAAAAHH rOCnOAHHa KaMa TKpKTKa , J\d C( HHPA^kpK Hf iJ3/ue 

HHi6AHa u,apHHa na A^f^P'^'^'^^'^'''*'^^'^ "h ha Hf/UKpe , ^^ le Kce 

CKOKOAHO WJ\i\ KCAKf l^apHHt H WAk. ^aKAKf, KOAHKO KOH POA^k 
Ai>KpOKHaHHHK, TOAHKO A^^P^KAMKH KOHK, TOAHKO TpKPK, l|JO l€ 

roA^k A^Kp^^^^KAMKo , j\A le ckokoaho y kaaaahh rocnoAHna KaHa 

TspKTKa , AKO ipO rOA^k rpf,\,« H3K KAAAAHH-k i> y\i>KpOKHHKK, 
AKO AH H3K ^iJKpOKHHKA iJ KAAA^HHie; aKO AH KH TKO HOHKaAK 185 

noHock HAOB^kKk rocnoAHHa aaHA , ji,A le nAaTHAK .k. 4,HHapd, 
A H\i'kiWh j\,A le Rckiwh cBOBOA<iHh. nncano noAk BoKOBi^jMh wj^h 
poniABa cHHa Bo^KHid A^krk . HToe. A^kTo, /wkcfi^a ncpRapa .^. 
AkHk, HHca EipaivHk AniiKk. 

A tergo manu sec. XIV: 1375. Copia da Stefan Tuert- 
clio. Priuilegio, clie Rag... non pagano doliane in Bossina, 
ne Bossinesi in Ragusi , per ban Tuertcho. 

Sigilluni avulsuni. Origin. membran. in c. r. arcliivio 
Viennae. CnoMen. 65. 

CLXXVI. (1358—1376). 7. februarii. Bobovac. 

Tvrtko, Bosnae banus, Ragusinos orat, ut tributum 
quingentorum Iiyperpyrorum dent duobus mercatoribus. 
*p G')Tk rocno;i,HHa TRpkTKa, /mhaocthio eo^HOMk Kana 

KOCaHkCKOra, CROHAXk CH npHHvTfAf/Wk CpkHAHHAXk H KpATkH AP'*" 
rOH KAaAi>l(J«A\i> rOAJi,A A^^KpOBaMKOra KAaCT«A(A\k H WnktiHHH. 
«MOiv A,p&rA KpaTHf, KH RHCTf, KOH { A\OH ^'^X*''*^^'^'* ^ ^^^^ HfTk 

caTk nepkncpk wa^ GTona. ca^a moa8 Rack KaKo a\oio kpathio 
AparS, cK8nHTf m» ta3h moh a<?X'^A'*'^'^ neTk caTk nepnfpk, ti- 

pf /MH A^^HTf MapHHi^ A\fHkMeTHl^8, a JS,A Hyk A<»'\\*»pHHk AVcHk- 
HfTHtik , K0A\i5 nHUIf IlaCKf A\fHH(THl^k H QKpkKO llaHijpOKHtk, 
(fi( CAMh iv 83fAk CKHTiJ IVAI* HHJCk, H <V\0A8 B.Kk, AP<*''** KpATHt, 
HC /MOHTf HHOra yHHHHTH. HHCaHO i5 HaUJ«/V\k PpaAiJ ^ BoKOBk- 
I^S, C{A>^'^H A<^Hk A\HCE^a ^(pWRAfiA. 

A tergO: GKOHA\k CH npH'kTfA«/Mk CpkHAHH/Mk H BpaTkH 

AparoH KAaAi>iM<<^'^^ rpaA^ A^kP'^^^*'»^^'^**) BAacTfAf/Mk h wnkt^H- 
hh; et manu saec. XIV: Litera tributi domini bani Bosne. 

Sine sigillo. Origin. cbai"tac. iu c. r. arcliivio Vien- 
nae. Ciio.MeH. 59. 

CLXXVll. (1300—1376). 30. maji. Konavlje. 

Georgius (in Konavlje) promittit Ragusinis securita- 
tem in terra sua. 

•f ^A( BijpS rOCnOAHHk PlOprk BAaCT«AO/Mk A^RpOBaHKH/Mk 

npHraTEA(/Mk CBOH/Mk sa AiOAH Kana KocukCKora , TpkroKU'k/Mk, 

nOHOCHHKO/Mk, KAaYO/Mk, KTO rOA* •'P^^A* Ha GaAHO BOAia HHC/Mk 

n8TC/Mk i> y\i>KpoKHHU'k, R-kpa nama hokh iJ ^iJKpoKHHiJi-k cao- 

KOAHO H HSA-kcTH H3k yV,i>KpOKHHKa CAOKOAHO. H'krAH AKO C( KH 186 

NfKOra CB.)4,a i>MHHHrta /\\(rK> A\HOA\k H /MjriO KaHO-Wk KOCHk- 

CKHiWk, ^a la rocnoAHHk Ftoprk ;i,aio <uoHA\k npHtaTEAC/Wk a^~ 

GpOliHaHOA\k iJKivCTH C KHHrOA\k iWOWA\k , KAKO CA\k CKa,\,Hk 3 

KaHOA\k, a npHfBUje KHHry chk> KaacTfAe ^SKpOKkM^H ,A,a ct ^wo- 

JK« KCaKH W^l^ HH^k KpaTHTk CAOKO,i,HO ,A,OA\OA\k 3A HEA^^^W» HO 
KHHS^fc WH0H3H. RHCaHa A^-fccfUa AAAta .A. ,A,kHk H KoHAKA^k. 

A teigo Hianu receute : 1300—1400. 
Sigilli fragmeutum. Origiu. chartac. in c. r. arcliivio 
Viennae. CriOMeH. 72. 

CLXXVUI. (1377) 6885. ind. XV. 1. junii. 

Joannes Dragas despotes. Chrysobullon de terris S. 
Mariae Chilaudareusis. 

In mou. Chilaudar. P. Uspeu. 173. 

CLXXIX. (1377) 6885. ind. XV. 

Joaunes Dragas despotes. 

Subscriptio: Ek XpncTa Bora KAaroK^kpHH IwaHk A*cnoTk 
^parauik. 

Siue sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum. D. 
Avraam. Onuc. 78. Cb. Topa. 144. P. Uspen. 173. (iuitium: 

IIoNe^KC OyKO A\HOrHYk H KEAHKHyk ^ApOKk). 

CLXXX. (1377) 6885. ind. XV. 

Joauues Dragas despotes. 

Subscriptio: Rk XpncTa Kora KAaroKijpHH Iwank ,,\,ecHOTk 
^paraujk A'kTo . ^8wn« ., HH,i,HKTHOHk .71. lu alio diplomate 
habes: IiAaroK^kpHH^.fcnoTk ^parauikH rocnoAHHkKocTaHAHHk. 

Sine sigillo. Origin. membran. iu mouasterio S. Pauli, 
D. Avraam. Onnc. 78. 

CLXXXI. 1378. 10. aprilis. Trstivnica. 

Stephanus Tvrtko, Bosnae rex, coufirmat privilegia 
data Ragusinis a prioribus Bosnae et Serbiae regibus. 

IlAarOMkCTHKHO H ^l^OCTOA^knHO HOYBaAHTH HCTHHkHOIO 
K^kpOIO H Hv£AaHOI6 CAOKO HpHHfCTH Kk CK0I€A\8 KAarO^i,'^'''^'^'^ 
BAd^^HL^ii XpHCT^, HA\>KE KCaHkCKaiiil CkTKOp£HkHa H l<lKAI6HHa 
KkllUf Ha YBaAOCAOKHt KO/KkCTKkHaro CMOTpfHHra, «Hlf (WHAO- 187 

Cpk^OBa IV pOA^v MAOK^kMkCuHv/MK, lerOJKe ChTEOpH Bk np^kHHCThJ 

iVKpask CKOiero KOH^kCTKa, h ;i,acTk i€<ui> wGaacTk h pasy/Wk, 

CaKO KHTH l€/Mi> Kck/UH 3£<VVAkHH/UH l6CTkCTKH H pasSiWkTH H 
TKOpHTH C^Ah H RpaK^l^S RO Cp^k^* 3f/MAI€. TaKOJKA^ ^* " MfHf 
CK0I€M8 paKS 3A /MHAOCTk CKOI€rO KOJKkCTKA A^JP*''*'^** npOUHCTH 

/WH WTpacAH KAarocaAH^kn Rk po^^k /Uoi€Mk, h choaokh m( cS- 

ri$KH/Uk K^kHl^C/Uk, MKO IVKOM KAa^VH^I^^I'^'^'^ HCnpaKAATH /UH, 

npkK^ki^ WTk Hc-npkKa Kk KoroA^^pc^KaHkHHvH na/Uk 3E/Uah Go- 
CH^k, no TO/U 7ii( rocnOAS /UOi€/Ui> Kori> cnoACtKAkiuy m( nacA^k- 
^OKaTH npHvCTOAk /UOHyk npHipoAHTfAk, rocnoAf cpkKkCKf, 3a 

Hl€ KO TH KivY^ /UOH np^kpOAHTfAHie Kk ^f/UAkH^k/Uk l^apkCTK^k 

i;apkCTKOKaKmf , h Ha HfKKHOf uapkCTKO np-kcfAHAH c( : /UtHt 

:K( KH^fHJi? 3f/UAI0 np'kpOAHT(Ak /V\OH\-k nO HH^k WCTaKAklUiJ H 
Hf HMiJipS CKOierw naCTHpa, H HAO\*k Kk CpkKkCKi>IO 3f/UAI0, }Ke- 
Aai€ H X^OTf iJKpknHTH np-kcTOAk pO^HTfAk /UOH\-k, H TA/UO 
llJk,\klUi$ /UH K^kHkMaHk Kkl\-k KOPO/Uk ;i,apOKaHH/Uk A\H KivHL^C/Uk 
Ha KpaAI€KkCTKO npijpO^VHTf Ak /UOHyk, laKO KklTH /UH w XpH- 

CT'k HcScf KAaroK^kpHO/Ui) h Koro/Uk nocTaKAienkHO/uS GTt^a- 
Hi5, Kpaaio cpkKAi€/Uk h KocHiv H no/UopHio H sana^HH/Uk cTpa- 
Ha/Uk , H no TO/Uk jiaMfYi^ ck Koro/Uk KpaaieKaTH h npaBHTH 
np^kcTOAk cpkKkCKHie 3«/UAie, >KeAai€ naAiuara ca Kk3AKHrHi>TH 
H pa30pujam C( SKp'knHTH, h a^^ui^^Ai^uJ^ '"" 3f/UAie no/UopkCKHi€ 
H Ti> HpHujkAi^iuy /UH np^kAk CAaKHH h AOKPO"'*P*^^"'^" rpaAk 

y\8KpOKHHKk, H TiJ H3HA0IJJe Hp^kAI» KpaAI€BkCTKO /UH KCtnOMTf- 
HH KAaCTfAf A^I^P^^I^IvfU" ^^ KCaKOIO CAAKOIO H HkCTHIO, H SUO- 
/UEHi>UlE Kpa.AI€KkCTKi> /UH W CKOH\-k ^AKOH^k^^k H SK^kTfYk H HO- 
KEAt<l\'k, KOie CiJ H/UaAH C npapOAHTfAH KpaAI€KkCTKa /UH 3 
rOCnOAO/Wk KOCkHkCKW/Uk, H 3a TO i53rOKOpHUIf c KpaAieKk- 
CTKO/Uk /UH CH3H H CH3H K/\aCTtAe : MapUHk MfHkMfTUiSk, Mh- 

^aHAk BoKaAieKHKk, /i,OKpf HaAHl^i€KHKk, AVaAcvv /KypkrOKHKk, 

>Ki>Hk FpaAHKk , HuKOAa FiJHkAyAHKk, H CH3H KAaCTfAC i^c^o- 
T^kuif UOTKpkAHTH iJ KpaAieKkCTKA /UH CKOI€ 3aK0He H ijK^kTf, 

Koie ci) H/uaAH c npapoAHTeAH h poAHTfAH KpaaieBkCTBa /UH 3 
rocnoAC»A\k KOCkUkCKO/Uk h ck rocnoAHHW/V\k Kanw/Uk GTe^a- 

HO/Uk, H 3a AIOKOKk H 3a Hauji> Wnl^HHiJ H HaUIHj^k npkKHYk, 
KOIO C/UO HA\aAH WTk UpkKA 3 PpaAW/Uk /y^SKpOKHHKW/Uk H C 

KAacTtAH A^!^P<^i^i^(^Ui^<^u 7 3a TO KpaaieKkCTKo /uh ^aiiHca h 

noTKpkAH h KOAUJC HCnpaKH KCaKt 3aK0Hf H 8K'kT« H noKfAie H 188 

TpkrOBkHkKf CBOKCAe 5 KOI€ CS MiUaAH 3 rOCnO^O/Mk KOCkHk- 
CKIV/Uk. H no TOMk i>CnO/\\EMi>lilC A\H KpaAI€KkCTBi> BHUJC pCMCHH 

BAacTfAf A^Kp*''*'^'*^^" w SBivTfYi^ H saKOHivjCk H noKfAraYk, Koie 
lecTk HA\aAk rpa^\,k y\SKpoBHHKk ck rocno;i,oA\k cpkKkCKOA\k h 

paUIKlVMk, H HCnAkHaiOl|j8 KpaAI€BkCTB8 MH np-k^^HHMO AIOKlVBk 
H WKkt^HHS 3 rpayi,WA\k y\i>KpOBHHKWA^k H C TOTO nOMT6HHA\H 
BAaCTf AH CkTBOpH^k AAHAOCTk KpaAI€BkCTBa /MH , H 3anHCaYk H 
WKHOBHJCk H KOAklUE HCnAkHH\'k BkBCAKy CBOKOAi» H HHCTOTi», ,l,a 
CH H/UaiO T63H SB^fcTt H SaKOHf H HOBfAI^ H TpkPOBkMkKf CB0K0A6 
TBpk^f H HtnOTBOpCHE H HHKH(A\k) WTkl€/MAI€A\e. HO Cf/M >Kt CAOBS 

H noTBpk»;4,EHHio KpaAi€BkCTBa /UH WK{i|ja CE H 3anHca rpa,i,k 

/V^iJKpOBHHKk H BAaCTfAf ,ii,i5KpOBkCHH, J^A ,A,aiO KpaAI€BkCTB8 /MH 
AOYO,A,kKk CpkKkCKH HO 3aK0Hy, KOH CS ,/l,aBaAH roCUOAf CpkKk- 
CKOH, TaKO/KA* A** A**"^ KpaAI€BkCTBS /l\H W BCaKW/Mk npHjcoAf- 
4Jf/\1k A'VAHTpOBe JS,l\(E.( . B. THCSipH nfpkUfpk WB'k/\\3H yK-kTW/Wk 
H 3aK0H0/\\k H HaHHHO/Wk, J\,0 KOAf AP^^^H H rOCnOAi>»€ KpaAI€Kk- 
CTBO /MH WB0/V\k3H 3e/\\AW/V\k npH/l\OpkCKW/V\k , Tp^vKHHI^/Wk H 
KouaBAa/WH H y\paM£BH^O/V\k. H a CHI€3H CE WK{LjjaHHI€ WKCL^a 
C£ KpaAI€BkCTBO /WH B/VaCT£AE/Wk A^t^PC>BkMkKH/V\k, A^^ H/WA ^OAH- 
TH A^(^pOBkMkKH TpkPk H TpkH^kl^H CBOBOAHO H KHKH/V\k HfKkS- 
KpaUkHO no BCOH 3C/WAH H AP'*^'*^''^ KpaAI€KkC TBa /WH , A'* H* 
H/Wa HHKTO 3A Hkl)Ck HH 3a HklJCk TpkPk nO\'BaTHTH HAH MH/Wk 
3aKaBHTH , HH BAaCTCAHHk HH BAaCTCAHMHlik HH KTO AIOKO HH 
/WaAk HH BCAHKk: AKO AH KTO AP^^^HC H UOTKOpH CAOKO KpaAI€Bk- 
CTBA /WH , H i>3i\\( H/Wk ipO Bk WKAACTH KpaAI€BkCTBa /WH , A'* 
H/Wa HH/Wk HAaTHTH KpaAI€BkCTBO /WH H-C-BOC KO/WOpC, A KpHB- 

ij^a Toro A^» Hi|je KpaA!€BkCTBO A\H ; H WKcijjaBa ce KpaAi€Bk- 

CTBO/WH, J\,d H/WaA\k HHJ^k BAaA^HHI€ KAIOCTH H WKkKApOKaTH 

WAf^ rScc, WTk TaAkKC, w^k BcaKC 3A0Ke h chac; h i€1|jc ce 

WK'kTi)l€ KpaAI€KkCTBO /WH, aKO KTO H/WC 1^0 rOBOpHTH HAH Ha- 
CHAOBaTH rpaA^ /^SBpOKHHKy 3a CH3H A^^Y^A'*'^'^ ? '^<^H H/WaiO 
AaKaTH KpaAI€BkCTBS /WH , A^ H/Wa KpaAI€BkCTBO /WH WTk Tora 
HHYl^ KpaUHTH , H UO/WaraTH , A*' H<V\ CC H^kKOra MTCTa S BAAAa- 
HHIO HAH OY TpkrOBi;S HC SmHHH 3A TO. H LJia KOrk HC A'*H , H 

caSmh ce H'kKoi€ Bp-k/we , h hc kSa* cnas» sc/WAia S WKAacT(H) 
KpaAi€BkCTBa /WH, Tp^kKHHi^ H KouaBAH H /i,paMCBHL^e , BOAia 

KpaAI€BkCTKO /WH HC CkKpkLUH H HC WHpaBH KHLUC pCMCHOra H HC 
nAATH Tpk«KL;k, TOA^k Ue WKkBapOBaTH KAaA^^HHIil, HAH Hari€ 189 

HHYk H'kKOta HTfT.\ 3a WHK ,\,OYO,\KKk , Ji,A KpdAt€BKCTBO /V\H HC 
HA\a RHTATH IV^ ""X'^ OHOPa ^\0\'OTKa HH KTO HHH HO KpaAI€KK- 
CTP.S A\H , HH UMIH ,\A CK ,\pK;KAHH ;\ABaTH TA. H HO CHyK BCiiYK 
lVKfl|Jd C( KpAAI€BKCTBO A\H H CK KOrOAApOBAHHOK» /V\H KpAAI€BK- 
CTBA A\H A\ATfpHIO, rOCnOWA\K K\'pd 6a6HWA\K, H CK rOCnOWA\K 
KpAAHI|,WA\K K\'pd y\opOA'l'W'MK H CK H3KpdHKHHA\H BdCTfAH Kpd- 
AieBKCTBd A\H ; d Ti5 E^k^^ HpH KpdAieBKCTB^k A\H BdCTf At : JKS- 
HdHK KpdHKO IlpHKHHHKK, A^^^PI^CKH BaKKOCABK GtJ ijiKOBHKK, 
^OKpdlUHHK GTf<JidHOBHKK, BOI€B04,d EaATKO BaKKOBHKK, KHf3K 
tlAKKdUJHHK A\HAdTOBHKK, KHf3K llpHBOie A\kCTHOBHKK , >KS- 
HdHK B^kAHIilKK GKHKKOBHtiK, CTdBHAl^K TBpKTKO BAdri€BHKK, 
FiAKKHK GaA^VHCAAAHKK, H TdK03H Cf WKf ljJdKdA\0 , 4,d K8,\fTK 
A\erK> KpdAI€['»KCTOA\K A\H H A\friO rpd,\WA\K yV,i5KpOBHHKWA\K H 
TOrO BAdCT£AA\H B^fcpHd H BCf CpK,.\KMHd AIOKOBK , KdKO K> CH 
HA\dAH CK flHA\K np'kpOAHTf AHI€ H pOAHTfAHI€ KpdAI€BKCTBd A\H 
rOCnOAA CpKKKCKA H KOCKHKCKd. H 3d CHI€ CAOKO H CHIO HpdBAy 
KHlUf SnHCdHKHS WF.fipd C( KpdAI€BKCTBO A\H Hd CKfTOA\K fKAHK- 
TfAH H llp'k;i,K MKCTHHA\K KpKCTOA\K YPHCTOB^kA^K H CK A\dTfpHIO 
KpdAI€BKCTBd/UH H CK KpdAHI^WA\K H CK BKIUJE pEHCHKHHA\H BdCTC- 
AH, J\,A BSAfTKCHie CAOKO H CHI€ WKei}JdHOI€ ^AHHCdHHE TBpK,\0 H 
HfHOKOA^fcKHA^O ,\,C> ,\KHH H 4,'^'* B^fcKd : KTO AH ,\P*^3Hf H HOTBOpH 
CHI€ CAOBO H WKHIJdHIE HdUJE, ^ KOI€ C( CA\0 OK{L|JdAH H ^AHHCdAH, 
TdKOKH J\,A npHA\E Hd C( H Hd CBOIO Ji,^lU^ WHf KAfTKH , KOIC CA\0 
WKOH A\KI H3p(KAH npHv^^K CBETHA\K eydHKrEAHI€A\K, d KpdAI€BKCTBO 
MH ,\d CHierd HHKOAHIKf Hf ROTBOpH, ,\0 KOAf Ppd^^K y\8KpOKHHKK 
H BdCTtAf ,.\8KpOBKMCH,H CHI€rd Hf HOTBOpf , H H^fcKWWA^K HfB'k- 
PWA\K Hf H3rSKf WHH H HKI ^K ^^'fcTKHd H HKJyK HOCA^fc^VHH. H /MOAIO 

H ^dnp^fciiJAA^K, lero^Kf kopk h3koah no A^H^fc Hd np^fccTOA^fc KpdA- 

l€KKCTKd A\H, ,\d CHI€rd Hf HOTBOpH, HK HdMt KOAUJE A^* HCHAKHHTK 
H nOTBpK,\HTK, H KOAKUlf ,\d yKp^fcnAdieTK. H CHI€ WKf l|JdHVf H 3d- 
HHCdHHie 3AnHCd H nOTBpK,,\H KpdAI€BKCTBO A\H Hp^fc^^K rpd,\WA\K 
yV,8KpOKHHKWA\K S }KpKHOKHHHd\'K BK A^fcTfY»* HO pOM^,-\KCTB'fc 
\*pHCTOB'fc . MTOH . A'fcTO, M'fcceUd JKf dnpUAra BK .7. ,\KHK. H HO 
CH\-K BCfcyK BHHIf CKKjKUJf HKI\-K IIp'lH,\OlUf CCfnOMTfHH KAdCTfAf 
,\yKpOBKMCH.H /y,OCpf KdAHlif€KHKK H AYdftfW /KSprOBHKK BK CAdBHH 
,\KOpK KpdAI€KKCTKd HH TpKCTHKHHI^i>, H l<l rOCHOria K\,-pd 6AfHd 
H rocnora KpdAHU,d K\-pd /^OpOAtra, KHA^fcBlUE WKEL|JdHHra H JJK^fcTf 
rOCnO,\HHd KpdA» CK rpd,\WA\K /i,i>KpOKHHKW/V\K KHUJf HHCdHd, H 190 

CHia BOAUJC nOTKpK;K,\<»KMMf npHCfrWCMO npHv^Vk CRfTKIMK f\'aHK- 
reAHI€/MK H np'kA'* MKCTHH/«K KPKCTOAAK YPHCTOK^kiWK RK l^pKKBH 

cK«Tarc> FpKrypa h c HaiuHAAH KaacTeAH ch<v\h3h h ck ch/WH3h : 

KOI€KC»AJ BaKKHK XpKKaTHHHKK, KHf3K BaKKOTa ITpHRHHHKK, 
KHf3K XfrfHK yV,parOCaaAHKK , BlAaTKO Boi€ROAHKK, jKynaHK 
BaKKKU,K HpKHSrOKHKK, Pa;i,OCAaKK ripHRHHHKK, IlAKKKMHpK 
Gf/MKKOKHKK, XpaHM BaKKOKHKK , riSpKl^W XpKKaTHHHKK , KHv- 

AHU,a H:KfcaAHKK , jKynaHK /i,HHHi;a. h TaKosn ct wKfipac/WO h 
npHCfroc/MO kk Kca khhjc ynHcana, ji,A cS TKpK,a,a h HfnoKOAHv- 

RH/Ua A*^ A**"M " A*? R^kKA. H CHI€ CCRpKUJH Ct /WkcfHa HIOHra .31. 
AKHK. a HHCa AOrO^fTK IiAaAf. 

-|- GTe^aHKTBpKTKW RK XpHCTa Kora KpaAK 

G p K R A l€ /V\ K H li C H 'k H FI p H /M p H 10. 

A tergo : Priuilegio del re Tuertcho antiquo ; confer- 
iiiation de tuti priuilegi et scritture de tuti li soi preces- 
sori. 1378. 

Sigillum avulsuni. Origin. membran. in c. r. arcliivio 
Vieunae. CnoMen. 66. 

CLXXXU. (1379) 6887. ind. IV. Strumica. 

Endocia imperatrix et filius Constantinus terras quas- 
dam donant monasterio Chilandar. 

nOH£>KE SKO /VXHOrHYK H RCAHKHYK A^'P<>BK HaCAaAHYC^MO Cf 
WTK BAaAHKH HaUlf PO XpHCTa H TOPO HpixMHCTHf KAaAHMHHf Ha- 

lUf KoropOAHH*, na hio»;e mh Kce ^noKauHi^ Haiuf kk3ao^hyo/MK, 
H >KfAaHHa nauitro h3koai€hhi€/V^k toto hhkoahjk6 Horp^kiuH- 

VO/MK, ynORAf/MO JKf , UIKO H ^\C> KOHKMHHH JKHROTa HaiUfrW CHK> 
nO/MOI4JHHl|,S H/MivTH HaMf JKt H HO KOHKMHH'k /MHOTO /MHO^Kat. 

Twro pa^H H ra KAaroMKCTHKa h jCpucTOAiOKHKaa rocnoria u,apH- 

H,a I6K,V,0KHa II CK np'kRK3AI0KAI€HHH/MK H BKCf CpK,\KMHH/MK CH- 
HO/MK UapKCTBa /MH KoCTaAHHO/MK nOTKl|jaC/MO Cf, l€AHKO HO 
CH/V^k HaUJOH A^^PH H MKCTH npUHOCHTH CRfTH/MK H KOJKKCTBHH/MK 

HpKKBa<MK, BK HHYKJKe wKpa3K rocHOA'* Kora caRawAa no 

KKMAOB^kMfHHS HanHC8l€T Cl€. 'fk/MKJKf H /MH pa;KA»€rUJt Cf 
GOJKKCTBHOIO AIOKOBHIO H3B0AHC/M0 Hp^kAKnOCHAaTH H A^pOKf A'»" 

pORaTH rocnoA^ KorS h np^kMHCT^ku Toro Roro/MaTfpu , wtk 

H\-K>Kf HH leCTK ,\,aAK , HK H uaMf KOAKUJE H AI0KK3Hfl€ YPA/MiJ 

np^kMHCTHie BoropoAHHf h3boahc/MO h'ai( kk GReT^kn Fop^k Haw- 191 

Hd Kk /U-fccrlj pfKO/Wfc/Mk Xf/^aHkA^ApO , R(Ji,^l\lt Hl€ AP**3HCKAI6- 
HHI6 KK CHH8 CBOI€A\y KAa^HHH HaUJE/Vli^ XpHCTS W CQ^Ji,(aNii^h 
HH S/MO/\HTH KAa,\,HKy XpHCTa. THvMHif H MH npHna;^»'^'"'* Kb 
YPd/M8 THI€/Wk Ck ycpk^1,HI€/Uk CHt A^^P" HPkKBk HaUJS CaLfJHHHi^ 
KOrOpOAHII,i5 HH;« Kk /U^kcTii ptKO/U^fc/Uk flp\*H/\l€KH^a, TaKO H 
Ck KCO/Uk WKHT^fcaH^ H pHSHHL^O/Uk TC3H L^pkKKE H HanpaKa/UH 
KCfc/UH H Ck Kkcfc/UH CH/UH HO H/UEHS Ce/\H H 3aC{/\l^H : Cti\W fifl- 
YH.U€BHHa , CfaO Ko/\HU,KO, Cf/\0 PSrHHl^H, CC/\0 H3K0pk, CfAO 

HoA^^^fciuaHe , ceao BlcAa BoAHLia, ccao AHTHmHHi^a , ccao Mo- 
Kpa rioAraHa, c(ao rAajKHta, ccao y^O/uanoKki^H, ccao PoKk- 

HIHHkL^H , CfAO roiaHWKkL^H , CfAO GTaHHHKia , CfAW SAOKSKia- 
H«, CtAO y\fHKOKkll,H , CfAO Kpi>nHHi;H , CCAO GKpkAHHkl^H , CCAO 

T8a<^PUh , cfAo yV,pyroLUfKki;H , h cua Rkca no H/ucHi) , rjKOJKc 

H CHHCaHHa 3At c8Tk , BCaKO HHyk TaKO H CHHOpH H /UEri;a/UH 
raKOH;« H WTk HCKOHH HA\aK»Tk naMC TAKO HHKH H C KHHOrpaAH H 
C /UAHHOKH T«3H HpkKKf CO KCfc/UH , laKOJKE H A«> HHHM npivKH- 
Kai€Tk Kk CHOH WKHtIvAH I€I€ CO\*paHkHO H Ck KkcfcAAH CHHOpH H 

/Ucrra/UH i€i€, iaKOH;e 3anHcaHHi€/Uk 3AaToncHaTHHiUkyTKpkH;,\,fH- 
Ho H/uaTk WTk rocnoAHHa hh cketo noHHKkUJEra i^apa GTE^jiaHa 

TaKO/KAf H C HpkKKO/Uk, KOia l€CTk H EEAK8lK,\,y pEKO/UAA FocnO- 
rUHOKO nOAI€ C P-fcKO/Uk C /UEPra/UH H W^I^TECH TE3H l^pkKKE H Ck 
BCfc/UH npaKHHa/UH, L|JO CH H/Ua l^pkKBE Ta3H W^k KivKa. H CEAO 
K03HHL^a KpHMWHOKCKa C MtraMH H W^I^^TECH H C HpaKHHa- 
/UH KCfc/UH CEAa WTk TOTA , KaKO CH H/Ua WTk HCKOHH ; CEAO 

Gtpohkoko ck Kcfc/UH npaBHHa(/UH) ; h y ^p\-hai€bhhh ^pi^f^i^w» 
hobS npkKBk CKoparo no/UOL|JHHKa cBETaaro Hhkoae y HopMu; 

TaK03H H C HOAOKHHO/Wk T0ra3H CEAHL|ja HopkMia H Ck Bkcfc/^IH 
KHHOrpaAH H C HHKHI€/Uk H C /UAHHO/Uk H C AHKAAO/Uk 8 Hp^fc- 
LHEkHx TE3H U^pkKKE, laKOMiE H/UATk npHAO/KEHO W^k /UHH\-a 

HEw4>HTa pEKO/uaaro Fi^p/uaHa , i€rk,\,a h ck^A^na KucTk hh/ue, 

H Ck npOHH/Uk BCfc/Uk, IjJO H/Ua Ta3H L^pkKBk. AK5,\,f'V\k JKE U,pW- 
KKHH/Uk SCTaBHC/UO 3aK0Hk , Ji,^ l€CTk CHH HO HHYk, Ji,A J^dt 
KCaKH HH\'k y rOAHLpn TpH ;\,HH WpaUHa , a Ua A^fcTO Ji,A T03H 
npHK^IIAraiO 8 JKIITHHHS, rJKOJKE l€CTk WKHHraH H npOHH/Uk /UE- 
TOYHa/Uk, KHHOrpa,A,E HpkKBHE A*» WKpaKOTaKaiO , no CEAHvyk ^E 
npHA\HKlOpHI€ KOH C8 , J\,A HOCA-fcAyWTk C KOH/UH Hr8/UHa, lldKO^KE 

yoqjETk, a npoMHH a^ nonock i^pkKKHH npHHaLuaio ua GTp8/u8, 
nockAk y^t i;pkKRHH npH/\\iiKiopHi€ ua KOHH\-k jy,A HcnpaAtaK», a 192 

BkCH Ji,A J\,i\\C l^pkKBH IVBkHHH ^ECETkKh, Tpk/UMaHH H Ji,A J\,AK> HA 
3fRrdpk nO .^. KkRAf >KHTa, A HHE paROTf H HOA^^HKa Ji,A H(- 
MAKi. H TaK03H ^'^^♦''•Ka l^apkCTBO HH CHia EkCa YP^''W8 npiiHH- 
CT-fcn KOropOAHU,H YHAaHkAapCKOH, H STBpkAHC/V\0 3Ha/UCHHI€<Uk 

H K-fcaiiro/Uk napkCKH/Wk h Bk /U^fccTO 3aaTa CBoepSHHO chk- 
noAi*nHcac/UO H/Uckh Hamn/v^H , KaKO ji,A lecTk TBpk4,o h hh 
KH/Uk HEHOKO/xivRH/uo 4,0 B^feKa. H CH»€ Hauje /ua/\oe npHHOmtHHie 

npHHOCH/V\0 C B^fepOK» HCTHHkHOIO KOJKkCTBHO/US H Hp'feHHCTO/Uy 

YP^/uy CBfTO/uy TBOi€/Ui$, Roro/uaTH KAa;\,HHHi;f. SnoBafAVo H^e, 
laKO ji,A CKopH/Uk /UHaocpk,i,Hi€/Uk Bk ,/\,kHk cTpaiHHaro cy;\,a Baa- 
AHHHa no/UO>KcmH hh, h HHHia Bparn h cynocTaTt Haiuf hh3ao- 

:KHmH H HOKOpumH. H CHia KkCa A^PC»BaHHra CBtTO/US H RO^Kk- 
CTBkHO/US TH YP'»'^^ WCBOKOAHC/UO WTk BCfejCk paKOTk H HO- 

,A,aHkKk rocnoAi^cKHYk, A'* H/Uk u^fe rpa,\,ct3HAaHHa hh rpaAORAio- 
ACHua hh coKia hh uHO/UHCTpa hh TpaKHHHt hh wpaHkia hh 
a^fTkBf HH BpkmuTRE HH cfcna KomEHHa HH BHHorpaAa paKOTa- 
Hua HH Hoca HH Hkcapa hh coKO/va/va, hh js,a tkko WK/\aAJ hh/uh 
WTk BaaAyuiH\'k TkKk/Uo /UouacTHpk npivHHCT^vH RoropoAHi^f 

YHaaHkAapkCKHI€. H CHa BkCa iJTBpkAHC/UO CyijJH/Uk CBOH/Uk 3a- 
nHCaHHI€/Uk, Ji,A CTOH HEHOKO/VfeRH/UO H HfHOTBOpkHO H Hipa30- 

pH/UO A<> B^feKa. /UO/VHAVO >Kf H 3aKaHHa/Uo Kk H/Ut rocnoAA Kora 
HaiuEro KAaAHKi$ XpucTa, i€ro»if Rork no uack H3B0AHTk u,apk- 

CTKOBaTH , CHI€/US HaUIE/US Kk BOPy HpHHOmtHHIO HmOKOA^fcRH- 
,US KHTH Hk naHf HH/Uk STBpk^A^HHS Cf/UiJ RHTH. KTO AH WJ\,h 
TaKOBHHYk nOApl*3HfTk pa30pHTH HkTO WTk CHY«v BHUJ« ShH- 

cauHHjciv, TaKOBaro ji,A pa^opuTk rocnoAi» Kork h npHvHHCTara 
i€ro /uaTH Bk js,hnh CTpamuaaro c^j\,a YPncTOBa, u ,\a i€CTk 

npOKAfTk WTk . TH I . CBfTHYk H ROrOHOCHHYI» WTkl^k HHKfH- 

CKHYk H wjs,h Bcfcyk CBeTHYk, HHce WTk B'kKa Kory Bk yroJK,\,«- 

HHI€ KUme, H Ck ROroyKHHU,OAVk HS,\,0/Uk AA HapfHfTk Cf. a/UHHk. 
Bk /VfeTO . ^8wn3., «HkAHKkTHWHk .J,. 

'Y EikXpHCTa Kora KAaroB^fepHu rocnoAHUk Kwh- 
CTaAHHk -f. 

IIo SCTaB/VI€HHIO JKf BHmf UHCaHHO/US H CHE SCTaBHC/UO. 

i€AhkS fcwAHio BkcaKoraKS aIvTo Bca nonpHHOcuTk, j\,a ce w^i^ 

IKHTa Cfe/Uf rO,l,HI|iy H3k WnkKHHE WTkCTaAH. A npoHia Kkca (CO- 

AHa H :khto wai^ Kcera ^\a cf npuHocu uoAOBHHa 3 S BfAHKu /uo- 

HaCTHpk , a AP^""^ nOAOBHHa A^* CTOH t> Ki>KH apJCHAI€BHHkKOH. 193 

-j* IIoBf/x-iiHHie/Wk rocnorie np^kBHcoKie napHu,e cpKRkCKie 
K\-pa 6baokhi€ h rocno^VHHa KocTaHk^\HHa a \-apoTW^HaaKO- 
BHKk /i,kA\HTpk nHcayk y rpa,v,8 Gtp8/\\hu,h. 

Siiie sJgillo. Origiii. ineuibraD. iu inon. Cliilandar. D. 
Avraain. OnHC. 55. Cb. Topa. 50. 

CLXXXIII. (1379) 6888. 20. novembris. Rtac. 

Balsa confirmat privilegia data Ragusinis a fratre 
Georgio. 

-|- y\a fCTk B-kA^^^MO BcaKO/Wi>. a rocnoAHHk Caauja no /MH- 

aOCTH KOJKUe CTBOpHyt^ /WHrtOCTk rpaAi^ y\i>KpOKHHKy, AXOWH 

KpaTH H cpkMaHf/Wk npHraTfAf/Wk, cno/WfHbiOKe CTapo npHraTtak- 

CTKO H aiOKOKk, KOIO CS HA\aaH C /WOU»/Wk KpaTHW/Wk H Ck 
/WHOA\k, a (WH /\^HCaH/WO TaKOPfpf H KOAf , J!l,A XWA^ TpkrWKl^H 
4,i$KpOBkMKH CBOCO,.\HO HO /WOWH 3EA\AH , H JS,A K^U^K H npOA<l>^ 
BCAKH Tpkrk H JKHTO, H ,\A HOHOCC, k8;\,£ { HHA\k (,\par)U' , H 

jv,A iiAaKyio i^apHHS, KaKo ( npkKO khao, iio .b. AHuapa wTk 
/waHTHE, A ha ^auio H Ha HpHKS P^kKS 4,a HAaKraio, kako cH 
nAAKraAH npH jkhbotS BpaTa /wora, rocnoAHua Fioprm, h no bcoh 
3f<WAH A\owH j\A c8 Ha saKOHk, KOH cS HA\aAH HpH Fioprio ; h 3a 
cHf pivKOYk, aKo Ky,A,e koa\8 ,4,8KpoBHaHHH8 ipo 83tT0 WA»* /Wora 

MAOB'kKa HAH WA,^ /WfHf, J\A C( BCf HCHpaBH. H HA TOAAk J\,AIQ 
B^kpS /WOIO H /WOHyk BAACTfAk, J\A HE HOTKOpS, Hb J\A CBpkUjS 

AO /wora JKHBOTA. HHca c( cHia HOBtAia Bk /^'kTo . ^Swnu., /wk- 

Ctl^a HOtKpa .K. A'*H'^5 ^ PkTkl^k. 

A tergo : La poueglia de misser Balsa de le franchi- 
xie de mereatanti, fata, quando fo ser Piro de Gondola am- 
basatore allo ditto signor. 

Sigillum. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 67. 

CLXXXIV. 1380. 1. augusti. 

Lazarus , Serborum imperator, pagos quosdam donat 
monasterio Zdrelo. 

BoropasS/MHo h BcenoA^JTMHO KcaKoro L|apkCKa caokkh ro- 
cnoA(A\k uaujH/Wk Hc8co/Wk XpncTO/Wk, hjkj WTk HfKkiTHia kw- 

THI€ CkTBOpH Ct, H HAOB'kHkCKOI€ K-CTkCTBO nAHt BCf 16 TKJpH UO- 
HkTk , H( TkKA\W JKf OKAAAaTH BC£H TBapH 3f/WH0s'0,\,HKIYk A<*" 

13 194 

poBaBb i€M^, Hk ciii\ih.crRA cBoi€riv npH/uivCHBk, ptKiiJc pas^MHkiie 

BfqjH WTK KdAa JKHBklYK WTk OHfCa Ck^l.ijAa , H Cd/MOBAaCTHO 
leCTkCTBO HAOB^kMkCKOie CkTBOpH, AIOKfllJH/Mk }K( I€r0 TfHrt^k H 
/MHAOCTHBH^fc Ci>l|JkCTBa CBOI€rW OTkHkCTBO OKfl|ja H JKfAaTfAHW 
HipSipH/Uk CklHOBkCTBO TOPW HfBkSKpaHHW A^^PC^BaBk H ROAP^*- 
H;aiOL|JH/Uk BOAHkll€ l€rW CTpaCTH, l€JK« H3B0AH 3A cnaCfHHI€ Ha- 

Luc, naH{ }Ke h oKkLjJHkiYk ckTBopn C/\aBHarw BkCKpkccHHtd cbo- 
lerw BfCf/\Hio, 3a lerwJKf pa^n h3B0/\h Y'>A^TaHu,S kwth np'kHH- 
ct8k> BaaAWHHui» Haiui» KoropoAHU^, ^acTSnHHi^il naiuS h np^kAk- 

CTaTf/\HH^y H nOKpOBk TBpk^WH H HO/MOHtf HHI€ , l€l€ pa^H H a3k 

uaA^kie c( /WHaocTk noayHHTH ua CTpaiuHis/Mk h H(AHu,e/U'kpH'k/V\k 
cSahahijjh rocHOAd Hauifrw HciJcaXpHCTa, HA^kJKf aukrfAH ck 
dpYaHkr«AO/V\k npliAi^^^^roHj, Torw paAH h a3k KAaroB^kpHkiH KH(3k 
Aa3apK, ca/V\OAPi»>Kki;k BC(t€ cpkKkCKkii€ 3(A\Af, noTkLjjayk ce Md- 

A0l€ CHI€ npHHOUJfHHI€ UpHHfTH BAaAklHHl^H /\\OI€H, Hp^kcBfTOH 
KOropOAHUH , H Ck^A^Yk UpkKOBk Bk A^iiCTli pCKO/WO/Uk 7K/k,(i(AC> 
BpaHHH<BCKO/V\k , H HpHAOHJHYk H SHpaBHYk BCaKH/WH HOTp^kKa- 
/WH , l€AHKO A^^BOAHO J\<:>i\\ii Hp^kHHCTkll^ KOPOpOAHUf, C«AO 

FncTpHuta ck Bck/wu /wtra/uu h npaBHua/WH, kako hcjcoah 

WTk HpkTI HH3k nOAI€ H3B0pk A\f CA^kKOBHf, H HA CkCTaHK^ Bh- 

CTpHU^e Op^kAOBHi^a h nocp^k^^k ASra ropaAAH EHUOBk npkBCHki, 

H Ha p^kl^H H3B0pS CfAO NoBai^H , CfAO IlHCTpHi;* , CfAO GtAHH- 

u,A ck Bck/WH /Wcra/WH , ccao KoBapuiv h ck hh/Wc Xaayoah 8 
E-kHHaHHi^H, CEAO BoujanoBk^k HA A\AaBH H ^iJHaB^, Ko- 

CTOAkU,k H KHCK8nAI€ CK TpKCTf HHKO/WK Ck BCk/WH /Wtra/WH H 

HpaBHua/WH , Bnpk bhiuc HoptHa h FptKCHk, 8 3bh>K4,^ ^*'^'^ 

BoaS» H CfAO KpyUJfBHL^a, 8 O/WOAKJ CfAO OcaHHl^e H /^OAHI€ 
n,\,yi€KO Ck KHCHAI€BO/Wk rpaAHklH n^Tk, BAaHfHKHI€Bk Aa3k, 
HpOKOHk, BpkKOBHHKk. GAaTHUa, FoAOBpkKk, M/WHHKk, MaH- 
KOBf, HaAHHf, yVi^Kk, C(AO HA MaABH , OKOH A^apOA-kBl^H Ck 

Bck/WH /Wjra/WH h npaBHua/WH, 3rAkHHKk h G/waAKOBL^H, Maa- 
Ba H np-k^k A\AaB8 A8rk , HaKpHHHHL^a, ua M^bhhe, Op-kjcoBk 
KaiOHk, cfAo OcaHHU,a ck Bck/wu /wera/wu wTk KouiapHC ck Xaa- 

A^l^/Wk nOAI* A^fc^^HI^/Wk H 3aKpkAHI€A\k , TaKO>KAf A'*i'^<>'W'* H'» 
^"CTHI€ WTk TOKH TOI€, HA^kjKf UpicCTaAa 0\f A^AABy. H CHI€ /WaAOI€ 
/WOI€ lipHHOLUfHHie Ji,OtWii np^kHHCTkllC BAaAWHHHf HaUJfl€ Koro- 

poAHU< /WOAw BcaKoro, i€ro>K« Kork h3boah no /WH^k rocnoAK- 

CTBOBaTH, Cf/W8 /W0I€/W8 /WaAO/Wy npHAOH^CHHIO HCnOTBOpEHH^ 195 

KklTH Hh naMf nOTBpkJKA*H8: TKO AH CHia J\,pk3H( paSOpHTH HAH 

iVTfTH WTk Bkiuji nHcaHkiYk, A<* pASopH »€ro rocnctA»* KOrk H 
np-knHCTa Torw Koro/waTH, h 4,a i€ npHHkTfHk HK»A'b h flpHH h 
T^CAXk, HHif pfKOiUf : KpkKk K^,ro Ha nack h na HfA^^X**^ HaiUHYk, 
H ^d AtS i€ cSnpkHHna aiath KO/KHra HA cTpaiuH^kMk cy^^k. /M^k- 
cfHd dKrScTa .a.-ro. 

Bk XpHCTa Kora BAaro K^kpH ki h KHcsk Aaaapk. 

A-kTo 1380. 

Ex Michegrapho membran. monasterii Zdrelo seu Gor- 
njak in Serbia (okruzije pozarevacko) publici juris fecit 
J. Vujic in IlyTem. no CepoTn. 71 — 73. P. J. Safar. Wiener 
Jahrbb. LIll. Anzeigeblatt. 12. Textum conati sumus re- 
stituere : menda uostra corrigaut archegraphum inspecturi. 

CLXXXV. (1380) 6888. ind. II. 

Lazarus, Serborum imperator, pagos quosdam donat 
nosocomio in Chilandar, erecto ab imperatore Stephano 
Dusan. 

^apoBaAk Ha npouiEHYc FcpacHAta icpoAxoHaYa npn 

Nn^OHii iri>A\fHHk sa STiiUJfHif koakijhyi^ Rk TOAAk /UOHacTkipn 

CfAO 30K0A\0 GASaHHl^S 1l8p1ia HtUJHl^a Ck AUfiaAXH H Ck 3aC£A^H 

H ck KckA^H npaKHHaA\H ceaa Toro, h 3ac£AkKk /i\8 ToAanoKHHa 

H 3aC{AkKk A\y ryprtRHKk H 3aC{AkKk <\\i5 PtCHHKk H CfAO 6AMa- 
HHl^S, rpAAHCAOKO, TtniaMlt H Ck U^pkKBIIO H Ck /\\{t^a/\\H H Ck 

3accAL;H H ck npaKHHaA\H cEAa Toro , H 3acfAkKk /\\S rpaKai^k h 

3aCCAkKk /W^ FpHKkl H 3aCEAkKk /\\8 lllHKOH^k H 3aCfAkKk OuJAraKk 
H 3aC{AkKk /MS 3bH3AAAH H 3aCCAkKk /WS GAdTHHa, HKO OTTSA^ 

4,a cf ^ae Htnp^kckKO/WO ua KcaKOf /\'kTO koahhl^h )CHAaH4,apcK0H 

CTO OHriH. Kk K^kTO /WHpa .^8wnH., HH;\,HKTa .B. 

BkXpHCTa Kora KAaroK^kpHkin h ca/WOAPi^^^B- 

HklH rOCnO;\,HHk GpkKAC/Wk H IIoA^HaBiio GTE^^aHk 

KHe3k Aa3apk. 

Archegraphum in mon. Chilandar. Regestum J. Rajic. 
HcTop. 111. 24. Textuni restituere sumus conati. P. J. Safar. 
Wiener Jahrbb. LIIl. Anzeigeblatt. 13. 13* 196 CLXXXVI. (1381) 6889. 

Lazarus , Serborum iinperator , pluriuios pagos donat 
monasterio Ravanica in Serbia. 

HjKf WTk H( COYipiHYK BkCa Kk BklTykE np'lHB'kyi,klH, KH^H- 
MAd 7K( H H(Rtt^liMAi\ , np^kRESkHaMtAHaa TpOHHf , Kk «AHHCTR^fc 

noKAaHrai6/uaa,H Bk CTku,H h ckiH^k h cBtTlca^k ^oyck cAaBHiWaa, 

COyHJkCTBO Bf3HHCakH0, CB^kTk HfnOCTHJKkHk, CHAa HfW;i,pk>KH- 

tWAA, nSMHHa BAarocTH , hh;c saKOHk noaaraeH AAw\,'Cfy noKta^fc 

CkTKOpHTH CK\'HIIO , Bk Hh(H}K( /UOABkl H A\0/\kf Hia Kk KAarO- 
8rOJKAfH"<5 TOrO HPHHOCHTH; Bk HAkTkCl^^k/M JKS CkMOTpfHIH pfHf 

KpkYOBHO/wS anocToay IlfTpS: Tki (ch n«Tpk, h na cfMk KaA\f- 

Hkl Ck3H>K,Jl,S llpkKOBk A\OK» , H BpATa A^OBA Hf 0\f.A,OA'klOTk l€H ; 
TAJKf H L^apCTBie B^feHHOf WB^fcllia W ll,pkKBH TkHJfHlf HOAaraio- 

ipH/Uk, ptKk : CAaBn|i(i€ A\e npocAaBAio. CHA\k o^fBO K^kpoBaBUje 

HH;E Bk np(aB)OCAaB'l'H ^KHBLUCH MHUTO W Bk3ABHH;eH'lH l^pkKKH 

o^fcpkX'* noKa^aiuf; TivA^^Kf h a3k Kk XpncTa Kora KAaroK'kp- 

HklH KHf3k Aa3apk pfKHyJO H}K( np^fcjK.A,? A\eHe BklKlUH/V\k KAa- 
rOHfCTHKl'HA\k U,A(i(MW , HA »^}K( Hp^fccTOAk BOry iW( KkHfClUi? H 

HapcTRia caHO/Uk o\('KpacHKuii> h caakoio wTk A\HwrkiYk fpo 4,a- 

pOKaniH l€JKf Ha ^WH^fc, A\aAO T0A\8 KkCYOT^kyk npHHtCTH, fAHKO 

no CHA-fc, KAaroBOAi€H'i'f/i\k OTki^a H nocn-fcujfHi^fA^k ckina h ckBp- 

LUCH'lC/V\k CBtTarO A^^VX'*' Kk34,KHrO\-h WTk WCHOKAHia /Mona- 
CTkipk Bk CAaRS CBfTarO Bk3HfCfHia, Mwk ;k< Bk KTITOpilO fro 
7K( nO CHA^fc /l\Oni OrKpaCHKk H}K( Kk HkC/VAk JKHTfACTKO Rk Ckf- 
4,HHI€H'l'f BpaT'ia/V\k H3K0/\'lH\|-k , laKOJKf AHOCTOAH 0\|'CTaKHlUf , H 
npaKH/VIH CKfTklHYk WTkL^k 0\|'TBp kAHlUf , HpHAOJKHY JK( Kk HO- 

TpfKaAVk Kkca H^OKHAH-fc, A<>YWAK6 H cf AA , KHHorpaA^fc Haca- 
,\»X^y " AP^ff kShhyi», i^ Hpma h lOrAa ctAo GfHua ;\oHra, C(- 
Ao GfHHaa FopHraa, ctao Ki^pA^fcfKUki, cjao KfCTpfKkHk FopHkiH, 

CfAO EtCTp«KkU,k /V,OAHklH, CfAO KSAraHH, CfAO BSKOKHHa y^OHia, 
CfAO PnKHHKk H KOAfHHipa Ha ToUAHKS HH>K« KpkAA, CfAO Bp- 
AraKOR^H, CfAO GKHAHOKane, CfAO HfWpkl, CfAO GRHHapiH, CfAO 
/\\aiJ,HHORUH, C(AO G/MHAOKl^H, CtAO Xp^fcHiaHIH, CfAO HajCAaHIH, 
CfAO MfTHAIH, CfAO GHsAOHI^, CfAO MpSUk, CfAO UIy/V\Hl^f, Cf- 

Ao A\HpocaRa, c(ao OKORanHua yV^OHiaa, ceao BurpfHHna , ciao 
OKORaHHL^a FopHiaa , cjao /KuAn^^if h upkKORk CKfTaro HaHTf- 

ACH/UOna, CfAO A\fA*»P«BU,k FopHkl, CfAO A\(Ji,A(i(EU,h. ;V,OHkl, 197 

CJAO /i^OGpOTeCH , CfAO CoHHl^H , CfrtO lUSBaHHHH , CCAO 6lV- 
YOBl^li, CfAO /KnpOBHHIJia , CfAO PaBHKI, CfAO KpantiH, CfAO 

MyryaoBHH, cMo HrKphipEHiH , ctao GyKCKaa FopHraa, ceao 
GyBCKaa 4,0Hraa , ceao KoKOAK5BU,k ropHW, cfao A\8KaBf , ceao 
KoKOAi€BLtk /li^OHKi, ctAo l^ijpoBa , cfAo SpHaMkCKaa , cfAO Kaa- 
;v,fai€, cfAO OKonaAk na MopaKf, ctao HcaKOKo, c«ao B^KOBkt^k, 
cfAO MoyjaHHua, cfAo OKpac^H , c«ao Ti54,tAi€Bo , cjao Gra- 

HI€B^H , CfAO MkOKHI^H, CfAO BfAiJYKa /^OHM , CfAO BfAyX''^*» 
FopHra, CIAO Tp^kcTfHHKK, Cf AO ^ap/KMHpOBI^H, CfAO /l,pfHOBHk, 
CfAO BaTHI^H , CfAO HH/WapiH , CfAO /l^aHaKOBI^H , C«AO OKonai^k 
/i^OHKI, CfAO OKOna^k PopHkl. H WB^kA^k CtA0(<u)k M'kl^a : IVTk 

K^MaHHt Ha GTSKHi^f, Ha yaTapk, na I^tpoBki PkTk h wTk Toae 
ynpaBk Ha AVocTHijjf h wTk toa« oynpaBk na ByKOBHnS na ya- 
Tapk H wTk TOAi Ha yaTapk na TptTiH Ha4,k Bi^KOBHL^ii h 

W-T-OAf H Ha MfTBpkTklH ^Tapk HOAI» BSKOBHHS Ha^K UIaO- 
BtAOBL^C H WTK TOAf H HA HCTOHHHKK H WTK HCTOMHHKa OynpaBK 
A^kaWAAK OXf ,A,i>GpaBy Ha HpKKKHl|Jf H W-T-OAf H HA HpKBfHHMHLjJC 
H WTK TOAf H npivKO HOAia HA HCTOMHHKK C>\f OKpajKJH H WTK 

TOAf H np-kKo AiJra ovf MopaBS h wtk toaj h hh3 A\opaB8 na 
KaaAi^ ©V ^P*''^ oy MopABf hpothbSKohphbhoh h wtk KAa^,^ na 

KonpHBHS H WTKKonpHKH-k Ha HlapCHlv Bi^KB^k H WTK TOAf H HA 
HpHBHAOBE TOpOB^k H WTK TOAf H HA Ha BOAHIH HaHK H WTK TO- 
Af H Ha XpaHHfBS opHHHy H WTK TOAf H HA Ti?TO« BHKaAHljlC 
BorOfBO H WTK TOAf H HA MhAOBAHOBK KpKCTK H WTK TOAf W- 

npaBK ^a^^kAW/MK niJTt/WK 4,i5KpaBO/V\K na cTpaH^Hijjc h wtk toa« 

Ha /i,'lWHHCIfBK BHHOrpa^^K ^H4,HA^a H WTK TOA« H Hp-kKO Fap- 

Hora Ha /i,aAa Ki 10 na Kp8ujKi5 h wtk Toae np-kKO i5 hotokk 8 ah- 
nOBaMKKl H y nOTOKK Ha AHHiJ H WTK AHHf ovfnpaBK Ha >KapeBK Ka- 
mtHK H WTK TOAf OynpaBK Ha BiJHHHiJ HftiK H WTK TOAf HA AfC- 
KOBHL^i^ HWTK TOAf HaBpaTHHOBy KSKBS H WTK TOAf 8 6a0K0AH0 
H WTK TOAf np-kKO 8 TOpS K8MaHHi>. GfAol^OKOTHHa C /U^kl^a/UH H 

npaBHHa/UH c«Aa Toro, cfAO KAaujHaf, c«ao HlaBMf, cjao HcnKpiH, 

H TaSIH Cf/\a CK BKCk/UH /M^kl^a/MH H npaBHHa/UH CeAK T^k^K, CeAO 

Bf^KaHie, cfAO Tpb/Uchobkl^k, cjao HockSphl^e, cjao K\'ko(Bl^k, 
ctAo HpHABopH^a, cfAo Ky^iHOBo , cfAo Ao^MHHa, H Ta ctaa CK 

KKCkMH /Mtra/MH H npaKH(Ha)A\H CfAK, H LlpKKBa BpaAHHKCKaa 
CBCTKIH NnKOAaa CK BKCk/UH /UCt^aMH H npaBHHaMH U^pKKBH 
TOC, CCAO HhkIA»€BO, CfAO GTOaHOBHH H SaCCAKKK MhAAAHHOBK 198 

H rli/Mh. C(i\A Ch RCkiWH iW'kt,AMH H npaSHHaMH C€Ali TivJCh , CtAO 

r/\orctRHU,a ^oHia, c«ao rAoroBHi^d FopHia, h ta cf/\a cw Bck/MH 

/Wkl^a/MH H npaBHHa/MH CtAh, T'kYb, CtAO rpKWHf CK /Wkl^a/MH H 

HpaBHHa<v\H cfAa Toro h BOA<HHU,a Ha rHHAHi^aYk cp'kAHrara, ce- 
Ao BaAaHHb RpoAi^ ch Bkck/un /wivtia/UH h npaBHHa/vvH ccaa Toro, 
cfAO nonoKU,H H u.pikKBa Ko/MAiark cbetuh HnKOAaa, ctao Qp- 
AraHiH, h ta ceaa ck Bck/WH /V^era/UH h npaBHHa/UH ctaa Toro, ceao 

[IpkH^HKa Ck BkCk/MH /V\6ra/MH H npaBHHa/V^H CfAa TOrO, CtAO 
npHA'knHHU,a, CtAO Pa4,aH0KUH H SaCtAKk BopOJBl^H, H T0/W8 A\t- 

ra ripHAHknHHi^H oy ncie ocoie ua nHJAHHS cTfuy, ha kamh ua 
Bi^Kki^k, Ha Pa4,0BkHk CTyAfnU"^ oynpaBk ua Bpk^k ^paraui^a w 
cilTk cTi5KAa HH3k Kpk,ji,o nyTf/v\k Ha TpiiipfHo AP^^Bo ua ^ivAk 

Ki^HkHOKkl HH3 KpkAO HA CAAHO HarS HHC-HOTOKk Ua BpaHraHkCKkl 

niJTk, no TO/V\k Ha ckntHU Ka/UfHk, Ha ctSa*"U«» M'* G'kK\/'pfiiik, 
na /i^lwAk MtrH wK'k BpkKHi^e ^oAi; ua BpaHORS ctIwhS ua n8Tk 
Kk riaHHfAiJ oynpaKk ua TiJpnHHOBk rpoKk n8Tf/\\k ua i^pkKBHLpc 
na Kpk^iv CTpajKHijja caujKH/V\k n8Tf/V\k ua ujAHBy, no TO/Wk ni$- 

Tf/Mk Ha ^^.'kAk HH3 BpkTk HA ^UJOfBO rS/VVHO ^ HkClf OCOIt ; CfAO 
B84,pf3IH,H WBO/V\y /Mtra BSAP^I^W/Mk WTk KaOKOTA Ha CAa4,H/WiJ 
MKAkKS \-npaBk Ha MopaBi?, HH3 Ail0paBi$ /1,0 BAATa H WTK K/\a- 

Ta Ha IlapTfUJk CT84,<HHk, ua nAciui^ poyAHH*' o\|'npaKk ua Bpk^k 
Bkicohhu,( Ha PaAHBOfBiJ raaBiJ hh3 KpkAO ha cAa,A,H/wiJ i<iKAkKi$; 
cf AO Bfjc^/^if Bo, H To.wy /w«ra Ha cpE,A,Hki H no TO/Wk na M^bhhho 

H WTk TOAf H Ha BOAHkl HaUk H WTK TOAf HA B^fBl^k H WTk 

TOAf na H^p^kBuS na Bupk h wtk Bupa na pacKpKCTie ua cto- 

AWBt; CfAO BoHIUaHOKl^H, H MtrA A\i5 BwHUJaHOBKIJ,£/WK /WfJKAi^ 

ropy H /\\f>KA,8 ,\iJKpaBy H Ha MpKBfHS AnniJ n wtk toaj na BiJA- 
HHKa noTOKK H Ha p^kKiJ 3ari$/MijJHiJtiJ n na AOKKi$ h no to/Wk 

HA QKpSrAiJ H WTK TOAf HA BO,A,f HHHHlJlt H HA HOyTK ,A,'kAHKI 
H Ha BfAHKiJ nOAWHiJ H HA KoKaHfBi? WKpKUJHHS H Ha GpKHIiaKK ; 
CfAO ^SKHHa, H /Mtra Ka/WtHK KoTpO/MaUOKK H nO^TK A^kAHKI H 

KpkCTk 7KHL;o/Mk ,A,o BfAHKaro niJTa ; cfAO HpoujHHOBUH, H /Mera 
rpaHHna HlapKanoBa u wTk TOAf h oBpkuiHHa k^I^hi;* h na Gaa- 

THH8 H WTk TOAf Ha MsBHHf H WKpkUJHHO/MK ,A,0 Bapt H WKpK- 

ujHHa 8Tpii|j( ; ceao AuBa^^Hna ua AlopaBf h noAOBHHa EpK,A,a 
CKC /M^kra/MH 11 npaBHHa/MH ctaa Toro; h (i\i( npuAO^KHYK ro- 
cnoACTRO MH 8 BpaHHHfBS cfAO H^HBHJ^A PopHiaa, H /Mfpa, rxk 

HCTfHI KAaTO H3k A\opaRf H ^nAJ!L,A ^ MopaB», H WTK A\OpaB£ 199 

nocp(ji,h nortia 4,0 beahke Tc»noAf h nc tomk ji,o BtAHKdro n^Ta 
ivTk GoyKf KaAivA^Hpi;a ; cmo /KnBHi^a /i^oHraa, h /lura iWtJ 
BAaTO, r;i,'k HCTfMf BaaTO nsh MopaBf h oynaA^ «V 'VVopaBS; 
ceao MBaraHKi, h Mtra /Moy, r,i,'fc HCTfMf EaaTO H3k MopaBe 
H ovna/i,a oy MopaBoy ; OoYKOTHi^a Tpkrk , h MirA Moy na 
/UAaKoy KOAi^ MopaBt , oy Heao HHBe Pa,A,OfBf , na pkBCHHKk 
w GoyKf EipfCTHlsa , na raai€ , Ha Ka/UtHk Ha BpkToraaBHl^k; 
ceao Bo\'HH,A,oak, h MtrA /Moy wTk /^^oyHaBa Ha cMHipf na 

PoyKO/Mlf H Ha Y'^(^'V\kKOY A^^V^P**'^*^'*'^*'^ " "** BOVMfA^'^I^CKOV 

Yak/MkKov? Ha Gkova^^^i^bo /Wijk^ov KHHorpaA* c>v y\ovHaBk; 

CtAO J^kRflk, H /Mira /MOV FOBflSH BpO^k, nO TO/Wk A^fe^^W/Wk 

jfaTapk wTk IlrrKf np^kKki novTk, h na H»€/Mk ^^JTapk, h WTk 
BpaHHHtBa Ha BcpanieKovuiO/Uk Y^Tapk, Ha^k nETkHkCKki/UH bh- 
HorpaAiH X^^Tapk Ha/i^paHov, na KatHOBHHKk; ce/\o PovKO/Hif, h 
MtrA Moy Ha G/vtHaaHOV? na novTk /V\awKOBaHkCKki , Ha Kachob- 

HHKk, Hd raH Koca/UkHHKk OV HCAO HHBE; C{A0 AlaKOBl^H, H Mt~ 

ra /Mov Ha wkoahljjc h ha npHvKov Tpkck 4,0 saK^kaa rocnoA^peBa; 
CfAO A(Hhtkoki;h, /wtra /Mov na rask na cTapiH Ha HOBanKy 
novTf/Mk npivKO na /MwriHAf, na rask Ha H^pkHOBHHkKki 0^3 
KpkAo Ha IlovnopfJKov 7 na SATtct , ha bhtov rpanHnov. h fi^K 

npHAO^KH rOCnOACTBO /MH OV OfKS CfAO Ai^KHHie, H MtrA M^ HA 

YVcapcKiJ na^k na /i,0Kk Ha GDaP""^ noAianS, na J^^r^ FopS, na 
/^parancBk BHHorpaAk HHSkAOAk na KapS, na TonoAio, na A'^^'^; 
na pacKpkCTYt koai^ BoH^icKa KpkCTa, no TO/Mk na Ti^niuHHCKS 
naAb^i ceao Ka/MiEBo, h MtvA mS WTkTpkCTfHHKa sa KSKHHca hh- 
Bt Y'*'^'*^*^ "•'"'Ai^iu^KaHHCKf BHHorpaA< A^fc^^W/Mk sa nHCKOBHU,y n8- 

T(/Mk BCAHLJ,{/Mk HpivKO HOTOKA 3A BcpHYHHH^ HHB« Ha MsBHHt 

A^kawBt, Ha PaAyfBS ocKopSuiy h na aP^i"* MsBHHf na /^OKpo- 
AOAk HaAkKocanol^a BHHorpaAk ao<^^ehhcke 3f/MAi€ WTk IlfCHa- 
HHU,f Ha KpSnitBS noAidHS yaTapk uaAk I^B^kTKOBS naAi* uaAk 
KpaHLiJf Y<^Tapk Ha McAaTOBk KA/MfHk Ha APCHraukCK^ AC>AHHi$ na 
BpkLUHHS SA^k B8A0Ba KScaKa ^aFoHHHHS hhb8 V KapiJ; ctAO Ks- 
/MAHki, H Mfra /M« WTk y^SuaBa Ha M3BHHf c PfcaBLtH a c Tono- 
AHBHHKO/Mk W AVfry yV,pa>Kilf BO H MtF^ HpkTOBOua kobhhS wcoh- 
HS ; C«AO GAVpkKWBf, H MtrA /M8 WTk y^iJHaBa 8 HfAO IlASjKfBHHt 

H 8 HfAO MHAaujHKa HHBf; cf Ao . . . quac sequuntur, non sunt 
descripta ; finis hic est: a^* HacaivAHTk oruk ri€£HCKkj ©vroTO- 

BaHKIH AI^IBOAS H aHrCAOMk fro, H JS,A \e WTAi^HfUk WTk BkCkjl^k 200 

HiKf WTk B^kK.t BOry ^rOH?AI»luVHJ(K 3^^^ " Kk £0^^0^1^16/111%. 

aMHHh, a/UHHk, a/UHHk. Bk A^kTO .^svvnA- 

Siftilliini aiireuin pendeus. Origin. menibnin. in mon. 
Vrdnik (Ravanica) in Sirmio. Initium usque ad verba : cfAO 
KiepA-keEHki, cf/\o EfcTpcRki^k habes in A. Vostokov. OnHC. 
pyccK. H c.ioeeHCK. pyKonHceH py.MaHij,0BCK. Myseynia. 147.; verba 
a: ct/\o Mc/xraHki usque ad: ha bhtoy rpaHHH,oi/" publici juris fe- 
cit P. J. Safar. Serb. Lesek. 131. Vi\ Wiener Jahrbb. Llll. 
Anzei^eblatt. 13. Apographum diplomatis usque ad: A\h/\o- 
ujHKa HHBt cfAo uobiscum communicavit Vuk Steph. Karadzic. 

CLXXXVU. (1381) 6889. ind. IV. 

Stephanus Lazar, Serborum imperator. 

Subscriptio: BkXpHCTa Bora KaaroK^kpHH Grt^auk KHiSk 
/Vasapk GpkK/\i€/V\k H Ilo^i^HaKiio. 

Sigilium cereum. Orioin. membran. in monasterio Rus- 
sorum. 0. Avraam. Oiiuc. 78. Cb. ropa. 144. (tria diplomata). 
P. Uspen. 173., qui duo diplomata novit, quorum priore 
(FiHiuHovfio caaKo^ o\f/\oi-HHTH ;Kfaaioipf)Lazarus ecclesiae Sal- 
vatoris in mon. Russoruni donat oy XKocHO\f kohk /v\HTpono/\'i« 
\'!JocTkHkCKOf ; altero (llo HfH3peMtHH0/M0Y H/\OB'kKoaioKiio B/\a- 
,a,WKH A\o«ro XpHCTa) alias terras. 

CLXXXVJH. (1382) 6890. ind. V. 2. martii. 

Spiridon, Serborum patriarcha. 

Sine sigillo. Origin. menibran. in luon. Russorum. D. 
Avraam. Onnc. 79. Cb. Fopa. 143. 

CLXXXJX. (1382) 6890. ind. V. martio mense. 

Aedificatio monasterii in Drenca per monachum Doro- 
theum re^nante Lazaro. 

Initium : 6AH^ki Aovfyo/Wk eoH^iH/Uk boah/i\h coyTk. 
In nion. Russorum. P. Uspen. 177. 

CXC. (1382). 2. decembris. Na Bisci u Podgradi. 
Stephanus Tvrtko, Bosnae rex, abolet sal in Dracevica. 

Glf ^KO KAarOHkCTHW H 3'k/\W npHI€THO II A^^CToa-kuHo 
nOJCBaaHTH HHCTHHHOIO bHvPOIO H }K«/\aHOI€ CAOBO npHHCCTH 201 

K TfR-k , W nphBO/WSMfHHMf YpHCTOKk Ot(^AH( , TKI BO W HO- 

KHBaKMpHYh T( iWC>t\AUi( c( TAdroAie : rocnoAH «« nocTaK-H-/Wk 
rp^kYa c«ro, Hf R'fc^\fTk ko, htw TKop«Tk; Toro PM" > /WHoro- 

CTpd^dAkMt, raKO^Kt KO 3a WH^vYk A^0AI2IUIC C( nOKklRdlOlJIHYk Tf, 
rOAklUt JKf /V\0/\H C( R/VaAhJH^fc /MOI€/Mi? XpHCTOy KoroY 3A KCfr^i,** 

/Uoai€ipa T( H npH3HRaiOL|ja h HcnoRHvA''*^'!'^ Tf 3a XpncTa Kora 
nocTpa,\,aRiija h rca Kaara TRopfipa w rocnoAH /MOi€/Mk K03e h 

TfKf Ha nO/MOL(Jk npH3HRai0gia , nOH«JKf /MOai€HHI€(Mk TROH/Wk 

!ipHf€Yk Kaaro^i.HvTk wTk rocnoAa Kora h cnoAOKai€Hk KkiYk 

K^fcHkUa H MkCTH H KC\-^fTpa l^apkCKa npkKklYk /MOHYk pOAHTMk 

cRfTkiYk, rocMOAf cpkKkCKf, Kpaai€Rk H uapk , H noc/vlvAi^i^ 

JKHTHIO H^k H R-fcpHv H npaRHaO/Mk l^apkCKH/Mk H RCa HfAOCTaTkM- 

fiaiii HcnpaKAiaie h Hcn/»kHrai€ Rk BdWAa^h. KoroA^spoK^^nHaro 

,MH Kpaai€RkCTRa H Rk CH\'k npiiKklRaiOllI» MH WKpHvTf KpaAI€Rk- 
CTRO <MH Rk npH/MOpH Rk >Kyn'fc 4,P**HfKHMK0H /M^fccTO nO4,0KHO Ha 

ck3H4,aHHi€ rpa4,a , h Tor4,a npH3RaYk Ha no/M04Jk rocno,\a ko- 
ra H CRfTaro h RtaHKaro /MSMtHHKa h apYiAHiaKOHa GTf^ana, 

MKO*H<f KW H RkllUf pfKWyk , H Kk H/V\f l€ro Ck34,<»YI» ''P^A*^ H** 
(fMeHHt/Mk /VvfccT^fc, H HapfKWyk H/Mf I€/M8 CRfTkl OTf^aHk , H 
t83H K^felJJf p«KaO Kpaai€KkCTRO /MH noCTaKHTH caaHHi^8, H J{,A 
KSAfTk TpkPk COAH npOA^BaHHra , H TOW RHA^vHHH/Mk A<^"A* 
yVjSKpORHHKS, 3a TW nOCAaUIf KpaAI€RkCTR8 /MH RAACTfAHHa CRO- 

VA KH(3A /i^parora riJMfTHtira , a /WOAe KpaAi€RkCTRO A\H H npoct, 
_\A t83h 8 TOA\k /wfccTiv S rpaA^ noA^ WH^fc/Mk rpaAO<Mk H( no- 

CTaKH KpaAI€KkCTRO /UH CAaHHl^E , HH Ji,A C( COAk npOA<»»€ > ^ ^O" 
i;opt yV,parOI€ KpaAI€RkCTKi? /MH, KAKO /V,8KpOKHHKk HAVa 3aK0Hf 
CTapS Ck KCfc/MH paUJKH/MH rOCHOAa/MH , Ji,A 8 npH/MOpHIO H( k8a< 
MHrA^fcpf nOCTaRAI€Hk HOKH TpkPk, pa^R^fe Ha /M'fccTO, TA^fe »€CTk 
KWAk nOCTaKAI€Hk 8 UpkBklYk WKHMHH TpkPk H M^feCTA : A^* 
KpaAI€RkCTRO /MH pa38/M'feKkUJH 3aK0H« HpkRf , ipO C8 HA^^feAH 

A8BpoRMaHf 3 rocnoAOA\k pauikKW/Mk, a<* f* "* A\opt nocTaRHTH 

UHTA^fe 8 npH/MOpHf TpkPk COAH , pA^R^fe Ha WKHMHa M^feCTA , H( 
yOT^fe KpaAI€RkCTRO /MH HOTROpHTH ^AKOHf CTapt PpaA^ A^" 
KpOKHHKa, l|IO C8 H/MaAH 3 rOCUOAO/MK paUJkKW/Mk, Hk KOAI€ 

noTKpkAkiYk , KaKo c8 H/V\aAH WTk upkKa 3aK0Ht 3 rocnoAO/Mk 
npkKW/Mk, 8/MHAH c( KpaAi€RkCTKO MH 110 y\paroio A^^P*^^"""^^» 
Aa H( K8A«Tk 8 WHW/Mk rpaA8 aioko nOAk rpaAW/Mk Tpkrk coah 
npoAaHHra a<> K^feKa. h cnra Kca Kkimc nHcauHa a^; hc noTKopn 202 

KpaAieBhCTRO MH, HH CHHK Kp^AI€RkCTRa MH HH KTO AK»CC tUTk 
C8p04,HHKk KpaAieBkCTKd M» Ji,A CHI€rA HHKOAH>KE Hf HOTROpH, 
AO KOAf rpAAI» /^,8KpORHHKk H BAdCTfAf A^^P^<^I^*1CUH CHI€rd Hf 
nOTBOpf H nHvKW/Mk HfB^kpOMk Hf H3r8K« WHH H HH^k A^kTl^d H 
HH^k nOCA^vAHH. H CfA\8 p^HHHl^H : ^BOpkCKH A/VnpkKOlV Pd^O- 
l€RHKk H BOieRO/t,d BaATKO BAkKORHtik H KHfSk [IdRkAk MGAd- 
HHKk. adOHCd JK« C( CHI€ Bk A^feTd HO pOJK^d.kCTBHj KOM<HI€/Uk Hd 
.«ITRR. A^fcTO, AtivCeHd 4,(Kf/V\Gpd Bk .B. 4,kHk. HHCdHk Hd BhC- 

MH 8 rioArpdAW. 

-J- GTt^dHk TRpkTKW MHAOCTHIO KO^HW/Uk 
KpdAk OpGACMk H BoChHc H ITpH/UOpHIO. 

A tergo: Priuilegio, che comerchio de sale non sia in 
Drazeuiza, fato in 1382. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMen. 68. 

CXCI. (1385) 6893. 9. januarii. 

Diploma patriarchae Serborum de ecclesia RhRijs,(ncKA 
ad fluvium Ibar. 

Initium: IloHCHte oyEo.... hhomoy h EAaroMoy ck/WOTpt- 
hYio bo^hio h npiiCBeTdro AOVX** K^^^^roA^JTiio. 

In mon. Chilandar. P. Uspen. 177. 

CXCIl. 1385. 24. aprilis. U Tuzeh blizu Plo6e. 

Balsa, Dyrrachii dux, confirmat privilegia Ragusinis 
data ab imperatore Stephano et fratre Georgio. 

•f M BdAUJd, /WHAOCTH BO^HW/Uk J\,^KA Ji,pA*iKH H Wl|Jf, 
H/Ud/Uk YOTfHHI€, nHQjy H HOBEAf Bd/Uk , ^\a fCTk Bk CK(Ji,(HH( 
BCdK0/U8 HAOBtKlJ, KdKO J\,C>r( Kk /WH'k nOKAHCHI<ipk MdTe H(8pk- 
rOBHKk WJi,h rpd^d yV,8BpOBHHKd , H POBOpH /MH 3d pdKOTf H 3d 
TpkrOBL^t H 3d CAOKOA^ H 3d nOBfAI€ rOCnOAHH<» 'WH H KpdTd /\^H 

Fioprra H /woe, h a khj\,(kw HeroRo a^^^P*? roRopfHi€ w^k npHia- 

T«Ak /MOHYk KAdCTIAk (rpAJi,A) ;\8KpORHHKd yOTf KH , J!l,A fCTk 
AiOKOBk CTdpd /MtrS Hd/WH, ndHf HOTBpkriOIO (nOBf)AI€ KpdTd MH 
FlOprra H /MOe, KAKO JS,A cS TBpkAf H HinOKOAfKH/Mf, H KdKO Ji,A 

YOA* HHX''^ TpkroKUH no /Mowh 3«/Mah, a<* caokoaho KSnbio h 

npOA^K» K<3k HHe(AHE 3d)KdRe ; H dKO(H/Mk) KTO iiSM( IjiO AIOKO 
CHAO/Mk, a'ji,A HAdKIO WA»^ '"Of k8KI€ , d W A*» «4^^ (KpHRHd) ; 203 

H TpkrOBl^H, KOH /UHH^K) 8 GpKKAI€ HA JS^AHK) , A'* "* tlAATt HH- 

qia, HH ji,A nAaKraic... u^apHHE hh KpoAOBf? ko« hIvcS H/uaAH 
34K0HK i$ u,apa Grc^aHa h S Fioprra ; h ijio cc Hare a^ ckmk 
AAK^KKHK TpKroBU,M\K A^^P^^i^**^'^"'^'^ ' A'» ^'^^ HcnpaAK» ; H 

AKO C( CAIOHH, A'* <^« pa3KKH« AP^fesO A^KpOBMKO W MOWH 
SSAXaHv, A<* H-kcTK HHKTO BOAHK l|JO iJStTH HAH ^AKaKHTH. H 
(kTO) AH API^^Ht nOTBOpHBK CHt BHUIt ^HHCaHO , TaKOKH A^ 

naaTH .i. cktk nepKnipK, h a** '"" * HtB^kpKHK; h TaKOH 

AAIO B-fcpy /MOK» H /MOHYK BAACTfAK, A<* "* ROTBOpy CH« HH- 
CAHHt J!k,0 A\Ora >KHBOTa. a HHCa C6 CHia nOB£A» BK A^kTO 

po^KAKCTBa YPHCT^^^K** M'* THciJKio H . THt . , /wfccf^a anpHA» 

.KA- A"»"!*? 8 TS^^k^K KAH38 IIaOHI. aT0/U8 /WHAOCTHHKK npO- 
TOBH(c)TapK OHAHnK. 

A tergo : La pouelia de inisser BaJsa fata per le fran- 
chi^ie delli inercadanti , quando fo ser Matio de ^orpi am- 
basiatore allo ditto signor in MCCCLXXXV. ind. VIH. 

Sigilluni. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 70. 

CXCIII. (1385) 6893. 

Constantinus fratri Denietrio vojevodae dat chrysobul- 
lon de terris ecclesiae ascensionis doniini prope urbeni Stip. 
In mou. Russoruni. P. Uspen. 173. 

CXCIV. 1386. 27. januarii. Pod SkKdrom. 

Georgius, Zetae et maritimae regionis dominus, con- 
firmat privilegia concessa Ragusinis ab imperatore Stephano, 
a Sracimir , a Georgio et Balsa. 

-|- G) KfAf/MOUIHa CHAO UpivCBfTarO A^V**? KOH^J CAARMMH Bk 
TPOHHH, RK WTKI;H >Kf pfKS H CHH8 H BK CKJtHv/MK A^^cI^ ? TpOH- 
U( np^kcKJTA, CAAKa TfK^k, KK T( KO KpKCTH^K C(, H TOKOIO UpH- 

i€.)(h. kojkkctbkhSio KAaroA^kTK npoi^HCTH /MH WAP<»CAH Koro- 

caAH^vH KK pOA^k /MOI€MK /V\OAHTKa/V\H H A\OAI€HHI€/UK CKtTH^K 

/\\0H\*K npiipoAHTfAK GH/V\coHa H{/uaHi€, npKKaro /WHpo(TOHKua) 

CpKHKCKarO H CKtTHTfAa GaKH, nO npOpO KK CB£TH)CK CKOH^CK 

KOPK H3paHA£KK TKOptH ^^J^(CA , T^kA^JKt H a3K KK XpHCTA KOPa 

KAaroB^kpHH H ca/UOAPKH^aBHH rocnoAHHK FioprK BCOH 3ITCK0H 

H nO/UOpCKOH 3C/V\AH , A<* »€CTK BK CB^kA^kuHI^ BKCaKOf/V\b HAOB^fc- 204 

K», KaKO A<>fWlUf Kb MH-k nOKAHCapHI6 KHfSk Gh/WE G^HHKIi H 

Mk( Viiyij^iiMiKh. wj^h rpa^a /^yKpoKHHKa, h roRopHuic a\h sa pa- 

BOTf H BA CBOBOAi^ H 34 TpkrOKHf H 3i\ HOKf Al€ , KOf CS H/WaAH 3 

rocnoAO/Mh cpkncKO/Uk h 3 rocnoAHHOMK h po^HTeaie/Mk /UOH/Uk 
Gpai^HA^HpoA/vk H 3 Fiopric/Mk H 3 KaAUJO/Mk , H ra BH^/l^ic^Bk 

HHJCk ,/\,<>KpO rOKOpfHHI€ WAI* KpaTHI€ /MOI€ H WJi,k npHldTfAk /MO- 

HY«* RaacTf/\k rpaAa ^SKpoBHHKa KkCjcoTicYk, ,A,a i€CTk aiOKkBk 

CTapa MirK na/MH, CTOpnyk H/Mk /MH/K>CTk H nOTBpk,d,HYl% HOKf/\IO 

rocnoAi* cpknkcnHxYk h rocno,A,HHa h po.v,HTMra /mh GpaLi,H/MHpa 
H Fioprra H Ba/\uiE , ,\a c8 TpkroRij,H rpa^a ^SKpoBHHKa cbo- 

KOAHH nO BCOIVH /MOIVH 3C/MaH , J\,A H/Mk HHTKO HHipa li( 3aKaBH 
HH HH/Mk HH Tpkri> HHyk; TKO rOA(l») '^H H/Mk l|iO 3aKaKH , HAH 

H/Mk ijio S3/Me y /MOWH 3f/MaH, « Fioprk J\A n/\aKio ,,i,yKpoKHaHH- 

Ha W,l,k /M06 pH3HH^f. H CTKOpHyk H/Mk /MHAOCTk, Ji,A H/Mk uij 
Ha^aHIO U,apHHf HHI€AHE HH HH^A^^k HHr,,!,'^ y /MOWH 3fA\AH,TkK/M0 

j\,A ( wnaKOH, KaKO ( khao i5 u,apa sGT^knaHa. h js,a wk BaujH/Mk 

TpkrOBl^f/Mk HOCHAHOra j\ApA HH WJ\h /V\Ofra BaaCTJAHHa HH WJi,h 

Ki€naAHi€ HH WA»^ napHHHHKa HH wj\h Korapf. H aKO c( rj^^k caS- 

MH , H pa3KHI€ C( RAUK AP^iBO HAH Ha /MOpS HAH S plv^iv S /MOWH 
3fMAH, J\A C( 3A WH03H AP^feBO HHTKO Hf 3aA,fri€ W^l^ /MOHYI* 
BAaCTfAk HH WAI» BfAivYk HH WJi,h MAA^k^h ^ Ji,A C^ AI0A(|»)|€ 
CBOBOAHH H AC>KHTkKk, I4JO C( /MOJKf H3fTH H3 /MOpa : aKO AH 
H/Mk TKO qJO 83/Mf, J\,A a naaKIO WJ\,h M0( pH3HHIJtf ; H Ji,A k8- 

nyio TpkroRi^H A,^KP<^E'»^*^H,H no /Mowh 3C/Mah h no MOH^k p^k- 

KA\h JKHTO, H J\,A FA /MOry H3HfCTH CROKOAHO HAaTHBlUH .B. 
AHHapa WJ\,h /MaHTHI€; H CTBOPHYI* H/Mk MHAOCTk, J\A H^fc TpkPa 

coAHora, H ji,A c( H( npoA^JKa coAk HHk,/\,'k HnrA^k, TkKMO KaKO 
( KHAO y napa 8 GTiinaHa, no /MivCTivYh, K^A^t (^O •€ npoAaBa- 
aa. a nuca c« cura noBfara noAi» GKkAPO/Mk no po>kai^ctb8 YP"" 
ctobS THc8ip8 H .T. H .7i8 . A^kTO , /M^kcfi^a ri€Hapa .k. h .3. 

AkHk. a TO/M8 /MHAOCTMHKk HpOTORHCTHrapk Ct^HAHHk H HnKOAa 
BOfBOAa H MAa,A'kHk HAHHKk. HHca Aoro^ifTk BStko. 

A tergo : Pouela de Grag de Sra^imir. 
Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMen. 71. 205 C^XCV. (1387) 689(5). 9. januarii. Krusevac. 

Lazarus, Serborum iuiperator, Ragusinis concessa pri- 
vilegia confirniat. 

llo HEHSpEMEHHW/US iMHAOCpk;i,HK" H HAOBivKOAWRHK» MO»€rW 
CAa^KariV /V\H XpnCTa H HO HfH3peMfHHW/V\i> H R(i\( /MHaOCTHK- 

h(o)/m8 fro npHspfHHK» le^Kt na rocnoACTiio /MH raKOH^f h Ha npk- 
RtiX^ CBfTH\-k H npaKwc/xaKHHYk u^apHyk TaKOJK^* KAaroA<Tk 
npHvCKfTaro cKoierw A^Y'* "^ rocnoACTKO /Mh h3Ah« , h nocTa- 
KH /Mf rocno^HHa 3E/\\ah cpkncKOH H no-\\opnh> II CTpana/Mk no- 
^SHaKkCKH/Wk. a.sk Kk XpncTa Gora KaaroK'kpHH ii ca/uo^pk- 
H;aBHH no /1\H/\octh ko/Khi€h OTf<jiaHk KHesk Aa.tapk h rocno- 
;t,HHk, ckApk^K£i|i8 /\\H CHW Kca , KOTi» w Cf/Wk K/\aroKwafip8 , H 
KaKo npHcaa Kk rocnoACTKS /\\oi€/uS KAa;\,yL|iH n KAacTSAf rpa- 
A^» ^SKpoKkHHKa CKOie KAacTfAH, HA H/Wf Hhkoa8 r8H;i,8AHKra H 

MKOKa IiaB^KCAHKia, H /WOAHUJC rOCnO,l,CTKO /MH , KAKO l|JW H/Wk 

c8 BHAH .sanncaAH npkKa rocnoAa Kca cpkncKa npocTar/Wt h 3aK0- 
Hf, 4,a H/Wk rocnoACTKo /Wh noTKpk,A,H : h rocHo,\,CTKo /WH no- 
TKpk4,H, KaKo ipw c8 H/waAH 3aK0Hf 8 iipkKf rocno,;\,f cpkncK« h 
Hapa OTf^iana, T^kan 3aK0Ht ,A,a H/waio H rocnoACTKa /WH, ji,A 

H/Mk C( Hf nOTKOpH HH 3a l|IW. H Wlflf H/Wk CTKOpH /WHAOCTk TO- 
CnOACTKO /WH , KAKO CH CS H np'krf H/WaAH. H AKO C( bMHHH KOia 

npa /werS ^^i^P*^'^^'*"" " cpkKAH , ^a c( nocTAKH noAOKHHa cy,\," 

A^BpOKkMKHYk a nOAOKHHA CpkKAk, J^A C( Hp-k/l, HH/WH Hpij , H 

ji,A m nopwTa A^i^PCtKMaHHniJ HEroKa ^P^^Hna Ai^KPOK^^'Hf , koh 

C8WHAf3H, HAH KOH C( Har^ A^*ip*^K^^Hf ^ HaHKAH>KH«/Wk /W(- 
CTiJ; AKO AH S^kyWTiv WKOWH CKf,\,0MK5>, KOH C( np'k , ,\A 110- 
CTaKl nOAOKHHi^ A^KpOKHAHk A HOAOKHHS CpkKAk; A WA»» WHfY- 
3H CKCAW^I^ A<* HI6 KOAkHk HOKCKH HHI€AHk. AKO AH S3H/WaK) 

KOK» np8 cacH 3 A^^KpORHanH, TaKortpk a** c« c^Af KaKo h cpkKAt : 
noAOKHHa cack cSahh a noAOKHna A^KpOKHank. h a<* hj no3HKa 

CpkKHMk A^RPOKHaHHHa Ha CyA"* HHKaA\0 TkK/WO np'kAk WH{3H 

ciJAHf. TaKorepiv h cacnnk a<^ ce np'k np^kAk WHf/WH3K ci$AHi^<MH. 
HA<» c« Hf /MiJH« np^kAk rocnoACTKo /MH hh np'kAk kc^aahio. h aKO 
KOH AyKpc^BHaHHHk kShh KOHia , H WH0ra3H KOHia aKO SYKaTH 
CpkKHHk HAH CaCHHk, H ptHC : SKpaA^Hk /MH l€ HAH r8lU(Hk. A^ 
Ct WAKAkHE A^^^PC^KHaHHHk, KaKO Hl€ CKETkU,a WH0/W83H KOHW 
HH rSCf HH TATKf, h8 ra l€ KiJUHAk; AKO Ki^Af AP'*''^ CpkKHUS 206 

ySfTH CBOra KOHra HAH CaCHny, qjO K^A,( J^AAK A^KpOBHdHHHb 3A 
IVHOrdSH KOHia, T03H Ji,A /VV8 KpdT'k , A KOHH AHHHCra Ji,A Hl€ 

BwakHii b.A.P'^^'*''''^. H rj\( cTAHt A^Gpc^KHaHHHii Ha CTanS, aKo 
KSji,i WHk np^kre cTaak na who(/m8)3h CTaH», j{,a h»€ KOAKHk 
cpkBHHk cTaTH wHb.j\,(3» Kf3k HtrwBa YT^kHHia. H KOH ro^f A^" 

BpOBMaHHHk H^\( Ck [cBOHMk TpkrO/Wk] HAH C TyPH/Mk HO TpkfO- 

BC^k^^k rocnoACTBa (mh) h no (3f/u)aH, KaKO hmw le KHAk 3aK0Hk 
np^krf 8 npkBe rocnoAf " ^ it,A(iA GTf^ana , TaK03H h ck^a H/Wk 

l€ 3aK0Hk. H IfJO JS,AA 4,i5KpOBMaHHHk Cp^kKHHiJ) CBOI€ HMaHHI€ S 

B^kpy, aKo /v\y 3a(niiiH) cpkKHHk, h ptHf : he ch mh a^^^^ A<* 

ptHt ^SGpOBMaHHHk CBOW/WS B'kpO/Mk H A(^"J<>'Wk) , liJO /V\iJ l€ 

^aak .A,OKHTKa, j^a /m8 HAaKia. h Kiiji,( Hji,ii A^KPOBMane no 3f/VVAH 
rocnoACTBa /Mh c Tpkrw/V^k, rj^( ra ^khi^ rSca , hah ako ra no- 

K(pa,A,)y y CfAf , Ji,A H/V\k HAAKra WKOAHHA , lyO H/Mk y3/V\f fSca, II 
1(10 HMk Cf 8KpaA«; <»K0 AH WKOAHHa HC H/XaTH , A^ nAATH PO- 
CnOACTKO /UH, (410) H/Mk Cf 83/V^f. H JS,A Hl€ HAAVfTa A^GpOBMa- 

HO/Mk 8 TpkroBfYi» rocnoACTBa /MH. h ko(h) c( le ^SKpoKMaHHHk 

3aKaL|JHHHAk 8 HOBW/Mk Kp(k,A,y), Tk3H Ji,A 3Hre TpaA^ H ^a m8- 
Ba; KOH AH C8 roCTHC , H H( C8 CE 3aKaL|JHHHAH , J^A H/Mk l€ Ha 
BWAH, L|IO H/Mk PWAf- H AKO C( pa3BHI€ ^d.p^kBO A^^^P*^^^"^*^ ^ 
HpH/MOpHK) i^ BAaA^HHKJ rOCHOACTBa AAH , KOH l€ SAKOHk KHAk 3a 

T03H y npkBi€ rocnoAf h y i^apa GTf^ana, Tk3H 3aK0Hk a<* 

«CTk H Ck^H. H KTO AIOEH HTH H3k /MOI€ 3f/MAe H /^SKpOBHHKk 
HAH CpkKHHk HAH KAAyi^ HAH MH r(OA0 MAOBliKk HA KyHAIO, 

BcaK(k) ji,A rpf4,< CAOKOAHW, j^A ra h« ycTaAta rocnoACTBO /MH 
HH Kf^aAHia rocnoACTKa /MH, h l|jo HMk i€ khak 3a(K)oHk npH 

l^apS GTf^jiaHy, TOH H CkAH. H 3a TpkrOKt nOAAWpCKf, KOH c8 

8 BAaAaHHio rocnoACTKa /mh, a cAaHHi^-k, k8a« c8 khah Tpkro- 
R( 8 npkBf rocnoA* h CAaHHi^^k 8 i;apa GTf^^^^Ha, tSa^^h a^> c8 
H ckA^, a HHAf HHrA« A'* Hf k8a^- h ijjo c( np^k /Mtry coKO/Mk 

A^^KpOBMaHE, HAH C( Kii,\( SmHHHAO S GpkKAHYk HAH 8 /V^SKpOK- 

HHKiJ, A'* ce np^k np^kAi^ KyHkc^AW/Mk ^^^^♦''•^'^•^H/Mk H np^kA 

HH^W CSAHIia/MH , H ipo C^AH KSHkC^Ak H HCrOKC C^AHf? HA TO/Mk 

Aa CTOi€: aKo ah kh ne y'^'^'^'* A^RP^^i^^^^HHHk ctobth na 

WH0/M3H C^A^? A*» »€ KO(AkHk) K8HkC8Ak H HfrOBf CSAHf w(hO- 

ra)3H cBf3aTH h api^JK<>th, a*^ ''A* naaTH , 8 l|jo i€ wcSreHk. a 
Aa TOran 3aK0Ha hi€ BOAkHk (noTKopnTH hh) kc^aah» hh baa- 

A^iaL^k. H AKO C( CA8MH C/MpkTk K(0/My) A^KP<>B(MaHHH8) iJ 3(/MAH 207 

rocnoACTBa mh, qjo i€ HcrOBa HMAHHa [ji,A 3a toh he] hma 
nocrta rocno4,CTKo <mh hh K(^[aAHra rocnocTKa <mh hh hh . . 

TKO cy y 3£A\aH roCHOCTBa <Mh], TkKMO A<* CH f, KO/VtiJ rAJ\,A IVH3H 
Ha C/WpkTH [^\i)KpOBMaHHH8. H ^a HHg ^k^SKpOKMaHOiWk HOCHOHO- 
FA AAfiA. H aKO CA8mH rOCHOACTBy /MH , Tf]p€ c« CBarS 3 Ji,^- 

KpoBHHKO/UK, ji,A H/Uk npHnoBC/Uii [na .8. /U^kcEL^a np'krc Tora, 

KaKO A^J CH H3H^8 BCH yV^SKpOBHaHf C H/UaHHI€/VAk CBO»€A\k H3] 3f/l\Af 

rocno;j»CTKa /v\h ckokoahw, no Toae j^a h^w paTiJie ro[cnoA- 

CTBO /V\H. H /UOaiO, leiO/Kf H3K0AH KOPk 110 M(tt( KHTH POCHO- 
;VHHa 3{/UAH CpkHCKOH HAH KOra iV^k CHH]0Kk A\OH\'k HAH W^k 

poAJ rocno^cTKa a\h hah HHo[ro koio, Hiro^Kf ii3koah Kork, 

C(A\yH BHUJf HHCaHHO/U^ Ht MOTBOpMIHS KHTH , hS HaMf HO]- 
TBpk>K;i,«Hy, «KOJKt H <UH H( HOTBOpHC/UO Hpii^rf HaCk KIIBUJH- 

(^K. H ctH c( noBfA(Hi€ rocno;\,HHa i\A3A(iA HHca c( /U'kcn;a rfH- 
Bapa .^. j\,AHh 8 cAaBJHO/Uk rpa^y rocno^cTBa ,uh Kp8ujEBi|i$ 

Bk A^kTO .^ewq(f). H CHfiV\8 nOB«AfHH[lO rOCnOCTBA A\H A\HAOCT- 
HHKk AOrO^fTk N{HaA<l H IlcTapk /K^naHk H HCAHHKk] AIh^O 
H KE^aAHM FoHCAaBk. 

A tergo inanu recenti : Poueglia de conte Stefano, fiol 
de Lazaro, de 1487. a di 9. zenaro. Poueglia de conte La- 
zaro de 1387; et nianu vetustiori: Priuilegio, clie li mercadi 
e comerchii de sale non siano ina in luogi usati. 

Apographum chartac. in c. r. archivio Viennae; aliud 
apographum habes in cod. ragus., ubi etiain haec leguntur: 
MCCCLXXXVl. die 9. genaro, priuilegio de conte La^aro 
de le uxan^e de Raxia. E cod. rag. mutuati suinus uncis 
[ ] inclusa. 

CXCVl. (1387) 6895. 20. januarii. Pristina. 
Vlk Brankovic confirmat privilegia concessa Ragusinis. 

y Ilo /UHAOCTH KOHiHfH a IlAKk BpaHKOBHKk nUUjS Bk CBf- 
AfHHf BkCf A\k , KAKO nOCAAUJf BAACTfAC ,A,^KpOBkHi;H HOKAHCapC 
CBOf rOCn04,HH8 MH KHf3S H/UfHOtUk HhKOA^ r^H^^fAHKra H MkO- 

Ba BaBHHAHK», H ,A,OHfCoujf K HfiUS 3anHcaHHC BfAHKaro rocno- 
;\,HHa uapa GTf^ana, h rocnoAHHk HA\k KHf3k Hf noTKopH , hH 
nanf h noTBpk,A,H ; TaKorf h Kk <uHf ,A,oromc Bnmc pchchh Kaa- 

CTCAf ,/^SRpOBkHUH, H td BAkKk , BH,A,fBk nUCaHHf BfAHKarO TO- 

CHOAHHa /UH L^apa GTf^^ana h rocno,4,HHa mh KHf3a, TaKorf hc 208 

noTKopHYh, h8 naqf h noTBpk^HYk, h weaKOH i$HHHHCMCt : dKO 
C( i>HHHH Kora npa /Merio ^SKpouHaHH h cpLKan, ^i,a ce nocTaRf 

nOAOKHHa Ci>A" A^KpOKkMKH^K a HOaOKHHa CpkKAk, h a<* c* 

np-k^k HHA\H npf, H /k,a e nopoTa AiJKpOKHaHHHS HcroQa aP^- 

>KHHa A^^GpOKMaHe, KOH Ci> IVHkAtSH, HAH KOH Cf A^GpOKMaHf 

Hario 8 HaHKaHH;HEa\k A\fCTiJ: aKo ah o\|'CYOTf wkoh cKf4,<>^Gy, 

KOH C( npf, ^\A nOCTaKe nOrtOKHHiJ ^i^KP^^BHaHk a nOAOKHH8 CpKAk, 
a W^k WHfY3H CKf,\,OKk ,A,a Hf KOAkHk HHE^Hk HOKf KH ; AKO AH 

S3HA\aK» Koio npiJ cacH 3 a^^^P*''*'^^'*"" ? TaKon ,A,a c( ci>A* '^'*ko h 
cpkKAf, noAOKHHa cack ciJ,j,H a noAOKHna ^i^KpoKHaHk; h /i,a h( 

n03HKa CpKHHk ,l,i}KpORHaHHHa Ha Ci^A*^ HHKa/MO TkK.MO Rp^kAi* 

WHtH ci>An«? TaKorf H cacH ^\A c( npe np-k,^,^ WHfAAH3H ciJ4,Hra/v\H, 
A j\a c( H« AASHf np'k/i,k M( np-k^.k [lAkKa hh np-k^A^k K«naAHio ; 

H AKO KOH AOlfKpORHaHHHk KOYHH KOHH, H WHOrAH KOH» 8^^'*'"'" 
CpKHHk HAH CaCHHk, H p£HE : i>Kpa,\,{Hk A\H ( HAH ri^UJtHk, Ji,A C( 
WTkKAkHf A^KP'?'^'*'*"""'^? *^'^*^'^ Hf CKfHa WHOA\i53H KOHIO HH r8- 
Cf HH TaTKf, H8 ra C KSnHAk: AKO Ki>4,f ,l,parO i53(TH CpkKHHi> 
WHOraH K0HI<1, IjJO KS,d,£ ,/^aAk ,A,i>KpOKHaHHHk 3a WHOraH KOHI<l, 

T03H ,a^a /vvy KpaTf, aKonra AHHHora a<^ hc ROAHki$,A,pk>KaTH; h rj\,( 

CTAH( ,A,i>Kp0RHaHHHk Ha CTaHiJ , aKO ^8^,« WHk npkKO CTaAk Ha 
WH0(U3H CTaHi>, Ji,A \\( KOAHk CpkKHHk CTaiaTH KfJK-H«rORa YT«- 
HHra, /l,OKAC WHk CTOH WHk,\,E3H ; H KOH ro,A,f 4,i>KP*5fi^^'HHHk H^,^ 
C TpkrOAAk CROH/Mk HAH C TOyrH/Mk HO TpkrORe\'k nO .3f/l*AH 
/MOWH, KAKO H/Wk ( KHAk 3aK0Hk np^kpf 3A TOH i) RpkKf rOCHOAf 

8 i^apa CTfnaHa, TaKOH j\a H/V\k t h ck,A,H 3aK0Hk; h ipo j\,aa 

,il,8KpOKHaHHHk CpkKHHS CKOf H/V\aHH« 8 Kfp8 , aKO /VV8 3aniiJH 
CpkKHHk, H pfHf : »( Cll /V\H A**'^'^? A^* P*^S ,A,8KpOKHaHHHk CKO- 
WMh REpO/Uk H ,;\,8lU0/Mk , ipo /M8 ( J\At\W /l,OKHTKa , /^A /M8 HAA- 

th; h k8a« h,a,8 ,A,8KpoKHaHf no 3f/MAH no /Mowh c Tpkro/Mk, rj\( 
ra 8KHf riJca hah ra noKpa/k,8 8 ctAe , ,A,a H/VVk naaTH wkoahha, 

4J0 H/Mk 83/V\f r8ca HA-H-/Mk C( 8Kpa,.\,f: aKO A-H-/Mk HE HAdTH 
WKOAHHA , J\A H/Mk nAAKIO til BAKk; H Ji,A H( HAMtTA 4,8KpOKHa- 
HO/Mk 8 TpkrOKfYk 8 /MOWH 3«/MAH ; H KOH C( C8 ;»,8KpOKHaHf 3A' 

KaijJHHHAH no /MOHyk rpa,A,OKexk, th3h j\a 3Hrio rpa,i,k h j\,a 

H8KaK>: TKO AH C8 rOCTHf H Hf C8 C( 3aKa4JHHHAH , jy,A H/Mk £ Ha 
ROAH KAKO H/Mk rOA«; H AKO C( pa3KH6 AP^fc^*^ Ai>KP*>KkHKO 8 npH- 
/MOpHK», 4J0 8TCHt 8 AVOIO 3«/MAK> , KOH ( KHAk 3aK0Hk SA T03H 

8 npkRe rocnoA* h 8 napa GTenana, Tk3H 3aK0Hk ,,\a e h c^ah ; 209 

H TKO CH /\K>RH HTH H3k MOt SttWAt H y\ScpCBHHKk HAH cpkCHHk 
HAH KAajCk HAH HH ^0^6 MACtB'kKk Hd kSHAIO , BCaKH ^A HJS,t CBO- 

BOAHO, A& ra hc ScTaaiaMk ta BAkKk hh KmaAHra hh HHk tko, 

a IjJO HA\k t KHAk SAKOHk HpH ^apS GTfHaHi», Tk3H H Ck^H ; H 

3a TpkroKf noA\opcKf h 3a cAawH^f , aKo a\h Kork noA\oJKt, t«- 

pt KiJAf TiJAf^H /V\Of BAAA^HHE, kS/I,* CiJ GHAH TpkrOEf H CAAHH- 

11,1 i5 npkKf rocnoA* " ^ H,apa GTsnaHa, t^a^^h ji,A Kiiji,^ h Ck^H, 
a HHk4.e A<* "f f^^A^ HHPAf ; h ipo ce npe A\frio coROA\k A^^poB- 

MaHf , HAH Cf Ki>Af yHHHHAO 8 CpKAHYI» HAH 8 /V^SKpORHH KiJ , A<* 

ct npe np'kAi% K8Hci>A0A\k Ai^Kp<?BkHKHA\k H npivA"^ ""X**^ c^AHra- 

(MH , 'h 4J0 c8AH KiJHCiJAk H HtrOBf CyAHf , HA TO/Mk A** CTO« : 
aKO AH KH HE yTfAk A^^KpOBHaHHHk CTOHTH HA T0A\3H Ciiji,^ y ,\A 
t BOAHk Ki5HCi>Ak H HtrOBt cH^Ht WH0ra3H CRf3aTH, A'^'^'^^ HAa- 
TH, l|JO l WCSrtHk. a T0ra3H 3aK0Ha A'» Hf BOAHk nOTBOpHTH 

KcnaAHra hh BAaAaAki^k hh a IiAkKk. h ako ct caShh A^^^poBna- 

HHHS Ck/UpkTk iJ 3{/l\AH /WOWH, qjo t HtrORA HA\aHHia , jy,A 3A 
TOH H(/V\a/Uk nOCAA a IlAkKk HH /WOH KfnaAHrd HH HHk TKO, TkK- 
/V\0 Ji,A CH t , KO/\\i> ra ,\,AA U'Hk3H Ha CkA\pkTH HAH A^^KpORkHKO. 

H A^ H« A^KpoBHaHO/VVk nocHAHora ^,A(iA. H aKo Cf caShh, Tfpf 

Ct CKariO 3 y\8KpOBHHKO/V\k, A*» H/Mk npHHOBE/Uk Ha UJfCTk /M'k- 

cfu^k npC-k^rt Tora, KaKo a** ^h H3HAi5 Rch A^KpOKnaHf h-3-(/Mac 

/MOt CKOKOAHO C H/V\aHHCiMk. A HHCA Ct CHia /UHAOCTk HOBfAf- 

Hi6/Mk rocnOAHHa IiAkKa i> rpaA^ i> llpHipHHt, /M-kcfi^a rfnapa .k. 
AkHk, Bk (A-kTo) . ^stvqe . a to/V\8 /Mhaocthhi^h BAacTtAf Bako- 

BH ToAOpk Xa/MHpOBHKk H flpkHiaKk BOfKOAJ H G/MHAk HCAHHKk. 

A tergo : Poueglia de Viich Braiiehouich de 1387. 

Sigilluin pendens nfnaTk. Ori«in. chartac. in c. r. 

archivio Viennae. CnoMen. 73. 

CXCVII. 1387. ind. X. 9. aprilis. 

Stephanus Tvrtko , Bosnae rex , et Ragusini foedus 
ineunt contra oiunes , excepta Hungariae regina Maria. 

-j- Ek A'kTo .MTns. HHkAHU,Hid .7. A-kTa jKf /M-kcn^a anp-k- 

Aa Bk .^. AI^Hk. CHI€ l€CTk K^kAW/MO BCaKO/MiJ, t0l WJ!^h cTap-kYi» 
Bp-k/MCHk, WAI^ KOHYk H^k HAMtTAfiA , Bk^A^ K'kAa l€CTk CpkAK- 

4aHa AioKkBk, npaBa AC^Kpa boaw, Kp^knnk /U-kpk h TBpkA^ npu- 
a3Hk /Mtrio np-kKHCOKora h S^/MO/KHwra rocnoAHHa rocnoAHH^ 
GTE^ana TKpkTKa , /mhaocthio BOH^HW/Mk KpaAia KOCHkCKora h 

u 210 

cpkncKOra h iviiif h HieroeivYk np-krH^fcYK a na RaaujHiu AWRpw- 
ra ycno/MfHSTHra rocnoAHHa GTf<jsaHa (jana h rocnoAHHa Baa- 
AHcaaea, poA^feTJAra HieroBa, rocnoA^ nAf/MfH^fcTa RocHkCKa, h 
Mirto wnt.HH8 h KAacTfAje h Ajo^^fci^ rpa;i,a /l^SBpoBH^feKa: a chAA 

S IVBOH Bp^fc/MI KOrk CBOHIV/Uk /MHAOCTHIO S/MHOJKH TOCHOAl^CTBO 
HierVUBO H CAaBHW i^SBivCH H CAABH^fc/Uk BivHHkl^CMk KpaAI€Bk- 

CTBa noMTH, H rocnoAHHk B^fcmnk pfMfHH GTt^aHk Kpaak BHUie 
H KOAi€ Bcfc^k cBOHjCK np'krHHYk i€CTk AiOKHiAk rpa^a /y^SKpoB- 

H'bKa, a KO^KHW/Uk /MHAOCTHIO Hanp^fcAa H K0AI€ \Wii( AWKiiTH 
H /WHAOCHiiie \'Wl^« SKp^fcnHTH, Ha BAaiUHU' /WHCAfl^H HkCTH H Bl- 
AHKf CAyjKKf, KOI€ HfrWBiv/Mk pO^^fcTf Al€/Mk A Bftif HI€/M8 TOCHO- 

^hhS Kpaaio rpa^k /V^SKpoBH^fcKk SHHH-fcak i€CTk, a wji,h ctAJH h 

E(ix( JCWKf yHHH^fcTkl H HOHTtH^fcl^ HOCAiJHiHTiv : TWraH pa^H 
B^fcuiHk pCHEHH rOCHO^^HHk GTt^aHk KpaAk H WHl^HHa H BAaCT(AI€ 
H AlO^^fcl^ rpa^a /^yKpOBH-fcKa , ;(WTf1^H H H^Ak^cl^C HOKpHvHHTH 
H nOTBpk;i,'fcTH CTapy AIOKBk H npHt33Hk, WBOH, l|IO l€ H^fcjKt HHCa- 

Hw, i€AHW cpkAku,e WK'fcTOBaujf H noTBpk^^fcuje: a npkBW rocno- 

AHHk lip-fcBHCOKH GTf^aUk TBpkTKW KpaAk H WUl^HHa H PpaAI* 
/^iJKpOBH^fcKk nOTBpkrSlO H HOKp^fcnAyiO CRf nOBfAI€ H CBOKOAf H 
3aKWHC H WR^fcTE, K0l€ CS Ck rOCHOAHHO/Mk KpaAI€/Mk GT(^aHW/Mk 
H UI-HfrOKH/MH pOA^fcTf AH H C np^fcrHW/Mk TOCHOAW/Mk KOCHkCKW/Mk 
H CpkHkCKW/Mk H Ck WntSHHW/Mk H Ck rpAAW/Mk /^SKpOBH^fcKW/Mk, 
a A^» WHfH 3aK0Hf H CBOKOA* H HOBfAIC kSA^^ ^ CBOHWH Kp^fcuOCTH 

TBpkAe; H W4if C( WK^fcTiJi^ rocnoAHHk KpaAk GTtiji^iHk c npa- 

B'fc/Mk CpkAKU,«'Mk AIOK^fcTH, WKApWBaTH H KpaH'fcTH CBOHW/Mk 

CHAiv/Mk H BOHCKW/Mk rpaA»» H np^fcAKrpaA^fcie h AiOA^fci^ h H^fc^k 
KAarw /^yKpoBH'fcKa rpaA<» cSnpoT^fcBk KcaKora rocnoAHHa hah 

HAOB^fcKA , KTO AIOKO K^fc ^WT^fcAk 3A0 SHHH^fcTH BOAia WHTtTHT^fc 

rpaAd ;\8KpoBH'fcKa Boara np^fcAKrpaA^fcie aan aioah BOara KAara 
AiJKpoBkHKora ; h wijif wK^fcTSi^Tk c( rocnoAHHk Kpaak, a<» WHk 

CBOHW/Mk rAABO/Mk H CBOH/MH BAaCTfAH \Wii( HA TWH Hp^fccfl^H H 
nOTBpkA^fcTH, KkA^ AIOKO Wnl^HHa A^EpOBkHKa TWH WAI»^ Hi€ro- 

Ba rocnoACTBa Scnpocfc np^fcAi* WH^fc/Mfu Boara wH^fc/Mki , koi€ 

Wnl^HHa A^KpOBkHKa nOUIAt BOAia nOCTABH 3a T^fc/Mk, H A^ CTBO- 
p-fc nOBtAIO CBOH/Mk HfHaTW/Mk W^l^ Up^fccf JKf HHia H WA^* BCf, l|IO 

i€ HHcaHO 8 wb8h noBfAio, H A<* K> A^ ''PM^ h wnl^HH^fc a^- 
KpoBkHKOH; H wiiif wK^feTSi^Tk c( wul^HHa rpaA^ yVjSKpoBH^fcKa 
rocnoAHHS GTi^iiiHS Kpaaio, aKo c( caShh Bp^fc/Mt, ^a kh wHk 211 

rOCnoAHHk KpaAk CBOHW^Uk rAdBWA\k H CBOHMk BAarWMk, UiWA- 
H^kie/V^k H lU-HfrOB^k/VXH BAaCTfAk/V\H H Ck AI04,kMH H IU-HH)Ck 

H.vvaHixieA^k YWTHvAk 4,o1^h S rpa,\,k yV^SKpoBHHiKk, ^a BiiuiHk 
pjMfHH rocno;k,HHk GTf^iauk Kpaak h BAacTtAuie h aiOA^bie Hfro- 

K-k H HI€rWBO HAiaHHI€ H CBOHyk AIO^,'^ , ^A l€ BOAHk , H Ji,A 
M0H«6 Ji,OiiH , CTaTH H npivKHTH iJ rpa/k,» /^SlipOBHiiKy CBOKOAHO, 
KC3kB0ra3HW , B(3k3aBaBHW, A H3k rpa^^a Ha CBOK» KOAIO CBO- 
KO,V,HW not^H C K/VaCTeAk/VVH H Ck AIO,V,k/VVH H Ck Bck/VVk CBOHAVk; 

H wi|it c( wK-kTSie rpa^k /y^SKpoBH-kKk, 4,a rocnoAHHa Kpaara 

GTf^iaHa H HI€rWBf BAaCTfAJ H AIO,V,H CTi\ef,( H np-kKHBaiolif 8 

rpaA^ yV,yBpoBH'kKS aP^^^^^th h noMT-kTU npHraTtAkCKH h Kpa- 
H-kTH c npaKora cpk,v,ku,a cSnpoTHvKk cKaKora rocno,v,HHa h hao- 

fiixKa, WCTaKHBklUJ H Ck\'paH'kBkUJ« K^kpb! H MkCTk U/Vf/VVfHivTf 

HaiUf rocnorf Kpa-vH^f AVapijK- iJrpkCKt u Kfctp« ^OKpa ycno/VveHy- 
THia rocnoAHua KpaAra AwBi^uja, c owB'k/vv«H 3aK0HW/ivk h wB^k- 
TW/Mk : aKO K'k c« Bpii/VVf caShhao , Tjpt rocnorra AVap^kra Kpa- 
AHii,a yrpkCKa K^kaa i? ckoio wKAacTk u cKOKo,.v,Ha, T(p( kh Tupa- 
aa BO/vra ucKaaa rocnoAHua Kpaarj GTc^ana, i|ia Kork 8nacH, a 
y WHOH Kp^k/vvf rocnoAHHk Kpaak GTt^auk h HieroBH BAacTfAt 
KHvau 8 yVji^KpoKH-kKy , Tk4,a c( WK-kTyit-; wnftHHa A^(^P<>Bi»^Ka 
rocnoAHHS Kpa/Vio GT«<|iaH8, ,A,a avS np^knoK^k, h ,A,a /m8 ,\a poKk 
upaBk H noAWKiik, KaKo a»? pWKa /Vvo/K< wuk rocnoAHHk Kpaak 
GTf^auk notiH, ki3/V'kcTH H3k TpaAa /VjSKpoBHiiKa , r^.Hj aioko 

HI€/VVS rWA^k K^Af j H Ck BAaCTEAk/WH H Ck AIOAk/VVH H C H/WaH^fc- 

i€/vvk Hi^roBii/Wk CAOKOAHW H Kf3k3aKaBHW ; aKo AH K^k uauia 
rocnorra AVap^ka k8a^^* cKOKOAHa h 8 ckok» WKAacTk , KaKO i€ 
pcMCHW, T^kpaaa, HCKaaa rocnoAHHa Kpaara GTf^aua, H«ca Kork 
^nacH , np^krf Hcro ah K^k wuk SA^k^Ak i$ /^SKpoBHiiKk , h hc 

KSAf^^H WHk 8 /ijSKpOBH^kKiJ, TkA^H iUUt^HHa H PpaAk yV,8BpOB- 

uivKk A'* "'t AP'»'*^'*H*» npnraTH i> rpaA^ rocnoAHua Kpaara GTf- 
^jsana Boara Hi€roBf BaacTfae h aioah BOAra n^k^k H/wan^ki^ c8- 
npoT^kBk HkCTk H B'kpf rocnorf Hame uAC/wtH^kTC KpaAHi^£ A\a- 
piii^ yrpkCKr ; h wiiJf wnt^uHa rpaAa ^/VjSKpoBH^kKa WK^kTiJi^Tk 
cf , H A<* H/wa H A<* AP'^'*^^ rocnoAHua GTf^aua Kpaara 3a cBora 
cpkAkHanora u HaBaamuora npuraTfAra wnaKOH, a^ H^kicAHora 
HHora npuraTfAra hc UAvaioTk Ktl^cra h cpkAknan^ki^ra wa"» Hi€ra, 
h ^A uii 3a i€ahS HHora HAOB-kKa npura^Hk he npo/W'kH(, ne wai»- 
aShc chi€ npHrasnik rocnoAHHa GTC^aua Kpaara, h a<* "'k sa 

14 * 212 

/UOAhBS H-fe 3a 3AaT0 H^k 3A H/uaHHi€ cerdH CB-kra H^k 3a kow 
awBO Gora3Hk Boara iVBHiTf Boara yi^api ne WAi^niJcTH rpa^\,k ^8- 
RpoBH^kKk npHid3Hk BivLiJHh ptHfHS rocHOAHHa GTt^aHa Kpaara : 
TaKore ce WKijTSie rocnoAHHk GTfi|iaHk Kpaak 3a BCf sivUJHk 

pfMSHO Hf W^l^nSCTiiTH H^k WAI^A^HHT-k C( WJi,k HpHra^HH /^S- 

BpoBH-kKa wHaKOH, KaKO i€ 3ropa peheho, ckYpanfHa B^kpa h 
MkCTk Haujf rocnore n/\EAiEH'kTe Map-kie Kpaannf i$rpkCKf. 

Apographuin chartac. saec. XIV. in c. r. archivio Vien- 
nae. CnoMeH. 17. 

CXCVIII. (1387) 6895. 

Vlk Brankovic. 

IlHca c( noBfa^kHkiie/Wk rocnoAHna BakKa Bk A^^Moy cb«- 
Tw^k apkYWCTpaTHTk MuYaHaa , raBpiHaa npH rocnoAHHHi h 
oyMHTeaH ckiBkUJH/Uk naTpHapck K\'pk G^pt/wk, rtlcTO jks B^k 
TOPAa .^8wqe. UHca c( poyKoio rpiiUJHaro HHOKa HuKOAH/ua, 
MpkHtTf H IlpHraKa. 

E libro manu scripto jnonasterii S. Pauli in Atho. D. 
Avraajn. Onnc. 74. Cb. Topa. 117. 

CXCIX. (1388) 6896. 26. martii. Stip. 

Constantinus doniinus. 

Subscriptio : Bk XpucTa Eora rocnoAi» KocTaAHHk. 
Origin. in mon. Russorum. D. Avraam. OnHC. 78. Cb. 
ropa. 143. 

CC. (1376—1389). ind. II. 16. maji. Pec. 

Spiridon, Serborum patriarcha, confirmat donationem 
factam ab imperatore Lazaro monasteiio Zdrelo. 

IIOHC^KE npHHAf Kk C/UHpCHHIO /MH MkCTH^kHUJHH Kk HHO- 

uHvYk cTapkii^k K\-pk rpnropHH h ck cboh/mh B/^aroroB^kHHki/WH 
HHOKkl , npHHCCC »C{ H MkCTHOE HHcaHHie ca/UOAPi^^U<* RC(ie 

cpkBkCKkii6 3E/UAI6, rocHOAHHa KH£3a Aa3apa , noBEA-kBaie h 

/MOAf C/MHpEHHie /MH , WKO BAarOCAOBH/MO A^t^^^J «fW l€JKf BOJKk- 
CTBkHOie H BAarOnpHI€THOI€, leJKf CkTBOpH l^pkKOBk WTk OCHO- 
BaHUra Bk /M^kcT^k pCKO/M^k/Mk ^KaP*'^'^ BpaHHHEBCKOAAk Bk H/Mf 

npiiHHCTkiie BoropoAHL^f cBJTara cBtTHYk, npHHEcc :k( h ^ph- 

COB^Ak rOCnOAHHa KHf3a, lerOJKf CkTBOpH l^pkKBH TOH, WKW 213 

fi^A tKrMJ!i,AiW^ H ^V^Y^^"^"^ BrtaCTHK» nOTKpkAHMO, l6AHKd CHk 

Bk HEMb npHAo^KH H saHHca utpbKBH TOH np^kcBeThJie EoropoAHUc 

HtAPt'^'^^'^'^'^* npHI€/Uk ;KE C/UHPEHHI€ MH nOB(A'kHHI€ H MOA£HHie 

caMOAPi^^KaBHdro rocnoAHHa KHcsa Aasapa h sroBopHBk cc ck 

BCk/Uk CkBOpO/Uk CBETyie H BEAHKkll€ HaiJJEI€ l^pkKBH, HpkB^kie 

eAarocAOBAi;ai€/Uk EoroiJroAHO x^^<!> i€rw, BrtarocAOBEHHi€ ^a 
i€CTk Ha ^o/woy np^kcBETkue KoropoAHi^t, h ^a he np^kcTaHtTk 

CAA&A BOHtHra H HO Hf/V\k rOCHO^VHHS KHES^ H rOCHOH^AH KHf- 

rkiHH H MCA<>'^^i^ ^X^ A'^ B-kKa ; no CE/V\k noBEA^kBa h sanp^kipa 

C/UHpEHHI€ /UH ;\8)C0BH0I0 BAaCTHIO, H /UOAH, l€ro>KE BOrk IVnpaB- 

4,H no rocnoAHH^k khesh rocnoAi^cTBOBaTH Bk 3E/U/\h cpkBkCKOH 

HAH CklHa l€rWBa HAH WTk POA*» l€rWBa H/\H KOrO AIOBO H3- 
BOAH BOrk, HE HOTBOpEHHS H HE WTkE/UAI^/W^ BklTH HHHECO/U^, 
l€AHKa CE 3anHCaUJ£ H i^TBpkAHUJE "6 MkCTHO/Uk l€rW YPHCOBSA^k. 
KTO AH CE OBpEL(JETk H 4,pk3HETk OOTKOpHTH HAH WTETH HAH 
np-kAOJKHTH Bk WTkMSHC^^EHHI^ MTO AHBO WTk ^O/UOy Hp^kcBE- 

Tkii€ BoropoAHUE , i€AHKa CE npHAO^KHUJE H 3anHcaujE, (h) no 

TO/Uk Y«>4J«Tk npHAOJKHTH HAH WTk KTHTOpk HAH WTk BAdCTEAk 
HAH WTk KOrO AHKO YPHCTHiaHHHa, TaKOBklH ^a l€CTk UpOKAETk 
WTk rOCnOA<* BCEAPl^JKHTEAra H WTk np^kcBETkll^ BAa^^klMHIJtE Hd- 
IUEI€ BOropOAH^E H WTk CHAkl MkCTHArw H >KHBOTBOpEl|jarw 

KpkCTa rocnoAHia h WTk .kT. CBETkiyi^ anocTOAk h WTk .thi. 

CBETkl^k OTkl^k Bk HhKEH H WTk CBETklYk CEA^t^HJCk CkKOpWBk 

npaBocAaKHkiYb, h MECTk lero ji,A K^AfTk ck Hio^oio h ck 
pacnkHkiuH/UH rocnoA<i h pEKkiuH/UH: KpkKk i€rw na uack h na 

MEA^kY»» HaUJHY^ H WTk C/UHpEHH» MH HpOKAETk Ji,A l€CTk Kk 
CE/Uk K^ku^k H Kk KSA^ipEiUk. KH^^k H<E CMHpEHHI€ A^H 3anHCaH0 H 
«TKpkJKAfHO rOCnOAHHO/Uk KHE30/Uk OHOA\S /U^kcT», pEKkUIE l^pk- 
KOKk np-kcKETklie KOrOpOAHHE, Ck CEAkl H Ck AIOA/UH Ck Bck/UH 
BEAHKkl/UH H /UAAkl/UH MkCTHivHUIEA^S Bk HHOH^kYk CTapi^y K\-pk 

FpHropHto cHHauTS H i€rwBy/Uk Kaa^rEpw/Uk, cTapki^k ko K\-pk 

FpHropHH CKOH/UH KaaSrEpkl nOTp^^H CE W Kk3AKHH;EHHH H 
Ck3A<}HHH \pAiViA TOrW H W HH^kY»^ KEqjE)(k Ck HO/UOljJHIO rO- 

cnoAHHa KHE3a Aa3apa, ^a raKW^KE ^aak /u8 i€CTk oua Kca ro- 
cnoAHHk KHE3k i€/u8 H i€rw KaA^rEpW/Uk H 3anHcaAk H 8TKpk- 

AHAk, no TO/US 0Kpa38 H C/UHpEHHI€ /UH 3anHCa H 8TKpk4,H 
0H0H3H U^pkKKH Ck Kck/UH , l€AHKa HHUJE ^PHCOKi^Ak rOCn04,H- 
Ha KHE3a, J!^A l€CTk CTapH» K\'pk PpHrOpHIO 3a JKHKOTa, H n<> 214 

HirOBOH ChMpkTH Ji,A l€ K<\/\i5rtpWMk , KCH ci? C( nor0^HAH 
lU-HH/Mf Kk OHOAAk /WkcTiv ; H Ji,d HC KS,\,f WTk HH^A'^ Hri5A\«Hk 
Bk /WkcT^k TO/V\k TkKMW WTk Ka/XSffpWKk l€rOKkl\*k , KOH C8 Cf 
TH nOTpSA"'^" i " A'* nHvCTk KO/\kHk /V\HTpOnO/\HTk /wkcTa Toro 
HAH LlpkKOKHHl^H ITO 3aKaB/\ta TH HAH OCKpkGaraTH HrS/UfHa H CS- 
LfjS T^ KpaTHIO HH HECO AHKO HH 3a /V\a/\0 HH 3a KC/\HKO KpO/Vvli 
HO/MfHa H OKAaCTH ^.yyOBHf, Hk ,\A l€CTK BOAkHk CTApkl^k K\,'pk 

rpHropHH, tiKW^Ki (Rk) YPHC0Ki>Ak iiHUJ« rocHO^HHa KHf3a Aa3apa ; 
no TO/v\k A<» c^ BOAkHa KpaTHia rpHropHi€Ka ocTaKmaM ck Kck/VVH, 
i€AHKa 3anHcaHit ce (Kk) Ypnc»'"^^^'^"- »• w cH\-k /vvoaio, 3anp'ki|jaio 

/l,i>\'OKHOIO KAaCTHK», i;aKW>K{ W KWIIIf pCH{Hkl\'k, CH/V\k HtHOTBO- 
peHO/Mk BklTH: KTO AH HOTKOpH HTO AK»KO WTk CHyk, A^\ l€CTk 
HA Hf/Mk BkllHf nHCana KAtTKa , H WTk C/MHpeHHta /\\H J\A l€CTk 

npoKACTk Kk c(A\k B'ku,'k H Bk K^.vSnif Mk. H^BivCTHarw pa^H 
8TBpk^KAfH"*3 '^^^ h3aoh;h C/v\HpniHi€ A\H, H 3anHca H noAi^HHca 

A-kTO . ^8WH3. HH;k,HKTHOHa .B., /VVkctUa MAUX .Sl. J{,hilk. H 
ritKH WTk pO>K;i,kCTBa YpHCTOBa . ^Ay\u . 

Gn\-pHAWHk /VVHAOCTHIO K0^HI€IO RaTpHapYI» 
GpkGAI€/Uk H npH/UOpHIO. 

Ex arche^rapho, qiiod servatur in inonasterio Zdrelo 
seuGornjak in Serbia prope Po^arevac, publici juris fecitJ. 
Vujic in nyxeui. iio Cepoin. 73—76. P. J. Safar. Wiener 
Jahrbb. LIIl. Anzeigeblatt. 15. Nos textuni restituere 
conati sninus. Nota annos 6857 et 1455 male se habere 
iiieuria })rioiis editoris : nos annos 1376 — 1389 posuimus, 
priore enim Spiridon factus est patriarcha, posteriori La- 
zarus diem obiit supremum; indictionis prioris editoris ra- 
tionem non habuimus , timentes, ne hic quoque error lateat. 
P. J. Safar. annuni habet 1455. 

CCI. (1389). 15. junii. 
Stephanus Lazarus, Serborum imperator, moritur. 

M'kc«U.a VSHia . «1 . Ji,hHh np-kcTaKH Ct KAarOMkCTHBIH KHf3k 

Aa3apk. 

E Vukii typico chilandarensi. 215 CCII. (Post annum 1389.) 

Stephanus Lazarus , Serborum imperator. 

Bk XpHCTa Kora BaarcB^kpHKiH h npiiRWCOKKiH KAaro^pi»- 
JKaBHKiH CTf^aHk KHOb Aasaph KckA^k GpkKAfMb H noA^^HaK- 
CKH/Ub cTpaHa/Mk rocno^V""**' 

Inscriptio monumenti ejus in Ljubostinja. J. Vujic. Ily- 
xein. no Cep6iH. 106. 

CCIIl. (1390. 9. maji.) 

Nobiles Ragusii Vlk Brankovic et dominae Marae et 
eorum filiis Gregorio, Georgio et Lazaro promittunt se 
eorum deposita accepturos et ipsos in urbem suam receptu- 
ros esse. 

-{- Bk H/v\f wTkna H cHHa H cKfTaro A^V*** WKivijjaKa/MO ce 

MH BaaCTCrtt rpaA^ y\8KpOKIIHKa : KHf3k HHAPtra CHHkHSAHKk, 
HnKOAa McHkMfTHKk, MaTtH ^KSprOKHKk, NHKO/\a ri>HAi>AHKk, 
A^Ka BSHHKk, IlETpk CapaKOKHKk, /KiiHk GopKOHtKHKk, KaH/UC 
rSHfTHKk, BAKk BoKaafKHKk , flHAP^fcra BAkM£KHKk, AaA\knp( 

MplvBHKk rocnoAHHS BAKi? BpaHKOKHKK» H rocnoPH A\ap'k H 
HH\'k CHHOKO/Wk rpkrypi) H Fioprio H Aasap^ H APi^roH A^tHH? ko- 
H^k Tf H/uaTH , Kk rocnoA^ Kora KCfAPi^^HTtAa h npkHHCTiJ 
iro iWATifih. KoropoAHHi? h Bk cha8 MkCTHaro h JKHBOTKopfi|jaro 

KpkCTa YpHCTOBa H .b1. Bpk\-OBHHYk anOCTOAk H BCfy»^ CBfTHY»^ 
H>Kf WTk K^kKA KoriJ iJrOAHKUJHjfk , HO TO/V\k H Kk Ji,iilU( HAlUt 
BHUJt pfHfHHX^k BAaCTfAk, KAKO J\,A C» HOCTaKH POCnOAHHk BaKk 

H rocnora A\apa h hhyii cHHOKf noKAaAK, koahko HA\k AP**''^ 

K8At, y HaCk, H A*» C^ HHA\k KOAHH 8 KCaKO Bp^k/V^f bSfTH FA 

wji,h Hack, H A<» Hf ckTBOpH/WO wBaKOK^ noKAaA^ HHfAHora 

ASKAKCTKa, HH Ji,A PA A^'V\0 HH0A\i5 KOA^^ TkK/WO rOCnOAHH8 
BAKy H rOCnOTH Map^k H HHX^ CHHORO/Wk, HAH WHH KO/MS pEKiJ; 
AKO AH BH AOIUAO A^ TOrAH Bp^k/MtHa , 1\1A KOFk H( A<*H , Tfpf Hf 

83A\0JKf rocnoAHHk BaKk aPi^^**th 3f/MAio cpkncKiJ, Hi5 ra h>ka«- 

ny iJrpH HAH T8pHH HAH TKO HHH , ^A /MH HpH/Mf/MO rOCHOAHHa 

BAKa H rocnorio A\api$ h ti»X^ A^U^ ^ hhyk ph3hhi;8 8 naujk 
rpaAh Ha HaujOH B^kpf Bf3k BcaKf c8/MHf, koahko Kora roA^ wjs,w 

HaUJHYK HAf/MfHHTHYk rpariaHk, H A^ Hf CkTKOpH/MO HHKOf Ai5- 

KaRCTBO HAH Kf3aK0HHf w rocnoAHHiJ BAKiJ H rocnoPH A^ap^k h 216 

W HHJCh J!^tU,i H W HH)Ck ()H3HHI^H H W ttH^h B.'kfH\li^hy TKO UJ-HH- 
MH BSA^) H ^^' "•'X'^ H/WaHHK», H HHKk^H J\,A Hf CKTBOpHMO /WH, 

i|JC> f np'b3 EOAW rocnoAHHa ElAKA h rocnort Maapc h Hnyk xk- 
Hf, w hh)ck rAaBa\-K h w HHyK H/uaHHio; h aKO kh ^omAa H^kKora 
cnaa na rpa.A,K na HaujK, ijia kopk he a<*"? np^k/wa mjaxk he kh- 

C/MO MOrAH KHTH , HAH SrpH HAH TypU,H HAH TKO HHH, H SCHpO- 

ce HH rocHOAHHa IiAKa h rocnono A/VapiJ h HHyK a*U^ m ""V* 

H/UaHHC, 4,a H\h H( J^AiWO HH{;V,H0/W8 HAOK-fcKS Ha CBfTS , aKO 
KHC/UO yi^OKHAH HH/MH BKCK CKbTK ; aKO AH HH ^8^« A^ TOAHKf 
yCHAOCTH , KAKO H£ KHC/MO /MOrAH ^MHHHTH , ,/»,a C/MO CBOKOAHH 
A\H H WHH C Ha/MH , A /V\H HpKBO TOra Ji,i\ WTKHpaTH/MO POCHO- 

AHHa Baka h rocnorw Maapy h hhy»* A*U^ " HHyK H.uaKHE, h 
TKO uj-hh/MH kSa^J, ka/wo p£Mf rocHOAHHK Bakk, cbokoaho, h 

ipO /MOJKf A\0 , J\A l\\h WTKnpaTH/MO, H HHKK,\H ^\A Ht HO/MH- 

CAH/MO H-kKoe 3A0 HAH HHjKOf aSkabctbo w rocnoAHuS BakS h 
rocnorn Maap-k h w hh^k x^^» " w hhyk H/MaHHW, hh j\,a 

CKTBOpH/MO KOf 3A0 W HHY»^ ? H ipO Hli HH/MK yOTf HHI , W HHY^ 
rAaBaY»» H W HH)Cb HA\aHHIO, HHKKAH Ji,A Ht CKTKOpH/MO, aKO KH 
HH KKCK CbHvTK POBOpHAK, J\A ShHHH/MO HHvKOe AiJKaKCTBO H Ht- 

HpaBAi^ HAH Kf3aK0HHe w i'AaKf rocnoAHHa IiAKa h rocnort A\aa- 

Pf H H»X^ AtU* " ""Y'* H/MaHHIO, A^* H« npH/Mf/MO HMKO/My Ha 
CBETK 3a T03H , l|JO K( KHTH Ha IIH\-K 3A0 , HK Jk,A HYK TAKOSH 
CKKAWAfiMO KOAHKO CA/MH C«Kt H CBOH rpaA^ TOAHKO rOCHOAH- 

Ha BAKa H rocHorio /l\aap8 h hh\-k a*H^ " HHyK H/MaHHE h T^kjc- 

3H, TKO UI-HH/MH K^A^ 7 BCaKO/MK HpaBAO/MK H HCTHHO/MK K«3K 

BcaKora Anii^KOAtra ^^/Mhuiaihhm h A''^'^^^? " aKO 8cyok« , a^ ch 

CKTBOpH i;pKKKBK HO CBOWH B'kpf , CBOKOAHO. H AKO K«/MO /MH 

BHHie iincaHH BAacTtAt H naiuH nocAEAnn np'kcT8nHTH ipo wtk 
KAfrBf WA»^ BHiuf iiHcaHHYK rocHOAHHS IiAKi) H rocHom Maap-k 

H HHjfK A^fenn H HH\-K H/MaHHKt H HHYI* B-kpHHiMK, A'* HH yKHK» 
BHUJf HHCaHf KAfTKn 3A« H BK Ki^A^^''^'^'^ B'ki;f, H J\A C/MO WTAS- 

MfHH T'kAa rocnoAHa , h ji,A C/MO hphhtihh k IIioa« h FlpH, h k 
T6/MK, KOH pacneujj rocnoAA, n pfKOUje: kpkbk tro ha nacK u 

Ha HtA^X'* naUIHJCK aA\HHK. U CHK03H lipHt IIOCKAHHKK rOCHOAH- 

na IiAKa, KaKO ipo ( 3anncaAK rocnoAHHK Gakk BAacTsAO/MK rpa- 

J!l,A yV,yGpOBHHKa, A^ T03H BpKUIH rOCHOAHHK EaKK, AKO KHUJC 
Hf i53-MOJKf. 217 

A tergo : Copia de la poueglia de miser Volch Bran- 
coiiich MCCCLXXXX. die VIIJI. ma(?io. 

Apographum chartac. in c. r. archivio Viennae. CnoMeH.76. 

CCIV. 1391. 15. aprilis. 

Belijak zupanus et Radic vojevoda Sankovici Ragusi- 
nis tradunt zupas Konavlje et Vitalina. 

Ba HA\6 WU,A H CHHa H CBtTOrd A^X^ aMHHh. Bd A^fcro pOJKIi- 

cTBa YPHCTOBa .M. H .T. H . fi, . ^.«cTii H .a., M^fccf^a anpH/\a 
,\aHk .fl., a cf BcaKO<ui$ haobHvkS caAHUJHt/ui» h hocaIj KSAi^" 

ipC/US 4,0 B^IvKk KHvKO/Wa HaRivlllSf/UO BHAHkE H BH^HkHKI HA- 

/MfTkio cHOAAk HOBfAO.uk H aanHCAHkt/Uk , KaKO Hv jKynaHk 
Ii^kAk^kKk H B0fB04,a Pa,\,HMk, KpaTk /UH , GaHkKOBHl^H no3Ha- 
c/uo Ka hcthhS no cTap^kyk RHC/U^kYk h no CTap^kyk na/UfTapHvYi»? 
^i.oKp^kYk A8,j^fYk, koh cy nyAH wai* fA"<>''** koaHvHA a<> AP^''<>'''* 
h no B^kAyipHvYk KikAivsivYk h 3/\a/U{Hk..( : na HauTaTlv npn /uo- 
pH ecTk KHAk rpaAK CTapn /i,i>KpoBHHKk noAark jKyne KonaKaAk- 
cKf, K0H5A\y rpaA^ npHCToiime >K8na KonaBaocKa, h KHvUie /U^ 
HAi/UfHHTO Ta HiiJna h ap^''* 3fA\kAf H /uHvCTa, N KaA^ ce oHk 
cTapH rpaAiv pacS h oniJcT^fc, Tk^a rocnoA/» paiukKa h Y^^wkCKa 

y TfH AHH KpHBHHO/Uk nOCfcAOUJf H HO CHAH 83(UJE KOHaKaAkCKS 

^KynS H AP^''^ /U^fccTa Torau rpaA<» , h TaA<» rpa^fcuf noHAOUif y 

TBPAO /U^fccTO, H 3HAaUJf rpaAK y\SKpOBHHKk, KOH fCTk H A<*M<»Ck 
KOH;kO/Uk /WHAOCTHIO UOHTfHk H CAOKOA^^Hk, WJi,h KOHyk A^A" 

cTapora rpaAa fc8 ce poahah h HacAicAHAH KAacTfAt rpaA<» A^~ 
upoBHHKa; a ca^a 'fc JKSnank CivAkidKk h bo{boa<i PaAHHk npo- 

/UHCAHBIUC. (0( UpaBO H A^^CTOHHO KTk ilBCaKO/Ui> BpaTHTH H 
AaTH CBOK» UpaBk H CKOIO KaipHHi^ UAf/UfHHTy CTapS, H no3HaB- 
mt MTH H CAS>KkK«, KOf rpAAI^ AyKpOBHHKk Ba3kAa fCTk i5MH- 

HHAk rocnoA'k paujkKOH h KOcaukCKOH h Y<^i^<v\kCKOH, a HaBAaipk 

liaUlf/Ui^ WU,ii GaHkKy H KCfc/Uk Uam^fcAAk pOAHTtAf/Uk, H 3Ha- 
lOl^C AIOKkBS H npH^fc^aHk, KOIO HAmk WTai^k GaUkKO H HauiH 
CTapH H /UH H/Ua/UO H H/UaAH C/UO 3 rpAAO/Uk A^^GpOBaHkl^Hv/Uk, 
\-OT'fcC/UO HH/Uk KpaTHTH H A^T^H HHYk KaLjJHHkHO H HAf/UfHHTO, 

KAKOHO (CTk Bp^fcAkHo H upaBO , H ca^a IVA^^ A^^H^^"» nanpHvAa 

AaCk/UO H nOTBpklOf/UO H CHW/Uk nOB(AO/Uk 3anHC8{/U0 S B^fcKk 
K'fcKO/ua wntiHHH H BAacT(Af/Uk ppaA^ /^SKpOBHHKa ^Ki^ni^ KOHa- 
BaAkCKS H 3k ^OAkHO/Uk FopO/Uk H rpaAd GoKOAk, KOH t 8 HOH, 218 

H Bca CfAa H Aiiji,» h 3(MhM H ropt H naiut h boac h mk^hhc h 

AOjfOTkKf H BCe, l|JO npHCTOH H^SnHi KOHaBaAkCKOH , H CA Bkck- 
<V\H A\f'fcA\H H rpaHHHa.MH, KOe cy C Tp'kKHHfa\k H C BpbCHHt^Uk 

H ;i,0/i\«f H rpaHHu,f 4,paMf RHMkKf H ^o np-kAkrpa^^k-fc ^SKpoBaMk- 
Kora H 4,<> a\opa na HanTaTk h OKoao, KaKO e onkTtKAo /wope, j\,o 
Aloa^HkTa; h oi|Jt WHaKoe A^if'"*^ " noTKpkiOf/V\o cfaa h 3M\kAe 
liHTaAHHf 4,ocBOH\-k A^fk H rpaHHi^k H ,A,o /Mopa ^o npHCTaHH^ja 

A\0Ai5HkTa H C OTOKOA\k, KOH npHCTOH BHTaAHHH, Ha HMf 

/WoASHATk, y KOfH ^kShH; KOHaBaAkCKOH H 8 rpa^,^ H S Av^kcTa 
BHiUf UHcaHa ca^a ^KiJHy GopkKOHfBHl^y h naAkKi> rSHkASaHtiS 
noKAHcapoA\k ^i.SKpoBaHki^^kmk a\h H^^nauk E^kakiaKk h BocBOAa 

PaAHMk WKf1saC/M0 C( HaUJO/Mk BlvpO/Mk H KAfTKOA\k HH^Kf HHCa- 

HO/Mk nocTaBHTH ( 8 AP^^^Ri» H H WKAacTk H i? rocnonTKO, Ka- 
KOHo a HHYk KaqjHHkHi^ nAC/MCHHTi», whI^hhS h BAacTfAH rpa,^a 

y\i>KpOBkHHKa H HHA\k H3k/k,aTH H HH^k p8Kf H ^ OKAACTk H CTpa- 

jkS rpa,i,a Gokoaa h Kkcil Buujf iJHHcaHy ^KiJny KOHaBaAkCKU h 
KHTaAHHkCKiJ, ^,a ci5 KOAkHH BAacTfAf H onf^Hua ;v,i>KpoBaMkKa 
iJHHHHTH H cTKopHTH H rocno,A,oBaTH rpa,,\,k H HiiJnS H /M^kcTa 
RHUJc nHcana, KaKo cboe npaKf h BAaijJc KaipHHc, KaKOHO /Mori^ 
iJHHHHTH wjs,h CBora CTapora BAa^i^auk-k h js,p:kar(', h oipe c« 

0Ef1^aBa/V\0 Wnt^HHH H BAaCTfArMk ,A,yKpOBaHkK'k/V\k CTBOpHTH, 

4,a HarAaBHTH Ai>4,Hf h koah wai» /Ki>na npucerS HH\-k B^kpoMk h 

,A,i$UJO/Mk H KAfTKO/Mk, J{,d rHjS,^ B^kpkHH Ont^HHH H BAaCTtA£/Mk 

^^^epoBaHki^^k/Mk: h aKo kh hc T^kau KOHaB/\aHE h BHTaAHuaHf 

npH/MHTH 3a rOCHOUTBO A^I^P^^BaHkKO KOAa Hf KHTH nOCASUJHH, 
AAH a K0£ AIOKO Bp^k/ME AKO KH C( W;k,kBprAH H HE KHAH B^kpkHH, 
,\a H^k /V\H T^kpA/MO H H/Ma/MO KaKO HaUJf HtnpH^kTfAH H KaKO 
HaUJE BAaL|Jt HfB^kpkHHKE, H BCOA\k HaUJO/Mk CHAOMk WKpATHTH 
Hjfk H n04,kKHTH nOAI» rOCnOl^TBO H WKAaCTk 4,i5KpOBaHkKi> ; H 

wipe WKf1^aBa/M0 c( ohI^hhh h BaacTfAf/Mk rpa^'» /l,8BpoBHHKa 
HiJBaTH BOAa WKapoBaTH H KpaHHTH JKiJniJ H rpaA»^ GoKOAk H 
AvkcTa BHUJf nHcana W4,a BcaKora 3Aa , wji,h cHAt, Ta/k,kKf h 
WAh BcaKora rocno^^Hua h BAacTfAHHa boaa tko aioko HHora, 

KOH KH yOT^kAH HO/MfCTH KOAA 83fTH 'A^Hnii ROAA rpa,A,k HAH iWk- 
CTA BHUJt nHCaua BOAA HHA\k KOf AWKO 3A0 BOAA iptTiJ 8hHHH- 

th; h wi|J« c( wK(1^aKa/M0, al^f kh koh naujk HAOB-kKk Boaa WAd 

HaUJC 3EMkAf WA^lUJaAk TCpC HOUJaAk BOAa npHCEAHB CE CTAT H 

KonaBaAkCKS jkSuS aan 8 BnTaAHHi^, js^a ( BOAauk hohth, a /mh 219 

ilH HaUJK HAC»R'kKk ,\A H( RpaHH^MO HH 3AC ShHHH/MO T0M8H H/\0- 

R-kKS ; TaKOf aKo kh koh HAOKivKk wj\h KonaKAH KO/\a WJi,k Bh- 
TaaHHf uvvamaAK, Tep? c( npHCCAHAk h noiuaak H nauiS 3f/Wkai>, 

WKClsaKaiO C( ,i,i>KpOKkMaH6, J!i,A H( KpaHt HH 3/\0 i>HHHf TO/V\yH 
HaOK^kKi». H KCf/Wy KHlUe HHCaHO/WiJ npHCTaUlt H nOTKp/l,HUJf Ha- 

luc rocnoe h ji,fiAr(A) Ha(uja) cfCTpa h naujk CTpuL^k ^KSnaHk Ppa- 
ji,Q>( h R8,\,«/\a h OaHkHHHk, Haiua KpaTkii, 3a cJKf h 3a cbok> 
,.\'ku,i> H 3a noca^k^iVkHt Rck^k uack h rch uaiuH RaacTMf, a na- 

R/\ai(JHTO A\H,\f TyKAIKORUl^k H CROH/WH CHHH H BpaTOt Pa^O- 
HHl^k CROH/WH CHHH H OT^knKO Q^pOfRHl^k CROH/WH CHHH. WljJk 

3a uocTpkHEHkE iJcfra KHUJf HHcaHora i» pSut /Ki^Ha OopkKOHt- 
luil^a H IIa/\kKa PiJHk.vSaiil^a , noKAHcapH ont^HHH A^^Kpc^BaHkKOH, 

/WH K-kAK-kKk H Pa,\,HHK Ca RC'kA\H RHUJf HA^HIORaH^k/WH Ha CRfTO 

iiHC/Wo YpHCTORa «(RaHtifAua 3 A*>Kp)f ROAf H c npaKa cpna tc/wo 
npHCfrAH HauiO/WK R^kpo/Wk h ,A,i5ujO/Wk h naujfra WTkna h po- 
AHT«Ak Ha(uiHjCk H c^KtT^kA^k lOpkf/Wk H ap\-aHkrf /voA\k AVHYau- 

AO/Wk HaiUHA\H KpkCTH'kA\H H/WCHH, Ji,A CTROpH/WO H CRpUJH/WO H 
TKp,a,H/WO iJRCt nUCaHO y CHOH HOKf AH , H Ji,A HAIUA A"'V* " HaUJH 
ROCA^kAkHH H HaUJH RAaCTfAf H RCAKH HaUlk HAOK^kKk CRpiUH H 
HE CM(T( CH( HHCaHkC, HH TKO Ai^BO HHH rOCHOAHHk HH HAORivKk, 
TA^k /WOp£/WO /WH C(ftH , A /\\H KHU1£ nHCaHH A^l ^( H£ UOpCHt/WO HH 
nOTROpH/WO Cf/W8H 3anHCaHkK> : AKO KH Ct TKO AiJKO Hack ROAa 
HHH nOTROpUAk ROAA HOpEKaAk aAH uivKOE 3A0 i^HHHHAkk CSnpO- 
THBk HAUjiv/Wk Ck/Wk OK^kTO/Wk , A"* < aHaTC/Wd, H JS,A ( npOKACTk 

w^,h. Bora H wji,h np^kHHCTf KorSpoAHUf u wAi» HacTuaro KpcTa 

H WJi,h .RI. anOCTOAS H WAI^ -A- «RAHkAfAHCTk H WA»* CRfT^kyk 

M^pk^k H apkyaHkAfAa A\H\-aHAa h wji,k . thi. cRfT^kyk WTai;k 

HJKt HHKfHCK^kYk H WJi,h KCkjCk CRfT^fcYk H CBfTHl^k KOH^HYk, H 
Ad ( npHHfCT(HHKk Kk lO^A^k H A^^^feB^O^AiJ , H npOKAfl^TBO OHH- 
110 H /WaTfpHHO AA ^'''•HAf Ha OHfH , KOH Cf Tf HOpftiH H HOTKO- 

("HTH cf/\\i> 3anHcaHkio . . . noKfA^k, koio C/Wo hotkpahah h ha- 
lu^k/WH ufHaTH (nf)HaTHAH. a cf nuca FpiJKaHa^k XaankHHlsk 
(H)/Wo1^aHHHk p(aK)k JKynana B^kAk^kKa h KOfROAf PaAHna h hhio 
AH-k^Kk). 

Duo sigilla pendentia : nfnaTk KHf3a paAHna. nfnaTk 
K^kAH-kKOR. Origin. meinbran. iu c, r. archivio Viennae. 
CiioMeH. 78. 220 CCV. 1391. 15. rnaji. U Zaborah. 

Radic vojevoda, filiusSanko, statuit posse Ragusinos 
in terra sua libere niercaturam facere. 

-j- Ba H/Wf WTkna h CHHa h cBtTora A^X''*' A^* i€CTk B^k^,©- 

/MO ROrO/Wk H CBCTH/Ub MHJCaHAO/Mk appHrjAO/Wk H BCH/UH, KOH 

c8 rocno^HH» Kory iJro;i,HAH, KaKO ^a B-kpS boi€boa<» Pa^HMk 
CBora wu,A Kk3Hki^a GankKa h rocnoie Pa^ocaBe h ckok» Pa^H- 
HfBy H CBOi€ rocnoie FoHcaBf cbowh KpaTH H nplirdTfAie/Mk BAa- 

CTfAf/Mk ^yKpOBaM^H/Mk, Ji,d CEAKH ASBpOBHaHHHk YO;i,H C Tpk- 
rO/Mk H KfC-Tpkra CBOKO^HO nO BCt/Wk /MOI€/Mk BAa^aHHK», H 

ryj,H ro^H 'k i53/MorS ^oyhthth hh napHHe H^k CHAf 

HH HHI€,i,Hf Hf npaB,il,f , Hf PO AH Ji,A H/Mk CS BCH ,a,OK GtH- 

nana h S Kana GTHiiaHa h 8 TBpkTKa ont^HHH ,A,SKpoBaHKOH 

8 KC« HOBfAf H CBOKOH(THHt r0Cn0),A,f CpkHkCKf H KOCaHkCKE H 

JCOMkCK£ , H Ji,A HE HOpCK^ HH Hp^kAI^ (onti)HHH ,/l,i$KpOBaHKOH 

'k KOI€BO,A,a PaAHHk. H C /MOH/MH BAACTfAH 3aKAfC/M0 Cl 

(CKf)TH/Mk 4,8YO/Mk H HfTHpk/MH l€BaHkrf AHCTH H . KI . AnOCTOAH 

H .0. H3aKpaHHYk, H TOH npiiceroc/MO KH«3y iKSny GopkKOne- 

BHliiJ H IlaBK^ ryHk,/i,i5AHlsy A^^P'^'^**^'^"'^^** HOKAHCapO/Mk. H CH- 
W/Mk HOBfAO/Mk 3ailHCaYk H nOTBpk^^Hyk HfHaTHIO /MOW/Mk HfHa- 
THBk AHTO pOJKACTBa ^PHCTOBa THCSIsS H .T. H ,A,tBfTk ,l,fCfTk 

H .a. AHTO, /M^kcci^a /Mata .m. j!L,kHk H /MOH^k AKOpHYt^ y 3aKo- 
pa^k. a HHca PaujKO ,/\HraKk. 

Sigillum pendeus : utnaT KHf3a paAHna. Origin. membran. 
in c. r, archivio Viennae. CnoMeH. 80. 

CCVl. 1392, 17. iulii. U Dolnjih Krajih u Luscih. 

Stephanus Dabisa, Bosnae rex, confirmat privilegia 
concessa Ragusinis a prioribus regibus. 

Ea HanCTaKk WTkU,a, Ba H3knAkHI€Hkf H CaHkTHI€/Mk CBf- 
TarO J\^XA, HJKf RA HAHfTaKk HeKfCa 4,HBHH/Mk 8TBpkH;ACHkl€/Mk 
STKpkAH, H BaCtAiHHyiO CBOfK» KOAI€IO WCHOBA, 3a /MHAOCpk^l^C 
JKf /MHAOCTH CHH;i,e C HfKfCf HA 3fA\AK> HAOB-kKOAIOKHO , H na4,k- 
Ul(( HAOBHHf CiJllJkCTBO HpivCTSHAf Hl€/Mk COKOK» WKO/KHBk HA H(- 
KlCa &A3hR(Ji,(, AHAAk JKf BCa WJ\,h. HfKHTHia Ba KHTHI€ CaCTA- 
AI€Ha KHUJf, AH/Mk JKf H HOrHKkUJHJ WBkl^f ,4,0/MiJ H^paBHAfBA KA 
MCTHHHOiWS naCTHpS H K0r8 BCfAPJ^^HTfAW Ra3kBpaip«Hf BHUIC, 221 

ftH/Mk »f H KY^TpHk l^apKCl^H HO KCfH KaCCAEHHOH i5TKpk>KA<»WTK 

c( H Kpacfijjf Cf cAaKETh Kora KCfAP«»^HTf Aia : A*»KC»KAe >Kf h ask 
GTfijiaHk y\aKHUja, no^MHaocTH «ro KOJKkCTKa Kpaak GpkKAie/Uk, 

EocHH H rip^fc/MOpivK» , CnOAOKai€Hk KH«YI^ IJ^apkCTKOKaTH Ka 
3(/MAUYk pOAHTfAk H HpapOAHTfAk HamHyk, TKOpt HpaKk^S H 

H3knpaA»E npaKHAa , hhhc /Mhaocth h 3anHcaHHii, KHpi^ }K( ^ae 

rpa^OKO/Mk H KAA^aHk^k/Mk, /MAAHAAk }K( H K{AHi;H/Mk, KCAKO/MS 
;K( no ^i^OCToHvHHK» frO, H TaKO CaCTO^kTH /MH C( KpaAt€KkCTKS 

ea /MHpH H Ka caakh: h Tar^a np'kyi,oujE Ka CAaRHH 4,Kopk Kpa- 

AI€KkCTKa /MH S TpkCTHKkHH^S HAf/MfHHTH H /MiJ^^pii Mii}K»( 

CAAKHaro rpa/i^a /^SKpoKHHKa KAacTfAf h noKAHcapHf GTH^ank 

Ai^KapiKHl^k H Pa^aHAk rSnfTHl^k Ck HOHTCHHH/MH H /MHOrO^HH- 

HH/MH A^^PH H HacTk/MH , w^\h pfHfHHora rpa4,a /V^iJKpOKHHKa, 

KAaCTCAk H IVRkl^HHC H THl' pCHEHH HOKAHCapHE Ca KCaKOIO AIO- 

KOKkio Hack HCKaujc H wnpaAraujt 3a 8khte h 3a 3aK0Hf h 3a cko- 
KOAki|iHHe ptHfHaro rpaA^, Koe cS H/MaAH 8 noKCAraYi^ ^ P*>Ah- 
TfAHi H npapoAHT(A'k naujH/MH, 3 rocnoAOA\k cpkKkCKO/Mk, pam- 

KO/Mk H KOCaHkCKO/Mk, KaKO A<1 KHC/MO H /MHI HO IVKHHaiO pCHCHE 
rOCnOA^ H^k/Mk nOTKpkAUAH H SCTaHOKHTHAU HpkKHJCk HamHyk 
CKOKOAt^^lHHE, 3aK0H( H SK^kTf H UOKtAie rOCnOA« CpkKkCKf, 

pamKc H KocaukCKt ; h /Mhi cAHUiaKkiuc h pa38/MHKkiUE nii^h. no- 

AOKHC, pa3S/MHC H Hp^kAHHHE HpomHE H H/MAKkmE CkK^kTk C Up-k- 
KHCOKO/Mk rOCnOHW/Mk KOrOA^pOKaUHO/Mk /MH KpaaiillO/Mk Kf^pk 
6AEHWAtk H C KAaCTEAH H KEAK/MOHtaAAH KpaAI6KkCTKa /MH CATRO- 
P^k /MHAOCTk KpaAI€KkCTKO /MH piHEHHO/My rpaAS yV,yKpOKHHK8 H 
KAaCTEAE/Mk H WHkl^HHH A^I^PC>KaHKOH HO ckjCk HamUYk AHCTHYk 
H nOKEAraY'^' 3^ H^kjCk CpkAknaHkCTRO UOTKpkAHC/MO H/Mk KCE 
nOKEAI€ pEHEHE rOCHOAC CpkKkCKE, pamkKE H KOCaHkCKE H HOKEAIO 

rocnoAHHa Kpaara GTE^ana TKpkTKa, kok» e SHHHUAk peheho/mS 
rpaA^^ y\^yKpoRHHK8 noAk A^kTU poJKkCTKa yp-kcTOKa . htoh., 

/M^kcEL^a anp^kAA .7. AI^Hk, H HHE KCE UOREAI^ H CROKOAkl|IHHE, 
3aK0HE H SK^kTE UpivAkHI^ H HOCAHAHE, KOE E H^k/Mk i^HHHHAk H 

3anHcaAk pehehh rocnoAHHk Kpaak GTE^ank TRpkTKo, A'* f A^ 
RHKa peheho/mS rpaA^ h etw wnkl^HHH TRpkAO h heuopohho na- 

/MH H HamU/MH nOCAHAHHA^H , UaHE A^ C8 RCEPAA CTaHORHTH 8 
KCH\-k pEHEHHYk nOREAI;a\-|^ H 8 ^aKOHHjCk, SK^fcTHYk H CKOKOA»»- 
LpHHaYk pEHEHE rOCnOA^ CpkKkCKE, pamkKE H KOCaUkCKE. H pEHEHH 

KAacTfAE H noKAHcap^kE rpaA^ A^^P^^'^'^'^^ np^kMumE h 3aRE3amE 222 

Cf KpdAieKkCTBS /MH J\,AEAT» WTk pfHfHdrO r0AJ\,A H IVHKl^HHr 
CpKKkCKH A«>X''^A'^'^'» ABH THCSljJH nfpKiiepK AHHapH A^KpoBan- 
KH^K BCaKO rOAHliJf Ha ;i,A\HTpC»BK Ji^kttts. HO SaKOHy H i5BHT8, 

KaKO c8 A^*Ba/\H HameA\i5 BpaTS CBfTo noMHBKiuj/\\y rocno;v,HHS 
KpaAK» GTf^aH^ TbpktkS. h Ha to BHme nncaHHo np^kcfrojCK 

aSk pEHEHH KpaAk GTE^aHK ^aCHma H CK BOro;\,apOBaHHO/l\K /V\H 
rOCnOHW/V\K Kpa/\HHW/\\K KypK 6afH0/UK na CBJTO/WK EBaHKl^EAKH 
H Ha naCHO/MK KpKCTH rOCnOAHH H C BAaCTfAH KpaAl€BKCTBa /UH : 
C K0CB04,0/UK XpkBOC/Uk, H BOtBOAO/Uk BAaTKO/Uk 8C0pkCKH/UK, 
C KHf3f/UK GTHHOf/UK XpKBATHHHlSE/Uk , C KHf3f/Uk Pa^OCaBO/Uk 
IlpivBHHHtit/Uk, C KHE3(/Uk yV,0KpOCaBO/Uk y\HBOUi{BHl^{/Uk , C 

Tt^aHHW/Uk BaTaAWA\k, c KHC3C/Uk Fo^kKO/Uk /^parocaAHl^e/Uk, 

>KiJnaHO/Uk TBpk^HCaBO/Uk Ti>Hi;0/Uk, C KH(3E/Uk IlAkHHJCHO/Uk 
B/\aTKOBHlif/Uk , C KHf3f/Uk BoHCaBO/Uk BofBO^Htit/Uk, CKHf- 

3C/Uk [iAkKkii,c/Uk HapkTHHHl^(/Uk, "/KynaHO/Uk Pa^of/Uk Pa^oca- 

AHl^C/Uk, >K8naH0/Uk lOpiif/Uk THYkHHHOBHl^(/Uk, 3 ;i,BOpkC^H/V\K 
GTaHKIJ,E/UK IIp'kKSmHli£/UK ; H Cf/U8 l^TBpKIKAfHy H HfHOpOHHy 

eHiTH ,^\,o BHKa Hauiera h H^kyK : tko ah gh cue noTKOpiiAk aan 

nopCKaAk, J\,A CH BCC KACTBH HA HC/Uk HaAE, H ;i,a ( KAETk BOPO/Uk 
WTkH«/Uk H CHHO/Uk H CBfTH/Uk ^/Vi^Y^^^Mk H BCH/UH BOri$ 8rO- 
,d,HBkmH/UH. HHCaHO Ba HfCTHTOH BOHCU,H KpaAI€BkCTBa /UH 8 

yVfOAkHiiYK KpAHYi* y Ai>mKU,HYK p8kok> cpK4,i*HaHora /UH cAi^rf 
0W/uama Aoro^JTa noAi^ A^kTu Tor,4,a rocnoA^ XpivCTa po- 
JKAfHura .HTq. h aP^''»? aiiTW, A\'kctua wAia .31. ai»hk. 

Gtc^^ah K yV^aB uma /Uhaocthio rocnoA'» Gora KpaAK 

GpKBKAC/Uk, BOCHH H IlpH/UOpHIO H rOCHO^k KpaAkH- 
H, a K\'pk 6AEHa. 

A tergo: Poueya de Stephano Dabissa, re de Bossina. 
Confermazion de le altre. 

Sigillum pendens, cujus inscriptio latina. Origin. mem- 
bran. in c. r. arcbivio Viennae. CnoMeH. 81. 

CCVII. (1392) 6901. 21. novembris. Pristina. 

Vuk, filius sebastocratoris Branko, nepos vojevodae 
Mladen, promittit se soluturum Turcis vectigalia pro bonis 
monasterii chilandarensis in sua terra sitis. 

IIo H3B0AI€Hl'l0 H /UHAOCTH BAaAHKH /UOI€rO, CAaAKaPO /UH 

cnaca XpHCTa , h no np^kHCH^pfHCHkHO/ui^ i€ro HAOB^kKOAioBHio 223 

»a pAKh BAaAHuiv /Uoi€A\i$ XpHCT^BAkKk, CHHk ceBacTOKpaTopa 
BpaHKa, ynyKk Maa,i,fHa Koi^BOAf? RHiuy, ^\a i€CTk K'kAO/MO 

BCaKO/Ut$ HAOKHiKS, KaKO CAOJKHYk /MHpk C Typkl^H , H npHAO- 
JKH\'k BtAHKO/Mi> rOCnO,A,HHi> ^apS KaraSHTS , H CAO/KHYk UI-HH/Uk 
/MHpk, H KkA^ CAOIKHYk llJ-HH/Mk /MHpk, paCHHCaYk 3f/MAI0 BCS, 
KOAHKO leCTk Bk WKAaCTH /MOI€H, KaKO KI6/M0 nAAKiaTH ;t,aHkKk 
TiJpkKO/Mk, H Tk4,aH np'iHJ{,( Kk rOCHOACTBS /MH BCtMkCTHH 

CTapk^k YHAaH,\,apcKH , K\,'pk FiepBacHf, HocAanHi€A\k cKfTaro 
/MOHacTHpa XHAaH,\,apa, h noAOJKHyk YHAaH,A,apcK8 a\«to\-hio, 

KOAHKO l€CTk Kk WKAaCTH /MOI€H, 8 /MfTO\'H« YHAaH,/\,apCKI€ .C. 
\'HkrH, H T03H 83«X''* Ha CtKf , ,\A Wa TOH WTk C(K( HAaKra/Mk 
T8pK0/Mk WAh' 'MOI€ KIOKI€, ,A,OKAe C/Mk laa HCHBk, A /MfTOYHM yH- 
AAHA^pCKa ^A l€CTk CBOKO,\,Ha WTk TOraH A'tHkKa, J\A H( M^^ 
HHLjja. H CHI03H /MHAOCTk SMHHHYk laa BakKk HpHvHHCTOH /MaTCpH 
KOJKHWH YHAAHAapCKOH , KAKO J\A l€CTk CHI€ /MOI€ 3anHCaHHI€ 
TKpk^O H HHIOTKOpfHO A\fTO)CH \-HAaHAdpCKOH ^\0 /MOPa JKH- 
BOTa, H J^CiKM J\AVii\MC> Ji,AH'i TiJpKO/Mk. H HO /MH'k l€rO>Kf 113- 

KOAH Gork H npiiMHCTaa mat» ko;kh» Y"'^'*"A*»pcKa rocnoAO- 

KATH 3f/MAI€IO CHI€IO HAH KOPd WTk CHHOKk /MOH\'k HAH WTk 
CkpO^HHKk /MOH\-k HAH KOTA AIOKO , /MOAK» H ^anp-kqia/Mk CfA\8 
IIC HOTKOptHy KHTH Hk HaHt nOTKpk>KA«HS /MfTOj(H YHAAH- 

A^PCKOH H( npHAOH^HTH j},aHkKa Ha JCHAaHAitpkCKS M(- 

TO^HIO TkKk/MO .C. SHkFH : KTO AH ,\,PI»3HfTk CHI€ HOTBOpH- 

TH H pa3opHTH Bpa^KH/Mk HaBa>KAfHi«/Mk , j\A TaKOBaro pa3- 
opHTk rocnoA»» Kork h npiiHHCTaa math KO>KHra ^Ht\AHj\Ap- 

CKA, H Bk /mHvCTO HO/MOHJH J\A MH I€ /MkCTHHKk Bk Ct/Mk K'k- 
J^ii H Bk KSAi>Mi£<Mk. a TO/MS /MHAOCTHHKk CHHOBE BAkKOBH 

Fpkrypk H Fiopkrk H Aa3apk. noBfA^kHH^wk rocnoAHHa BakKa 

A^KaHk HHCa 8 llpHlUTHH^k A^^kcfH^a HOI€A\Kpia ."Ka. A*»Hk Bk 
A-kTO .^S. H .»,. H .a. 

Bk XpHcn'/\ Kora KAaroB^kpHkiH BAkKk BpaHKO- 
BHKk rocnoA^ipb^ GepKAE/Mk H IToAi^Haio. 

Origin. eliartac. in iiion. Chilandar. P. Avraani. Onnc. 
,57. P. Uspen. 174. cf. diploina sequens, quod ab hoc non 
videtur differre. 224 CCVIll. (1392) 6901. 21. novembris. Pristina. 

Vlk Braukovic , Serborum et regionis danubianae 
dominus. 

Subscriptio : Bk XpncTa Kora BAaroB^kpHkiH CAkKb BpaH- 
KOBHKk, rocno^apk GpkBAf<uk H no4,^Haio. 

Origin. chartac. in mon. Chilandar. D. Avraam.CB.ropa.50. 

CCIX. 1394. 2. aprilis. Sutiska. 

Stephanus Dabisa, Bosnae rex, Gojko Marnavitio, 
roganti, ut sibi conferat ,,plemenscinium", litteris consignat 
Vojnitium et Godaliensium campum. 

Diploma in linguam latinam ,,traductum ex quadam 
membrana pergamena antiquissima, charactere cyrilliano ac 
antiqua lingua illyrica." Liceat apponere hic nomina te- 
stium : Princeps Paulus Radinovitius cum f ratribus , pala- 
tinus Sandalius cum fratribus, princeps Marcus Radojevi- 
tius cum fratribus, princeps Priboje Masnovitius cuni fra- 
tribus, princeps Radoslavus Pribinitius cum fratribus, Te- 
pacnius Batalo cum fratribus; ab inferioribus partibus pa- 
latinus Harvojus cum fratribus, Paulus Klesitius cum fra- 
tribus, princeps Stephanus Octoicius cum fratribus ; a Tri- 
botio palatinus Vlatko cum fratribus; a chelmensi terra 
Georgius Radevojevitius cum fratribus, princeps Gregorius 
Milatovitius cum fratribus ; ab aula marsalcus aulicus 
Ostojca Obrinovitius cum fratribus; ex Croatia autem mar- 
salcus princeps Joannes Grubetitius cum fratribus. 

Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Marciae vulgo 
Marnavitiae Nissensis per Joannem Tomkum ejusdem gen- 
tis collecta. Romae. 1632. B. A. Krcelic, de regnis Dal- 
matiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae. 247. 

CCX. 1395. 26. aprilis. Sutjeska. 

Stephanus Dabisa, Bosnae rex , filiae Stanae ad vitam 
donat pagum Velijake in terra chlmensi, qui post ejus mor- 
tem pertineat Georgio Radivojevic et posteris ejus. 

Ra HM( WTki^a H cHHa h cBrraro A^X<* aMHHk. mh GT^k- 
i^aHk /^asHUja, no /Mhaocth rocnoA<» K<!>ra Kpaak GpkBACMk, 225 

RoCH-k, npH/MOpHW», Y'^'»'"'»^^'^ 3f<\\AH, ;i,OAKHH<\Mi Kpa(/\\ii, 3A- 

naAHHv/Wk CTpdHa/\^k, ^cop'k , Gct/\H h IIo^^phhhio , ;\a le bh- 
;\,H/V\o KcaKO/V\i$ M/^ou^kKS , ko/V\S c« noAosa, j\,a Hseo/^^k Kpa- 

AfKkCTKO /MH HO IVKHMaiO rOCHOTCTKa CKaKH RAarH H 4,0KpH 

lUKpask CKasoBaTH h tkophth K^kpnic/Wk c/\i>ra/\\k a HaHaHLUE 

cyKpkKHHKO/Wk H HfA^?'""^ CKOH/Wk , TKOpt JKf /MHAOCTH H SaHH- 

caHHm KcaKO/MiJ JKf no K^kp^k h no A''^''''^'^""'^ f^* TaK0?K4,e 

CkTKOpH /MHAOCTk KpaaeBCTKO /\\H H Ck BOrOAIORH/MO/Mk rOCRO- 
W/Mk KOrO,\,apOKaHO/Mk /MH KpaAHll,0/Uk G/^^kHO/Wk Kpa/\fKCTKa /MH 
KCtnOMTfHO/My ,1,'kTtTfK'k /MO«H Klifp^k OTaH'k, ^aC/MO HWH Ha- 

mt cfAO rocnoACKO i5 Y/\k/Mci;H 3C/M/\h ,. i> H/wt EeAHraKE, ck Kck- 
/WH npaK^k/WH KOTapn h /WEra/MH, h 4,a ce to cjao ue iv4,hh/Mc 
rocnoH GTAH^k sa H£ ^KHKOTa HHKa,/\,ape, a KOHk he jKHBOTa to 

CfAO A'»*'"^? KH«3S K)pH(0 Pa,\,HKOfKHlii> II HffOK-k Ki$t^HHi;'k A 

H( Kt^tpH rocnoH KAa.^^kn-k h H^kio ^A^^kTkHH h HHyk nocA^k^^Hf/MiJ, 

K^kKS K^kKO/MA Ji,A fCTk 3a HAf/MfHHTO. A TO/MS CK-k^i^OL^H H 0H- 
HHl^H HaUJH KAaCTfAf WTk KoCHf KHf3k A\HpKO Pa,3,0HfKHfck Ck 
KpaTHW/Mk, KHf3k FlaKaAk Pa^X^kHORHl^k Ck KpaTHW/Mk, KHf3k 

npHKOt A\acTHOKHl^k ck KpaTHW/Mk, TjnaMHia BaTaAO ck Kpa- 

THW/Mk, KOtKOA^ GaH^dAk Ck BpaTHW/Mk, KHf3k J^pArnth Xpk- 
KATHHHtik, KH{3k IlAkKOCaKk HHKOAHtik Ck BpATHW/Mk ; WTk 
AOAkHHYI* KpaH B0fK0,4a XpKOHe Ck KpaTHW/Mk, KHf3k /WaA- 
A^kuk GTaHHHl^k Ck KpaTHW/Mk ; WTk ^COpe KOfKO,/i,a llAkMHYHa 
Ck KpaTHW/\\k, KHf3k GT^knai^k QcTOHl^k Ck KpaTHW/Mk; WTk 

4,Kopa npHCTAKk &AkKai;k BAa,/),HcaAHl^k ck BpaTHW/Mk ; a wji,h 

CBOHTH IlAkKk IH/MHMHtk Ck BpaTHW/V\k. A TKO lif CHt HOpfl^H 

aAH Haujk noc/\'k,A,HH aan tko HHonAt/wtHHHKk , j\a i npoKAtTk 

KOrO/Mk WTkl^E/Mk H CHHO/Mk H CBITH/Uk ,1,8^0/^^ H . Kl . AHO- 
CTOAO/Ma H .^. «KaUklSfAHCTH H .0. H3aKpaHHYk H KCka^H KO- 

ri> 8roAHKUJH/MH. nncaHO Kk AK^^P^t KpaatKCTKa m» H GST^kcu^k 
p^Koio KpaaeKCTKa /MH Aoro^fTa To/Maiua Ai>ujkL;a , /M^kcfi^a 
anpHAra .ks. A^^Hk, noAi* '^'kTH poJK^i^cTKa ypicTOKa . MTfji . 

A^kTO. 

M rocnoAHHk KpaAk GT^k^aHk yV,aKHijja. 

Origin. membran. in c. r. arcliivio Viennae. HoBHHe 
cpncKe. 1815. 3. sept. N. 195. pa|2^. 780. P. J. Safar. Wienei 
Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 14. 226 CCXl. 1395. 17. inaji. 

Stephaniis Dabisa, Bosnae rex, zupano Vlkniir et 
fratiibus ejus Tvrtko et Stephano donat paguni Kolo. 

Ba \\A\t WTh.n,A H cHna H CKtTora A^X'^ a/WHHk. Mui GTf- 
^aHk ^aKHHia, no /unaocTH rocHOA<» Gora Kpaab cpkKaf/WK, 
EocHH, np^k/wop^kio , \'aK/\\kcu,H 3f/waH , a^^>^'^"'^>^ ^paE/Wk, sa- 
na^i^nH/Uk cTpaHa/Wk, ^copiv, Goah h IloAP^kHHio. j\,a t bhah- 

/WO KCaKO/WS M/^OKivKS , KO/WS Cf nOA^Ka, J^A np-fcspHHkf/Wk /WH- 

AOCTH rocnoA^ /wotro Xp^kcTa npli/WHBkiuy /Wh rocno,\i*cTRO h 
np^kcTOAk Bk 3e/W/\aYk pfHeHH\'k poAHTfAk H npapOAHTf/\k /WOH^-k 
no HpivCTaKafHHK» KpaTa a\h Kpaara TKpkTKa, ii TarAJ np'kA« 
np'kAi» Kpa/\«KkCTKo KnpkHH nauik >K8naHk Ii/\kKk/WHpk Gf/WkKO- 
BHlsk, cKa3SE na/Wk, kako 3a pcMfHora Kpa/\ra TBpkTKa H3kBHUJ{ 
C( Koaiane na ;\ak/WHH , h Smiihhiu£ /weio coKO/Wk .3. /wpkTKHYk 

KpkK'lH Ha KHpn rOCnOAI^CKOH, H J^A 3a TO l€ p«MfHH KpaAkTBpkT- 

Ko BC6 pa3arHa h 3f/WAio 3apaKH , a peHfHo cfAo, Koao i> H/Wf, 
ji,A pfMfHO/wS ;Ki5naHt> EakKk/WHpS h HfroBH/wa KpaTO/wa TBpk^k- 
K^ H GTHnany 3a cfAO 3a 6AkUjfHHn,y, KOf wj^h. \\\\)^w S3e , h 

PCMCHH ^SnaHk EAkKk/WHpk HACk 8aVHAI€H0 /WOAH , KAKO J^A BHC- 
/WO H/Wk H /WHI nOTKpk;VHAH H 3anHCaAH pCMEHO CfAO , 8 H/W( 
KOAO, 3A HHyk CAi5H^kKi5 H KHpS , H /WHl' CAHUiaKkUlf /WHAOCTHKO 
HCrOKC npOlUHC H /WOAkKC H naKH C/WHCAHKkme HHYk KHpkHE 
CA^^KkKE, 1410 HA/Wk nOCAS^KHUJE KCfPAa BHpkHO H CpkAb^HaHO, 
HaHAHUJC S TSpaMkKH^-k KOHyk, HC V\\i,\i\{i CBOH\'k TAaKk 3a 
HaCk, nOTKpkAHC/WO H/Wk H A^CA\0 UaUJH/Wk HOKH/Wk A^Hkl€/Wk 

;jfMfHO/wy JKSnaHS BAkKk/WHpy H KpATS /WS TKpkTK^ H GTHnanS 

CfAO ptMfHO KOAO WA /^Ak/WHH Ck KCH/WH HpaKH/WH KOTapU H 

/weii/WH, H'kA\k H nivYk nocAHAHf/wS j^a lecTk 3a nAt/WCHHTo 
rhkS KHKO/wa. a to/w8 ckhaoi;h h pi^MkHHnn naujH KAacTtAf, 

WTk BoCHf KHf3k HaKJAk Pa,i,HHC>KHt;k 3 KpaTHW/Wk, KHSSk 

npiiBoe MacHOKHl^k 3 KpaTuw/Wk, TfnaMU^k BaTaao 3 KpaTH- 

W/Wk, BakKOTa Ilp^kKHHHtik 3 BpaTHW/Wk, GaHk^aAk B0I€B0A<» 3 

BpaTHW/Wk, rpkrSpk BnAkYaHHtik 3 BpaTHW/Wk; wTk y^i^^^i^cke 

3«/WAJ KHe3k BAkKaUiHHk AluAaTOBHt^k 3 BpaTHW/Wk , KHf3k 

lOpan PaAHBOfKut^k 3 BpaTHW/Wk; WTk ^c^^^i^HHYk Kpan KOfKOA<» 

XpkBOE 3 BpaTHW/Wk, KH£3KMAaAHHk GTaHKMHtiK 3 KpaTHW/WK; 
WTk c^COpe BOfBOA^» BAkMH^CHa 3 BpaTHWA\k, KHf3k GTHnaU,k 227 

KHAomcBHt^k 3 BpaTHWA\k; WTK ;i,Ropa np^fccTaBik jKi>naHkPa^oi 
Pa^ocaAHl^k 3 KpaTHWMi»; a wjy,h. cbohth BpaHKO GH/WkMHtib a 

KpaTHWMk. H TKO 1^6 CH« HOpEl^H aAH HaUJk HOCAH/t^HH AAH TKO 
HHOnAfA\(HHHKk, JS^d ( HpOKAETb KOrO/Ub WTkl^fMk H CHHOA\k H 
CBiTHA\k ;\,i>Y<>A\k H .Bl. anOCTOAO/Wa H .^. EBaHkrCAHCTH H 
.0. H3aKpaHHyk. RHCaHO Bk ^KOpi: KpaAfBkCTBa /u-k p«KOIO 0W- 

A\aiija Aoro^eTa noA»» A^feTH poH^^kCTBa jCP^fecTOBa . MTqe ., /wk- 
cci^a /uan» .al. AhHh. 

M rocnoAHHk Kpaak GTf^aHk /^^aKHUja. 

Sigillum : Inscriptio latina. Origin. meinbran. anno 1815 
erat apud Nicolaum Vucetic Tergestinum. E Pauli Solaric 
editione. Venetiis. 1815. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. LIII. 
Anzeigeblatt. 14. 

CCXII. (saec. XIV— 1395). 

Constantinus Dragas despotes. ChrysobuIIon de qui- 
busdam terris monasterii Russoruni. 

Initium: IIoHiHiEOYKo lecTk MkCTHo h ^'kAo kopobh npiieTHO. 
In mon. Russorum. P. Uspen. 176. 

CCXIII. (saec. XIV— 1395). 

Constantinns Dragas despotes. 

Subscriptio: BAaroB-kpuH A^cnoTk y\paraujk h rocno^HUk 
KocTau^HHk. 

Sigillum avulsum: Duo diplomata. Oi'igin. membran. 
in mon. Russorum. D. Avraam. Onnc. 79. Cb. Topa. 146. 

CCXIV. (1395). 17. maji. 

Constantinus Dragas moritur. 

M^kcci^a /uaTa .31. 4,kHk np^kcTaBU ce KocTaH/i,iHk/i^paraujk. 

E Vukii typico chilandarensi. 

CCXV. (1395) 6903. 8. junii. 

Eugenia monacha cum filiis knez Stephano et fratre 
ejus Vlk. Chrysobullon de terris monasterii Russorum. 
Initium: RkiujHioio cAaBo\f oyaoyhhth jKtAaicijif. 
In mon. Russorum. P. Uspen. 174. 

15 * 228 

CCXVI. (1395) 6904. 13. novembris. Ulijari prope Skutari. 

Constantinus promittit se Ragiisinis amicum futurum esse. 

M rocno^HHK KwcTd4,HHk wKEi[jaKaA\k cf rpa4,i> /V,SKpOB- 
hhkS h Kce<uu BAacTfAO/Mk nOMTfHora rpa,i,a /y^SKpORHHKa , Kpa- 
TH A\c>wii , RK rocn04,a Kora h Bb, np^kMHCT^ lero AxaTepk h rk 
chaS HKCTHany h M^HKOTKoptiparw KpkCTa rocnoAnra h kk .iK. 

Bpk\-WKHHYk anOCTOAk H Kk .'^. f raHkri€AHCTH H Kk CHA^ 

MkCTHarw H >KHBOTBOpaparw KpkCTa h Kk Bce\-k CBeTH\-k WA»»^ 
BfKa KOro\,' i>ro,i,HKmHYk , KaKO wai* ^«^'«(uJHrajro ^vni^ Hanpf^v'» 
4,a ^^4.8 npnraTfAk rpa^,^ /^SkpwkhhkS cpkMann , h ,\,a a\S npn- 

raA\k, KOAHKOHW KCAKH WJi,W HH\*k, KOH l€ CpkMaHk rpa,i,i5 /V,S- 
KpOBHHKS, ipW A\0r8, H S A\OWH 3EA\AH H WCKfHk A\Ot€ 3fA\AI€ 

y TSroH 3eA\AH, ipw A\orS , ,4,a HA\k noA\araMk. h no .wowh 

3fA\AH A*» CH /V^^'A* TpkrOBUH HHYk CBOKO^HW Kf3k BCaKf 3aKa- 

Kf , H HHi€AHf uapHHf ^A Hf nAaKrawi HHaKf , pa3Bf KaKOHO i€ no 

3aK0H8, KAKO !€ W^i^ nOMfAa. H ^^^1»^ ^fi^A'^ AK»,1,HI€ HHkAS C^A^^ 

,\a Hf HA\aio pa3Be npf,A,k ^^vSkpwbmahh bhh5> np(ji,h AaTHHU,H , a 

HHk;i,f HHr,V« S A\OWH 3fA\AH. A TOA\S A\HAOCTHHKk AOTOijifTk 
Fa,A,HMk/KHAHKk KHHi>HiHAHKk HHCa HO A\HAOCTH rOCnOAHn^» Kw- 
CTaAHHa H HORtAJHHK» A\eCfU,a HOI€A\Kpa .|7. jy,H( y ^AHrapfyk RH- 
Ulf GKkApa Rk A^kTO . ^Suj^.y HHAHKTHWHA TpfTHK-TO. 

A tersfo: Sasrramento de miser Gostadin de miser 
Bal..., amigo al comun de Ragusi. 

Sigillum: ch ntMaTk rocnoAHna KOCTa,A,HHa. Origin. cliar- 
tac. in c. r. archivio Viennae. 

CCXVII. (1395) 6903. ind. III. 

Knez Stephanus, Eugeuiae filius, chrysobullo liberat 
metochia monasterii magnae Laurae omnibus dationibus. 

Initium: AVklCAkHHA\k CR-kTOA^k W^apHKIUH CH AAklCAH K0\'- 

,A,oYijja np03pfUi£ npopoii,H. 

In nion. magnae Laurae. P. Uspen. 174. 

CCXVIII. (1396) 6904. ind. IV. 

Testimoninm patrum monasterii Russorum , quomodo 
defunctorum principum Lazari, Stephani, Vlk, Engeniae 
sit facienda commemoratio. 

In mon. Rns.sornm. P. Uspen. 177. 229 

CCXIX. 1397. 2.5. martii. U Koiiavljah na Ljutoj. 

Paulus Radiuovic, Radini Jablanic filius, statuit posse 
Ragusinos in terra sua libere niercaturani facere. 

-|- H3BCti\(HHfA\K Kora wu,A BCf^pkHiHTf rta H nocn^fcmKHHf <Uk 
cHHa t^HHopoAHaro h caBpkiUfHH«.Mk BcenpHiCBtTaro A^X'^* A^' 
f B'fcAO/\\o BcaK0A\S MOBiiKi» caAHUiHf/V\S H nocaHAi>i|i<>'Wy , H J^A 

(CTk cfcMHO H naA\{THO CHlUAAK nOBC/\oa\k H SaHHCaHHf/Wk , KaKO 

AOHti« K Ha/Mk PanaHvv FyHfTHl^k ,i,oc/\aHk wji,h KHf.sa, BaacTfw h 
KC6 iunl^HHf rpa^a /^SKpoBHHKa, h ua/Wk Aouece .sauHCk, KaKO 

KHfSk, BAaCTMf H BCa WntiHHa rpaA^ ^i^BpOBHHKa npH/\\HUJ£ H 

saHHcaujE /WJHf, KHf3a IlaBAa PaAHHOKHlsa, sa cKotra KpaTa h 
rpat^auHHa, a to3h KHfC/WO HCKaau w^xw HH\-k, ,\,a na.wk SMUHf, 
H 3d TO /WH KHf3k IlaBaw , cHHk cBtTO HOMHKiuaro rocuoAHHa 
H poAHTtaa /WH, rocnoAHHa KHf3a PaAHua 1iK/\aHHt^a, ivKt- 
ipaBaBa/Wk ce h 3anHcSio KHf3i>, BaacTfaf/Wk h bcoh whI^hhh 
rpdA** yVyBpoBHHKa, ^,A ca/Wk /^SkpobhhkS npH-fcTMk BupaHk, h 
,\,A npH'b/Wk rpa,\,i> A^^^P'^'^""'^^? " A*» caK/^SA'''^^'^ ""\'** TpkroBut 
H HH^Ck Tpkrk W4,i* BcaKora -iAA bcS.v^, kSah Ki>A^ /\\Ot.H A<^<^*^H, 

H J\,A /WOrS HH\-k TpkrOBU,H CAOKOAHO A^^X^^AHTH C Tpk3/WH H C 
llOTp^fcKa/WH HO BCOH /WOWH fi^fih^AiAKii H UO BCHJfk, KOH HaCk C/\8- 

ujaro, cToraTH, koahko U/Wk ^8^« aShko, h naKk caokoaho nofeu 
ca BCHE/Wk Kf3a Bcauf 3aKaBe caKAi>A«HH u wKapoBaHU. a to/wSh 
CB^kAO^H HauiH BAacTfAf FoHl^k PawMHt^k, McnpkHa FpaAHca- 
Autik, BSKUjarawHHlik; a wji,h, npHA\opH'bIiSKOcaBk HoKH/\aMHl^k, 

ASKHUia EorAdHi^HHtSk, BSKOCaBk Il03HaH0KHtik. AHTA poijJKa 

rocnoA^ IlcSca XpucTaTUcSqiHO Tpu cTa h A^BfTk A*cfTk h c£a- 

/WO AHTO, /WHCCl^a tWAfiTA ;i,KA,^(CtT» HfTk A^^Hk HA KAarOBHfCTk. 
3a BCAHKO BHpOBaUHE UOCTaBHC/WO HaUjS HEMaTk. A SUHCa AH^fcKK 

PaA''''^^^^ AYuAocaAHtik, kaah khcc/Wo 8 KoHaBAa\-k na AStoh. 
Sigilluin pendens. Origin. menibran. in c. r. arcliivio 
Viennae. CuoMen, 82. 

CCXX. 1397. 1.3. maji. Sutiska. 

Helena, Bosnae regina, Stephani Dabisae uxor, abo- 
let portorium Ragusinis impositum in Maslina prope Ston et 
in Slano. 

Ba H/Wf wTku,a h cuHa h CBJTaro A^X"'** A<* m^ bhao/WO Bca- 

KO/WS MAOBtK» /WaAW/Wi> H Rf AHKWA\i! , KAKO KpaAfBkCTBS /WH 230 

KHt3h. H BAdCTfAe ;},Scp0BaHi^H ^i^ocAdUJ^ nocaoRHHWMb noMTtHora 
iW^iKA npoTOBHCTbrapa /KopfTiJ Haujfra BHpkHora cASrS h npo- 

TOBHCTkiapa, KOH KpaAfBkCTBS /WH TOBOpH BtA/MH MS^pO H RO- 
MTEHO, H HaCk B{0<V\H S/UHAEHO H BEAAAH Bk BCE/Uk HOSTEHO /UO- 

AH wji,h CTpane ptHinu^h BAdCTfAk rpa^a /y^SBpoBHHKa, ji,A bhc/vvo 
pcKAH , ^a nt R^,\i n.ap-lvHa HHE;i,Ha np-fcieAi» GTOHW/Uk na Ma- 

CAHHH H Ha CAAHlVAXk, fpk HpkBO HHfCS T^3H BHAE. H /UH Mi^BUie 
nOAOKHE H S CBf/Uk HOMTfHe HpOUJHf H /UOKf pfHEHHYk BAACTtO 

rpa4,a /^yepkBHHKa 3anoBH^\fC/Uo u WBaKOSH 8mhhhc/uw caBf- 
TO/Uk ca BoroA^P»^KaHe/UH bea/Uo^ka/UH BAacTfw KpaAtBkCTBa 

/UH pScara KOCaHCKOra, C ROI€BO,A,W/Uk XpkBO«/Uk H CA KHf3W/Uk 

IlaRAW/Uk H c Roi€BO,A,W/Uk GaHA<»At/Uk H c TfHaMHW/Uk BaTa- 

AW/Uk H C HHf/UH /UH03H/UH BAaCTfAH H BAaCTfAHMHKH HaUJfra 
KpaAEBkCTBa, J\A 16 BH{KH BHKO/Ua HEHOpCMEHO C WBf/V\k HaUIE/Uk 

3anHcw/V\k H noBCAW/Uk, fpk /uu rocnorta K\'pa GAAfua, no H3k- 

KOAEHIO BO/KklO KpaAHU,a CpkBAE/Uk, BoCHC H Hp^kAVOpklO H 3a- 

na,^HC/Uk CTpaHa/v\k u k to/uS, k^ko H3SBfAfC'V\o h WBuaroc/Uo, 

epk UpkBO HHECS BHAC U^apivHHa /UHCTa BHUJE HHCaUa, Y^TEC/UO H 

3anoBeAec/WW, ji,A nt Kiij!L,t u^ap^kHt hi6Ahe np^kie GTOHO/Uk ua 

/MaCAHHH H Ha GAaHWAVk W^k CfA< H J\,0 BHEKA, fpk H UpkRO 
HHfCy KHAf. H CAH CRa KHUJf UHCaHa, TKO rOA* UOTBOpU , J\A 16 
npOKAfTk WTkU,f/V\k H CHHW/Uk H CB«Tf/Uk A^X^'^^*^' BOPOpOAH- 
l^W/Uk, aurCAH H apk^-aHrfAU H CBf/UH CKfTH/UH, H J\A KH Ct 

WAP«Kao KHfpe aurfAa ua SAvpkAu Mack, h ,A,a i€ np^fcA^^Hk ha Rt- 
AHKW/Uk cyAHil'^ ^ Ai»^*3K0Af pi>K6 8 KfMHH HaKao KaKO Hio,/»,a CKa- 

PH0TU,KH. H 3a KOAIO CKf,\,OMBy H TKpkraBy CfH nOBfAI€ HOCTA- 

BHC/uo HfMaTk uaujfra rocHOAuua KpaAta GTf^aua y^aBuuie 

Tor,a,a A^fcTa rocHO,\HHa uaujfra IIcSXp^fccTa ha .M^q^. A^kTk, 

/U^kcfi^a iWAta ha .n. j\AHh Bk ABC>pf KpaafBCTBa /Uh sGyTucnH. 
Cod. ragus. f. 55. b. : MCCCXXXXVll. Jiiaji, priuile- 
gio de regiua Jellena de re Dabissa, fe^e, che non sia da^io 
auanti Sta«^no a Maslina ni a Slano. 

CCXXI. (1398) 6906. ind. VI. 1. augusti. 

Eugenia monacha monasterio magnae Laurae plures 
donat pagos. 

Initium: MkicAkHU/Uk cB^kTO/Uk osapuBiuH ch /Ukicah. 
In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 174. 231 

CCXXII. (1389—1398.) 

Vlk Braiikovic confirniat Ragusinis data privilegia. 

-j- Oo H3C0AI6HHK» H ^WHAOCTH E.AAJ\,HKH CnACA XfiHCTA HA 

rocncAHHt» IiAkKi» WKfijiaKa/w c( h A^ea/Wk KHvpiJ /Mow rccnoA'*- 
CKiJ, /i,a cA\k npHtareAk cpkMaHH wnKHH^k ^SKpoKkMkKOH S Bca- 
Ko Kp-fc/v^f. H npkKo sanHcaHite, ipo HA\k C/Mk sanHcaAk, to- 
ra3-H-/V\k ii( noTKapa/VVk, nase h noTKpkria/VAk , jh^a hmw le 

TKpk;j,0 H HfnOKO/VfcKH/MO Ji,C> K^fcKH , ^0KA6 CAVk laa ^KHKk, J^A 
H/V\k Ht nOTKOpy HHl|IO, l|JO H/VVk C/VVk 3anHCaAk 8 npkKOH KHH- 
3% H ^\OKAf Hf K^A,( J\,0 HHJCk ;\,0 /VVfH<, Ji,A H( KiJ^e HA /MOH 

e^fcpS na BakKOKS. 

Sigilli fragmentani. Origio. chartac. in c. r. arcliivio 
Viennae. CiioMeH. 69. 

CCXXUl. (1398). 6. octobris. 

Vlk Brankovic moritur. 

AlHiCfna WYTOKpia .8. ^v,kHk np^fccTaKH c( BakKk BpanKOKHKk. 

E Vukii typico cliilandarensi. De Vuk alio loco : ripm- 
/VVHC/WO, ji,A noi€/Vvo RiJKS noHeAf'^^*"'^'^ H'* h;hkotS h no ck/WpkTH. 
H Kora Gork h3K0ah no nack, ji,A c( c'i( H( ivcTaKiH, Hk koauje 

HCHAkHIH, ;\,a H( npiH/V\H Haill£ KAtTKC. 

CCXXIV. 1398. 20. novembris. Dumno. 

Stephanus Ostoja, Bosnae rex, se obligat, ut Ragu- 
sinis exsolvat debita Stephani Tvrtko regis. 

Ba H/Wf wi;a H CHua h cKfTora A^X^ a/WHHk. a3k GTHuaHk 
Gi)cTO'fc, no /Whaocth rocno,A,a Kora KAaroK^fcpkHH Kpaak cpk- 
KAf/Wk, BochHv, npiv/wopHio , \-S/WkcnH 3C/VVAH , 3ana^\,k H'fc/V\k 
cTpanaavk, A"?M"'Mk Kpac/Wk, o^copn, Goah, IloApnHHio h k to- 

/WS. 4,a ( KH^\,H/WO KCaKO/WS HAOK^kKS , K0/W8 C( n^Ji,C>EAy KaKO 
A0H4,0UJf KfAHHkCTKS KpaAfCTKA /WH W,\h CAAKHOra rpAJi,A ^8- 
KpOKH^fcKa nAt/VVCHHTH KAACTCAE H HOKAHCapHE, A HA H/WE /Ki^Hk 

/K^pkKORHl^k H MuYOHk PacTHiik, roKopfisf pa38/WH0 H HkCHO y 

KCHYiv AH^^HX'*^ KpaACKCTKiS A\H , H /WEIO HHH/WH pAKOTa/WH CAaTKO 
npOCHUJE H /WOAHUJ£ POKOptlif , J\,A KH H/Wk nAATHAO KpaAtCTBO 

AVH, ipo H/VVk wcra ^.^H^auk cpaTk KpaAtCTBa /WH, khbujh caabho- 
ra cno.wiH^TH-fc rocno^HHk KpaAk TBpkTKo: h a\h B^fcAHKkuic 232 

npCUJfHHE npdBO H AOCTOHHO rOBOpEHHf H TAKOt Pi\3rt\tJ{,AtilU( 
nOBfA'k HH A^kcTOBC H K/\fTBH roCHCtAHHa KfiJiAA TBpkTkKa, KdKO 

ji,A KH C8 H( i>KpaTHaa KpacHa ASeaBk h a^^^^kP" saKOH^kH , koi c8 

Ba3A<* nOCTaAH /Vl£>0 KpaaCCTBO/Uk AAH H A\nO /l^SEpOBH-kKOAXk, Bce 

TOH pasrAfAaBUje h BH^HBhmf ctkophc/mo cbhtk c KpaAtcTKa 

/UH C norAaB(H) TH/MH KAaCTfAH, KOH S TO Bp^fcAVf K'k\'S np'k Hack, 

KCH c Ha/V\H e^HHOcpk^HO HacAHAywisf napa HfKfCKaro, koh Kp'k- 
HH KpaaecTBO /Mh S /^OKp^kjci^ A'fe'^"\''^9 ScAHujac/uo npoujHS no- 

KAHCapeBh. AyKpo(Ba)HC^HYI* ? H CTBOpHC/UO H/Uk /WHAOCTh, H 3A- 

nucac/uo no CH^k HaujHjCh noBfAaYK, js,a H/Uk naaTH/uo h haa- 
t^a/uo ;i,B'k thcSJIsh h ntTk caTk u neTh AfCtTk a^i^^^tk , i|jo H/Uk 
( wcTaau ^yM^aHk KpaAk TBpkTKo; a j\,a H,uk ct uAal^a wR^k.uk 
HaM^kuo/Uk: ^a ce naalsaM' BcaKo r<:>js,iii\it no ntTk caTk uEpkHEpk 

W-A-OJCO^kKa, KOH /UH C5> A^^^H^fe A^^K^TH KpaAfCTKS /UH w BAa- 

CHHHY^ cBtTkHHjCk Ha Tp^ku ji,H'k /UfC6ii,a ^ptBapa, a to o-a-o- 
YOAi^Ka, KOH/Uk cSa^^"'^" Haiuji/Uk npkBH/Uk u na/Uk 3a GTOHk, 
Aa WAi^K"''^'^ A*^ TOAf , A*? koah ct HcnAaTu Kkck a^^^ sropa 

pMfH*kH i> Cf/Uk AHCT^, Ji^K^k THcStiH H HfTk CATK H n£Tk Ji,(C(Th 

AiSKaTk; a ac^kaj c( HcnAaT^fc Tau A^'""*? A^* WTk Torau aox*^'"'- 
Ka pHfHora hamk H'ki|jape hc a*'A^? pa3H a^ c" ^f naatiaK? 3a a^- 
re, a HcnAaTHKUje ce pMfHora a^''^ A^ A^^ KpaAeKkCTBb /uu tah 
AOYOA^i^i^) KaKo cS ra a**'^^'^" HauiH/Uk npkBU/Uk. a to/uS U/Uk 

CK^kAOII,! H pi>MH'fcu,H KpAAfCTBa /UH BAACTeAf BOf BOA'^ XpkKOf, Tf- 

naMH'k liaTaao, bojboa^ Iii>KaujHHk h BOfBOAa llaBkAk KAcujHl^h 

H KHf3k GTUnaHk XAAHMHtik, HaUlkra KpaAfCTBA AKOpkCKH. HH- 
CAHk HA ^^S/WH^fc Ha Ji,EiAJ\,(C(T'kH J\,kHh iWkc(U,A HOBEKpa A^fcTA 

poJKacTBa YPt^cTOBa .m h .t. h .q. a .h. nuca GTHnaHk 
^OKp^fcHOKutik, KpaaecTKa /uu a''^'^'^"*- *' A** ^* noMnS naal^a- 

TH W npkKHYk IlAaCHHHYk CKkTClJ^HYk HA .T. A"" UpfBapa 
. MTq^. H KpaAfBCTBO /UH np-fccf/Kf H KAE Cf 3r0pa pMfHH/UH BAA- 
CTf AH , A'* CHf HHC/UO lii>J\,( KpUHKO H HfnopOMHO, A^"^'^* "'^h 
Cf A^'''^ HCHAaTH. 

-|* rocnoAHHi» Kyph GTf^auh G)ctwu Kpa/\h 

GphBAE/Uh, KOCHH H IlpH/UOpHIO. 

A tei'go: Poueglia de le Ostoia, che se debiano pa- 
gare li luerchadanti de lo tributo de Stagno per quelo. 
che tolse lor re Tuertcho. 1398. a di 20. uouembris. 

Sigilluiu avulsum. Origin. membrau. in c. r. archivio 233 

Vieunae. CiioMeH. 83. In cod. ragus. idem diplonia habes 
siib 1399. 3. februarii : 1399 die 3. freuari : Priuilegio regis 
Bossne regis Ostoie: proniese a pagar 2550 ducati, che 
resto a dar re Turtcho, del tributo de Stagno. 

CCXXV. 1399. 15. januarii. Na Usori u Lisnici. 

Stephanus Ostoja, Bosnae rex, Ragusinis cedit pagos 
quosdam. 

Cx) B(Ae/v\oi|jHa CHAO np^fccKfTaro A^X** ' kojkj CAaBH.uH ea 

TpOHUH , Ka W^I^U," ^f Pf^^ " CHH'k H Ka CKtTO/Vtk A^CH, W 

TpoHHf np'kcKeTa, caaKa TfK^k, Ka rt ko KpkCTHYk c(, h tokow 
npiiYk KOiKacTKfHbK» KAaroAHTk cnoAOKaahiuy au nacAHAOKaTH 
np'kcTo A\OH\-K npapoAUTJAk, rocnoA* cpkKCKf h KOcaHkCKc, sa hc 

KO TH AAOH HpapOAHTfAHf Kk ^(OAVAkH^k n,apkc(T)K'k l^apk- 

c(T)K(oK)aujc, H na HtKccHoe i^apkCTKO np^kccAHA^k ce: a\(he }K( 

KHAflM^ 3fAAAI0 npapOAHTfAk /MOH\-k UO HH\-k iVCTaKaAkUiSlO , d 

Hf HA\Si|ii> cKoi€ra nacTHpa, w,\h HHyi^^Kc nA^wfHf h ask H3a- 
KpaHk K^k^K noAvoqiio ko»;hcio h np'kMHCTH{ cro .uaTcpf ckHk- 
HaHk K^kY^ KoroA<ipc>KaHHA\k K^knki^cAVk ua KpaatcTKo, HkKo chth 
A\H Ka XpHCTa Kora KAaroiiiipkHOA\i> h KoroA\k nocTaKA«HOM8 

roCnOAHHy KUpk GTHIiaHi> fx)CTOH KpaAkiJ CpkKAeA\k , RoCHH H 

noAvopnio h KCHA\k 3anaAKHHA\k cTpanaAVk, h ho TOA\kJKe na- 
Mf\-k ca KoroAtk KpaAfKaTH h npaKHTH np-kcTO KpaaecTKa, aha« 
:k( a\haocth, mhhj sanncaHH^k rpaAOKOA\k n A\'kcTOA\k, kcako- 
A\ij }Ki no AOCTo^kuHio fro: ka ch\"k jkj KacH\-k R^kA^kyk cpkMa- 

h5>I0 AIOKAKk H KHpkHO nOpaKOTaHHf pOAHTfA«A\k H HpapOAHTf- 
A«A\k KpaAfKCTKa M» H CaA\0/V\S KpaaCKkCTKS /\\H, KAaCTfAf CAaK- 

Hora rpaAA /^i>KpoKHHKa , h ka npkKoe /woe np^kiuacTHt na Kpa- 

AtKCTKO A'*PH, r.K( /\\H A''POKaUie /WHOrO nOMTfHHf C KCAHKOIO 
CpkMAHOIO AIOKOKklO HH\-k HCAHn,E/V\HpkHOIO ; H Ti>H H3HA0UH 
llp'kAK KpaAfKCTKO /V\H KCniOMTfHH /M8>KHe A^^^POKAMkCHH H HO- 
KAHCapHC, KOH KH\-S AOCAaHH KpaA«KCTKi> /UH WA^ BAaCTEAk H 
WA^ OWnfiHHf rpAAA /i^iJGpOKHHKa, Ha H/V\e /Ki^Hk /K^pkPOKHt^k 
H A\H\-OMk PaCTHfik H IU-HH/V\H HnKOAa rj^MfTHt^k , H i)CnO/V\eHiJ- 
UJE KpaAeKCTKi> /V\H WA^ pfMeHH\'k KAACTfAk H WA^ OWUtiHHf, FO- 
KOpf 3a 3f/l\A«, I4JO C8 H KOf c8 WA^ KiJpHAa AfpH AO GTOHa AO 
HHYk /M'kc ra , cpe sa Ten 3f/V\At /V\oh npapoAHTfAue, rocnoA^ 
paujKa H KocancKa, AOKpu/Wk wKHTOKaAH H/Wk cf cS, h 3a to 3A 234 

HHYIi K^fcpiiHC» llOCAyjKtHHf , KaKO f pfMf HO , A\HH HO MHAOCTH 
KOH^HCH KpaAk GrtnaHk Qcroii C BOAO/V\b naM« H C )fOTHHHf/Mk 
BaaCTJAk H BEAf/MOIKk KpaAfCTBA /MH A^Y"* ^ KailJHHy H 8 HAf/We- 
HHTO BAaCT«Af/Mk H KCOH WHI^HHH rpa^A /^iJGpOBHHKa C /MHAO- 
CTHK» H Ca 8TBpk>KAfHHf/Wk 3f/V\AE W4,k K^pHAA Ji,(pU J^O GtOHA 
Ca BCH/V\H C«AH H 3aCfWU,H H C AS^k/MH H C BCH/UH /MsliMH H npa- 
BHHa/UH H C BOA^<V\H H C HaUJa/UH H 3 ^pkB/UH H 3 ^^BpaBa/UH H 
3 rpk/Wkj/Mk H Ca BCaKH^Uk HHH/l\k ^l.OCTO^fcHHf/Wk H Ca BCH/UH 
npaBH/V\H KOTapH THyH 3(/V\aAk H CEWAk pCHCHHYk, A Ha H/Mf CH^fc 

HCH^fccEAa: HAHnpkBO K^pHAO, QcaAkHHKk, AScaaHk, rpo/V\a- 
Ha, G3paujaau,k , TpkCTJHo, MpkMfBo, BpkctHEBo, MpaBUHank, 
/i^SAkro, A\aAkKOBf h aP^^^ MaakKOBf, GaaaHO, TpkuoKa, 
IIoAi^ropa , HmHKi>1^e, IloAHH/VVOHk, Kot«3h , 3aT0Hk, Bhco- 

HaHH, ToMHAkHHKk, G/V\OKOBAaHH, QuJAC H ToHOAA ; H Ta CfAA 
3r0pa HHCaua Ca ECH/Mk A^CTOivHHf/Mk HHYK A^^^^^O HU/Mk S kHxKH 
B'fcKO/Mk 8 nAf/V\£HHTO A<^ CKOHkHaHH'b CB^fcTa , ^A C8 BOAkHH H 
lUKAaCHH HH/MH H B^fcKH IVHH H ^"'•''^U,'* " Sh8hH« H HpaSHiJHHf 
HHYIv, A^^I^^Vf CB^fcTk CTOH, KaKO HpaBa H HAf/MeHHTa POCHOAA 
KpkY^ HHCaHH/Mk C(A/MH H KAaAAHHIO. H KkJi,A CTBOpH CHIO 
/MHAOCTk KpaAfBCTBO /V\H , T83H ^^^8 KpAAfCTBa /MH B/\aCTeA£, 
a Ha H/ME B0fB04,<* XpkBOf, KHf3k IlaKaAk PaAHUOKHlik, KOtKO- 
Ji,d GaHkAAAk, TfnaHuiv BaTaAO H BOfBOA'* IlAaTKO TKpkTKO- 

BHtik, BOfBOAA BSKamHHk AlHAaTOKHl^k, BOfBOA^ IlaBaAk Kaj- 

IJlHtik, KHt3k np'kKOf /WaCHOBHl^k, KHf3k PaAOf PaAOCaAHlik, 
KHf3k PaAOe ^parOCAAHtik , KHf3k HoHCaBk liofBOAHtik, KHI3k 
Eli^KaUJHHk SaaTOHOCOBHt^k, KH«3k KoBaHk ^HHHHHtik. H Kpa- 
AfCTKO /MH Ilp'fccf>Ke H pOTH CS C ^^^^8 nHCaUH/MH HaUJH/MH 
BAaCTfAH, A^* CHf HHC/MO H 3anHCaHH'fc, KOf CTBOpU KpaAfCTKO 
/MH UajJJH/Mk CpkHaHH/Mk Hp^fc^fcTf Af/Mk , A'* « Kp^fcuKO H HmO- 

pOHHo 8 K^fcKH, a uaHf A'* H^iv 3ka8A'* KpaAfCTKO /MH ivA'* Kca- 

Kl CKpkKH H HCHaAH KAKO HaiUS CpkHaHU KpaTHIO H Hp^fc^fcTfAH. 

H Kora>Ke Bork h3B0ah rocuoAOBaTU no uack, /Moa8 kako ro- 
cnoAHua h KpaTa cera HHcauH^fc Ht noTKOpuTf , H>Kf A<*P<>Ka)Ck 
3a npaBS AWKaKk BAacTiAf/Mk A^JEpoBaHkCuu/Mk 3a nopaKOTaHUf 

H 3A HkCTk HH\-k: TKO AH KH Cf HOTKOpUAk , ,\A t HpOKAfTk 

wj\h rocnoA<» Kora bce/m8 Api^^HTCAa h wai^ np^fcHUCTf ero A\a- 

Ttpt H WJ{,A .bT. CBeTH\-k BpkYOBHHYk an(o)CTOAk H WAI* -A- 

iKaHktifAHCTk H WA** • <* • H3aKpaHHYk H w,.\a KCH\'k Gorij Sro- 235 

YPkCTOBiJ , H W^k KpaASBkCTBa MH Ji,A ( npOKASTk RA K^kKH. HH- 

cdHO Ha ^copH Ba caaBHOH HamoH bohci^h 8 Ahqjhhhh sa ah- 
Ta poJKacTBa ypncTOBa .HTqA, aliTO , AxliCfi^a rtHkBapa na 
.fl. A'^"'^* A^Hk fCTk WAi» P^Ks OTHnaHa ^OKpHHOBHtia Kpaat- 

CTKa AAH A'k'fe'^^ aA\HHk. 

-j* FocnoAHHk K\-pk GTfijiaHk QcTwia, Kpaak 

GpkGAE/V\k, BOCHH H IIpHAXOpHtO. 

A tergo : Poueglia de re Ostoia, chomo dono a Ragiixi 
le vile de Umbla per fin a Stagno. 1399 die 15. zenaro. 

Sigillum avulsuni. Origin. niembran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 84. 

CCXXVr. 1399. 5. februarii. U Sutisci. 

Stephanus Ostoja, Bosnae rex, confirmat privilegia 
Ragusinorum. 

Ra HOHfTaKk wi^a, Ba HcnSHEHHt cnna h CBfTaro a^X^S "^* 

RA HantTaKk HtEfCa AH^MH^W"^ STBpk>KAfHHfA\k STBpkAH H BkCf- 
AEHHKi CBOEiO WCHOBA, 3A AXHAOCpkAI^E JKf A\HAOCTH CHHA^ C Hf- 
BECk Hd 3EMAI0 HAOB-feKOAIOBHO, H naAI^UJCC HAOB'kHe CSqj«CTBO 
npivCTSnAeHHfA^k COKOK» WKOJKHBk Ha HfKfCa BaSBfAfjj TH/M>Ke 
KCa WAI^ HtKHTH-k Ba KHTHf CaCTaAfHA K^kuiC, TUM'Ai( H ROrHBk- 
me WBHf ^\0,\\^ H3AP<»HAfBa Kk HCTHHOA\y HaCTHpiJ H KOTS KCS- 

APkH^HTfAS Ba3Bpai[jfHH KHmf, T^ka^JKf H KSnaTpH L^apkci^H no 

BCOH BfCfAfHOH STKpkHiA^WTk Cf, H KpaCfl|Jf C( CAABtTk KOra 

KCfAPi^^HTf Aa : TaKOJKAf h a3k GT6<|i'»Hk GlcToiv, no a\haocth 
«ro KOJKacTBa Kpaak cpkKA(A\k, Eochh h np'kA\opHio, choa^»- 

KAfHk KHvYk KpaAfCTBOBaTH Ba 3fA\AaYk pOAHTIAk H HpapOAH- 

T«Ak HamH\'k, TBope npaBAi> h HcnpaaaE npaBHAa, hhhs a\hao- 
CTH H sanHcaHH-k, BiipS JKe A'** rpaAOKO/Uk h BAaAaHniv/Mk, 

/V\aAHA\k }K( H BEAH^HA\k, BCaKOA\i> Htt HO A*^^'''*^'^""'^ "''^ 7 " 
TAKO CaCToivTH A\H C( KpaAfBCTRS BA A\Hp'k H CAABH , H TOTAa 

np^kAome Ka caabhh A^opk KpaaeKCTBa iMH 8 IIoai^ Bhcokh nae- 
A\{HHTH H mSaPhh A\S;KHe CAaKHOPa rpaAa /^SKpoKHHKa BAacTf- 

A( H nOKAHCapHf /KSHk /KypkrOBHt^k H AlH^OHk PaCTHtik C HO- 

HTfHHA\H H <\\Horoi;HHHA\H A**P" " ^ HacT/MH WAi» pfHfHora ppa- 

Aa y\i>KpOKHHKa, BAaCTCAk H WntiHHt , H THH pH«HH nOKAHCdpHf 

ca KcaKoio aioeokio nack HCKaujf h KpacHO wnpaAamc h 3a KcaKe 236 

SK^kTe H 3aK0H6 H 3A CR<:>KOj!^hi\iHm pHEHora rpa^a yV,i5Kp»MiHHKa, 

KOf CS H<UaAH S nC>BeAa\-k C pO;i,HT«AH H npapO^HTfAH HaUJHMH, 
3 rOCnO^O/VXk Cpi^KkCKOrWk, paUJKO/\\b H KOCaHkCKO/Mk , KaKO A^* 
BHCA\0 H /WeH nO WEHHaiO pHtHJ rOCnO;\,« HH/WK nOTBpK;i,H/\H H 
SCTaHOBHTH/\H H^k/Wk Kp^knKO npkKH\'k HaiUH\'k CBOKO;V,kl|JHHe H 
SaKOHE H SB^kTC H HOBCAE H nHCaHUiv rOCnO,/i,E CpkCCKE , paUJK£ H 
EOCaHkCKE: H KpaatBCTBO /WH CAHIUaBkUJE H pa38/\\HBkUJ{ HHYI^ 

no;\,*''*^>^^ ^ pa3S/WHc h np^kAUHHE h npaBc npouiHE, u/waBkUJE 
CB^kTk H 3roBopk c Hp^kBHcoKO/Wk rocuoHO/Wk Boro/Wk ,A,apoBa- 

HO/Wk /WH KpaAHU,0/Wk KHpk Ki^^kBO/Wk H BAaCTCAH H BEAE/WO^Ka/WH 
KpAAfBkCTBa /WH CTBOpU /WHAOCTk KpaAtBkCTBO /WH pMfHO/WS 
rpa,l,8 y\,i>KpOBHHKS H BAaCTtAO/Wk H BCOH Wnt.HHH 4,i5KpOBaMKOH 

no CH^k uaujHYk A^kcTHyk h uoBfAajCk, 3a HUYk cpkHaHkCTKo 
noTBpk;i,HC/WO H/Wk KC« H KcaKf noKEAc H 3anHcaHHi; pntHe rocno- 
ji,( cpkRCKE, paujKe H BOcaHkCKf H noBfAio rocnoAHHA Kpaaa 

TBpkTKa , KOIO ( i>HHHHAk CAaBHO/WS rpa,l,i> y\i>GpOBHHKS HO^k 

AivTH poJKacTKa ypHCTOKa .htoh., /wkcfua anpuAa .7. Ai^i^i^? 

H KCf HHS nOKfAt H ^aHHCaHH^k H CKOGOAI^liiHHf , SaKOHJ H SKiiTe 
np^k^l^HE H nOCAHrH££, K0£ H/Wk ECTk i$HHHHAk H 3anHCaAk pHEHH 

KpaAk GTfnauk Tkptko h Kca Hua rocnoA^, Koiv cS rocnoAOBa- 

AA AO /WfH«, A** * A*5 K^kKa pHfHO/\\i> rpa^i» /^SKpOKHUKi) H KCOH 
IVnl^HHH TKpk^O H HfnOpOHHO Ha/WH H HaUIH/WH nOCAHrHHA\H, 

nane ji,A cS S KcaKO Bp^k/we cTauoKHTH h Kp'kn^H 8 RCHyk pH«- 

HHYk nOKtAajCk H S 3aK0HHYk H i>KHTH\'k H i> CKa^H\-k CKOKOAI»- 
l|IHHa\'k pHfHf rOCnOAf CpkGCKf , paUJKt H KOCaUkCKf. H pHfHH 

RAacTfAt H noKAHcapuf rpaAa /i,yKpoBHHKa npii/WHUje h 3aB<3auj( 

C( KpaAfBCTBS /WH JS^AKATH WJi,k pHfHOra PpaAa y\i>BpOBHHKa H 
WJi,h OntiHHf CpkBCKH A<?X*^A'*K'* ? A^" THCStiH nepnfpk Ji,HHAp» 
ASKpOKaHCLJtH\'k, BCaKO r04,Hl|J« HA ^'^^"TpOBk JH^hHh HO 3aK0Hi> 
H 8B'kTS, KaKO C8 ^«^KaAH HaUJfA\i> BpaTS CB£T0 nOHHBkmJ/Wi> 

rocnoAHHiJ KpaAM» GTenani» TBpkTKS. h ha to rhuj« ynHcano, 
KaKO jiL,A ( B-kKH Kp^knKo, npncjroYi» h KAf\'k ce a3k pHfHU KpaAk 
GTtnank QcTo^k h 3 KoroA'ipoBaHO-/\\-H rocnouo/Wk KpaAH- 

I^O/Wk KHpk Kii-kBO/Wk, nOCTaBHBkUJe pi>i;H Ha CBtTO/Wk (Kankl^EAH 
H Ha HkCHOA\k KpkCTH TOCnOAI^H^k H C KAaCTfAH KpaAfKkCTKA 
MH: C BO«BOAC>'Wk XpkBOf/Wk , C KHe30/Wk IlaBAO/Wk PaAHHOBH- 

kf/Wk, c TfnaHHO/Wk BaTaAO/Wk, c BOfBOA'^'''"^ GaHkAaAeA\k, c 

ROeROAOA\k riaBAO/Wk KAeUJHi^(/Wk, C KOeBOA*>A\k flAaTKO/WI^ 237 

TRpkTKOBHl^fiUli , C BC»fBC>AOA\k BSKaUJHHOMb MHAaTOBHt^€A\K. 
C KH(30A\li Pa^OfAMi PaAOCAAHl^f A\k , C KHC30A\k BoHCABOA\k, C 
KHe30A\k B8KamHH0A\K 3AdT0H0C0BHl^eA\K, C KHC30A\K Pa,\,OtA\K 
/^pdrOCaAHtieA\K , C KH«30A\K Ilp^kKOfA^K MaCHORHl^£A\K , C KHf- 
30A\K GSK0A\K TcnHHt^{A\K, C KHE30A\K KoRaHCA^K /^HHHHH1sCA\K, 
H CEA\i$H 8TBpK>KAfHHH> BHTH HSnopOMHS 4,0 R^fcKA HaUJCra H 
HHyK, TaKO HaCK KOrK KpivHH y rOCHOTKCTBO. TKO AH KH CC HO- 
TBOpHAK HAH HOpCKaAK, ^.A CS CC KCC KACTKH Ha HfA\K H3KpKUJH- 
Af, 4,a ( KACTK BOrOA\K WIJ^CA^K H CHHOA\K H CBCTHMK 4,i>X'N>A\K H 
KCHA\H EOry ^rOAHBKUJHiUH , H Ji,A ( 8 THiiBH KpaACRKCTBa HH. 
RHCaHO S GSTHCHH Ba CAaBHOA\K AKOpiv KpaACBCTBa /V\H HOAI* 

A'kTH poJKacTKa YpHCTOBa . HTqA. aHvTo, .(. AKHK A^^kccL^a 
i^fpBapa. a nnca no ^anoB^k^i^H KpaACBKCTBa a\h XpKBaTHHK 

AHiCKK. 

y r C H A H " •* K V- p K G T f ^ a H K G*) C T W ra , /U H A 0- 
CTHKi BOH^HIVA^K KpAAK GpKBAI6<l\K, tlOCHiv H IlpH- 
A\ Op H 10. 

A tergo : Poueglia de re Ostoia, chonfenna^ion de tute 
le altre fatte per re Tuertcho e per tuti li altri signori. 

Sigillum pendens. Orij^^in. inembran. in c. r. archivio 
Viennae. CiioMeH. 85. 

CCXXVII. 1399. 25. februarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii vojevodam 
Hrvoje recipiunt inter nobiles, et palatium ei donant. 

Q BCAEA\OH{Ha ckao npHvCBCTaro A^V'»? caarha^o TpOHi;^ 

Ra WTKl^H Hif pCKy H CHH^k H BK CBCTKA\K A^^C^k, np^kcRCTam TpO- 

Hi;c, Hcpa3A(AHA\a, caaBa tcgc, hh{c ba (c)hac troi€ crc bpkujh- 

A\0 H TOKOK» 0V'.3AP»^>KHA\0 H npaRHA\0 A\KCTO WHaCTRKia HaiUCrO, 

RoroAioRHA\H rpaAi* A^''P^'^""'^'* ' ^ ^^* npliCReTil Tponi^S caa^ 

BCiye , H k8A* Ca R0/KI€A\K YOTeHI€(V\K BK HASHH J{,(ik}KAKH, H3K- 
KOAC HCH3KpeK0A\a, He(H)3KHHCHara /UHAOCTK BHIiJHarO H BCAHKarO 

RAaAHKc H napa rocnoAHua Kora Haiucro Hc8 XpKCTa h k tomS; 
RCAHKa H noHTcHa HccKpoKHa nane crcmS crHvtS lURKraRACHa rc- 
AHKa AiOKaRK H cpKHaHCTBo cAaKHora H BCA/uoHvHora rocnoAHHa 
Boi€BOAe XpKBoia I]8...a, j\,a r& 8hhhha\o h npik/UH/WO Haiijcra 

BAaCTCAHHa, H ^\A l€ HaUJK BHCKHHKK..., A^ '^" BAaCTCAC H 

vuHKHHa, KaKOTO i€ RHO HaiijejCK CTapcyi^ iVRHHaH j\,OE0n H no- 238 

MTfHH HdSKb , C/MHCAHEb H CiMOTpKUJf CTdpS ROMTf HS Hpiiia- 
3aHk, KOK> (l€) H/WaO K H&Mh CAaBHH KOI€BOAA XpkBOI€ BaSA*» 

K HaujEMS rpa^S h Ka cBaK0A\8 namEAAS a HaBAaipk ca^a , h 

Wl\l( B0AI6 WBeTSie C( K HAAAk CTapi> np'kra3aHk H AIOBaBk, ^c>- 
TJC/MO KHf3k, KAaCTfAf H KCA IVHKHHa rpa^a /V^SKpOBHHI^a, Ji,A 
TOAHKAH AtOKAKk H£ K^^( HfYapkHa , HaHf Bk CBf/Wk CAABHa H 

yapkHa ji,& k^a^j A^* »€CTk Ba CBH;i,HeHi€ BcaK0/u8 MAOBtKS ca- 
4,aujHf/u5> H nocAf4,He/V\8 , n j\,a m na/v\fTHO KtHHo WBt/Mk 3a- 
nHcaHi€/Uk WA»^ A'*"''"^"*''^ A"« nanp-k^a, 3anHcac/V\o, i5T(Bp)k- 
AHC/V\o cAaBHora B0i€B0Ai5 XpkBoa h HcroBC chhore h HtroRf 
ShSmi€ h npai}Hi>Mi€, ipo i€CTk /v\yiuKora koaeha, jy,A cS HaiUH 

BAACTEAE H REKHHL^H KAKO H /UH BAACTEAE A^GP^EaM^H ; H K 
TO/Uy 3a BEAHKS HETOBS MACTk H i>3kBHUJ£HI€ A^pkBaC/UO BO- 
l€BOAf XpkBOK» S ^SKpORHHKiJ nOAAMi» 8 HAE/UEHHTO H i5 Baiij(H)- 
Hi5 H HErOBE/Uk CHHOBIV/Uk H HETOKiJ i^HSMIO H HpaSHSMIO iJ BHEKE 
BHKO/Ua , KaKO l€ HOAAMa UpkBO KHAa rOCHOrE (pHAHHE HaiUE 

KAaAHKE, j{,A c\e WA^ j!i,AHMUH(rA ji,H( Hanp'kAa Tau noAAMa 

BOI€(BO)Af XpkBOia H HETOBEYk HOCAEAHHYk, H A'* »€ BOAIdHk TO- 
CnOAHHk BOI^BOA'» XpkBOI€ H HErOBH CHHOBE H HEPOBO ilHiJMI€ H 
npa8HSMI€ pEMEHiJ HOAaMiJ J!i,AphKATH y npOA<»TH , WCTaBHTH 3A 
AiJUJS, «MHHHTH , l|JO (H)/Uk Ki^AE HA BOAIO , H KAKO H/Uk 6«^« 

Aparo, KaKo cbe wj^w CBOi^^k cTBapH. h ua cbe bhuje nucaHO 

A\H KHE3k H KCa WHKHHa A^KP'»^^^'^'* Hp-fccErOC/UO HA CBETO/Uk 
EKAHrEAHIO H HA MaCHO(/Uk) KpkCTiJ KO>KI€/Uk, WKO CE/Ui>H HHCaHIO 
na/UH H HaUJE/UH HOCAEAHI^/UH HE KHTH nOTBOpEHiJ HH nOKOAHKH- 
A\8, HAME i> CRE/Uk CTaHOBHTHS A^? A"" " A<> BI€Ka. H 3A KEKE 
KEpOBaHI€ Ba CBaKOH Bp^k/UE CaH AHCTk AIOBO HOREAIO HOREAEC/UO 
HEMaTHTH HAUJO/Uk 3aK0H0/Uk REAHKW/Uk HO^I^RHCyKIO HEMATk 

KoroAiOKH/uaro rpa4,a ^bKpkBHHKa. Rk /vkTa poJKacTRa \pb.- 
CTORa . MTqft. A^kTk, /UHCEH^a ^jpEKapa ua . ke . a**"*** ^ iJnuca 
PiJcKo Aoro^ETk S noAAME H REKHHL^E KOPOAiOKH/uaro rpa^a AS- 

KpOKHHKa. 

Cod. ragus. fol. 67. a. MCCCLXXXXVIIII. die 

XXV. freuaro: signoria de Raguxi fe^e priuilegio fato a 
vo(ieuoda) Chruoie, como fo fato de conseglio e donato 
li palago. 239 CCXXVIII. 1399. 25. februarii. Ragusii. 

Comes , Nobiles et totum Commune Ragusii regem 
Bosnae Ostojam recipiunt inter nobiles, et palatium ei donant. 

Ba »i\\f KfAHKdro GaKaoTa Eora Hamero, ptKS ^A(, Kk na- 
MfTaKk iVTkna, Kb HcnaHfHie CHna, Kk CKpkmeHie Kcenp-kcKeTa- 
ro Ai>\***« w KfAHKOcaaKHa npHiCKfTa TpoHn,«, caaKa TfGf , Kk rt 
KO'KpKCTHYA\o C6 , H TOKOK» np^ferac/Mo KOJKacTKfHSw KAaro;»,f'f k, 
cno,\OKAamS naack no ckoi€h caaTKOH h HmskpcKO/Wie /Whaocth 
iJsk^pkJKaTH H npaKHTH KorSaioKHMH Ha/V\k 4,apkKaHH rpa4,k;\8- 

KpkKHHKk, (7Ke 16 OMac(T)kKkra HaUJETO, H K^^SKf Ck KO>KI€/Uk 
H3kK0aEHi€A\k Kk HASHH ^pkH^aKH , IV CKfA\k KOra C,\AR(l\l(, H3k- 
KkAf KOrk H KfAHKa CpkMaHA , HaHE H HCAHI^C/W-kpkHa MH- 

AocTk npHvKHcoKaro h caaKHora rocno^HHa CTf^ana QcTora, no 

A\HAOCTH XpkCTA KOra KpaAk CpkKAI€A\k , tlOCHC H CK(/l\k 3a- 

naAHfA\k cTpana/Wk h k to/wS , h ^c>t( nack KAacTtAk h kc8 wn- 
khhS rpa^a y\i>KpkKHHKa sa ckoi€ cpknaHf h Kk cKt/Wk noHT«Hf 

np'kraTfAI€, KAKOHO C/WO KHAH S HpkKf rOCHO^e CpkKCKC H 8 KO- 

caHCKf, KaKOTO 8 i€ro npapoAHTeaa rocnoAHna Kpaara TKpkTKd 
H 8 HHf rocnoA^ cpkGCKc H KOcancKf A<^ pjMfHora KpaAKa 

QCT0I€, TAKOJKAf IKlf ^A Rii^^dWO H Hl€/W8 HpiiraTfAI^ , A KpAACK- 
CTKO J\,A H(a)Ck AIOKH H 83API»>KH HOHTtHO KAKO H npapOAHTfAie 

rocnoA^) cpkncKa h BOcancKa. a caj\,( /WH KHf3k, BAacTiAC h Bca 
ivnKHHa rpaAa /^8KpoRHHKa, C/WHCAHBk h C/WOTpkmc kcahkS aio- 
KAKk H cpkHaHCTBo , KOi€ c8 HA\aAH HA Hack rocHOAa HpkKa po- 
AHTfAi€ ptHfHora rocnoAHHa Kpaara Qctoi€, h KaKo c8 nack 83k- 

APkJKaAH H nOHHTAAH, A HaKAamHO CaAf KHAfKk KeAHKS /WHAOCTk 
H AIOKAKk, KOIO K HA/Wk HO HtrOKOH /WHAOCTH npkCTHpC TOCnO- 
AHHk KpaAk (JOcTOra , ^TH( , J\,A TOAHKA /WHAOCTk H AIOKaBk J\,A 

HCY^P^Ha Hc K8AC7 naHE Kk CKE/Wk CAAKHa H /WHoro Y^ipkHa b8- 
AfTk, 8hhhhc/V\o Ha kcahk8 nacTk h na 83kKHm{Hi€ rocnoAHH8 

KpaAKt QcTOI€, KOI€ POA* C/WO 8BfT« H 3aK0HC H/WaAH C npkBlV/Wk 

rocnoAW/Wk npapoAHTeAH i€ro, 3 rocnoAW/Wk cpkncKiv/Wk h ko- 
cancKW/Wk h c Kpaae/Wk TKpkTKW/Wk ao penfHora Kpaara Qctoi€, 

CBf T03H 8TBpkAHC/W0 H 8CTaH0BHTHC/W0 ^O AHH H A^ KHfKa Ji,A 

H/wa/wo 3 rocnoAHHW/Wk Kpaac/Wk QcTOHW/Wk, h i|io no HeroBfH 

MHAOCTH HCKd W^l^ HaCk pCMEHH POCnOAHHk KpAAk QcTOra , J\,A 

FA np'k/WE/wo H 8HHHH/W0 HauiEra BAacTCAHHa H wAi^ namera bi€- 240 

Ka, 3A TO M »€ RH^H/MO A\aA0/V\8 H BEAHKOMi! , i5MHHHC/W0 H 

np^fc/WHC/WO ca Kf/\HKW/V\k caaKO/Uk h /\»OGOKh.io, raKO WAi» A'*- 
HaujHEra a"* Hanp'fc;i,a np-fc/WHC/UO h caTKopnc/WO rocno^HHa 
Kpaara Qctok» sa Hauiera caaTKora h /V\Horo cpknaHora h iJ 
CB(/V\k noHTSHora BaacTeaHHa ko/\hko i€AHora nack Ki€KHHKa 

KaKOTO H /V\H KaaCTfae ASEpOBaHl^H , H TOAHKOrt BCf HCrOBC, 

KOH C( np^fcwKp^fcTS y rocnoAHHa Kpaaia QcToie , h hepoko 

8hShI€ H npai5HSMI€, IjiO l€ /UyUJKO KOAfHO , Ji,A Ci5 HaUJH BAA- 

CT(A( H WA^ Hamcra Ki€Km ; h sa kekk> CAaB^ rocnov\,HHa Kpaara 
QcToie ji,A le kh/i,H/Uo cBaKO/uy ca^v^^HJHC/uy h nocAcyvHK/u^ A^^P"*" 
eac/uo rocnoAHHS KpaAio QcToie noAaMS c /UHCTO/Uk y /^y- 

epkBHHKS, KOIZITO l€ nOAAMa UpkBO KHAa HaUJEra BAaCTEAHHA 

AYap^fcua IiyH(H)Kra, a i€CTk wkoao teh noAaMt rpaTi^Kf noAaHt, 
t83h ptHfHS noAaMS rocnoAHHy Kpaaio Qctoi€ S Kai|jHHy S naf- 

MEHHTW S KHKf BHKO/Ua H£/US H HErOBE/Uk CHHOBW/Uk H HEPOBS 

ShSmio h npaSnSMio wji,h A^HaiuHcra /l,h( uanp^fc^xa, ji,A i€ BOAQHk 
rocnoAHHk Kpaak QcTora h HtroBH chhobh h neroBo 8h8mi€ h 
npa8H8Mi€ pjMfHS noaaMy ^apkRaTH, npoA^^TU h wcTaBHTU sa ji,ii- 
Hjy, Smhhhth, hjo H/Uk KS4,e na roaio h k^ko H/Uk ;i,paro, KaKo 

CBC WA*^ CBOI^j^k RaijJHHk. H IVLpk /UH KHE3k, BAaCTtAE H BCA 

ivHKHHa rpa,i,a y\yKpoKHHKa WGeipaBa/uo ct rocnoAHHi> Kpaaio 
QcTOi€ S Xp^fccTa Kora cBf,\,pk>KHTfAra H Bk npiiMHCTS Koropo- 
4,H4y H Kk chaS MACHaro H JKHBOTBop£i|jaro KpkcTa rocnoAHua h 

Bk .^« fBarJAHCTf H Bk . Bl . BpkYOBHf\'k CBfTHYk aUOCTOAOBk 
H Bk . THI. CReTHYI* WTAl^k , H/Kt cSTk Kk IIhKHIO, H Rk CKf\'k 

WAi* Ri€Ka Kor8 iJroAHRHJi^Yk , laKo na/UH h hauie/UH nocAf4,Hf- 

A\H CE/USH KHUIE nUCaHO/Ui^ HE KHTH nOTROpCH^ HH nOKOAHKH/US, 
naMf 8 CBf/Uk CTaHORHTH^ 4,0 AHH H Ji,0 RHKa. H Ha CfH RHUIf 
nUCaHO np^fccfJKf HaHnp(kK)0 KUeSk MKf ri>H,l,yAHKk, ^HJi,0( lOpk 
FoMfTHKk, GTf<^aHk Ai^KapfBHKk, /UapHHk BSHHKk, MapHHk 
Bi^MHHMHKk, A\HYaHAO MfHMfTHKk , HAHIil GapaKOBHKk, A\a- 

pHHk Kaci^^KHKk, Map-fcnk I^p-fcBHKk, MaTKo FpaAHKk, Mh- 

yaHAk RoKaAtBHKk, fluAPCra BtHMSAHKk, /^OKpf KaAHKfBHKk, 
^H/UKO BfHfUJHKk, /KhKE BA8M«RHKk , HhKOAA AlfHMeTHKk, 
/KhB« ASMHKk, A^Ka BSHHKk, Gh/UKO BiJHHKk, HhKOAA /Ki>pk- 
rOBHKk, AVapkTOAO l^p^fcBHKk, BiJOKUJa BoKaAeBHKk, A\apHHk 

Bi},4,aMHKk, BAajco GopkroMeBHKk, KAH/ue FoMeTHKk, Gu/Uf Po- 

MSTHKk, AVH^OMk ASKapfKHKk, HaOKO FiJHAiSAHKk, /WapfcHk 241 

BapaRHKh, Haha\<m€ Bc»A<lHHKk, HHKiua rp^KETHKk , NHKma 
B^i^HKk, QyaTk /KaAuuioKHKk , Mapoie BncTtTHKk. nHcaHO 
Ba H.saKpaHOH noAaMC h k{Khh!^e Koro/VK>KH<uaro r(iAji,A yV,i>KpoK- 
HHKa Ka MTA poiKacTKa YpkcTOKa Ha . MTq.c^ . aicTk, «wkcfiia 
<[^((pKa)pa Ha . Kt . , h iioKtaecAvo ra iifHaT(HTH) HaiuoAVk .^aKo- 

HiVAVk nOAI^RHCiJKIO HtMaTk KOrOAIOKH<UarO rflAJ{,A y\8KpoKHHKa. 

Cod. raftus. f. G6. MCCCLXXXXVJIU. a di 25. 
freuaiM), piiuile^io fato per la signoria a re Ostoia e do- 
uato ii palaco e fato zintilomo. 

CCXXIX. 1399. 25. augusti. Raousii. 

Radic Sankovic (OkHKORHl^k) donat Ragusio pagum 
Lisac in Priinorje. 

GaaKHH KOJKf , CKfTa TpOHl^f HffiAa.X^kAHMA , Koii KCfPAa 

caaBf HHitcKt MAOK'kKoavk KpiinHUJk cpki;a ao^P^^i^ trophth h 
Mk3Ai> HAat^aTH A^^i^P^tV'» A'^'^^ KcaKOAvS KH4,H<uHYk, cfpo pa,\,H 

MH KOfKOAa PaAHMk CkHKORHl^k, CAVHUIAai€ RCAHKi^ AIOKkKk H 

cpkMauy HpHiiiHkHk H«pa3A'kAHAvi>, KO'k KHCTk ,\\tri> rpAAOAVk yV,8- 

KpOKHHKOAVk H Ck HpapOAHTfAH /MH HaUJHAVH H UaKk C pO^HTf- 
A(A\k HaUJHAVk KaSHkl^CAVk (^kHKOAVk H Ck KOronOTp^kKHHAVk PO- 
CnO,\,HHOAVk JKSUAHOAVk llivAHraKOAVk, H UaKk KHA<, ipo f CrIjtS 
HtCKpOKHO, nj)'kcpk,V,kMkHS H KpaCUS AIOKHAVS lipHmSkHk, KOIO HO- 

Kasanif h Rcjr,\,'» SKasSio, naMf a''*^'^^?'^'» TKope rocnoA«» A*'- 

KpOKkMKa Kk AVH-k, A <WH YOTf YapHH KHTH , A HA^f H A^^AOMk 
AIOKkRk IIOKa3aTH y\SKpORkHHKy H RCOH IVmkKHHH , C/UHCAHRk H 
C<MOTpHRk Kk <MOfAVk CpkAI^UH , KaKO KH\*k y\i>KpORkHHKi5 BfAHKS 
AIOKkRk H CpkAfckMaHS npHia3kHk A^^Kp^k/MH A^k^^H H TROpOA\k HO- 

KaaaAk, uaKiiAH '\m np-kMHCTa, n noroyk iJ BockHiJ HpHccRiiTAo- 
Mi^ rocnoAHHS KpaaS Qctoh, h no/vvEHi>Yk A\i5 Rk cAaRHoiv i53k- 
RHUJiHHc KpaacRCTRa np'kMkCHi> caSjkkS h pa3AHKf np^k^^knc j\,a- 

pi, KOt cy npHAVAAH fOCHOA^ KOCkHkCKa WAk ,A,i5KpORkHHKa, MOAf 
CAaB^ KpaAtBkCTRA, A<^ Ki>AC A\HAOCpkAl^nk yV,8KpORkHHK8 MkCTkHH- 
iWH A^P>^<V\H, H T8H <V\H CC IVK^kTORa KpaAERCTBO, A POBOpC, KkA^ 
AOHA^ Kk /VVH'k HOCAH BAACTfAf A^>^P<^K'^*I*^U,H , YOKf KHTH BHAH- 
MO BkCaKO<\ii$, KaKO kS /V,iJKpOKHHKk A^^P^^K^^TH H;8no/Uk, RAaAa- 
HH(A\k KAKO CpkMaiK HpHldTtAH : H a3k PaAHMk TOH CAHLUaBk 

WTk KpaACBCTRa, RfCfAO H /MHoro BkCfcpkAHo SnHcajCk rocnoA^k 

Ai^KpOBkMKOH, A\OA( H HpOCC, A^ HOUJkAIO nOKAHCap( POCHOAHHiJ 

1< 242 

Kpdi\y, H HAR^kliiHt AA(i( y KOf H.Wk Kt POCnOAHHk K0Ai\h Ji,ATH y H 

rocnoA<* ^SKpoBkHkKa npHA\HHiE 3.\ cBliTk Kpara CKotro Pa^HHa, 
H nocAaujj rocno,\,HHy KpaAiJ KaacTfan cKOf noKAHcape CAai;'LMH 

H /MHOrO HOHkTfHH/UH p^fcH/MH H Ck HkCHH/UH ^apMH , H Ti?H PO- 

cnoAHHk Kpaak kh^j KpacnS aSKkKk h Hkcni? aiOKkKk, kow no- 

KasSf ^i>KpOKHHKk Bk 83BHm«HHf KpaaCBCTBa , CRCKaKk C( 3 TO- 
CnO^OA\k H Ck BAaCTEAH H Ck KCAkA\0>KaA\H KpAAEBCTBa H Ck 
BCOA\k BoCHOAXk, KAKO T( nAATHTH KpaCHS CASJKKi) H HkCHS 
AIOKkKk 4,0KpHA\H 4,kAH y\yKpOKkHHKi> , H TSH npH3KaBk HA\( 

XpHCTA Kora rocnoAHHk KpaAk n Bca KocHa ^\apoKa h 3anHca y 

nAfA\fHHTOW Bk K^fcKH rpa,V,i> /i^i>KpOKHHKS KCf npHA\OpH( POCHO- 

4,HHa Kpaaa h BocHf wTk KypnAa ,^\,fpH np-kKo H/WOTHi^t ,a,o c(- 

Aa, KOf C( HA\fHSf /i,Ak>KH : H HAKk KaKO rOCHOAHHk KpaAk 

CRpkUjyf A''^'^*?'^^'» A^'^P'''"^**""*^^' 4^''"* '*^c'''*» HaA\k p^knHio ptKkAk 

H WK^kTOKaAk, KAarO/»,**PHC/V\0 KOra , KOf A\i> ( SKpiinHAk cpku,t 

Hd TO/Wk, H npaKH/V\o /MOAf Kora , ,\i\ Ki>,A,f /\\HAocpk,\,kHk y\iJ- 

KpOBHHKi> rpa,,\i>, ,A,a C( HA\a 3aHHCaHH( H BAa,\,aHHf i> K-kKf. kto 
AH KH HOpfKkAk, J\i\ ( KAfTk H,apfA\k H(K(CHH/VVk , H ^\A ( IVTk- 

na,i,HHKk iv,A,k BpaTHt. a nanf 4,a ( B'k/j,o/V\o BcaKO/WiJ /V\aA0/v\i5 h 

rOA-k/MO/MiJ , KaKO H /V\H BOfBOA'\ PaAHHk, CB-kTOBaKk C( c BAa- 
CTfAH HaUIH<V\H 3 KpaTHW/V\k H 3k KAH»;HKaA\H , H /V\HCA( H ^O- 

T-kf, ^va cB'kTk ue ptHe, m C'W0 H«\*apHH /1,8kpokhhk« 83 ro- 
A^k/MiJ AioKkKk, nant yoT^kt, 4,a BcaKk KHyi,H ii cB-k^^kTtAkCTRiJf, 

,A.a C/V\0 X^apHH R{AHK0H KpaCOT'k ^i^fipC^KkHKOH H KAarOTBOpfHHf, 

a To A^fe^H^/Mk noKa3iJf/Mo no Kckyk HaHiH\'k AHCTH\'k, A'» « •*"* 
AO/Mo KcaK0/Mi5 . ko/mS c( a^^ctoh, KaKo "k ko«koa*» PaAHHk 

CkHkKORHf^k A^X^ /V,yKpOKHHK8 rpa,A,8 H WnkKHHH Rk R^kK* iJ 
HAt/MEHHTO CfAO /MOf ^ npH/MOpHIO, HA H/Mt AHCkU,k, Ck RCk/MH 
CfAH H 3aC«AkHH H Ck Rck/MH /MCPa/MH H ROA<»'MH H ,A,pkRkA\H, 

nauia/MH, 3 ^^v^t^P^^^aA^H h ck Rck/MH KOTapn h ^«^^^''''''^''^HHfAAk 
cfAA ptHfuaro 3anHcyio u yKp^knASio, kakoto ( ^anncaAk ro- 

CnOAHHk KpAAk QcTO-k i> nOKfAH BCf npH/MOpHE /\SKpOBHHKi5 H 

iVHKHH^k, TaKorepe h uauji ptnfHO cfAO Ancki^k a<»C'Mo BAacTf- 

AO/Mk H WnKHHH TpaA^ /V,i>KpORHHKa 8 B^kKf iJ HAf/MfHHTO HH/Mk 
H HH)fk nAf/M6Hi5 H K T0/Mi5 BCf rpaHHI^f, KOf Ci5 CTaAtHf HA pfA»»- 
BCHHL^H rpaA^ /V,i$KpOKHHKa V^J\h KAaCTfAk H WJ\b, OnkKHHC Bk 
BCkYk BHUIf p«H«HHYk Sf/MAAYk, /MH BO(BOA<* PaAHHk BCf TOH 

WKAioKHC/Mo H npABH/MO , ji,A cb A^^Bpf H upaBf rpaHHU,*. H Ha 243 

CH< BHUJf nHCaHO 'fc B<M6R0,V'» Pa^\,HHK C /V\OUf<Uk RpaTHU'<Uli C 
BAaCT«<\H H CAyraA\H pOTHYk C( HA CK(TO/V\k l€BaHbr(aHK> H Ha 
MkCTHOA\K KpKCTiv ypHCTOBHv , laKO C(M^ KHUJe HHCaHO/Wi) HAiWH 
H HaUIH/WH nOCA'k,V,HH/WH Hf RHTH HOTKOpfHO H nOKOA'kKH/W8 ,\,0 
,J1,HH H ,\0 K'kKa, a HA H,W8 cfciWH H cfc/WH KAaCTtA/WH : ^KSnAHK 

/li^aKHHtHKK Hhyophkk, OT^fcnKO fi)3p0f khkk , XpeKfAaHK Boro- 

CAAAHKK, H^i>HaHK tlO^KHHKO HpKAHKK, KHE3K [lS,A,HCAaBK ^HOpK- 
HHHHKK. 3a KfAHKO R^fcpOKaHHf KK KCaKO Kp'fc/W( /WH KO<KO,\,a 9a- 
,A,HHK 3aK0H0/V\K llfHATHIO HaUJOAVK nO,\,kKHC(KO/V\K lUHaTHIO 3anf- 

saTHC/Vvo. a Snnca c( cH^fc /Whaoctk. KK4,a rhc<wo y yV,8KpoKHH- 

l^H C RHlUf p«H(HH/\\H HaillHA\H KAACTfAK/WH KK A'fcTO pO>K,A,KCTBa 

rocnoAa lcS XpHCTa thcSiijhou' TpH cta h a<k*tk ,\,«<^*T'* h A<- 
B(To /^'fcTo, /V\'kc<ii,a AKriJCTa .Kt. a"*"*^* a Snnca rocno^TKa /Wh 
AoroA^TK AVnAfTa IIohokhkk. 

A tergo: Poueglia de Kadiv Sanchouich, chomo dono 
a lo chomon de Ragusi la villa. se clama Lisai;. 

Sigillum pendens: [IiHaTK. Origin. membran. in c. r. 
archivio Viennae. CnoMOH. 86. 

CCXXX. (circa 1389-1399.) 

Euphemia monacha, vidua despotae U;^IJesae. Inscri- 
ptio auro picta in serico tegumento corporis S. Lazari, Ser- 
borum imperatoris. 

Bk KpacHH\'K /WHpa ctro KKcnHTaa C( i€ch wtk iohocth 
TBCiee, u» HOKi /wov'HfHHH«, KHf/Kf Aa3apt , H Kp^fciiKa poyKa ro- 
cnoAHa kk KCf\-K rocnoAa\'K 3E/Wakhh\'k Kp'bnKa h cAaKua noKasa 

T(. rOCIIOACTli'''*»^^*'^ •€CIH 3e<WAK-IO Wl-KHKCTBJa CH, H BK KCtY»» 
BAarklYK Kh3K«C«AHAK l€CI KKpO\,'HeHHI€ TH YPHCTHAHH , H /WOV'- 
}KKCTBHH/WK CpAUCAVK H >K(AaH'l'{/V\K KAarOHKCTia H3KUJKAK l€C'l' HA 
3/V\l'a H CKHOCTaTa KOJKKCTKKHHYk HpKKKKK , paCOyAHKK HtCTpK- 
HH/WO KHTH CpAUi> TBOI€/WOy' ^ptTH YpHCTHaHH WTKHKCTKia TH 
OKAaAaCAVH/WK KHTH H3A\aHATf Hl' : aipt AH CCPO H( HOAOyHHUJH, 
WCTaBHTH TA'fcHy BHCOTS 3f/WHarO POCUOAkCTBia H WKarpHTH Cf 
KpKKIIO CKOflO H CKKKKOy'HHTH Cf CK BOH HCKfCHaPO l^apa. T^fc/WH^f 
H AB'^ HCfAAf/Wf IIOAOyHHAK fCI , H 3A\'l'a ^KIAK fCH H /WOyHfHIA 
B'fcHKU,K BKCHpHfAK fCH OTK KOIA. HKIHQ Hf BK 3aKBfH'l'f nOCTaKI 
Rk3AI0KAfHHaM TH Hf A^ , H\'/Kf CipHYK WCTaBIAK fcV Hp^fcuJk- 
CTRHf/Wk TBOH/Wk , TfKf KO OyUpa^HHBUJOY Cf Bk HfKfCHara RfCf- 

16 * 244 

Aia B^kMHa MHOrH CKpbKH H ROAivaHH WKtUJC Bk3AK»R<\l€HHaa TH 
Mf ^a , H Kk /MHCSHvYk CKpK<\-|» IKHTHf HpOKOJK^aWTb , WRAAJS,A(- 
<MH KO COyTb H3/V\aHATfHH , 1 Tp4cK0YI€MK KKCI HOMOIJJH TKOf. 
T^k/MJKt /WOAHM Cf , /MOAH C( Kk U>KL|J{/V\i> KAa;l,KI^'k IV KK3AI0KAJ- 
HHJCK TH Mf^i.^kYK H W KCt^k HJKf Ck AIOKOKIK» H K'kpOIO CAOYJKf- 
IfJHJCK H/Ub, HtHaAC/UK KO /UH03'k/V\l% CbllpeXtHa CO\fTb Kb3AI0- 
KAI€HHam TH Mf^a, 13^0^4^^ KO YA^kKk ^^1» KK3;\KHr0lU< HA HHYK 
KVUKk KCAHKK, H TKOM KAAra Kh ^AKHTK HOCTaKIUIE, W <V\i$H(HH- 
H(. HK Al\it H np'kuiKAK (Cl IVTK ^KHTia CCTO , CKpKKH H K0A'k3HH 
MC^K TBOIYI^ K'kci , 1 raKO /UO\j^M{HHKK API^^HOKCHHt H/MaUIH KK 

rocno^oy, np^kKAOHu KOA^kuf kk K^kHMaKuio/iio^f tc BAay\,Kiu,'k, 

npOCI /MHOrOA^kTHOI KK KAarUYK >KHTH« K3AI0KAI6HH/MK TH M(- 

4,0/UK npOBOAHTH KorooyroAHO, upoci npaBocAaBH^ku ^'kp^k \(i»- 

CTiaHCL^CH HfWCKOy^HO CTOraTH KK WTKCyTKCTKIIO TH , UpOCI HO- 
G^kAHTtAIO KOrO^ nOK'k^i) nOA*»TH BK3AI0CAI€HH<UK th mj^omk, 
KHf30\f CTf^aHOY H BaKKOV, HA HCBIAI/UHC H BH;\,H/UH{ BpaPH, HO- 

/UoqjK KO Ai\i( npi/UC/UK CK Koro/UK, 'rtK^k iio\^KaAO\f h KAaroA^- 

pfHlf KK3A<»'V\H« CKKCpn AHKK CBOHYK CKKtck^HHKK, CKtTHYI^ MO\f- 
MCHHKK, H CK KCf/UH HO/UOAH C( npOCAaKAKLUO/UOY 'rt KOrO\f ; 
KK^K^kCTH rCWpriK», HOAKHrHH ^H/UHTpHa , O^fK^k^H BwAWpf, 
HOH/UH MfpKSpVa H npOKOnia , H ./U. /UOYHfHUKK CfBaCTHH- 
CKHJCK HJ WCTaBH, BK HH\'>Kf /UOYMfHHII KOhMOTK Mf^a TBOa 
K3AI0KAI€Ha , KHt3K OTf^aHK H llAKKK , UpOCH HOA^TH H/UK Cf 

WTk Bora no/UOL|iH, npuAH oyko ua uo/Uol^ik naujoY, H^fjKf aqif 
(CH, Ha /UOi<i }K( /uaaaa upHHOujcHia npH3pH, h bk /UHora BK/U'k- 
HH cia, H( 110 ^'''^cToraHiio Ko TtK'k noYKaAiJ nplHCCOX'!^? HK HO 
ciA^k /uaaaro /un pa^oy/ua , T^k/UHif h a\aaa BK3/v\3Aia Maio. hk 

H( TaKO TH , W /UHAH /UOH rOCUOAHHt H CBfrU /UOYMtHHM«, /UA- 
AOnOA<»TAHBK KHAK l€CH BK T/VkuHHYK H /UaAOB^kMHHYK , KOA/UH 
HAMC BK HEHp^kYO^H/UHYK BCAHKHYK , U^E BkCnpHI€AK l€CH WTK 

Kora, 'rfAtcHo ko cTpaHHOYW /UtHf bk crpaHHKiyK wKpK/uaraAK 

I6CHH H30KHAH0, HKIHia JKf WKOIO^OY npOUJOY , A'* WKpK/UHLUH 
/Uf, H Ji,A OYTHUJHUJH KOypOY AWTO^fW A<>V'"* " T^k^a A\oi€ro. 
64iH/Uia OycpK^HO npHHOCHTK Cia TfKHk, CBfTKI. 

In nionastei-io Vidiiik (Ravanica) in Sirmio. P. J. Safar. 
Wiener Jalirbb. Llll. Anzeigeblatt. 6. Painatky. Obrazky. 
27. cf. nacHHKT.. V. 297-301. 245 CCXXXI. (1399) 6907. 

Euphemia iiioimcha, vidiia despotae Ugljesae, donat 
veluin {naraJtiraapLa^ KaTan(Ti<3/Mo) iiionasterio chilan- 
darensi. 

QtI» CKBpKHHKIYI^ OVCTKHK, WTK /WpkCKarO Cph4,K^a , WTK 
HCMHCTarO l(^3KIKa, IVTK J\,^yU\i CKKpKHHKIC npH/VtH MOai€HHI€, W 
XpHCTf rV\OH, H m WTpHHH <VVfHf paKOy CKOK», HH MpOCTHIO 
TKOKilO , KAa,\KIKO , WKAHHH iWiWt KK HACK HCYOA*» aVOI€rO , HH 
rHlCKO/UK TKOH<MK nOKa»CH /V\«H« RK ^\,KHK npHUIKCTKHId TKOK^PO. 

np'k>K4,t Ko coY,i,a TKoiero , rocno^H, wcoy>ka*h^ i€f'W cKR'k- 
CTHio MOieio, HH i€AHHa Ha,A,f?K,v,a hHvCtk kk AVHiv cnaccHHid avo- 
lero, ai|if m K/varooYTpoKHie troks iioK'k,d,HTK avHOH^KCTRa K(3a- 

KOHIH /VVOHYI». Tiv/VVJKf /VVOAIO Tf , HC3aORHRE r0Cn0,/i,H , Hll /VVa- 
aOK", CHI6 npHHOUJ(HHI€ WTpHHH , U^KC HpHHOIUOY CKCTO/UOy \QA- 
/VVOy npivHHCTHie TK0I€I€ /WaTipf H Ha,:V,fJK,A,J /VVOI€, KoropoAHH^H 
YHAaH,A,apCKOH , KivpOV' KO KKCnpHI€\'K RK,V,0RHMIO npHHeCKlUOV'IO 
TH Ji^K-k HfTHi, r0Cn0,V,H. CHHf H a3K CHI€ npHHCCOYK, Hf,/l,0- 

cTOHHaa paKa TBora , w R/va,v,KiHHH( , 64^H/VVHra /VvoHaYiH , Ai^MJH 
rocno4,HHa avh Ki€capa BoHjcHf , /Vf>Kfinaro 3^^^, H^kKor^a >Kf 
AtcnoTHna. H npH/vo>KH ct chi€ KaTanfTa3/Vvo Ypa/vvoy np'kcRCTKic 

KOropOAHUf ^"'^^^".VPCI^HK; RK /VkTO. .^9. \i .1^3., HHAHKTH- 
WHK . H . H KTO ra KKi WTHfTH WTK Ypa/VVa np^kcRfTKIIC KO- 
rOpO/VHI^f YH^^^JHAapCKHie, Ji,A l€ WTAOYHfHK l€,i,HHOCOYl|JHHI€ H 

HfpasA^kaH/VVHi^ TpOHii,*, h j^a /vvoy i€ coYnKpHHi^a np^knH- 
CTa Koro/VvaTH yHaaHAapcKa rk ji,wHK CTpaujHaro HcnHTaHHia. 

a/UHHK. 

Inscriptio auro , argento et variis filis sericis in velo 
serico. rjiacHHKt. V. 297 — 301. 

CCXXXll. (1399) 6907. 

Ecclesia S. Stephani prope Aleksinac iu Serbia 
conditur. 

BKn/VKl|J{HHI€/VVK CHHa H nOCHf Ulf HHI€/VVK CBfTarO Ji,^\A. d3K 
ri(p)/WaHK, C/VVfp-kHH H nOC/V«AHH KK HHOKHYK , nOTpSAHY"* W 
TO/VVK H RK3/VV0rOYI» H yCTaRHYK OKliJJ >KHTH(|€) RK Hf/VVK, A<t I€r0- 
HCC H3R0aH KOrK HO /VVHC RK H(/VVK HfHTH H HaHfAKCI^RORaTH, 
MOaiO H SaKAHHaiO CK XpnCTO/WK, IdKO Ji,A HC pa30pHTK, Hk H 246 

nOTBpkAHTk: Al\i( AH KTO AP^MITk pa.^OpHTH, ,\A paSOpHTk I€r0 
ECrk, H A'» •€ npOKAtTk (KO>KkCT)BHH yP^-Wk Ckl Bk ^HH 

K/\aroKf(p)Haro KHtsa GTf^ana Rk A-kTO . ;(rSU3 . -j- a3k KHfSk 
GTfi|iaHk ck KpaTOA\k A\0H/\\k BakKOMk npnao^KHYk KpHBH Mo- 

paB^k Ck {R)Cf/MH CTapHHaMH H KO H .r. KHHorpaA« 8 

AMnOBHU,H. CAaBa CkBpkUJHTfAW KOroy B^kKkl. aA\HHk. 

liiscriptio i» ecclesia S. Stepliani prope Aleksinac in 
Serbia. r^iacHHKT.. 1. 184. 

CCXXXIll. saec. XIV. 

Zive, Maro et Martolica, inercatores ragusini, red- 
eiiituri portoriuni salarium. 

-J- FocnoAHHf , iUH /Khk« h Mapo h MapTOAHiJta roBOpn- 
A\c> H A\OAHA\o Haujira rocnoAHHa Kpaaa wbo : ce, TKOHWA\k 

/V\HAOCTHIO rpf^t/MO 8 KoTOpk , H RHJi,(TH Kf/V\0 , aKt COAH /V\0- 
?Kf/MO H/WaTH , J\,A KSHH/WO l^apHHS KOTOpkCK^ 3A TpH rOAHipa, 

H 8 ciyk TpH roAHijik ^a hh ch ^.pkH^ank cKaKO roAHHJt h3«th 

TKOH BAaCH ^fCTk THC^Kk TOBapk COAH , A /MH CBaKO rOAHL|JE 

AaeaTH 4,0 TpH roAHHe no utTk ctTk ;k,i5KaTk 3AaTHYk TfKt na- 
m«/V\8 rocnoAHHi> na roAHqjf, h kohi€ ro^Hipf tkoh baach hc 

BH H3fAH HA/Mk ,\fCrrk THCiJKk TOKapk COAH , VVHO rOAHl|H ,\A 
TtKI /V\H Ht C/V\0 API^^^^^HH ,\AT» /i,iiKATl. 

A tergo inanu recenti: 1400 — 1500. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CiiOMeH. 41. 

CCXXXIV. (saec. XIV.) 7. novenibris. 

Eugenia , Serboruni et Graecoruin imperatrix , uxor 
Stephani inoritur. 

M^kcfna Hoi€Kpa .3. np^kcTaBH c« npkBa u,apH^a cpknkCKa, 
noAPoyjKHie GTf^ana i^apa npkBaro, /MOHaj^u 6Bri€HHa. 

Alio loco : IlpivCTaKH ct i^apHi^a npkBaa cpkUkCKa (^AHcaBiTk. 

E Vukii typico chilandarensi. CCXXXV. (saec. XIV.) 
Stephanus , caesaris Ugijesae filius. 

f[ Cf AtHiH GTt^AHk , KfCapa 0\frAfUJf CklHk. 

,11 1 /, Inscriptio nionumenti ejus in Ljubostinja. Vujic. IlyTeui. 
no Cep6iH. 106. r^iacHHKi. V. 301. -0 247 

CCXXXVI. fsaec. XIV.) 
Senko zupanus Ragusinis scribit se frumentum vendi- 
disse Cathari. 

•J* Gi),\h. >KiinaHi\ GHKa K<UAy4Jf'V\i> ,l,SKp<>KkMKCKOA\S H Ci5- 
AH^fcf.V^b) H RAaCTfAf/V\k H UmkKHHiv 4,«KpOBkMkCKO(H) KaKO Hd- 

UJH/V\k ,/k,paroH KpaTH. paayfWkYk , ipo mh cTf nncaaH 8 ahct8, 

MA AP'*''*' KpaTHie, TOH ^.OKp^fc K^vHTf , J\A CkMk ii. H/UaAk K 

Ka<v\k Rft^c .r. hSth , Ka/Wk roKopf , .\\a ,A,pa(ra) KpaTHie, Hf 
KaiuHTf /MHii n-fcnf mhhhth KaKO K/\aYi> KO/\a npH/WopaHHHi' Koaa 
)Cak/waaHHH8, \ep( ck/Wk 'fc leAt^Hk wji,h eack, a kh ctc 8 /WO/Wk 

RAAJi,AH» KOAHKO la , TOPa /WH H^fccTf SMHHHAk, HfKa l€ /WH^fc l^^fc- 

Ha Koaa Hfpc hho.wS , i€p( ck.wk Kaiiik , a HCKa i€ /WOi€/V\S mao- 
K^fcKS KO/\a i^^fcna nept HHora H/VOBivKa, (i€p)f c8 BaiuH, Tora avh 
H^fccTf Shhhhah. 4,a /wa AP<"'<» KpaTuie, aKO lif toh khth , j\,a 

BH Hf lifTf HHk,\,'fc TpkJKHTH Hfp( AH 8 /WO/Wk KAa,.l,aHH , Ji,A » a 
TOH SmHHS. a l|IO /WH CTt HHCaAH 3a JKHTO KOTOpkCKO, /WOH TH 
Ay^^HM- Hf T( nOHfCTH ^KHTA , ^A M 1^8 S,,\aTH AVOPa JKHTA , Ji,A H 

To TOKapk, i€p( /WH T( TOKapk npo,\aBaTH no . I . ncpknfpk, mj- 

Ca AIH RH H( KH j\AAH. H 8,i,aAk Ck/Wk 4,KH CT^fc IVKkHk, H npHH£- 
CTH /WH Tf . C . ,A,yKaTk, HfCa /WH KH Hf KH A'*'^" ? •€pf , A^d 

;\,para KpaTHM?, h to ,\,OKp'fc B-fcnTf, ,\,'^ ck/Wk npuYOAHAk np-fc,^,^ 

RaUlk rpa,A,k Bfti ,\,Bai|lk, n^fcCTf A\H ,A,0 l€AHf CSKHJ nOMTfHH^fe 
^HHHHAH. I€pf TO K^fcHTf , KAaCTfAf , IJIO H/WaTf A^KHTH^fc WJ\h 
/WfHf H WJi,h /WOHyk a8/1,H HA /WOIO K^fcpS, Ji,A KH /WH J^ARAAH .(. 

ncpknfpk (H)a ro,A,Hijjf , i€AKa kh /WH UAat^aAH. a mo /Wh CTt hh- 

CaAH 3A /WOIO paKOTi», KOIO HHHHTf , HpaRO RH !€, I€pf 'fc Hf 1^«^^ 
/WOI€ rAABf HH /WOPa CHHa 3A EAUlH nOTp'kKy H 3A EAIU( nOHTfHHI€. 

A tergo: fiAa,A,8ipf/w8 4,i>KpoBkHkCKO/w8 h c84,H'fc/Wk h baa- 
cTfAf/Wk H wnkt.HH-fc. Lettere de Semcho per lo frumento, 
ch i mando a Catharo. 

Sine sigilio. Origin. chartac. iu c. r. arehivio Vien- 
nae. CnoMeH. 79. 

CCXXXVII. 1400 8. decembris. Sutiska. 

Stephanus Ostoja, Bosnae rex, castellum et zupam 
Hlivno donat vojevodae Hrvoje. 

Ba H/Wf oi;a H cHHa h cRfTora A^P a/WHHk. /WH GTunaHk 
OcTora , no /WHAocTH rocnoAHHA Kora Kpaak cpkKAf/Wk, Bochh 248 

H np^kAlOpiO, Y^'^^U" 3(MA» , ^OAHHMIi Kpai€.UK , 3aiM4,HH/V\k 

cTpaHa/Ub, Xcop'k h Goah h noAP^kHW h kk To<\\i>, na RftiJ h 
Ha BHUif cno/UHHa/MO H ^aie.Mo kh,a,hth KcaKoa\i5 mackhk^, ko/m8 
cf .A,ocTOH , ji,c\ , i€r,a,a rocnoA^ kopk npHiHHHe ca KHiHHaro ro- 
cno4,cTKa CKOiero na A\fHf paKa cRoiero, h HanHHH ,\\( nacAHA- 
HHKa H rocnoAHHa ka 3«/\AAaYK po^^htsak h npapOAHTtAK /MOHjck, 

TROptl^K /MHAOCTH H HanHCaHHm KHpHltA\K CASrA/MK 3a KHpHa 

nocAi>jKfHra, Ha kaacthto KpaafKCTKo /\\h o,\,k cpK,\i^a YOTtl^i 

,A,OGpOK0AHO nAATHTH KOI€KO,,\,H XpKKOK» H HfrOR8 CHH^ KHtS^ 
liaOLUH H HHK» 0CTaA0/\\8 , TKO KH KHAK, H /MH Y«>Te1^f ,i,OKpO- 
KOAHO, ^\,d H/\\K Ky,\,t TKpK,l,0 , HH/WA H HHIO OCTAAO/WS , ^nH- 

ca\'K no4,k /woio cpii.vHy nfnaTK OTKopena 4,Ka ahcta , le^aHK 
Bi!K/WHpi> Gf/WKOKHlsS H Iii>Ki> Hh/WHhh1sS h >K8naHi> Pa,i,oio, J\,A 
nojo 8 Xahkmo, h ,\a SKfpiJ KAa4,aHi€ kk cjkh ocH^HHKf nAf/W«- 

HH'1'f a8a* H (H)Hf KpKCTf A^^KpS AS^H, KOH KH C( 0HA« np-fc/WHHivAH, 
,A,a H^-K HHTaiO ,\0 HHYk pOTf , TKO KH KOI€ HAf A\f HIUtSHHf Q>Ji,h. 
KOpfHA i? Y^^HKanCKOH KpKyOKHHH H i> JKiJnH, nOMaHIHH 0,\,K 3aKo- 
^a ^O KpKYOKHHt, l|IO npHCTOH rpa,A,8 KHCTpHMK0/Wi5 , Ha KAd- 

CTHTo Ka,A,a nocAa AaSujK KpaAK /i,KaAfciTK h .4,. poTS na /wo- 
fityK nocTaKHTH KcaKora 8 ^-HyK npaKH/WH, h Ha,\,K mh/WK tko 
cra OHAH i> oho Kp^kA^f, i€p£ /\a8iiiK KpaAK Ka3A*» AiOKAaiiit 
npaK,il,8 CK HaiUHA\H iipkrh/Wh; a i>iiHcac/\\o i> AP^''" ahctk ka 

KCM/WK 0CH4,HHK0/WK HAE/Wf HHTH/WK Ai$4,t/WK M KanHTi>A8 , i> KOPa 
AIKt AfHUlTpO/WH HSUHCaHH HHyK pOTHHKCIiK, ,i,a nORH,A,iJ Upd- 
KO , l|JO l€CTK TKO 8 XaHKHH , H OCH,A,HH^H ^rOKOp^kKUJf C( H 
CTpKHfl^f C( Kj,1,HH/WK rAACO/WK CK KanHTi!AO/WK HOCAaUJf KpaAtK- 
CTKO /WH i>nHCaKUJEA\K i> OTROpfHO/WK AHCTi> MO^^K llfTK HA 4,fC(Tf 
nfHaT/\AH 3a I€,\,n8 CK HaniH/WH Ay,A,/MH, K0I€ KH\*0C/W0 nocAaAH 

.W6I0 Hf, roKopttit i€,\,HHA\K TAaco/WK: np'kcfrAH cy HaiuH np^k,^,^ 

OHH/WH ,\,Ka4,<C«TH H MfTHpH/WH, KOHK TOia UO C/WpKTH HHYK H 
,i,ima HHYK, ,A,Ra KpaTK HaCK ,A,Ka,A,fCn'a 0-,A,-i> ttA,\(C(T( HAC/WCHi^. 
OCH,/\,HHI^H YAHKanCI^H H.W(H8|€ C( KCaKH CKOH/WK H/WCHO/WK , H 

cRH,a,OMHiuf npiv,!,^ ua/WH i€Aho BAa,;i,KO ranMHl^K o,^k KucTp^k- 

U,( , AP^''*^ 1\\A0IIK 0,\,k IipK,\,ORK , TpfTHf IlAaAKO KAai|JHtiK 3 
/^OGpOra, MfTRpKTO liSMHYHa /VXpaTHHOKHfiK H3K AVhUJK H llp-k- 

,\HcaKK H3K BaHitpanK H ^i'p'kHK H3K 3aKpK4,Hm , ^paroujK H 

GTOI€/WdpK H lOpdH GyMtMHlSK H3K OpKpi>CK , ^THY^kpMUl^K 3 
rptGdU,K, l^KHTH/WHpK H3K KaKAUtiK, ElOHHK 3 liHCTpHU,t, GkO- 2^9 

POROH 3 BpheOBHKa npHCCrOLUC CBH^OKi>IOiSf MHCTO H RpaBO, 

crpKHftif c( ch npaRH/MH /\(HiiJTpo/V\H, roKopflsf : rocno^HHi, 0^1» 

KOpCHa HHHHtpe HHO HHfeXaHBHO H rpaA»» BHCTp^kMKH, 0Ai^3aB0- 

\'\ noHaHHu ,1,0 KpkYOBHHf, Hfro TBoiera npkBora khao h ca,,\,f 
TKOK^, KoaaHk i€ ^vpkJKaTH , BoaaHk i€ 0/\,A*»TH, H3HaA\iuH y 

CC<V\HYk CCAHYk, Bk HA\f BoHYHHtia T(l«THfHHKa, H OAA^Hf Hl 

TpeTHH* MiCTkTa ^\Ri\ ,\iii\i\ o,A,k 0Ai5'MpkTHa, raa(uiHHk H RyKa- 

HHHk, KOa\^ 16 TH ,\,anik , H TO Ci> OHa Cfaa, i> KH/\\k BCH<V\k 
BoHYHHt^f/Wk 4,Hak OA^ TpfTHHf TpfTHHa, H Ck THA\H Ci> KHAH 

i'pa,\,y KA\rrHi€, h to c8 ohah ct aa : npkBo y KHCTp'kH,H , c>j\h 
TptTHHs TpjTHHa ; S ^aropHiMaYk toahkoi6 oa»* tp«thh< tp«th- 
»ia; 8 TSpaYK toahkok-:; S O/WpkMaYK toahkomj; S 'rpi>KHt.HYk 

•rOAHKOI6: y fjpkTHHYK TOAHKOK-:; 8 KoKOUJK% rAaBH,HYK TOAH- 
KOie: S ()Ki53AHtiHYK T0AHK0I6. A HC-TOra HC-TpfTHHf O^ A^"K> 

,\.8 A"'^^ OAA^'WpkTHHio rpfAf Pi>Hapa lOpta aht^U" "*Te i>^K«. a 

HHO H3HaHAf MHCTO KpaAfBCTBO HaUlf, A** ^- HaiUt rOCHOHKO 

o,\,k Kopnia H rpaAK h Hiiliia ii oaA''th h aPi»'^^«'th, a^* koahc/v\o 
rAac8 HaiiK/Mi), a^ UKaTf oai» nocA'kAHHYi^ , koh KyA^-' h ^.a 
.VSujH H{ kSa* HP^^T^HRno, TOH HaHAOC/Wo MHCTo. H Hf nonSi|ia- 
iof^£ OAK cpKi^a Haiiicra khphhyk CAi>>KKK h cAi>H^fHia BOieBOA^ 
XpkBoie H KHt3a Kaoiiif, A^xw mH h ^aintcaYK BHKi> BHKO/wa 3a 

nAf/V\fHHTO rpaAK Y'^HKaMCKH H Ca BCO/WK :k8|I0/V\K HCKAOYt^AH-H H 
CK TpKrOBHHa/WH , HOMaHIHf 3 A'''*'^* '^A^ 3aB0A'» y H/W« RpKA^lBK^ 
AHUjl^aHr, 3aKSK0BHf, (raHKOBnt^C, A\AkirkH(, PSiIKHC, ASMHUl^f, 
MuYOBHtif II CB8 BPKYOBHHS Y'^"'^'*"^"^^» A''- '<^ i)fMfHO-\\i> K0I6R0AH 
X^pKBOK», KHf3i> fiaOHIH H HHIO nOCAHAKH^Wii i5 RHKf KHKO/Wa 3a 
nAfA\(HH'rO, H OHf OAi>A\pKTH H3Ha/WUJ« OAK TprrUHt TpfTHHiJ, 
l|IO l€ FlOHYHHtiK 8 HHYKCEAHYK, H H^HA/WIIK HTrO 8>Kf PiJuapHl^a, 

KaKo C/Wo iipKKO H/W^knoRaAH , H3Ha/WUJE , i|io i€ roAHpi Gth- 
iiana y\oKp'kHOKHtia ck KpaTO/WK ca flHApHvraujf/Mk h CTpiino/Wk 

Ck lOpf/WK, H HHYK nOCAHAHKH l|IO KH ApKJKAAK, A HHO KCt 3r0- 
iH pfMtHO KOMiKOAH XpKKOK» H KHt^S HaOIHH H HHIO nOCAHAHI€/Wi$ 
>> KHKf 3a HAf/WtHHTO. A TO/WS CKHAOHH H pi>MHH(^H) RAaCTCAC 
HaiiJf OAK KoCHf KHf3K llaRaAK PaAHHORHl^k Ck KpaTHO/Wk, KH(3k 
A\HpKO Pa,\,OI€KHtik Ck Kpa'rHOA\K, KOI€KOAa OaH,\,aAK CK Kpa- 

THO/WK, i'(iiaMHia Ba-raao ck KpaTHo.WK; oa^ y^'"'^'^'* 3«/\\Af 

K0l€K0Aa PaAHtSK GailKORHt^K CK KpaTHO/WK, R0l€i;0A4 BiJKa- 
UJHHk AVHAaTORHtik Ck KpaTHO/Wk , KHt3k K)paH PaAHBOfRHt^k Ck 250 

GpaTHW/VM» ; OA»» A<^hh\''^ «paH BaaAHCdBb ^yKpdRMHt^k ck Kpa- 
thw/V\k; 0,4, ^cope BoieKOAa BSKAVHpb ck KpaTHO/Uh; oa^ 
noApl^nra /^parHiua /i,H/MMHtsK ck KpaTHOAVK ; a ToavilH np^k- 

CTaBK 0,\i» AK<?P^* K)P'*" yV,parHHfBHlSK CK BpaTHOAAK; a OAK CBOH- 
TH XpKBaTHHK OAAOKBHt^K CK KpaTHWAVK. A TKO ^( CH( HO- 
ptlSH HaCK aAH HaUIHYK nOCAHAKHHYK. M m npOKAfTK OU,(A\K H 
CHHOAVK H CBtTHAtK A^^YC^AVK H .A.'«H fKaHri€AHCTf H . Bl . anO- 
CTOAOAVa H .0. H.SKpaHHAVH H BCHiVVH KOrS SrOAHBUIHAVH, H A'* •€ 
Rp-kMKTHHKK Hi>AH. HHCaHO Ha CTOAHOAVK AVHCTS S Oi>THCU,H, 
/V4fCfU,a A^l^fl^P'* -H. .\,KHK, pOliJKa . Mii . AHTK. ByKOpHra AH«KK. 

Sigilluni pendens, cujiis inscriptio illegibilis. Origiu. 
menibran. inventuni ab J. Kiikuljevic apnd quendani civein 
pestinensein et in Arkiv. II. 36. litteris latinis editum. 

CCXXXVlll. 1400. Ragusii. 
Coines, Nobiles et totuin Conunune Ragusii scribunt 
Hrvoje, duci Spalati, se ejus epistolain accepisse. 

OAAKHOAVy H Bf AAV0>KH0AV8 rOCUOAHHS XpKBOIO , UO /MHAO- 
CTH I.OHiHWH Yfpi^frS CUAiiTCKO-WS H KHfSS A'?'^"'^^'^ KpAH, WA»» 

RAaAyi4iJro rpaA*» /i,8KpoKHHKa, KHfsa , KAacT«AK h wa^ kc( 

WUl^HHt AVHOrO AIOKHAVO U03AP<»K'^«HH f . AHCTK KaUJK UOMTfHI 
npH»3HH UpHAVHCAVO H pa3i>AV'kcAV0 , W MfAVK HAAVK SUHCa. KOTK 

3Ha W KCaKOH HaUIOH CKpKKH, H KcaK0Av8 Baui<Avi> hjaP-^i^octhS 

HAAVK l€ HtAP*»'''^5 ♦* BCaKWAVK BAUJtAVK A*?tip^ H l|JO l€ BA/WK Jk^pA- 
ro BKtAH CAVO, KAKOKO l€ W HamC/VVK ^♦''^KpOAVK H CpKMaUO/VVK UpH- 

idTfAio. a AHCTK pfMtHH, KOH upuAVHCAVo rocnoTCTKA Kauj«(ra), 
UHcaHK HaKfMtpHie cKtTora AoKp-kuna /Vvi>MfHHKa, a /vvu ra np-k- 
(/Wh)c/WO Ha .K. A-^HK /wfccfi^a cfKTf/WKpura cfra no >KoKaHa 
noTonaH8 a^^kckomS. /wkcei^a cfKTf/WKpura .k. a"^"»» ^ A^" 

KpORHHK^ aivTO . Mi5 . 

E libro archivii ragusiui (Lettere e cominissioni di Le- 
vante 13«! in poi) ab J. Kukuljevic exscriptum. 
CCXXXIX. (saec. XIV. XV.) 

Vanis (Ivanis) Altomanovic, nepotis imperator Lazari, 
sepulcrum. 

OlH rpOKK BaUHUJfKK flATO/WaUOKHKa, a KH\,-KK A^HOTa 

BaHHUia, auf ncfu KHf3\- Aa3ap\'. K-fcMua /W\- ua/WtTK. 

Inscriptio recentior in ecclesia in Decani. ^enaH. npeeH. 21 . 251 CCXL. 1403. 17. februarii. Ragusii. 

Cornes, Nobiles et totumCoFnmune Ragusii fatentur ab 
Helena, uxore vojevodae Sandalj, se accepisse depositum 
duorum millium aureorum. 

Bl» H(V\e IVTki;.» H CHHa H CKfTOra A^V'' a/WHHK. MU KHCSh, 
K/\aCTfAf H KKCd WHKHHa rpa^a yV,8KpOKHHKa Aai€MO kk ckh- 

,i,'kHKi€ KcaKOAAi» ataaoA\i> h roaivAxo/Mi? no cfa\K HamcMK yuH- 
caHW a no;i,K HamvvavK .saKOHHOAVK hcmkthio, KaKO HpH;i,om< k 
HaaavK i> /V,^kpokhhkk rocnoAHHK CTapa^K ;\<vvHTapK h PaAOHia 

llpHHHHKK H lipaiaHK ,V,H»KK llOCaaHKHSAVK CAa';t:f rOCIIOrK- [€A'iv- 
M« r0Cn04,HHa KOI€KO,V,f OaHA^J^W ^» Kl€pf CAaKHOra HOAVtnyTKM 

rocnoAHHa KHfsa Aasapa c ahctwavk hi€ K^fcpoKH^kA^K h w,a,k hi€ 
crpaHf, H Ha HAve pfM«Hf rocnone I6A'kHf, Ki€p< KHf.sa Aa.sapa, 
MOCTaKHmf 8 HaiuK koavShk y iioKAa,;V,*^ A'^''^ THcyKi€ Ayi^'*'''*» 3Aa- 
T^fc^K, a noAi^ WKH i5K'kTK, ,\i\ i€ KOAHa pfMfHa rocHorra ICA^kna 8 

KCaKO KplCAVC CA/Ua CKOWAVK rAaKO/UKAAH CKOHAVH CAi^ra/UH HOCAaKK 
CKOI€ AHCTOKf A n<:>,\h CKOWAVK HfHaTHIO .^aKOHHW/VVK i>3tTH KK.S- 

,\,a , KaA< WH Ki>,v,f i>roAHO, a ,\i\ wh c( h( avopS i>ApK>KaTH hah 

Mf ,V,aTH 3a H'fcAaHK y.^pOKK , KOH KH /VVOraAK HA CK^fcTiJ KHTH, 

fiaaMt WK^fcTiiiC/VVO ci ,v,aTH h^k pfHfHOH rociiorn hah ko/Vv8 kh 
wiiopiJHHAa pfHfHa rociioria I^A^fcna; aKO kh wh c( C/VvpKTK 3ro- 

,V,HAa, WA»* Ul'< KOTK SKAOHH , KO/VVS KH RO CKOI€/WK AHCTiJ WHO- 
pSHHAa, WK'kTSl€/VVO Ct ,\A'^^ K^^K H^fcAHOPa S^KAPK/KaHK». H 
3A BEAHKIO HHCTOTiJ H K^fcpOKaHKIC KpaMIIK AHMKK WB4KHri€ 
AHCTK CKOW/VVK pSKW/VVK SnHCA, H ^WT^fc rOCIIOrra l€A'kHa, KKljJH 

rocnoAHHa KHf3a Aa3apa Kumf ptHfHa, kkaj ro,\H Ki>Af nocaaTK 

i>3ITH piHfHf A^'^'*'''*» A** nOUIAI€ WKK HAmK AHCTK , KOH H/WK 

c.vvo A^'^H noA^ namw/VVK ncHaTHio HcnncaHK h3k wKorau: ako 

AH KH FA H3Kri$KHAa, a WHa A'* nomAI€ CK0l€ AHCTOKf HOA»^ CKO- 

h/vvh ntnaTKAVH no ckohy»* A'^'*'^P''^\''^ '^'<'A''^Y'»? kakc> K\e naa/VVK 

SaAOKOAHO KHTH H WHHTO CK^fcTS, l€pK WHA 83H/VVAI€ TeU A^~ 
KATf. HHCa C( S H3fKpaH0H K^fcKHHH^fc KOrS AIOKH/UarO TpAAa Ha- 
llltro ^SKpOKKHHKa A^fcTO pOJKAI^CTKA YpHCTOKa THCSljJHO H H(- 

THpn cTa H TpfTKie A^fcTO, /wfccfi^a ^epKapa .si. a^^hiv. a Snn- 

CA PyCKO AOro^tTK , KOJKf nO/MHAi>H FA. 

CnoMen. 87. 252 CCXLI. 1404. 15.. jaiiuarii. Zvecaj. 

Hrvoje, Spaiati cliix, et Coiiunune Ragusii foedus iii- 
eunt eontra Ostojam, Bosnae regeni. 

-\' Ba H/Mf wii,K H cHHk H CKfTorK A^X*** '^" rocnoAHHk 

XpaKOf, no /MHAOCTH KO>KH{H C/VaKMH ^\i>Kh CnaAHL^KH H KfiVMO- 
JKaHH KCAHKH KOfKO^a KpaAfKaCTaKk KOCHaCKOPk H Ka TO/WS, H 

MH Knf3k, KaacTfAf H Kaca ivnat^HMk Kori> Ai5KHiMaro rpa/i,a JS^H- 

KpOKaMHKk W'KHTi?fA\0 (J\AHi\ CTapana AP^''^^" M TaKOH CTaKHC/WO 
H CAOJKHCA^O KACH 3afA<*H*''* KHTH cyupOTHKa KpaAiJ QcTOH HA 

HiroRS iiorHKHW H paciJTHf H nporanaHHf Kana KpaafKacTaKa 
KaKacH)ca , iipaKo npHSKaKk H/we rocnoAUHa IlcSca XpncTa; h 
3a To ,\\H rocnoAHHk XpaKot w^«ah w»kht8io Ai^nrHyTH kohckc 

HaUJC H HOCAATH { npH3k NfpfTaKi» 8 )Ci>/MaCK8 3fA^aAi$, H Ti5H Ba 

MAU YpHCTOKo HpoiiKHTH H HporaAacTH rocHOAHHa FlKaAa PaAH- 
iHHt^^k Kpaara KocnacKora h HaujoA\k /Wot^Hio i> Kacc/Uk S^APi*- 
jKaTH ra h no/MaraTH fa ha kacH nauiiJ cHAi>; h aih rpa^K /V,i5- 
KpoKaiiHKk TaKOf WKHTiJf/MO ^af^aHO c rocanoAHHO/Mk Xpa- 

KOf/Mk KaKaCf iJMHHHTH, 1^0 /MOpf /MO , CyilpOTHKk KpaA^ QcTOH 

a iJ no/Mot^k ptMEHO/MS rocnoAHHi> riaKAi; I^aAHUJHftS no /M0p8 h 

MO CiJjcS, nO B(c)HJCk /MHCTHYk WKOAO MACk C HaUJH/MH Ai$,A,a/MH H C 
HHII/MH, KOf Ki5A«aA0 -MOtSH HarHSTH Ha TO. A HA llACl KHUJe UH- 

c(a)Ho wKHTi>f rocnoAHHi» XpaKof rpa,i,i> ;\,SKpOKaHHKil h TaKoe 
rpa^K ;\iJKpoKaHHKk rocHOAHHiJ XpaKOK», HWcaTaKHKk pyi;H Ha 

CKfTO/Mk (BaHarEAHIO H na SacnO/Mk KpkCTH YPWCTtKH, Bacf 
BHUJt nH(ca)HO , l|JO C/MO WKHTOKaAH /MtK> COKO/Mk, A^* KP"»'^'"'"'^ 
H Ji,A SmHHH/MO, H HHKaKOpk HH TaKO HaCk Cf/M»H WKHTS H( HO- 
AHnaCTH. a TaKO C( llOTKOpH HAH HOpJHf, J\,A ( UpOKAfTk W^l^ TO- 
CnOAHHk KOrk H W^I^ npHHHCTf iWAT(fi( KOJKHf H WAI* KaCHYk 

cKfTHYk WA»* KHKk KorS SroAHKaujHYk. H wmatif WKHTiJe /^iJ- 
KpoKanuKk rocnoAHHiJ XpaKoio nanjii/MH iiocaAaKHna/MH u na na- 

Ul( Tpat^fHHf H CAATH H /MOAMTH naiHfrk rOCHOAHHa HpHBHCO- 

Kork Kpaaia /Knr/MiJHaTk, KaKO ji,A rk cTaKU/MO na BacS HaujiJ 
/Molik i5 /MiiAocTk i> ptMfHork rocnoAHHa Kpaara, fpe r(1\( ncpc 

KpAAk QcTok /MOt^H U KHTH KpHAaHk H KOpUC laHk peM(HO/Mi> 

nauif/MiJ rocnoAHHS. iiHcano 8 3KfMaH ahtk poujctka ^pHCTOBa 

THCiJISHO H HfTHpH CTa H HnKapTO AHTO , /MHCfl^a rfHAKpa HfTH 

HA AfCfTf a(<»)h>^« ** ^HHca Mhahboh AH'kaKk. 253 

in. Origiii. ineinbraii. in c. r. arcli 
Viennae. CnoMeH. 88. Sigilluni avulsuin. Origiii. ineuibran. in c. r. archivio CCXLII. 1404. 

Hrvoje, Spalati dux , Bosnae magnus vojevoda. 

^ Ypa<V\K XpBOC, BfAHKl' CAaRHl' BOEBO^a KOCaHKCKh,!. l\A 

H/Mf oiXA H CHHa H cBfTora A^X'*'- <' ^nf c* KHKirf HanHcaujf wtk 
poyKKi Xfiaaa KpKCTHivHHHa na iioMTfHi'? caaKHO/Woy rocnoAUHov 

XpKBOK», \'fpKHErO\' Clia'kTKCKO-\\OV H KHfSOV,' WTK ^VOaKHHyK 
KpaH H HHHaiK /UHOPHAXK 3(/\\aa/UK. TKl/MHJf /WOaoy KH , KpaTKIf, 

KTO KoyA* npoHHTaTK CHf iiHC/Wo, ai|is Hfco Mf oy'/WKi/\K Koyyi,? 

CKBpKIUHTH KK CH(/WK IIHCaHHH, HpOCTHTf , A MTOyiJlf HO/WHHaH- 

Tt Tora , KO/Wov; ct iiHcaiiK . a nncapa , toahko koahko ( paao»,*- 

/WKITH WTK TOra /WfHiapKCTKa. a HHCaiUC C( H ^.OCKpKIIIHUIf BK 

a-liTO poHC^KCTBa YP"^'''^'^** '**^' " -A' '^'^to bk ,\,hh tnn- 
cKoynKCTBa h nacTaBHHKa h CKBpKuiKiTfaa ii,pkkbki nocaHKCKOH 
rocnoAUHa A^tA** PaAO/wkpa. 

In libro sl?iuieo quasdainnovi testanienti partescontinen- 
te, qui estBononiae. J. Kukuljevic, Izvjestje o putovanju.84. 

CCXLIII. 1405, 24. junii. Na Belili Selistih u Trstivnici. 

Stephanus Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, pace coin- 
posita confirmat douationem factam Ragusinis totius Primorje, 
pagorum Lisac, Imotica et Trnovica. 

Bk HanfTKK u'ii,a, rk HcnaK(Hf)HHf chha h cBfT(o)ra a^\a, 

HH^f ,Ba HaMfTKK HfKfCK AHf'H'k/V\K i;TBpKJKA(fHlv)fA\K STKpKAH H 
BaCfAfHSlO WCHOBa 3f/V\A8, /WHAOCpKAHf ^Kf /WHAOCTH CH'k,\,f C Hf- 
BfCf Ua 3fA\A8 MAOB^kKOA^BHO H IIAAUIff MAOR^kMf CyijlKCTKO np'k- 
CT8nAfHKf/WK COKOIO WK0H;HRK Ha HfKfCa BaSBf Af , TH/WKa;f BKCa 
WTK HfKHTK-k Ba KHTKf CaCTaAfHa KHIUf, TH/WKJKf H norHKKUJf 
WBKI^f ,\C>iW^ H3AP'»K'^fKJ l^'» HCTHHO/WIO naCTHpiO H TOCHOAy KO- 
r8 CBOf/WIO KCfApl»*'KfTfA8 BKCBpai|lfHf KHlUf , TH/WKH{f H CKHIIf- 
Tp^kii HapVCK^k nO KCOH RaCfAfHOH ilTBpKJKA'»»^»'!'^ Cf H Kpacf- 
L|JC Cf CAABfTK KOra. TaKOH/Kf H a3K GTHUaHK TKpKTKOW 

TRpKTKORl^K, no /WHAOCTH TOcuoAa Kora /WOfra KpaaK cpk- 

KAC/WK, llOCHII , npH/WOpKK>, \-8/WII,H 3f/V\AH , A*^HH/WK Kpaf/MK, 

^cop^ku, CoAH, HOAP^kHKio, 3auaAHH/MK cTpana/WK h k to/WW, 
cnoA^B^^CHK ckjCK KpaacRaTH Ra 3C/Wacy^ poahtcak h npapoAH- 254 

TCAb HaiiJHYk, KHKk HA kSrh 3 rocnctAHHOAXk YfpkL^trO-Mli Xpk- 

BO(A\k CnAHH(K)H<V\k H KHf30A\k ,\,OHHYk KpaH H C KHf30A\k Fla- 
BAO/MkPa,\,HHCtKl»f,V\k HC KOf BC«,\,OA\k OaHk^\,aAf /V\k H Ca BCHA\H KAa- 
CTfAH H C BIAA\0>KaA\H pSCara KOCaHkCKOra ^KOpiiBk H Ktck^.HKk 

K«3k H'k«A"'^''** nponancTKa ii,hao CKpkUifHO HaH,.v,oc/MO h WKk- 

HaH^OCMO , KaKO rpa,\,k ;\SKpOBkHHKk H BAaCTCAE 4,8KpOBkHCI^H 

WTk nocTaHk'k FiockHc n ;\i>KpOBkHh'Ka khah cio Ba3A'» KnpkHH h 
npivCpkAHkHn npHHvTfAkf HaujHA\k npkKHA\k n HaA\k, n k toav^. 

l|JO HA\k pATk 3a;\,a H A\npk npHBpkJKf n npaBnA\k HHA\k BfAHKi» 
3A0K8 H llirry ShHHHTH nOBfAH fOcToHv, KHBUJH KpAAk BoCHH, 
lVKkHan,i,OCA\0 , ,\A HMk ( RCt cynpOTHBk KOry H npaBk,A,H 3AH 
SHHHHAk H BfAHKf KAfTBH HOKHAk H 3anHC« , KOf CiJ i>4HHHAH M 

3anncaAH rocno,i,a npkBa KocankCKa, paiiikKa n cpknkCKa rpa,vi5 

/y,8KpORHHKi> naUJH pOAHTfAkf H HpapOAHTfAkf H BCf BfAkrWOHiJa 
BOCaHkCKC nOTBpk,\,HAH, H YOTHUJf, Kf3npaBk,A,f HO jy,A HHAVk HO- 

A\tTf H noTBopixH a Kf3k HHf,.\,Hora HHYiv 3Aora S3p0Ka, a kc^ 

T03H MHCTO H U'TBOp6H0 WKkHaH^OCA^O. H TSH A*'''H,;\,f KpAAkCTBS 
MH RAaCTeAHHk H UOKAHCapk CAaBH0l'a rpa^a ^i>KpOKHHKa KH«3!i 
NuKOAa rSHfTHtSk Ca BCaKOIO AIOKkKklO H A^HAOCpk^l^C/MI^ 9 H 3A 
TO ^A ( BH,\,C»A\0 BCaKOA\i>, KOA\i> Ct nO;\,OKa , KaKO f A^^H^^^P^^A^* 
H a8KHA\0 H A\HAOCpkAHO npHA\aA\0 H npHA\HCA\0 WA"* A-^H^^Ck 

HanpHAa, a»^ »^'''*'^h cBHTkCTon, BAacT«At n bcoio wiikl^HHS rpa- 
A<» /i^yKpoRkHHKa 3a Hauif cpkAKMkHf BpaTkK» H np-k-kTeAH, KaKO 

H^k CIO HA\aAH npkBH HaUIH A^ 0H0raH3H AHf j A*^ ^^^^ HA\k 
A\Hpk npHBpklKeG^^CTO^k^KHBkUJH KpAAk. H fL|Jf A** ^ ^a CKHAHHkf 

BcaKOA\i>, KOA\S cf noA<?Ka , KaKO rornocTBo a\h ca bcha\h jah- 

HOCpkAO nOHOBHCAVO, nOTBpkAHCA\0 n KOAC STBpkAHCMO H S 
KHKf i>CTaHOKHTHCA\0 rpaA^ ;\i>KpOBHHKi> H HCrORHMk KAaCTf- 

A(«v\k, KaKO ( i5 HOKfAaYk rocnoAHHa Kpaaa TBpkTKa n lo noBf- 
AaY»» rocnoAHHa Kpaaa y^aKHUif n ^ noBtAaYk KHBkuiaro Kpaaa 

QcTO^k, TaKOJKf H AVH rOCHOAHHk KpaAk TBpkTKO TRpkTKO- 
RHi^k nOTRpklOIO H TRpkMt RCf 3aK0Hf H i>BHTf H HOBfAf H 3anHCf 
H C A\OHMH BAaCTfAf KpaAkCTBA KOCaHkCKOra , KaKO CK» H/WaAli 

Ck rocnoAC»A\k KOcaHkCKOA\k , pauikKOA\k , cpknkCKOA\k, whako- 
3H KaKO HiMk c( «Api^^KH i5 HOBfAaYk rociioAHHa Kpaaa TBpkTKa 
H rocnoAHHa Kpaaa ;V,aKnujt n KHBkujaro Kpaaa QcTOt, n (L(j« 
MMk noTBpkio wnan ctaa H npnA\opkH n 3«A\Ai5, n ipo HA\k c( 
«APi^^H iJ noKiAHH BHBkUjaro Kpaaa Qctoj. h «njf a*» f ^a cbh- 255 

^HHkf KCaK0/Mi5, tpt S.H pHiHU II ^\frkKa A\fK> KpaAKCTKO MH H 
K/\aCTf/\H ^iJKpOKkHki;H/UH 3A Cf/\0 AHCaUk H SaCfWKf H-l\OTH^a 
H TpkHOKHU^, iQ( HE BHyS HHCaME Ha\nJ(/Uk S nOKf/\H , KOK> 
H/UaiO 3A npH/MOpkf , rOKOpe HHiWk Kpa/\kCTKO A\H : KaiUf T03H 

HH , a roKopf Kpa/\kCTKy <MH K/\acT«Ae ^yKpoKkMki^H : rocno^HHf 
KpaA^, nane t Hauif, £pf no hhy^ /Mhaocth rociioAHHk KpaAk h 
Kca Bocana na/Mk ji,A Kce npHA\opkf wTk KSpHAa 4,fp" A'^ Gto- 
na ca KcaAAH ccah h sacciv^H h ca kcha\h A^cicA^H h npaKHHaA\H 
H CA Kkca/UH KOTap-kn, ^a t Haujf 8 KHKf h uaujHYk nocAH^\,HHYk, 

a TH p«MfHH Ancai^k, H/MOTHl^a H TpkHORHl^a «CTk WAIv AO- 

cTo^kukii H w^k KOTapa pEHtHora npHA^opk-k ctAk h s^uAk, h 

T03H HSKkUJC KpaaCTKO /MH, HA\aKkUI( CKHTk H HHAk 3rOKOpk 3 

rocnoAHHO/Mk \*fpkutroA\k XpkKot/Wk h KOtKo^oAtk (JaHAaAfiUk 

H C HHH/l\H KeAk/\\OH;a/\^H KpaACTKA /WH CA KCHA\k, AKO Hf KH\-i> S 
nORCAH H/UtHO/Wk HHCaHC , J\,A /i^SKpOKkH H Kil 3a TO Hf 8,\H , cpk 

c8 S KOTapuyk piHfHora npH/WOpki;, HaH,i,ocA\o h WKkHaH,\,oc,wo, 

«pf pfHtHO CtAO AHCa^k, TpkHOKHUa, HA\OTHHa fCi) y\8KpOKHH- 
K8 C npH/WOpkCAAk ^aHH, H 3a TO HA\a KHTH RAACTfAk H WHkf^H- 
H« ,/\,i$KpOKkHKt , H 3a TO Ca RCH/WH e;\,HHOCpkAO H0TKpklOf/\\0 H 
TKpkAHA\0 CtAO AncaUk, TpkHOKHU,i>, Ha\OTHHS , A'» "Tk H J\,A 
H/Wa KHTH RAaCTfAk H RC< WHkl^HHf A^*»P*?K^'»'^* ^*» RCH/Wk ,4,0- 
CTO^kukCA^k H KOTap^ku , l|JO HH/Wk p{H(HHA\k lipHCTOH , 8 KHKH 
RHKO/WATRpkAO H KpHHkKO HH/Wk H HHYk nOCA«AHf'MK>, KAKO C( EC( 
WCTaAO npH/WOpkE 8,A,pk>KH 8 HOKtAH KHKklUarO KpaAA QcTOf , ^ 

KoiOH f/Wk ( 3anHcaH0 rce npH/Wopke, tako^h h WRa3H Tp^k cfaa 

pfHfHa J\,d C8 HHA\k H HHyk nOCAH,\,HH/Mk KA KHKH , H TaK03H 
nOR(AHC/WO J\,<\ H/Wk C( 8 WR0H3H HOREAH SnHUlS, HOTRpkA< H 
yCTaHOKHTf Ha RHHkH^ HaA^fTk. A H ii rOCHOAHHk KpaAk 8hH- 

HHYk 3 rocnoAHHO/Wk yfpknero/Wk h no ckht8 c RAacTtAH ko- 

CaHkUH/WH H RHUJf TOraH , J\,A ( RHAH/WO KCaKO/WIO, TkKO rO^H ( 
KOUJkHaHHHk aAH KpaAkCTRA KOCaHkCKOra np-ku paTH KHAk, Ji,Ah- 
>KaHk KO/WiJ rOAH A^f^P^KkHaHHHS ROAa HOKAaAI^ H/WaAk W,\k 

Ai^KpoKkHaHHHa Koaa ua RHpH /WK» SsfTO Ha rocnocKOH , /wori 

Ai^KpORHaHHHk T03H HCTHHOA\k nOKA^aTH , J!l,A C( HMA ^i^KpOKk- 
HaHHHS KpaTHTH H nAATH TH , H KCAKOe 8KHCTR0 HAORHHf, KpkRH 
npoAHTk-k, KOt c8 8 wk8h HfHpaKtA"^ P'*'''^ «HHHtHa, H RCaKOf 
paH( H SKklHk-k H 3Af pkHH H YOTHHk-fc 3Aa , KO^k CIO KHAA /WSIO 
KOCaHkU,H/WH A84,^'WH H Ai^BP<>K*»'*'^"'"" ' WKOH WKkAt^BHCMO, 256 

fpt rocnoAHHU yfpknfrk Toan m(k> uam» HanpaBH , h «a"^- 

Cph^O npOCTHCAAO H K/\arv>CAC»BHC/MO , !l TaK03H HpaBH/UO H HO- 
BEaHBa/UO, /l,a HHTKO l\( 8ca\0>K« HH CAXHTH Ki>,/\,f iJcnO/MfHSTH nu 
HCKaTH KpKBH H-H-Hf WCBfTf HH KpaH;,\f HH S f^HO BpH/UC , A*> 
KOan CTOH CKHTk. TKO AH C( WKpHTf C( HOTROpHKk, Ji,A 16 TO- 

cnocTBo a\H HCBHpaHK, H ^a cf pacHf, a ijjo ( SafAk boeboa<> 

OaHk;i,aak H KH£3k IlaKaAk Fa;l,HHOBHt^k BOAA HHH BOUJkHaHHHk 

aSko KpaAkCTBa KocaHkCKora KO/Wfo ro^H A^GpoR^iaHHHi» '\c<- 

KHTkKk BOAa HHf pliHH i! CktO pATk , TOAXSH SStTklO J\d ( CS.l.k^fc 
KH(3k BAkKai|,k XpaHHtik H UJ-HH/Uk BAaCTEAHHk AP^''" KOCAHk- 
CKH, KOra HJ-HHMk KpaAkCTBO MH HOUJAC, H K HH/V\k H UJ-HH/UH 

3af/\,kH0 ,:\,a k8,\8 ci>,\kf .k. RAacTfAUHa 4,i>KpoRkMKa, KO^k wnk- 

I^HHa ,\iJKpORkMKa nOlUAE , a TO/WSH KS^H WBH/Uk cy/^kii/Mk CTa- 
HaKk 8 K0HaRAa\-k At\H 8 Tp'kKHHi> AAH 8 llonORH , W^\h OKHYk 

Tpf\'k /wkcTk f.v'*"'''*? ''i»AH b8,a,( yoTHHkf KHE3a [iAkKki|,k Xpa- 
HHtia, a i|J0 K8,/i,e wtaSm«ho h no3HaHo no ivRHYk MtTHpHiYk 

C«A'^''^**X'' "'^" "^ BttifA\k X^'^^ WTk HfTHptYk c8,A,k'k pfHCHHYk, 
^a ( KpHRO i>3fT0 H H( HO HpaRk^H AS^^f/Mk ,A,i>KpORkm;H/lAk , A' 

c( H/V\a HAaTHTH H RpaTHTH , H ijjo ro/i,H K^A^ wtaShhth ptm- 

HH Ci5;\,kf CRpk\-i> TOrau 83«Tk'k , ^a e TRpk^O H CTaHOBHTO, H 
^a HHTKOpk TOraU Hf A\Opf HOTROpHTH. A TO/MSh CTaHkKS 8 p<- 

scHkHO/Uk /wkcT8 k8ah poKk ujfCTk /U'kcf^k WTk ^anack na- 

npH,\a. aKO AH KH{3k tl8KkU,k H AP^^^H BAaCTCAHHk KOCaHkCKH 
pEMtHH c8Akf Ht ^'^'""'^H Ha WB0/Uk3H pOK8 3a KOK» TOAH nOTp'k- 

k8 KpaAkCTBa KOcankCKOra aan wua .k. BAacTfAUHa A^KpoBSkKa 
Hf A^H''^'* ^^ hhk8 noTp^kK^ A^f^P*^'^'»*"^*^^ A^* H/uaio a^^hth wkh 

pfMCHH C^Al^f HaUKpkJKf IjJO /U0r8 Ha pEHtHO/Uk /wkcT^ t8h 

npaBkA^ no3HaTH. a 'k rocnoAHHk Kpaak TBpkTKO TBpkTKo- 

BHt\k Ha CK«TO/Uk fKa(H)kAkfAkK> H HA HaCHO/Uk KpkCTH ^PHCTO- 
BH H Ba .A- fRa(HkrO'\HCTt H Ka . Rl . KpkYOKkHHYk anAkCTOAk 
H Ra . THI . CBfTHYk W TaHk , HJKf c8Tk Ba NhKHK>, H Ba BkCf 
CBlTf WTk BHKa K0r8 8rOAHBkUlf H Ba Ji,iiiU( HAUi( CA H3aKpaHH- 
<MH RAACTtAH H BiAk/MO^a/UH p8cara KOCaUkCKOra pOTHC/MO C( H 

npHC«roc/MO , HaHnp^kn 'k rocnoAHHk Kpaak TRpkTKO TBpkTKo- 

BHl^k H rOCnOAHHk \-<pkUfrk XpkROf CHAHl^KH H KHe3k llaRAk 
PaAHHORisk H KHf3k K^Kl^k XpaHUl^k H KOfBOAA GaUkAAAk XpA- 
HHt^k H KHf3k liaWUJa XepHf^OBHl^k H KHf3k i*AJi,C>( PaAOCAAHfck 
H KHf3k PaJ\0( yV,parOCaAHlik H KHf3k KaTHl^k M^kpkKOBHl^k H 257 

KHOh PaAOCdBk lIpHROtBHt^k H KHE3k BAaAHCaEk /^-kHHMHt^k H 

KHf3k BSkk PoraTHliii H KHf3ii BljaH^a BivabYaHHl^ii, HdKo 
cfMio BHme nHcaHOA\i? h( khth noTRoptHS hh noKoacRH/uS ;j,o 

AKHH H J{,0 KHKa. TKO AH Apk3KHf H nOTKOp^kn CAOBO rOCHOCTBa 
A\H , ^a CK) BKCE KACTBH HaAE Ha H«/UK , H ;i,a { KAETK i;apf/UK 
HERKHH/UK, H J!^A t RpHMfCTaHK HlO,A,H npH4,aTeAy )CpHCTORy, H 

rocnocTKiJ /\\h ^a i HEBHpaHK. nHcano Ha liivAHYK GfAHHJHYK H 

TpKCTHKHHHH BA A^kTA pOHiKCTBA ypHCTOBa .M. H .^. A^kTO, 
A^iiCCU.a HIOHa .KA* AI^"I^« nnca HoB(a)KK rOHMHHHt^K, A^^^kKK 

rocHOAHHa Kpaaa TBpKTKa TKpKTKOBHtia- 

A tergo : Poueglia de Tuertclio Tuertchovicli de 1405., 
confirinatione de Lisaz, Motiza et Ternouiza. 

Sigilluin pendens: ntMaTK rocnoAHna Kpaaa ROcauKCKora 
TRpKTKa TBpKTKOBHl^a. Origiu. nieinbran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMen. 89. 

CCXLIV. 1405. 3. julii. Rao-ussii. 

Coines , Nobiles et totuin Coniinune Ragusii comitein 
Vukac et fratreni ejus Sandalj et eoruin inasculain pro- 
geniein recipiunt inter nobiles et senatores , donant eis 
domuni in urbe et terrani in Primorje et promittunt, se 
comitein Vukac et fratrem ejus Sandalj, uxores et liberos 
eorum in urbem recepturos esse. 

Ck H/we BEAHKaro caKaoTa rwAf/\\ora, rocno;i,HHa Hauic- 

ro , P(K8 ;KAE l^k HaMtTaKK U;TKU,a , BK HCnA(KHI€)HI€ chha, bk 

CBpKUJEHie BCfnpivCBtTaro A^X**** w BCAHKOCAaBHa , np^kcBtTaia 

TpOHUf, C/\aKa TtGt, BK TfK6 KpKCTHyO/WO C( , H TOROW Hp^k- 

racA\o Ro;KacTBfH(i5)io RAaro,A,eTK, cnoAORAiauiSio uaacK no 

CBOHOH CAATKOH H HtH3KpeK0/V\HI€ /WHAOCTH H3APJKaTH H npK- 

(bhth) Koroy AioKH/V\H H HH/WK HA/WK ,^apKBaHH rpa4,K ^Skpk- 

BHHKK, l€H;e l€CTK WMaCT(KK)ta UaUJErO H KSA,( , KO>KI€/WK H3K- 
BOA(HI€/WK KK HAHH API^^^^^^H , H3KB0AH HCH3Kp(K0/V\a H R£3K 

MHcnara /whaoctk KHUiHaro h BCAHKaro KAa,^HKe i^apa rocnoAa 
Kora Hamcro HcS Xp^kcTa h k TO/wiJ , BCAHKocAaBHa h /wnoro 
AWKaBK cAaBHc\'K H BC/WOJKHCYi* pocnoAHHa KHe3a BSoKna H ro- 
cnoAHHa BOHAf GaHA<»'Ma KpaTa /Wi> k ua/WK BAacTCAC/WK h ka 
CROH wnKHHH rpa,\a yV,yKpoKHHKa, a HaBAaujHO caAa pcmchh BCKf 

H KOAI€ nOTKpKri>l€ K Ha/WK HOMTCSi» CTapS Hp-krasaHK, OK«T^J€ 

17 25S 

HaiUk KHTH A*^ B-fcKa CpkMaHH H /WHOrO AKdBH/UH np-fcraTf Aifi. H IVlJU 

Boae Hjpe npkBHH Hauje Tpkroi^e caKAio^aTH h HH\'k hauhi€ no 

CBOH HH\-|» ApKIKaBH H CBS^\,e , KS,\,e HH\*k A\OKK AAOpe ,A,CtC«KH, 

cTOiaTH 3a CBaKoro A^KpkBMaHHHa h i\( 4,aTH A\i> sae Smhhhth. 

Ta;\,a A\H KHfSk, BAaCTfAS H BCA iVHKHHa, KaKOTk l€ KHW HamE\'k 

cTapeyk Ba3,j,a ,A,OBpH h KpacHH nai^Kk, c<UHCAHBk h C/WOTpiiKk 
CTapS np^krasAHk h noMTfHi5 AioGaBk, koio c8 ha^aah pemchh rab- 
AA K HameA\y rpa4,i> h Ka cBaKOA\i> HamfA\y, a naBAaipk BH,A,eBk 

CAJi,i KfAHKO H KpaCHO HH\-k lVKETOBaHI€ K HAAAk, ^C^Te A\H KH£3k, 

BAacTfAe H Bca ivnKHHa rpa^^a y\8KpkBHHKa, ^i,a TOAHKaH aio- 
BABk H KpacHo ivKCTOBaHie K HaA\k ,\,a Hf GS,A,f iie\-apkHO , naMf 

Bk CBfA\k CAABHO H /WHOPO \'apkHO ,A,a ES,l,fTk 4,a BH,i,H/WO BCA- 
KO/Wy /WAAO/WS H KfAHKO/\\i>, H Ji,A l€ naA\eTHO BHMHO IVBJ/Wk 3a- 

nHcaHi€/Wk w^h js,AiiAui{Hi)ro A^**^ "'* Hp^fci^^.a, na beahkS CAaBb^ 

H S>3kBHmeHI€ Hami€\'k p6MfH6\'k CpkHAHeYk npicJilTeAk np-fc/WHC/V^O, 

3anHcac/W0 h i>TBpk,\,HC-wo h i>cTaHOBHTHC/V\o peMeHH\'k rocno- 
,i,HHa KHe3a BSKi^a, rocnoAHHJ BOH,\,e Gan^aAra h HH\-k ,a,hth{>, 
yHiJKe H npaSHSKe, tpo kS,\,6 no /wSmKW/Wk KOAeniJ, j\,a cH Hamn 
noMTeHH BAacTeae h BeKHHH,H , kako koh roAf Hack...aHO a^~ 
KpoBaMi;e\'k. h wiije ,\.apkKacA\o peMeHH/Wk 3a HH\*k AWsaBk no- 

AaMiJ 8 ;\i>KpkBHHKk, KOK» l€ BHAk HpkKO /l^SKpOBHHKk 4,apOBaO 
Pa,;\,HMi> GaHKOBHKIO; H K TO/Wi> peMeHH/Wk AHO W,\,k 3e/WaAk, 
KOHTO l€ KHAk ^SKpOBHHKk ^^^apkBaO Pa^HMiJ iJ Ilp^fc/WOpkl^ , Ji,A 

te peMena noaaMa h ,A,HAk 3eA\Ai€ peMeHH\-k h HH\-k AHTi^e, BHUje 
peMeHH\*k iJnSKk h npaSniJKk HH\'k S KHKe. h k to/wS 3a BeAHKS 

HH\-k AIOKABk H BeAHKO H KpaCHO K H.?A\k HH\'k lVKeTOBaHI€ /W;J 

peMeHH KHe3k h BAacTeae iVKeTi5i€/W0 h sannciJie/WO ce peMtHH/Wk 

KHe3iJ Bi>0KHi5 H BOI€BOA« GaH,A,aAIO, WJi,h MeCA KOrk Skaohh h 

He ,\,onScTH Tora, aKo H/Wk ce np^fcaiJMH Bp-fcA^e , h Ei5,A,e H/Wk ne- 
BOAia, Tepk w;i,KerHi> w,\,k cBora 8 y\i>KpkBHHKk, ,\a ch cH boah!! 

,A,OHTH H CTATH COKO^HO , H6 KOie Ce HH W^k KOrapk 3Aa HH 
S\-Hl|jp6Hra HH H3arHaHia HH 3A MHK» EOAIO, KaKO KAaCT6A6 4,i>- 

KpoBAMiiH, o,\,k name wnKHHe ji,A H/Wk ,\,ai€/WO TpaKenie h cneH(3i)) 

3a .KI. rAABa HOMTeH^, KOAHKO Ce HH/Wk npiiCTOH 3a \'paHi>, HAH 

,A,ori> peMeHH hah HH\-k rocnore hah HH\-k ,A,HeTi;a BHme peMena, 
,A,a ^'^'«'"o TpaKenie, KaKO c/wo peKAH , a j\,a lecTk WBkAeH pa3- 
S/W6TH npaBHAO/Wk vvBaKOH : aKO AOi^^ KHe3k ESKai^k hah koh 
roAf HH\'k, ,\,A /Wi> H/WA/WO A*\KaTk cne3i> ha .kT. raaRk, koh 259 

lu-HH/M 4,^"A^5 <**^^ '^" WKa c KOfBOAW.uk GaH/i,aAi€/i\k A<?"Ai^ 
/\He, cBtrf 3A .Bi. r/\aBk ^** ^^ pa355/Mf ; aKO an wea h 3 a^tio 
BHiue pfMfHWA\k hah h 3 rocnoraA\H aHe, Kii. raaBaiWk cBjre A'* 
H<Ma/V\o A**KaTH cneH355 h TpkKfHie 3A ypanS, KaKO C/V\o 3ropa 

ptKAH H WGfTOBaAH. H CaSMH C6 Bp^fc/Wf CTOiaKk p{M£HH, H E.iij[,e 

YOTfHie G0JKI6, A*^^fKaKk CK0I6 Kp^fc/vve , H hohaS WnfTk H3 ;\8- 
KpoKHHKa 8 CKOH pScaPk H rocnoi^TKO , H naKk, ivai^ Hfca Kork 

iiKaOHH , npH/\i5HH Ce, l€pk H/V\k Eii,\t HEBO/Vra, H Hp^fcHAC^) HSKO- 
AHW/VVk WnfTk npHvAi» ^ /i,i5KpOKHHKk, KaKO l€ \€,^Mt /VH WKa AH 3 

rocnora/MH h.vh h 3 a^ti^^? A^ "'^^"^ A^^^^/Vvo cntH^y, KaKo le 

3rOpa pfMCHO, pEMEHH/VVk HAH ii»X^ A"THf , KOAHKpaTk KH 

Ai<>KO npHjKerAH np'kAi% HfKOAW/V\k, a^ "'"•^ KasAa A^^i^/vvo cn(eH- 

3S) 3a CKC Kp^fc/VVf, 4JO KH HpHvCTaAH , KAKO CA\0 pEKAH. A UA CKf 
BHIUE HHCaHO a KHf3k A^BpkKaMKH /KhK{ BSOMHHHKk Ca H3aKpa- 
(hHAVH) KAACTEAH Ha CK«TW/VVk EKaHfEAIO H HA MaCHVUAVk KpkCT^ 
YPkCTOKf pOTHC/MO C( 3A HACh H 3a KCf Hamt HOCAfAHie, WKO KC« 

KHUJf HHcaHO AO BivKa cpkManS h Ke3k Hi€Ai»Hora nponaTHBa npa- 

KOBtpkHO \'0 Ca\-paHHTH, A HA HM( CH/VVH H CH/V\H BAaCTf- 

AH : yV,OKpf KaAHKCBHKk, Hhkoaa FSHAyaHKk, HHApe Gopkro- 
MfBHKk, Gthhko A^KapfBHKk, A\apHHk BSHHKk , AVapiiHk Ay- 

MHHMHKk, AVapilHk KaKS^KHKk, flA^BH^k FoMfTHKk, T^APO 
KaOJKCAHKk , HhKOAA PaHHHHKk, G^^pkCf /Ka/VVaHOKHKk , >KHKf 

n^UHKk, A\ap'bHk lii>A'»'< "'<'»? A^Ka BSHHKk, BAa\'o Gopkro- 

MEKHKk, Gh/VVKO FoMfTHKk , /KSHk /KSpkrOBHKk, Gh/VVKO BiJ- 
HHKk, MKfTa riJHAi^aHKk, A\H\-aHAO A\fHMfTHKk, A\HYOMk 
ASKapfBHKk, A\H\-OMk PaCTHKk, A^HyOMk BSHHKk, A^Ap^feHk 
PaCTHKk, OaOKO FyHAyaHKk, llHKUia IISUHKk, /KhBKO AlfHMf- 
THKk, riaOKO Ilpkr/VOKHKk, KaH/V\OI€ BoAaMHKk , ^OKpt BfHMi^- 

AHKk, IlHKUja nSij,HKk, A\apivHk a /K^nra ESHta. . . h cr( bhiue hh- 
cano 3ropa /Vvh KHf3k, BAacTfAf h bca wuKHHa A^'^P<^K<»MKa . . h 

WKH, KOH Ct H/V\CHW/V\k H WKSH HOKfAIO pOTHC/V\0 CBtra HHCaHO- 

ro Ha To np'kc€roc/V\o , ako khc/MO ckh 3ropa pfMfHH wkoh 3ropa 

HHCaHO yOTfAH HOTKOp^fcrH, AKO KOH POAf Hack bhk8 KHK^ 3A 

jKHKOTa KHf3a ByKi^a H Koie(Ko)A« GaHAaAia h HHyk wcTaAfYi»^ 

H 3a HiHKOTa KHf3a H KAaCTfO A^f^P^K^^^U^X''^ 3r0pa pEMfHII\-k H 
HaiUfYk nOCAfAHfJCi») A^ leCTk npOKAfTk WTkl^f/Mk H CHHW/V\k 
H CKCTf/Mk Ai^Y^''^^*^ " np^fcMHCTW/Mk KOrOpOAHHW/Mk H CHAO(/Mk) 
MACTHarO H '/KHKOTKOpflMarO KpKCTa rOCnOAHa H CKf/V\H CBETf.MH 

17 * 260 

WJi,h KHf Ka GCrS SrOAHRUiH H AA (»6) npHHfCTdHk K Ik^J^H CKapHOTH» 

KOA\S , KOH npoA^* CHHa GOJKi€ra na pacntTie, h k OH(/V\b, koh 
roRopa)c8: npoHHH, npoHHH , KpbKk na nack h na HauicYb Ht- 
AH\'k, H ^\A C( \e WABpkrao anrfAa npaKora na BAxpkAH qack 
H... K«pf, 8 1410 Etpi>i€A\o, Ha CTpaujHWMk cS^HiiJS. a ctH ce 
HHca na HsaKpanoH noAaHt h KtKHHi^f coroAiOBHMaro rpaA*» A^~ 

KpkBHHKa Kk A'kTO pOJKA«»CTKa ypkCTOKa Ha .M»?. A-kTk, AA'k- 

cma lOAHta .r. a^^*"^' ^ i>nHca P^cko Aoro^rrk. 

Cod. ragus. fol. 67. b. MCCCCV. die ter^io iulii, pri- 
uilegio, che fe^e la siguoria a Voehac e vo. Sandagli, e 
donato li palaco, e fo fati de conseglio, e se vegnesen per 
ne^esita a Ragiixi, che li deno s(pen)xa. 

CCXLV. 1405. 22. septeinbris. Ragusii. 

Conies, Nobiles et totuni Coinnnine Ragusii regein 
Bosnae Stephanuni Tvrtko Tvrtkovic pace facta recipiunl 
inter nobiles et senatores, et donant ei domuin iu urbe Rh- 
gusio et terrani io Primorje. 

Bk HM« KiAHKaro CAKaoTa , roAf/Vvora rocnoAHua Kora na- 
uuro, pfK8 ^KA* Bk HaHfTaKk OTki^a, Kk HcnASufHie cHua , Kk 
cKpkiufHi€ KCfnp'kcKfTaro A^Y^*- ^^ KiAHKOCAaKHa , npivCBtT^a^ra 

TpOllU,*, CAAKa TIKf , Bk Tf KO KpkCTHyOAAO C( , H TOKOIO np'ka- 
CA\0 KOHCaCTKHMIO EAdrOAfTk, CHOAOKkUjaiO UaCk nO CBOHOH 
CAATKOH H Hf H3kpf KOA\OH A\HAOCTH i>3API»>KaTH H llpaBHTH KO- 
rOAIOKHMH H HHA\k HaA\k A^P'^'^'*"^ rpAAk ^^'^^''''^HHKk , (>K{ 
leCTk WMaCTKHta HaiUerO H Bi>A« KO;KI€/V\k H3kK0ASHI€Mk Kk UAiJ- 
HH API^^^^H, W CKEA\k KOra CAaBEKE, H3kK0AH KOPk H KtAHKA II 

Kpacua AiOKAKk np-kcKtTAora h np^kKucoKora rocnoAHHa Kpaay 

GTft^aHa TKfpkTKa TKpkTKOKHKia K HaA\k KAaCTtAWiMk H KA 

CKOH wnKHHH rpaA^ yV,^^P*^'^"'"^^ ? ^^A^ na kShh h c KfAA\o>Ka- 
A\H pycara KOcaHCKora, nufAO h WTKOpeuo HaHAome kcahkS aio- 
KaKk H np'kiaTf ACTKO , koi€ cS H/uaaa rocnoA^ KOcaucKa c /V,^" 
KpoKHHKWA\k, h WKHaiuaAk Hmp^fcAHHHS H HmpaKCAHi^ paTk, Kora 
Ha/V\k KH Kg3k HHfA"*^''^ Haiufra i>3kpOKa, Y*?T<»€ KpaCHTH cTapS 

H HOMTfHi> AIOKABk UpkBO KHBUJE CAaKUe rOCHOA* CpkKCKf, paUlKE 

H KocancKf H uoMTtHora cno/UCHiJTra np'kcKfTAora rocnoAHHa 
Kpaara TKpkTKa poAHTeara A\i5 , h yot(I€ KpaciiTH KcaKow ^i^A*^- 

Ki5 a KpaCHTH H A\H0;KHTH Kk CBAKiJ lipani? H KCf CpkMAHy Hp^kia- 261 

3A\ih nfi^kjS^iXUK HJAXk KHHS BHKUJH H nOMTfHH /V\Hph, H HOTBpk- 
AHUJe HdMk H S BHfKf i>CTaHORHTHUIf CBf nOB(/\l€ H A<>KP* 3aK0- 

Hf H SKeTt , KaKo cf SaP^^^i^ i5 HOBfAie pfMSHora rocnoAHHa 

KpaAia TBpkTKa TBpkTKOBHKa , KOK» 16 Haa\k yMHHHO Bk aiiTO 

poH^acTBa YpkcTOBa na .Hi>e. a^fcTO A\fcena lOHia Ha .k. j\,h» 
a no Hauifa\k KaacTfaHHS h noKAHcapS no Nhkoae roHiTHKio. a 
/i\H KHfSk H Bca ivnKHHa rpaA^ ;\i5BpkKHHKa np-k/WHCA^o 3a 

HOHTfHH A\Hpk, ,\A l€ S BHfKf HfHOpkHHO, H HTO RO HfrOKf A\H- 
AOCTH HCKd W;i,h HACk pEHEHH rOCHOAHHk KpAAk TBtpkTKO TBpkT- 

KOKHKk, j\A ra npHvAAfA^o H 3anHmfA\o BAacTfAkna ;\,8KpoBaHKO- 
ra, Ta^a a\h pehehh KHfSk, BAacTfAj, kako i€ HaujfYk cTapf^k 

Ka3A<» A^^EPI^ H KpaCHH WKHHan EHAk, BHA<Bk TOAHKiJH AIOKABk 

rocnoAHHA Kpaara TBpkTKa k HaA\k, 8hhhhca\o ha BfAHKiJ nacTk 
H iJ3kBHUieHi€ TocHOAHHa KpaAia TBpkTKA WAk A'*"^^'^ nanpivK;- 

Aa C BeAHKW/Mk AIOKBOA\k H CAABWA^k np-fcA^HCAVO H 3anHCaCA\0 

rocnoAHHa Kpaaia TspkTKa TBpkTKOBHKia, j{,a lecrh noHTfHH h 

HpkBH BAaCTJAHHk H BCKHHKk rpAAa /i,i5KpkBHHKa , KaKO KOH TO- 
A< HaCk BAaCTfO Ai>KpOBaHHf\'k, H TOAHKOre HCrOBE CHHOBf, iJHi>- 
Ke H npaSHiJKf, IJIO l€ no A\i5UJK0A\k KOAfHS. H K TOA\iJ A^^P'^'^'^^'^^'^'* 

KpaA«CTB8 A\iJ noAanS i> /^SkpobhhkS, Kora i€CTk noAana khaa 
HpkKO KHBuicra KpaAia (V)ctoi€, h 3fA\Aio S Haiuf Ilp-ka^opki^, 

KOHTO l€ npkBO KHO AHO 3fA\aAk KpaAia Cx^CTOt^. H BCf H KCaKOl€ 
IIOB«AI€ H 3aHHCe, KOI€ l€ PpaAk /i,SKpkKHHKk HA\a(o) CA HpkBWA^k 

rocnoAWA\k KocancKOMk, koh c8 rocnoAOKaAH a^ ptHfHora ro- 
cnoAHHa Kpaaia TBpkTKa TBpkTKOBHKa, h a^^Y^^ti^^? ^''^^'^ ^^ 
SAP*^'*^h i5 cTapfyk noBfAiaYk rocnoAf KocancKe h iJ rokcah ro- 
cnoAHHA Kpaara TKpkTKa poAHTfAia a\S h 8 nOKfAiajCk KURUiaro 

Kpaata (k)cTOI€, BCI TOH nOTBpkAHCA\0 H iJCTaHORHTHCA\0, A'» 

H<v\a/UO cpkHaHE/Wk rocnoAHHOA\k KpaAfA\k OTe^aHWA\k TKpkT- 

KW/Wk TKpkTKOBHKf/\\k A<> BHfKA KHTH i) C H Ha KCf KHUJ6 

HHCaHO a3k KHf3k A^f^P'*^**^"^^ CA H3aKpaHH/\\H KAaCTfAH po- 
THC/V\0 C( HA CBfTW/Wk eKaHriAHIO K HA HaCHW/Wk KpkCTS K0/Kl€/Wk 
H Kk .A- fKaHreAHCTf H .k]. RpkYOBHfYI* anOCTOAk H Bk .THI . 
CKfTf\*k W»TkHk, HJKf C8Tk HA HhKI€IO, H Bk CBf CBnf WA"» KlvKa 

KorS SroAHKUJf u Kk A^Hif Haujf, laKO CBf BHuie nucano na/WH 

H HaUIH/WH nOCAIAHH/WH ,\C> KivKA A'* ^^ "* HOTBp^k HH HO/WtTt. A 
TKO C« pOTHUJE: HaHHpkBO KHt3k A\HYaHAO Ai^KapCKHKk , J^<»Kfi( 
Hai^HKtRHKk, GtHHKO AyKaptBHKk, AVapikHk KSHHKk, flAyRH3k 262 

rOMITHKb, T^AP^ liaKJKeAHKU, HhKUM Fp^EeTHKb, QYdTk /Ka- 
MaHOBHKk, /KHBf n^U,HKk, /!ChK« BSOMHHHKk, AHKA Bt^HHKk, 

GHiMKO r04«THKk, /K /KSHeiiHKk , MKtTa FiJHAi^^^MKk, 

A\H)(^OMk GSHHKk, Map-kHk Pa(CTHKk), [JHKOAa /KSpkrOBHKk, 

IlaOKO ryH^SAHKk, HaCKOie PaCT(HKk) n^u,HKk, IlaOKO 

npkrSaOKHKk, Map-kHk llpijKHKk, KaH/MOI€ BSa^^"'^'»? A^^P* 

{lEHH^aHKk, AlaTKo FpaAHKk, Map-kHk rpa^HKk, NHKoaa >Kh- 
KtTe nSu,HKia. H cfH ce HHca Ka HsaKpaHy noaaMS h KeKHHi^S ko- 
roAiOKHMaro rpa^a ^^•^P'^'^""'^^' "^^ ro... Bk aijTo pojKacTKa 
YPkCTOBa na . ^^t . /vkTk, /WHCfna c(K(T£Kp)kra na ."kk^. A""* ^ 
iJnnca PScko /xoro^sTk. 

Cod. ragus. 68. b. MCCCCV. die 22. de .setembrio, 
priuilegio fato a re Tuertclio Tuertcliouich e donato li pa- 
la^o e fato de eosseglio. 

CCXLVI. (1389—1405). 

Stephanus knez et domina Eugenia monacha. 

Subscriptio: Rk XpucTa Bora K/^aroB-kpHH KH£3k GTc^aHk. 
rocnona }G\'rtti\ta /v\0Ha\*HHia. 

Subjungitur metropolitae Daniel subscriptio. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum in 
Atho. I). Avraam. Oriiic. 79. Cb. Topa. 147. 

CCXLVll. (1389—1405). 

Monacha Eugenia et filii ejus Slephanus et Vlk. Do- 
natio facta turri Basilii prope Chilandar. 

A\kC(/\kHH/Uk CK'kTW/Uk lV3apHBmE CH /V\klC/\k KS^i^Ljjaa 

upicAkspHvme KO^;kCTBHki npop05i,H , T'k/v\;Ke h ^aBu^k Bfa«- 
raacHO rAaroAaame: npiu^yTk kcu e^MHH, u uoKAOHfT ct np'ky\,k 

TOKOK», rOCHO^H. trO^Kf CkKHTHf 3pfl|Jf fMIf WTk E3klKk L^pkKBkl 

raKO Karp'kHHUfw u,apkCKOio iV/V,'kmKm£ ci KpkBkJio BAa,4.kiMHe}o 

t^lKt WTk pJKpk HCTeKmeSO pa;i,i>KM|IH Cl Kpacyi€T Ct, H HOBE/\'kH'lH 

ckKAio/i,«HifA\k Ha,A,f;K,.\jio iJKp^knAraieT ci KorAOViptie pa,A,H ikh- 

3HH BkCnpUJ€THIO, «HJKf CAAB^k H MkCTH Bk^AfA^kyk HaC/\'k/t,HHKk 

KHTH. T'k/\\>Kf H a3k KAaroK^kpuaa /VVOHaYki 6\"rf uia u ck botoa^- 

pOBaHHH/V\H CklHOBH /V\OH/V\H , rOCHO^/VHHOAVk KHE30/Uk GT^k^A- 
HO/Uk H rOCnOAHHO/Uk EAKO/Uk, H KAKO UpiH/V,! Kk rOCUO^^CTKS 
HH BCfMkCTMki HryA\«llk \-klAaH,A,apkCKkI, K\-pk rpiropif , H Ck MkCT- 263 

HUA\H cTcxpu,» ciifTaro iM^kcTa Toro, cTapm» nipra KacHAifea HH;e 
na /uopki , 0«OAWci( , cTapuk Fi^p.uaHb Haihkii , cTapu,k AVa- 
Kopif, noHk 0fU',\ocYf, H BkcnoA\en8mf rocnoACTKi$ hh 3a nnprK 
RacYAHEBk HJKE HA AAopki BkSHfCfHYa rocno,4,Hra, KAKO A<* npYHA\yTk 

IVTk naCk nOA\Ol|Ik H ST^kujfHYs A^^JCTO TO H JKHB8l|riH\*k Bk 

Hi€A\k HkCTHKiyk HHOKk. KAaronpYeTHS ;Kf HaA\k Cf/V\y KkCnO/Wf- 

HStYk» KHBlUi$ H AIOKOBYiO Kk CKfTkhWk H KOJKkCTKHKIA\K l^pkKBaMk 

pa>K,\,HraeA\H h ck ckK'kTOA\k wTki|a Hri>A\fHa h KpaTYe Bkcno- 

A\CH8THI€ HCnAkHHCA\0, H W T0A\3H «aHKa HOHpOCH CTapU^k 

iinpra BacYAYtRa, K\-pk BewAWcYe, na rocnoAi^cTBtJ hh , ii npn- 
AO>KH rocnoAi^cTBO HH nnpriJ KaciAYeBS ceao Ahkohio na BHHkMiv 
MopaRii ck BC'kA\H npaRHHaA\H h wt(ch c(aa Toro, rjKO ^a ch 

HA\aiOTk T03H C6A0 MKO CSqiO^/" CBOW Kai|IHH^, HHKHA\k Hf WTkf- 

<UAi6<i\o, Bk npocB'ki|ifHYf YP<*'^^^ Rk3H«cfHYa rocnoAHia h Bk hokwh 

HHCf TaA\0 Kk HI€A\k JKHRi5l|jYHYk CBfTKIYK H MkCTHKIjCK HHOKK, HaA\K 
}K( Bk nOA\EHk B'kMHkl H Kk KAarOCAORf hYe , MKO ^\d A\OAHTRK ^^1» 

pa^H BKcnpYH/Mf(A\K) npivi|JCHYE A\HorH\-K HH cKrp'kuif hYh. HOHie- 
:k« h a\h BHA^kRHje , «ko HHHTo^Ke noA36Ba np'kH;.\f nacK khb- 

mH\-K rocnO.VK 3fA\AKH0l€ KOraTKCTKO, nOHI€JKf WTK HHyK BK- 

3tmt cf , H HHH<v\K np^knoA^^^Hif ce , tkhYm» wtk ch\-k Haioi|if kkc- 

lipYsTH, rdJKf KOry BKpSHHUIt. CHA\K H AAKI p6BHHTfAI€ KKiyWAtk, 

H npHHEcojCOAAk A\aAOi€ cYs npHHomfHYc, raKOiKf wHa Rk.voBaa ^^'k 

AfHT^k H>Ke WJV,h TfKf HJH3pfHeHH0 pO?KAI»UIOA\i5 Cf. KTO AH AP"*-^" 
HfTk WTfTH HTO WTk CH\-k Bkimj BkHHCaHHYk HaMH, A*^ pa30- 

pHTk fro rocnoAi» Kork u np^kHucTaa tro KoroA\aTH, h a<* nopa- 
3HTk «ro cHAa HkCTHa(ro) H H^HBOTBopaijaaro Kpkcra, h a^* "P'- 

H/VVCTk rU^kRk H npOKAfTII€ W,\h BCkYk CBfTKIYK H/Kl WTK K'kKa 

Koroy i>roAHBmYHYk , h ntcTk ero k55ah ck Ioya'^'^ ' ^pi^^O) h 
HiojKAi»' A<* Ki>A*Ti^ cknacHaro T^kaa u KpkRc, h a<* 'MS lecTk ci>~ 

HpkHHl^a A\aTH KOIKia 3A'k H Bk KiJA^ipf^"'* K^kui,'^. H BkCHOMt- 

nymf H eijje CTapnn rocnoACTRb hh 3a A\eri€, i[jo HA\k le i53fAk 

NHKOAa FoHCaAHKk WJ\h AHROHf, H n0C/\a rOCnOACTKW HH IlAKKa 
HCAHHKA H CrapHHHHKC, A** H/Uk WAI^THUi? /\\eri€. H «BW KTO KH- 
llie CTapHHHHI|,H: FiOIA^^Hk HC-U,«pHH^6 H Bi>AraHk Bk CH\,- HC- 
ll,EpHHU,f, [lOHCaBk, IloTpOHHHk HAOB^fcKK, SA^^K^^ie H Kfpwmk, 
AWKOCrHHCKkl AWAYf, f*aAHBOH H3 FHHBAraHH, KHCJKk HAOB-kKk, 

llRaHk GS/\iapk H Panamk H-/K«rpt. u «bo KSA^t H<?B<A<?HJf llaci- 
AHiJ c Ahkohia\k 3eA\Aio: WAi^ M/MHHC raaKf nocp'kA'k na a^** 'MP<^ 264 

nOCp^fc^iv HHKt, raKOH nSTIMk BpaHCaHCKH/Vlk K l^fpHHIvfi, 'I 

iJcTkH nSTh y Mfrie .¥. YpacTHKia h Ha whoh ctpjhHv ha p^ki^^k 

MBAkKJ, H W/l,kMKAkKS nOAI» BAkHH FpOAXk aS HI€Mk KpSUJKa H 

Ha n^Tk, KWH rpsA* «^ BSAPHJ^W/Wk, h Ha \-pacTk, TaKOH no A'^'^^ 
H TaKOH HH3k ^wak Ha /ujrw ropHie Ahkoms na KpwAt»^ na .k. 
YpacTa nocp^kAiv ji^OAd na IlonoRS raaBiJ h no ji^^kAii , KaKO x^^** 
A^kak rHHAraHWA\k H Ahbwhh, h nocp-kA^k rAaKf HAiHHf. h 

BkCnOA1EHSlU£ HH n|J£ CTapU,k rOCnOAIvCTBy HH 3a A\friO KOHICUJK^, 

h nocAa HH rocnoACTBO EpaHKa i:i€^aAHio npHipfKCKora, h noKt- 
AOC/MO cTapHHHKC wj^h JKSn'k : w;i,h. rpaYaHHi^-k Pa,i,ocaRk Qnopi^k 

H HKaHKO, AfUJEBk BpaTk ; H3k AHBaAHm HfTpk FoAkKAaCk H 

BorocaKk HjHOEBHKk; H WAiv GBpkHHHa HnKHKk FiorAaHk H 
BorAaHk A\HYC>BHKk ; H3k AnnAraHra /^abhaiv XponuHa h Bo- 

JKHKk /^OKpfHOBHKk. H WBO Ki>M nOCfACilUf /UeriO : WJiL,K civAHLpk 

KOHcocHKHYk, KOH rfii^i ni)Tk Ho ji,(Aii K Ahbaahio, a^ M(r\e rpa- 

MaHkCKE Ha TpH AipaAAOp^k, AO nOTOKa , KOH rp6;i,( w^i^ 3aK«Aa, 

H HHC-noTOKk A^ BpoA^ A^ ni>TH CTapora cKSAanwKCKora, koh 
rp(ji,t S KoHiOYf, j^o /ueri€ cS\'eAC»acK« , wntTk H3fAk ua MBAkKS 

H HSK. CTapHHS BO^H HKOHW/Uk HnKOAH/Uk AHHAraHCKH H nBriJ- 

CTHrauk Atcenapk h HaKAi€i;k ^(cmd0h. h TaKon WTk Tfu 3f/UAi€ 
83fC/U0 A*c*TaKk. 

KkXpncTa Kora EAaroB^kpHki rocnoAHHk KHcsk 
^T^k^aHk H KpaTk AiS rocnoAHHk RakKk. 

Sigilluni argenteum deauratum : y Bk ^PHCTa KAaroBfpHH 
A«cnoTk cTt^jiaHk rocnoAHHk Bk Bkce h ckpncKf 3f/V\Af n noAi>HaBk»o. 
Origiu. membrau. in mon. Chilaudar. D. Avraam. Onnc. 64. 

CCXLVIII. (1389—140.5). 

Mouacha Eugenia quosdam pagos reddit, alios douat 
uiouasterio Decani. 

Bk3AI0BAt0 Tf, rOCnOAH, KpHvUOCTH /V\Ora H rOCnOAH, Kk3AiO- 

KHyk KAaro/vkuHC ac^^v^o^* TKOtro h /wkcTO BCfAenia caaBki 
TR0II6, peM6 KO»;kCTR£HkiH ;\aRHAtv ct cactera. cfro paAH h 
a3k Rk XpHcra Kora KAaroRfpnaa 6vrenira, A\aTH npfRk3AiOKAt- 
naro mh ckina GTei^aHa KHf3a h BakKa , ca/Uo;i,pkjf;^a h rocno- 

AHHa CpkKkCKIE 3e/UAH H Ho^C^V"'*^*^ ' UpHUJkAKUm Rk /UOHa- 
CTkipk /^«MaHCKIH Rk OKHTfAk CBtTOPa KpaA» GTf^AHa OvpOUia 
TpfTHrarO II CkrAf.VARlUH KpaCHOf A\'kcTO H npHKAaAHO HHOMk- 265 

CKO/M»|- llpkBHBaHHIO, liHA^kCyi^) "'^ HCTHH-k OY/l\H/\tHk n030pl») 

TOAHKO noTpoy/K^fHHt H OYcpbAi^* cBfTaro YTHTopa nonoyqji- 

HHC/Wk KOH;if/V\k HaiUHYK P^\A" rpivYk WTk SaOHkCTHBHYk {3klKk 
HC/WaHATkCKHYk nOHifJKfHO H OnpOBpkJKfHO H WTk PpivJKAf HaCk 
APk>KaBUIHYk paCT/V^fcHHO H OnpOBpkH^IHO H /U«TOCH WTfTH H 

KAH3k sano^fCT^fcHHia nocTHrme, ckspcBUJH Ha hsgo ckAkHHH/\^a 
OHH/V\a no/\\0/\H\'k ce BCfAP'*^"'^*'^'^^ Koro\f /v\of/WOY , h p^fcjfk : 
HHce np'fcjKA* sHvKk Bcfcyk KOH^e Bk TpoHi^H n'kKaf/v\kiH cTpa\'0/V\k 

WTk Kf^nakTHHX-k CH/\k H BkHAOK^fcHf HHf/Mk Htpa^A^fc/VHa fA""'^' 

pOAHaro ckiHaTBOfro, rocnoA^» HaiuerolcoYcaXpHCTa, WTk npik- 

HHCTklf H np'fccBETkiE A^^^kl KOTOpOAHUf , npHf/WaeH H WTk Hack 

rp-fcujHkiYk c/\aBocaoKHe h caoyHxKH a<>VX^^"'^'^' B/\aAkiKO, h6h- 
CA-fcAH/wara np^fc/vvoYAP^cT" OTkHa^oy/VVHAOcpkAH c« w /WOHYk rp^fc- 

Cfc^k, O^^Kp^fcnn /WOt HCHfAH* Kk KAarOB^fepH H KAarOA»^HCTBIH, 

A<\ Kk B/\aroHkCTiH nocAOY>KfTk TfK^fc Koro\' CBOf/W0\j' laKoact ro- 

CnOAHHk H pOAHTfAk H^k CBfTO UOHHBIUH KHf3k , H /k,A GO\fA^V 
a3/K£ H OHH KkTOpH YTHTOpH Clt CBfTklt OKklT'fcAH^ A<^ (PA^ "pH- 
AfUJH UAKH COV'AHra '^HBkl/Wk H /WpkTBkl/Wk Ck CBfTklAVH TKOH/WH 

arr«AH, h nocTaBH /w« o AfCHoyio t«k6 cTaTH, coyAHf npaKfAHWH, 

Ck H3KpaHkl/WH TBOH/WH WTk irfcKA OyrOHxAHJH/WH TH. CtPO PAAH 

HJK( np'fcH;Ae WTtTaia ctaa hjkj BknucaHa Bk \'pHCOBo\rAH npkKaro 

CBfTOrO \-THTOpa nOBpaTHYk Ck KCaH^fc/Wk ll/WfcHHtAVk, EAHKA 
OKp-fcTAIOTk C( Bk API»^^'*^'^ HamCH. CHf nOSpaTH YpUCTOAIOKHBa 

rocnora 6\'rniHra : ctao MaKUKk ck Bkcc/WH /WErkA/WH h ck 34- 
CEAi^H, ctAO ^OAraHHH ck Bcf/VVK /Wcrra/WH , cfAo Bp'fccTOBau,k Ck 
BCC/WH /vvf rra/WH. cira JKf npuAOJKH : cfAO BaTovfmoy Ck KCf/WH m(- 

rra/WH H Ck 3aCCAI|H , CtAO PHKHHHO\f Ck KCJ/WH 3aCfAU,H H /Wfrw- 
A\H , Cf AO /^OKpomk Ck BCf/WH /Wfrra/WH H Ck 3aCf AU,H , CfAO Mpk- 
HfrOHHO Ck BCf/WH /Wfrra/WH , C6A0 nAAHraHH Ck KCf/WH 3aCfAU,H H 
Ck /Wfrra/WH, CfAO lloTOKk Ck BCf/WH /WCrra/WH, CfAO MfCKOBO, 

lIoyTk 3aceAKk ck kcc/Vvh /Wfrra/WH, cfAo ^HtnoAe ck 3ac<AHH h 
ck BCf/WH /Wfrra/WH. a cf 3acfAii,H cfAO/Wk , KOHYk noBpaTH ro- 
cnorra 6\'r6Hira: 3acEAKk opaYOBUHKH, 3acfAKk Tpo/WAf, 3acfAKk 
Opamu,k, 3ac«AKk 6hkoy^h, 3acfAKk BoyopHKH; 3acfAi;H Bp^fe- 
cTOBUovf: G/woAHi;e, IIohobhh, IlAkHomfBi^H ; 3ac«AHH IIaa- 
HraHf/Wk: yV,ofHi;H, ^okpcbhhc, BptAo, 3a/wopHHu,H, Gfpomk 
ck BCf/WH 3acfAu,H H /Wf rra/WH , Ao\,''Ka y\oAHra ck BCf/wn /Wtrra/WH. 
Siue isigillo. lu moii. Decani. /^enaH. iipBeH. 41. 366 CCXLIX. (1405). 11. novembris. 

Milica, Serborum imperatrix, monacha Euphrosiila 
luoritur. 

AV^kcfi^a Hoi€Epia .Ji. j!L,hHh np-fccTdKH ce «uoHaYH 6ijjpo- 

CHHH, nO^pOYJKHM; CBfTarO KHfSa i\A3A(ia. 

E Vukii typico chilandarensi. 

CCL. (Post 1405). 

Milica, imperatoris Lazari uxor. 

Rk XpHCTa Kora KaaroB^kpHa h KAaroMkCTHBa h np^kBHcoKa 
rocnoJK;i,a KHerhJHra A\HAHna. 

Inscriptio in monumento ejus, quod est in Ljubostinja. 
J. Vujic. nyxem. no Cepoin. 106. 

CCLI. (1405) 6914. 2. decembris. Borac. 

Stephanus, Serbiae despotes, confirmat privilegia 
Ragusii. 

-j- Ilo HCHBpCMCHkHlVMS /MHAOCpk/l,lS H MAObHvKOAIOKIS BAa- 

;i,KiKU /MOiero caaAKaro mh XpHCTa h no HfHspfHeHhHiV/wS h 

KKCf/MHAOCTHKHW/My fPO npOSp^feHlS VAli l\A rOCno;i,kCTB'fc /\\H liJKO- 
7K( H Ha npKBklYI^ CBfTklHyK H HpaBOCAaBH w yk u,apHYk TaKO;K,A,£ 

BaaroA<»Tk np^fccBJTaro cboh-to a^Y** " "<* rocno,A,KCTBo /wh 
H3Aia, H nocTaBH /\\f rocnoAHHa se/Uah cpkkckoh h nw/WwpiS h 
CTpaHaA\u noAi>naKkCKki/V\k. asK Kk XpncTa Kora KAaroBivpHki 
H ca/\\0AP»^^^^RKW no /Whaocth KOMUini A^t^nwTk CTf^jiaHk, 

CkAPkJKfHJS /V\H Cia BkCa , KOrb W TWA\k KAarOBOAfl|jS, T^fe/Mk H 
HHUJf rOCnOAI^CTKO A\H Cia Bk CBijA^^T^t^^CTBO BkCfc/Wk , KaKO 

npHCAA Kk rocnoAkCTKS /WOf/wS BAaAy^ii' h BAacTfAf rpaAa y\i5- 

KpOBHHKa BAaCTfA« CB016, HA\£HfA\k A\apHHa PaCTHKIil H A\aTKa 

rpaAHKta, H no/WOAHiue rocnoA^^CTKo /Wh, kako ^jo H/W cH khah 
sanHcaAH npkBa rocnoA<» cpkGCKa Bkca npocTar/W« h saKOHf , ji,A 

H/Wk rOCnO,l,kCTBO /WH nOTBpkAH , KaKO IjJO Ci> H/WaAH SAKOHf 8 

npkBe rocnoA« cpkKCKe h 8 u,apaGTfijiaHa h i> po,\,HTfAra rocnoA»^- 
CTKA /WH, cBfTaro KH«3a AA3ApA , H CKfTO noMHKUJf rocnori€ H 

AVaUKE A\H, K\-pa Pi^pOCHHkl : H rOCROAI^CTKO /MH l|JO H/Wk fCTk 

KHAO sauHcaAo A»^ A^^HkujHraro A^**^ " tJTBpkAHAO, cia Bkca no- 

TKpkH»A<» rOCnOAI*CTBO /WH 3anHCaHlf/V\k CH<Mk , Tf3H 3aK0Ht ^A 267 

UiWAK^ S JKHKOT'k rOCnO^kCTKd /\\H , A«* "'W ^< M* nOTBOpH HH 3d 
ipO. H Wljlf H(\\k CkTBOpH /MHAOCTk rOCHOAI^CTRO A\H , KdKO CH 

cS H/waAH H np-krie, h aKO c( i5MHHH Kora npa /Wfrio Ai>BpoBMaHhJ 

H cpkK/\IJ, ^XA C( nOCTaBH nOAOBHHa COyA'" A^^P^^BbHKKIY'* ^ "^" 

aoBHHa cpbKAh., j^A c( np'kA'^ hh/wh npj , h j\a ecTk nopoTa A^Y" 
KpoBMaHHHiJ AP^^V^""** HieroBa a<>V^*"^^^'*"*' '^'^" ^^ wha«3H, 

HAH KOH C( HariO A^^VBpOBMaHf S HaHGAH?KHI€/Wk /WkCTS. aKO AH 
0\^C)COTf WEOH CBHkAOMKO^,', KOH C( n0( , ^A ROCTABe HOAOBHHOV 
AOVKpOBMaHk a HOAOBHHOV CpkKAk, a OA WHf\-3H CB-kAOKkA'* H* 

BOAkHk noK-kKH HH i€AHk. aKO AH 83H/i\aio Koio npov cacH 3 A^~ 
KpoBMaHki, TaKoriepe A'* ^^ ^^A^ ^^^^^ " cpkBAie, noAOBHHa caci» 
cSAm ^ noAOKHHa a^i^P*^^'^^*"'*? " A^ "f no3HBa cpkKHHk a^- 

KpOBMaHHHa HHKa/WO Ha cSA*^ TkK/WO np-kA WHf3H covA'f- TaKo- 

riepe h cacH a*^ ^* "P* np^feA** wh{a\h3h cova''*'^^, a A'* ^* "^ 
/WOVMf np'kAi* rocnoAKCTBO /wh hh np^kAi^ Kie^iaAiS. h ako koh 
AOVKpOBMaHHHk KSnH KOHta , H WHora3H KOHta aKO S\'BaTH cpk- 

KHHk HAH CaCHHk, H ptMf : SKpaAfH /WH 16 HAH rSlUfHk, A** ^^ 
WTkKAkHC A<5V'^P'^^**'*"""'*' ^'^^'^ H-k CB^kTHa WHO/WSH kohio 

HH \-8ce hh TaTGf, Hk ra i€ KSnHAk. aKO k^a* AP**"^*^ cpkGHHS 

HAH CaCHH^ S36TH CBOra KOHta , l|JO KiJAt Ji,At\h A^KP^^BMaHkHk 34 

WHoran KOHta, to3h A'^ '^^^ KpaTH, a KOHia AHMHora ,\,a H^k 

BOAkHk yAP'^'*^**^^. H TaHv CTAHf A^^P^^^^IJHnHk Ha CTaHS, aKO 

Ki^A* WHk np^krie cTotaak na WH0/Wk3H CTanS, a** H^k BOAHk 

CpkKHHk CTOtaTH WHA^k^H Ke3 HI€rOKa YT^kHia. H KOH roA< A^- 
KpOBMaHHHk HAf C TpkrW/Wk CBOH/Wk HAH C TSri€/Wk HO TpkrOBf\-k 
rOCnOAI^CTKa /WH H no 3f/\\AH, KAKO H/Wk eCTk KHAk 3aK0Hk 

iip^krt^ 8 npkKf rocnoA* ^ u,apa GTtt}iaHa h S poAHTf Aia rocnoAi^- 
cTBa /WH, CBfTaro KHf3a Aa3A()a, h 5> cBfTO noMHBUJf rocnorie h 

/WaHK£ /WH. K\,-pa PijspOCHHkl, H i> TOCHOAI^CTBa /WH A<> AHI^C^-. Td- 

K03H H uanp^kAa a^* "'^^1* ecTk. h ipo a^** ^^^^''''^''«^HHHk cpkKHuS 

CKOI€ H/\\aHI« i> B^kpi), aKO /Wi> 3aniUH CpkGHUk, H pfMt: H^kCH /WH 
AaAk , A^ PC^^ A^i^P^^t^^^^HHHk CBOW/Wk B^kpW/Wk H A^'HW/Wk, l|JO 

/Wi5 i€ A^'^'^ A^^i^MTKa, A'* '^^^ nAaKia. h k^a* "A^ A^^^P^^KMauf no 
3f/WAH rocnoAi^cTBa /Wh c Tpkrw/Wk, rA« ra iJGHie riJca , hah 
Kora noKpaA^ i> cfAiJ, a<* "'^^'^ WKOAHua HAaaK» , qjo u/Wk y3A\£ 
YSca, H i|io H/W c( 8KpaA«: aKo ah wKOAHua he naaaTH, ji,A H/V\k 
iiAaaTH rocHOA«»CTBO /Wh , i|io H/W c( 83/Wf . h A'* H^k ua/WfTa 
Ai>EpoKMaHW/Wk i» TpkroKf\-k rocnoAi^CTKa a^h. h koh c( le a*^- 268 

cpoEHaHHHb aai^aijjHHHAii S NoBiViUb Bpk;»,S, ti»3h ^a SHrH- rpa- 
^a H M^Ka ; kto an ci> rocTie, h H^kc^ ce 3aBai|jHHHaH , /i,a H/Wk 
i€ Ha BoaH H qjo HA\k roAe. h aKO ce pa3KHi€ aP^^bo A^^Gpc^KkHKo 
8 npH/MopYy y BaaAaHii? rocnoAi^cTBa /V\h, koh \e 3aK0HK KHAh 
3a T03H a npkBf rocno^f n i> i^apa GTf<jiaHa h S po,\,HTeaia ro- 
cnoAi^CTBa MH, CBtTaro kuisa Aasapa, h cKfTO noMHKUJc rocnorie 

H MaHKC /MH, KYpa 6/jspOCHHkl, H i> TOCHOAI^CTBa /MH /l,'^ A^^^Ck, 
Tk3H 3aK0Hk J\A \€ H Ck^H. H KTO AIOKH H3k rOCROAI^CTBa /\\H 
3f/l\/\l€ HTH y y\ScpOEHHKk H/\H CpkKHHk HAH K/\a\*k HAH MH rOA« 

sAOE^kKk Ha KSn/\io, BcaKk A<i rp«A< cbokoaho, ^a fa hc ycTaara 
rocnoAi^cTKO /V\h hh Kie^^aaia rocnoAi*cTKa /v\h, h ijjo i€ KHAk 
3aK0Hk npn i^apH GTc^aHki h npn poAHTJAki rocnoAi^cTKa /MH, 
cKfT^k/Wk KHe3H Aa3apH, h cbjto noHHKuioH rocnoTH H /waHi;( 

/WH, K\,-pa C^pOCHH^k, H y rOCnOAIiCTKa /\\H Ji,0 ^l^HkCk, T03H Ji,A 
H/Wk fCTk H Ck^H. H 3a TpkrOBC nOA\OpCKe, KOH ci> i5 KAaAaHi» 

rocnoAi^cTBa a\h , h cAaHHU,c , Kii,\( c8 khac TpkroBf S npkBC 
rocnoAe h cAaHHi^c « i;apa GTCiJiaHa h S po,\,HTfAra rocnoAi^cTKa 
/WH, CBCTaro KHt3a Aa3apa, tSa^^h ,\a cS h ck,i,H, a hhac HHr4,< 
^a Hf eoY4,<>V- " 4^^ ^^ "P" /werio coKO/Wk A^tip^^BHaHHHk, hah c« 

KSA* ^HHHHAO 8 CpkKAH\'k HAH 8 /^8KpOBHHKi> , J^A C( Hfit RpivAk 
KyHC8AWA\k 4,^I^P0^l^*1l^>^H/\\k H np'k4,k HHyk Ci>A'a'^^H, H l|JO c84,H 

KSHcSAk H HieroBc cSXie? na TO/Wk ,\a ctoic: aKo ah bh h he 

YTCAk A^KpC^BHaHHHk CTOiaTH Ha TW/Wk Cii,\ii, J\A l€ BOAkHk K8H- 
C^Ak H HI€rOBC CSA'6 WHOraH CBC3aTH H API*Jti^»TH, AO ^A* HAaaTH, 

t> 410 i€ wcyri€Hk. a j\a Toran 3aK0Ha n^k Boank rotkophth ki€- 
<jsa/\ia hh B/\aAaAi|,k. aKO ce caShh ck/wpkTk ko/w8 A^i^POBnaHHHS 
8 3E/WAH rocnoAi^cTKa /WH , ipo le Hi€roKa H/waHia, j\a 3A to3H 
Hf HA\a nocAa rocnoAi^cTKO /wh hh Kie^^aAia rocnoAi^cTKa /WH 

HH HHk KTO 8 3fA\AH rOCnOAI^CTKa /WH, TkK/WO Ji,A CH l€, K0/V\8 rS 
^AA WH3H Ha Ck/WpkTH, HAH A^KP<?KkHkKO. H ^\A H'k A^KpOBHaHO/Wk 
nOCHAHOra A^P** HH 83fTl'a HHOra Kt3 Hkl\-k K0AI€, TkK/WO ^,a ch 
CT0l€ KOAia r(itj\^ EC^J\t CKOKOAHO CKOH/Wk TpkPO/Wk. H Wipc 

YOTe rocnoAi^cTKO /MH, a^ko i€ koh A^KpoBHaHHHk ko/wS A^M^^i^Hk, 

a HAH HH/Wk KpHKk, J\A Ct Hl|Jf HCTkl^k, A J\A HA HHW/Wk A^KpOK- 
HaHHH^ H'k KOAHk HHTaTH , TkK/WO KTO l€ A'^l^^l»Hk H/\H HH/Wk 
KpHKk, WHk A<} HAaaTH H HaTH , A 3A i€AHora Ha AP^rW/Wk A<* 

Hc np^kSs/wa. h auo caShh tochoai^ctko a\h, repf Cf CKario 3 ^8- 

KpOKHHKW(Wk, ,\A H/Wk npHHOKfAVk Ha .S. /W'kc«ll,k lip^krKi 269 

TOrt\, KaKO A'» <^" HSH^y KCH ^SBpOBH.\H6 C H<UaHHI€A\l% H3k 
3(iV\AI€ rOCnOAI^CTKa M» CKOKOAHO, HO TWMk A<* "X** P*»Tyi€ 

rocnoAi^cTKO aah. h a\OAio, «rwiKf HSKoaHTk Kork no MH^fc kh- 

TH rOCnO,\,HHa 3M\i\H CpkKCKlVH HAH KOPO W^,h CklHOKK /WOHyK 

HAH WA»* P^^A^* rocnoAKCTKa mh hah hhopo Koro, frwjKf h3ko- 

AHTK KOTK, CfA\i5 KHHJf nHCaHKHWA\i> H6 HOTKOpfHKHiJ KHTH HK 

naHf noTBpKJKAfHKHS, raKOJKi H rocnoAii^cTKO a\h hc noTKopn 
np^k/KA* "'*CK khkujhyk rocnoA»^ ^anncaHia. h cie 3anHcaH'ie nnca 
ct noKfAiiHHieA^K rocnoAHHa A^cnwTa GTe^ana kk A^kTO .^g^Ai.i 
A\'kcfiv\ A^i^i^^v^Kpia .K. Ai^Hi^? KK CAaKH^katK rpaA^k FiopMH. 
hhahktiwhk .aT. 

AVhaoctiS KOJKHieio rocnoAHHK KKCWH 3C<V\AH 

CpKKCKOH H nOAVWpiii H nOA^H<^HCKKI<V\K CTpaHaAVK 
A<CnWTK GTfi^aHK. 

H cfMS 3anHcaHii> avhaocthhkk aotoaitk BorAaHK h MfA- 

HHKK KEAHKKI XpCKEAraHK H K0EKWA<1 AYhATOIUK. 

A teigo: Poue^lia de sigiior despot de 1406, fo ani- 
bassadori ser Mariiio de Resti , ser Matco de Gradi. 

Si^illiun: y KAaroKcpHH h \-phctoaiokhbh rocnoAHHK a*- 

CnOTK CTfi^aHK--|- H KAarOKiipHH H YpHCTOAIOKHKH CHK KAK CTt- 

^AHK. Origiu. niembran. in c. r. archivio Viennae. CnoMBH. 90. 

CCLII. (1405) 6914. 29. decembris. U Vlcem Trnu. 

Gregorius et Georgius Brankovic cum matre Mara efe 
fratre Lazaro confirmant privilegia Ragusii. 

-[• rio HfH3pfM6HKHOA\OY AVHAOCpKAIIO BAAAHKH AVOICrO M 

paKK XpHCToy Koro\f avoi€a\o\,^ rocnoAHHK FpKriJpK h rocnoAHHK 
riopKPK H CK rocnorwAVK H AvauKWAVK HH rocnorwA\K A\aapoAAK 

M CK HpivKKSAIOKAieHHHAVK HaW KpaTOA\K Aa3apOA\K WKAAAAIO- 

i[jHA\K HaA\K 3«A\Ai€io rocHOAHHa H poAHTfAM Hamera rocno- 
AHua Cakka nMmEAVo bk cB^kA^kTfAKCTKo KcaKOAvoy? KAKo iiocaa- 

UIC KAaCTfAf A^f^P'''**^'^^".'^ CKOf KAaCTfAf HOKAHCapE K Ua/VVK , ttJ: 

HA\f AVapHHa PacTHKia h A\aTKa rpaAiKia , h A^Mccomc kk 
naavK sanHcanie rocnoAHHa KfAMKaro napa GTt^aHa h rocno- 
AHua cKfTaro KHfsa Aa^apa ii rocnoAHua h poAHTfAra Hauin o 
rocnoAHHa Eakka , kako cS sanncaAH rocnoAHHK KtAHKKiH napK*. 
GTc^^auK H rocnoAHHK cKeTKin KHf3K Aasapk h rocnoAHHK h 

pOAHTtAK HaiMK rOCnOAMMK TlAKKK rpaA^ A^RP^^KKHHKS : H A\W. 270 

BHA^kKkuie sariHcaHia bkiuj« peMEHkHH)Ck rocnoA«»i^ T^kMkrfpf 

WKpaSOMk H /Mkl nOTBpk^HCMO H WllK BkllUJ SdnHCaCMO CAdB- 
HOMOY rpaAi^ /V,C>lfKpOKkHHKOY Kk STBpk;K;\£HHI€ KkCdKO HfHO- 
KOA^kBAIC/MO, H IVKdKOH SdHHCdCAAO II OYMHHHCMO: dKO C6 OYHHHH 
KCtia npd A\friO ^SKpOBMdHH H CpkKkAH, ^d C6 HOCTdBH HOAOBHHd 
COlfAHH A^V^P'^^**'*'^U.''^\''* ^ nOAOBHHd CpkKkAk, H ^d C6 nplfA'* 
HHAAH npe , H ;i,d l€ HOpOTd ;i,8KpOKkMdHHHO\/' HI€rOBd ^py^KHHA 
;\8BpOBkHdHf , KOH CO^ lVHk,y63kl, HAH KOH Cf Ai5KpOBkHdHe HdTIO 
Oy HdHKAH>KkHI€Aik /UiiCTOY ; dKO AH O^CYOTC WKOH CB^kAOHkKOY, 
KOH Ce np6, Ad nOCTdBC nOAOBHHO^* A<>\fKpOBkMdHk d HOAOBHHiJ 
CpkKkAkk, d W^k IVnivYaH CB'kyi,OKk Ji,A hHv BOAkHk HH l€AI*Hk 
nOK'kKkl ; dKO AH SSHAIdlO KOIO npO^ CdCH Ck ^OYKpOKkHdHH, 
TdKOre Ji,A Cf Ci>A* > ^'^^'^ H CpkKkAI€, nOAOKHHd CdCk CO^fAHH «» 
nOAOKHHd ;i,OYKpOBkMdHkk; H ^d HE HOSHBd CpkKHHk ^OV^P^^'^'*^^" 
HHHd Hd COYA*^ HHKdMO TkKkA\0 np-k^k WHfSH COYA'^? TdKOrt H 

cdCH j\,A ci npo^ np-k^k WH^kAXHaH co^Aid'^"? ^ A^ ^ * "* moyh? npiiAk 

HdCk HH np^kAkKJ^dAHIO HdUJtrd. H dKO KOH AOVEP^^f^^^HdlUIHk K0\"- 
HH KOHId, H WHOrdH KOHm S;(BdTH CpkKHHk HAH CdCHHk, H p£H6 : 
OYKpdAfHk A\H l€ HAH rOYIU6Hk, JS^A C6 WAJ^KAkHf A^t^P^^^^^HdHHHk, 
KdKO nHi CB'kTkl^d WHOAIOYH KOHIO HH TOYCf HH TdTkKt, HOy Td 
l€ KOYHHAk, dKO KOYA^ AP'^'^*^ SSfTH CpkKHHOY WHOrdH KOHta, ^JO 
BO\fA* A^'^'» ^^•^^'''•'^•^HdHHHk 3d WHOrdH KOHia , T03kl A** '^^«*V 
BpdTt , d KOHia AHHkHOrd A^ H'k KOAkHk ^AP'^'*»^''''^ ^ H rj^t CTdH< 
ASKpOBkMdHHHk Hd CTdHOy, dKO KOVA* ^Hk HpkKO CTdAk Hd 
WH0A\k3H CTdHO\f, A'' H^k BOAiaHk CpkGHHk CTOiaTH Kf3k HI€rOBd 

j^OT^kHid , A<>K'^'^* WHk CTOH wHkAfBH ; H KOH roA'k A<>V'^P*^^'*'*^^" 

HHHk HAf C TpkrW/Mk CBOH/Uk HAH C TOVrH/Mk HO TpkPOB^kYk HO 
3C/UkAH HdUJOH, KdKO HA\k l€ KklAk 3dK0Hk Up-krt 3d TOH O^ UpkBf 

rocnOAf ^ BfAHKddro HdpdGTf^dUd u o^ rocnoA"Hd cBtTdro KkHj- 

3dAd3dpd HOVrOCnOAHHd H pOAIT6Aia HdUJtrd, rOCHOAHHdGAkKd, 
TdKOM A^ H/Wk l€ H CkAH 3dK0Hk; H qJO A'* A^f^P^l^l^^^^^HHHk 
CpkKHHOV CBOI€ H/VAdHHI€ O^ B^kpO^ ? dKO /«0^ ^dHHUIf CpkKHHk, 
H pEHJ : H^kcH /V\H J\,AAi^f A^^ P^"'* A^^V^P^'^'^^'*"'^"'* CKOW/V\k B^k- 
pW/V\k H A<^V"''^'"'* ' ^*^ '^^^ l€ A'*'^'^ A*5EHTkKd, A^' 'W<^V HAdTU; 
H KOVA^ HAC»V A^KpOKkMdHf HO 3f/MkAH HO HdUJOH C TpkrO/Mk, TAf 
rd OVKKII€ rOVCd HAH nOKpdAOV ^*^ ^X CCAOV, A^ H/V\k UAdTH 
WKOAHHd, l|JO H/V\k 0V3k/V\6 TOVCd HAH H/V\k C6 ^^KpA,\,(: dKO AH 
HA\k HS HAdTH WKOAHHd, A'* H/Mk HAdKIO 13 FpkrOVPk H KpdTHia 271 

/M0« ; M ,\A H^k Ha/M«Td ASKpoiikMaHOMik o^ TpkroKe\'k oy Haiuoii 
3C/v\kaH ; H KOH c( coy AovfKpoBHaHf saKaipHHHAH no HaiUH\-k 
rpa;\,0B6\*k , TH3H j^A 3Hrio rpaAOKi h j{,a MWBaio : tko ah cov- 
rocTHi€, H hHvCoy cf saBaijjHHHAH, ^a H/Wk i€ Ha Boan, KaKo 

H/Mk rOA*k ; H ^•^•5 Ce pa3kKkH€ AP^feBO ^SKpOKkHKO S npHMOpHK», 

i|jo oyTmt OY HaiuoY 3ea\kAio, koh i€ KkiAk 3aK0Hk 3d T03ki oy 
npkKf rocnoAf i^ rocno,i,HHa BfAHKaaro i;apa GTe^aNa h oy ro- 
cnoAHHa cBfTaro KHfsa Aasapa h o^ rocnoAHHa h poAHTjAia 
HaujEra, rocnoAHHa IiAkKa, Tk3ki 3aK0Hk a<» •€ h ck^n; h tko 

CH AK>KH HTH H3k HaiH6 3fA\kAI€ Oy /^OyKpOBHHKk HAH CpkKHHk 
HAH KAa\-k HAH HHM rOA^t "^^^^^KHiKk HA KO^fHkAK», KkCAKk J\A HJi,( 

cKOKO^kuo, A** ra H€ o^^cTaaraAAO /V\ki hh KfijiaAVf Hauje hh hhh 

TKO ; a IJJO HA\k l€ KklAk 3aK0Hk npH rOCnO^HHOY BEAHKOA\k 

i;apovr GTf/jiaHO\|', Tk3H h ck^n. h 3a TpkroBf no/V\opkCKE h 3a 

CAaHHH,{, aKO HH KOrk nOA\0;K£ , T«pf KOYA^ T0YAf3kl HaUJf KAa- 

,,\aNHi€, Ko\)'Af co\f KkiAH TpkroKf H cAaNHij,e 01' npkBe rocnoAf h 
o\,' i;apaGTf4"^aNa, T0\f3ki ^\a ko\j'AOV " ci^Ah, ^ HHk,\,« ,\a H£ Koy- 
A^ NHrAf. H i|io C( npe /VVfrw coKO/Wk aoV'^''*^'^'^'*'*"^' "'^" ^^ ^<>VAf 

ShHHHAO 8 CpkKkAH\^k HAH OV' /^OVKpOBkHHKOV , A'* ^^ Hp* npiLA'» 

K^Nkc^AO/Wk A^^V^P*^'^**^'^'^'^^'^ ^ np'kAk HH\-k covA''*'"^, h i|io 

COVAH KOVHkCWAk H NI€rOBf COVA'^ ? HA TO/Wk A'* CT0l€ : aKO AH 
Rkl Hf ^kT^kAk A^^V'^^'''*^'*^'""^'"* CTOraTH HA WN0/Wk3kl COVA^? 
Aa l€ BOAIdNk KOVHkCSAk H HI€rOBt COVA'* OHOrAH CBf3aTH, AOKkAe 

iiAaTH, i|Jo i€ wcovrjHk. a Tora3ki 3aK0Ha a^ "'^ BOArauk no- 

TBOpHTH KSijiaAia NH BAaA^'^klJ,k HH 13 FpkrSpk HH KpaTk A\H 

l^iopkPk HH rocnorra /wauKa Nama nh KpaTk /Woh Aa3apk. h aKo 

C( CayHH ,4,OVKpOBkHaHHHOV Ck/WpkTk iJ 3E/WkAH HaUJOH , IJJO l€ 

Hi€roBa H/V\aHHra , j\a 3a T03ki Hc H/wa/WO nocaa hh a rpkro\-pk 
HH ra Tiopkrk HH ra rocnorra A\aapa hh ra Aa^apk hh avoh ke- 

4ia/Via NH HNH H TKO, TkKk/WO A'* *^ 1 »iO/WOV ^A ^\A lVHk3H H4 
Ck/WpkTH, HAH A<>V'^^*^'^'^*"^ ''•"'*• ^ A'* H''»^ A^V^^''^^'^^'*''^'*^'^ HOCHAk- 
HOra A'*^'* HH OV36THra HHOra KC3k HH\k KOAI€, TkKk/WO J\A CH 
CTOI€ KOAra rpt A^^V ^I^COVA^^^ CBOKOAI^HO CBOH/Wk TpkrO/Wk. H Wl|lf 

ovcYOT^k rocno,\,kCTRo nh, ako i€ koh a^V^P^^'^^'*'"""^ ko/wov 

AAkH;kHk HAH HH/Wk KpUBk , J\,A C( Hl\l( HCTklJ,k , A J\A HA IINO/Wk 
AOVBpOBkHaNHHOV H^k KOAraUk HHTaTH, TkKk/WO TKO l€ A'^'*^'*"^ 
HAH HH/Wk YpHKk, WNk ,\A NAaTH H UaTH , A 3A l€AkHOra Ha 

Apovro/Wk A^ hHs npivoy^/wa. h aKo c( cAi>HH, Tepe ce cBaAHAvo 272 

CL ^0\fKpOKIiHHKO/V\b, Ji,A H/Uk npHHOBli/UO HA .3. /VvkcCl^k 

np'kre Tora, KaKo ji,A ch h3IiI4,oy kkch a^V^P*^^'*^'*"* "^*^ 

.3«/UkAI€ HaUJf CBOKO/l,KHO Ck H<UaHHI€/Uk. H HHCd Ci CHia /UHAOCTK 

noBOA^kHHie/UK rocno;i,HHa rpkroYpa h rocnoAHHa Fiopkria h 
rocnorc Maapc h rocnoAnH'» Aasapa o^* EAkHtiUkTpkHOY /U'kcfna 

/l,(K«A\kKpia .KA. AkHk Kk A-kTO . ^Sl^AJ. 

H CHieAAoy sanHcaHHW aahaocthhu^h MnYaHAk Kov3k/UHKk 

H MCAkHHKk GTE<|^aHk H BOI€KO,/k,a AoyKaMk H HEAkHHKk MlAMlHk. 

A tergo : Poueglia de si;«nori Grgur e Gurjig e Lazaro 
e madona Mara de 1406 ; fo ambassadori ser Marino de 
Resti, ser Matco de Gradi. 

Sigilluin : BAkKk. Origiii. niembran. in e. r. arcliivio 
Viennae. CnoMeH. 91. 

CCLIII. (1407) 6915. ind. XV. 5. januarii. 

Stephanus, Serbiae despotes, chrysobullo plures do- 
nat pagos monasterio niagnae Laurae. 

Initium: GB-tTAOf o\fKw ii Bce/UHpHoc cucTaBAienic jkc. 
In mon. niagnae Laurae in Atho. P. Uspen. 174. 

CCLIV. 1409. 4. decembris. Pod Visokim. 

Stephanus Ostoja, Bosnae rex, eonfirmat privilegia 
a regibus Serbiae , Rasciae et Bosnae concessa Ragusio. 
Ba HMc WAi*u,<» M cHHa H CBfTora A^X"** '»'V\HHk. /UH npH- 

CBHTkAH H npHBHCOKH rOCIIOAHHI* GTHHaHk OcToHv , MHAOCTHK» 
KO'/KHO/Uk KpaAk EoCkHH H K TO/US , HHluy H ,A,aiO Ba CKHAHHHf 

BcaKOA\i>, KO/uS ce noA*?Ka, KaKO KHtSk h Kca onutiHHa rpa,\a 

/ijyBpOBkHHKa ,A,OCAaUJe KpaAfKkCTBS /UH PSCkKa, HH\'k CASrS H 
AOrO^CTA, /UOAf H HpOCf, JV,A H/Uk KpaAfBkCTKO A\H C rOCnOHO/\Ak 
KpaAHI^O/Uk, tifpk KyiiKO/Uk, H CA Ba3kAI0KA«HH/Uk CHHO/Uk Kpa- 

ACBkCTBa /UH, rocnoAHHOA\k GTHHaHO/Uk, H ck KfAk/wo>Ka/UH py- 
cara Haiuera KocaHkCKora noTKpk^H/Uo, iJcTaHOBHTH/UO Bcf 
noBCAC H 3anHcaHH'k, Ao^pf 3aK0Hf h cKOKOAi^MJHHf , Koe cS 

H/UaAH C npkBO KHBklUO/Uk rOCnOA*>'V\k CpKkCKO/Uk , paUlkKO/Uk 
H KOCaHkCKO/Uk: H /UH KHAHBkme HHyk npHAHMkHC, HpaBf, HO- 
AOKkHE H BC6 HOMkTCHf HpOmkHC, H/UaBkmC CBHTk H HHAk SPO- 
BOpk C p«MCHH/UH : HpHCBHTAO/Uk rOCHOHO/Uk KpaAHU,0/Uk, tifpk 

KS-kBO/Uk, H 3 rocHOAHHO/Uk GTHHano/Uk H c B(Ak/UO'/Ka/UH pScara 273 

HailKra COCaHkCKOra CTBOpH MHAOCTIi KpaACBhCTBO MH KHC3S, 
BAaCTEAOtUk H BCOH Onkl^HHH r0AJ{,A /i^^RpOBhHHKa 3A H»^h 
CpTkHaHkCTBO H AIOKaBk npH^kHIOIO, nOMkTfHS AWEaBk , HOHa- 

Bkaatol^E noTBpk^HCk/WO , yKpHnnck/Mo h 8cTaHOBHTHCk/V^o, nanf 

H Oipk COAE H3kllpaBHCkA\0 HO C^Uk HaUJE/Uk AHCTS nO^I^ HaiUO/Uk 
BHCS1^0/V\k nCMaTklO BCE H BCaKOE HOBtAE, AHCT£ , SanHCC , A^^^P^ 
3aK0H£ H CAOCOAI^l|JHHf, KOf CS H/UAAH H KOE H/UAIO WJi,h. HOCTaHH^k 
3 rOCnOAOAVk CpKkCKO/V\k, paiUkKO/Wk H KOCaHkCKO/V\k , KOH c8 

rocnoAOBaAH ^^'i» A^^naujkHaro ji,»i , h pilcaro/vvk KpaAtBkCTBa 

KOCaHkCKOra HH/V\k nOTBpktHH/VVH, J^A H/Wk CS TBpkA^; KpHRKf 
H HHMH'V\k HCnOpOMkHE ^^ A^H H J\,0 BHKa HH HaAVH HH HaUJH/UH 
nOCAHAkHH/VVH , naME J{,A H/V\k CS 8 BCEMk TBpkAE H CTAHOBHTf. 
H no pfHfHO/V\k PSCkKB KHf3k , BAACTfAE H BCA OHkl^HHa rfiAJi,A 
y^SKpOBkHHKa nOTBpk^lOIO KpaAEBkCTBi^ /V\H BCf H BCAKOE HOBfAf, 
KOf f i^MHHHAk H 3anHCaAk rpAAk ;\i$BpOBkHHKk KpaAfBkCTBi^ AVH, 
jy,A C8 KpaAfBkCTB^ /UH TBpk^f H HfHOpOMkHf JS,0 JS,HH H Ji,0 BHKA, 
pOTHBk Cf Ha CBfTOAVk EBaHkEAHH , J!k,A HH HOKOAHBH/WO. H Ka^H 
KpaAEBkCTBO /WH BHUJE HHCaHkHO HOTBpkAH , T8H KH^H BAaCTEAf 
H BEAk/WO>KaHE KpaAEBkCTBA /WH, KOHCE pOTHCk/WO HA CKETO/Wk 
EBaHkEAHIO H HA SaCkHHAtk H >KHBOTBOpEl|JH/Wk KpkCTH YPHCTEBH 
H BA HETUp^k EBaHkEAHCTH H Ba Ji,EiA HA J\,(CT( BpkYOBkHHYk AHS- 
CTOAk H Ba TpK CTa H OCaAVk Ha Ji,(CT( CBETH^k OTai^k, HJKE CiJTk 
B.A HhKEIO, H Ba BCE CBETE WJi,h RHKA KOT^ i^rOAHBkUlE H Ba Ji^iilUf 
HaUJE, 'twKO BCE BHUJE HHCaHkHO yot^E/WO CajCpaHHTH , H Jit,A HH 
nOTBOpEHO Ha/WH H HaUJH/WH HOCAHAkHH/WH ^^ BHKa.' aBO TKO 
CE pOTHUJE, H HaUnpkBO a3k npHCBHTkAH rOCHOAHHk KpaAh 

GTE^auk OcTo^fc, npHCBHTkAa rocno^k KpaAHi^a tiEpk Ks-kBa, 

Ba3AI0KAI€HH CHHk KpaAEBkCTBA /WH POCnOAHHk GTHUaHk H 
KHE3k GTHnaHk OcTOHl^k, HaUJk AI^^^PIi^^^KH , KHE3k TBpkTKO; 
CHHk EAaAHCaBa MpHkHHt^a, KHE3k GTHnaUk H KHE3k OcTO^k 
TEnkHHf^H, KHE3k E^KaUJHHk MAaTkKOBHl^k, HETH KpaAEBkCTBA 
AVH, KHE3k rpkPypk raAEUJHl^k H KHf3k ^parul^k FoAO^AOBHt^k 
H KHf3k BAATkKO Ol^kTOBHlik. nHCAHk HO^k RncOKH/Wk iJ AHTO 
pOJKkCTBA X^PHCTOBa THCStikHO H HfTHpH CTA H ^CBfTO AHTO, 
/WHCfU^a A<l^('V\kCpa HfTBpkTH JS,AHh. A SUHCa Ba3AI0KAfHH AOPO- 
4iETk KpaAEBkCTBA /WH TO/WaUJk BytiaHHHHHk. 

-j- IlpkcK-kTAH rocnoAHHk GTE^^auk Qctw4, 
KpaAk EochIl h k twm8. 

18 274 

A tergo: Priuilegio del re Ostoia per confirmation de 
li priuilegii et usanze de li soi antecessori. 

Sigilluni , cujus inscriptio latina illegibilis. Origin. 
meinbran. in c. r. aicliivio Viennae. CnoMeH. 92. 

CCLV. 1410. U Dracevici u Novom. 

Sandalj vojevoda promittit matrem suam Anka se in 
domo sua habiturum. 

-|- Ba H/Mf wTkiJta H cHHa H cBfTora aSy^**'^*""^* 'W" BC>6B0A<* 
GaH/^aak Aaf/v\o snaTH BcaKO/WiJ, KOrwy cf noAOKa, no ctMh 

HMIKMW AHCTS, H npH;\ KOra WBK AHCTb HpHAf, A'* npH/Ma/Wk 
H npH/WHJCh^^ Ki^H^ C( H 3dKM)( Cf ROrO/Uk HtHBH/UK H BCH/UH 
Htra SrOAHMUH H BHpO/Uk, KOK» BHpSlO , H A^^*^'W'* /MOW/Wk 
/UaTfpH /MH BOrO/MK A'*""*^" rOCnOH KaHHI^H flHl^H Ha TO , A^ 

K» npH/wa/Mk 3a /uaTfpk, Ka M( fCTk poAH'^<»? <» •^<*ko a^* wh 

(Ca/Mk CCSkrpHUlHH, npaBH H nOMTJHH CHHk ca BCaKO/Uk nOMTf- 
HO/Mk /XIOBaBklO H HpH^ksaHHIO , A<>KP"'Wk Y*^'^"""*'^'* ? '^'*'^^ 

TpHG^f CHHy /waTfpH, Ka pa t po^Haa wjs,h cpna cBora , h a^^ lo 

YOl^S ]fpaHHTH H HOMTOBaTH KaKO MATlfih, KA BH M( pO^H/Xa, H 

^a ( H( f»y wcTaBHTH 3a HJHBOTa /Mora h h( hh 3a HHiopf BoaS 
HH 3a KOIOpC pHHk CCr^H CBHTa BOAH^ aAH hcboahS hh 3a BAaro 
HH 3a rpaA« hh 3a (ji,H^ cTBapk pcHtHkHc MAT(p( /wof rocnof 

RaHHi;E FlHKf, HH H( KSti6 HH H( Wnt^HHf HH Hf «API^^^^HH-k, 

AO/V\a H( H Hauitra, KaKO npncTOH chhS 8 /uaTtpe cBOf ji,o aa^ka 
H AC» TfiuKa BpH/W(Ha H AO BCfra, i|JO npHYOAH, ji,o koah kh hc 

KHAO MAT(p( /UH , ptHEHf rOCHOt BaHHU,E flHKf , cynpOfcS MaHH 
TaKOBO SHHHfHHf, KaKO KH /MOrAH pfl^H A^^GpH Ai^J\,H( , KH C( 
H/M£H8iO WAI* BoCHf H WJH^h XpBATk H WJi,h EiHfTKa H WnlSHHf 
ASKpOBaHKf, Ji,A ( 3A TO HOAOBHO WCTaKHTH CHhS MAT(ph CKOIOJ 

H Htca coPk Hf A«?H^CTH, aKo bh c« sroAHAa C/upTk KaTapHHH, 

Aa H( HMAAXh A<?B«CTH 8 KSI^S 8 CBOIO HSHf JKfHf Ha /MHCTO TO- 

cnoe KaTapHHJ 3a jKHBOTa rocnof KaHHUt HHKf, h ji,A h( 1^8 hh- 

IJJOpe 8HHHHTH cSnpotik nOHTJHHIO pfHfHf /MH MAT(p( rOCHOf Ka- 
HHU,I HHKf Y^^THHHf/Mk HAH 3HaHH«/Mk /MOH/Mk. H Ha BCf TOH Ta- 
KO BH npH/Ma/MO, Ji,A i53pOKa H( /MOpf/MO HH l^e/MO ShHHHTH HHfct- 
/MO TO/MS norpHUJHTH WA^y^lfHHe/Mk H HfHpH-kTeACKH SHHHfHHf/Mk 

Ha WA^^y^ifHHf WAi» 'VxaTfpe /moc ptHfHe rocnoe KaHH^E flHKf, a*> 

KOAH BH TH/MH CTfiAHAMH H/MEHOBaHHH/MH BPOpa HE WCBHAOHEUa 275 

TdKOBa KpHBHHa, 3A kS RH TpHBH SSHHHTH CHHi> K iUaTCpH 3A8 
BOAS aAH lV;V,A8MfHHE WJ!L,h Ht. H TO BCf 3r0pa HHCaHO TBpl^y H 
nOTBp^^HYh BHpOMk /UOW/V\b, KOMk ^SlUH CnaC£HH'k HljJi^, H 3a- 

KAHHa/Uk cf Ka rocno4^a Kora h Bk npHMHCT^ «ro Koro/waTepk 

H Bk HtTHpn EBanl^EAHCTC H Kk J^Rd Hd J^lCTt anSCTOAA H Ek 
Cf^a/Wk ^KETk H3aRpaHHYI)' H Bk Bce K0r8 Sroyi,HBUJE WJi,h BHKa. 
H aKO fty 'fc BOfBOAd GaH;l,aAk WBOH 3ropa HHCaHO nOTBOpHTH 
aAH H( TpnHTH,,\a H/Ua/Uk npOKAfH,TBO WJi,h KOra >KHBa H BCHJCk 

sropa. H/VxtHOBaHHjCb, H j\d cf iVAP«By Kora n bhp« , KiJ Bnp^to, 
H ant^cAa npaKora Ha ,A,aHk c8a""« nncaHO Ba ahto pojKacTBa 

YpnCTOBa THCSqJHO H HJTHPH CTa H ,A,fCfTO AHTO H /^paMCBH^H iJ 
NOBO/Uk ^ npBH STOpHHKk HO CpH,/^OnOCTHIO. 

CnoMeH. 93. 

CCLVf. 1410. 31. decenibrfs. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii Bosuae 
regi Ostojae reddunt tributum, domum et agros in Primorje, 
ipsumque et filium ejus Stephanum et stirpem virilem inter 
nobiles et senatores Ragusii recipiunt. 

Bk H/M£ BfAHKora caBawTa rwAf/wora, rocno,A,a Bora na- 

lUfrO , pEK25 :KAC Bk HaSETaKk IVTkl^a , Bk hchaShchi^ CHHA, Bk 

cBpkuiEHi€ Bcmp^kcBeTaro A^^X'*- ^ BfAHKocAaBna, np^kcBtTaia 

TpOHHf , CAABa TfK« , Bk Tf KO KpkCTHYO/MO Cf , H TOKOK> np^k- 
MHC/WO KOJKaCTBfHIO KAarOAfTk , CHOAOKAaUiyW HaCk nO CBOI€H 
CAaTKOH H HfH3kp«M«H0H /MHAOCTH 83kAPkJKaTH H npaBHTH KOrlJ 
AIOKHA\H H HH/Uk Haa/V\k A^tP^^^B^^HH rpaAI^ yV^i^KpkBHHKk, CKl 
leCTk IVMaCTBkra naUIErO, H Ki>A< K0H;i6/Uk H3kB0A(HI€/V\k Bk 
HA^HH J\,(ih}KAR», W CKE/V\k KOra CAaB{qj{, H3kB0AC KOPk H BCAHKa 

Kpacna AK^KaBk nplccBtTAora h np^kBHCOKora rocnoAHHa Kpaaia 
GTf<|iaHa QcToie, h a^caa k na/Wk khisS h KAacT«AW/v\k rpa^a 

^SBpkKHHKa CK0K5 BAaCTfAe H HOKAHCapE, KH«3a XpkKOia BHrHf- 
BHKra H KHE3a To/WaUJa IlSKiaHHKra, H nO pCMEHI€)Ck KpkAEBkCTBO 

A\8 HCKa H npocH w^\h nack, j\,d ^ who Bp-k/ut, KAji,( KpaatBk- 
CTBO mH Ha/Uk paTk 3Aji,dy a KE3k HauiE Kp^kBHHC, ji,a wnan paTk 

HAH KOni rOjy,( SAOKA HAH SAA BOAia, KOia l€ C OHOra S3pOKa KHAA, 
A,a C( WHOH CKf WCTaKH , H J\,d KpaA«BkCTBi> /WiJ A'>X''^A<*'^'^ " "<>" 
AaSC ii /^i^KpkKHHKS H Ji,HA( 3E/V\aAk i$ np^k/UOpklC A^'^^' 9 " A^ 

rocnoAHHA KpaAta GDctoio h HtroBa CHHa rocnoAHna GTHnana 

18 • 276 

np^k/UEMO 34 Hauie BAacTtAC h chkhhkc Hdmc, h ^a ch >€ BOAidHb 

np^kTH y ^SKpORHHKU 3 rOCnorW/MK KpaAHL^VU/Uk KSraBlU/Uk H 
CHHW/Uk pfMfHH/Mk H 3 A"*UW/Mk , KOM l€Ci5, H KOra KH C( npii- 

po^H/xa. H /MH rc»cno;v,HHk KHf3k H B/\acTf/\f H Bca wnKHHa rpaA<» 
^SKpkBHHKa, BHAfBk KaKO fOcnoAa pi>cara KocancKora wneTk 
YOTHfUJf H noAiOKHUJf rocHO^HHa Kpaaia GOctok» 3a CBora ro- 

CnOAHUa, H K TO/MS C/MHC/\HBk H C/MOTp'kKUJt BE/\HKS, KpaCUS H 

noMTtny AKtKaBk, kok» ( KpaaeKkCTKO h kja/MOJkh pScara Kocan- 
CKora H/uaaH ka3^\a k ua/Mk, ua caaBS h 83kBHUJ{Hi€ rocnoyv,HHa 
Kpa/\ra QcTOie Shhhhc/MO w paTii h w kohoh ro,d,t 3/\okh , Kora 
i€ c Tora S3pOKa KHaa , Bce ivcTaBHC/MO, 4,a Hue BtKf w TO/Mk 

ScnO/MfHSTkia, nOAaMf KpaafBkCTBa y /iyyKpOBHHKS H ,A,OYOTKt H 
J\,HAh 3«/MaAk S rip^k/MOpklO WKfTi?l6/M0 J^ATt^ KpaAfBkCTBy /MiJ UO 
HHH8 H WKHHaW, KaKO C/MW npHj CCra AHCTA /MUpk H BtHHiJ 
AIOKaBk H/MaAH , nOCTa(BH)AH H SaHHCaAH Cd KpaAfBkCTBW/Mk H 

pScaro/Mk KocaHCLj,f/Mk. H WAi* A^M<*<^'* HanpivicA^ np^fc/VAHC/MO ro- 
cnoAHHa KpaAia Qctom» h HtroBa cuHa rocnoAHua GTHnaHa h 
Huy A*'ru,y, Kora KH c( np-kpo.XHAa 8 p6H(Hora rocnoAHHa KpaAia 

GOcTOie, H 8h8mI€ H npayHi5MI€ , IJJO I€ nO /M8UJKW/Mk koachS, 3a 

Hauif caatkj h /MHoro noMTfnc Hauie BAacTeaf h bekhhke, kakoto 

H /MH BAaCTfAf A^^P^^^^^^^H. H CA0K0AI^L|JHHS A^ ^" H/MAIO C 

A«u,W'Wk, Kora c8 H Koia kh c( np^kpoAHaa 8 p(^(t\n\h, n c u/Ma- 

Hl€/Mk , K0l€ KH A*^"*^'^H , KaKOTO H Afi^Cd rocHOA^ KocaucKa, 
KOH cy S UaiUf /MHtCTO UpivYOAHAH. H HA CBf BHUJt HHCaHO pO- 
THC/MO C( a3k KHf3k Ca H3aRpaH£/MH BAaCTEAH , 3aKAEC/M0 C( HA 
CBtTO/Mk H JKHKOTBOpeHJf/Mk Kp'kjK8 YP''^^'''*^'^^ H Kk .A* fBaU- 
rCAHCTf H Kk .b1. BpkYOBHfYI» CBfTf)CI» aUOCTOAk H Bk . THI . 
CBfTfY'^ WTaiJ|,k, HJKf l€C8Tk Ha HhKHIO, H Bk CK6 CBfTf WJi,h 

BHEKa KorS i$roAHBiu{ h ck a^hje uaujE , i<iko cbe bhujc nncaHO 

YOKf/MO CaYpaHHTH A*^ A"* H A<> BI€Ka. aBO TKO C( pOTHOJt: 
HaHnpkKO rOCnOAHHk KH«3k HhKOAA FoMfTHKk, H BAaCTfAf H3a- 
RpaUH: A^*^P* KaAHKfKHKk, ASKa IlSHHKk, BAa^O GopkrOMfBHKk, 
HaOKO rSHAi>AHKk, Gh/MKO FoMfTHKk, MH^OMk AbKapeBHKk, 
HuKUJa HSl^HKk, HHKUJa rpSKtTUKk. H CfH C( HHCA KA H3a- 

BpanoH noAaMi h bekhhl^c KoroAWKH/Maro rpaA^ /i^SKpoBHHKa ua 
ro. . . Bk A'kTO poH^acTKa ^P^I^cTOKa na . m8i . A-kTTO, A\HCfi;a 
AfK(f/UBp)kra HA ./\a. A<*H'^' ^ ynuca PScko Aoro^«Tk. ko>ki 
no/MHA^H ra. 277 

Cod. ragus. fol. 69. b.: MCCCCX. a di Sl.depembrio, 
priuilegio fato a re Ostoia e ritornato li pala^o e li tributi e 
fato de conseglio coli soi fioli e su^esori mascliuli. 

CCLVII. (1410) 6919. 14. octobris. Pec. 

Georgius , Serborum despotes. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in mon. S. Pauli in Atho. 
D. Avraam. Oimc. 75. Cb. Topa. 118. 

CCLVIII. (1412) 6920. 

Stephanus, Serbiae despotes. 

Bk ji,tt» KAaroB^kpHdro h YPHci^^^^^wiKHBdro rocno4,HHa 4,«- 
cnora GTE^aHa BkckiUk cpkEkCKkiMk h no^^bHaBCKKi/Uk sem- 

AaMh Bh .K^. AiLTO L^apkCTBa I6r0 HHCa C( KHkHPa cia p^KOtO 

rpHjiuHaro fpoMOHaya loana Bk noYCThJHH A^kipiaHCKOH, rocno- 
AhhS 4,fcnoTy caMO/wS norf/x^kBuiiJ. KpSrk }K.t A^kT^ Tor^^a tj- 
Maujf A^kTO . ^s^K., hh;i,. .«. 

E libro manu scripto monasterii S. Pauli in monte 
Atho. D. Avraam. Onnc. 74. Cb. Topa. 117. 

CCLIX. (1413) 6922. 3. octobris. 

Stephanus Gregorius Brankovic cum matre et cum 
fratribus Stephano Georgio et Lazaro douant monasterio 
S. Pauli in Atho quosdam pagos, et promittunt se eidem 
monasterio quotannis soluturos esse viginti libras argenti. 

*j* H?K£ IVTk HEKyTia Bk RyTIC BkCa npHBEXlH HEH3p£HEH- 
HOIO /Mi5,A,pOCTIIO , TBOpne H CkA^kTfAIO BH;t,H/V\kl/Uk H HEBH4,H- 
AlklA^k BckMk , laXE Ha HEB£CH H Ha 3£/UAH , OTkME B£3HaMeAHC 
H HEHOCTH^KHE H H£4,0/UHCAkHE H CA/Uiv/V^k THv/Uk S/UHkl/Uk CH- 
Aa/Uk ra^KE Ha HEBCCH TEbIi np'k4,kCTOI€Lp'lH/Uk H Ha 3E/UAH 
HCnAkHraiOl|j'lH/Uk BOHtkCTBkHaa TH nOBEA^kHia , CklHE CkBE3Ha- 
MEAHE H CknpiiCTOAHE lVTki;C»Y , Ji,iilU( CBETklH , HJKE IVTk WTkl^A 
HC\C>Ji,(H H Ha CklHOy nOMHBai€H CH, EAHHOMkCTHE H CkUpiiCTOAHE 
H CknOKAaHrdl€/Uk H CkCAABH/Uk WTKHOy H CKIHOy, KOJKE EAHHklH, 
H:KE Bk TpE^k AHl^^kYk n03HaBai€MkJH H nOKAaHrai€/UklH , TEK^fc 

npHna4,ai€/Uk, TEBii /UOAh/u ce, mhaocth BkcnpHi€TH npocH/Uk 
w HauiHYi^ rp^kYonaAfHiH wTk tebe, BAaraaro MAOBiiKOAiOK^a, 

BOraHaUIEPO, TKIH BO pEKAk l€CH, W BAa,A,klKO, TBOHMH Hfi^k- 278 

CBCTKIMH H CAaTKKIMHlSCTH ! npOCHTf, H npHHMeTf, H Hl|JHT«, H 
WEp^kllJeTf : CfMOy ROJKkCTBkHOAAOY H npHiCKtTO/MOY H CAaTKO- 

K^ipaHHC»/MOY fAaroAOY tboi€/moy nocA-fcAOYWiije h mu paBkiTKOH 
ck 8/MWAi€HHi€/Mk npHnd;i,aioi|jf ask paKk tkoh GTf^ank Fpk- 
roypk ck rocnoro/Mk h /uanKO/Uk /wh h Ck Kk3AiOKAi€HHKi/UH Kpa- 
THia/MH /MOH/WHiGTf^aHW/UkFiopre/Uk H AaaapiVAVk, AvaAaa npn- 

HOCH/U TH TKOia IVTk TKOHYI^ , TfK-fc, IV KAa4,klK0, npHKOA^LMf 

TH Kk AtOAHTKoy np^fcno^^OBHaaro h KoroHOcnaaro wTki^a Ha- 
lucroriaKAa, npocHiaKiuaro sk nocTij, h>k« BkGBfT^vH FopHv flAO- 
na, raKO ji,A /MOAHTBa/v\H i€ro noA<»CH Ha/Wk wcTaBAi€HHi€ rp^b- 
YO/Mk, H cnoA«?KkiujH HACk ^^fCHaaro TH np'fc,/»,kCToraHHia Bk 

BkTOpiv/Mk H CTpaUJH^kMk TBOI€/Mk HpHmkCTBIH. CfPO pa^H H 

npHHfcojco.Mk CHi€ npHHOUjeHHi€ Ypa/MO\f CBfTaro H np^fcnoAOK- 
Haro wTkna Haiuero FlaBAa nTKt Bk GBJTivH Fop^fc : cfAw/^,OKpa- 

lUEBt^f Ha ^pCHHl^E C /MCrra/MH H C HpaKHHa/MH CCAA TOTO , CCAW 

BpaHHHk /i^OAk Ha AaKoy c /Mfrra/Mu h c npaBUHa/MH ceaa to- 
ro, cti\w llaTCHKOAW S TpoynoBiiJHi^c c /MErra/Mu h c npaBHHaa^H 
ctAA Toro ; H wqit k to/MO^ A^a j^icith AUTpk cpe Kpa ua BcaKO 
roAHipf A<* A^^^^/MO WTk uaujf KoyKf A^onacTHpov CBfTaro IlaBAa. 

Kk Cf/MOy TKt /V\kl npHAI€:KHkJ/Mk /MOAI€HHI€A\k, ai^Jf KOTO KAArO- 
BOAHTk KOrk WTk pOA** HAUJfrO rOCHOAKCTKOKaTH HAH HHOrO 
KOrO WTk YpHCTOAIOKHKKIH)Ck rOCHOAKk Kk /MHiCT^fcYK T^vYK, HA^^C 

ci npHHouieHif wKp'fcTai€T C6 , Toro raKO KpaTa Haiufro /MO- 

AH/MK, CK OY/MHAI€HHt€/MK np'fcAKBK3KIKaiOI|l( H /MOAI€L|J{ , CHI6- 
/MOy Ha/MH 3anHCaHH0/V\y OKipfJKHTfACTKOy nOYCTHHI€ CKfTaro 
IlaKAa HfWTKI€/MAI€/MOY HH nOKp'fcH^A*HHC>Y KKJTH HH l€AHHO- 

/MOY WTK CHyK, Hoy naHf koaujha\h noTKpK>KA^n'H no saKOH^fcYK 

EC^KKCTKKHKIHYK, raKO>KEI€CTK RHCaHHO : BK3A0>K{HHaa KOrOBKI 
H CKfTKIAVK I€r0 Hf WTKI€(MAHTf; aijJf AH KTO WKp^fclllJT Ct TA- 
BKJH, AI^KOAH/MK Oy^l^Mlpl^HHI^/MK OKKI€TK OCA'fcnAI€HHa, H pa3- 
OpHTK CHra, HAH HTO WTH/MtTK WTK 3^« KKHHCaHKHKIYK WTK 

MOHacTHpa cBfTaro IlaBAa, TaKOKaaro a** pa^opuTK rocnoAK 
BorK H np^fcnHCTaa Koro/MaTH 3A« h bk koya^V'^"'^'* K^bn^fe bk 

B^feHH^fcH /MOyH^fc, H A^' H/ViaTK OrMfCTHI^ CK pacnKHUJH/MH PO- 

cnoA^ Haujfro IcS XpHCTa h ck pfKUJU/MH topa^»: kpkbk i€ro ua 

HaCK H Ha HfA^^X'* H^^HJHYK, H A'» 'WOy I€CTK coynKpHHKK 3Ae H KK 
KOYA^^V^^"'^^** K^fcn^k CKfTKIH H Hp^fcnOAOKHKIH WTKI^K HaUJK 
IlaKkAk ROVCTHHkHOJKHTeAk. H CHW KkCA CkBpKUJHUJf C« H 3anH- 279 

cauif npM crapuo^f K\'pk ^fiVAOYAoy sk A-kxk .^s^kk., M-kcfi^a 
iVKTOMKpira .r. 

CnoMeH. 175. Cf. sequens diploma. 

CCLX. (1413) 6922. 3. ©ctobris. 

Gregorius Brankovic cuni matre et fratribus Stephano 
Georgio et Lazaro. 

Sigillum aureum : BAKk. Origin. membran. in mon. S. Pauli 
in Atho. D. Avraam. OnHC.76. Cb. Topa. 120. P. Uspen. 174., 
apud quem initium: Hjk« WTk HCRkiTia Bk GkiTie Bkca npHBEA>H. 

CCLXl. (1413) 6922. 15. novembris. Vuci Trn. 

Georgius, Serborum despotes. 

Sine sigiJlo. Origin. membran. in mon. S. Pauli in 
Atho. D. Avraam. Odhc. 75. Cb. ropa. 118. P. Uspen. 175., 
apud quemiuitium: H>k( cTk HCBkiTia Bk ekiTic Bkca npHBcXiH* 

CCLXll. (1415) 6923. 

Stephanus, Serbiae despotes. Chrysobullon de agris 
monasterii magnae Laurae. 

In mon. magnae Laurae in Atho. P. Uspen. 175. 

CCLXUl. 1416. 3. maji. Na Klisi. 

Ivanis, Cetiuae comes, confirmat jura Almissanorum. 

Mi luanis, ban , chnez ceti(n)schi, chlischi i ramschi 
i omischi , damo viditi suachomu , comu sse dostogi , i prid 
coga tai list pride , da razumifsi i razgledausi mi neuogliu 
(i t)rudno stangie plemenitih gliudi omissani, ca ssu imili 
terpechi v ona minufsa nemirna vrimena , hotiiuchi gnim ot 
togai nichu pomoc i polacsizu vciniti, cacho da bi oni mogli 
opet pristati cha onomu suomu dobru stanu , priasmo guih 
plemenite gliudi omissane na ualstito sue v..ascev nase 
ruche i nassu obaru sa suim gnih dobum, blagom, imingiem, 
i obitamo im se nasom virom i rotom i nase gospogie Al- 
(s)abete i suih nasih dobrih gludi, chacho d(a ih) hochiemo 
vderzati i branitivgnih starih zachonih i u praudah na(u)ad- 
nih , V chih su stali za starih chraglief i gospode , onacho 
cha(c)o im se vzderzi v gnih starih listih i breuelezih , da 280 

ih tuardimo v (s)uih gnih iniinah i cotarih , cacho su do sale 
stali , i da im ne chienio (ni g)edne nouschine i ni gednoga 
nouoga bexzacongia vciniti ni stauiti , pacech hochiemo po- 
magati i braniti suprotch suacomu onomuig, gdo bi gim 
(ho)tio necho bexza(co)ngie ili hndo vci(niti) , i da se ne bo- 
gie od (nas) ni od nasih gludi (ni)gedne zauertize (ni nige)d- 
noga huda. za to (pro)simo sfacoga nas(ega) priateglia da 

ih . . . porucene a slugam . . . nom nasim olmischim sa- 

dagnim i suim napreda (bu)duchim zapouidamo vele tuardo 
po tome nasemu otvorenomu listu, da gih imate pomagati i 
braniti suprotif sfacomu , gdo bi gim hotio hudo cho vciniti, 
i da gih nimate vsilouati ni nigedne zauertize ili brezza- 
congia nad gnimi vciniti , da gih imate na puni i suerseno 
vderzati vgnihpraudah i zachonih gnih starih, cacho smo 
gori rechli v tom listu. i na to gim dasmo tai nas otuoreni 
list pecatom nasim zlamenan zueclim. pisan na Chlisi treti 
dan miseza mazia pod liti gospodigni. 

Ex apographo saec. XVI. archegraphi sine dubio cy- 
rillici: Exempla priuilegiorum Almisse scripta illirice. 

CCLXIV. 1418. 23. martii. Bihac 

Ostoja, Bosnae rex, abolet portorium a mercatoribus 
ragusinis solvendum in Popovo. 

Bb H/Wf WTl|,d H CHHd H CKhTaPO A^V^ d/WHHk. /MH rOCRC»- 
AHHk KpdAk QcTOra, AAHAOCTKi BO^KHlUiUk KpAAk CBOH BoCHC, 
Yy^WCKOH 3fMAH , HpivMOpkWH A<^Hf'Wk Kpai€Mk ^COpf, 

GoAt , noAP^fenio h k toa^^, a^i^mo E»j\,itt\e ecakomH, ko/V\8 ce 

AOCTOH, np^fc.^.k KOrd HSHJ^t CdH HAUJk AHCTk IVTBOpEHk 

Aa.. A no cfAAk Hamc/Uk ahctS, kako ra rocnoAHHk KpdAk QcTora 

CTBOpHYI» MHAOCTk /UOI€/Uk np^fera^Tf Al€/Mk) /k.^BpOBMdHlV/Uk, KOIO 

H/M l€ nOCXdBH(Ak) H.dplcHS Fpkrypk NHKOAHKk 8 IIonOBS Kd 

3A rOCno^HHd KpdAra TBpkTKd HH 3A KpdAra /^dGHmE HH 3d 
MtHt FpkriJpk Ji,A R(Kt U,A()'kH( WHJ{,tli HHr^J HpkBO H( 

eHAd...ra CBpkroyk. SnHCdHO 8 BnmMS poHtdCTBd ^P'^^'^*^^'* "^ 

.^Hym. A'kTO, /UHCEUd (/UdpTd) .KT. ^AHh. 

Cod. ragus. fol. 100. a. : MCCCCXVllI. die XXllI. 
mar^o, priuilegio, che fe^e re Ostoia a Raguxi, che no sia 
da^io a Popoua a Biss . . . 281 CCLXV. 1418. 6. julii. Ragusii. 

Gregorius Vukosalic toUit portorium institutuin in 
Ston. 

-J- Ba HM( BOra lVi;a ECiJV,(ih}K.HTli\A , J!L,A «CTK ndM«THC» 
BHMHO CHMh SAntiCAHHtMh l 'k KHE3K FpkrSpk ESKOCaAHl^b ^dlO 

Ba ckBHAHHHE BcaKO/wS , KaKo Ho HaBOA^ 3Aa HAOBHKa nocTa- 
KHYk npHHTOHO/Mk Ha 3aBAaTK8 i;apHH8, tko ro/i,H r(i(ji,( 8 

GTOHk H/\H /l,i$Kp0BHaHHHk HAH Brta^Ck HAH CpkBAHHk HAH TKO 
HHH, H TAKOlit H-OTOHa, J\,A HAAiiA i;apHHi>, H TOH BHAHHHEMk 
A0H4,e BAaCTfA£Mk H rOCnO^H 4,yEpOBaHKOH , H WHH MHAOCTHKO 

nocHAaujc h mhothiijh Ka mhh no cbohyi» AHCTH^k, ji,A t8h u,a~ 
PHhS CKpkrS 3a to, epk npkKO HHf KHAa ivh4,h npHHTOHOMk. "fc 

BH4,HBk H CkMHCAHBk HH^k HOMTfHO RHCaHHC H HHYk CAATKO H 
MHOrO A^HAOCTHBO M(H( HpHMAEHHC H 3anHCaHHE 3a CROJra CAdT- 

Kora EpaTa h cpkMaHora A^^P*^BHaHHHa h rpal^aHHna y^^thyk 

H U'AI^Ai$HHYk Ba Cpk/l,aHHHYk CKpOBHl|J£Y'^ ^PI^^'* MOCPO , H KAKO 

roKopH cBfTH ncaw<WHCTayA,aBH,,i,k: 4,okph no4,BHrk noARHroY cf, 

H nOHAOYk BA CAABHH rpa,/l,k yV^^KpOBHHKk K MOVVH EpaTH H K 
MOHMk npnivTEAE/Uk, H ii A\0£Mk Cpkl^S BH^^HBUJf , (p( HHMW 

HHt iJroAHa WHan uapnna ji,A ecTk npHU,TOHo<v\k na mowh 3C/UAH, 

H n03HaBUJ{ ,A,0 HCTHHf, J^A TAH l^apHHa HHMA KHTH HpHHTO- 
HO/V\k, H WlfJk IVABHIUt BH,A,HBk SaHHCaHHE roCHOl^C npHCBHTAf 

rocnolsE KpaAHi^E Bahhj, ehbiuc rocnoAHHa npncBHTAora h rohti- 
Hora no/V\6HyTH'k rocnoAHna Kpaaa yV,aEHUJE, 8 kovvh c( ^/i^pkTKH, 

J!l,A npHU^TOHOAAk HA HHAHO/Uk A\HCT8 H( HMA BHTH HH J[,A E^Ji,t 

HHCAHa LiapHHa , qjo 8 GTOHk aan H-GTona rptAf? 3<» to «pi* 

HHKa^apk HHE HpkBO EHAO , H BCE TOH BH4,HBk H pa3/V\HCAHBk Bd 
CpkHH A\0(/Wk HAHAOYI^ H WEHaHAOYk, Ji,A WHJi,H HHPAHpk HpHLt- 
TOHOMk U,apHHa H( HMA BHTH , TOAHKO HA WHH)Ck , KOH r0(J\,ii 
npHKO /V\0« 3f/V\Af 8 GTOHk, KOAHKO KOH rpfA^ H-GtOHA UpHKO 
/V\Of 3f/V\At, H 3a TO CKpkrO\* K> , JS,A ( R(fi( 8 BHKf HC ^8^«? 

epk WEHaHAOJCk 3a hcthh8, j{,a hhma bhth HHAna i;apHHa 
npHL^TOHo/vvk. a TOH A<>Hja4,k 8 ;\8KpoBHHKk 3anHcaYk H no- 
TBpkAHYk, a Ta^an t8h bhy8 ca MHO/Uk GDcTo^k IlHl^eBHt^k, 

XpkHAKk KoCTaAHHHlSk H KpaCOf HBaHOBHtik. AHTa rOCHO- 

AHHa .h8hi. ahto, mhc(U,a A8Aa .s. A<*Hk. a 8nHca y^OEpHAO 

PaUJKOBHl^k. 282 

A tergo: Poueglia de Grugor Nicholi, che non sia 
doana dauanti Stagnio. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 94. 

CCLXVI. 1419. 5. martii. ZveCaj. 

Stephanus (Ostojic), Bosnae rex , confirmat privilegia 
concessa Ragusinis a prioribus regibus. 

y Bd HaMfTaKK wij^a, Bk HChnyHfHhf cnna h CBtTora A^X**' 

HH?e Ba HaHfTaKK HfBfCa AHBHHMK STBpKHiAfHHeMK ^TBpKAH, H 
BaCfAfHShJ CBOfK» IVCHOBa, 3« /WAKCpKAf JKf MHAOCTH CH»Ji,t C 
HIBfCf Ha 3C/UA8 MAOB^kKOAi^BHO , H na^l^UJEE MAOB^knt Ci$l|JBO 
npHCTSHAEHKe COHOIO IVBOH^HBK Ha HCBfCa BK3BC,\<? THA^K^t Baca 
IVTK HtBHTHHv BK KHTKf CaCTaAfHa KHUJf , TH/WKJKf H HOrHKUJHf 
WBHf JS^QMii H3AP<lB:HAEBa Ka HCTHHOA^y naCTHp8 H K0r8 RC(J{,0h- 
H^HTfA^ Ba3BpaL[ifHE KHUJE, THA^K^Kt H CKS^ETpa l^apKCKa HO BCOH 
KKCfACHOH bTBpKH^A^llO Ct, H KpaC(l|J£ C( CAABETK KOPa BCEAPI^- 
HiHTEAa, TaKOJKf }Kf H a3K GTiinaHK, nO /WHAOCTH KO>KaCTBa 
KpaAK CpKBAC/UK , llOCHHH H npH/UOpHK>, CHOAOKAtHK KHyK Kpa- 
AEBKCTB8( Ba 3f/VVAaYK pOAHTI€Aa /V\H npHCBHTAOra H CBITO 

noMHBaBKUjaro rocnoAHna /Mh Kpaaa GTH^jiaHa G^CToe h HaujHjCK 
npHBHYi^ npapoAHTf AK , TBopf npaBA^, HcnpaAat npaBHAa, mhh« 

MHAOCTH H Sa^HCaHH^k H BHpS }K( JS,A( rpaAOBO/UK H BAAA^lHH^kMK 
/V\aAH/UK JKf H BCAHI^HAVK, BCAKO/U^ >Kt HO AOCTOlvHHIO I€r0 , H 
TdKO CaCTOicTH MH C( KpaAfBKCTBiJ BA /UHpH H CAaBH , H TCrj\,d 
npHAOUIE Ba CAABHH AB<>PI^ KpAAEBKCTBa MH 8 rpa,A,h' EoBOBai^K 

nAC/V\{HHTH Avb^KE CAaBHOPa rpa^a /i,8KpoBHHKa BAacTfAf H no- 
KAHcapKf NHKivAa ^yproBHl^K H MapHHK MKtTt FSHAyAHKa 

CHHK C nOMTiHH/UH H /VVHOrOI^HHHAVH A<*PH H MACTKMH WJS^b. p«- 

MfHora rpaA<» /i,i5KpoBHHKa, KAacTfAK h wnl^HHe, h th pcmehh 
noKAHcapKf ca BcaKoio AiOKOBHM» HacK HCKame h KpacHO vunpaAauie 
h 3a BCAKOf yBHTf H 3aK0He , 3i\ CA0K0AJ>.4JHHe pfMfHora rpa^a 

^yKpOBHHKa, KOf C8 H/UaAH 8 HOBfAaYI* CK pCMfHH/UK pOAHT«- 
A«A^K H npapOAHTfAKAVKI Hajuiv/UH , 3 rOCHOAOAVK paUJKO/UK H 
CpKHKCKO/VVK H BOCaHKCKOAVK , KAKO J!l,A BHC/UO H/UK H AVH HO 

iVKHMaio pfMfHf rocnoAf hh/Uk hotbpkahah h Sctahobhthah 

KpHHKO npHBHYK HaUJHJCb CAOBOAi^liJHHf H 3aK0HE H iJBHTf H 

noBfAc H nHCAHH^k rocnoAc cpkhkcke, paujKE, BocanKCKc, h, Kpa- 283 

ACBhCTBC /V\H c/\HuiaBh[Uf H pas^MHBkujt HHYb noA<>BHe H pasSM- 

HC H npHAHMHE H UpaBt HpOUJHE, HMaBUl£ CBHTk H 3rOBCpK C 
npHBHCOKOMk rOCnOlV/lAh KSiLaBOMh, KpaAHi;0/WI» KpaAfBliCTBa MH 
MaTfpklO, H C BAaCT«AH H C BiAHKO/WOJKaMH KpaAfBKCTBa AAH, 
CTBOpH /MHAOCTK KpaAfBhCTBO MH pfHJH0/W8 rpa^i^ /^yKpOBHHKS 
H BAaCTfAf/UI» H BCOH Wnt^HHH A^«^P<?BaHKOH HO CHYk HaUJHYI^ /^H- 
CTHyk H nOBf AayK , 3a HHYK cpkAKMaHhCTKO nOTBpkAHC/WO HJfk 

Bce H BcaKOE ROBfAHHkE H 3anHcaHk'k ptHfHf rocnoA^ CpkRkCKf, 
paujkKE, KocaHkCKf H noBtAio rocnoAHHA KpaAa TBpkTKa, koio 
f Shhhhiv cAaBH0/V\8 rpaA^ /^yKpOBHHKy no AHT^k poipBa )fpH- 
cTOBa . HTOH . , MHC(u,a anpHAa .i. A<*h*^ ? h noBtAe BkCf ro- 
cnoAHHa a\h h poAHTfAa pjHfHora npHCBHTAora rocuoAHHa KpaAa 

rjOcTOf H KkCe HH( nOB(A( H SAnHCaHH-k H CB0K0AI»4JHHf H 3aK0H(, 
8BHTf npHAHC H nOCAHAHf, KOf HMk ( yHHHHlV rOCUOAHHk KpAAk 
plHfHH rOCnOAHHk KpaAk TBpkTKO H pOAHTfAk A\H KpaAfBkCTBa, 

rocnoAHHk GTHuaHk QcTO-k, h Bca Hua rocnoA^? Ka c8 rocno- 
AOBaaa a^ MfHf , a<* * A^ BHKa pfHfuoMy /^JJkpobhhkS h bcoh 

IVntiHHH TBPAO H HfHOpOHHO HaA\H H HaUJHMH nOCAHAHH/\^H, 
nanf Ji,A C8 S BCaKO BpHMf CTAHOBHTHH H KpHni^H S bchy»» pfHf- 
HH^k nOBfAaYk H 8 3aK0HHYk H yBHTH)^k , S KCai^HYk CAOKOA^- 
l|IHHaYk pfHfHf rOCnOA* CpkKkCKf, paUJKf, KOCaUkCKf; H pfHfHH 
BAACTfAf H nOKAHCapkf rpaA<» A^^P^^HHKa npH/UHUIf H 3aBf3aujf 
Cf KpaAfBkCTBS /V\H A^KATH WA»^ pfHfHOra rpaA^ ^SGpOBHHKa 
H WJS^b, OntSHHf CpkUkCKH A«'X^A'»'^'»> AKH THCSISH Hfpnfpk AHuapH 
A^BpOBaHkl^HYk, BCaKO rOAHl|Jf Ha A^^HTpOBk A^^Hk, H TaKOf 

KcaKO roAHqjf Ha BAacuHk A^^Hk ufTk caTk ntpnfpk no 3aK0H8 h 

8BHT8, KaKO Ci> Ji,dRAA» pfHfHO/V\y rOCHOAHHS pOAHTfAb MH, 

rocnoAHHiJ KpaaiJ GTHnanSQcTOH, hhoh npkBO KHBkUiOH rocno- 
AH , KOH cS A<^ '^^H* rocnoAOBaAH. a tomBh cbhaouh HaujH 

AOBpH KOUJHaHf , WAI^ BoCHf : BOfBOA<» rifTapk llaBAOBHt^k 3 
KpaTHW/Mk H BOfBOAa KoBaHk /i,HHHHHl^k 3 KpaTHW/\Ak H KHf3k 
BaTHt^k MupKOBHlsk 3 KpaTHW/Wk, WTk Y^^CKie 3f/WAf : BOf- 
BOAa HbkO GfA\KOBHtik H 3 KpaTHW/Mk H BOfBOA^ OaBaW K)pkf- 

BHl^k 3 KpaTHW/V\k, A w-A-OHHYk KpaH : KHf3k lOpaH BoHca- 

AHtik 3 KpaTHW/Mk, A W-A-RC»pH : HpHCTaBk KpaAfKkCTa MH 
AKOpkCKH KHf3k Bi^KAI^k BiJKOTHl^k 3 KpaTHW/Mk H KHf3k BSKk 

PoraTHtik 3 KpaTHW/MK. a nucaHk i> Haiuf/Wk rpaAi^ ^ 3BfHaio ua 

AHTa pOl|JBa YPHCTOBa .Hyftl. AHTk, /MHCfLJ^a /v\apTa .f. A<*Hk. 284 

H HA TCt BHlUf nHCaHO , KAKO J!^A t TBpk^^O H KpHHKO S KHKH, 
npHCtrCYK H 3AKM\ C( A3h ptSfHH rOCnO^HHb KpdAk GTHHaHk H 
3 BOrO/Mli Ji,A(iORAHC>-M-H rOCHOlVMk KpaAfBkCTa MH MaTCpHIO, 
KpaAHU,0/Mk KS^fcBO/Mk, H C BAaCTfAH KpaAfBkCTBa MH, HOCTaBHBUJC 

pS^H Ha cBfTO/Uk cBanl^EAHio , Ha MacHO/Uk KpkCTH. a HHca Kpa- 

AfBCTBa MH AH^kKk EAAAHi^k HO SanOBH/l^H KpaAfBkCTBA A\H. 

A tergo : Conferinazion de re Stefano de tute le 
poiieglie e patti de 1419. 

Sigilluin avulsum. Origin. nienibran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoflieH. 95. 

CCLXVII. 1419. 29. junii. Ragusii. 

Couies, Nobiles et totum Commune Ragusii Bosnae 
vojevodam Sandalj et consanguineos ejus, knez Vukac, 
knez Vuk et Stephanum, fllium knez Vukac, recipiunt 
inter nobiles et senatores , et donant eis domum in urbe. 

Q BJAkMOH^Ha CHAO Up^fccBfTarO A^X^y BOJKI CAaBHM(H) 
TpOHl^e, (OTI^y) HJKJ ptKy H CHH8 H CBfTO/Wy ^yX^S , Up^fccBkTa 
TpOHHf, HCpa3AE''«H/Ua HJKC Bk H/V\e TB0I6 KkCf BpklUH/V\0, H 

TOKOio 83APKJKH/W0 H upaBH/UO /MHCTO WHacTBHia uaujcro, KO- 

rS AIOKH/UH H HHMk HAiWh ^l,apkBaHH rpa^k /i^i^KpkBHHKk, W 
CBf/Wk CB(T8 TpOHl^y CAaBfHJf, a3k /MH KH«3k H BCa IVnKHHA 

rpa^a y\i5BpoBHHKa 4,aK-/W0 bh4,«th BcaKO/wS maobjkS ^khbo/uS 
Ha 3f/UAH , np^fc^k Kora roAf WBk uaujk AucTk ao"A* ? " tkc> 

rOAE WBk HailJk OKfTkSyie, J\,A np^fc/UUC/UO H yMHHHC/WO BCH BH- 
KC/Uk BAaCTCAC ^i^KpkKaM^H H BCa WHKHHa rpAJ!i,A /^^^KpkKHHKd 
fAHHC>AyUJHO H ^OKpOKOAHO Hfi^kaMiUf, H 3aKAeC/U0 C( HA TO TO- 
CnOAHUy KOHAf GaHAaAK» H KHt38 BSKI^S H KHt3y BSOKy H GtH- 
naH8, CHHiJ KHf3a BSOKI^a, J{,A HHYk WCTaAt/Uk H HUYk nAttWtHii, 
KaKO KAH>KHra KpkBk UOA^IC ? upkBO H UOMTfHO HATpkJKie HHYK 
CpkTl^a nO MSlUKW/Uk KOAS HS Kk BHtKH BHtKA 3a TO , KaKO Hp^fe- 

BC/uo WAKptMfHora rocnoAHna rc>hjs,( GauAaAra ca KpaTUW/Uk, h 

83CC/U0 8 pSKf 8 CKOie nOAk JKSnt KoHAKAH 3 /i,OHW/Uk ropw/Uk 
H C BuTaAHHW/Uk, l|JO TOAf CS H Ji,AHh rOCnOAC>KaAH H Ji,(ih}KAAH 
S KOTApS KOHaKaOCKO/Uk, l^JO KH 8 WKAACTH HHYK pfMfHOra TO- 

cnoAHua rohj^^ GauA^Ara 3 KpaTHW/Uk « pfMtHOH JKi5n£ KOuaKao- 

CKOH CA CKE/UH Cf AH H 3aCfOUH, C AIOA'V\H, C UaUJa/UH, C BOA^/UH H 3 
AP^fcKk/UH, 3 A^BpaKa/UH, CHHOKOCH H CA CBE/UH AICraMH H KOTapU 285 
H np^kcToraHieMb peMEHi noAb iKiint , a toh cbe no hhy^ KpacHOH 

AIOBkBH. H Sa TO AdHie H nOCSrfHi6 HAMh p£H{HI€/Uli H HailJC/U8 
rpa^,^ pEMEHe nOAk ^Kiini KoHaBAH MH pfMCHH KHC3k, BaaCTEAE 

H Bca WHKHHa rpa^a y^SKpkKHHKa npiia^HC/Wo H^k h np^k/WHCMO 
3a noHTtHf H CTaHOBHTHie 3a noHTfHf BAacTfAf H KfKHHKt rpa;i,a 

HaiUCrO /i^SKpOBHHKa KOAHKO {^AHk HaCk BAaCTElV , H /k,a H/Ua/UO 

CTordTH 3a BcaKO noAOKHO ji,H(AO HHyk KaKo 3a KOt€ra rOy\f 
Hack, H 3d Hi€AHora ^HBora HAOBCKa boaio hh 3a CTpa^i^ hh 
3a KAaro ctran CBkTa pEMCHi€Yk rocno4,HHa B0H4,e GaHAAAia, 
KHEsa Ei>dKi;a, KHE3a BSoKa HGTHnana, KHE3a IiSoKa cnna , h 
HHjCk lucTaHKa H npaBora HaTpaujKa HHyk cpkTivt h nAEjUtHa 

HHyk, l|JO 16 nO /V\yiUKW/Wk K0AEH8, H« WCTaKHTH HpiiSaHIO KaKO 

K0M5(ra) roj\,( nack hh H3/MErio ceke noTHcnSTH Bk bhekh KHtKa, 

Cpk H IVHH Ha/Wk nO ,ii,OKpOH AIOKBH HH^k H /WHAOCTH HO CBI^JCk 
AHCTOBJJCk TAKOJKAf IVKfTSlO. H IVljJf HH/Uk pEH(HI€A\k roCHO- 
AHHiJ BOHA« GaH^AAIO H KHE38 ByOKl^y H KHE38 EyOK» H GtH- 

nanS, chh^ KHE3a ESKi^a, h hhjck ivcTanKS, KaKo KpkBk no- 

AAI€, CB{/U(8) HAf/UCHS HHyk nO /WSUJKWA^k KOAEHS BicKH B^kKO/Ua 
3a K. .. qJO np-tcTOH f;\,H0/V\8 KOH AP^''^''*' ? A^^C/V^O, i$MHHHC/V\0 

ivkSh (noMTE)H8 AiOKaBk H np^kiasaHk H 8ahachi€ Haujfro rpayt^a 

^SKpkBHHKa KS(Kf) nOAAME A^^^P^ " nOMTCHC, KOI€ C8 KHAE HpkBO 

HauJEra KAacTfAHHa G/WHTf PpaAHKia, h t(H noaaMf caApkH;^ c« 
c noAaMiU/V\k, koio c/v\o npkBo ji,Ai\H pcmehiv/v\8 rocnoAHH^ bohac 

GaHA^^^K* H KHf3y BSOKi;^, H WKfTyi€/V\0 TfH HOAaMC HaiUH/V«H 
nHHC3/V\H KpaCHO H /UHOrO CaaKHO, MaCHO HaMHHHTH, HanpaBHTH 
H SpECHTH, KaKO Ji,A 16 Ha BHA(HI€, J\,d Ci^ rOCHOTUKC nOAaMC. H 
Wl|Jk A<^(^'^^<^) PEMEHI€/Uk KaqjHHE , KOI€ CE KSHC Bk TKHni HaUJOH 
3a .?. THCSKE nEpkUEpH. K0I€ nOAAMf H Kai|JHHC A<* "'W c8 TBpkAf 
APkHtaTH H BAaA^TH BHKH BHKO/V\a Htnp-kcTaHO BC3k IVAHCT» H 

Ha /v\aHi€ npivHcccHia HaA\H bhkh bhko/Vva hh 3a i€Ah8 paTk hh 
MHio BOAio HH upijA^^i^ HH 3a cahS cTBapk ccraH CBkTa. H Wl|Jk 

K TO/WS pCMCHlV/V\i? rOCnOAHHi» KOI€OA« GaHA^AIO H KHC3S ESOKl^i» 
H KHC3y BbOKS H HHJCk HATpaUJKiJ, KaKO l€ 3ropa pCMCHO, HO /M8- 
UJKIV/Uk KOACH^, KaKO KpkBk nOA*'»^, A<* H/Ma/V\0 A^KaTH . C. L^aTk 

ncpkncpH AHHapH A^(^poBaMi^cYk na CBaKo roAHL|JC bhckh KHKO/ua, 
rocnoAi^i€ h S/KHBai€ /WHpkHO bhujc pcMCHc noAk jK^nc KonaBAH 
wji,h. Kpaara KocaucKora h wji,h pScara KocancKora h wji,w KpaacBk 
SrapcHcjfk h ivA>^TSpaKk, wji,^ KOie^i^ hhy»>^ whh sannck H/uaio, h 386 

WJi,h HHJCK H WA»^ HHYk nMMtHA RC>HJi,( GdHAaAia H KHUJf p«H«- 

HI6YI* KpaTie, CHHOKi^d, HarpaujKa H nA{/UEHa hhy^. h 8 koahko gh 

KpaTk paTbTpknHAa Ha TO, 3A TOAHKCtH Kp^k/UEHa ^^a H( HMAMO 

^aKaTH WH«H .(. HATh ncphnEpH : koahko KpaTk ah kh paTk 
np^kckTCa^raAa, na to ji,A H/Wk c( hma a<»b4th, KaKO c( khujj 

RHlUe, ptMfHOMB rOCnOAHH» KOH/l,e GaHv4,aAio H KHtSS BSoKi^y 

H KHf38 ByoK» no AP^''^'"'^) ^^^^^ KpkKk 00^*^16, Htnp^kcTaHO, 
/1,0 KOAi€ HHyk H ^^^1* wcTaHAKk nAC/UCHa H ppaAa Haujero /^,8- 

BpkKHHKa, a KOI€/V\k EC/UO H H/Ua/UO ^KHKOKaTH H CE/UCHk H 

wcTauKa Haujfro, j\,a TaKOH, ^^i^^^f «^tk JKHKk rocnoAHHk ROHAa 
GaHA'*^!^ ^^" ^A^ HeroKa cpkTi^a noMTtno h npaKo HaTpa>Ki€ h 
wcTanaKk, j\,a jecTk HiAiiJ h HtroKS wcTaHKiJ, a no TW/Wk, KaKO 

C( HHUJC, KHE3S BSOKl^^ H KH(38&80Kt$ H GTHnaU^ KHE3aE80Ki;a 
H HH)^k WCTaHKi^ HO /V\i$UJKW/Uk KOAIHi^, HO TW/Uk nAC/U(HS, K^KO 

KpkKk noA^iie, HH\'k wcTaHKiJ, jyo \e noMTfHO h npaKo HaTpa>Ki€ 

HH)CI^ CpkTI^a /UbUJKO KOACHO, KAKO KHUJf nHUJC , KHEKH KHKO/Ua. 
H WKfTOKAC/WO /V\H KHE3k , KAACTfAf H KCA WHKHHa FfiAJS^A /^^8- 

epoKHHKa np^k/UHTH , Ka,d,a n\h. na/Uk a^A^^ ^ KOMSnk naiuk 
APKJKaTH p(Mf HOra i^ocnoAHna KOHAf GaHAaAia 3a H£roKa JKHOTa 
.hT. THcSKk njpnepk, ji,A /u8 H/ua/uo ji,ARATH HA roAHi|J« .?. no 

KEHTCnapk HA rOAHLjJE, J\,(:>KA( RSJ\,( JS^fih.}K.ATH KHUIC pCMCHC . m . 
THCSKk y HaUlk KO/UiJHk, J{,C>KA( R^Ji,^ CTOiaTH 8 HaiUk KO/USUk 
PCMEHH AMHapU Ha TSh naaTiJ, KOH KH CTOraAU KOAIZlHk y^HMaTH, 

wncTk CTaKHTH rocnoAHHk KouAa GauAaAk, koahko Kpa(Tk) /u8 
roAf 3a cRora jKHROTa: a ji,A hma hamu. ji,ATH 3HaHi€ ua 
ARa Mcccu^a npkKO Tora, KaAa H^k k8ac yoTCTH 83cth. 3ro- 
AHAO GH cc rocnoAHHS KOHAC GaHAaaio KO/Uk roA* 3ro- 

AW/Uk nO CCKC WCTaRHTH RHIUC pCMCHHYk . Hl . THCSKk , KOI€ 
CC nOCTaKC 8 HaUJk K0/U8Hk, Ji,A C( HMAK> Ji,ATH HCrOR8 WCTaH- 
KS H KpaTI€ HCrORC, KO/US AH KH WHOpSMHAk H CRHMk AH- 
CTW/Uk SnHCAAk HAH CRC HAH KOH A"^ THyk nHCHC3H. H ,\,A 

Hc HMa HHCAaHk HCKcpkHHKk rocHOAHHa ROHAt GaHAaara h hc- 
roRc KpaTi€ H HcroRa wcTanKa S^anra 8 /^i^KpoRHHKk, koh kh 

CHA^^^H Ha HH)Ck 3C/UAH , TAK/UO AKO GH PAaRW/Uk H C MCAmAI^>^ 
H C HHC/Uk H/UaHKE/Uk npHvGHrAAk y /^^KpkRHHKk H H AP>^^^^^ 

HaiuS, KaKo i€ 3aK0Hk rpaA<i Haiucro ^^GpkRHHKa, wcRCHk crc 
MitJnc KOHaRaocKC. h a** hc u/ua/uo HUCAHora maokcka rocnoAHua 

ROHAC GaHA^'^'^ H HCrORC KpaTI€ H HaTpaUJKa, KaKO §€ pCMCHO 287 
3ropa, np-tMHTH Ha KoHaBAH, ipo \e epbCHHaHHHh h 4,paM£BHMa- 

HHHb. H Ha CBf BHllJt HHCaHO /MH KHf3k A^^POBaHKH KHf3b 

IlacKoie PacTHKk, BHTf3K np-kcRjTAora rocnoAHHa Kpaara JKnr- 

Mi$HA(, POTHC/WO Cf H 3aKAfC/M0 H Cd RaaCTfAH H3aBpaHHf/UH 
HCSHf/Uh }KSpkrOBHKfA\l%, Pa^aHAlU/V\k FoHfTHKfAAk, MHYaH- 

awMk PacTHKf/Wk, ?lHAP<Tf/v\k BSosHHHKf/vvk, A\aTKW/Mk Fpa- 

jy,HK(MK, A(0/V\n)pfTW/Wk Copkl'OMfBHKf/V\k , KaH/V\fTf/Uk Ho- 
AaMHKf/V\k, /i,OBpf HfHMSAHKk, NHKUJW/V\k nS^HKf/V\k, riHpkKO/Uk 
ASKapfBHKf/V\k, /KnBf BSMHHHKk, ^^^^0 GopkPOMf BHKf/Mk, /Uf- 
TW/V\k BfHflllHKf/V\k, IlaOKO IlpyrAOBHKk, Alap-fcHk MKfTf FyH- 
A^AHKId, ilHAPf Bi^HHKk, HHKOAa ^KSpkPOBHKk, HHAPf MfHMf- 

THKk, KaH/v\f PacTHKk, EaaYO BSHHKk, Map-knk PacTHKk, 
fI/\yBH3k FoMfTHKk, HHKUja OpiianS , QpkCf }Ka/uaHOBHKk, 

}Kopf riaO/MOTHKk, A\ap'kHk L^p^kBHKk, FaB^Kf Ili^^HKk, GH/V\f 
PaCTHKk, nai5BH3k l^pijBHKk, To/MKO BiJHHKk, <I)paHKO Gopk- 
rOMfBHKk, BhTKO PaCTHKk, A/lapkTOaO BfHMS/\HKk, ^KHBaHk 
FOM. ..., IlpkKW/Mk GopkrOMfBHKf/Mk, HhAPC BbMHHHKk, BhTKO 

FoMf , IlpkKoBSHHKk, Ha rocHOAA Kora BCfAPkH^HTfara H 

Bk np^^kMHCTS) fro /MaTfpk h Bk chaS MacHora h JKHBOTBopfiyaro 

Kpli^Ka H Bk .A« fBaHPfAHCTa H Bk . Kl . CBfTfjfk anOCTOAk H 
Bk .0. H^aBpaHfyk BO}KI€\'k H Bk CBf CBfTf Wjy,h BHfKa Bor8 
yrOAHBUJf H Kk . THI . WTai|,k , KOH fCSTk Bk NhKHK), Ji,A WKOH 

Haujf 3ropa nHcanie h WBfTOBaHi€ pfMfHH h SMHHfHH rocnoAHHiJ 

B0H4,f GaHAAAK» H KHf^^ BSKI^S H KHf^S BSOKiJ H GTHHaHS, CHHS 
KHf3a Bi^Kl^a , H HHYk WCTaHKi^ H HAf/MfHS HHyk, KaKO KpkBk 
nOA<ll€ no /V\i>UJKW/Mk KOAf ni^ , KAKO KpkBk noA^>6, KaKO Cf 

3ropa nnujf, BHfKU BHKO/Ma Hf H/v\a na /Mauf npivTH hh cf Kf 

nOTBOpHkTH 3a HI€,l,Hi5 CTBapk Ha 3f/V\AH HH 3a KOiera MAOBfKa BOAIO 

hh 3a CTpajfk HH 3a KAaro , hh cf w toh Kora napkua i>MHHHTH. 

f^a AH RHC/MO /MH KHf3k, BAACTfAf H BCA WHKHHa rpa^a Ji^H- 
epkBHHKa WBOH 3ropa pfMfUO, HHCaHO H WRfTORanO noTBopijAHpf- 
MfHi€/Mk AAH HA /WaHf np^vHfCAH KOHW/Mk yHTpOCTIO AAH AAKO- 

/MocTio 3a MHK» BOAK> AAH 3a (cTpayk) aAH 3a YT^fHie HfAHora 

MAOBfKA Ha 3f/MAH, TA^A A,A C/M(o /MH) KHf3k , BAACTfAf H ECA 
WnKHHa rpa^a ;\,8KpkBHHKa npOKAfTH BOrW/Mk >KHBf/Mk WTl^fMk 
H CHHW/Mk H CBfTf/Mk Ai^\'W/Mk H BkCBf/MH CBfTH/MH BHUJf H/MfHO- 
BAHf/MH, H Ad C/MO npHvMaCHH K 10^^ CKapHOTU,KO/My , KOH npOA<» 

CHHA boh;i2I Ha pacnfTi€, h ji,A CMO cf WAPtKAH Bora H aukrfAa 288 

HA Ji,Al\h cSA"" " K*P*? '^*^'^ Rfp8l€A\0 , H JS,A CMO nopeM£HH 8 

PAdcS H 8 (noMT)fHKt H 8 npaBhA<»X** " ^ 3aK0H«](k HaujcYi^ eSa^- 

KeVk A*5 (Bp^k^/WfHk CkYh /WerK» BCaKtMH A^^Kp^kiWH H nOMTEHk/UH 

rAacHTH(/MH) rpaA'V\H h wnKHHa/WH. h cen ci nnca ,\\(C(u,a WHia h 
8 HsaKpanoH noaaHf h bekhhii,c HamoH KoroaioKH/Maro naujtro 
rpaA<* A^^<"^^""'^'* "^* ntTpoBk j\,AHh Ha .ka« pojKackTBa V^h- 

CTOBd Ha .mSaT. A^kTk. H n«MaTHC/MO HamW.^Uk BEAHKIV/Wk 

noA>^B"c8Kio nsMfTk. a Snnca PScko Aoro^fTk. 

Cod. ragiis. fol. 70. b. MCCCCXVIIII. die XXVIIII. 
jiinii. Priuilegio, che fepe la signoria de Raguxi a tuti Hra- 
nichi, e fati de conseglio e donato li palapo e posesion e 
repeuere XVIII. m. perperi a profito e dar li tributo per 
Chanal. 

CCLXVIII. 1419. 24. junii. Na Stipanju Polju pod 

Sokolom. 

Sandalj Hranic, vojevoda bosnensis, et fratres Vlkac 
et Vlk cedunt Ragusinis suam partem zupae Konavlje. 
-|- Ba HMf WTki;a h cHua h cBtTora A,^x^\ a/v\HHk. /wh ro- 

cnOAHHk BOfBOA** GaHA<»Ak XpaHUl^k, /MHAOCTHIO KOH^HWMk 
BtAHKH KOtBOAA KOCaHCKH , KSA^IiH EA BCAHKOH CAaBH H roCHOl^- 

tbh h aP^'*^" /MOhyi» npHpoAHTeAk nA«/UfHHTO Hame, h no 

TO/Wk 3A HamS CA^H^KiJ /WHAOCTH H rpaA^BJ H JK8nf H aC/WAC, KOf 

npH/WHC/WO w^h KpaAtBCTBa KocaHCKora uaa/Wk a^hho h sann- 

CaHHO 8 Hamf nA«/WfHHTO Bk pbcaSH H Ji,(i}KAB.H kocahckoh h Kpa- 
A(KCTBO/Mk H KCHMk pScaPO/Wk KOCaHCl^H/Wk uaa/Wk nOTBpt^tHO H 
SCTaHOBHt^EHO H TOAHKOiif WJi,h KpaAfBk «rpC^HYI» H l^apk T8p- 

cu,HYi^ noTBpkfKaHo no HUYk KpacHHYk ahcthx"!»? h k^aj no /wh- 

AOCTH KOJKHWH Bk HAHH AP^<»KH H C /WOHW/Wk KpATHW/Wk C KHf- 
30A\k BAkKkU,«/Wk H C KHf30/Wk IlAkKO/Wk rOCnOA^* H ^^KHBAt H 
WA»^ TOra A**'^^^ H i>AHA8lOliH CBOH/Wk CA8ra/Wk UAf/WfHHTH/Wk 
a8a*'V\K HA /WOW K0A8 J!L,i\( H 3anHC8f 8 KaifJHHS H 8 nAC/W£HHTO: 
B CHY»^ BCH)fk BHAHBk H pa3/WHCAHBk BA CpAAMHHYk CKpOBHHJHYk 
CpkTl^a /WOCrO RfAHKiJ ASKABk H CpMaHCTBO KHfSa, BAACTEAk H 
BCe Wnl^HHf rpAAA ASKpORHHKa, KOIO Ra3AA /WHOrO /WHAOCPAHO 

H K«3k /WHpe 8 RcaKOf/Wk noMT£Hkio npocTpHms H noKa3am« k ha- 
mu/Wk npRH/Wk H K Hamf/wS rocnouTK8, h noKa38io h mhh«, KaKO 
H no nHcaHk-kdxi^, koj wa«^ hhxi»^ npH/wnc/WO, rhahth «ctk h 289 

CAji,& Ei^t noHT£H8 AScaBh H npH^ksaNk , Koic SMHHHmE H ROKasa- 

UJE 8 TaKOBO BpH/V\{ HaUJf , H HaKH i^W WE,W&\<i^^\^ 3A ^9\H 
ptMEHH^ JKiJny, «CTk npBO HHJCI^ KaijJHHO H HAEAtfHHTO KHrtO, BCE- 
iVM TO/Wy yOTf \&QHW BHTH H HOMTfHbCMb S BHKf HHMk RAaTH- 
TH )COTHCA\0 /MH BO«BOA<» GaH4,aaii C A\OWA\k CpaTHlVMh C KHI- 
3(Mb EAbKk^CAIli, C KHC3EA\K BAKKOMb H GTHnaHOMh, CHHOA\k 
KHC3a EAkKkl^a, BkCCCpAHO H EAHOBOAHO 3a HHyk ASBABk /^aCAtO 
H ^apOBaCMO y BHKH BHKOA\a Gf3k nopfHtHkii KH(38, BAaCT(AEA\k 
H BCOH Wnt^HHH rpAAa /i,yBpOBHHKa Ck A\HAOCTHK> H Ck iJTBpk- 
^A<^l^<'^l^ '^^^■^ ^^"^ KoHaBAH nEHTaAHHS H y\0AHS FopS, BkCE 
Ca BCHA\k , IjJO C/UO H ji,&Hh, Ji^^^^AtWX H rOCHOAOBaAH Bk T0H3H 
HtSnn, KOTapi) KOHaBaACKOA\k , TO LJJO t WAUK BHAO H fCTk, BCt 
Ca BCHA\k A<1C<V\0 H AapOBaCA\0 Ca BCHiUH CEAH H 3aCEA^H H C AS^A^H 

H c namaMH, 3 apkmh, 3 a^^P'^^'^'^^"? chhokoch, 3 rp/i\kfA\k h c 

BO^aMH H Ca BCH/UH A\El^aA\H H npaBH/UH KOTapH H Ca BCaKOHA\H 
npaBHHa/UH H ^OCTO^kHkf/Wk HCbnf PEHEHHC 4,<^<^'^<^ H/Uk S BaL|JHH8 
H y nAt/V\IHHTO rpa^y /y^yKpOBHHKy H HtTO BAaCTCAf/V\k H BCOH 
Wnl^HHH Ba BHKH BHKa, ;^A C8 BOAHH H CAOKOAHH H WKAaCTHH 

HH/V\H iVHH, AH^a, i$HSHkf H npai$H8HkE HH^k , KaKo npasa H 
nAf/V\cHHTa rocnoAa >i bhkh BHKOAva; h /V\h pcHfHHH rocnoAHHk 
BOfBOA*^ GaHAaAk h Bnmf pfHfHH h HaTpa^kf namc , i|jo f no 
/v\i$mKO/V\k KOAHHi^ WAi^ Hamfpa cpkAki^a, ljjo kh noHTfHo h npa- 
BO HaTpaH^kf namf h namf nAf/V\f, ijjo f no /V\bmKO/V\k koahhS, 
KAKO KpBk noA<^C) WKHTyf/MO H 3aBf3iJc/v\o cf ipaAiJ A^^P'^'^""'^^ 

H HfrO BAaCTfAfA\K HA BCi$ Hami^ /UOl^k BHmf pfHfHHS H^i$ni$ WAh 

KcaKOfra nacHAH^k h ^AHyk Ai^AH KpaHHTH, kako a** ^h rocno- 

AiilO H i$»;HBaiO /UHpnO; H WLJJK WKHTi$fA\0 pfHfHHOA\i$ KHf3i$ h 
BAACTfAfAVk H WHI^HHH 3a HHfAHOra HAOBHKa BOAi^, KOH KH HA 
Cf/V\k CBHTH, HH 3a CTpa)Ck HH 3a KOf KAArO HH 3a NHfAaHk HHH 
iJ3pOKk, KOH KH Ha CKHTH /MOraAk KHTH , HH/V\k H BCf/V\i$ ""V* 
Hf «AHTH HH HHYk WAkTHCHSTH nAHf H/V\k npH-fe^HOBaTH CpA- 

HfHO H npaBO, KaKO H WHH Haa/V\k fc8 Cf 3anHcaAH, ao Ahh h ao 
BHKa ; awHH, KHf3k, BAacTfAc H Kca wnt^HHa rpaAa ^iJKpoK- 

HHKa BHAHBmC BCAHKiJ Ai^KAKK HamiJ H CpHaHCTBO JCOTHmC, A'» 

TOAHKa AiJBaBk yapHa KiJA*? -^a caaTK» Ai$KaKk h cpnaHCTBo, 

KOC CCTk /WCt^iJ Ha/V\H, Ha nOHTCHkC H i$3BHmCHkC HaaCk pCHCHHHYk 

npH/V\HBk ^SKpOKHHKk KHmC pCHCHHC HOAk }VM\\l KOHAKaACKC, Ka- 

KO C pCHfHO, lipH/V\Hmf C AVHAOCpAI^C^I^ 7 H ^AXUt /V\H H A^P^~ 

18 290 

Kauie H AP^''* noAanf 8 y\,i$BpoBHHK^ c MHCTO/Wb, koi noAam 
CHAf cy npKO HHYi^ BAacTtAHHa GnMtTa rpa;i,Hlia, a €c8 t«h 

nOAaH( EAH38 WNfH A0r( AlOf nOAAMf, Ck^pH^E Cf 3a{/l,H0, H 
IVBHTOKaOJf MH CTpaTHTH WJ{,h CKOHYk nHHE3H HanpaKHTH H 

napiji,nTii TEH noaaMc IVBH MHOTO KpaCHO, ahho h caakho h 

MhCTHO; H Wipk /k,aUJf MH H ^apOKaUJC HaaMk KHUJC pCHCHH/Ub 

rocno,4,HHi5 KoeKO^H GaHyj,aAS h BpaTH h chhokl^S h HaTpaujKS 

UaUJEA^^ H nAf/UfHi^ HaUJE/V\S, ipO ( no MSlUKOMb KOAHHi^, Ba- 
L}JHH£ Rh »;8nH ,A,SBpOBaHKOH, KOE C( Ki^HC 3a TpU THCStiE HCpnfpii, 
a /i,a TEH KSI^f H BaLjJHHE HAMh H HaUJEMS RAC/UEHS HHKa,A,apE HE 
MdrH Ua MAUt npUTH HH CE KOU/Uk Y^pOKO/Uh H3 HaiUHJCh pSKk 
H3ETH KHKS KHKO/Ua HH 3a E^HS paTk HH 3a E,d^HO npH,A,8?KI^E 

HH3aEAH8 cTKapk cEra cKHTa, KkCE TOH Haa/Uk ,a»aujE u ,/i,apoKaujE, 

KaKO E pEHEHO 3ropa ; H IVAi^BHUJE 3aKE3a CE rpa,A,K /i^i^BpOKHHKk, 
KAaCTEAE H KCA IVnl^HHA MEHH rOCUOAHHy KOEKO^H GaHyy,aAy , H 
AKO BH CE 8 A\EHE UaTpaH^aKk HJUiaAk WJi,h AtOEra Cpl^a, IjJO BH 
noHTEHO H npaBO uaTpa^KhE , H VUCTaUK^ HEPOBS, KaKO KpKk 
nOAAE, nO A\i$UIKO/Uk K0AHH8 HOHTEHO H lipaKO HaTpaH^kE, H UO 
TO/Uk KHE3S BAkKkl^i^ H KHE3i$ BAkKi$ H GTHUaHS , CHHH KH(3A 

BakKkiia, H HMYk HaTpauiK^, ipo e no /UI^UJKO/Uk KOAHHi^ npaKO 

H nOHTEHO HaTpa^KkE , H HaUJE/US HAE/UEH^, KAKO BAH>KHa KpKk 
nO,a,aE, KHKS KHKO/Ua ,A,aBaTH WJi,k /i,bKpOKHHKa Ji,C> TOAH, H Ka,A,a 

roAH ^^4,8 rocnoAOKaTH u WBaa^^aTH bhiue pEHEHHO/Uk noAk 
h^She KOHaBaacKE, u S ko toah bh kph/v\e Tora pEHEHora jy,HAA 
KouaKAH HHMk paTk HE BpaHHAa Kpaaa BOcaucKora h SrapcKora 
H u,apa T8pcKora h uack pEHEHHUjCh rocnoAOKaTu h SjKHKaTU, 

Ka3AA A<* CE H/Ua TaKO , KaKO E pEHEHO , Ji,ARArii HA KCaKO TO- 

AHijiE RETk caTk UEpuEpk AHHapu A^'^P'^'^<*^UHY'* Ha/Mk 3ropa 

PEHEHH/Uk KHKS KHKO/Ua. H Ha KCE KHIUE nuCaHHO, IjJO TOAH C/UO 
/UH rOCnOAHHk KOEKO^a GaUAAAk, KHE3k BAkKai^k, KHE3k BakKk 
H GTHUaHk, CHHk KHE3a EAkKI^A, 3a HaCk H 3A HAU1( ROCAHAHE H 
3a HaiUE HAEME, L[IO K^J^( HO /V\i$UIKO/V\k KOAHHS, KAKO KpKk UOAAE, 

npaKO H noHTEHo HaTpajKkE nauiE, ipo toah ca\o 8 ckEAVk ahct8 
AaAH h 3anHcaAH h iVBHTOKaAH , na kce /Uh pehehhh 3a ce h 3a 

KCE UaLUE nAE/V\E, TKO HACk H^IO, H HaTpa^^aKk , KAKO E pEHEHHO, 
POTHC/MO CE H 3aKAEC/V\0 HA HaCTHO/Mk H >KHKOTKOpEL|IE/Uk KpCTH TO- 
CnOAHHH H Kk HETHpU EKaHl^EAHCTE H Kk . kT . KpYOKHHYk CKETHjfk 

anScTOAk H Kk . THi. cKETHjCk ivTai^k, HH^c c$Tk Ka Hhkeio, h Ka 291 

BCHj^k IVTIi BHKa CBCTHYk eOrS SrOAHBIiJHYt^ H Bl% j\,iilU( H4UJE, 
'kKO BCE BHUJE HHCaHHO H HaMH WBHTOBaHO KHESS, BAaCTCAOMIi 
H BCOH Wnt^HHH r0AJi,A /i^SBpOBHHKa H HHYh noCAH/t^HHMIi JCOti£MO 
TBpyi^O H HEnOKOAHBHMO H HfHOpOMHO Ka BHKH BHKO<V\a SSAP- 
>KaTH H HaMH H HaUJH/UH noCAH^HH/MH HE SKpHHTH : TKO AH BH 
HaaCK HHaKO SMHHHAk HAH SA AAKOMOCTK HAH 3A CTpaj^li HAH 3A 
MHIO BOAS , TCpC TCH BHUJC HHCaHHC pOTC KOHIVMK POAH \^HTpO- 
CTHIO paSBHAK HAH HpHTBOpHAK, YOl^EMO H ASBH/UO , ^A C^ BCC 

KAETBH H poTc H npoKAEij,TBa naAA cBp^^ Hacii H uaiucra HaTpaiu- 
Ka H Hauiira HACMCHa h Bcuyh HauiHjCK nocAH4,HHYii, h j\,a caio 

npOKAETH H SaBCSaHH H^HBHMk BOPOMK H npUMHCTOMk H BCHMH 
BHUJC HHCaHHHA^H CBETHMH , H J\,A CMO WAI^nMHHI^H npABC BHpc, 
H jy,A CMO lipHMTfHH IOaH, KOH H3Ji,A CHHA BO^H^k Ha paCHCTHf, H 
Ji,A C( HCBHpHHI^H HaSOBCMO npH4,K BCaKOPa rOCHOAHHa SE/UaAHOra 
HBK^aHK CMpKTH H npH/UHHi^TH^k HaUICra, H BK C8AHH ;i,aHK/^a H£ 

H/uaAto no/UHAOBaHH^k npH/k, ahuc/uk boh;hh/v\k. h k tom^ saKAC- 

UJE CE BAaCTEAE HaUJEra HAE/UEHa: KHE3K FaAHBOH GTHHKOBHt^K H 
KHE3K PaAOCaBK GtHRKOBHI^K H KHE3K PaAHMK GTHHKOBHliK H 
KHE3K QcpaAI^ XAanOMHpHl^K H KHE3K BaATKO Qepa/VOBHtiK H 
KHE3K HBaHHUJK QcTOHI^K H KHE3K HBaUK i^i^KOBHl^K, H 3aKAEC/U0 
CE npH^K nOMTEHH/V\K /U8^E/V\K BaiUE/UK HOKAHCap^ npH/t^K KHE- 

30iV\K T^AP<^^'^|^ BaBH;EAHl^E/UK Ha GTunaHS Hoa^ no/i,K Gokoao/UK. 

H 3a BEI^E BHpOBaUKE /UH rOCROAHHK BOEBOA^* GaU^aAK H KHE3K 
BAKKai^K H KHE3K BaKKK WBK HaUJK 3anHCK HEMaTHCMO HaUJH/V\H 
ilEMaT/V\H BHC8t^H/UH H nOTKp/l,HCMO. HHCaHO Ba AHTO pOJKACTBa 
YPUCTOBa THCyijlHO METUpH CTa H ^EBETO Ha A^^TE AHTO, /UHCEI^a 
K>Ha Ji,RAJ{,(CTH H METBpTH ^d^AHK. A ^HHCA HpHBHCaBK HoYBaAHlSK. 

A tei*g() : Poueglia de voieuoda Sandagl per la sua ini- 
tade de Chanal. MCCCCXVIlll. del inese de zugno. 

Tria sigilla: UEMaTK bakkobk; hematk....; UEMaTK.... 
Origin. ineinbran. in c. r. arehivio Viennae. CiioMeH. 96. 

CCLXIX. 1419. 4. decembris. Sutiska. 

Stephanus, Bosnae rex, confirinat donationein zupae 
Konavlje et arcis Sokol, factam a vojevodis Sandalj et 
Petro Pavlovic. 

Q BEAEMOqJHa CHAO np^kcBETOPO A^V'*' B0H;E CAaBH/UH BK 
TpOH^'k, BK VUTKL^H }KE pEK^ H CHHHk H BK CBETHMK A^C'^ 7 W 

19 * 292 

TpoHi^f np^kcKfra, cAasa reBH , tobow npHMHYk GOHtacTBCH^io 
KAaroAHTk, cno^oBAkUjS Mt HacAH^oBaTH np^fccTOAk Mocra 
poAHTcaa h npapo^HTCAii, KpaAEBk rocno^e cpkBbCKc h BocancKe, 

3A H( BO TH /MOH pOAHTfAk H npapOAHTfAkf Bk SC/UAkH^k/Uk 

i^apkCTBii L|,apkCTBOBaBkiii{ H Ha HCBccHor [^apkCTBo npHkccAH Cf, 

MiHt JKf BHAeijjy 3f/MA8 pO^^HTtAa H npapOAHTtAk MOH)(^k 
IVCTaBAkUjSlO a HE HA\i>l|Ji$ CBOCrO naCTHpa, IVTk HHyk^KE nAC<UEHC 

H ask HSkBpaHk BHyk no/vtoqjHio Bo^Kkcio h npivMHCTc cro MATcpc, 

B^kHMaHk BHJCI^ BOrOA^ipOBaHH-k-AA-H B'kHU,CMk HA KpaACBkCTBO, 
•kKO BHTH MH BA XpHCTa BOra BAarOBHpkHO/WS H BOPOMk H3k- 

BpaHO/wS rocnoAHHS GTHnany Kpaaio cpkBACMk, BocH'k h npn- 

/MOpkCKHMk CTpaHa/Mk, H HO TOMk JKC nOHCYI^ Ck BOrO/V\k KpaAC- 
BATH, H npaBHJCk Hp^kcTOAk KpaACBkCTBA, A^kiM A\HAOCTH, HHHC 

sanncaHH^k rpa^oBOMk h A^^kcTO/Wk, bcako/mS >kc no AOCTO^knHio 
cro, Ba ck^h jkc r^k^h b.hj\,h\k cp^i^MaHoio AioBABk h BHpkHo no- 

paBOTaHkC pOAHTCAI€(A\k) H npapOAHTCAIcOMk) KpaACBkCTBA MH H 

caMO/wy KpaACBkCTBS A\H HOMTCH^kjCk BAACTCAk cAABHora ppa^^a 

^yBpOKHHKa, KaKO C ^^^1» nOHTCHH H KpaCHH IVBHMaH HpHHO- 
c(h)TH KpaACKkCTK^ /MH HOMTCHie H iMHOrOl^^kHkHHC J^^Afi^kHy 
IO>KC /V\H H Ca^a npHHHUJC Ck KCAHKOK) Ai$BOBHIO HHJCk HCAHl^CM^kp- 
HOIO, H T8h H3HA0UJC Up-k^ CAABHO KpaACBkCTBO MH BCCHOMTCHH 
BAaCTCAC H nOKAHCapkC CAABHOra rpa^a ^yBpOBHHKa , KOH KHJftJ 

;»^ocAaHH KpaACBkCTBy /v\H ivAi^ BAacTCAk H WA oHklsHHc rpa^a 

/l^SBpORHHKa, Ha HAVC AAHOrO HApOMHTk H AVHOPO HOMTCHH BAA- 
CTCAHHk A^I^P^^KkMkKH KHC3k IlaCKOC PaCTUi^k , CAaBHH KHTC3k 

np^kcKHTAora rocnoAHHa Kpaaa }KHrk/V\i>HkTC , h NuKOAa 11^- 

L^Ht^k, Ck MHOrO CAaTl^-k/MH H /MHOrO 8/V\HACHH/MH pHvMk/V^H, HpOlU- 
Ha/VVH H /MOAkBa/UH i^CHO/UCHSUJC KpaACBkCTBS /V\H VVTk pCMCHH)Ck 

BAacTCAk rpa^a /l^iJBpoBHHKa, a roBopc 3a KoHaBAU h 3a rpa^^k 
GoKOAk, H ii rocno^HHk KpaAk GTHuaHk 4,ac/v\o h A^P<>Bac/V\o h 
3anHcac/V\o /wocra h /V\ora npkBora JKiJny KonaBAH h rpa^k Go- 

KOAk 3a nAC/V\CHHTO BHK» KHKO/V\a ;V,yBpOKHHK« 3a HHYI^ BpaTl^- 
TBO H 3a np^k-kTCCTBO rOCnOCTB» HaUlC/MS, H KaKO IVHH CBOH/MH 
AOKpH/MH npH^kTCAk/MH Ck BCAk/MO^a/MH KpaACBkCTBa /MH ROMTC- 
HO/Mk /l,BOpkl|IHHO/Mk HaHAOUJC WTk BOCBO^f GaH^^Aa H IVAI* 

BocBo^e HcTpa IlaKAOK^H^Iia , kh Ha hoahi^c aPI^Jk^^X^ '^^" JKiJnS 

KOHAKkACKS H r(iAJi,k GoKOAk, TfpC H/Mk HO HHyk AOBpOH A^BkBH 
H /MHAOCTH A^UIC H noniJCTHUJC JKiJnS KOHaBkAkCKii H rfiAJS^h. Go- 293 

KOAk BC)(BOA<) OaHaAa^ib cboh noAb ji^^k^A Houara» a boeboa<> 
rifTdpk APi^^y noACtKHnS H rpdA«» GoKCAk, KH ( 8 KoHaBAaY>»9 

H C ASA'»'^^ H Ck Bck/UH npaBH/UH KOrapH H ME^kAtH KOHABaA- 
CKOra, KOI ( HHTAA KHAO 8 HOAPI^^KaHkf A^(^P^B^>>^I^^ 1 ^ WTk 
BMHKOCTH KpaaCBkCTBa <UH ^AtHACHO HpOCHIlJf , J!i,KC>(iHlU( H /WO- 
AHUJf, A^ f^H H^V^k KpaAfBCTBO MH HO HaiUEAtk CAaBHOAtk H A^~ 
RpO/Uk iVRHHaiO MHAOCTHBO RHAO , IVHSH BHUIE pCH£H8 H^^HS 

KonaBAkCKS H rpaAi» GoKOAk w hoh noTBpkAHYi* kako h hho, 
ijio H/uaio wTk KpaAfBkCTBa RocaHkCKora, h 3a toh mh no mh- 

AOCTH ROH^HIVH KpaAk GTHnaHk Sa HH)Ck R^kpkHO nOCAi$>K£Hk( 
H CAATKO H A<>fTOM"0 ^^X^ AtOAfHHC 3ropa pfMfHO , HA\aKklUf 

cBHTk ck np^kcBHTAOAtk rocuoiv/Mk KpaAHi^O/Uk Ks^kBO/Uk Kpa- 

ACBkCTBa MH H Ck 3RpaHH/UH BAaCTCAH H BEAkA^OJKaMH KpaACBk- 
CTBa MH , C/UOTpHBk, BHAHBk H A^^^P*^ IVRkHailiaAI^ ^ A^>^^ 

pfHCHa >K8na KonaBkAkCKa h rpaAi» GoKOAk , h a*» nauiH npkBH 

«C8 HHA^k 3a TOH A<>EpO/Mk WKHTHH KHAH , H Wl|lf BHAHBk J^All]( 
»Mk ( H j\A0C>RAU}(, EC( TOH HHCTO H IVTBOpCHO BHAHBk H pa3S- 
/UHBk H n03HaBk, npH3BaBk »M( Wli,A H CHHa H CBfTora A^X^' 
Ck BfAHl^H/Uk A^I^PH/Uk RAarOCAOBO/V>k A C B^kl^O/Uk BHUIC ptMfHHJCk 
KpaAkBkCTBO MH A^^A* ? KAarOCOBH H HOTKpkAH 8 BHKH BivKO/Ua 
rpaA^ /i,8RpOBHHK8 , KHf38, BAaCTfAf/Uk H BCkOH WHkl^HHH 
rpaAA ^SKpOBHHKa H HHJCk HaTpa>KK8, A^ KC>i\H CK^kTk CTOH, BC8 
BHUJf pCHCHS H^Sni^ KOHaBkAkCKS H rpaAI^ GoKOAk Ck Bck/UH CfAH 

H sacfAL^H, c AioAhAtH, CBOROA<i<MH, c nauia/UH H 3 A^(^P<1B<1<V\H H 
ck RckA^H npaBHHa/UH h KOTap^k A^^^TCtHvHkf/Uk ^K^nf h r(iAj\,A 

pfHfHOra Ba BHKH B^vKa, ,\A CH pfHfHH BAaCTfAf H ivnkt^HHa 

rpaAA ^SRpoBHHKa H/uaio h APi^^^ " S^khkaio BHUif pfHfuS >K8ni$ 
KOHaBaAkCKS H rpaAi^ GoKOAk Bk BivKH B^kKa KaKO npaBa h UAf- 
.UfHHTa rocnoAJ whh h ji^^knA h SnSHkf h npaSnSHkf hhjci» A^ 
B^kKa. H Ha cHf BHUJf HHcaHO a3k rocnoAHHk Kpaak GTHinaHk h 
ck npHBHCoKO/Uk rocHoiV/Uk KpaAkBkCTBa /UH /uaTfpkio, ck ro- 

CnOlVMk KpaAHI^OU>/Uk KSHCBO/Uk H Ck SaRpan^k/UH B/\aCT(AH H 
RfAkAtO>Ka/UH KpaAkKCTBa -UH ck/UH H ck/UH pOTHC/UO Cf HA 
CBfTO/Uk EBaHPfAklO YPHCTOBS H HA HkCTHO/Uk KpkCTH rOCUOAHH 
H Bk BCf CBfTf KOrS WAf^ B'kKa yrOAHBkUJf , A*» BHUJf HHCaHHO, 
AaHHO H Ha/UH HOTBpkrfHO na/UH H HaiUH/UH nOCAivAHH/UH Hf 
KHTH nOTBOpfHS HH HOKOA-kRH/US Rk B^kKH liaHf 8 KCf/Uk KpHin- 
K8 H CTaHOBHTS: TKO AH API»3Hf H HOTKOpH CAOBO H /UHAOCTk 294 

KpdAKCTKa <WH, J{,A C8 KC« KAITR^k »A Hh naAI, H KpaACKCTK^ MH 

ji,A ( HCK^kpdHh. A^kTO JKt rocnoANe .m. h .^. h.aT. A^kTO ^pH- 

CTOKO, iWkctHA A,(K(EpA . J, . J\,h,»h. HHCA NoKdKk rOHMHHHlil» 
AOrOnCTk KpAAEKkCTKA MH HA HaUI(<Uh CTOAkHOMh M^kcTH 8 
GyTHCI^iw. KHf3k BaTHtik AVHpkKOKl^k, KHfSk TKpkTKO GtH- 
nanOKl^k, KHtSk GTHnaHk GOcTOHl^k, KHfSk IlfTapk KAElUHt^k, 
KHfSk BiJKk PordTHlSk, KH(3k Bi^Kai^k B^KOTHl^k , KH(3k EaATKO 
yV^OKpHlSfKHtik, KHe3k TKpkTKO HpkHkHHiik , KHf3k Pa^OCaKk 

EAa^H/UHpnl^k , KHf3k lOpan ^parHl^eKHfck, KMi3k Tkptko Bo- 

pOKHHHl^k, KHf3k GTHHaHk MnWTHHHl^k. TH KCH KAaCTfAH 
KHIUf HHCaHH pOTHUIf Cf 3 roCROAHHO/VVk KpaAC/Uk HA CKtTO/Mk 

fKanrfAkio h 3 rocnoiV/Uk KpaAHi|,o<Uk KS^kKOMk. 

A tergo : Coiiferinazion de re Stiepan, fatta per tuto 
Chaual e per la forte^a Sochol. MCCCCXVllII, mese de 
decembrio. 

Sigillum pendens : inscriptio serbica. Origin. membran. 
in c. r. archivio Vieunae. CuoBieu. 97. 

CCLXX. 1420. 8. februarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii promit- 
tunt se Bosnae regi Stephano (Ostojic) omni anno daturos 
esse qiiingenta hyperpyra pro confirmata ipsis donatione 
dimidii zupae Konavlje. 

Ba HantTaKk ivTi^a , Kk HcnA^HfHHS cnna h Kk cKpkiufHie 

KCfnpivCKfTarO ASY^, H,Apii HCecCHH KO>Kf Kk 4,ai€KkCKH- 

AfHK- KCaKO/Ui^ /UaaOMS H KfAHKO/U^ KHf3k, KAACTfAf H 

Kca uiiiKHHa KoroAiOKH/uaro rpa;),'* A^'^^^'*^""'^^^ ^'^ cf/Uk Hamf/Uk 

AHCTS a n04.k 3aK0HW/Uk HaiHW/Uk KfAHKU>/Uk a KHCSKW/Uk Rf- 

MaTio, fpk 4,ocAacMO nauiiJ noHTfHS npiiCKkTAO/UiJ h Kk3- 

/UOJKHO/uy rocnoAHHi» GTHnany, /UHAoctk» k(o>ki€io) Kpaaio ko- 
caHCKO/Ui>, 8 IiocHf IlaHKom PacTHKia, noMTfHora KHTf3a np^k- 
CKfTAora Kpaaia /KHf/uiJHvVf , h Nhkoa8 nSu,HKra, /UOAf h mhopo 

i^/UHAfHO npOCf CAAKiJ KpAAf KkCTKA /U8 , ,A,a KH HfPOKa CAaTKa 
/UHAOCTk KHAA , Tfpk HAMh paMHAk HOTKpkAHTH >Ki5n8 KOHAKa- 
0CK8 H rpaAI* GoKOAk, KH le i5 HOH. H KH /UHAOCTk KfAIIKA Hf- 

AHi^f/UHpkHa npHvCBfTAora rocnoAHHa Kpaa» GTHnana, h ycAH- 
uia KpaAfKkCTRo /u8 HaiuS hoa^^khS h np^kAHMHi? npomH^, H/uao 

CKfTk H HIIAk 3r0K0pk CA HpiiKHCOKIVMk rOCHOriVMk KpaAHl^WMk 295 

K^aRWMhy KfiAMRhCTKA tWH A\ATl0hK>, H CA K(AMC>}KAMH K0AAlRh- 
CTKA /WS, Tfpk no HCrOBOH CAaTKOH 4,CBpCH MHAOCTH HC» CBOI€A\b 
AHCTS HAtWh nOTBpk^H H yCTdHOBHTH B«3k HOpCMCHlia BHLUf piMe- 

h8 noAk H^i^nc KOHABaocKc H rpa/i^k GoKO/^k, kh le i$ hoh, ca cbe- 

MH CtAH H SaCCOL^H , C BO^aMH , C naUJaA\H H 3 Ji,0hKMH, CA 

3EMAlV<Uk H Ca KOTapH H 4,0CT0«HI€/V\k H MCraMH BHlUe pC- 

HCHf TKSRC KOHaBaOCKC H Ppa^k GoKOAk Bk HOH Bk BHCKH BHKOAtA 
Ha<Uk H HaUIC/Uk nOCAC^HH/Uk , A^PH CBkTk CTOH. H 3a TO MH 
KHC3k, BAACTCAC H BCA IVnKHHa Ppa^a ^^BpOBHHKa, BH^CBLUC H 

pa38/\tcBiuc KcaHKS /MHAOCTk H KpacoTiJ rocno^\HHa KpaA» Gth- 
naua h rocnorc KpaAHi^c, MaTcpc KpaacBkCTBa /m8, h cbc Bochc, 

Cpk Ha/Uk nOTBpk;\HLUC H SCTaHOBHTHLUC , KaKO CC 3ropa HHLUC, 
Ha CAAB^ H i$3kBHLUCHra KpaACBkCTBA /U8 HO HaLUCJCk BHUIC pCHC- 

HHYk nocAc^k WKCTOBacAto H 3aBC3ac/Uo rpa^k ^SepOBHHKk H 
Hcro BAacTCAc ^aBaTH KpaacBkCTBS BOcaucKO/Ui^ BcaKO ro/k,HijJc 
Ha CBCTora E/SacHid ^ank .c. i^aTk ncpkucpk ^HHapu ;v,i>BpoBaM- 

L^CYk , rOCnO/l^i>IOKC /UH U S>KHBaiOKC /VAHpkHO pCHCH8 /K8ni> Koua- 
BaOCK^ H y HOH rpa^k GoKOAk. H 8 KOI€ rO^C KH Bp^kMC tSh pi- 

MCH^ }Kiin^ KOuaBaocKi? h GoKOAk ua/Uk paTk epauHAa KpaacBk- 
CTBa BOcaucKora h ucroBc^f^k BCAktUOHCk, j\,a /UupkHO h caokoaho 

HC By^C/UO /UOKH i>>KHBaTH H rOCHOAOKaTH pCHCHi^ TKHfi^ KOUa- 

baockS h rpaAi^ GoKOAk, ji,A 3a toh Bp^kaAc hc u/ua/uo nAaTUTH 
HH ^HHapa. a Ka^t^a bh paTk np^kcTaraaa , h /UH rocnoA<*BaAH 
/uupkHO , jy,A iVH^k^aH KpaAccT(B)i$ H/uaA\o uAaKaTH , KaKO 16 pc- 

HCHO. H Wl\l( CC iVBCTOBa HaMk pCHCHH rOCIIOAHHk KpaAk GtH- 
naUk, aKO BH KOH CUOHHKk YOTU^Ak) paTk HHHHTH ^SBpkBHHK^ 
BC3k KpaACBCT(B)a pCHCH», KOH KpaAm HC CA^UJa , Ji,A KfiAAh BO- 

caucKH H/ua no/uaraTu y\8KpoBHHKk cSnpoTUBk HC/ui$ , ua Hcra 
noA\ara(T)H /^SbpobhhkS. h ua cbc bhluc nHcauo m» KHC3k, baa- 
CTCAC H Bca wnKHHa ^^KpkBaHKa 3a H3aBpaHC/Uk naujC/Uk BHKC/Uk 

HA H/UC KaH/UC BoA^^HHKk, /UapUHk PaCTHKk, nAi$BH3k FoHC- 
THKk, MapHHk Hp-kBHKk, ra(i>)H;C fli^UHKk, QpkCC >Ka/UaHOBHKk, 

Map-kuk rpaAHKk, /Kopc [lao/UOTHKk, Aa/unpc GopkroHCBUKk, 

HhAPC BSOHHHHKk, TOAVKO KSHHKk , Map-kuk ryH^yAHKk pO- 
THC/UO CC Ha HaCHlV/Uk H JKHBOTBOpCHJC/UkKp-kjKH rOCHO^HH H Bk 

.^. cBanrcAHCTa h .bI. Bpk^ctBHCYk anocTOAk h Bk .o. ko;k- 

l€)(k anOCTOAk H Bk .ThI. CBCTCjfk WTai^k BOHfHYI^; CC^Tk Ha 
NhKHIO, H Kk CBC CBCTC WJS,h RH(KA KOriJ ^rOAHBLUH, RIKO CBC BH- 396 

mc ptHCHO HAM» H WBCTOBdHO H HdlUCMH HCtCAf^^HHMH YOKC EH- 
TH CajCP^lHfHO TKphAO H KplinKO ^O AMH H 4,0 BkKa : TKO AH KH 
nOTKOpHO, J\,A C8 CB( KAfTBH HA Hf/Mk naAE. d CfH C( HHCd Kk 
H3dGpdH0(H) nOAdHf H BiKHHI^C GOrOAIOKH/MdrO PpdAA HdlUerO 
^ScpOBHHKd Bk aHcTO pOJKkCTBd yp^kcTOBd Hd . m8k . A^fcTk, 

/U^fecti^d ^^p^kBdpd .H. j\.AHk. d Snncd PScko Aoroi|ifTk. 

Cod. ragus. fol. 76. MCCCCXX. a di 8. freuari, pri- 
uilegio fato a re Stipan, filii regis Ostoie, per tributo Canali 
perperi V 

CCLXXl. 1420. 20. inaji. Ragusii. 

Coines, Nobiles et totuin Coininune Ragusii Sandalj, 
knez Vukac, knez Vuk et Stephanum, filiuin knez Vukac, 
recipiunt inter nobiles et senatores, donant eis doinum in 
urbe et terram , et promittunt se soluturos esse eis quovis 
anno quingenta hyperpyra. 

CHAO np^kcBfTdrO A^X**' KOHtt CAdBf A^H T(£( pkl^H 

;K« Bk WTUH JKf pfK8 H CHHiv H CBfTCMH Htpd3A<- 

AH/Ud, CAdBdTCRf, »}K( BpklUH/UO , H TOKOIO 83API^^HMO 

H npd(BHA^O OMdCT)Kkra HdlUfrO, G0r8AI0BHrMH H HHMk HdAlk Ji,(A~ 
pOBdHH rpdAI») /^SKpOBHHKk, W CBCMk npiiCKfTS TpOHi;8 

CAdB d3k /UH KH(3k, BAdCTfAC H BCd UmKHHd A^I€<MO BH- 

A(<TH) KCdKOM^ MAOBfKS /KHB0M8 Hd 3C/MAH , npHvAI* KOPd (roAO 
IVBk HdUJk AHCTk np'kA( 9 H TKO rOAf WBk HdUJk...., A*» "PH- 
AAHCA10 H ShHHHC<V\0 BCH BHKt (BAdCT)fAf A^^KP^^B'**'^" H CBd 
UFHKHHd PpdAA ;\8KpkBHHKd (f AH^^^A^^^HO H A^^^P^^^^^^HO np-fc- 

m/UUJf H 3dKAfC/VV0 Cf rOCHOAHHy KOHAf GdHA^JAIO H KHf3S 

BSOKl^S H KHf38 BSOKS H OTHndHS, KHf3d BSOKl^d CHHS, H HHYk 
WCTdAfA^k H HH^Ck nAf/UfHS, KdKO GAH^KHd KpkBk nOA<)l€, HpdBO H 
nOMTfHO HATpd/KI€ HH\*k CpkTl^d HO <MSUJKW/Mk KOAfHS, KkKH 
BkKO/Md 3d TO , KdKO np'ktaC/WO WJSh pfMf HOPd rOCHOAHHd BOH,i,f 
GA»Ji,AAa, 3dpdTHC/MU' H S3fC/M0 S pSKf CB0I6 AP^''*^ nOAk JKSOf 
KoHdBAH, KOra 16 RHAd MpkBO KHf3d ridKAd , d HOCAf CHHd /MS 
BOH,A,f OfTpd, ipo CS H 4,dHk rOCnOAOBAAH H ,/l,pkH«dAH 8 T0H3H 
>KSnf Cd CBf/V\H CfAH H 3dCf0i;H , C AIOAAVH , C RdUJd/MH , C BOAA- 
/MH , 3 API^K/MH, A^KP'»(KA)iMH, Cf HOKOCH H Cd CKf(MH /MfPd/MH H C 

KOTdpn H c np^kcToranie/Mk pfMfHf noAk JKSrif Kohabah h c Ogo- 

AW/Mk H C I^dnTdTW/Mk H CA CBf/Mk pfMfHH KHf3k ridBaAk H A<*Hk fi,0k>KAM%y H no T0<US CHHk UfTApk^ H rOCHCAOBaAH, H C OHf/Ub, 
IjlO l€ HH)Ck f\(^(H(^k KHAO, AIO^H H 3t/MAI€ , 8 yV^OHOH Fopi H 

Bhimahhh, h rpd4,k GoKOAk 8 KonaBAayk, Kora rpa4,a KHaa le 
noaoBHi^a KHtsa riaBAa, no TWMk cnna m^ KOHAf OfTpa, a no- 
AOB(H)i;a pcMfHOra rocnoAHHa boh^.^ GaHAaara. a cBf toh no 

HHJCk KpaCHOH AIOKKE H SA TOH 4,aHI6 H HOCSrCHie HaAlk BHUif 

pcMfHfA^k H HaujcAAS (r)paA8 KHUif pfMfHf HOAk JKSnt AP^'''? n^ 

KouaKAH H rpa^a GoKOAA <MH pCMtHH KHCSk, KAaCTfAI H Bca 

ivHKHHa rpa^a /^SKpOKHHKa npHv^uaMO HjCk h np^k/UHCMo sa 

nOMTtHH H CTaHOBHTHH KAaCTfAf H BEKHHKf PpaAa HaUJirO KO- 
AHKO (^AHh HaCk KAaCTfO. H fi,A H/UaMO CTOtaTH 3A BCaKO HC- 

AOKHO j\,(Ac> ""V* '^**'^^ ^^* Koiera ro^f JKHKora MAOBfKa 

BOAio HH 3a Ko cKkTa pfMf HH)CK rocno4,HHa BOHAc Gau- 

4,aA» H GTHnana KHf3a BSoKua h HH(Yk) **^X^ 

cpkTi^a H iiAfMfHa HHjCk Ho AtSujKiuMk np^ku^aHio, KaKO 

KOH rOAC HaUJ Kk RHfKH R-iCKa , fpk H IVHH HAtWh, nCJi,. . . 

H /MHAOCTH HO CKOHYK AHCTHJfk TAKOJKf WKHT8.... Wipi 

pfMfHH/Vlk rOCnOAHH^ KOHAf GaH4,aAI0 H KHf38 BSKI^^ H KHf38 

B8ok8 h GTfnauS KHf3a B8oKU,a h H(H)Ck U'CTaH)K8, KaKO KpkBk 

nOA<l>€ , CBf/U8 HAf/UfHS HH)Ch no A^^IUKWMk K0AfH8 BHfKH BHf- 
KOA^a, K0A^8 3a KHMk ipo npHiCTOH, (t)0/M8 KOH AP^rora Ji,ACA\0 

H 8MHHHCM0 ivb8h noMTfH8 Bk H up^kra^aMk H 84,fAfHi€ rpa- 

^a uaujfro ;\8KpkBHHKa (noA)aM8 c <ufCTiV/Uk 8 ^8KpkBHHKk, ko- 
UTO 16 npkKo KHAa KAacTfAk HaujfjCk EiA8Ka GoBHKa a no TW/Uk 
KaA8rfpH^k cRfTf Map..wAi» anrfAH 8 ;\8kpobhhk8, a np^fe- 
APi»>KH cf THyk KaA^rfpH^k /ManacTkpa. h wi|i a<'C'WO pfMfHf/V\k h 
4,p8r8 Kai|iHH8 Rk >K8nf HauioH , KOia Cf K8nH 3a . r . THc8Kf 

nfpkUfpH. H t8h RHUlf pfMfH8 nO/UM^ WKfT8l€/U0 CH HaUJHAVH 

nHfHf3H KpacHo H /UHorocAaR(H)o H noMTfHO HaMHHHTH H Haupka- 

KHTH H 8pfCHTH, KaKO JS,A l€ Ha RH4,fHI€ , Ji,A l€ rOCHOTI^Ka UO- 
AaMa, KOI€ nOAaMf H KaipHHf J!i,A H/Uk c8 TBpk4,( API^^^^^TH H RAa- 
AaTH KkKH BHKO/Ua Hfnp^fecTaHO Kf3k WTHfTH H Ha A^AHf Up^fe- 

KfCfHi;a khk8 RHKOMa HH 3a fAH8 paTk HH (mhk)) boaio hh np^feA^^Kie 
HH 3a HfAH8 c(T)Kapk cfrau CKHTa , Kora kh /woraa khth. h wijJk 
K to/V\8h pfMfH0/M8 rocnoAHH8 ROHAf GaHAAAio H KHf38 B8ki;8 
H KHf38 B8ok8 h GTHnaH8, cHua KHf3a B8oKi;a , h hhyi» na- 

TpauiK8, KaKO l€ 3ropa pfMfHO, no A\8UJKW/V\k K0AfH8 , KAKO 

KpkKk noAai€, ji,A H/V\a/V\o A'*^'*^" •«• U^Tk nfpknfpu AHuapH 298 

AyBP0KaHHf)(l» HA CEdKO PCtAHUJ* BKKS BhKO/Vld, rocHOAi^ie H 8h«h- 
Baie /MHpbHC KHlUf p«MfHi5 AP*^''^ "OAk TK^nt KOHaBdOCKC H QkOA<* 

H l^anTara h rpaAi* Cokoaii H KoHaKAajcK. h cKt BHme nncaHO 
w,\,h Kpaaia BOcaHCKora h wji,h pScara BocancKora h w^k KpaaieBK 

iJrapKCHfY'» " wa"* TSpaKK (o)hh sanHcc HMaio, h wj\,h nnx^ 

h nhyi^ nA(/v\EHa. h H ko TpKneaa, Ha to sa toahkoh Bp^fc- 

/Mf na f . n,ATh ncpKncpH : KoaHKpaTK ah kh ji^A » m» 

HA\a(a\(:>) Ji,AKAT», KAKO C( BHUJf (HHlUf, rOCnOAHH)^ BOHA« GaH- 
^aaiO H KH{3i> Bi^Kl^i^ H KHtsS HAf/UtH^ HH)CK, KAKO 16 BHIUC 

HHcano, BKKH BHKO/ua KaKo KpKBK no,/v,ai€ , Hcnp^kcTaHO, 

A0KAI6 HHYi^... wcTanaKK Ha H rpa^a Hamiro y!\SKpoBHHKa, 

8 K0I6/UK tC/UO HtHBOBaAH . . .A/UO H^HBOBaTH , H C(/UfHK H 

wcTaHKKK HaujEYK ji,A JKHKK rocHOAHHK BOHA^ GaHAaAia 

AAH WJ\,h HfrOBA nOHTfHO HpaBO HaTpa>KI€ H IVCTaHKa, JS,A 

leCTK H</U8 H HfrOBS WCTaHKS, H nO HI6/UK, KaKO Cf HHiue, KHfsy 
Ei»KU8 H KHC3S HS0K8 H GTHHaHS , CHH8 KH(3a Bi^Kl^a , H HH)CK 

wcTauK^ no /u8ujkw/UK koaeh^, no to/v\k nA(/U(Hi$, kako kpkbk 
noA4»€, n»x^ wcTaHK8..H noHTeHO h npaBO uaTpajKie HHyK cpKT- 

l^a, /USlUKO KOACHO, KAKO C( BHUJE HHUJE, /USUJKO KOAEHO. H WBC- 
TOBaC/UO /UH KHC3K, BAaCTfA« H BCA WHKHHa rpa^a ;\SKpOBHHKa 

np^fe/UHTH, Ka^a nyK ua/UK ji,AA, H KO/ui>HK nauiK aPi^^^th prie- 
Hora rocnoAHHa boha* GaHAaaw 3a ufroBa HtHBOTa .a. th- 
c8kk ncpKHtpa AHHapH A^^POKaMi^EYK, a js,a /uS H/ua/UO js^akath 

Ua rO,\Hl|IC .E. no KCHTCHapK, AOKAC API^^H BHUJE 0tH(Hi .A. 

THcSKm nfpKHfpH AHuapH i$ Hauif/UK ko/uShS , KAji,A roAf kSa^ 8 

K0/U8hS UaUJf/UK TH nHfHf3H Ha Ti»H nAAKIO, KOH BH CTOIdAH 

BOAtdHK 83H/uaTH, wufTK cTaAiaTH rocno4,HHK BOH^a GaHA<*aK, 

KOAHKO KpaTK /Ui^ rCiJS,( , 3A CBOICra JKHBOTa, a Ji,A H/Ua HAAXh 

.A,ATH 3HaTH HA .B. /UHCfi^a np^kf Tora , Ka^a uyK Ri}j\,( yoTfTK 

y^fTH. 3r0AHA0 KH Cf pfMfHO/U^ rOCHOAHHS BOHAf GaHAaAK» 
KO/UK rO^f 3rOAW/UK no CfKf WCTaKUTK TfH .A. THCSKK JS,»HA- 
PH A^>^POKaHL^fY>^^ KOH Cf HOCTaKf S KO/Ui$HK HaUJK, Ji,A Cf H/UaiO 

AaTH HfroKS wcTauKiJ h KpaTie HfroBf , ko/u8 ah kh whk wno- 

pSMHW H CK0I6.uk AHCTO/UK SnHCAAK , HAH CKf HAH KOH ^"0 
THYb ^'^"'^P"? H A'^ "^ "'^<* HI6A<1HK HfBfpKHHKK rOCHOAHHa 

BOHAf GaHAaAia h HtroBf KpaTie h HfroBa wcTauKa S^auid 8 

/V,i$KpOBHHKK, KOH BH CHAfAK Ha ^^^1^ 3f/UAH, TAK/UO aKO BH 
rAABW/UK H C HfAMAIO H C H/UaHI€/UK Up^kBHraAK S ^^SBpOBHHKK 299 

rpAJ^A ^^KpOBHHKa HI6AH0rd HrtOKtKa rOCHOAHHa 

BCHAC KaKO l€ pCHf HO 3ropa, npH H Hd CB« BHllJf 

HHCaHO MH KHf3h H SaKAKMO H CA KAaCTIAH HSaKpa- 

HHMH C AaMnpkl€<UK OophrOMEBHKE/Uh MHYAHAW<Wh 

PaCTHKf/WK , Map-kHWMh Pa (flH)AptT rOStTHKt/Wk, 

MaTKWMk BtHEUJHKtMk, npkraoBHKtMk, Map-fcnwMk 

L^p-kBHKt/Uk, Kahmc EoA<}MHKk "iK^ TSAPWMk Bao- 

>KcaHKf<uk, MaTKWMk FpaAHKfMk , FaSjKf HSi^H Ma- 

p rpaAHKfMk, flHApe BSHAHKk, /Kope llaOMOTHKk, Mk 

llpiiBHKk, flHApt B^aYOKHKk , KaHMt PacTHKk, AIV Hh- 

ApSUI A\HYW/Mk GopkPOMf BHKf A\k , MapHHWMk ^1$^^^- 

AHKfMk, OnMKWMk OopkrOM«KHKk , BhTKO FOMfTHKk, 

HayKHSk l^pfKHKk, 'iKHX^ PoMtTHKk Kk rOCHOAA KOPa KkCfAP"^- 

H^HTcara h Kk np-kMHCT» KoropOAHuy h Kk cha8 Macnaro h ;kh- 
KOTKopiHjaro KpkCTa rocnoAHa h Kk .a« «KaHffAHCTa h . ki . 

anOCTOAk CKfT<Yk KpkyOKHIYk H Kk (.0.) H3aKpaH«Yfc^ KOJKieYk 

H Kk cKf Kor8 SroAHKUjf WA»» KkKa j\,o wko nauit nHcaHie. 

H WKCTOKaHie ptMCHH H SmHHCHH rOCROAHHS BOHAC OaHAAAK» H 

KHf3i> BSoKU» H KHf38 BSokS h OTHRaH»*, chh8 KH(3a B8Ki;a, H 

HHyk WCTaHKi^ H HArUCHS, KAKO KpkKk nOAAI€ , no M^UJKWMk 

koachS, kako 3ropa hhuji, khikh khkoma hi HAta na MaHi 

npHTH, HH Cf K( nOTROpHTH 3a HieAH^ CTKapk Ha 3IMAH HH 3a 

Koiera maokeka hh 3a cTpayk hh 3a cAaro, hh c« w toh Kora 

napkHA 8MHHHTH. «A'* '^H KHCMO MH KHE3k , KAaCTIAf H KCA WH- 

KHHa rpaAa ^SKpoKHUKa wkoh 3ropa p(M«HO, nncaHO h wkjto- 

KanO nOTKOpHAH pfMCHEAtk AAH HA MAH( np^kniCAH KOHWMk YH- 
TpOCTK» HAH AAKOMOCTIO 3a MHW ROAIO AAH 3a CTpajfk aAH 34 
)fTfHI€ HfAHCtra MAOKfKA Ha 3fMAH, Ta^a AA CMO MH KHE3k, KAa- 
CTfAf H KCa WHKHHa PpaAa y\8KpkKHHKa npOKAJTH WTi;fA*k JKH- 
KfMk H CHHWMk H CRfTEMk A^V^'^"* " (KC)fMH CKfTHMH HMfHO- 

KAHfMH, H A^' C'WO np-kMf^cyrHH K)ah, koh npkAa cHHa ko/K», h 
AA CMO cf WAPCKAH Kora H anrfAa na A<*Hk cSahh h BtpH, kow 

Kfp8l€M0, H ,\A CMO nOpfM(f)HH 8 PAacS H HOMTfHIO, 8 npaKAAYk, 
8 3aK0HfYk HaiUfYk KSA^KfYk A^ Kp-kMfUk CHyk A\friO CKaKHMH 

AOCK^p-kMH H nOMTfHHMH HMH PpaAkMH H WHKHHaMH. H 

CfH CKf CKpkUIHCAtO, pOTHCMO Cf np-klCAI» FpyKaMfMk AHI<lKWMk 
H T^APOfMk BaOH;8AHKCMk TAKOJKAC HOKAHCapCMk pCMfHHYk. A 

Snuca cf bk H3aKpaH0H noaaMf h RfKHHi^c eoroAiOKHMaro rpaA4 300 

^^BpOBHHKd HdlUerO Bb AITC» pOJKaCTBa Hd . h8k . A-fcTk , Hd 

. K. /wara. a 8nHca PScko Aoro^ifTi». 

Cod. ragus. fol. 81. b inaii, priiiilegio fato per 

la sigiioria a vo pala^o, per la posesion, per dar li 

perperi v per tributo Canali, per a^etar li al profito. 

CCLXXII. 1420. 30. niaji. Sokol. 

Sandalj Hranic, vojevoda bosnensis, et fratres Ra- 
giisinis cedunt zupain Konavlje et arcem Sokol. 

*|- Bk »m( ivThi^a H cHHa h a^X^ CRtTA AM»Hh. M» rocnc- 

^HHh B0I€B0A<1 GdHAAAk XpaHHl^h, /UHAOCTHIO KO^KHlVMh B£AHKH 
B0I€B04,<) BOCkHkCKH, B^A^^H Bh BMHKOH CAaBH H rOCHOI^TBH MO- 

H^h npHipoAHTfak nAfMfHHTO Hauif h no tomi» sa Haiuy ca8>k- 
eH /uhaocth, rpaAOBi h HtSne h 3fMAc , Koie npH/UHC/Uo iVTk 
KpaAi€BkCTBa BOCkHkCKora Haaik a<iho h sanHcaHo 8 naujf HAf- 

MfHHTO Bk p8ca3H H Aflh}KAK» BOCkHkCKOH, H KpaAI€BkCTBOA(k H 
BCk/Uk pScarOMk ROCkHkCI^HiMk HAMk nOTBpk^fHO H 8CTaH0BH- 
lifHO, H TOAHKOAf WJi,h KpaAI€Bk SrpkCl^ivYk H BOCkHkCl^^kj^^k H 

i^apk T8pcn'kY'* noTBpkAi€BaHo no HHYk KpacH^kjCk AucTicYk h 
^anuckYk, h RS^f no mhaocth rotkhivh Bk hShh j{,(ihyKAEH h 

C /UOlVA\k RpaTHW/Uk C KHf3fMk BSKl^f/Uk H C KHf3fMk ESKOA\k, 

rocnoA8f h 8H;HBai€ h w-T-ora a^x*1^h h SA^kaioioliH CBOU/Uk 

CA8ra/Uk H HAf/UfHHTiv/Uk AIOAfMk , Ha AAOIO BOAIO A<*>€ H 3anH- 
C8l€ 8 RaL(JHHS H 8 HAf/UfHHTO, Bk ck^k Bckjfk BHA^ksk H pa3MH- 
CAHBk Bk CpkAAMH^kYk CKpOBHLp^kYk Cpkl^a /UOI€rO BfAHK8 AIORkBk 
H CpkMAHkCTBO KHf3a, BAaCTfiV H BCf IVnl^HHf rpAAA /i,8RpOKHHKa, 
KOIO Bk3A^ MHOrO /MHAOCpkAHO H Rf3 /Wkpf 8 BCaKOI€/Uk HOMTf- 

HHio npocTpivUjf H noKa^aiuf k naujHAik npkBHi/Uk h k HaujfAA8 
rocnoi;TB8 h nOKa38io h MHHf , kako h no nHcaHHMjC'^? ^^*^ ^A^ 

HHJCk npH/UHC/V\0, BHA^kTH l€CTk ; H Ca^a Bf1il€ nOHTfH8 AIORkBk 
H npHra3kHk, KOIO 8HHHHUJf H HOKa^aUlf 8 TAKOBO Bp^k/Uf HAIUf, 
H UaKH l€pk IVRHaYOAH/UO 3a A^'^'^ pfHfH8 >K8n8, l€CTk npkBo 
HHyk RaiJJHHO H RAf/UfHHTO RHAO , RCf/U8 T0/U8H Y*^Tf Y^pHH 
KHTH H nOMTfHHI€/Uk 8 BHvKf HH/Uk nAATHTH YOT"kC/UO , /UH KO- 
I€B0A<1 OaHAAAk H C /UOW/Uk RpaTHW/Uk C KHf30/Uk B^KI^f/Uk H 
C KHf30/Uk B8K0/Uk H GTivnAHO/Uk, CHHO/Uk KHf3a B^Kl^a , BCf> 
CpkAHO H l€AHHOBOAHO 3A HH^^k AIORkBk A<*C'V\0 H A<*P^EiaCA\0 Bk 
B^kKH B^kKO/Ua RfC-nopfMfHH» KHf38, BAACTfAf/Uk H BCOH IVnl^H- 301 

HH rpa^d ^ScpOBHHKd C MHAOCTHK) H C 8TBpkAI€HHI6/Uk rpd;\k 
OOKOW a KoHdBAdJCk, KOH 16 rpd;l,k BHIV 8 Ji,0h}KdHH\e HdAtd C 
ndB/\0/V\k Hd nOAH H nO ^K^HE KoHdBdH C OBO/k,0/Uk H I^dHTd- 
TO/Mk H C OH^kMk, IJJO l€ IldBdOBO BHAO S ^OHOH FopH, H EHTd- 
AHHH , Kd 16 no p£HfHe }K^nt CHAd IldBAOBd , H HO TOMk CHHd /US 
IIcTpd, Ck BCk/Mk, tjJO 16 PCMEHH IldBklV H Ji,Hh /i,(Hx>KAW , H HO 
TO/Mk /V\S CHHk IIcTkpk H rOCHOAOBdAH Bk T0H3H ^KSHH, KOTdpS 
KOHdBklVCKO/Uk , TOIV IjiO 16 HH^k BH/\0, d C MHAOCTHK» H Ji,A- 

poMk BO^HMk H BEAHKord i^dpd cSTdHd AiVeY<^<^c'^>^ ^^i"^ npH^c 8 

HdLUe p^KC , SdRHCdHO H i$TBpk;l,(HO H B0I6B0A0/Uk McdKO/Uk 
H3A/1H0 HdA\k pEHEH^fc/Uk JS^fihTViATii H iUBAd^dTH ^ TO Bp^kMC, 
Kd;|,d C( ricTpk IldBAOBHt^k H^HCB^kpH lJ^dpi> CSTdH^, H SrH rd 
HcdKk t^dpCBk B0I6B0A^ Ck l^dpCBOMk BOHCKO/Uk , d tWH^k BHLUC 
PCHCH0/V\S B0I6B0AH GdH^dAIO H <V\01VH BpdTH H3Ji,A rpd^^k OoKOlV 
^ KoHdBAdJCk H HO }K8nC KOHdBklVCKC , l|JO 16 BHAO IldBAOBO H HO 
TO/V\k /V\S CHHd IIcTpd, A\H pCHCHH B0I6B0A/1 OdH^^dAk H C 
MOlVMk CpdTHlV/Wk H/V\dl6 MHAOCTk H /UOtik l^dpd Ci^TdHd BHUIC 
PCHCHH rpd^k GOKOIV H HOiU KoHdBAH, l|JO 16 BHAO IldBAOBO H 
CHHd /V\i$ IIcTpd, TO IjJO 16 HHyk BHAO, A^C<V\0 H ^dpOBdCA\0 Ck 
BckMH CCAH H 3dCCWi;H H C AIO^/V\H H C HdUJd/UH H 3 ^PI^^^^H H 
Ck ;t,i$BpdBd<V\H, ckuOKOCH, Ck rpk/V\Kf6/V\k H C BOA/}/V\H H Ck BCk- 
/V\H <V\C4,raA\H H npdB^kiUH KOTdpU H Ck BCdKOH/V\H npdBHHd/V\H, 
A0CT0l<iHHI6(V\k pCMCHOrd rpAJi,A OoKOAd H HOW ^KSJHC KOHdBklVCKC, 
KdKO l6'3ropd pCHCHO, ;l,dCA\0 HA\k H BdipHHS H ^ HACMCHHTO 
rpd^A,^ y^i^BpOBHHKS H HCrd BAdCTCAC/V\k H BCOH IVHI^HHH Bk B^kKH 
K^kKO/Ud, Ji,d Cb BOAHH H CAOBOAHH H iVBAdCTHH BHLUC pCHCH^k/Uk 
rpd4,0<V\k OoKOAOAVk H C BHUJC HHCdHC nOlV H;i$nC KoHdBAH H HHJCk 
^'kl^d H SHSHkl6 H npdi$Hi$Hkl6 HHYk KdKO HpdBd H HAC/VVCHHTd 

rocnoA<t ^ B'kKH BiiKO/VVd. h /v\h pchchh rocnoAHHk boi6Boa^ 

OdH^dAk H C BHiUC pCHCHO/V\k BpdTHlVAVk H HdTpdH;Hi6/V\k Hd- 
LUH/V\k, L|JO 16 no /USLUKO/Uk KOA^kui^ VV^k HdUJCrd Cpkl^d , ipo BH 
nOHTCHO H npdBO HdTpdH;HI6 HdUJC H HdLUC HAC/VVC, L|JO 16 HO 
AV^LUKOAAk KOAiiHS , KdKO KpkBk nOA/tl€ , WCkT^I^/UO H 3dBC3^- 
I6/V\0 CC rpd,!,^ yV^^BpOBHHK^ H HCrd BAdCTCAC/Uk Hd BC8 HdLUS 
/UOtik BHUJC pCHCHH rpd/k,k GoKO H >K8n8 KOHdBkiVCKS RpdHHTH 

iv^k BCdKord HdCHAkra H 3A'kx''» '^•0A"5 ^^^'^ A^ CH rocnoAyw h 

^>KHBdlO AAHpHO. H iULjJC iVCkT^I^/UO pCHCHO/UiJ KHC3i$ H BAdCTC- 
AOA\k H iVnl^HHH 3d HHI6AH0rd HAOB^kKd BOAIO) KOH BH Hd C(Mk 302 

CB^kTH, HH 3A CTpa^b HH 3A KCI6 EAAPC» HH 3A l6AHk HHH 83pOKk, 
KOH BH Hd CB^kTH MOrbW EHTH , HH/Mk H BCe/M» ""V* "* i^A"'*'" 

HH HHjCk wthchSth naMf HiWh RpHrasHOBaTH cpkHano H npaBO, 

KaKO C( H WHH HaMk SaHHCaAH H WB^feTOBaAH , ^O J\,HH H Ji,0 
R^kKA. A WHH , KHE3k H BaaCTCAE H BCa WHt^HHa rpa^a /^SBpOB- 
HHKa, CBHA^kBUJt BEAHKi^ AtOBkBk HAIU^ H Cpi^MaHkCTBO , j^OT^k- 
UJC , J\,A TOAHKA AIOBkBK Y^^pHA B^A^ ; 3A CAATK^ AIOBhBk H 
CpkHaHKCTKO, KO-l€-CTh, iWf^lO HaA\H , Ha HOHTtHHie H S3BHI1I«- 
HHI6 HaCK fitmH^k^h, npHMHBb /i^i^BpOBHHKIi BHUJf pEMEHH rpa^k 
GOKOW C BHUIE pCMEHE HO H^ShE KOHaBkWCKf , KaKO 16 pCMEHO, 

npH<v\HUJE c A\HAocphAHi€<v\h , H ^aujE MH H ^apoBaujc nOAAMS 8 
rpa;i,8 /y^SKpoBHHKy c /wfecTO/Wk , Koia i€ noAAMa npkBo bhaa ua- 
m^fej^k BAacTcw Bi$KacoBHl^k, a no TO/Uk KaA^^iepHi^k cbct( 
A\apHi€ WAi^ aHAcaoBk ii pEMEHOA\k Haui{/V\k rpa^i^ /l^SKpOBHHKi^, 
ijTau noAAMa ckAPi^H;H c( c /V\aHacTHpo/V\k pEMCH^feYi» KaAi^A^^pnu^ 
a j\,A TAH noAAMa K^j\,( HH/v\H pfMEH^fe/UH A^feno HanpaAi€Ha H iJKpa- 

lUfHa CAABHO H HOMTf HO , KaKO J!i,A l€ Ha BHA^feHkl^, J\A l€ TO- 

cnoi^Ka HO/vaMa, WHaKOA>€ no WHk nilTk KaKo WHau , koio hh c^ 
npkBo ^'^'^H H OB'kTOBaAH HanpaBHTH 3a AP^''^ "^^ KonaBAH. 

H WltlC J\,Am( H A<*pOBaUIE Ha/V\k BHJUE pCMEH^fe/Wk rOCHOAHH^ BOI€- 
BOAH OaHAaAIO H BPATH /V\H H CHHOBl^il H Hai'paUJKS H HAC/VVEHS 

HaLUE/v\8, 14J0 i€ no /V\8uJK0/v\k KO/^^fenil, BaijjHHE Bk ^Shh a^~ 

BpOBkMKOH, KOI€ C( K^Ht 3A TpH THCytil€ Hfpnfpk. H J\,A TAH 

KSf^ra H Bai|jHHE Ha/V\k H Haujc/V\8 hac/wehS HHKaAapk Hc^worS ua 

/V\kHI€ npUTH HH Cf KOH/V\k 83pOKO/V\k H3 HaUIHYI» P^Kk H3fTH Bk 
bHjKH B^feKO/Ua HH 3a I€/1,h8 paTk HH 3a l€AHO npijA^^HK; HH 3A 

iejy,H^ cTBapk ccrau cB^feTa, bcc toh Ha/V\k Aaiuc h /i,Apc>RAUif, 
KaKO i€ pfMCHO 3ropa. H WAKBHUJC 3aEe3a cc HaA\k rpaAi» A^~ 

BpOBHHKk, BAaCTCAC H BCA WntiHHa MfH^k roCHOAHHi? B0l€B0AH 

GaHAaaio, h aKO bh ce w^i» a\fHf naTpa^KkKk uajukw w^i^ /V\oi€ra 

Cpkl^a, ipo BH nOMTCHO H npaBO HaTpaJKHI€, H WCTaHK» hcpobS, 

KaKO KpkBk noAai€, no /v\i$JUKO/V\k KOA^feni^, noMTcno h npaBo 
HaTpaH;Hi€, h no TO/v\k khc^S ByKi^S h KHc^y ByK^ h GT^fenauS, 

CHHi> KH(3a EiSKI^a, H HH)(^k HaTpaiHKS, J|JO l€ UO /V\i^JUKO/V\k KOA^fe- 
HS npABO H nOMTCHO HATflAiKHie, H HAUKM^ HAC/UCHS, KAKO BAH»;- 
Hia KpkBk nOA'^l€, no A\i5UJK0/V\k KO/V^feHiJ, B^feKS BicKO/Ua A^KaTH 

WAi* yV,8KpoBHHKa ncTk ckTk ncpncpk AHHapn A^KP^^BkMkn^feYk 

/MH^fe pCMCHO/Ui^ BOI€BOAH GaHAaAK» H BHUJI pCMCHOH /V\OWH BpATH 303 

Ha BCdKO ro;t^Hl}lE H lUCTaHKS, KdKO CC BHUJC nHtJJC, J\,0 TOAC H Kd- 

A<i roA^fe kSa^ rocnoAoeaTH h wEAdA^TH bhuji piHeH^kA^k rpa- 

4,0Mk GOKOAOMK H pCMCHOMb AP^rOAXk HOW JKi5n« KoHaBAH C OkO- 
yt^OMIi H CklJ^anTdTOMh H CK BCk/Uk HH^k/Uk, KAKO I€ BHIUC HHCaHO, 

H 8 Koi€ roA^k K-H-A\k Bp'kMf BHUjf piMfHora rpa,\a GoKoaa c 

nOW KoHaBAH, qJO l€ [laBAOBOBHaO, paTk HHAIIi he BpaHHAa 

Kpaara BockHkCKora h blrkpkCKOra h i^apa Ti$pkCKora h nack pcMC- 

H^fcyk rOCnOAOBaTH H yjKHBaTH <UHpHO, BkSA'» A*' ^^ "'^^^ TaKOH, 
KaKO l€ pfHI HO , ,\aBaTH Ha BCaKO rOAHl|lf BHUJf ptMfHivjfk niTk 

ckTk ncpnfpk yVHHapH /(.i^KpoBkHki^ivYk HaA\k sropa pfHmivMk 
B^kKS B^kKOAta: a Ka^a K-H-<wk ro^^k Buuie ptHCH^kAtk paTk cpa- 

HHAa HE BAa^aTH BHlUf pfHfHiv/Mk rpa^OMk GOKOAO/Mk H HOW Ko- 
HABAH, ipo lellaBAOKO KHAO H HOCA^k A\y CHHA llfTpa, ^a 3A WHO- 
AHKO Bp^k/MfHa, KOAHKO KH pATk TpknHiAa pfHf HOra KpaAld BOCkHk- 

cKora H SrpkCKora h i^apa T^pkCKora h nauja h naiufra ua- 
TpaiuKa, ^a 3a toahko BpHi/UfHa n^kcS ;i,8jkhh A^JBaTu BHUJf pf- 
HfH^kyk nfTk ckTk Hfpnfpk, /i,OKAf kh wha paTk Tpkn^kaa. h na 
BCf BHUjf HHcaHo, i^jo POA^k CMO /MH rocno,i,HHk Boi€BOA<i Gan- 

^aAk H KHf3k B^Kkl^k H KHfSk E^Kk H GT^knAHk, CHHk KHE3a 

Bi$KU,a, 3a Hack h 3a Haiuf noc/X^k^/^Hi^ n 3a uauif nAf/V\f , 14JO kS- 
A« no /U^LUKO/Uk koaHvhS , kako KpkBk noA'»i€, npaBo h noHTfHO 
HaTpa>KHi€, ijjo roA^k C/MO 8 cf/V\k ahctS ;i,aAH h 3anHcaAH h 

WB^kTOBaAH, Ha BCf MH pfHfHH 3a Cf H 3a BCf HaiUf HAf/Uf, TKO 
naCk h8|0, H HaTpan^kKk, KaKO l€ pfHfHO, POTHC/UO Cf H 3aKAf- 
C/WO Ha HkCHO/Uk H H;HBOTBOpfl|Jf A\k KpkCTS rOCn04,H88 H Bk .^. 
l€BaHAEAHCTf H .EA. BpkYOBH-kyk CBfTivJCk anOCTOAOBk H .T. H 
.Hl. CBfTHJfk WTkl^k, HH^f cSTk Bk HhKH , H Bk BCf CBfTf WTk 

B^kKa Bor^ SroAHBiuf h Bk ,A,Suif Hauif, raKo BCf Buujf nucaHO h 

HaMH WK^kTOBaUO, KHf38 , BAaCTfAfA/\k H BCOH Wnl^HHH FfiAJI^A 
^^BpOBHHKa H HHYk n0CA'k,\,H'k/V\k Y^^tit^VVO TBpk,A,0 H HfHOKOA^k- 
KH/V\0 H HfnOpOHHO Bk B'kKH B^kKO/WA S3API»^JTH H Ha/V\H H Ha- 
UJH/V^H nOC/^^k^A.HH/WH Hf iJKpkHHTH : TKO AH KH HACk HUaKO JJhM- 
HHW HAH 3a AAKO/WOCTk HAH 3a CTpaYI» HAH 3a HHIO BOAIO, Tfpf 
TfH BHlUf nUCaHf pOTf KOW/Uk TOA^k YHTpOCrUIO pa3KHW HAH 
np^kTBOpUW , Y'''*^*'*^'^ " AIOKH/V\0, M ^^ KCf KAfTBH H pOTf H 

npOKAfTkCTBA naAA cKpkYi> Hack H Haujfra naTpauiKa h uauifra 

HAE/UfHa H Bckyk HaUJHYk HOC/VkAH^kYk, H ^a C/WO HpOKAfTH H 
3aBf3aHH H^HB^k/Uk BOrOA\k H np^kHHCTO/Uk H BCk/VVH BHUJE HHCa- 304 

HHA\H CBtT^feMH, H ^d CMO IVThnd^l.HH^H npaB« B^kpt , H J\,A CMO 
npHHTCHH K HlOAH, KOH npOA<» CHHd BO^KHm Hd pdCnCTIil€, H J^A 
C( HfB^kpHHl^H Hd30BfM0 np^k^t^ BCdKOPd rOCHOAHHd SCMbAkHOrd, 

H Bb Ai^Hb C/upkTH H np^k/UHHSTkta HduJErd H Bh cSahh ^i^^hk aa 

Hf H/UdMO HOMHAOBdHHia np'kAI^ AHl^EMk BOH^HMb, H K TOA\^ 
BdKAfUJE CC BAdCTfAC HdUJfrd HAt/UCHd : KHfSli PdAHBOH Gt^HKO- 
BHl^k H KHfSk PdAOCdBk GT^knKOBHl^k H KHf3k PdAHMk GT^knKO- 
BHl^k H KHC3k GdBpdAI^ XAdnO/UHpHl^k H KHE3k EaATKO QBpdAO- 
BHl^k H KH{3k HBdHHUJk QcTOHfik H KHE3k HBdHk ESKOBHl^k, H 
3dKA{C/U0 Cf np^kAI^ nOMTEH^k/UH BAdCTCAH HOKAHCdpH BdUJH/UH 
np^k^l^ ^SBptTO/Uk ElEHkMbAHt^f/Uk H Up^kAI^ H^kpOMk Ai^KdpfBH- 
tif/V\k Hd GoKOAi^. H 3d B(1^l€ B^kpOBdHkie /UH POCnOAHHk B0I6B0- 
Ad GdHA^^Ak H KHf3k Bi^Kkl^k H KHf3k R^Kk iVBk HdUJk 3dnHCk 
nfMdTHC/UO HdUJH/UH HEMdT/UH BHCSt^H/UH H HOTBpkAHC/UO. HH- 
CdHO Bk A^kTO pOyjBd )CPHCTOBd . M^ . H . K. A^kTO , AtiiCfl^d 
/Ud» .A. AI^Hk. d i^HHCd FpSBdMk AHI^Kk. 

A tergo: Coufeniiazion de voieuoda Sandagl per 
1 altra mitade de Chanal et Socbol. 

Tria sigilla pendentia. Origin. inembran. in c. r. archi- 
vio Viennae. CiioMeH. 98. 

CCLXXIII. 1420. 16. augusti. U pod Visokom, 

Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, confirmat donationem 
zupae Konavlje et arcis Sokol factam a vojevoda Sandalj. 

■f Ho HfH3pfMEH0/VA8 /MHAOCPAHIO H MAOBHKOA^BHIO BAdAH- 
KH /MOEPO CAdTKdrO /MH XpiCTd H HO HEH3pEMEH0/US H BCE/MHAO- 
CTHBHO/US ETO np^k^pHHHIO HH;e Hd KpdAECTBO M» 'kKOH^f H Hd 

npBHYi» /UOHYk npnpoAHTfAk rocnoAi^ KpdAfBk BocdHkci^HYi^? 

TdKOJKA< KAdrOAHTk HpHCBfTdrO CBOfPd A^^X** ^^ KpdAfCTBO /WH 
H^AH^kd , H HOCTdBH A\f rOCHOAHHd RCtMH CTE^KdHHIO AVOHYk 
npupOAHTEAk rOCnOAI)' KpdAEBk BOCdHkCl^HYk , 'kdKO BHTH A\H Bk 
XpkCTd KOrd BAdrOBHpHO/US H l^OrO/Uk nOCTdAEHO/US KpdA^ 
TBpkTK^ TBpTKOBHl^i$, AVHAOCTHIO BOH^HO/Uk KpdAk BoCHH H K 
T0/U8, H HdMEYk 3 BOTOAVk KpdAEBdTH H UpdBHTH UpHCTOAk 
/UOH)fk npupOAHTEAk, AHAE /UHAOCTH , MHHE ^dHHCdHH^kd rpdAO- 
BO/Uk H AVHCTO/Uk, BCdKO/Ui^ i¥i( HO AOCToHkdHHIO f PO , H TSH 
H3HA0UJf npHAI^ KpdAfBCTBO /UH BCf HOMTEHH BAdCTEAE H ROKAH- 
CdpHf CAdBHOrd rpdA<) ^SBPOBHHKA H H/Uf: KHf3k ^OBpf ElfHMi$- 305 

AHiik H KHf3k riHpO ASKapfKHl^k , H WJi,h KpdAfKCTKa MH MHOPO 
^MHACHO npOCHUJt, HCKaLUC , JV,A KHC/UO H /UH 00 OKHMaiO HHMk 
nOTKpi»;l,HaH H iJCTaHOKHTHAH, IJJO CH cS OHH nOHTtHO/Mk A^^^P" 
t|JHHOA\k H3A»iC>pHAH, l|JO f HH/Mk A<^HHO KOtKOAOMk GaHA<»Af/VVk, 

HcroKk noAk A"'^'* JKiJnf KOHaKaakCKC h TaKol^f, i|JO H/V\k c p«- 
HfHH K0(KOA<» OaHAaAk /i,AAh H AP^"'^ n<»Ah «yne KonaKAH h 
rpaAi» GoKOAk S hoh , ipo ( khao npKo IlfTpa FlaKAOKHl^a, h 

KpaaiKCTKO A\H KHAHKk HOAOKHO 8MHA(H0 H KCmOMTIHO HpOUJf- 
HH( , H<l\aKkUH LtHAk CKHTk H 3rK0pk C KAACTtAH H K£Ak<V\OM;aA\H 
KpaAfKCTKA /V\H , KOH Cf HpH KpaAfKCTKiJ MH OKpHTOUJE , OKUaH- 
AOC/MO , Ji,A ( HH)(k npKO KaiJJHHHO KHAO, npH3KaKk HMf ^P"" 
CTOKO, KHCMO MHAOCTHKH rpaAiJ A^^^^P*^^""*^^ " HfPO KAACTfAf Mk, 
nO Cf/Mk HatU(A\k AHCTS UOTKPAHC/WO H yCTaHOKHTHC/V\0 Ka RHKk 
H KHKO/Uk, A<* KOAH CRHTk CTOH , rpAAy y\yKpORHHKy KC8 KHUJI 

pcHCHi? ^SnS KouaKaAkCKi^ h ^ hoh rpaAi» GoKOAk ca kch/v\h ccah 
H 3acfoi^H, CAiJA^wH, c ROA^i^^H , c nauja/UH , 3 aP^^wh, 3 rpk- 
/UHf/Uk H ca Rcai^H/Wk A*^^'!'^'^'*'^"^'^!^ " npaRH/v\H KOTapu khujc 
p(H(H( Hti^nc KouaKaAkCKf H rpaAa GoKoaa ca Rcu/Wk, KaKo H/V\k 
c( 3a To SaP^»" ^ AHCTHYk ROfROA^ GaHAaaa , a** <^" ^^ roahh 
rocnoAOKaTH f, aP^^th h SjKUKaTH Ra rhkh RUKO/ua, ohh m 
AHTi^a H SHSHHf H npaSHiJHH( HHYk KaKo npaKa h nA(/V\(HHTa 
rocnoA^. h ua rc( rhuj( nHcauHO a3k rocnoAHUk KpaAk Tkptko 

TKpTKOKHlSk H C KAaCT(AH H C R(Ak/l\0»;a/UH KpaA(RCTKa /V\H C 
RO(ROAC>'V\k ByK/\\HpO/l\k , 3 >KynaHO/\Ak ^parHUIO/l\k , C KHf3f/V\k 
M)pH(/V\k B0HCaAHti(/Mk , C KH(30/Uk llpiiKHt.f/Uk, C KHf30/Wk Pa- 
AHHf/Wk FaAO(RHt.(/Mk , C KHf30/l\k KaTHl^(/V\k A/VHpkKOKt>(/V\k , C 
KHf30/V\k IOpHf/V\k /V^parHtifKtSfiVlk, C KHf30/\\k ilfTpO/Uk KAflUH- 
t^f/Uk, C KOfKOAO/V\k HKkKO/V\k, C KOfKOA^/Uk IlaKAO/V^k R)pHfKH- 
tifMk P0THC/V\0 Cf HA CKfTO/Mk fRautifAHIO rOCHOAHHH H Ua HaCHO/V\k 
KpCTH YPHCTORH, -fcaKO CHf RHlUf nHCaUO H Ha/V\H nOTKpt.fHO Ji,0 
AHH H Ji,0 RHKa Hf k8A* HJ'V\H UOTKOpfHO HH HOKOAHKH/WO H HA- 
UJH/V\H nOCAHAHH/V\H, nAHf 8 KCf/Mk KpHHKO H CTaUOKHTO Ra KH- 

KH RHKO/wa. iiHca cf ^ noA BncoKO/Wk /UHCfi^a aRrSc ra ujfCTU ua 

AfCTf J!L,AHh 8 HfTaKk Ka AH TO pOJKACTKa \fHiCTORA THCSljJHO H 
HfTHpH CTa H A^^^A^^f'*''^'' AHTO. A iJnHCa KpaAfRCTRA /MH AOTO- 

^(Tk yV,8iuaHk. 

A teigo: Couferniation dere Tuertcho per tuto Cliaual. 
MCCCCXX del Jiiese d agosto. 

20 Sigilicini peiideas. Origiii. iiieinbran. in c. r. archivio 
Vieuiiae. CiioMeH. 99. 

CCLXXIV. 1420. 3. nc^vembiis. Raguaii. 

ftadosav Pavlovic, filiiis knez Pauli Radenovic, con- 
flnnat donationeni factam a vojevoda Sandaij diinidii zupae 
Konavlje. 

KOHiaCTKOAXk CO»;aCTBO/Mh 

TH paKK PaAocaBK chhi» (KH*)3a riaBAa Pa,A,fHOBHKa , bo- 

:KacTKy TH caa(Ka) iio tboi€h caaTKOH <v\MrtocTH cno;i,OKH 

llpapO,\HTfi\K , H Ky,l,t 3 KOrO/MK Ba H CiMOTpt iJ 

BKCfCpKMaHf\K IVTaHHfYK .. liaMf CRtMi» CB^kT^ WB»Ba(H!;$ 

iip^kraaaNK , koio t kk3A*« h i? BcaKo Kp^-kiWt) . . . H/uaAK 

rOCHOAHHK KHf3K riaBaAK , pOAHT«AK A\H , H HO TW-WK rOCHO- 

^HHK CAaBH«A\K rpa.\W/V\K yV,SKpKKHHKOMK BAA- 

CTIAH H WHH UJ-HH/V\H , YOTK/WO H /WH 110 iVKHHaiO HO- 

MTtH^ AK^KABK Hl-HH/WH H WlfJK KOAI€ SKp^Hv^nHTH 3a 

TO ^a Ki CBH,A,tHI€ BCaKW/WS /WaAW/W^ H , tpK nOCAAYK H 

CAaBHH rpaAK yV,iJKpOBHHKK KHt3i> H BAaCT(AW/WK ,/\SBpOBaMi;f/WK 
HaUlt CpKMaHf BAaCTfAf H HOKAHCapf, CKfHOMTJHOra /W^JKa KpK- 
CTUHHHa KAATKa Ti>(iWpK)AHKa H KHf^a QcTOIC- ILuppKKa HA 

HauiW/WK paK . . . H no pfM«Hi€Yi» na iiAiJHO wai* ,A,aHacK 

naiip k,i,a , 4,0 koai cBkTK ctoh, hohobhyk, i>KpfnHYi», i>cTa- 

HOBH(THYK) CAABHfA^K rpAAO/WK y\i>BpOBHHKOA\K H C TOPO BAa- 
CTfAH BCaKS IIOMTnii> AIOKaKK H np'kra3aHK , H WKfTOKa rOCHO- 
CTBO /WH KHT-H-/WK CpKMaHH HpiiraTfAK H BivpKHH ,d,0 BKKA , H 
HH^K TpKrOKl^f H AIOAH TOAHKO a BOHAa PaAOCaBK KOAHKO /WOH 
noCAfAHH H TKO /WfHf CASUJa caKAIOA^JTH H WKApaTH WJS,(A CRAKf 
3A)0K6 H l\int HO CBOH /WOHOH AP'^^'*^* H BK3A« ? A''^ *^^A^ 
/WOKH A^^Cff^H. H Wip A*» »€ ^ 3HaHI€ BCaKO/Wi> , fpK HO BHUIf plMf- 

HfYK HauifyK BAacTfAfYK 3a noAK JKSnt KonaBAH, IJJOTO I€ khao 
B#HAf GaHAaara , h toh ,i,aAK h sanucao rpa^^ yV^SKpKBHUK^ S 

Kai|JHHi> H 8 UAfAUHHTO CA CBf/WK KOTapW/WK H C AI0,1,K/WH pfMfHf 
110 JKyUf HoHaBAH , KaKO H/W Cf «Apl^HiH 8 HOBfAH 3a TO HHCaHOH 

WA,i>. BOHA* OaH,\aAra, u k TO/Wi> rpa/\,K (^okoak H KouaBAaYK, 

KH l€CTK 8 p8Ki> H H J[,(ik'A{i\RM rpa^^ y\,SKpOBHHKy , KCf TOH 
rpa,\,y ^8KpKBHHKi> HpHlCKKTAf/WK lOCHOAHHO/WK KHB1U(/WK KpA- 307 

A«A1k OTHnaH0A\k H BCA/UOHCaMH fi^CAFA KOCdHCKOra HHMk H 
KdLjJHHS nOTRpb^HAH , H HO TW^MK npiiBHCOKH rOCnOAHHK KpaAK 
TKpKTKO TbPKTKOBHKK TaKOJKf H ca KfA/MO>KaMH KOCaHCIJ,{/UH 

rpa;V^ /i,yKpOKHHKy h lero KAacTtaw/WK KHUjf ptHtHy noAK iK^nt 
KoHaB<\H ca cBfiUK KOTapWiWK H y KoHaK/\a)f^K rpa^K Ookoak, 
no:-tHaBui(, ,i,a i€ npKKo HHyK KaijJHHo Knao ^i^KpoKaMKo , 3A- 
nncaujf h noTKpK^\,HUJt rpa;^^ y\,SKpKBHHKS h lero BaacTtawMK 
y eaLfjHH^ h ^naf/UfHHTo a*> A"" " A<* KKKa. sa to h m» bhuj« 

pEMfHH KOH,(\a Pa,i\OCaBK 3a KfAHKiJ nOHTfH8 AIOKaBK H np^fciaTM- 
CTBO, KOK- 3 /V,SKpOBHHKVV/WK HOHOKHC/WO , H naKK HfKa C( H /V\M 

no pfA*^ HaYo,\H/Mo y sanncfYK, KaKo h cKt 3a hcthhS 

no BHlUf pfSfH PaAOCaBK OaB/^OBHKK TaKO^t 8 

KaijJHH^ H IIAC/UfHHTO KHUJC pCMfHf IIOAK H^Sut KoHaKAH 

, H TOAHKorfpf noTKpK.v •'P'*A*^ OoKOAK a 

KOH,\,<» Pa,\,OCaKK ''P^^A^ /V^yKpKKHHKt» H HfTO KAaCTfAW/MK 

S K-kKH R-kKO/Ma Hf no/MfH(a) HH ^cno/UfHi^rra hh HCKaHa 

HH npO /M0I€/W8 nOCAfAHI€/MS Hf SmHHHTH liaHf KpAHHTH M 

w,\a cKaKora HacHA», i|io cf Haiiia /Mokk tko 

3a TAH rpaAK OoKOAK H TOAHKOrf 3a BHUIf pfHf(Hf nOAK ^^nf) 

KOHABAH. H AKO KH TKO W,\,K HaiiifrO HAf/WfHa HAH 

CASliiaO , cyilpOTHKK WKO/\\i>n HaUlf/WS iJHHHfHIO, nOTKphrfHK» M 
WKfTy cynpOTHKK ShHHHAK , J\A iW-W. HfKfpaHK, H ^-V** rOCilO,,»,- 
CTKO /V\H HljJf, KOAHKO J\,A KH Cf /MOI€ rAARf \-KaTHAK . . . . CKf 

KHUJf HHcano rpAA^ ;\8KpKKHHKy noTKpK/vHYK, y Kai|iHH8 H y 

IIAf/WfHHTW KKKH KKKA jy.A^h. H Ha CKf KHlUf HHCaHO a3K rOCdO- 
AHHk BOHyV^ Pa,A,OCaKK pOTH\-K Cf Ha CKfTW/WK fKaHrCAMIO JCpK- 
CTORS H Ha HACHW/WK KpivIKH rOCnO,,VHH H KK CKHJCK KpKYOKHfYK 
anOCTCAK H KK .THI. CRfTf YK WTaH,K , H>Kf C^TK HaNnKHIO, H 
K Ckf CRfTf W,VI^ KKKa KOlS yroAHBUif H KK ,A,Sui8 HaillS, laKO 

CBf KHuif iiHcano II HAiW» wKfT0KaH0/i\8 Y*>Kf/MO Kf3K Hi^AHora 
nponaTCTKa nufAO h nAiiHo caYpaHUTH a y hh 8 Hf/\\K Hf b- 

KpKHH(TH) ,V^'' AHH H ,V0 RKKa. TKO AH KH «KpKHHAK HAH IIOpfKAO 
RHUIf pfHfHO , ,\A le. KAfTK H llpOKAfTK HApf/MK Hf Kf CHf/V\K H 
CRH/V\H CKfTH/MH W,VK BKKa KOrS »rO,\HBUJH/V\H , H CRf KAfTKH H 

npoKAfcKa ,VA ci> iiaAa na Hf-v\K, h A'» »€ np-kniecTaHK k IOam, 
KOH iipo,va CHHA i;o;Kia na paciifT(H-), h ,,\a Cf HfRfpKHHKK Ha30Kf 
Hp'kif;,\K cKaKoit-;ia rociio,\HHa na 3f/MAH. h wkS paKOTiJ RHUif 

pfHfHH KAACTfAf HOKAHCapKlt- CRpKUJHUJf S yV,SKpkHHHKtJ K^A* KK 

2U * 308 

rtivTa poJKacTBa YpbCTOKa ha .mSk. A-kTO, Miicti;d HotBpa .r. 
^aHk. a yiiHca Hhhoi€ IlonoKHKK. 

Cod. ragus. fol. 83. b. ... die III. nouembris priui- 

legio de vo Paulouich con senato per Sochol e la 

mita de Canal de vo. Sandagli. 

CCLXXV. 1420. 3. novembris. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii societa- 
tem et amicitiam instituunt cum Bosnae vojevoda Rado- 
sav Pavlovic. 

H(H»€ cHia BK cBpbUJ(Hi€ KK(ct)np'kcB(Taro 

Hfpa3A»^'^(H)'V\a caaBa TtKf , hjkj OMb HfpaBb MaoBfH^ ca- 

3A<»Ali Bk CK0I6 CH Kaaro/l,h»€TH H J\,C> 3HaHt6 

KCaKOI€X'l» Rf HJH H CTBapH C( Kl» KbCHACHOH TOPO A^^nyqjf- 

HI€(A\h) H .WHAOCTK» /V\H KH(3I%, KaaCTIAf H KCa WnKHHa Ppa- 

Aa y\yKphKHHKa Koro/\iOKHA\aro Hauifro rfiAji,^, fJKf ktk 

VUMaCTKO HaUJf, Bb... WUK ...OBk H3 HSTpHHYk KOAAOpk CpkTl^a 

Haujfro A*?GPf caaBHora nO/V\EHi>Tra KHt3a 

IldBAa PaA<HOBHKia h noMTtHO cnoMfHi}Ti€ rocnoAHHa koi€boa< 

rifTpa KCAHKS H(H3kp(K0A\S AIOKaKk H CpkMAHCTKO , KOI€ C8 IVA'» 
HOCTkM H<V\aAH , ^'^'^'^H H CTKOpWA\k KCaKf/Uk nOMTfHI€Mk HO- 
Ka3aAH H SmHHHAH y CKaKOI€ Kp-feA^f K HaUJf/V\8 A\HfCT8 H RAACTt- 
Af \\k H HaUJf TpkrOK^f CaKAIOA^AH , npATHAH H KAWAH WJi,A 
CKaKf 3A0K( nO CK(A\k, K8A« H'W I€ rOCHOACTRO /\AOrAO A<>CfKH, a 
Ha KAaipH CaAf? RH^eKk KfAHKO CpkManCTRO H AIOKaKk , KOIO c 

HaA\a rocnoAHHk roh^'» Pa^^ocaRk, cHHk h HacAf;k,HHKk pfMfHora 
rocnoAHHa KHf3a OaRAa , avhopo aiokha\o noKasa no croi^^k 

KAaCTfAfyk, K0l€ K HaA\k A^^CAA HOKAHCapf , CKf HOMTfHOra A\iJ- 
JKA KpkCTIdHHHA BAATKa TSMpkAHKA H KHf3a GOCTOIO IlaippO- 
RHKia, H C HaA\a HOHORH H nOKpfHH H iJCTAHORHTH RCaKiJ A^KpS 
AIOKaRk H lipkiaTfACTRO J^O Ji,HH H A'^ RkKA , H HAMh HO HfTO- 
KfH AIHAOCTH HOTKpkAH HOAk JKSUf KoHaKAH , KOIO i\AMh Ji,AJi,( 

KOHA<» GaHA^Ak, H ivAKHUjf nAiWh noTKpk/i^H rpaAi» GoKOAk, koh 
KHfUJf 8 HaiuoH /i,pkH;aRf h ivkaacth 8 KonaRAaYk: KfAf toh 

CA\HCAHKk H A^^fif pa3k/MHCAHKk , H Y^^^Tf , Ji,A TOAHKAH AIOKaKk 
H CpkManCTBO \-apkHO K8,A,f , KaKO l€ Ka3A^^ HaCk y\,OKpH Ha8Kk 
KHO, l€AHHOCpk,\,HO Hp-k/MHC/MO H 3anHCaCA\0 HO CfA\k HaiUfAVk 

AHCT», A** ^A*^ A^"<»<^'» Hanp-kA^* noHORHC/Vvo h Kp-knKo ScTauo- 309 

KHTHC/MO BaCaK^ nOMTtHS AI^RaBb H CpbHaHCTBC», 4,^*^'^* (CR^kTk 

CTOH) rOCnOAHHOMb KOI€BOA»>/Mk PaAOC<»ROiMk m8 

CMO BfphHH npivraTiai€ 4,<^ RhKA H WBCTk HOCH/UO, H HH 8 

H(EMk K84,«a\C> A^ RHvKa , 4J0 Ct Ht BH IVHk OpkBO 8 

HfKOHOH HCnpikmSHH. H Ha CR{ BHI1I( nHCaHC» M» KHCSk, RAaCTCAf 

H Bca ivnKHHa rpaA<* A^^P'^^""'^'* Pothc/MC cf na cRfTOA\k fRan- 
rfAHK» (rocno/i,HH) h na MacHiuA\k h H{HROTROpfL|jf/Uk Kp^kjKS ro- 

CnOAHH H Rk .Tm. WTai^k, HJKf c8Th Rk HhKHI€IO, H Rk CRf 

cRfTf w,\h RkKa Bor8 8roAHRUJi€ h Ra j\,^in( naujf , raKo cfH rh- 
luf HHcaHO H HAMH ivKfTORaHO YOKf/MO Kf3k Hi€AHora nponai^- 

TRa l^HfAO H HfnOKOAHKH/V\0 b3Apl*>KaTH fi,0 Ji,H( H Ji,*^ KiiKa. TKO 
AH KH SKpkHHAk H Hf KpkUIHAk IVKfTOKaHO , J\A l€ KAfTk i;apf/Uk 
HfK(CHfA\k H KC(h)/V\H CRfTHf/MH K0>KH/VIH , H Ji,A C8 CRa UpOKAfT- 

cTBa Ha Hf/Mk naaa , h J{,a le np'kMfCTaHk k K)ah? koh npkAa 
cHHa KOJKia Ha pacnfTi€, h ji,A cf HfRfpkHHKk Ka3Af Ha30Kf np^kAi» 
CBaKOf/Mk rocnoAHHO/V\k 3f/MaAHf/V\K. UHca cf Kk H3aKpaH0H no- 

AaMf H RfKHHl^f KOTOAIOKH/MarO TpAAa yV,i>KpOKHHKa Rk AfTa pO- 

^KacTBA YpkCTORa Ha .hSk. A^kTk, /MHCfi;a HOfRpa na . r . a""- 
A 8nHca PScKO Aoro^fTk. 

Cod. j-agus. fol. 84. b 3. nouenibris, priuilegio de 

la signoria de Raguxi fato Paulouich confermo la parte 

de Canali de vo. Sandagli e 

CCLXXVI. 1421. 18. februarii. Ragusii 

Coines, Nobiles et totuni Coininune Ragusii amicitiam 
et societatein instituunt cum vojevoda Radosav Pavlovic. 

■f Bk HAMfTaKk WTki;a , Rk HCnAkHI€Hkl€ CHHa, Rk CRpk- 
UJfHkl€ RCfnp^kcRfTarO A^V** ? KOH;f CAARHMHH Rk TpOHl^H, Rk 
WTki;H >Kf pfKi> H CHH^k H Rk CRfT^J/Mk A^^H, np^kcRfTAia TpOHl^f, 
CAARa TfK^k, H>Kf /MHAOCTHK» H KpACH^k/MH /MOAHTKa/MH KAaAHHk- 
CTRa TH Bk3API»^H'M0 H npaRH/MO KOri> AIOKH/MH H HH/V\k Haa/Mk 

AapORaHHH rpaA»^ /^SKpoRHHKk, fJKf i€CTk wTkHkCTRHi€ Haauif, 

H k8a« 3 KOrO/Mk Rk HAkHiv Apl^*'*^^^^ H rOCHOACTR-k, /MH KHf3k, 
BAACTfAf H BkCa WnKHHa TpaA*» A^f^P*^^"""^** ' C/MHCAHRk RfAHK8 
CAATKy H HfCKpORHS AIOKWBk H npHiaTf AkCTBO CAaKHOfa HO/MfHS- 

Tkia rocnoAHHa KHf3a IlaRAa PaA^kHORHKia h no TW/Mk cHua /V\8 
rocnoAHHa ROi€ROAf IlfTpa, kok» c8 c hama hma^h h k HaujfA\8 
rpaA8 h k Ham-k/Mk rpkroRUf/Mk, KkAH h8c/M0 h pa3fKpacA\o, m 

XA rocnoA»' ^^r^ H3fBpa h nofTasH n<» HH^k r<>cnctAHHd bce/m8 
CTtJKaHkW H x(ih.mA^H c^aRHora B<M€BC»Ai> PaAOcaBa , um»» hhyi^- 
?K« Kop^kHi npaBC* h noMTtHc» HacaivAi^fc rc^cnoAHHa KHfsa IlaBAa 

PaA^^HOBHK», tUHCtrO BCCCAH KHCMO , H HC HaUKAAk KpaCHWMk 

WBHMaio sa MkCTk H Hi6rc*Ba SskBHUJCHkM nocAac.uo A\8 Haiu8 

BpaTklO BAaCTiAf H nC»KAHCapk»€ , 8 HA\f KHfSa OaCKOra PaCTHKlJl, 

BHT«3a np-kcB-kTAora rctcnoAHHa KpaAia lIJHrkAAi>HAt ? n KH«3a 

/UapHHA FSHAyaHKia, C nOMTtH^kAXH H KpaCHHvC/MH) A^tPI^'^^H H 
MkCTk/WH nCMHTWKaTH ra , KOH pCMfHH rCCROAHHk BOlCBOAa Pa- 

AOcaBk 8Ka3a ct naaAAk cpkAKMHH h a^^Ph npHh^TCAk, kakoho c$ 
HieroBH npkBH rhah, no Hiera a^haocth h Hauj{ (tmtwi hokah- 
cape npH/MH h BHA^k h noMTOBa aihoto MkCTHo , h no ivBHMaio 
HieroB^kYk npkB^kyk S bcahkoh AioKR^k h cpkAJkMancTB-k, c na- 
uj^k/UH noKAHcapH KfckAf h aiok« ce, YOT^kmt i€AHocpkAo WKOie 
cTpaHf, A'' cTapa AioBOBk, Kora le khaa wa»» HieroB^kyk npk- 
K^k^k K HaaA\k H K HaiufA\S (WkcT^ H rpkroKi;f<v\k CAOKOAa h 

BCaKOC BpkCT£ AIOACA^k Haiuiv/Uk H MH\'k H/UAHklO HOTBpkAH 10 

rocnoAHHk BOi€BOA<i PaAOcaBk k naaMk, h KOAie HcnpaBH h no- 

HOBH Bk BivKH. TaKOHiA* >Kf H HaiUH HOCAH ptMtHH C HaUJf CTpaHI 

ck rocnoACTBO/V\k a\8 Bk B'kKH BHvKa , A** •€ A\trio Haa/V\H h pe- 
MCHora rocnoAHHA BoieBOAf AioAkie, a** ^^ boahh y BcaKoie Bp^k- 

A*t npH)COAHTH 8 ^SKpOKHHKk H ^ KkCA Haiua A\'kcTa H WHfTk 
nOYWAHTH CAOBOAHO KAKOHO H HpkKO. H BCAKOra p'kMk ir>.H 

cTBwpk HfAK*^'*^'*"^, KOH KH A«> A^^nack K Haa<MK WA»* rocnoAHHa 
ROicBOAf PaAOcaBa k naaAVk khak hah w^k HK-roB-kYk aioah k 
Ham^k/Mk AiOAt'V\k hah naK^k /v\h Kk rocnoAHHS roi6boah PaAoca- 

B» HAH HaUJH AIOAkl€ K HICrOB^kA^K AIOAC/Uk WA»^ WHOrAH BpHv- 
A4(H(, WAK KOaiv C^ HaUIH llpkKH nOCAH KHIUC pCMCHH KHf3k \\a- 
CKOI€ PaCTHKk H KHJ3K NllKWAa lISl^HKK IIOmAH WAI* n:i ,f jlfMt- 

Hora rocnoAHHa Boi€BOAf PaAOcaBa H3k BwpMa S ^,Sti( okhhkk, 

BkCC WCTaBHCMO l€AHH AP^3'kA\k, A^ C* Hf HAVA HCKaTH HH HH- 
TaTH HH ScnOA\fHi>TH ^^ \\\y\ H A<^ BHiKa. H HA BkC« BHUJf HH- 
CaHHO aa3K KHf3k A^^BPOKMKH , KAaCTtAf H KCa WHKHHa pOTHC/V^O 
Cf Ha MkCTHWA\k KpUJKH rOCHOAHH H Kk .A. «KaHri€AHCTf H Bk 
.Kl. CBtTlxYk BpkYWBH'k\'K auilCTOAk KO^KHYk H KK .THI. CRt- 
T-kY*» WTKL^K, H>K« cSTK Kk liuKnO, laKO RkC( BHm« HHCaHHO Hpa- 
BOB'kpHO YWKI€/V\0 CkYPAHHTH J 8 HHMfAVk Hf SKpkHHTH AO AHH 
H AO, K^kKa: TKO AH KH SKpkHHAk HAH HOTKOpHAk , J^A Ci> RkCf 311 

KrteTR^k Ha Ni€<uk nAAM , H 4,a K% npMMfCTaHb Hk>ah , K^H npo.A,<» 
cHHa ROH^Hia Ha pacn«Ti.M;, H ^\A w. KiMTk rocno,:\HHO/Mk Kcroaik 

H BCiv/V\H CBtT^fc/WH Bk R^kKa. HHCa Cl 8 HSfKpaHOH RHiKHH^Hs 

KC>r8 AiOKH/uaro r(ia4,a Hauiero /V,yKj)OBHHKa a-kTa pc»K^i,kCTKa 

JfpHCTOBa THCSHJHO H MfTHjlH CTa H ,^Ka 4,fCfTH H lipkBO A^iTO, 

A^iccfna ^(pkRapa .hi. ^i^Hk. h 3a KtKie KivpoKaHkie Kk RcaKow- 

Bp^k/UC HamU>/Uk SaKOHHlV/Uk lltMn'HIO nO,\,kKHC8KiV/Uk IIOKt- 
A-kC/MO SaMfHkTHTH. A SllHCa PSCKO AOIO^^fTk 4,8KpORMKH. KO- 

JKi riO/UHA^H ra. 

A tergo: Priiiilegio de la signoria de Raguxi , che 
omeni de voieuoda Radosaii posaiio ve^nire a Ra^uxi. 

Sigilluni avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CiioMeH. 100. 

CCLXXVII. 1421. 22. aprilis. Borac. 

Radosav PavIovi6, Bo.snae vojevoda, confirmal dona- 
tionem diinidii zupae Konavlje, factam a vojevoda Sandalj, 
et promittit se oblivioni esse traditurum injurias, a Ragu- 
sinis sibi illatas. 

•f G/\aBHH KOIKf, Uap8 HtKfCHH, KOH lVKpk/\1/\KM€aUk H n(\A- 
BHUJk CR0HI6/V\k KO>KaCTKO/V\k KCS KaCtrtfHiJlO, aaSk C.UHjptHH 
npHC4,k KO>KkCTRO/U TH pdKk Pa^^OCaRk , CHHk H HacaH(,\,HHKk 

CAaBHora no/UfHSTia rocnoAHHa KH63a IlaRAa Pa^i,HfHOBHKra, ko- 
H«acTK8 TH caaKS nnipHCTaHHiv Ra.3A'»K> , koh f/Uk no troi€ 

CAATKOH /UMAOCTH H nO,\,OKH H IIOCTaKH fOCnOAHHa RCIk/U8 CTf- 
JKAHIO /UOHfYI» npHpO,\HTfAk, H ESJ{,( 3 KOrO/V\k BA RAkHH TO- 
CnOACTBH C/UHCAHYk H C/UOTpHyk Ka CfpTMaHHfyk WTaHHHfYk 
Capi^a /UOieerO RfAUKi) H CKPWBHS JUMt RCt.Wil CRHfTS WKiaRAK-HS 

caatkS h KfAHKWcapMany iiomt<h8 iipHrasank, koio m% Ra3,.i,a h i> 

KCaKW RpHf/Uf H/UaAk rOCnO,\,HHk KHfSk IlaRaAk p04,HTfA /WH H 

no TO/Uk rocnoAHH /UH h KpaTk CTapntH, roi€koa<J llfTapk, caa- 

BHHE/Uk rpa4,0/Uk ;\,8KpORHHKO/Uk H C TOrO nOMT«HHf/UH EAACTtAH 
H WHH lil-HHA\H, YOTHfC.UW H /\^H rOCIIOAHHk ROI€RO,\,a Pa,\,OCaRk 
nO WKHMaiO HH\'k WH8ri€ H WHaKi>ri€ nOMTfHb AKJKaRk H npHiaTfA- 
CTRW UI-HH/UH H HOipf KOAI€ nOHORHTH H SKpHCnHTH H 8CTaH0- 
KHTHTH , H Sa TOH Ji,A W, RA 3RHAHHI€ RCAKO/Uy lUaAO/US H TO- 

A(/UO/U^ , Hipt 110 WK(/W( Haui(/Uk AHCTiJ w^*^ A^^HACk HanpH(4,a, 

AC» KOAt CRHCTk CTOH , HOHORHYI» H ^KpHCnHYk H KOAIJJC 8CTaH0- 312 

BHTHYI^ C CAdBHHJMk TpaAO/WK /^SKpOKHHKO/V\K H C TOPO HOMTI- 
HHCMH KAaCTtAH CKaK^ nOMTtHS AIOBaKk H npHrdSaHk , H WBHf- 
T8|€ rOCnOACTKO MH BHTH HMk CpkMaHH H KHCpHH npHiaTfAli ^,0 
RHfKa, TpkrOKl^E H aiOAH H H<l\aHI6 CaB/\l04,aTH no BCOH MOHOH 

/k,apH^aBH, H KC^AHf? k8a"* Hama /uoijik /uopc ^.occkh, h KcaKk, 
TKO Hack CASuia , caBAioAa h wKapSie wj{,a ecaki saobe h ipcTE. 

H HOHJC Ha IVHSH nOAk TKiim KoHaBAH , I4JOTO l€ KHAW KOI€KOA« 
GAHJ\,AAa , H TOH TKl J\,AAh H aaHHCaAk rpa^y /^^BpOKHHK^ H 
Hiera BAaCT(AO/Uk H BAIIIHHS H 8 nAC/UfHipHHB Ca BCHC/Uk KOTA- 
pO/Wk H C AIO^/MH , H TO H/\^k CKf nOTKap4,HYI* H 8CTaH0KHTH)C»i 
fi,W A"" M AW RHfKa, KaKO HiWk KpaAI€KCTKW BWCanCKlU H KfA- 

/MOJKi€ noTKapAHAH, TaKori€ H a Koi€KOAa PaAocaBk noTBap- 
riOK>, HfKa cf H ra naYwrio 8 aanncHfYk ivnoTRapri^KaHra KaKW 
H AP^^^ pScaniKa rocnOAa. h KcaKf KapcTf MAORHfKk A^>^P0RaMKH 

H C H/V\aHI€/V\k J\,A l€ KOAraHk ^OAHTH HO HaUJOH A^^P^^^BH CAO- 
KOAHW H WHfTk nOYOAHTH CA BCHf A\k Kf-3-aKaBf KaKW H KASAa. 
H AKO KH KHAA KOW pHfHk AAH CTKOpk Hf HpHAHHaHk HAH Hf AKOpAHk 
K /MHHf KOI€KOAH PaAOCaKiJ HAH K /\^OHf/V\k AIOAf<V\k WAI» J^^- 
EpOKHHKa HAH WA»* /VK»AH HI€rOKHfYk WJi,h WHOraH Ji,»( , WJ\,h 
KOAf HlUTpHfKOKa TOCnOAHHk KOPk rOCHOAHHa KOI€KOA^ IlfTpa, 

a ra rocnoAHHk koi€koa*» PaAWcaKk nocTayk 8 rocnoACTKiJ, ,\w 
napRora Kw>KHKra pw^kctka YPncTOKa, 8 KCf wcTaKHC/ww h ynS- 

CTHC/MW, A^ f« Hf Hljlf H Hf HHTa J\,W AHH H A^ KHfKa. H Ha KCf 

RHiUf nHcaHi€ aa3k rocnoAHHk Koi€KO.\a PaAocaBk CKOHf/v\H kaa- 

CTfAH H C KAH^KHKaMH CHfA\H, yilHCATfHfYk HA\fHf/Uk TKW K^A^f 
P0TH)(^ Cf Ha CKfTOA\k f BaHri€AHIO YpHCTOB^ H Ha HaCHW/V\k KpHH^H 
rOCnOAHHH H Ka .A- fKanri^AHCTH H KA .k"|. CKfTHfYk Kpk)CWKHH- 
fj(k anyCTOAA KW^HfJCI» H KA .THI. CKfTlvYk WTai^k, H>Kf C8Tk Ka 
HhI^HH, raKW CKf KMUIf HHCaHW npAKW H KHfpHW YWK AdA' C^pa- 
HHTH a HH 8 Hf/Mk Hf SKApHHTHAW AHH H AW KHfKa. TKO AH KH 
SKapHHW aAH nOTROpHW, A<^ ^^ ^Cf KAfTRH HA Hf/Uk naAf, » J{,A le 

npHHfCHHKk K)ah , KOH npoA<» cHHa BOH^nra Ha pacnfTi€, » js,a le 

KAfTk rOCnOAHHO/\1k KOrO<V\k H KCHf/UH CKfTHf/MH KA KHfKH RHfKa. H 
Sa RfKI€ RHfpOKaHI€ 3aK0H0/\^k HOAKHCyKHO/Mk HfHaTIO rOCHOACTKa 
/WH nORfAHfYk 3anfHaTHTH. H HHCa Cf AHfTO pOJKACTKa YPHCTOKa 

.H. H .8. H .K. H napRw AHfTW, HHcaHW /\^HfCfi;a anpnaa .k. h .1. 
AaHk 8 BopH8 8 HfTRapTAKk no K)pi€KH AHfKHf. a HHca Baatkw 
Mapwujk, AHt^Kk HAAKopHH rocnoAHHA Kwi€KOA« PAAWcaRa. 3ia 

A tergo: Conferinazioii de voiuoda Radossauo Pau- 
louich de la paxe fatta e confermazion de la mitade de 
Chanal de voyuoda Sandagl in 1421 d april. nwTBaprieHie 
BWi€BOA« PaAOcaBa IlaBAOBHKra 3a roH ^HHHfHra h noTBap- 
ri€Hia wji,h noa . . KonaBAH Bwi€BC»Af GAHji,A^ta .m. h .8. h 
.K. H napBW AHfTW anpHAa. 

Sigilla duo turcica et sigillum urbis Ragusii: sigil- 
lum communis Ragusii. Origin. chartac. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 101. 

CCLXXVIII. 1421. 24. aprilis. Borac. 

Radosav Pavlovic , Bosnae vojevoda , confirmat dona- 
tionem dimidii zupae Konavlje, factam a vojevoda Sandalj, 
et promittit se oblivioni esse traditurum injurias , a Ragusi- 
nis sibi illatas. 

-J- GAaBHH KC»Kf , i;ap8 hekcchh, koh wKpbMAi^cuik h npa- 

BHUJh CBOHMh BO>KKCTBO/Ub BC8 BaCfA£Hi>IO. aaSk CMHpHH UpivAk 
KO^KIiCTBOMk TH paKk Pa^^OCABk , CHHk HaCAHAHHKk CAABHOra 
nOMCHSTk» rOCnOAHHA KHfSa llaBAa Pa4,HH0BHl^a, KOJKkCTBS 
TH CAABiJ HmpHCTanO Ba3A<lK>7 K^H <«« nO TBOfH CAATKOH MH- 
AOCTH CnOAC>KH H HOCTaKH rOCnOAHHA BkCE/U8 CTHKaHklO MOHYk 

npupoAHTtAk, H kSa* ^ KoroA\k Ba hShh rocnoi^cTBH c.mhcahyi^ 

H CMOTp^fejCk Bk CpkAMAHHYk WTaUHHYk Cpk^^Ha /MOfrO BfAHKiJ H 
HCCKpOBH^ naMf BC{/V\8 CBH{T8 WKklilBACHS CAATKS H B(AHK0 Cpk^- 

Hany HOMTfHS npnra^aHk, koio t ra3J\,a h 8 bcako Bp^k/vvt 

HMAAk rOCnO^HHk KHe3k IlaBaAk pOAHTfA /MH H HO TO/V\k PO- 
CnOAHHk /UH H KpaTk CTapUJH , BOfBOA<» rifTapk, CAABHH/Wk 
rpaAO/V\k /^SRpOBHHKO/Uk H C TOrO nOMTCHH/UH BAaCTfAH H WHH 
lU-HH/UH , YOTHC/MO H /MH rOCHOAHHk B0fB04,<* Pa,/\,OCaBk HO 
WBHMaiO HHyk WHSt^C H WHaK^pf HOMTfHS A^BABk H npHlilTfAk- 
CTBO UJ-HH/WH H Wljif KOA« HOHOBHTH H SKp^fenHTH H SCTAHOBH- 
THTk , H 3a TO J\,A ( RA CBHAHHkf BkCaKOA\S /VVaA0/V\8 H TOAH- 

/UOA^S, fpf n-o-BE/Uk Hauj(/V\k ahctS w-A-^nack uanp^feAa, A^ 

KOAH CBHETk CTOH , nOHOBHyk , SKpHHHYk H KOAkUJC SCTaHOBH- 
TH)fk CAaBHH/Uk rpa,A,OA\k /i,8KpOBHHKO/Uk H C TOPO nOMT«HH/UH 
RaCTIAH BCAKS nOMTIIlS ASKABk H npHm^aHk, H WKHTSf PO- 
CnOI^CTBO /UH KHTH H/Uk CpkAMaUH H BHpHH npHHaTfAk A'^ KHKA 
H HH^k TpkrOBI^f H a8AH H H/UaHk( CaKASAATH HO CBOH /UOWH m 

4,pl»H«aRM H BC^AH , K8AH HdUJa -WCiph MOpt A^CflSH , H BCaKK, 

TKo Hack c/\8uia , ,\d H^k caKA^A^ n WKdpiJt wj\,A RcaKO* saoBi 

H IJJfTf. H Wl\l( Ha WHSH nOAK ;K8n« KoHaBAH , HJOTO ( BHad 

BctfBC»4,f GaH^aaa , h toh^k« ,\dAk h sanHcaai» rpaA» /^^yBpoK- 
hhk8 h H«ro KacTfa«/WK S KanJHHi> h S nacA\(HL|jHH8 ca Bcna^k 

KOTapO/MK H HJ-ai54,'WH . H TO HA^K KCe HOTKpKAHYK H 8CTaH0- 
KHTHYK ,V<? /1,H" H AO KHKa,KaKO H<\\K f KpaAtKKCTKO KOCaHCKO H 
KCAhA\O^KK( HOTKpK,\,HAH, TAKOtie H Ha KOeBO,A,a Pa^OCaBK HOTKpK- 

rtJio, H*Ka cf H raa Ha^ol^i' ^ 3anHCfYi» wnoTKpKl^fKaHKiaa KaKO 

H AP^""'^ pi5cajKKa rOCnOA<». H BCaKOE BpKCTf MAOBHKK ,/\,8KpOBaMKH 
H C H/V\aHK(/\1K J\A ( BOAAHK YOAHTH HO HaiUOH ,1,PI*^'^^H CAOKO4,- 
HO H IVniTK nOjCOAHTK CA BCH/WK Kf-3-aBaKf KaKO H Ba3A«». H 
aKO BH KHAA KOiaa p^tCMK HAH CTBOpK HfHpHAHHaHK HAH H«AK^- 
paHK KA /WHH KOfKOAH PaAOC*»Ki> HAH K A\OH/UK aSA^MK WJ\k JS^i^- 
KpOKHHKaHAH WJi,h. aSAH HfrOBHYK WJ\h. OHOraH AH«» W-KOAI HO- 

TplvKOKa rocHOAHHK KOTK rocHOAHHa KoiKOAi» HtTpa, a ma rocno- 
AHHK BO<BOA'< PaAOcaRK HOCTayK y rocnoucTBS, a<5 npKBora bo- 

HCHt^a pOJKKCTBa YpHCTOBa, BCf WCTaKHCA\0 H ni>CTHC/VVO, J\,A C( Hf 
Hl|J( H HE HHTa A^ AHH H J\0 BHKa. H Ha KCE BHUJE HHCaHK aa3K 
rOCnOAHHK BOfBOA/^ PaAOCaBK C MOH/UH BaCTfAH H CA KAH^KHKa- 
/V\H CH/MH, SHHCaTK H^K HA\«Hf/\\K TKO Ki>A^ ? pOTHy C( HA CBf- 
TOA\K «KaHtifAHIO YPHCTOKS H HA MACHO/MK KpU^KH TOCHOAHH 

H BK .A- fBanlifAHCTH H BK . bI . cBeTHyK BpKYOBHHYK auScToaa 

BO>KHYK H BK . THI. CBfTHJCK lVTaU,K , H",Kf CSTK Ba MhKHH , laKO 
BC« KHIIIf RHCaHO UpaKO H KHpHO \*0lSf/\\0 CaYpaHHTII a HH i5 M6/MK 
Ht i)KpKHHTH A^ AHH H A«> KHKa. TKO AH BH SKpKHHAK HAH HO- 
TKOpHvAK, J\A CS BCf KAfTBH HA Hf/MK naAf, H A^ f npHM«CHHKK 

HtJAH 5 KOH npoA*» CHHA boh;ki<i na pacncTKC, h a<* * ka(tk 

rOCnOAHHO/MK KOrO/MK H BCH/MH CBfTH/MH Ba BHKH BHKa. H 3A 
R(\i( BHpOKaHKf 3aK0H0/MK HOAKHCiJliO/MK HfMaTKIO rOCnO^CTBa 
/MH HOBfAHJCK 3antMaTHTH. HHCa C( AHfTO pO^KCTBA ypHCTOBa 

.M. H .8. H .K. H npKKo AHfTO , HHcaHO /M^fccfi^a anp^kaa 

.K. H .A. A*'HK i> KopMi> S MITKpKTaKK HO lOpKIKH AHfBH. A 

HHca Baatko MapoujK, AHraKK naAKopnH rocnoAHHa bo«bo,a,« 
PaAOcaBa. 

A tergo : Confennaziori de uoieuoda Radosau Paulo- 
uicli de la paxe fatta e confermazion de Ja iiiitade de Cha- 
nal de uoieuoda Sandagl in 1421 de aprile. 315 

Sigillum penden8. On\nn. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoiweH. 102. A praecedente diplomate nonnisi 
quibusdam verbis diifert. 

CCLXXIX. 1421. 6 maji. Ragusii. 

Conies, Nobiles et totum Commune Ragusii veniani 
dant hominibus vojevodae Radosav Pavlovic veniendi in ur- 
bem, et promittunt se injurias sibi illatas non curaturos esse. 

FiK HAU KfAHKora caKawTrt riv/\fiUora, rocnc^v** fic>rA ua- 

lutro, ()fKi> >K( le CHHa Kk CBpbujcHie KciupkcKfTaro A^X^ 

; AkaMa, caaKa TfKf, H>Kf Rk hmi H/WO h tokoio 

Ca CKaKOM-wMH ,l,OKp'k<MH MH np'kMTfA/MH KpaCUS, HOMTt- 

h^ h cTap8 np^krasaHK Kp'kiiHA\o h noHaKArdA\o. h sa to 4,a i« 

RH4,H/V\0 CKaKO/Mi>, K0A\8 C( UOAO^a , KaKO /UH KH(3k, BAaCTiAf 

H Rca vuuKHHa KoroAiOKH/v\aro rpa4,<» Hauiero yV,i>KpkKHHKa, C/WH- 

CAHKk H C/MOTp^kKlUt CTapS H Ka KCf(/\\k) CAaTKS H /MHOTO IIOMTf- 

Hii np^kmsank h KpacuS AiouaKk, koio i6 Ka KcaKo Kp'k/M( H/Maak 

K Ha.Uk H nOHTfHH/MH 4,HfAH H CTBOpW/Mk HOKaSOKaak CAaKHO 

cno/MfH8Ti€ rocnoAHHa KHisa llaRAa Pa^^tnoKHKa h k uauK/Mk 

TpkrOKH«A\k H KA CKaKO/My HaUJE/M8 , H HO TW/Mk TaKO>KA< 
nOMTtHO nO/M<HyTM- K0H4,a lIcTapk, CHHk /M8 , H Ha KAai|JHTO 

KH^cKH, ^a HOHTfHo HacAHf,ji,ki€ pfMtHora rocuoAHHa KHfSa 
IlaRAa, CAaBHH rocno4,HHk BOH^a Pa,a,ocaBk , beahkS AWKaKk 
HOKasi^ie H np'krdTf AkCKo k na/Mk , :id SskKHUicuie HfroBf nacTH 
H 4,0Kpa /V\H KH<3k , KaacTfAf H Kca wHKHHa rpa4,a y\8KpkRHHKa 
K(C(AO H A^^i^P^Koano Ka pfM«HO/V\i> h cpkMane/Mk ca rocnoAHHO/Mk 
KOi€BOAW/V\k PaAOcaBW/Mk BacaKS CTapS AWKaKk u uomtiho 
np^kiaTfACTRO noKp^fcnuc/MO , h ca rocHOACTRo-/M-8 hoko h whh 

KOAI€ iJCTaHORHTHC/MO , nOKp^knUC/MO Kk RHKH R^kKa , fpk H WHk 

K ua/Mk no Hfro /Mhaocth TaKore uohobh cTapS AioKaBk h np^k- 

laSaHk, H KfAHKO WB«TOKaHI€ POCnOACTKO /Mi> i>MHHH 3a CA- 

KAio4,aHi€ H wKapoKaHi€ naujf TpkroRi;* h uaujt Aio,a,H h ca 
i^Aaro/Mk no HtroRf ,j,pk>KaRH, h wipk wRaKOH 8mhhhc/M0, a*> 

CH I€ BOaaUk H CAOKOA^JHk BkBCaKOie BpkCTf M/\OBfKk 3 KAarO/Mk 

AOHTH 8 Haiuk rpa4,K 8 y\8KpOKHHKk h 8 Hauj8 APK>KaR8 , tko 
ct Ha3HKa MAOBiKk rociK>,\,HHa ROHA< Pa^ocaRa, H Tp-kKHHanHHk 

M KOnaBAaHHHk, H WntTk CaOKOAHO Ca CBfA\k nOHTH KaKO 
RA3A,A- H aKO l€ KOta 3A0Ka H HCA^C^pHO 8MHHtHI€ WA^ CTpAHI 316 

rocnoAHHa boha« PaAocdKa k Hauji/Uk AK>AC<v\k wji,k 

WHora rocnoAHHa BoieeoAi^ lliTpa, a rocnoAHH 8 

rocnO,l,CTB8, A<> HPI»K<>^<* GOJKHKta KCf nSCTHMO H wcTa- 

KHA\0, J\,A C« HHKa4,a RHTa HH i>CnO/M<H« Ji,C> AHH H 

AO B^kKa. H Ha CB{ BHLUC HHCaHO a3h KHCBk , BaaCTCAC H Bca 
WOKHHa rpa^a ,A,8KpkBHHKa pOTHC<MO C( Ha MaCHlV/Ub H JKHBO- 

TBopeqj{/Uk Kp^fcHiS rocnoAHi> h Kh .,^. fKanrf/XHCTa h .bi. ano- 

CTOAh BkpkJCOBHfYi^ anOCTOAk KOH{l€JCk H Kk . THI . CBfTtYk 
WTaUk , H>Kf cSTk Rk NhKHIO, WKO CBf BHUif HHCaHO YOKf/MO 
npaBOBipkHO CaypaHHTH a HH i» Hf/Wk HI i>KpkHHTH AO AHH H 
AO KkKa. TKO AH KH SKpkHHAk HAH HOTBOpHAk, Ji,A C8 CKE KACTKH 

Ha Hf/Mk naAf, h j{,a le npiiMfCTaCHk) k K)ah, koh npoA^» cHHa 
koh;» Ha pacnfTi€, » ji,A \e npoKAJTk rocnoAHHWiWk KoroA\k h 

CKf/UH CKETHf/V\H Kk KHfKC KHKO/UA. H 3A BfKf KfpOKaHI6 Kk 
KCaKOH Kp^k/Uf 3aK0H0/Mk HamO/Uk n04,KBHC8KWA\k HfMaTIO noRf- 

AfC/UO 3anfHaTHTk. a HHca cf Bk H3aRpaHo noAanf h BfKHHi^f 
KOrOAioKH/uaro Hamfro rpa^a ^SKpkKHHKa A-kTa po^KacTBa XP"~ 
cTOKa Ha . H8Ka., /UHCfi;a /uaia na .8. ^hh. a 8nHca PycKO 
Aoro^ifTk. 

Cod. ragus. fol. 86. b die VI. inau, priuilegio, che 

fece signoria de Raguxi Paulouich, remesse tute le 

maliuolen^ie. 

CCLXXX. 1421. 18. augusti. Milodraza. 

Stephanus Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, confirmat 
privilegia data Ragusio ab antecessoribus suis , in his a 
patre Tvrtko et ab Ostoja. 

-|- rOCnOAI* C HfKfCf np^kspH BHAHT^k CHHH HAOKHHaCKHf H 

8cAHmaTH TAaca BckYk 8noBaioipH\-k na Hk, ji,(ih}K(n wK/\acTkio 

KC8 TKapk, H/UkJKf HApHf HapCTBi>K>Tk H /USHHTfAHf API^^fTI» 
3f/UAi> , BOrk f^aHk HcSCk XpHCTOCk BAHfpa H JS,AHACh. , TH/Uk>Kf 
H Ba BHKH H3aKpaBH CKfTHf pOAHTfAHf H HpapOAHTfAHf Kpa- 
AfBkCTBA /UH, H RpOCAaRH H\h nAHf KCHYk l^apk Ha 3f/UAH 3f- 
/UaAHH)fk H naKH na HfKfCHYI* B-kHUlH CB-kT/^-k/UH SKpacHB-k H\l>. 
Ca BCk/UH CKfTH/UH , -kKOHif Hf «TaHAa Cf fCTk BkCfH BfCf Af HOH 
EAA^KfHaa H»X^ na/UfTk, WAI^ HHYI^>Kf HAf/UfHf H aa3k H3aKpaHk 
GHYI^ H3K0AfHHf/Uk BO^KHMk H HpHHHCTflO fPO A^aTfplO H /UOAH- 
TKa/UH HH)(k, BHTH /UH GTf^aHk TBpkTKO TBpkTKOKHl^k /UHAO- 317 

CTHIO BOH^HWAM^ Kfidt\h BoCHH H K TOM^ , HH{( H( Ji,a^t^h W4,k 
HHJCIi niJTHIO , Ha npai^HSKb H Bdi$Hi(Kk, CHH >KE H HaCAH^HHKh 
HCTHHH IVA»» CBfTOro HHyi» KOpivHf , nOBCAHHHMtb d Ciiji,OMb. KO- 
}KH/Uh npHCMk ApkH^aBS KpaACBkCTBa H CH,V( Ha npHCTO KpaaEBk- 

cTKd KaKo uapk H Baa^HKa BCfMiJ cTfH^anHio cKn"fcx''^ /mohyk 
npnpoAHTfak , wji^d bccyi^ nfintMt nacTk h cAaBi^ h a^P" 
/vvHorHf, H Tor^a npHAOiuf Ba caaBHH A^cpk KpaacBkCTBa 
MH noA Bhcokh nA(/V\(HHTH t\iij\,H( caaBHOPa rpaA<» yV,SnpoB- 

HHKa, BAaCTCAf nOKAHCapHC KH(3k HHKi>AHHk rSH^SaHt^k H KH(3k 
Mh^O GopKOHfKHftk C nOHT(HH<MH ^^apAVH H C HaCTHA^H WJ^h 

pcMCHora rpAji,d yV^yBpoBHHKa , BaacTfw h wji,h onfiHHf, th 

pfHCHH nOKAHCapHf HaCk HCKaiUC, AXHOrO 8/UHA(H0 npOCHUK 

3a BcaKOf iJBHTf H 3aK0H( H CAOBOAi^MiHHf ptHfHora rpa4,a /i^y- 

RpOBHHKa, K0( C8 HMaAH ii nOR(i\A^h Ca p(H(HHA1H pOAHTEAH H 

npapoAHTEAH HaiiJH<UH, ca rocnouTBO<uk paiiiKHAVk h cpknk« 

CKHAVk H BOCaHkCKHMk, KAKO J\,4\ BHCAVO HA\k A\H HO VUKHHaiO pr- 
H(Hf rOCnOA^ HH/Uk nOTKpk,A,HAH H iJCTAHOBHTHAH KpHIIKO Mpk- 
BHYI^ HaiUHYk CAOKOAI^ItJHHE H 3aK0Hf H SKHTC H HOBfAHHHC H HH- 

caHH'k rocnoA^ cpknkCKc, paiUKc h BocaHkCKc : h KpaACBkCTBo 

MH CAHlUaBklUC H pa3^/UHBklU( HHJCI» HOAOKHf U pa38A\Hf H UpH- 
AHHHf H npABf npOLUHf, H<WaBUJf CBHTk l^ivAk H 3r0B0pk CA BAA- 
CTfAH H Ca BfWA\OH«a/MH KpaAfBkCTBA A\H, CTBOpH /MHAOCTk Kpa- 
AfBkCTBO MH pfHfHO/U^ rpa,<V,S /^SKpOBHHKi? , BAACTfAfAVk H BCOH 
Wnt^HHH A^KP^^KAHKOH HO CUyk HAUJHYK AHCTHYI» H HOKfAaYK, 
3a HH\'k CpkHAHkCTBO HOTBpkAHCAVO H/Wk H ilCTaHOBHTHCMO BCf 

H BcaKOf noBfAf H ^anHcaHuiv pfHfUf rocnOAf cpkKkCKf , pauiKf, 
KocAHkCKf H noBfAS rocuoAHHa Kpaaa TKpkTKa , po^HTf aa mh, 

KOK» f SHHHHAk H SaHHCaAk rfidji,^ yV,iJKpOBHHKy UO AHTHJCk 

poipBa YpcTOBa . htoh . Avucfi^a anpuAa .1. A^i^i^ 7 " HOBfAiJ 
npucBHTAora rocnoAHua Kpaaa QcTOf, kok» f SHHHUAk h ^anu- 

CaAk yV,8KpOKHHKS 3a npHAAOpHf, UHCaHy nOA AHTH . HTqft . AH- 

To AVHCfi^a fUBapa .(\. A<*iii»? " ^^* ""* noBfAf rocnoAHua mh 
H poAHTfAA Kpaaa TBpkTKa h BCf HHf noBfAf H ^anucaHH^k h 

CAOBOAhltJHHf H 3aK0Hf npHf^Hf H nOCAUlSHf, KOf HMk f i$HHHHVU 
roCnOAHHk Kpaak HPHCBHTAH TBpkTKO TBpkTKOBUtik, pOAHTfAk 

KpaAfBkCTBa avh, a u aa3k rocnoAHUk Kpaak TBpkTKO h Bca Hua 
rocnoA'^? kc»h c8 rocnoAOKa^u a*^ 'VVfHf , a<* « A^ BHKa pfHfH0/Vv8 

rpaAi^ /i,»BpOKHHKiJ H BCOH WnliHHH TBpkAK H HfUOpOHHO HaaMH 318 

H HaiUHMH nOCAHAHHMH, nAAHt /i,A C8 H RCAKC> R0HMt CTaMO- 
RHTHH H KpHHi^H 8 KCHY»^ (itmHH^h HiSiEtAA^h. H H 3AKQH»)(h H tJ 

i$KHTHYk H S KcaKOHYK caoROAi^HJHHaYk ptMiHf rocnoA* cpkniiCKt, 

paUJKf H KOCaHkCKf. H pnCHH B/\aCTfrtf H HOKaHCapHf rpA^A /^tJ- 
BpOBHHKa H WJS,A RC( Wnl^HHf HpHMHUIf H saBEsaujc C( KpaacBh- 
ctbS /V\h ^aKaTH iVA«» pfHfHora rpa/\ay\8KpoBHHKa h wj^w ontiu- 

Hf CpbHbCKH A*>Y«J'A<*'^«» AI^H THC^tiH Ufpnfpk ,\HHapH .A,^KpOKaHk= 

^Hyk BcaKo roAHi|i< Ha /^.MUTpoBk ^ank u TaKotif RcaKo toah- 
i\i( HA [iaacHHK j^Atih HfTk caTk ufpncpk no 3aK0H^ H yKHT45, 

KaKO CS Ji,ARAt\H pCHtHOM^ rOCUOAHHS H pOAHT6Ai> Mti rOCnOAHHiJ 
KpaAiJ TKpkTKi» HHOH UO TOMk KHKklUKOH rOCUOAH , KOH C^ TO- 
CnOA<M''<*'\H ,\Q> M(H(. A KCJMS T0(Mi5H CRHAOn,H HaUlH .A,OKpH KO- 

uiHaHf KAacTfAf H KfW/MOH^aHf piJcara : KOfKO,\a k(ahkh KpaAfKk- 
cTKa KocaukCKora koskoa*» OauAaAk 3 KpaTHiV/V\k h KOfROA'» 
BSKMHpk 3 KpaTHW/Mk H H;i5naHk ^paruiua /i^HHHMHl^k 3 Kpa- 

THlViMk H KHf3k IIpHKUfik 3 KpaTHW/Mk H KOfROA<* lOpAHk BoH- 
CaAHl^k 3 KpaTHlV/Uk a npHCTARk ,\RO|»kCKH KpaAERkCTRA A\H 
KMf3k ritTapk KAfmHl.k H KHf3k lOpAHk ^parut.f Kul^k. H HA TO 

na KCf KHUif nncAHO, KaKo ,\a ( TKpk^o h KpunKo Ka khkh rh- 

Ki^/Uk, pOTUyk Cf H ^aKAfJCk H a3k pfMfHH rOCUOAHHk KpaAk 
1'KpkTK0 H Ca KfW/UO/M^aAtH KpaAfKkCTKA /MH KHUIf nHCaHH/V\H H 
IIOCTaKHKk pSl^H HA CKfTO/Uk fKaHl.fAHK> H HA MaCHO/V\k KpHH^H 

rocnoAHH. a nucaHo ha A/\haoap<^h;h ma amta poJKCTKa jCpkCTO- 

Ra .syKa. AHTO, /MHCfUa aRrSCTa .ul. J\,AHh. H 3a Rftif RHpo- 
RaHHf KpaAfKkCTKa /MH UfMaTHK» IIOAliHc81^0/Mk nORfAHC/MO 
SaUfMaTHTH. a ynuca AH'tvKk BAAAHf.k IIOKfAHHHf/Mk KpAAfKk- 

cTKaa MH. 

npHCRHTAH H Ra3/M0>KHH rOCnO,/\,HHk KpaAk 
T K p k T K T K p k T K K H l^ k K p A A k H C H H H K T /M S. 

A tergo : Poueglia del re Tiiert<;h() : (*()iiferiiiaz.i()n 
de tiite le altre poneglie, quaiido tono aiiibasadori a Uiy 
ser Ni(diulin .... de Gondola e ser Michiei jiUi-iAw. d^ 
Sorgo. 1421. 

Sigillum : UfMATk roCUOAHHa KpAAA TKkpTKa TRpkTKO- 

KHt^a. Origin. iiieinbran. iu c. r. archivio Viennae. Cno- 
MeH. 103. CCLXXXI. 1423. 15. februarii. Ragusii.' 319 .( 1 •<; Conies, Nobiles et totuin Couiuiuiie Ragusii. Privile-p- 
gium concessum vojevodae Radosav Pavlovic. 

Q RkAMOllJHa CHAO llp'kcB{Taro A^Y^' KO^Kf CA4BH/V\H Bk 

S CHHk H CBtTlVMb A^Cf? np^kcBITA TpbU,E HtfiA^J^W,i\{H)iWA, 

Ci\A TBOI€ BkCf BpbUiHAtO, H TOKOK» SSAPi^^KHMO H Hpa- 

(BH/UO) la HAIUCrO ROr^ AI^HHMH H HH/UI» HAiWK ji,Apw\&A- 

HH rpAAk yV^^BpkKHHKK , (V CB(/Uk Hp^kcBfTS TpOHI^S CAABfKf A3k 

mh KHf3k , RAacTfAE H Bca ivnKHHa rpaA<t yV,i>KpKKHHKa A^tl^/VIO 

EHAfTH BCaKO/WiJ MaOBfKiJ HIHBO/My , Hp^kA*^ KOI€rO TOA* WKk 

/\HCTk npiiA* 1 " TKO roAf wkk nauiK ivkjtk MiJK-, fpK rocno- 
AHHK BOHAa PaAOcaKK llaKaoKHKK, KOHAa KocancKH, a^'^^^'^^* ^ 

Ha/UK 8 ^i^KpKBHHKK C/\aBH8 CKOIO nOCaOKHHi), nOMTfHf /U8H;I6 

KpKCTiaHie rocnoAHHa RrtaTKa Ti$/V\pKKa h PaAUHa KpKCTMHHHa 
H KHf3a BSAHcaKa h KHf3a ESoKaiUHHa, h ui-hh.wh TaKO/KAC 
C/\aBHa uocaoKHHa rocnoAHHa GaHAJAid , Kf/\HKaro koi€koa* 
EocaHCKora , rocnoAHHK cTapau,K ;\/i\HTapK u KHf3K PaAOKauK 

l^apAHKK, H Ua/UK /WHOrO CaaBHf, BfCf/\f U KKCOH RfCiAfHOH Cpk- 

Mauf H /WHoro j\pA\t H yroAHf A^^^^P* raacoBf Ka^auif, KaKO 

CAaTKH /WHpK, /\IOKaBK UOHTfHa H KpaCHO l€AHHCTKO H Rp^kia- 
•rfAKCTKO ^HHHHIUf rOCUOAHHK KOHAa (/aHA*\aK H rOCUOAHHk 

BOHAa PaAOcaBK AAfrio cokiv/Wk bk kkkh BUfKa uouoKHUJf, 

^TRpKAHUlf H SCTaHOBHTHUJf, H IV TIV/WK /WHOrO KfCfAH KHC/WO H 

BAaroA<»P'kc/Wo Kora, u KHUif jifHfHu uoKAucapKie wak cTpauf ro- 
cnoAHua BouAf PaAOcaKa wtk uacK /wuoro caatko ucKaujf u /wo- 
AHUif, A't ^HC/WO rocuoAHua KOUAy P^A*^'**^^^^ uoawkhah u uohto- 

KAAH BAaCTfOCTBlV/WK, H A<^ >€ BHfKHUKK C HAiWA KaKO fAKHK HaCk 
AIOKO BAACTfO rp^AA /^yRpkBHHKa. H /WH C/WHCAHBK H C/WOTpivBk 
AOKpS AKtKAKk H CAATKO Up'kraTf AkCTKO HfrOKfYk UpkKfYk H Hf- 
rOKO Up'k/WHC/WO U ShHUIIC/V\0 KKKI€ KaCH KAACTfAf A^KP^^K^l^HH u 
RCa iVUKHUa rpaAA /V,8KpKKMHKa fAHUOAi>UJHO U AOKpOKOAUO upiv- 

ra/wuif, H 3aKAfC/W0 cf Ha to rocuoAuuS KOUAf PaAocaRS FlaKAO- 

KHKIO H HfrOBiJ WCTaHKiJ, I^IO l€ UO /WSUJKW/WK CUOAi), KAKO HfrOKA 

cpKTi^a KpKKK noAAi€ uoAOKua kahh;u» BK BKKH BKKA. 3A to 
KaKo up^krac/wo ivak Hfra uoaokhS h upacS np'ki<i3aHK h KAfTCH 

H 3aUHCf HA Up-kia^aUK, H 3A TO /WH pfHfHH KHf3k H RAaCTf(Af) 

H Rca ivuKHHa rpaAA ^SKpkRuiiKa iip^k/wa/wo h 3auHcac/W0 3a 320 

nOMTfHOra H CTaHOKHTHOra BAaCT(AHH4 H BCKHHK4 KJKO (^HOra 

wjy,h. Hacb, H jy,A H/waMO ctobth sa BcaKO no^^ocHo ^HfAO hi- 
roBO H HfroBa naTpaujKa KaKo 3a KOf ra roA< Hack, h hh 3a f/i,Hora 

MAOBfKa BOAK> HH 34 KOH CTpayk HH 3a BAaPO CfTaH CB^fcTa 

PaAocaBa H HfroBa wcTaHKa, KaKO i€ 3r(opa) 

WKfTOBacMO cf Kct KpaTHTBo H naf/M( rocnoAHHa boh^c Pa;\o- 
caBa S BcaKS aioRaBk np^krasaHii HMaTH , KaKo Bi$^S ivhh nacK 

H/WaTH ; H IVGfTOBaC/MO Cf, Ji,A HE »MA HI€^aHI% HCBfpkHHKb PO- 

cnoAHHa BOH^f Pa^ocaBa h naTpaujKa neroBa ^a Ht Hiwa 8^aHt<i 

^ y\,^Rpi%KHHKb, KOH RH CH^HCO Ha HHY^ 3C/VIAH , TaK/l\0 aKO RH 

rAaKiV/Uh H ck HfAra,/i,i»K> h c H/iiaHi€/V\k npliRHr^aAk) S ;\i$GpkB- 
HHKk H 8 ApyjKaBS HaujS, KAKO i€ 3aK0Hk rpa,A,a ^i^RpoBHHKa, 

H J\,A H( nplv/ltC/UO HI€,y|,HOra Tp^kRHHaHHHa HH KOHaBAaHHHa VU,d,k 

Aio,a,H pcMfHora rocno,A,HHa koh,i,( Pa^ocaBa u HcroBa uaTpaujKa, 

l|JO l€ Tp^kRHHaHHHk, H UI-HHYk UOAOBHI^E ^K^^HC KOHaBaOCKC JH,A 

Hc npii/UC/Wo Hi€,A,Hora ua Hatuk ,A,HCAk h^Suc KouaBaocKc; h to- 
AHKorf HA/Mk rocno4,HHk BOH,A,a Payi,ocaKk 3a cfRf h 3a cboh 
HATpaJKaKk WRtTOKa c Hauicro j\,M(i\A >Ki>ne KouaKAH. h ha cb( 

KHUK UHCAHO /UH KH(3k ,A,^RpOBaMKH >KSHk ^KSpkrOBHKk H CA 
H3aRpaH£Mk BHKC/Uk MapkTOAA GnMCrA PaCTHKa, flA8BH3W/V\k 
rOMfTHKf/Mk, /UapiiHk L^piiKHKk, G^^pkCaTk }Ka/UaHOBHKk, 
Map-kHk l'pAAHKk, PaOJKf ni$il,HKk, ^Opf IlaO/MOTHKk, BfHKO 

PSHAyAHKk, AaKpf OopkrOMfKHKk , flHAP^lUKO l^Hr , 

TO/MKO BiJHHKk, Pa^afAk ToMfTHKk, KaH/U£ BoAAMHKk, MaTKW 
rpaAHKk, AORpf BcHMi^AHKk, flHApf BiJHAHKk, HHKUia ni^l^HKk, 
flHAPf MapkTOAA EuMHHHKra, MapkTOAW/Mk >Ka/UaHOKHK(/l\k, 
[laOKW/Uk npSrkAOKHK(/V\k, riHpW/Uk ASKApf KHKf/Mk , NhKO- 
AW/V\k llupa ni$l|,HKra, (II)aOKW/Uk }K8pkrOBHK(/V\k, /KHBaHW/V\K 
rOM<THKf/Wk, TiJAP^^W/Mk BaOH^fAHKC/Wk, OaBHHW/Uk BoRaAfBH- 
Kf/V\k, AiVapkTOAO l^pivRHKk, flH,A,pf MfHMfTHKk, BhTKO PaCTHKk, 
MapkTOAO BcHMSAHKk, /KoHKO B^HHKk, HASKH^k I^p^kKHKk, 
^yyW/Wk rOMfTHKf/V\k, BhTKO ?lASKH30KHKf/V\k, MaTKO KpiSCHKk, 
<I)paHKO GopkrOMfKHKk, <I)fAfpHKk rSHA^AHKk, Gh/MKO PaCTHKk 
POTHC/MO Cf Kk roCnOA^» KOra CKfApKJKHTfAM H Kk np^kMHCTy Roro- 
pOAHUS H Ka CHA^ JKHKOTROpkipfra KpkCTa ROJKI€ra H Kk .A. 
fKanrfAHCTf U Kk .RI. CKCTfJCk KpkYOKHI€JCk anoCTOAk KOJKfYk H 

Kk . . H^aKpaHcjCk KOH»i€Yk H Kk cRf cBfTf w^i* KHKa KorS 8ro- 

AH(B)Uj(H)Yk , J\,A WBOH 3ropa HaUJf HHCaHO H WRfTOBaHO pfMfHie m 

H OBCKaHie rocnoAHHiJ PaAOCdBy h HtroKS HdTpaujKy, KaKO le 

sropa pfMfHO Hf H^a na /waHt np'kTH hh c( ki noTKop^kTK 

HH 3a Ka Ha sj/Wah hh sa tj\,nHQirA HAOKfKa Koaio hh sa 

CTpayiv HH 3<x Kaaro hh ct w toh napbHa «mhhhth. (ji,A ah 
RHCA\o iw» KH63k H Kca vvnKHHa rpa^a yV,i5BpkKHHKa IVK03H 3ropa 

PCMCHO, VUKiTOKanO H HHCanO HOTKOp^kAH pCMCHEMh aAH Ha <uaH( 
^^OHECAH KOHWAAk ^HTpOCTIO AAH AaK0A\0CTIO 3a MHIO KOAK» AAH 

3a cTpa^k aAH 3a YTfHi€ Hi€AHora MAOKfKa Ha 3emah , Ta^d A^ 

C<V\0 MH KHE3k, KAACTfAf H KCA IVnKHHa rpAJ!L,A ^SRpkKHHKa RpO- 
KAfTH :KHKE/Uk KOPOMk WTl^eMk H CHHW/Mk H CKCTC/Uk A^YOMk 
H CKE/UH CKfTHA\H RHlUf H/Wf HOKaHf/V\H , H jy,A C/l\0 Rp^kMTIHH K 

K)ah , KOH npoA^ CHHa KOJKia na pacneTi€, h ji,A c/V\o cf WAPfK- 
AH Kora H anrcAa npaKora na ,.\AHh c^ji,HH h Ktpf , koio KtpS- 
i€/V\o, h ji,A C/V\o noptHfHH S TAacS, 8 ROMTfHio H S npaKA^»\*'» h S 
saKOHfX''* Hauj{)Ck k8a^'^*Y'* AO KpHv/WfHk cH^k /vverio KcaKoi€/UH 

AOKpiv/MH H nOMTfHI€/MH H rAaCHTHf/V\H rpaAi^AVH H WPKHHa/WH. 
H Cm C( HHCa Kk H3aRpaH0H nOAaMf H K{KHH^(f) KOrOAIORH/V\arO 

HaiiJtro rpaAa /^SRpkKHHKa Kk A^kTa pojKacTKa ^Pi^cTOKa na 
.M^KT. AivTk, /V\HCfi;a <^pk(Ka)pa .77. ji,AHh. A Snnca PScko 

AOrO^CTk. 

Cod. ragus. fol. 87. b. : MCCCCXXIII. dieXV. freuari, 

priuilcD^io, che fece signoria de Raguxi Radosau 

Paulouich e de conseglio. 

CCLXXXII. 1423. 16. februarii. Ragusii. 

Coines , Nobiles et totuin Commune Ragusii fatentur 
se accepisse ab Helena, vojevodae Sandalj uxore, depo- 
situm duoruni niillium ducatorum aureorum. 

•f Bk HM( WTkHa H CHHa H CKCTOra A^Y^ a/WHHk. A\H KH(3k, 
RAaCTCAf H RkCa WHKHHa PpaAa /^SKpOKHHKa ^^•«'^^O Kk CRH- 

A^kHKie RcaK0A\8 /v\aAO/MS h roA^k/vvo/wS no cf/V\k Hame/vvk Snn- 
canio a noA»* naujW/Mk 3aK0HH0/V\k RfMkTHio, KaKo npHAOiiif k 
Haa/V\k y ;\8RpoRHHKk rocnoAMHi^ CTapau,k ;\/MHTapk h PaAOHia 
npnnMHKk H BparaHk AHQKk nocAaHki€/Mk CAaKHc rocnori€ ISA^k- 
H( rocnoAHHa koi€koae GaHA^^ra , a Kf€pf caaRHora no/M£HiJTk» 
rocnoAHHa KH«3a Aa^apa c AHCTW/Mk hi€ R^kpoRH^k/Mk, h wai^ 
Hi€ cTpaHf M na H/Mf peMtHf rocnori€ I^A^kHf , Ki€p« KHf3a Aa3a- 
pa, nocTaRMmt 8 namk KO/MSnk S noKAaAi^ AB^k thcSki^ A^^aTk 

21 322 

SAdT^kYi» , A noAh WKH 8K'kTL, ^A K- KOAna pcMfHa rocnoria 
IBAiiHa S KcaKO Kp^fcMf caata cBowA^b raaBoa\k aaH ckohmh caS- 

raMH nOCAaKI» CK0I€ AHCTOBf a nO,i,k CBOWAXk RJMaTHIO 3aK0H- 

HWMk SsfTH KkSA'» ) Ka^f WH kSa* yro^Ho , a ^a wh ce H( mo- 
r8 8aP«^>k^t" W'^" "« A<*TH sa H'k;i,aHk yspoKk, koh kh Atoraak 
Ha ckHvtS khth , naaHi WK'kT8t€iV\o ce a,&t» H^k pfMtHOH rocno- 
ph hah ko/uS kh wnopi>MHAa ptMfHa rocnorra JGa^kHa, aKO kh wh 

Cf CA\pTk 3rO;i,HAa , W^l^ IM^* KOrk i>KAOHH, KO/MS KH nO CKOI€Mk 

ahctS wnopSMHAa , wK^kTSK-MO cf A<»TH Kf3k H'k;\,H0ra ysk^pk- 
H^aHkra. H 3a KfKio MHCTOTi> H K^kpoKaHie GparaHk ^.^nraKk WKa- 
KHTie AHCTk CKOWiUk p^KWAXk ynHca. H ^WT-k rocnoTia IGAHvHa, 
Kkipn rocnoAHHa ku(3A i\A3Apc\ Kniuf pjMfHa , Kk;i,f rwAn Ky^f' 
nocAaTk 83fTH peMfHt A^'^'*'''* ? A<* noiuAie WKk namk AHCTk, 

KOH H/Uk CA\0 A^AH nO^I^ HaiUWA\k HfMaTHK» HCnHCaHk H3k WKO- 

ran : aKO ah kh ra H3kri)KHAa , wna j^a nou)Ai€ ckoi€ ahctoks 
noAi^ CKOH/MH n{MaTkA\H no cKOH\-k A^^^P^kxi» 'M<>Af\''*? kakc» Kie 

HaaMk 3aA0B0AH0 KHTH H WMHTO CB^kTS , lepk WHa i>3HMAI€ TfH 

A^KaTf. HHca c( S H3JKpaH0H K^kKHHL^^k KorS AiOKHA\aro rpaA^ 
Hauitro ^SKpoKkHHKa aHvTo po>KAkCTRa ypucTOKa thcSiijho h 
MfTHpH CTa H A^a AfffTH H TpfTki€ A^vTo, AAHvCfna zjsepKapa .ei. 
AkHk. a Snuca PScko Aoro^tTk. Ko>Kf no/UHASn ra. 

A tergo: 1423 a di 18. freuaro, strumento, che fo de 
domina Jella, de lo quale de ducati MM., lo quale casso, 
e fato nouo de ducati 2000. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 

CCLXXXIll. 1423. 7. aprilis. BoraC. 

Radosav Pavlovie, Bosnae vojevoda, a Ragusinis in- 
ter nobiles et consiliarios receptus, confirmat privilegia ab 
antecessoribus Ragusinis concessa et donationem urbis 
Sokol in Konavlje, factam a vojevoda Sandalj. 

'1* GAaBHH ko^k;, i^apS hekcchh, koh iyKpkA\AiofUJk h npa- 

KHUJk CKOHA\k KOJKCTKOiUk KCS KaCfAfHyw, a3k C/U^kpHH Up^fcA 

ko:kctbo/U th paaKk PaAocaKk, CHHk h HacA^kAHHKk cAaeHora 
noMfHSTHia rocnoAHHa KHf3a IlaKAa PaAHHOKulia, kolpb(ehH)io 

TH CAABIO HtnpivCTaHVU Ka^A^IO , KOH A\l€ HO TKOI€ CAaTKOH M»- 
AOCTH CnOAOKH H HOCTaBH rOCUOAHHa BC(/U8 CTfH;aHkiO /UOHYk 323 

npHpoAHTfAk, H b8;1,i€ 3 KorO/Mk R<\ nSHH rocnonTB-fc AOl^WUif 
rocno^TKH? ,v\H u'Ak CAaBHora rpa.A,a yV,yKpoBHHKa noMTCHH eaa- 
cTt/\i€ H noKAHcapkie: KHSBk HHKWAa riOHSTHhk H KHfSk BaaYw 

/Ki^proBHl^k, H iV\H, CA\HCAHKk KeAHKS AWKaBk H HpHiaTf ACTBIV 
nOMTfHW, KOf Ci> HaOJH npkKH H/V\aAH 3 rpa^O/Mk yV,yBpOBHHKO/Mk 
H C TOrO nOMTf(HH)«/V\H BaaCTfrtH H WHH UJ-HH/VVH, H WljJk KH- 
^HKUJie HHYk /VIOKaKk BeAHKiJ KpaCHS , KOW» rOCnOl^TKy /MH iJKa- 

3aiiii6 a no naujHYk nocAHfj^k no rocnoAHHS BaaTKS TS/WpkaHi^y 

KpkCTHraHHHS H Pa^HHy KpkCTk^vHHHS H KHf3i5 B84,HCaK8 H 
Knf38 ByKaiUHHS, KOf K HH/Mk 8 /l,yKpOKHHKk HOCAaC/MlV, KaKW 
HaCk nO/VIOKHUJf H nOMTOKaiUie, H C KCAHKO/V\k AIOKBO/Mk 3anH- 

caujie /v\«Hf, rocnoAHua KO(KO,\,i> Pa^ocaKa OaKAOKHtia, n a\o« 

HaTpa>Kkl€, ipO 16 110 AVSUJKO/Mk KOAHHi> , 4,a C/MW BAaCTtAf H 
K^kl^HH^H rpa,A^a y\i>KpOBHHKa, KOAHKW KOH TOAH HHJCk BAaCTfAk 

4,8KpoBaMHH\-k, H A'» Hack 3a BcaKw no.yoKHW ji^-ktwv 3a hh 

MklO KOAIO pie HE Tl€ WCTAKHTk , H 3a TO C/MW KCAHKf pOTI€ H 

3anHCE /MH w^h. »»X*^ npHiaAH, a na kaacthtw ca4,a no HHrk 

ptMfHHYk nOKAHCapHfY**? H Wl(Jk KOAI€ H K«f.l6 Ha/V\k KCaKS AIORaBk 
H npH'kT6ACTKW nOHaKAAIO H HOTKp kl^lOIO : H 3a TW 4,a ( KH- 
4.H/MW KCAKOAVS, UpHT KWra WKk HaiUk 3anHCk pOTI€ H WBiiTO- 

KaHkk iipHA»€, KaKwra, rocno,\,nHk KOfKO,ia Pa,ji,ocaKk OaKAo- 

BHtk, H C K/iaCTiAH rOCnOl^TKa AVH f,A,HWAi5nJHW H KCfCpk,l,W 
npH/MHC/MW H 3aKAfCA\0 Cl€ ptMfHkHHI/Mk HOKAHCaptAVk ^^i^KpO- 
BaMI^HiMk ,\0 KUeKk BHfKa, A^ <^'"^V /V,yKpOBHHKi5 ,/»,OKpH H K'kpHH 
H CpkMAHH npHraTfAkl€, H ^\d HH\'k TpkrOKI^H H HHYk KAArO 
CAKAIOAd/MW , H A*» HH\-k BAaC TfAe ,i,i>KpOKaMKt H HHYk CAIOri€ 3a 
HHCAHOra MAOKHKa KOAIO HH 3a CTpayk HH 3d n-fcHf^l^, 3a HH{4,- 
HW HpOAaHCTKW 3AW A<> AHI€ H J\C KHtKA J\d H( WCTaKH/MW 3a 
KCaKW nOA^^f^HW A''^'^^ , liaMf n Wipk WK^kTilf/MW, KaKW K-fcpHH 

H cpk/i,MaHH KAacTfAi€ H B'k1^HHU,H rpa,A,a yV,i>KpoKHHKa, H 3anH- 
cbf/Mo ci€ raa, rocnoAHHk ROfKOA<» Pa,/»,ocaKk, n /moh HaTpan^aKk 

HaUJO/Mk /MOHJklO H C HaUJHA\H AIO,A,/MH 8 KCAKM' Bp^fc/Mf KHTk HA 
nO/MOffk ;\SKpOKHHKi5 H KpaHHTH HHYk H HHyk KA/\,A,aHk'fc WA^ 
KCaKI€ CHAI€ H 3A0KI€ H nOA\araT-H-Yk a KCf/Mk, H WK-fcTSf/MW 
rpaAi> /^SKpOKHHKiJ UJ-HHYI^ nOAk JKi5ni€ KouaKAH Hf npH/MHTH 
MH fAHOra HH\-k MAOKHKA KOHaKAaHHHa HaTp^fcBHHI^ HH Hd HaUJk 

4,HW HiiJnf KonaKaACKf. h wijJk j\d e 8 3HaHki€ KcaKW/M8, fp /mh 
KAsaujf ptMfHH noKAHcapkf A^f^P^B^^^iAH ; KaKw npnraTfAio cpkA- 

21 * 324 

MaHS H KaCTfAHHS H BivttHHKS r0AJi,A /^SGpOKHHKa, <p( rOCHO- 
AHHh KOtKOA'' GaHAaAh, HH)Ck ^OKpH H KpaCHH HpHmTCAk H 
WKivTHHKk rpa/l,a y\8KpOKHHKa, KfAHKK) AIOKaKh. H Cpk,\MaHCTKW 
HfAHU,l€A\'kpHW, KOf ( noCTaRHW 3 ^SKpOKHHKOMk , H KCJAAS 
CKH«TS y KCH\'k 4,<>KP"fX'* ^'^'^"fX'^ llOKa3i>l€ , H KaKW CTpk/WH H 
Ha Kfliie H K0AI6 HCYWAH " HOTKpkl^lOe ROHTfHIO npHia^AHk H 

npHWTeACTKW, 3a KfAHKi? AiOKAKk /^apoKa rpa,A,8 /V,yKpoKHHKi5, 
KHf3y H Htro KAacTtACA^k rpa^k GwKW S KoHaKAayk Ka K^vKa 

KHfKiJ 8 BaipHHIO H 8 nAfMtHHTW : H MHH TOH HSKk MHOTO Kf- 
CMH KHCAtW, H THH pfMtHH HOKAHCapkie rpAJ^A /^SGpOKHHKa TO- 
CnOU,TKIO /MH C KfAHKHieAAk KKCAkl6A\k TAH ,A,OGapk rAACk KA- 
Sayk, H C KfAHKWAAk AIOKB0A\k H A\HAOCpk,\kf /Uk W,A,k CTpaHK? 
KH63a H RaCTtAk rpa/l,a y\yGpOBHHKa C/WfcpHW H /MHOrO CAATKW 
/U0AHUJI6 H npOCHlUie, J\A KHC/MO H/Mk A^^P" BAArOCOKk 3A TAH 
rpaA»^ SMHHHAH , H /WH , KAKW BiipHH H Cpk,A,HaHH WK^kTHHKk, 
RAaCTfAHHk H Riil^HHKk rpa,A,a y\bKpO^HHKa , H KaKW WHH , KHH 
H/Ua KHTk K«CfW H ,4,0GpH HpHJaTfAk KIOl^H H /WfccTIO , KOfrA 16 S 
BCaKOAAk HOHTfHklO ^\HWHHKk , KfCfAO CE WKf CCAHC/UW , H /UHOPO 

H/Uk GAaroA^fcTHW KAarocAOKHC/ww TAH rpa^i^ GoKOAk 8 Ko- 
HaRAayk h ipo HA\k i€ KotKOAa GaH,\aAk HfroKk ^^.'fcAk noAk 
jKynie KonaRAH 4,apoRaAk, UH/Uk h HHYk nocAHi^Hf/u8, ra kh<- 
KH R^fcKa Ha HosTtHkie rpa,,i,a yV,i5KpoKHHKa naujf Kiotiie. h ua 
Kci€ KHUJt HHcauw, qjo roAH C/V\w /UHH , rocno^\,HHk KoeROAa 

Pa,A,OCaRk IlaKAORHtik, 3A UaCk H 3A HaUIf nOCAHtiHI€ H 3A HaUII€ 
HAE/U£, 1410 K8,\,6 nO /USlUKO/Uk KOA'fcHIO, KAKO KpkKk nO/k,ai€, 

npaRO H noHTfHW HaTpajKki€ Haujf, jjjo ro^H c/uw 8 ct/Uk ahctS 

3anHCaAH U WK'fcTORaAH , Ua RCI€ /UHH ptHfHH 3a C( H 3a RCI€ 
HaUJf HAf/Uf, H TKW HACk MIOI€, HaTpaJKaKk, KaKO l€ pfMtHW, PO- 
THC/UO Ce H 3aKAfC/UW HA MaCHW/Uk H XHRWTROpei|Je/Uk KpHHiH 
rOCnOAHH U Ka .^. fRaHt^eAHCTH U RA . RI . RpkYWKHHYI* CRf- 
THYbk ^niOCTOAk H KA .T. H . hI . CRfTHJCk WTAUk HHKHCU,HYk H 

BA RCHyk WAi» K'fcKa Kor8 SroAHKiuHYi* h Ra ,/i,8iui€ Hauiie, laKW 

RCf RHmi€ HHCaHW H Ua/UH WK^fcTOKaUW nO RHUJI€ pfMfHHYk 
HHYi^ nOKAHCapfYk KH{38, RAACTfAf/Uk H RCOH WhI^HHH rpAAa 
/ii,8KpOKHHKa H HHYI* HOCAHAHH/Uk YWl^f/MW TKpk,A,W H HCHOKW- 
AHKH/UW H HCnOpOMHW RA RHEKa RHEKA 83API^>KaTk H HAAMi H 
HaUIH/UH nOCAHl^HH/UH HE SKpkHHTH. TKO AH KH HACk HUaKW 
SMHHHAk HAH 3a AAKW/UWCTk HAH 3a CTpa^k HAH 3a MklO BOAIO^ 325 

Ttpk Tfl KHUJI6 nHCaHie pOTie KOVVMk rC»4,H YHTpOCThK» paSBHAk 
»AH nOTBOpHAk, JflVlif /MW , Ji,A CS BCt KAfTKH H pOTI€ H npo- 

KMU,TRA nAAA cBpkYM» HdCk H HaiUEra HaTpaijjKa H Haiufra nai- 
A\fHa H BCHyk HaujHYk nocantiHHYk, h ji,A cmw npoKAfTH h sa- 

BOaHH JKHBHfMk BOTOMk H UpivHHCTOMk H BCHMH KHUJI€ UH- 
CaHHC/UH CK6THMH, H Ji,A C/WW WTknaAHHHH npaKI€ K'kpi€, H jy,A 

CA\w npuHTiHH K Hhkjah, koh npoA<» cHHa BO^Kkra Ha pacuETkie, 
H ji,A c( hebIvphhi^h HasoBt/Miv np-k^a KcaKoera rocno^HHa 3(- 
Maauora, u Ba ^auk c/upkTHu h npH/VAHHi>Tkra uaujira h Ba 
cbt^HH ^auk ji,A HE H/ua/UW no/v\H/\OBaHkra np^k^ AHU,e/V\k go- 

;KH/Uk. H K T0/VVi5 3AKA(IU( C( H pOTHUIt Cf BAaCTfAf HaiUEra HAf- 
M(HA HaHHpkBlV KHC3k Pa^OCaKk QBpaAOKUl^k BpaTk /WOH H 
KHf3k PaAOCaRk IlAa^H/VVHpHl^k GpaTk /V\OH H KHf3k TKpkTKW 
A\HYaHAOKHtik SpaTk /VVOH H KHC3k B^KaUJHHk Mo30AHf^k GpaTk 
/WOH H KHf3k QcTOia BopOKHHHt^k KpaTk /V\OH H KOtKO^a ElAkKaCk 
H KH{3k Gi>AH<^^BI^ " KHE3k GT'knaHk H KHr3k Bi^KaUJHHk BaA- 
^H/WHpul^k H KHf3k TKpkAHCAKk RopOKHHHtik H KHf3k GaHKW 
FaWMHt^k HpiiA RHUJf p(HEHHC/V\H HOKAHCap/UH KHf3a NhKOAI€ Vw- 

HfTHt^a H KHf3a BAaYi>iuf /KyproKHt^a. nuca c( Ka A-kTW poJKa- 
CTKa YpkCTOKa thcSijjhw h hithph CTa h ^Ka ;v,ecjTH h TptTke 
A'kTW, /V\'kcei|a anpHAa .3. 4,kHk. a nHca QcTora ,/v,ki<iKk 8 rpa,A,8 
i> [jiopHio. 

A tergo : Poueglia de voiuoda Radossauo Paulouicli 
per la coiifirmation del castello de Socol in Canal , el 
qual voiuoda Sandagl dede a Ragusa nel 1423 d apiile. 

Sigillum pendens. Oj'igin. membran. in c. r. archivio 
Viennae, ubi etiam apographum chartac. cum tribus sigil- 
lis. CnoMCH. 104. 

CCLXXXIV. 1423. 1. novembris. Blagaj. 

Sandalj , Bosnae magnus vojevoda, Venetis dat ve- 
niain libere eundi per terram suam Catharum. 

A\h rOCnOAHHk GaUA^Ak, K{AHKH KOfKOA<» KOCaHkCKH, 
^KfA-klOtSH, KAKO f Ka3A<» KHAO W,4, HaUJe KOAf H naAVfTH H Ha- 

iip'kA« B<ae B«tif , wAkAynHC/UO uoKa^aTU, jy,A Ai^KaBk h fA""»^- 

CTKO, UpUra^aHk U A^^^^P" /V\Hfpk kS/I,^ /WftiS HAMH H y3/M0JKHH 

Hama KpaTura h KSt^a nauja ii c iip'kcK'k'rAH/Mk h if3/V\oiKHH/V\k 
rocnoAHHO/V\k rocuoAHHOfWk lIpaHkHccKO/VVk <I>ocKapH , no ko- 326 

TKHIVH /MHAOCTH ^i^OCTOHHH ^8/Kh KHrraMKH, H Wnt^HHf KHeTaMK*, 
3A KC»K> CTBapk /^0^0,4,«*^^ Ha/V\K Ha nAMdtt, ,\A HAfiUEHHTH 

/wiJjKk rocHOA""'* HKaHk HopkHsH, nOMTfiiH ROKAHcapk pjMfHora 
npHccB-kTAora rocno^HHa ^S/Ka h wntiHHc KHtTaMKe, aaHH TpH 
KpaTk KHAk ( np^k^ Ha<uH , h no,\ ancTOMk wj\h K-kpoKaHkia 
rocno;»,Hf no no3AP«JKAfHkio h WEtl^aHkio uAMh peMEHf 3A H3ry- 
RAfHki, KOf c/uo iwn HiWdAH wj\h rpa^a KoTopa, KOH ( ,4,omaw 

y pSKf ptMfHOra rOCnOAHH'^ J!L,ii'AiA H IVnl^HHE KHfTaMKf, HAMh 
pfMf, ,\A peMfHH rOCnOAHHk J\^'A'slx H VV^nt^HHa KHfTaMKa pEM£HH 

rpaAi^KoTOpk hhj Ba3£Ak 3a haxhth Kftie rocnoH,TBo, ,^i,a H/MHiotiH 

iMHAOCpk,A,Hf 3a paTk H HOBklJiHHf, KOf U'H0Mi5 rpaA^ MHHaiJJf 

Bawma Gpau.H/wkpoKntik , koh KHfnie HenpHiaTfAk pfMfHora ro- 
cno;i,HHa ,v,i>JKa h wntiHHe KHtTaMKe, h 3a MHori hhj pa3Aor< no 

pSMfHO/Wk IIOCAS HAAVk pasS/MHO pfMfHf Ka3fUJe rpAAk KOTOpk, 
AVOAftiH naCk, j\A KH HAMk KHAO i>rO,A,HO , 3a AiJKaBk pEMfHora 

rocno,i,HHa j\^'AiA h wntiHHe KH«TaMKf yMHHHTH ,A,oKpo cScknTKo 

pCMfHOAXi) l'pa,^\8 KoTOpy H nOA'*C>^HHAVk H BHEpHH/Uk HEra H H(~ 

roBS KOTapS , h aP'^^^*t'h nSTf , ji,A Typ/V\e noH,A,S npaBH/VAk 
nSTf/Mk rpa,/V,y KoTopS , a ne i> ^SKpoBHHKk, h ,4,a whs .^. 

KOTOpaHf , KOf H/V^a/VVO 3a TaAHi^f WA^ IVntiHHf KOTOpkCKf, HHyk 
CAOKO,V,HO 3a ASKaKk rOCHOAHHa ^\i»A{A H WntiHHf KHfTaMKf ,\A 
KHC/VVO ni>CTHAH , WGStiHBaiOl^H UAiWh. ptMfHH HOCaW , ,\A p£MEHH 

rocnoAHHk ,A,SjKk H wntiHHa EHtTaMKa ,/i,aKaAa kh h mhhhaa 

KH A'*'^**^" HA/VVk BCaKO rOAHipf W-^-C^X^^^TKa W,A,k KO/MOp« 
WA>» COAH KOTOpkCKf A^'^*»''''* -^- CATk 3AaTH\'k, 3aK0f CTKa- 
PH nO WKH CTpaHH /MHOrf p'kMH pfMSHf i? WHO Bp'k/VVf CAO- 
HifHkf HH CKpkUJfHkf 3a£AH0 Hf yMHHHC(UO. J\A 3ai|IO Ca,A,a 

pfMfHH rocnoAHHk liKaHk HopkH^n , noKAHcapk pfMfHora rocno- 

AHHa J\^iKA H Wnl^HHf KHfTAMKf, HpHUJaW f Hp-k^k rOCUOHTBO/Uk 

uauJH/Uk c AHCTO/Uk w,\k K'kpOBaHki<i pfMfHora rocnoAHHa j\ii>KA 

H WnJ^HHf KHfTaMKf , KOH HO n03,i,paBAf Hk!\> H WKf1^aHk« HAiWh 

SMHHfua KCf 3rapa pfMfuf cTKapu u /uuorf HHf CTKapn haiwk 

pa38/MH0 pfMf , AVOAft»H HACk , J\A KH HAiWh KHAO ,a,parO SmHHHTH 

boa8 pfMfHora rocnoAHua a^>»»^ h wni^HHf KUfTaMKf no ni>Tk h 

WKftiAHkf 3rapa pfMfUf, WKfl^HKaiOtiH HAiWh iWOiWO .8. caTk 
AiJKaTk WHfH Kyt.f , KOE /VVH fC/MO H/UaAH S KoTOpS, HAiWh CAO- 
KOAHO MHHHTH t^f J\Ar» HO ni?Tk, j\A H8 H WJ\k Hf /UOpfAVO 8mH- 
HHTH K0A8 HaUjS. H A^RPO A** KHAHMO H 3Ha/M0 , TOH Ji,A fCTk 327 

C iMdHI nOMTEHb» HaUJt BfAHKOCTH , jyjt wKpal^awtiH na<U(Tii 
HaiUi^, KOAHKO C/UO HpHnpaBHH H HAnfl^kji^l R(M Rtftt npHHpaBHH 

Shhhhth cTBapn, Kt c^ iJroAHe ptHfHO/uiJ rocnoAHHiJ aJJjkS h 

IVnlSHHH KHITaMKOH , H nO<UHUJaaiOl^f RtMiKt Tpi5^1,e, KOf ( UMdW 
H TpbnHW 3a TfH CTKapH pfHfHH rOCIlO^HHk HBaHb HopKJKH 

noKAHcapb, KOH y pasaHHHa Bp^katiHa BfAe KpaTk ( bhw np^feA 
HaiiJH/Ub i'Ocnoi;TKO/Mk, /WHoro Hach, ( npHnpaBHW Shhhhth 

WHfH CTBapH , KOe Ha/Uk ( pfKaW H W^\HfTH W^k na/VMTH Haui* 

H3ri»KACHkc rpa^a KoTopa, 3a kok» cTKapk no WBt Hams wtbo- 

P«Hf AHCTf WKftiHBaAXO 8 H/l\6 KO^HE p£HfHO/My rOCHOAHHiJ HBanS 

MopkJKH, noKAHcapiS pcHCHora rocnoAHHa ji,i>}KA h whI^hhe KHf- 
TaHKf , ^a /WHH H y3/Mo:KHa KpaTHra Haiiia h Ki>tia Hama ca 

BCkAlk HamH/l\k rOCnOHTBO/Uk Y*?^»*'"'^ H/\IHTH A^KABk H f.A,HHIx- 

CTBO , npHia3aHk h /i,okph /wnepk c pcHEHH/Wk np-kcKHvTAH/Wk h 
83/wo^HH/Wk rocnoAHHO/Wk rocnoAHHO/Wk (DpaHkHicKO/Wk <I)o- 

CKapH, no KOHiHW /WHAOCTH 3 ^•'^''''^HHH/Wk ;»,i5jKfA\k KHfTaH- 
KH/Wk, H Wnt"iHHOA\k KHfTAHKO/Wk, WKCl^HBa/WO 11 \'Ol^f/WO , ,\a 
T^p/W£ H KapBaHH KOCaHkCKE H BCaKE HHC KapkBaHE ^\A H/Wk ( 
CAOKOTkHJHHa , Ji,d /WOrS nOHTH iJ KoTOpk H HHAHf, Kiij^^k H/Wk 

( SroAHO, 3a hhyi^ KopncTk, KaKO ci> h npHe ^oahah , h ,A,a no 
HHCA^Hk ni>Tk h 3aK0Hk no Hack hh no e,;\,HO/i\k Hamc/Wk H( 
kS,a,S ^cHAOBaHH y Hamf/Wk rocnonTBH , hcio wne 8 HHYk cao- 

KOTkl|JHHi$ Ca BCAKH/Wk HHYk KAArO/Wk y^A^^iH, CTft^H H BpaliaiOt^H 

c rpa,A,i? KoTop8 h hh,,\,H6, rji.^k k^^H \-ot+^th , hScthth t^e/wo 

H HHHHTH t^f/WO ni5CTHTH, HAatsaiOt^f WHf Ti>p/Wf HpaBf U,apHH( H 

TpkroKHHf, Kf ci HAatiaK» no HMHYk no HamfA\k rocnoi^TBiJ. a 

TOH J\A BCaKH 3Ha , YOl^C/WO ^^'•'H KH,A,'kTH HO HamC/Wk rocHoi;- 
TRiJ, J\,A WHf Ti>p/W« H KapkBaHH /WOriJ nOHTH 8 KoTOpk H 

HHyi^He, r^^k \*0Tf , CBOH/Wk KAaro/Wk h Tpkro/Wk , KaKO c/wo 
3rapa peKAH , h ,A,a \-otsf/WO Shhhhth ^oKpo ciJcku.TBO f'pa,,\,S 
KoTopy H Bck/Wk /wkcTO/Wk H rpa,A,o/Wk peHCHora rocno,,\,HHa 

Ai^Hta H WHt^HHE KHfTaHKf H BCkiWk HH^k nO,\.AOa?HH/Wk r()i\^A- 
HO/Wk H BH(pkHHE/Wk HH\'k .^OYOAf+iH/Wk iJ HamS rOCnOU,TBO, H 
HHA\k tif/WO iJHHHHTH npaB^\,y H HHHHTH yHHHHTH, HH/Wk nOTp'k- 
KyiOt^H. 3a KOf CTBapU peHfHH HAf/WtHHTH iWiiTKh HBAHk MopkJKH, 

noKAHcapk pfHfHora rocno^\,HHa 4,i>^a h wnt^uHt KHeTankKf, no 
Mo^h H</\\8 j\AHA w^x^ pfHMiora rocnoAHHa ,4,8jKa h wntsuHt 
KtifTaHKf wKft^HBa Ha,\\k , i?3/W0>KH0/w8 H cAaBHO/WiJ rocno,\HHi> 328 

rocnoA""^ GaH/i,aAy, Ke/^HKO/WiJ KotKOAH uocaHiiCKO/My, ^i,a whh 
np-fccB-kTaH rocnoAHHk a^^^"^ h wntsHHa KH«TaMLKa a^^t" ^^^ " 

MHHHti£ A**^**'^" KCaKO TOAHHJf HAAXh S KoTOpS W-A-0\-OTKa W,\h 

KO/Mope WA«^ COAH KOTopucKf A^i^^T"^ '^ - CATh saaT-kyk KOAa 
8 HHHX"!^ rpaAHYk WAi^ y\aw/Ma^He wHora rocnoAHna j^Hika h 
wntiHHt EHfTaMKe, TAiv /uopE/VAO HocaaTH Hamcra caSrS KasjTH 
p^HiHf nijHfSs H3 OHora rpaAa , HStTH C/\oeoAHO h WAi»HfCTH 

CAOKOAHO, aKO WH0/U8h rOCnOAHHS A^^^^ H WntiHHH KHJTaMk- 
KOH K^A* AP^'"^^' '^^'^ HH/V\k Hf K^A* AP^""*^ > KAKO ( ptMfHO, WHk 

rocnoAHHk j^H^Kh. n wntsHHa KHETankKa uAMb. t^« a^t^h h hhhh- 
TH tf a^th 8 rpaAiv KoTOpk pfMfHt .8. caTk A^^i^^^Tk , KaKO c 

pfHCHO, H Ki>ti8, KOIO C/UO HpHe HAVa/VH 8 KoTOp8 A<*H8, H W^I* Hf 
Aa iMOpf/MO 8MHHHTH H WAI»Ai5HHTH KcaKiJ HaujiJ koaS , KaKO WA 

Haujf pivMH , H WKft^HKa na/Uk pfsfHH rocnoAHHk IlKank HopkH^H 
noKAHcapk rocnoAHHiJ KOfKOAH GaHA'»^^ h KpaTHH HamoH h 
wcTaHKiJ, 8 KcaKf rpaA« h /WHfCTa wHora rocnoAHna a^^^^ " 
wnt^HHt KHfTaMKf HpoTHKa HamH/Uk c/\yra/Uk yot^f na/Uk khth 

^MHHfHa npaKA<* H A^^^T^^^I^HkCTKO. H WHf «A. KOTOpaHf, Kf 

H/ua/UO 8 Taant^f, A'''*'^^'^ A'» ^^ Smhhh/\h HfK^kpy, sa kok> kh 
HfK'kp8 H/ua/\H noHfCTH KcaKi) /WiJKS, A<* pfMfHH rocnoAHHk 
A^JKk H wntsHHa KHfTaMKa khah h nosna Hami> a^^^P^ ko/\S k 

CfKHk, yotSf/UO H fC/UO KSHkTfHkTH HpkKO 3A MaCTk rOCHOAHHa 

Kora H naKf h ba aiJKaKk rocnoAHna j^^^ka h wnt^HHf KHfTaMkKf 

H 3a /UOKf /UHOrf Ha/Uk ^MHHfHf nO pfMfHO/Uk HOKAHCapy CAO- 
KOAHO HiJCTHTH, A^^TH f pfMfHO/US HOKAHCapS , A^* Hf HpiiAa 

WAU Hamf CTpanf pfMfH0/u8 rocnoAHHS a^''*^^^ h wnt.HHH KHf- 

TAMKOH. H WHO/Ui^ rOCnOl|,TKiJ /UH 83/UO^KHH rOCHOAHHk KOfKOA^ 

GaHAAAk H KpaTHra h ^htka uauia h Hauik wcTanaKk np^knopiJ- 

MfHk Ki>AH rOCnOAHHy A^^^i^ H Wnt^HHH KHfTAMKOH. H A'* PfHfHf 

CTKapn KOAf H TKpkt^f cf /Uori> 83APi^>KaTH , npHfceroc/UO WKHf 

CTpaH'k na MfTKfpO CKfTO fKaHkt^fAkf, KCf pfMfHf pHjMH A^ Cf 

8APiv^'f npaBo h MHHf i^APi^^^TH , h 3a K^kpoKaukf pfMfu-kYk 

CTBapH fC/UO ^anOKHA^kAH WKfU AHCTf nfMATklO HamO/Uk KHCi^t^O/Uk 

CRpkmHTH H HfMaTHTH. A^Hk 8 Hamf/Uk rpaAi» BAaraio npkKu 

AAHk /U'kcfU,a HOKfRpa 8 THCSt^i^ H .8. H .K. H .T. AiiTa. 

A tergo: MCCCCXXIII. priino noiiembris in castello 
Blagai, Bossiua. Priuilegium obtentum per nenerabilein et 
egregium uirum dominum loliannem Georgio honorabilem 329 

anibassadorem a magnifico et potenti domino Sandalj Bossine 
niagno uoyuoda pro conioditate Catari et aliis intus annota- 
tis. Priuilegiuni est in lingua seiiiiana scriptum , traductuni 
in linguam nostram uernaculam. 

Sigillum cereuui pendens. Origin. niembran. in c. r. 
archivio Viennae. 

CCLXXXV. 1423. 27. decembris. Kukan. 

Sandalj, Bosnae vojevoda, testatur se accepisse omneni 
pecuniam Ragusii depositam. 

y A\hh KOi€Ko;i,a GaH,\aAK Aaa\k BuaTH KcaKOMtJ, KO/wy 
ce noAOK^^ H npiv^Y.k Kora ivkk HauiK ahctk npH^c, KaKO , HiWA- 
wtiie kjahkS noTpHvKS, nocaaYK k a\Horo noMTenoH wni^HHH, 
BAacTeao<v\K ;i,i5KpoKaMH,'ka\K cabriJ uamEra , yi,Hi€Tf SKyfchie 
FpSnKa, noTp'kK^io1^H acnpH naujE, Kt c^ nocTaatHt S pchehhyi<^ 

BAaCTflV nO,i\K 3anHCH H AHCTOKH H U»KHI€TH, KH C8 A\f1^IO HaA\H, 
H W4,K A\HOrO nOHTfHHyK KAACTfAK H UMll^HHC ,.\,yKpOKaHKe HpH- 
A\H\'K HO pEHCHOA\K FpynKy aCHpHH KCf, Kf Ci> KHAf S SaHHCfcYK 
HH\h H HaUJHYK nOCTaAfHe 8 KAaCTfAK ptHfHHYK. H 3A K(tsi€ 
KHI€pOKaHHI€ H riOTKpKt^l€HHI€ Ha TO yHHHHYi^ H ynUCaYK WKK 
AHCTK WTKOpeHK, KAKO »€ TOH HCTa A\Ora pHI€HK H HOCAaHHK- 
H /UOI€ npHA\AfHH»€ pfHfHf aCUpH , A TOH l€CTK H CK^k^^C^^Kii 
nOHTfHHYK H pa38A\HHYlk HOKAHCapfBK WUl^HHE ;V,yKpOKaHKI : 

KHfsa llHKOAa TijHfTHt^ra H KHfsa IiAaYSujf TaA\apHlira, kh cy 
8 TOH ,^OKa npn HacK khah , a\haocthio kojkhwa\k h aiokkoa\k 
h npHrasaHHio noHTfHf wnt^HHc KaacTfw ,,\,i5KpoKaHH,'kY*^* "m^^*"'^ 
BK aiiTa YP'^^'''*^^^ pojKTKa THciJtira h HtTHpn CTa h .k. h 
TpeTHi€ A^kTO, Avijcfna ,\,<K«A\Kpa .K. H .3. A^^"'*> 8 Ki>KaHiJ. 
Sigillum. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH .105. 

CCLXXXVl. 1426. 7. octobris. Sutiska. 

Stephanus Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, loanni 
Marnavitio Nissensi litteris consignavit partem in Nissa et 
Zvonik, a Nissava et Bosna pagum Hvojnice et sub Thum. 

Hoc quoque diploma e ,,lii)gua iJlyrica''' versum esse 
videtur. Testes sunt palatinus cum fratribus , xupan Drissa 
Diuicitius cum fratribus , palatinus Radosavus Paulovitius 330 

cum fratribus , palatiiiu.s Georgius Voijsalitius cum f ratri- 
bus, princeps Pribitius Milossevitius cum fratribus, pala- 
tinus Petrus Silessitius cuni fratribus, princeps Georoius 
Draghicevitius , Otribatius eum fratribus , prineeps Vuk 
Rogaticius cum fratribus , princeps Draghicius Radicei i- 
ctius cuni fratribus, princeps Vukatius Vukovitius ciim 
fratribus, princeps Paulus Sanctius cum fratribus, deiude 
praefectus seu marescalcus aulicus aulae nostrae princeps 
Tvartko Bogouivitius cum fratribus et peeuliariter princeps 
loannes Bubanitius cum fratribus. 

Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Maricae vulgo 
Marnaviciae Nissensis per loannem Tomkum ejusdem gen- 
tis collecta. Romae. 1632. B. A. Krcelie , De regnis Dalma- 
tiae, Croatiae, Slavoniae notitiae. 257. F. Pejacevic, 
Historia Serviae. 399. 402. Engel, Geschichte von Ser- 
bien. 374. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. Llll. Anzeige- 
blatt. 14. 

CCLXXXVIJ. 1427. 10. januarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii testan- 
tur se accepisse a knez Brajlo Tezalovic depositum quin- 
gentorum aureorum. 

■f Bk H/Wf IVTbHa H CHWA II CEfTCra A^\*'* a<MHHk. MH 
KHC3k , BAdCTEAf II KCa IVUKHHa KOry AIOKHAVarO r(\Aj\A /i^SKpCK- 

HHKa ,\ai€a\o i> 3HaHkH- BcaKoa\i$ /waao/MS h BfAHKoaiy, lepk 
npH/MHC/v\o wj\,h, KHfsa BpaH/\a TesaitoKHKra, koj€ nocTaKH 8 
Hauik KO/VAyuk. ^a m^ ctoi€, npH/vvHC/wo ntTk caTk ^iJKaTk 
saaT^kjCK ; h /Vvh KHf3k , KaacTi/ve h Rca vuuKHna rpa^a y\S- 
KpOKHHKa wKHvTOKac/vvo KHf38 Kpa»rAy ,4,aKaTH na BcaKO ro,v,Hi]jf 

AOKHTia UfTk HO KaHTHUapk ,i,0 TOA'k , ,,1,0 KOA^k R^AH CTOiaTH 
TH ptMfHH ,V,i5KaTH i> HAUIk KO/VVyui. Ha ,\OKHTk; H A^ •€ KOAMHk 
KHf3k lipaHAO Vi'Bm ,A,i>KaTH S.ifTH Ba3,v« ? '^V* '^^^ SrOAHO R^A^, 
Ca/VVk COCWAVk HAH CKOH/VVH AHCTk/VVH nOCAABk , i\ /VVH KHf^k H 

KAACTtAe H Kca u'nKHHa .x^KpoKMKa ivK-kTSje/Vvo ,\,aTH pfune ,\i^- 

KaTf ; H Wl|Jk WE-kTiJieiVVO KHfSi? llpaHAy, ,V,^ QlHtHS ,\^Ki\Tt 
KHf38 BpAHAS H( /VVOpf/VVO y,4,pk?KaTH 3A H-k.^HOra MAOK'kKa KOASO 

HH 3a paTk Yiu HA cTpAY^ "" ^'^ ,v,Akrk HH i.A ni>'k,v,Ak^kH; r.n 

3A HarOROpk HH HA Hk,V,a»5k i»3pOKk, KOH KH liA CKisTM /VVOraAk 331 

KHTH , ,i,a M\i c( TH ;i,8KaTH y^pk^KaTH Hf /MOiSJ, nasf ^,<\ .wS 
H)fik HAtaiMo ;i,aTH , Khji,t HYi» ^^A^ ^Q^r^krh Ssjth ; h wi|jk: ano 

CH C( CayHHAO, Tepf KHfSK KpaHaO no CfB^k WCTaKHAK ptMfHf 

,i,8KaTe, <WH KHtSh, BaacTtae h b.ca lUHKHHa rpa^a /y^SspoKHHKa 

WGliTiJieAAO A**TH l€, KOA\S Hyk KHf.^K BpaHAO WnopSMH HAH 

Shhuie, 4,a A\S c{ AM^- " "^ ^^^^ bhluc nncaHHO a\h khesk, BAa- 

CTfAf H BCa WHKHHa rpa4,a /i,8KpOBHHKa pOTHCA\0 Ha HkCTHWMk 
H H«HKOTKOpfl|JfA\K KpHHCH rOCHOAHH H BK . ^ . fBaHri€AHCTI 
H KK .Kl. CKITiv^-K KpKYWKH'k\'K anSCTOAK, laKO KCf KHHJf pf- 
MEHO, HHCaHHO H Ha<V\H WKiiTOKaHO H( Kl€ C( HA /V\aHI€ npHH£CTH 
HH nOTKOpHTH ^1,0 4,"" " A'''* K^vKa , HaHf TBpK^O H HfHOKOA^k- 
KH/WO KHTH ,,\,0 ,\l\H H ^,0 K'kK.l. HHCa C( S H3fKpaH0H B'kKHHU,H 

Bory AK»KHA\aro rpa,\,a /^ycpoBHHKa A'kTO poH;;v,KCTBa ^pi^cTOBa 
THcbiiiiHO H «ifTHpH cTa H ,A,Ba ji,(ceT» H ce^AAO A^kTO, A\'kctna 

l€HBapa 4,fC«TH 4,KHK. A yilHCa f^^CKO AOTO^fTK. KOIKf HO.MHASH 
ra. H /l,a l€ y 3HaHKI€, l€pK l€ S HaUIOH KaH»;EAapHH y HOTapH 

,a,pyrH WKaKHri€ ahctk nucaHK. 

Sigilluni avulisuni. Origiii. iiiembrau. iu c. r. archivio 
Vieunae. Cno.MeH. 106. 

CCLXXXVlll. (1427) 6935. ind. V. 20. januarii. 

Steplianu.s, Serbiae despotes, chrysobullo douat ino- 
nasterio inagnae Laurae duo argentea candelabra et viginti 
libras argenti. 

Initiuin: A\hoio napie napcTKov'iOTK. 

In nion. inagnae Laurae. P. Uspen. 175. 

CCLXXXIX. (1405-1427). -h,)!. 

Stephanus, Serbiae despote.s, inouasterio Chilandar 
donat centuni libras ar^^enti quotannis solvendas. 

-|- A\haocthio BfAHKaaro rocno^a Moiero lc\- XpucTa, yo- 

AaTaHCTKOA\ JKf np^kcKtTKII^ KOropOAHHe H AVOAUTKaMH CKfTW- 

H\h /MH rocnoAi* h wtk^k h np-kA^k.v,!» h \-thtwpk G\,-A\fWHa h 
OaKW KAaroK'kpHKiH ,v,*^ri'''*'r'* OT(^\AUh, rocnoAHUK KckavK 
CpKKAI€.V\K H HO,\,OYHa[LHK> H RfAHKaaro i^apKCKAro A\oHacTKipa 
cpKKKCKaro, coyijiaro bk GKfT^ku Pop-k aAWHKcn^fcu, p^uTOpK 

7K( H BKHOYTpKHKIH, a3K WTK WHOCTHaarO A\H KK3paCTa H <MAa- 
AIHYK HWKTfH KOrO^ CK/UOTpt HHI€A\K KKCa Ha nOAK30\f A^KH^fc 332 

TBOptqJOy Kk /MkHWrKIHYI^ 3A0AK»THWHYI* H HECkTpkHKIHYh 
HCKOYIUCHKIHYK , HdMf JKt CbMpkTfYK nonoyijJEHK KKI^K , HMJKt 
CB^kA^kTMie H CAKIUiaT£AI€ HfKfCHKIKi CTHYIf H BK AAAA^fc Ht BKCa 
KKCeAI€Had, H WTK BKCkY"» HSKaBH iW( rOCROAK , HK H leqif 
H3KaBHTK, HK KK CH^K MTO YOT'klJje KKITH H HTO YWT^kjfK HO- 
CTpa4,aTH , AA peMtT Ct , BK TKMHKIH^K KW CHjCK OKAaKWY»* «>i» 
CAKHKMHKIHA^K CR^kTA^kHlUIHMK SapaiUK, ^XOKpO^V^kTtAieA^K PAa- 

roAio ivTKij^a AAOi€ro h rocnoXin^ CKtTaro /UH KHfsa , (A,B,a h ck 
HorjK;i,eK» BK3Hpaa\'K a3K h coyipm bk wkaacth A\om , ai|it kw 

H MTO ptBHOBaYW/MK HOAOKHTH Cf l€/MOr H CK HOYH^AtK* " H3BKHK 
KpOTOCTH WTK TKl|JeTKI , TH^a KO A^TfAK AIOKHTK KOPK , laKOJKC 
ptMf KOH^KCTBHKIH AHOCTOAK , HKIHId JKf CKpWBHLjja BtAHKaa KAA- 
rOCTH BO-^KHI^ WTBpK30UJf C( Ha/UK , H CK/WHpHJCW/V^ C( H HOMH- 
)CW/UK, H OKAai^H TKA\HIH paSCTOYnHUJf Cf , H BKCH(<I Ha/V\K 
CAKHKl^E, H pEMf/UK CK anOCTOAO/MK : C( Bp'k/UE KAaronpHI€THO, C( 
HyH» J^hlWi. CKnaCEHHra, H WKHOBHUJC Ce WCTpWBH H HOBO HfKO 

H HOBa 3f/V\Ara /vvkhHv no IcaiH. h a3K KKSKKAaroA^kTKHK Korov;' 
H KKi^K H i€ipe KOYA<>V KAaroA^kTH cKSTaro A<>V\'** nocnHvUJK- 

CTKOYhMIJIH , fAKAVaJKt Ca/UOAPK^KKl^K H BAaAKIKa WTKMKCKO- 
MOy JKAP^kKHW H UIHpWTaAVK CpKKKCKKII€ 3f/V\AI€ BKBijpnJK 
WTK KOra KiiHMaY Cf, H WTKMKCKKI/MK A^^KpOA^kTfAIC/VVK pfK- 
HOyi€ H BK CHI|,EB'k/UK OyCTpOI^HIH COYliJOVj' /VVH H OV,'CTa/V\f- 

hi€h'ih , BK Tw Bp'k/vve npVHAoiue kk /VVKH'k wtk MKCTHaro 

/VVH /VVOHaCTKipa MKCTH^kHUJIH BK HHOKWJCK CTapl^K K\'pK IwaHHK 
H MKCTH^kuUJIH RK CBf ipt HHOHHOKW\-K nOHK K\'pK 0«WAWpK, H 
BKCnOA^fHOVfUJe U,apKCTBOV|' /WH CKpKKK S^kAKHOyK» /VVOHaCTHp- 

CKovfK» WTckMfHHia p^AH HOROKpKAKCKaaro A^^X''''^'^** ? i€roM;f 

npHAOJKH, HCHAKHraUJf CKpaAC>CTHIO AVOHaCTHpOVf pOAHT«AK /V\H 
H rOCnOAHHK CB«TKIH KHf3K. H C( U,apKCTKO /V\H CK/MOTpHRK HE 
KAarOKOAHyK AHlUtHOV,' KKITH /VVOI€/MOY CKETO/VVOVf /MOHaCTHpOV,' 

HOBOKpKAKCKaro WKH/\'ia, eroiKe utapKCTBOY /v\h 3fA\Aia kojkk- 

CTKHKIH/V\K UOBtA^kHHE/VVK KCraTH^fc A^PWHOCHTK , H H^KOAHX-K, 
Aa BK3H/\\ai€TK /MOHaCTUpK HA rOAHl|Jf CTW AHTpK CpfKpa BK 
CAaBOV|' H KK MKCTK Hp-kMHCTOH RAaAKIMHU,H HaUJOH KOrOpOA""|,H 
YHAaHA^ipCI^OH H np^knO^V^OKHIHYK H KOrOHOCH'lH\-K WTKI|,K 
naUJHYK G\-/\\SWHa H CBtTHTfAia OaRH, HYKH^S 3aCT0ynAI€HII- 
l€A\K H /VVOAHTRa/VVH CRfTKIHYK WTKl^K >j;HKOl'l|J IHYK BK GRfT-ku 
rop'k aAWHKCSi,kH KKCIKAarKIH KOPK A*' CK/V\HpHTK H OV|'T'klUHTK 333 

UACh. 0YT'RlliniHI6A\k HCU'CKO\%l,HHMb. it/UHHk. HK H lVeklMH4d 
YPHC0B0'.j'At6A\h. ,Va npHpfHfA\h H Ck /WOAKOfO H Ck SanpivLIJf HHI6/\1k. 
I€r0/Kf HSliOaHTk KOrk U,apkCTBOKaTH cpkKkCKOIO 3«A\a(|€K>) hah 
KpaTk HAH CWHK HAH BkHO\fKK HAH KTO WTK pO,A,a HaUIEPO KAHJK- 
HH HAH ;i,aAHH HAH RaKH PpivYk pa,,\,H HaUIHYk H T0Y>K4,k Ha- 

uiEro nAeA\f H« , CHjCk Bkckjck /WOAHA\k HA\(HEA\k rocRO^^a Hamcro 

lc\,- XpHCTa CHI€ Hf paSOpHTH HaA\H SaHHCaHHOie H npHAO^fHHOie 

Hk nanf HcnAkHraTH, laKO TaKOBoyjKA* A\k34,0V naie i<ikoh;£ h aVih 

WTk A\k3A<>AATeA« KOra. ai|Jf AH KTO AP*^3HfTk pa^opuTH CHI€, 

Aa pasopHTk rocnoAi^ Kork Kkca A^^spaa i€ro HaHHHaHHia h 3A'k 
H Bk Ko\j*,\,OYijjfA\k Biii^^k , H ji,d M^y m npHvHHCTaa A\aTH KO^Kura 

U'TA\kCTHHHa Kk A^^Hk CTpaiUHarO HCUklTaHHia , ,\c\ Ht HA\aTk 
OV'HKTHI€ Ck BEAHKklHA\H HaiUHA\H CB^fvTHAHHKk H KTHTOpH, tXWf^ 
plVTOHklJ^fA\k G\,'A\fWHOA\k H ap\'HfpfWA\k GaBOIO , Ha HHy^KC 
HJUIt OV'nOBaHHI€, Hk AA HA\aTk JKAP^^KM f* Bkck/MH , HJKJ 

pa3opHmf KOJKkCTKHaa h anocTOAkCKaa h WTkHkCKaa np-kAaHU». 

AAVHHk. 

-\~ A\ H A C T 1 y K JK 1 f 10 P C H A " " •» B C f /W k G p k - 
BAI€A\k H IIOAVOPHIO A^CRlVTk GTf^AHk. -|- 

vSigilluin argeuteuin deauratuin : cBtTKi cTc^ank npkBo- 

A\0\fHfHHKk YPWCTOBk — B -|- Bk YPHCTA KOra KAarOK*kpHH KHI3k 

Aasapk. Origin. membran. in mon. Chilandar. 
D. Avraam. Oiiiic. 58. 

CCXC. (1405—1427). 

Stephanus, Serborum despotes, monasterio Milesevo 
donat quinque pagos. 

A\hoio u,apie i^apcTKOYioTk , a chahih KAacTH np-kAPKJKiTk, 

pfHf npivAlOYAP'"'"^ G0A0/V\0HWA\k H^apk BlvKWBO/Wk BkCCAPI^' 
H^HTfAk rOCnOAI^, H nOHI€JK6 Kp-k/WfHHOe Clf HapCTKO npHI€JCW/Mk 

WTk Kp^knKKiie Toro poyKki h KkctKoraTie KaarocTH, noACKa- 

l€Tk H nOA<>G'llO TOrO nO lAHKiJ /WOqJHO pOJKAfHHO/WOV/" leCTkCTBOy 
noAOKHTH cf , WTKpk3aionJO/V\o\,^ poyKS H HaCHipaiOLpO/WOI/' BkCa- 
KO JKHKOTHO KAarOKOAI€Hia, laKO A^ H6 TkKAVO Bp^k/WEHHO/WOY C(- 

/Woy i^apcTBiio npivie/WHHu,^ KoyA*'^*'^? "k h B^kHHO/Wo^f HacA'kA- 

HHU,H WTk l€H;i WTk cSAOV KAarOOVCTpOI€Hia KkKHvpEHHaro 
Ha/Wk CAOVJKKOHaHJAia. T^k/WJKf H a3k H>K« Bk XpHCTa Kora 
KAarOHkCTHBOW RivpOK» AfCHOTkGTf^iaHk H Rd /WHAOCTH KOJKIfH 334 

rOCnOAHHk cpiiBAI€iMk nHUjy Cia Kk CK'fc/l,'kH'l« Bkck/Uli , HKO 3a 
/WHOrOI€ MHAOCpkAlf H HfHSrAarOAaHHOYK? MHAOCTk CBfTkl^k 

rocnoAi* A^oHjCk h YTiTopk cpkBCKyyk, cBJTaro G\-A\ewHa ca- 
/MO^pkJKua cpkKCKaro h /U\-poTOHi;a h GaBki, cBtTaro BtAHKaaro 
apYitnHCKSna cpkKCKaro, hjkj aa MHorSio cboio MHAocTk yoa<»- 

Taie BklBUIf W /MOI€/Mk Hf^OCTOHHCTB^k Kk roCHOAi^? H MOAH- 
TBAAXH HJCk A\HOrajK;i,H CnaCfHk Kkl\-k Bk /MOpH JKt H HA cSUJH, Bk 
paTfJC'* H Bk pa3AHMHklH\-k UiJlK^l^aYk H HaYO>KA«HIH WTk HHOHAf- 
/V^^kHHklHYk, A^JKf H IVKaaHHSlO ;l,OYmi> AAOIO IVTk BpaTk Ck/MpkT- 
Hkl)Ck KkSBpaTHUJe, H /MOAHTBa/Mkl Uyk WTk ^^^^1» TBOpH,a H 
BAaAbJI^I^ BTOpnHflO JKHBOTk ^dfiWKA /MH C( , ^O HI€AH>KC Bk 
np'k;i,Hiara H.^BOAUTk Ct IVKAa^aiOHJOAXOY >KHBOTO/Mk H Ck/MpkT'llO 
TB0PU,0\' H KOroy /M0C/M8. CHyk BCAHKklHYk pa^H KAarOA^feTCA- 
CTBIH CBfTkiyk TOCnOAk /MOH^k CAA^kpf HIIO /MOf/MOY npHHfCOYk 
/MaaOC npHHOUJIHIf , llpHAO;KH\'k A\OHaCTHpi! rOCnOAHHA /MH CB«- 

Taro GaBki hjk« Bk A/VHAivUifBf n«Tk cfAk o^ MopaBHU,aYk, 
HiWiKf H.MJHa cia : ^Ka rSr/Via, TptTi'( X. . cho 11oai€, MtTBpkTO 

m./MriVHk, ntTO PynfAI€BO. CkTBOpH^k >Kf H MHAOCTk CfAW/Mk 
T^fc/Mk, raKO jy,A H/Mk l€CTk CBOBO^^ A'^''^ TOAHH-fc WTk i^HkHk, 

HfTk /Kf roAHHk ,\A H/Mk i€ cBOKO^a WTk Bck^k paKOTk rocnoA" 

CTBa /V\H H /MaAHyk H BtAHKklHyk H WTk BOHHHU,( H WTk rpa/1,0- 
SHAAHia H WTk BCfcyk A^^HIH rOCHOACTBa /MH KpO/M^k SHHk, H 
COKk J^A Ht A^^KaiO rOCn04,CTBt> /MH TkK/MO /MOHaCTHpS /MHA'kuif B- 
CKOA\\-. H C'\( /MaAOI€ npHHOIUf Hlf npHHfCfHHOI€ HAMH /MOAIO, fTO- 
>Kf H3B0AHTk KOPk HO MH^k Clf rOCHOACTBO Ck,A,pk>KaTH, HAH WTk 
CkpOAHHKk HaiUH\*k HAH KOTO AIOKW WTk BAarOHkCTHBkJHYk, C(- 
MH HfnOTBOptHH» KWTH H Hfpa3WpfHi> HO HfKOf/V\i> HaBaHiAf HIIO 
3aBHCTHHKa AiaBOAA, laKOHi^f) /Mkl H£ nOKp-fc.VHYW/Mk HH pa30- 
pHJfW/Mk npHAOH<eHHa CBfTkl/MH TOCnOAJAVH HJKf np^fcjKAf HACk 
rOCnOACTBOBaBUJIHYk CpkKCKOIO 3f/MAI€IO. aiJJf AH JK« KTO API^^- 

HtTk cia paswpuTH H noTBopuTH , TaKOBaaro M pa3wpHTk 
rocnoAk Kork h np-fcHucTaa Koro/MaTH h 3Af h Bk KSA^'l'«'Mk 

B-fcu^fc , Kk /M-fccTO nO/MOlJJH A^ '"^ ByA«T'» cSUkpHHKk CBCTklH 

G\f/MfWHk H cKfTkiH GaBa. 

MhAOCTIIO BOH^HC rOCnOAHHk GpkBAI€Mk A'- 

cnOTk GTfi|iaHk. 

Sigilluin pendens: Bk picTa Kora KAaroK-fcpnkiH h ^PH- 

CTOASKHKklH KCfc/Mk CpGAf/Mk H HOAV"'*^"^' A^^'!*^'*''^ CTti^aHk. 335 

Origiii. iiiembran. in iiion. Savina prope Catliarum. CpOcKo- 
/i,a.iMaTHHCKiii MarasHH^. V BaApy. 1S44. 12."). Contulimus 
etiam aliud apographum. 

CCXCI. (1405—1427). 

Steplianus, Serbiae despotes. (s.i ;*. 

Subscriptio : A\HACtCTiS> BOJKiieKt rorncAHHh, BCf<uk Op- 

KAie.UK H rioASHaKHW ^fCnOT GTf^aHk, 

Sigillum argenteuui deauratum. Origin. niembran. in 
mon. Cbilandar. D. Avraaui. Cb. Fopa. 51. 

CCXCn. (1405—1427). 

Stephanus, Serborum despotes. 

Subscriptio: MnaocTiy KOJtOno rocno;k,HHK scfAM» Gpk- 

KAi6Mk H IloAAOpHKt ^fCnWTK GTf^aHK. 

SigilluHi argenteum deauratum. Origin. membran. in 
mon. Chilandar. 1). Avraam. Cb. Fopa. 51, 

CCXCIH. (1405—1427). 

Stephanus knez et frater Vlk. 

Subsoriptio: Bk XpHCTa Kora KaaroB'kpHw rocnoAHHK 
KHf3K GT^k^auK H KpaT A\S rocno4,HHK BaKKK. 

Sigillum aroenteum deauratum. Origin. membran. in 
mon. Chilandar. D. Avraam. Cb. Fopa. 51. 

CCXCIV. (1427) 6935. ind. V. 19. JuHi. Glavi. 

Stephanus, Serbiae despotes, moritur iu pago Glavi. 

HapK caaBH, IcSc XpHCToc. asK ^yjcnoTK GTe^auK, chhk cbi- 

Tarw KHf3a Aasapa, h no Toro npivCTaBaeKiio «uhaoctkio BOH^ifio 

KIYKrOCnOAHHKKKCk/WKCpKKAfAXK H HOAi^HaBIIO H HOCaBIIO H MfCTKI 
yrpKCKIf 3«/V\/\H H KOCHKCKIC l€l|J« ^Kt H nOA\Op'llO 3fTCK0A\S, H Bk 
KOrOA'»H'kH /V\H BAaCTH npOBOAHYI» JKHTia /MOerO Kp^kMI , EAHKIV 
KAarO/Wy H3B0AH C( KOPy , A^kTK IdKO . AH ., H TaKO npHJH,^ Kk 
iWK^k nOBCA-kHlf OKip(£) WTk BkCkYk l^apia , H Kl aHPEAk HOCAaH 

Kk /i\H'k: arrcAk rptji^H, h TaKO A^Hia /wora WTk SBoraro mh 

paSAyMH C< Tii\(C( Ua A^^kcT^k H/V\fHYC/V\W/V\k FAaBH, A^kTXf >Kt 

TorA*» TiKv, ni\,- .^s.-iMoyH .u.-a\oy h ./\. h . f .-/\\8, hhahk- 336 

TioHk .{., C/\kHkny Kp\*ri» . Ai . H aShh . ft^ . , /wfecina HOYAia 
.Ai. A"*""^- 

KAarwHkCTHBH rocnoAHHk A^cn^^Tk GTf^ank, A^^^^P" ^'^' 
cnoAHHk, np-kA*^'»^" " mhah h c/\aTKH rocnoAHHk A*cnoTk. 
w ropt TiV/V\8 , TKO ra KHA^b na ce/v\k /wfecT^k /upkTBa. 

Inscriptio in lapide in pago Drvenglave knezinae Ja- 
senica, nahijae Kragujevac. Danica. 1826. 37. Rajic. III. 
128. Cf. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 7., 
qui dicit in Danica deesse aliquot lineas diflficiliores lectu, 
in quibMS ipse nomina SaroypoKHKk et nonk Ei/\kKiua lege- 
rit, et addit, monumentum erectum esse ante annum 1500, 
cum .3. pro .s. scribatur. 

CCXCV. Post 1427. 

Stephanus , Serbiae despotes. 

Subscriptio : Bk XpHCTa Gora KAaroKHcpHkiH h np^feKHCO- 

KklH KAarOAPI^^KaKMklH GTf^aHk, A*^"*^'^''* KC'b/V\k GpkKAf/V\k H 

noA^HaBCKH/Wk cTpana/Wk rocnoAHHk. 

Inscriptio in monumento ejus in Ljubostinja. J. Vujic, 
IlyTem. no CepoiH. 106. 

CCXCVI. 1427. 31. decembris. 

Radoslav Pavlovic , Bosnae magnus vojevoda, et filius 
knez Ivanis amicitiam et societatem instituunt cum Raousi- 
nis , cedunt eis dimidium zupae Konavlje et confirmant pri- 
vilegia data Ragusinis a knez Paulo et a vojevoda Petro. 

-|-Bk H/V\c vvTkua H cHua h CBfTaro Ai^X'* ^*'""""^- '^^^ rocno- 

AHHk KOeKOA^ PaAOCaBk IlaBAOBHKk, /VVHAOCTklO KOJKkW/V\k Bf- 
AHKH KOEBOA'^ KOCaHCKH , H CHHO/V\k /V\H KHC30/V\k HKaHHUIC/VVk, 
Ky^SliHH Ka KfAHKOH CAAB-fe H TOCUOHTBiv /VVOHYk np'kpO/l,HT<Ak 

nAf/VVfHHTOW Hame , h no TO/v\k sa namS cAy>KKy a\haocth h 

rpa^OBf H >K8n« H 3C/V\AE, KOe npH/V\HC/V\W WTk KpaAtKCTBa KOCkH- 

CKora, Ha/vvk 4,^^"<5 " sanncaaHo S Hamt uAf/VVfHHTOw ba pScasH 

H API^^^K" KOCkHCKOH H KpaA«KCTRO/V\k H BCH£/V\k pScarO/V\k 
BOCkHCKH/V\k Ha/Mk HOTKpkriHO H SCTaHOKHKeHO, H KS^f HO /VVHAO- 
CTH KOJKkWH Bk HAkHH AP^^^KaK^fe, rOCnOA^f M ^JKHBaf, H WTk TOra 

^aiol^f H «A^feAioioKe cA^ra/VVk h nAf/V\fHHTH/V\k Ato^e/VVk , ha /Moio 

ROAIO Ji,A( H 3anHC8l€ S KAljlHH^ H 8 HAf /VVtHHTOW, Kk CH^k BCHJCk 337 

RHAHBb H paS/UHCAHBk Ba Cpk4,aMHH(\'k CKpOBHl|Jf)Ck Cpk^Ua 

<uocro BfAHK^ aioeaBk h cpk^MaHCTBW KHcsa, BaacTiiv h bcc 

WnKHHC rpa^a /V,^BpOBHHKa, KOW Bk3A<} /«HaocpkAHc, CpkAkHHW 

M Kf3 iwkfit Bk BcaKo*/Mk ncMTfHkK» npocTp^fcuif H HOKasaujt K 
Haiuiv^uk npkBHviUk h k HaujcmS rocnou,TBi$, h noKasi^io h hhhc, 

KaKO H no HHCaHkicYk, KOC W^^h, HH\'k npU/UHC/UlV , BH4,HCTH 

<cTk , a ca;i,H wi\it bcI^c uomtchSS aioRaBk h npH^kaank, koio 
i^HHHHUJc H noKasaujc rocnoiJtTBS mh no cbohyi^ noMTCHHCjCk 
nocacyk Bk wboh Bplc/uc Hamc, h bcc<m8 to/w8h y^tc x^P**** 

KHTH H nOHTCH^fc/Mk HH/Uk Bk B^fcKH HAaTHTH yOT^fcC/MO /MH ro- 
CnOAHHk BOCBOA^ Pa^OCaBk IlaBAOBHt^k BCCCpk^HO H CAHOBOAHIV 
H CHH /\\H KHCSk HBaHHUJk H HaUJC HaTpa>KkC , I4JO C RO /Ui^lU- 

KO/Uk KOA^fcuS npaaBw h uohtchow cpk^^i^a Hauicra, pas/UHCAHBk 
Bk cpk^aHHHjCk CKpoBHi|icYk cpk;t,i;a Hauicra HHYk bcahkS h 

KpaCH^ AIORaBk H Cpk^^naHCTBW KHCSa, BAaCTClU H BCC iVHKHHf 

rpa^a ^SBpoBHHKa, kok» BasA^i A\Horo /UHAocpk^.Hiv h H Kca- 
Kow Bpii/uc noKaaaujc k uaujH/Uk npkB-fc/Uk h rocnoi^TB^ /uh, bcc 

TOH C/UHCAHBk HHCTO H WTBOpCHO ^t^T^fcC/UO , A<* '''C^^HKaH AW- 
CaBk X^P^^ B^A< 9 ^^ CAATKS AIOCaBk H Cpk^l.HaHCTBlV, KOC CCTk 
MiiiK) HAMH , Ua nOHTCHkC H ^3BHlllCHkC HHYk UpH/UHC/UO C MH- 
A0Cpk4,kC/\\k KHC3a, BAaCTCAC H BC^ WnKHHi) rp4\/i,A y\^BpOBHHKa 
H HHJ(^k nOCA^fcl^HC HA/Uk 3a BpaTklO H Cpk/k,HaHC npHQTCAC, H J\,A 

CTOH/UO 3a HH\'kH 3a HHjCk wcTAuaKk KaKW 3a Kocra roA^fe uack, 
H ji,A Hyk Hi$Ba/UO w/i,A BcaKOivra HcnpHQTCA» KAKo Kocra roAH 
Nack ; H HKo B-H-yk Koa TciuKol^a ^.onaaa ivTk koc roA^k 

CTpaaUC KHC3a, BAACTCAC H BCi$ WHI^HH^ ,\8BpOBaHKi$ H HHYk 

HaTpa^Kkc H HHYii nocA^fcruc, 4,a ctoh/Uo w ohc KaKO 3a Kocra 
roA^fc wji,w Hack, cp cc h whh ua/Uk TaKorc WB^fcTOBauic ; h qko 

BH /WH CC no KOW/Uk Bp^fc/UCH^ 3r04,HAW AOHTH 8 ^iiBpOBHHKk, 
MCH^fc BOCBO^H Pa,A,0CaB8 HAH /UH CHHb KHC3S HBaHHUJi^ , J\,A 
K^A* y '**H'fe ^ BOCBOAH Pa,\,OCaBS H iJ CHHS /MH KHC3S HbAHHUJS 
BAaCTCAHHk H KHC3k H B-fcKHHKk H cSAI^>^ I^<*>^*> ^ KOC/Uk rO^^fc 
SAACTCW A^KpOBaHLtHJCk AP^f^^W HA Ji,U(T('y H HOHTOBaUlie /UCHC 

rocnoAHHa bocboa^ Pa^^ocaBa h CHua mh khoa HBaHHma h 

HaiUC ROCA^fcrHC KHC3k, BAACTCAC H BCA WHKHHa rpa4,a y^iiGpOB- 

HHKa, 4,amc mh h ,d,apoBamc noAanS c /M^fccTOAAk 8 ;\,8BpoBHHKt$, 
KOQ c BHAa npoTOBHCTapa /KopcTC, 4,a cc uanpaBH h SpccH, 
r,^,^: bS^c noTp^fceuo, h KaKo c noAOBHiv, jk,A ccTk Ha BHA^fcHkc, 

22 338 

fpK fCTb rocnouKa iioaaMa , m^^ *^ MH'k rocno^\HHS KOfKOAM 
PdAocaKy H chh8 mh KHtsS HKaHHiijS H HaiiJC/u8 wcTaHKS npa- 
kowmS H noHTfHOwS cpi%AU,a Hanitra , 14JO 1 no /uSiukomk ko- 
A^knS, aAH HaKOH Tora no JKencKOMk KoaiiHS, i|io kh Hauicra 
cpkAU^> : ^>^*^ ^^ ^^ >^^" ^CHCKora KOA^kna, ijjo kh wji,h. Haiutra 

Cph.J\,U,A, Ta^*» HaiiJHiWk WCTaAHi/Mi» , KaKO KpkKli nc>ji,M , H A** 

TaH noAana Ha^k h Hauj{/u8 HaTpaiuK^ HHKa.A,a ua /uaHc m 

MOn^E npHTH HH Ci KOH/Uk i$3pOKO/Uk H3(TH H3 UaUJHYk p^KS Ka 

BHfKH BHfKa 3a HH{,,i,H^ paTk HH 3a eAM*> np'k/l.8>Kkl€ HH 3a (AH^ 
CTKapk cktraH cB^kTa : aKo ah KH^k a rocno,A,HHk bocboa^^ 
PaAOcaBk y^thw, ji,A ca/Wk KOArauk wbSh noAaMy npOA<»TH aah 

3aA0JKHTH AAH ^apOBaTH , K0/U8 MH ( ^P^^'"'''* A^KP^^BMaHHHS, 
H KOHk HaCk CHHk /UH KH£3k HBaHHUJk H HaUJk wcTauaKk, naM( 
Ji^d C( TOH ,A,8KpOBaMi;H/Uk rOCnOI^TBO/Uk H( /UOHCe 3aKpaHHTH 

HHKO/uSpk A^KP*^^'''*"""^ 7 liOf/uS KHC/Uo 10 y^^TivAH npo,A,aTK 

HAH 3aA0>KHTH HAH A*»P*>KaTH. H WLJJk WK-kTWKaiUf H 4,apOKaUJt 
/UH KH{3k, BAACTfAe H BCA WnKHUa Ifi^M yV,8KpOBHHKa MH^k 

rocnoAHHS bosbo;i,h Pa,A,ocaK8 h chhS /UH KHf3i> HBaHuujS h 
Haiu«/uS wcTauKS , noMTOKaiuf h ,A,apoBaiue h ^.aine ua BcaKow 
roAHipf lUfCTk CkTk nepHfpk ,d,HHapH a^kP*>'^'^'*^'UH\''*? A^ 'V\h 
.i,aio 3a ^A.oywA^iKk .^OA^k peMfHowra ,,i,H«/\a KouauAH , QkoA'» h 
L^auTaTa Ka KHfKH BueKa na/vxk p«MeHkH0/u8 rocno.4,HHy KOfBo,^i,H 
Pa,;i,ocaBi$ H cHHi^ /UH KUisS HBaHHUJi^ H Haiuc/Ui^ wcTauKi^ npaa- 
K0/V\8 H noMT£HO/uy cpk^H^ Haujgra , ipo ( no /UifJUKO/Uk KOA^kni;, 
AAH iiaKOH Tora no >Kf HCKO/Uk KOA^kuiJ , Ljio KH wji,h. naujfra 
cpk,A,i^a, aKO AH KOHk H^fHCKora KOAkua , i|io ( uaiufra cpk,/i,u,a, 
TAji^A Haiue/v\i> wcTauKS , KaKO KpkBk no/i,ai€, h ^\a WBeu pcmehc 
uifCTk ckTk ncpnepk na/Uk rocnoAHuy boeboah Pa,a,ocaBy h cuHiJ 

<UH KH{3S HKaHHIUi> H HaLU£/V\i> WCTaiJKS HHKa.l,apk ilA MAH( H( 
/UOrS npHTH HH C( KOH£/V\k S3p0K0A\k H3«TH H3 HaUl^fcj^k piJKiJ 
BHtKS B^fcKO/Ua a/UHHk 3a HH£,V,Hi^ paTk HH 3A (J\HQ> Hpiv^i^yH^kf HH 

3a He,i,HS CTBapk ckcraH cB^kTa : ako ah rh c( Ka^H , ipa h( j\am 
Kork, Kora paTk na /^iJKpoBHHKk ,A,BHrAa hah sroAHAa wjy,h. 
rocnoAHHa Kpaaa KOCkucKora hah wTk KpaaiKk Srpkci^^fcjfk hah 
WTk i;apk T^pcn^kYk, WTk Konjck HH)Ck rocnoHTBo a\h 3anHCf 
HAvaa , HAH w^h nack rocnoAHHa BOfBO,/i,f Pa,d,ocaBa hah w^i^ 
Haujfra cHua KHf3a HKaHHUja hah wji,h. Haiufj-a uaTpaiUKa hah 
wjk,h. Haiufra iiAf/UfHa, 3a koahko kh KAji,» paTk RHaa h Tpk- 339 
n^k/ta, ^a 3A toahkch BpHvfMau KH(3b, R/\acT*Ai h Bca ivnKHHa 

rfiAJi,A yV,«KpOBHHKa H HH)C»^ HaTpaJKkf H HHYK HOCA^krHH Ji,a 34 

toahkoh Kpli/MCHc, i|io KH Ka^H paTk Tpkn-fcrta , A*» He H/v\aK> 
AaBaTH HH naaKaTH wBfH 3ropa ptMfHf lUfCTk ckTk nepnepk : ko- 
AHKO KpaT an kh Ka^n paTk np-kcTaiaaa, ^a H/uaio ^aBa th h naa- 

KaTH RA3Ji,A Ka BivKa BHEKa. H «KO KH C( H KOf Kpiv/Me SrO^HAW, 

Ttpk a rocno^HHk KO«KO;i,a Pa^ocaBk hah a\oh cHHk KHC3k HKa- 

HHUJk HAIUAH C( HA /VAOpH , WKlvTOBaUlf /MH KH«3k , KAaCTfAf H 
KCa IVHKHHa rpaAa ,A,yKpOBHHKa i>3«TH HaCk H HHYk AP'kBH€^k, 
TA^k Cf HH/Uk Ky^f /MOfiH, H HaUJE UaTpa/Kkf, Ha HHYI^ TpaKfHkf H 
CnCH3^ H npUBCCTH UaCk K CeK^k H /V,i>KpOBHHKk , H ^A HACk H( 

AAjy,^ HH /ivofra cHua KH(3a HKaHHUja hh uaiucra uaTpaujKa hh- 

I^HO/MiJ HaiUEA\i$ HEnpuraTEAIO HH 3A CTpa\-k HH 3a KAArO HH 3a 

HHi,i,Hora MAOBicKa boaio ch(rAii CBivTa, nanie rji^-k ro^^k y rocno- 
AHua KpaafBk yrpkci;H\-k hah 8 K/VXfTH i^rpkci^Hjci^ 4,d sa uack ctoi 
coRO/Uk H CBOH/VtH HOKAHcapH KaKO 3a Kotra roA^k hhyi^. a a\h ro- 

cnO^HNk BOfBOA^ Pd4,0CaBk H CHHK /V\H KHf3k HBdHHUJk H HdUlf 
HdTpaJKkf H HaiUH HOCAivt^HH TAKO/KAf WKicTyf/WO KHf38 H RAA- 
CTfAf/Mk H KCOH IVHKHH^k Ai>KpOBaMKOH H HHYk nOCA'krHH/V\k CTO- 

WTH 3a HHjCk. H WK'kTOBaujf AVfH^k rocROAHHy BOfBo^H PaAocaBiJ 

KHf3k, BAACTfAf H KCA UMIKHHa rpa^d A^'»P<^KHHKa HpH/UHTH, 
KAJ\,A H/Wk K8Ai> A^'^^-) ^ K0/U8Hk A^I^P^^^^^^II^H Ji,0h}KATH UaUJHYk 
A^KaaTk ^AaTHj^k UJfCTk 'rUCSKk , H Jk,A /UH U/UaiO Ji,AB.AT» HfTk 

no KaHTHuapk ua BcaKovv roAHi|Ji6, ji,o koah roA^k kSa^^wo APi^- 

>KaTH pfMfHff UlfCTk THC^Kk A^l^^^^k S ^^^1^ KO/U8h8 , H KaA<> 

roAH R^^ii 8 ""X*^ K0(U8h8 th A^^KaTH ha t8h naaK^, koahko kh 

CTOraAH , A^ CAAVk BOAIiaHk i>3HMaTH H WHfTk CTaAMTH KOH /UH 

roA^k AMW WTk T^kyk pfMfHUfYk A^KATk 'ka rocnoAHHk BOfKOA<» 

PaAOCaBk H KOUk /UfHf CHHk /WH KHf3k HBaHHUJk H HaiUk Ha- 

Tpan^aKk, h KaA^ roA^k bhyk \-othw 83fTH WBfu pfMfuie Ai^^aTf 
HAH KOH AHW w,xtx HHYk, A** A**'^'^ "** 3HaHkf Hp^kf Tora , KaAA 

HJfk K^AC^UO YT"kTH 83fTH , A^^ /Wkcfl^a. H Wl|JK /UfH^k rocHo- 
AHHiJ BOfBOAH PaA0CaB8 H CHHS /UH KHf3i? HBaHHlUS WK^kTOBaUJf 
KHf3k, BAdCTfAf H KCA WHKHHa rpaA^ y\iJKpOBHHKa , 8 KOf rOA^k 
KH Cf Kp^k/Uf 3rOAHAW /\AH'k rOCHOAHHiJ BOfBOAH PaAOCABiJ H 
CHH8 /UH KHf38 HBaHHlU^ H HaUJfM^ HaTpdlUKi^, ^A HOCTdBH/UO 
8 HHYk KO/Ui^Hk Hd HAIUH BOAW MfTUpH THC8K€ At^K'*^»* ^AdTk^k, 
A4 H^ Ci( HdAVk Ji,iik}KAHH HpU/UHTk H i*»X*^ KO/Ui$Hk, d Ji,A Hd/UK 

22 * 340 

HA\aK» ^duaTH ntTk no KaHTinapk na BcaKoiv roAHi|it, a no^ 
owHH SBivTk, KaKO c« 3roph nnujf. h mh rocnoAHHk boiboA'»^'»- 

^OCaBk H CHHk/\\H KHEShHBaHHLUk, BHAHBk Ba CH^k BCk^k H pa3- 
iWHCaHBk Ba Cpk4,aMHHYk CKpOBHl|JfYk CpkAUa HaUJCra BCAHKi^ H 
KpaCH8 nOMTfH88 aiOBaBk H Cpk4,HaHCTBW KHf3a, BAaCTtW H BCf 

ivnKHHt rpa4,a y\8KpoBHHKa, kok» Ba3A<» A\Horo /MHAocpk,/i,Hiu h 
eE3 /wkpt Ba BcaKoe spHk/Wf npocTp^kujt h noKa^auit k HaujHA\k 

npkB'kfMk H K HaUJf/\\8 rOCnOUTBU , H C/WHCAHBk H BH^A.HxBk TOH, 

KaKO ct srope nuujf, /\\h rocno;i,HHk BOfKOA*» Pa^^ocaBk h CHHk 

/WH KHf3k HBaHHUIk A-JC^V^O H 4,apOBaC/\\0 /WHaOCTHBO H ^.OKpO- 
BO/\HVU H BC{Cpk,<\,0 KH(38, BaaCT(A{/\\k H BCOH tUHKHHH 4,SBpO- 
BaHKOH Ba BHEKf B^ktKa KE3 nOpCMtHkm C /WHAOCTHIO H C i>i^TBpk- 

rcHkC/Wk Back nauik ahw KoHaBAH h 3 /i,0H0iv/Wk Fopoiv/Wk h c 
BHTaAHHow/Wk no KOTapS c npaBiv/WH /Wtra/WH h c aio,i,/WH , 3 

ropOA\k H C BO,^OW/Wk H C nAaHHHa/WH H ckuOKOCH H 3 rpk/WkC/Wk, H 

H ijjo c Ha noBpkiuH, H c OwKOAO/Wk H c I|anTaTO/Wk no K0Tap8 
c npaB^k/WH /Wfra/wu, ipo le khao S Api^^^im^K» rocno,A,HHa hh h 
poAHTfAta KHf3a HaBAa h KpaTa hh rocnoAHHa BotBOAf HtTpa h 
Haiuc, rocno4,HHa bocboac Pa4,ocaBa OaBAOBHKa h cHua /WH 
KH{3a HBaHHUia a<^ A^^HaujHcra j^m , ca Bck/WH ccah h 3accw^H 
,j\,ac/Wo HH/Wk 8 KaipHHS H y nAf/WiHHTOw rpa4,8 /^SkpobhhkS, 

KHC38 H BAaCTCAC/Wk H BCOH WnKHH'k ,A,8cpOBaHKOH Ba BHCKH 

B^kcKa a/WHHk, ,i,a cS boahh h wcAacHH hh/WH whh h A^^Ti^a 
HH\'k H HHYk SnSMkie H npaSH^Hkc H HHyk nocA^krHH KaKo npaca 
H nACA\cHHTa rocno^a Ba bhckh BHCKa a/WiiHk. h u>4,kBHUje m» 

rOCnO,\,HHk BOCBOA** Pa^^OCaBk H CHHk /WH KHC3k HBaUHUJk 3a 

nack h 3a naujc HaTpa*/Kki€ no /w8ujK0W/Wk KOA-kuS npaaBO h hom- 
TCHw cpk4,u,a naujcra h 3a naujc hac/Wc, ipo e no /w8ujK0/Wk 

KOA^kH^, WsivTSC/WO C( Ppa^,» y\SKpOKHHK8, KHC38 H BAaCTCAC/Wk 
H BCOH WmKHH-k 4,8KpOBaMKOH, H 3aBC3yC/W cc Ha BCaKSS Hauji> 

(WOWKk pcMCHkHil noAk iKSnc KouaBAH, GL)K04,a H I^anTaTa Kpa- 

HHTH WA,a BCaKOWra HaCHAk» H 3AHYk AI04^H, KaKO Jk,A HJCk 

rocnoAi^KJ h Sjkhbaio /WupHow. h wijJk wK^kTOBacAAo /WH rocno- 

4,HHk BOCBO^\,a Pa^OCABk H CHHk /WH KHC3k HBaHHUJk H HaUJk 
HaTpa>KaKk pCMCHkUW/WS KHC38 H BAaCTCAC/Wk H BCOH WnKHH^k 
,A,SBpOBaMKOH 3a HHe,A,HOra MAOB^kKa BOAIO, KOH BH Ha CkCAIk 

CB^kT^ , HH 3a cTpayk hh 3a koc K/\aaro hh 3a HHC,d,aHk hhh 

i$3pOKk, KOH KH Ha CB^kTH /WOraW BHTH , HH/Wk H BCC/WS "^^1» 341 

HJ Sah'''*^ h" ""V^ wthch8th naMi HMh npHrasHoeaTHH cpK^,- 
saHo H npaBiv , KaKo ce aropa nmut, 4,^ A*^*^ " A^ B^kKa. h ivtpk 
KHCsb, BAacTf/M H Bca wHKHHa rpa4,a yV,i$RpoBHHKa Aaujt H 
AapoBamf A\fH'k tochoahhS bocbo^h Pa^\,ocaB8 h cHHy mh kho» 

FiBaHHUJi^ H HaiUfM^ WCTaHKS 8 K0HaBAa\'K ^.'fcAOWBf 3(i\\A( H 

ntTowra x^^^ Tpn MfCTH seaaac, h a<» caaxk BOAidHK -kd rocno- 

AHHK BOfBO^a Pa,i,OCaBK H CHHk A\H KHf3k liBaHHUJk H HHyk 

wcTanaKk, KaKo KHUJf nHuiie, 4,a ca\o boahh npoAaTH h M0^~ 

BaTH , KOA\^ ( HAMk rO^^k ^.i^KpOBMaHHH^ , WHCH ^.'kAOBC , qJO 
HaCk A^H,\£ 8 HoHaBAaYk. H Sa nOTBpktSCHkC H 8CTaH0BHf^CHkE 
bHvHHOW KCaKOf nOMT«Hf AIOKBf H HpHiaTtACTBa A\«ri> HaA\H MH 
rOCnOAHHk BO£BO,.\,a Pa^^OCaBk H CHHk MH KHtSk IlBaHHUJk H 3a 

BCf Hame naTpaH^kc h nArA\( kh(38 h BAacTCA(A\k h bcoh wrkhhh 

4,i^KpOBaHKOH nOTBpk^HCA^O H nOTKpkri><A\0 KC« H BCAKOC HOBtAf, 

Kot CH HA\aio W4,k HaujHYk npkBHfYi^ W4,k rocnoAHHa hh h po,a,h- 
T(A» KH{3a riaBAa H KpaTa Hamcra rocno^HHa bocboac IlcTpa h 
Haujf, rocnoAHHa Bo«BOAf Pa4,ocaBa, ,A,o 4,aHamH£ra jy,H( no pf,\,y 

C OWBiv/Uk CaA^HkHHAAk FOCnOUTBa A\H 3anHC0A\k n04,KHCSK0A\k 

rocnouTBa HH ntHaTkK», kcc Ki>nHO noTKpkri>fA\o h noTBpk4,HC/v\o, 

^a HA\ CS TKpk4,H H HtnOKOA^kKHAXH H HH HOpOHHHH ,A,0 ,A,HH H ^,0 

BiiKa. H Ha BCf BHmc nHcaHkHwa3k rociioAHHk BocBOAJPaA*>caBk 

IlaRAOBHKk H CHHOA\k A\H KHC30A\k HBaHHUI(A\k H Ck H3kKpa- 

H^kA^H RAacTfAH rocHOi^TKa A\H Kpai^TKa Hamcra h caiJyrk ua- 

mUYk H HaHnp'k C KH(30/V\k H)pKOA\k BAa,l,HA\HpHtifA\k, C KHI- 
30/Wk Pa4,0CaK0A\k QKpa,A,OKHKCA\k, C KHe30A\k HACKCO/Wk Oa- 
l|jpOBHKf/Mk, C KH{30/\\k HKaHHUIEA\k /V»i>KOCBHKC/\\k , C KHC30/\\k 
BSKaiUHHO/Uk AV030AHK{/\\k , C KHC30/\\k GlcPOW/Wk BopOBHHH- 
Kl/V\k , C KHf30/Mk Pa^OCaKO/Uk BAa,\,HA\HpHKfA\k , C KHC30/Mk 
GT'knKO/V\k ;\8K0«RHKC/V\k, C KHE30/V\k TKpkTKO/V\k AYHYaHAO- 
BHKCA/lk, C KH(30/V\k BS4,HCaR0/V\k BoraKHHKCA\k, C KOCROAOW/V\k 
B^KaCO/Wk, C ROfROAO/V\k Pa^Of/Wk , C KHf30/V\k BpaHAO/V\k, c 
KHf30/V\k Bi^KaillHHO/Uk BAa,i,H/V\Hp HKC/V\k , C KHf30/V\k Bi$KamH- 
HO/Mk OS\'aHHHKf/V\k pOTHC/WO Cf H 3aKAfC/V\0 HA CRfTO/V\k fRaH- 
TfAklO ROH;kf/Wk H Ha HaCHO/Wk H H^HROTROpf IjJfiWk KpHHtS TO- 

cno4,Hio pfHfHkH^k/Wk KHf38, BAACTfAf/Wk H KCOH wnKHH^k rpa^a 

y^i?BpORHHKa H HH\*k WCTaHKS Ra roCHOA^ KOra RCfAPI^J^^HTfAia 

H Ra npHiHHCTy fro Koro/waTfpk h Ra .4,. fRanrfAHCTf h Rk . ri . 

CBCTHYk anSCTOAk BpkYORHHJCI^ H Ra .0. H3kBpaHHYI^ BO>KHYb H 342 

Ba Bc« cBrn h'a:( w^,h B^feKa Kory 8ro^i,HKiiJf, ^d wboh aropa Hdiuf 

nncaHKE H WckrOBaHkE. pEHCHkC H SMHHtHKf KHES^ H CaaCTCAkCMh 
H BCOH WHKHH^k rpa^a y\yKpOBHHKa H HH\-k OC raHK» H HAtMtHS 

HHyk H HHyk nocaiirHHAik , kako sropa nHiue , kh«kS K^kKO/wa 

HC H<Ma HH/Uk Ha A\aHI npHTH HH C( K( HOTBOpHTH 3A HHf4,Hy 
CTBapk Ha 3E/UAH HH 3d f,,l,HOra MAOBivKa BOAIO HH SA CTpa)(^k HH 

3a KAaaro hh ce w toh napna Kora ynHHHTH: (j\a ah khca\o /WH 

rOCnO,A,HHk BOfBOA'^ PaAOCaKk H CHHk MH KH83k (iBaHHUJk H 

Haujf HaTpa^Kkie h HaiUH nocAivPHH ivboh 3rovupa pcHfHkHW, nn- 

CaHkHW H WBivTOBaHkHW nOTBOpHAH pEMtHkHHE/Uk KHf3S, BAd~ 
CTtAt/Wk H BCOH WHKHHiv 4,SKpOKaMKOH aAH HA A\aHf HpHHfCAH 
KOWA\k YHTpOCTkK» HAH AaKO/MOCTkK» 3A MktO KOAIO AAH 3d 

CTpaayk aan 3<\ YOTivHkf nt^Hora MAOB^kKa na 3f/VtAH , Ta/i,a 

Aa CMO /MH rOCnOAHHk BOfBOAJ Pa,A,OCaKk H CHHk M» KHf3k 

HBaHHiuk H Hame naTpa^Kkc h naujH nocA'krHH npoKAfTH Boro/Uk 

^HBiv/Uk WTki;«/V\k H CHHO/Wk H CKCTHf/VVk 4,8jC*?W/Mk H KCH/UH 
CKfTH/V\H W,\^ K^kKa K0r8 i$rOAHKUJHA\H KHLUC H/Uf HOKaniv/VVH , H 
4^d C/V\0 npHHTfHH K HhI0,1,H HCKapH WTCKO/U^ , KOH HpO^^a CHHd 

KOJKkia na pacnfTkie, h k ownicA^k, koh ynkiaYiJ: npoiiHH, 
nponHH, H k owH^k/Uk, koh KAaAHc\*8 TpkHOKk K-knau.k na 
raaK^k, h 4,a na4,e KpkKk na HHyk h na ^(ji,H(^h HH\-k, h ,A,d 

C/UO CC WA»^pfKAH BOrd H raHkrCAd /UHAOCTHKOWra Hd A^**HK 
c8rHH H K^fcpC , KOIO KkpSC/UO , H ^A C/UO HOpCHCHH 8 rAdCS H 8 

noHTfHkio H y npaB4,aYk h 8 3aK0HC\-k HaujHYi^ K8,A,i>KHYi^ A<> 
Bp'k/UfHk CH\k AVfrS naiuH/UH A<>Kp'k/UH n noHTCH'k/UH whkchhuh, 

H A<* CC Ha30BC/U0 npOKACTHH H HfK'kpHHl^H , H BASA^k M C/UO 

nopcHCHH H hothchSth h nporHauH. h ckHc bcc nucaa cc h 

CBpklUH Ba A-kTa poJKCTKa YPHCTOKa THC^Ka H HCTHpU CTa H Ji,Rd 

AfCfTH H cfA/UW A'kTO, /U-kcf^a A^i^f^MKpHia .a. h .a. A^^Hk. a 
HHCd QcTora Ai^raKk sanoB^kAJ^JO H noKfA^kHkf/Uk rocno,\HHa /uh 
BOfBOA* PaAocaBa. 

A teroo: Poueglia de voieuoda Radosau Paulouich 
pei' la sua pai'te de Chaual iu 1427. decejubrio. 

Sigillujn avulwuin. Oj'igin. meiubj*au. et apographujn 
chartae. iu c. r. archivio Vieunae. A tergo apographi le- 
guntur haec: HwKfAra wa»* bwi€boa< PaAWcaKa HaKAOKHKw 
wjk,h HierwBa ^HfAa KwuaBAH thcSkw h hcthph cTa h aka a«' 
ciTH H cfA<Mtv AHfTW, ji,(K(,\\K(iHa. CnoMeH. 107. 343 CCXCVII. 1427. 31. decenibris. Ragusii. 

Comes, Nobiles et toturn Commune Ragusii Rado- 
savum Pavlovic, magoum vojevodani Bosnae, et filium ejus 
knez Ivanis inter senatores et judices recipiunt, donant 
eis palatium in urbe, et promittunt se eis soluturos esse 
quotannis pro dimidio zupae Konavlje sexcenta hyperpyra. 

Q E«A/MO^KHa CHAC» np^fccBfTaro A^X''* ? KC»/K« CAaCH<UH Bk 
TpCtkH,f, Ba WTUH JK6 fiHiH H CHHS H CBJTeiMH A^^" > Hp-fccBkTa 
Tpk^E H(pA3Ji,(M»)MA , CAARA T(K( , HHtf Bk H<V\f TB0I6 BkCf Cpk- 
U1HA\0, H TOKOK» SSAP»^^"'"'^ H HpaBHAXO /V\HCTO WTaHaCTBkia 

Hauiero, Boro.AioBH/WH h HH/Uk Ha<uk a<)Pi^B'*hh rpaAk yV,SBpkB- 

HHKk , W BCE/Uk np-kCBCT^ Tpk^i^ CAaBfKf , aSk /UH KH(3k, B/\a- 
CTJAf A^f^P^K'**'^" " "^^** WHKHHa A'*'"'^ KkA<TH BCaK0/\\8 HAOBf- 

kU >khbo/\\8 Ha 3C/\\aH, np-kA»» •^<5''<* ^'^Af WKk Haujk AHCTk A*^"- 
A«, H TKO roA* WBk Haujk wKjTk h8i€, ,\a npiv/\\HC/\\o H Shh- 

NHC/UO BCH BHKf B/>aCTf/\H A^GpOBaHUH H BCa WHKHHa A^^KpO- 

RaHKa , eAMH<^A^iiJHO h a^^^poboaho np^fcraa^uif, h 3aKA(C/V\o ci 
Ha To rocnoAHHS boma« PaAocaBS FlaBAOBHKio, beahko/wS boha* 

COCaHCKO/WS, H CHH8 /W^ KH(3i$ HBaHHUlS H HHyk WCTaHKS, KaKO 

RAH^KHa KpkBk nOA<»l€ j HpaBO H HOHTtHO HaTpa HHYk 

WCTaHKiS, KaKO KAHH^HA KpkBk ROAAie , BkKH BkKa /WH KHf3k, 

BAacTCAf 11 Bca wnKHHA rpaA^i ^i^KpkBHHKa BHAfBUJf npkaBO 

EpaTUTBO H nOHTfHlJ AIOBaBk H CpkMaHO npHviaTfACTBO, 

KOI€ Ba3A'' AVHAOCpkAHO BkCAKOie MOHTfHf€ M/JOCTpf H MO- 

Ka3a K Haujf/Wk npkBC/Wk m k Hanj(A\!S h M0Ka3Si€ h 

HHHH, KaKO H MO MHcaHtaYk, Koia np'fc/v\MC/\\o WA«^ peHf(Hora ro- 
cnoAHHa) roha< PaACcaBa h chha /w8 KHf3a HBaMHiua, BHAfTH 

l€CTk, a CaAf nOHTfHS AWKaBk h Mp-fcta^aHk, KOIO yHHHH H 

noKa3a rocMOACTB^ HaMJC/wS kk wkoh Bp-fc/Wf Ha- 

tUC, /WH KHf3k. KAaCTfAf H BCA WHKHHa PpaAa /^SKpkBHHKa BHA«- 
UIE KfAHKS AIOKaKK H CpkHAHCTBO rOCMOAHHa BOHAS P^AOCaBa H 

CHHa /wS KHe3a HBaHHUia yoTtc/wo, a*^ toahkah AiocaBk rapkHa 

KSA*5 3a CAATKiJ AIOKaBk H CpkHAHCTBO, K0l€ l€CTk /WfriO Ha/MH, 
Ha nOHTfHI€ H y3kBHUJfHI€ HirOBO Mp-fc/WHC/WO C /WHAOCpkAkl€/Wk 

rocnoAHHa boha^ PaAOcaBa h CHHa /m8 KHf3a HBaiiHma h HHrk 
wcTaHKa cfKf 3a KpaTa h cpknanora np^fcraTfAia, h A'» ctoh/wo 
3a Hk H 3a H«roBa cnna KHf3a HBanHUja h sa HHyk wcTanaKk 344 

KaKO 3a KOiera ioj\,( Hack, h m Hyk M^Ba/Wo ur^a cRaK^ra Ht- 
np^ktaTiara KaKO KOiera roA* nacb, h aKO e-H-Yk Kora TfUJKOKW 
4^onaaa wak koi€ roA< CTpaHf , ji,A ctoh/MO w Hh h w Htroca 
CHHa KH«3a HBaHHUja h w hhyi» vucTaHKS KaKo 3a Koiera roA< 

nach BH ce toh BpivMf 3roAH/^o , Tepk npHvHiuaw rocno- 

AHHb BOHA<i PaAOcaBh (hah) Mii chhk kh(3i^ HBaHHiuh, j\,a bSa^ 

8 BOHAC H 8 KHe38 HBaHHUlS BaaCTEAHHb .. KHe3k H BEKkHHKk H 

c^A'^'^ KaKo KOH roA< KaacTfaHHk a^^P'»^**^'^" AP^'''^ m<* A^" 

CETf. H M» KHC3k H BCa WHKHHa rpaA<l y^^BpkBHHKa no(4TO- 

B)ac/WO, A^C/MO H A<^P'^(^<^^^^<^ rocnoAHHiJ boha* PaA0caB8 h 

CHH8 /Uy KHf38 HBaHHIuS ROAaHS C /MHCTW^Uk 8 ^SKpkBHHKSy 

KOia i€ KHAa npkOTOKkcapa /KoptTe, HanpaKHO, a''* ycnoTpHcByie, 
Aac/MO rocnoAHHiJ BouAf PaAocaKS h chh8 a\8 KHt3S HBaHHUjS 
H HH)fk npaR0/M8 H noMTfHW/v\8 cpkTi^a HHjfk, qjo i€ no /MSUJ- 

KOW/Uk KOAkHS , AAH HAKOHk TOra HO H^f HCKOA\k KOAHS , IjJO BH 
H»X^ CpkTl^a , aKO AH BH KOHk HifHCKOra KOAHA, lyo l€ WA«^ 

HHYi^cpkT^a, TaAH HHjCk wcTaAE/Uk , KaKo KpkBk noA^^i^ 7 H A'} 
TaH noAa(Ma) HHYk h UHYk wcTaac/Uk h hhyi^ HaTpkajKw HUKaAa 

Ha /UanC np^kTU HC /V\Op( HH CC KOC/Uk S3pkKW/Uk H3CTH H3k HKj^k 
P8k8 BkKH BkKa a/UHHk 3a HI€AH8 paTk HH 3a HI€AHO npivA^oH;!^ 

HH 3a Hi€AHb cTBapk ciraH CBkTa. aKo ah kh yoTieo rocnoAHHk 
BOHA<t PaAOcaBk, a*» '^ BoardHk whUh noAAM^ npkAATH ham 

3aA0>KHTH HAH A^^PI^BaTH K0/U8 TOA* A^GP^^BMaHHHS H KOHk Hfra 
HCrOBk CHHk KH{3k HBaHHtUk H HHyk wcTauaKk, naME A^ c< '''^H 
Haujt/Uk rocnoACTBWAAk nt /UOH;e ^aKpauHTH HHK0/u8pk A^^KpoB- 

MaHHH^, K0/U8 BH 10 yOTfO npOA*»TH HAH 3aA0JKHTH HAH A^P"^" 
BATH. H WL|Jk WBfTOBaC/UO H A^<P<>B^C/UO /UH KH{3k H BAaCTCAE H 

Bca WHKHHa rpaAa y\8BpoKHHKa rocnoAHHS KOHAf PaAOcaBS h 

KHt38 HBaHHUJS H WCTaHKS nOMTOBa(C/UO) H A^PI^KaC/UO BCaKO 

roAHipe .s. caTk ntpknepH AHuapH A^KpoBaM(^t)Yk, a^ a<»i€- 
/uo 3a A<?X'^A<*'^'^ A*^'^^ pfM6He noAk JKSne K^ohakah) h I^anTaTk 

BkKH BkKO/Ua p{MCH0/U8 rOCHOAHH^ BOHAf PaAOCAAB^ H CHH^ 

A\8 KHf38 HBaHHUJ^ H HHYk WCTaHK^ npaB0/u8 cpkTi^a 

HHYk, ipO l€ no /USlUKW/Uk KOAkUS, AAH HaKOHk 

H{CHCK0/U8 KOAiH^, L|JO BH HHYi^ CpkTl^A : aKO AH KOHk H^CHCKOPa 
KOACHa . . . HHYk CpkTt;a, TAAa HHYk WCTaUKW/Uk, KaKO KpkBk 

noA<i>6; H A^ wbch .s. caTk ncpkncpk pcMcno/uS rocnoAHuS 
PaAocaeS h chhS m8 khc38 HeaHHUJi» h HH^^k wcTauKS HUKaAapk 345 

H( -UOH^I lip'fcTH HH Ct KOf€Mh i>3l»pOKWA\k H3ITH H3k ^^^1* 0^K^ 
BhKH KkKa d/\1HHb 3d (,\H^ 0ATh HH 3a np^i^vSOJKie HH 3A *AH^ 

cTBapk cerdH cBkTa. aKo /\h kh ct , ipa Kork nt jy,AH, ha hh Kora 
pdTk 3roAH'^<» WA^ KpaAia h/\h wj{,k KpaAk Srapkci^fj^^k hah w,\h. 
TSpaKk, WA>^ i<<»€\'k HH^k ivHH 3anHC( HiWaio, H w.A,!* liACh ro- 
cnoAHHa Ron^t PaAocaBa h w,\h cnna /V\y KHfsa HBaHHUia h wak 
Haiiicra HaTpaiiiKa h ivai^ Haiutra n/\(/\\(Ha, 3a ko/\hko bh paTk 

TpkHkAa, A J!L,A 3A BpHv/WEHa H« H/\\a/\\0 A'*^'*'^" HH H/M- 

KdTH WHIH .s. ncpknepH : ko KpaT ah gh Ka^a paTk np^k- 

cTaidAa , ;i,A H/\\a/\\o i\,arath h naaKaTH BkKH BkKOA\a. h ako kh 
c« 8 KOi€ Bpiv/Wj 3ro4,HA0, T«pk c( Hauja(Ak) HA /wopf rocnoAHHk 

BOHAd Pa^ocaKk HAH KHE3k HBaHHUJk, j\,A ra H/Wa<WO 8 

HauicYi^ AP^R^X^') A^< ^< Ha/Wk kSa^ /wokh, ha hauioh chch^h h 

npk H Up^kHCCTH 8 yV^^RpkBHHKk, H KaAC K8A( 8 /^SKpkBHHKS, 

Aa ra hc a^^^v^o hhkoi€/wS HfroKS Htnp'kraT(Aio hh 3acTpa\'kHH 3a 
KAaro HH 3a HicAHora HAOBtKa boaio cfrau cBkTa, uaMt a^* ''<^A* ^ 
rocnoAHua Kpaara SrapkCKora hah S K/Wcth Srapkci^fx^k a^ 3a Hie 

CTOH/WO C UOKAHCapkH KaKO 3A KOI€ra rOA( HaCk, H aKO KH HA 

Hack Kora CHAa npiviuAa, A'* rocnoAHHk bohaa PaAocaBk h cuHk 

A\S KHf3k HBaHHUIk H Hll\'k HaTpa»;i€ H UAC/WC A^ H H/WAIO UO- 
CAATH CBOi€ BO(h)cKE Ha nO/WOKk H lVKapkBaHI€/^SKpkBHHKa H H(- 
rOBA KOTapa. U IVKCTOBaC/WO /WH KH(3k , BAaCTfAE H BCA IvnKHHA 

rpaAA ^SKpkBHHKa npii/WHTH , KaA<> H\'k ua/Wk 8 ko/wSh8 ha~ 
uj(/wS, APt^^^^TH p(M(Hora rocnoAHna bo^boa^ PaAOcaBa . h i . 
THcSKia n(pkU(pa AHuapH A^KpkBaMi^^Yi», a a^ 'V\8 U/wa/WO 
HAaKraTH .(. no K(HT((H)(pk Ha cBaKO roAHi|J( , AOKA( roAf 
Apk^KH S uack WH(H .m. n(pkn(pk S ko/wShS Hauj(/wS , kaa^ 
roA< kH.x^ ^ ko/wShS uauK/Wk th AHuapu, ha tSh uaakio koahko 

KH CTOraAH , BOAraUk i53H/WaTH H Wn(Tk CTaAiaTH, KOH /W8 roA( 
AI^Ak WA"* TI€Yk p(M(H(Yk nHH(3H rOCHOAHHk BOHAA PaAOcaBk H 
KOHk H(ra H(rOBk CHUk KH(3k HBaHHUIk, H K^A^ TOA^ ^H yOTHW 
83(TH rOCnOAHHk KOHAA PaAOCaBk WB(H p(M(H( nH(H(3( hah koh 

AHW HH\'k, a A** HdMk A^ Ha 3HaHi€ np-k Tora KaA^-yk kSa* 

)fOT(Tk 83(TH, AB<» /MHC(i;a. H WLJJ( WK(TOBaC/WO /WH KH(3k, 
BAaCT(A( H KCa WHKHHa A^KPOBkMKA rOCUOAHHS BO^BOA* PaA^- 

caB» H chhS /w8 kh(38 HKaHUUiS, 8 koi€ poah kh c( Bp^k/W^ 3ro- 
AHAO rocnoAHHS boha( PaA0caB8 h kh(38 HBauHuiS chh8 a\8 

noCTaBHTH 8 HaCk K0/W8Hk Ha H(rOB8 BOAIO .BI. THC8Kk n(pk- 34« 

llfpb, ^A A\8 H\*K C/WO AP«»^**"H i>3«TH S HaUIk KO/WyHk , a 4,a 

/Mi? HA\a/MC» ;i,aBaTH .f. no KfHTtnapk na rOr\Hi|jf, a no^\,k whh 
SJbitk , KaKo ct sropa HHUJf. h Bk,.\,fBk rocno^HHK BOH.i,a Pa4,o- 

CaBK H HCrOBK CHHK KHE3K HBaHHUIK KKCEyK CC^K BK^^CBK H paS- 
/UHCAHBK BK CpKMaHEY*^ CKpOBHL|JE\'K CpKTl^a HaiUfYK HaUlS BeAHK^ 
H KpaCHy H HOHTfHS AtOKaKK H CpKMaUKCTBO KHS3a H BAaCTtW H 
BCf IVnKHHE ,.VSBpKKaMKf , KOIO BKB^a AXHOTO A\HAOCpK,A,HO HO- 

Ka^yio, 8 cBaKO Bp-kAve Bf3K<UHpKHo npocTpfCMo H noKasacMO k 

H(rOBCA\K UpKBSAXK H K HfrOBS rOCnO,/\,CTB8 , H CA^HCAHBK H 
KK4,(BK TOH BCC , KAKO C( BKUIC UHUJC , ptHEHH rOCHO^^HHK BOH,A,a 
Pa^OCaBK H CHHK A\8 KHE3K IlBaHHUIK, ,/t,aUJC H A^^pCtBaUJC MHAO- 
CT(h)BO H ,A,OBpOBOAHO H CBfCpKAHO Ha/WK KH«38 H BAaCTt(A*)A\K 
H BCOH IVHKHHH A^GpOBaMKOH BKKH BKKO/Ua Kf3K HOpfMfHra A\H- 
AOCTKIO H C i>TBpK^K,^\,KHI€A\K pCHiHH HCrOBK ,1,KAK KoHaBAH (CK) 
^OHIV/UK FopWA^K H C EKTaAHHW»A\K HO KOTApS C HpaBKMH A\t- 
rdMH H C AIO,a,/WH, 3 rop(W/WK) , C B0,1,WA\K H C HAaHHHaMH H 
C£HOKOCH H 3 rpKA\l€A\K , H L{IO 16 HA HOBpKUIH , H C ObO^A^W/WK, 

l^anTaTW/WK no KOTapS c npaBK/WH /Wfra/wu , i|J0 i€ khao 8 AP"*- 
jKAHio rocnoAHHa u po,\,HTfAia /w8 KHf3a IlaBAa h KpaTa /w8 boh- 
A« n«Tpa H Hfra, BOH,\,e Pa^ocaKa, a*> A^H'*HJHfra ^.Hf, ca cbj/WH 
ciah h 3acfouH ,\,'^*^ Ha/WK y KaipHHS H 8 nAe/w«HHT(o) rpaAi> 

^^RPKBHHKS KH(38 H I€r0 BAACTEAC/WK H BKCOH WHKHHH BKKH 
BKKa, ^\A (c)a\0 KOAHH H CAOKOAHH H Wr./'<aCHH /WH, A*TH,a H 

i>Hi>Hi€ Haujf H HaujH nocAf,\,HH KaKo npKBa H n.../weTHa ro- 
cnoA'» KK KKKH. u WAKBHUJf peHtHH rocno,\,HHK BOH,\,a Pa^ocaBK 

H CHHK A\8 KHf3K IlBaHHIUK 3a HHYK H 3a HHYK HaTpaJKI€ HO 
A\i5UIKW/WK KOAKHS UpaBO H HOHTfHO CpKTU,a HHYK H 3a HH\-K 

nAEA\nia, l|jo i€ no /wSujkw/Wk koach^, WKfTOBaiue ci rpa,A,i> 

;\8BpKBHHKi5 H HfTO KAaCTSAW/WK, H 3aBf3Sl€ Cf H BCaK8 HHYK 

BHuif pfHJHiJ noAK y,{i}nt KonaBAH u rOKOA»» H I^anTaTia KpaHH- 

TH W4,J • . . HaCHAW H 3AfYK AIOAH , KAKO ^A C-H-\'K rOCHOA^fMO 
H i>;KHBaA\0 /WHpKHO. H WiyK HaA\K Cf WKfTOBa pfHtHH rOCHO- 
,4,HHK BOHAa Pa,\,OCaBK H CHHK /W8 KHe3K IlBaHHUJK pfHfHf/WK 
KHf3iJ H BAaCTfA(/WK H WnKHHC A^^P*^'^'*'*'^*^" ^A HfAHOra HAOBfKa 
BOAK), KOH KH Ha Cf/WK CBKTH , HH 3a CTpa^K HH 34 K0I6 BAAro 
HH 3a HI€4,<»HK HHH iS^pOKK , KO(h) KH HA CBKTH /WOraO BHTH, 
HaA\k H CBKA\i> HaiU(/W8 (Hf i^AHTH) HH HaCK Ht WTTHCHSth H 
HaA\K np-fcraSHOBATH H CpKHAHO H n(iA.,», KaKO Ci nUUJf, Ji.^ 347 

;i,HH H ,\C> KkKJ. H A\H KHf3l», BAdCTfAf H RCa WnKHHa A^^pORaMKa 

;»,acA\o rocnoAHHy BOHAt PaAocaKb h chh8 mH khisS HBaHHUjy h 
HHYK.,.. S KoHaBaa\-k .^. ^kaoBc 3f/MAi€ H n«Tora 4,kAa .r. 

MfCTH , H ;V» l€ B rOCnOAHHk B0H4,a PaAOCaBk H CHHk 

M^ KHf3k HBaHHUjk H HHyk wcTaHaKk, KaKO c( sropa nHUJt, 
Ba34,a npo4,<*TH nan ,3,apkKaTH ko<mS /m8 ro,A,f /k,yKpkBMaHk hah 

MiJ 3aA0JKHTH WHfH ^.tAOBf, IJIO H\*k A^"A* ^ KoHaBAaYk. H 
MH KHE3k H BaaCTCAE H BCa VURKHHa A^^P^I^^^<^<* WRtTOBaC/UO H 

np^kMHCMo rocnoAHHy BOH;i,e Pa^^ocaRi» h KHt3i> HKaHHUiy h 

HHjfk WCTaHKS, aKO KH TKO W,A,k AIO^V,H W^h BfAfKt H W4,k Elpk- 
/Wa H WA«» Tp'bKHHa HtRCpkHHKk HCrORk ,\OUJaAk S /i^SBpORHHKk, 

ji,A Tora MAORfKa HtroRa HER£pkHHKa H« By,;i,e/MO APi^^^TH y y\y- 

KpkRHHKS B«3k HH\'k ROAI€ , H TAKOrj rOCn04,HHk ROH.V» PaAC- 
caRk H CHHk t\\\i KHf3k HRaHHUJk H HHyk HaTpa;KI€ HAAtk WBfTO- 
BaUJf , 4,a U'4,k RHlUf ptHf HfYk A\HCTk H W,Vk KoHARAH , AKO KH 
TKO HA/Uk HE^R^kpS) HAH KOK> KRApk i>MHHHO HAH HaUJt/Uk, Ji,^ CS 
A^H^HH TH(paTH) , rHaT-H-\*k H H( J\,0h}ilAT-H-\h. 8 HI€AHWA\k 
/MHCTS H RAa4,aHI0 H KOTapS. H (ua CRt) RHUJf HHCaHO, p{M(HO H 

WBtTORaHO /\\H KHf3k ^.V^^I^P^^BaHKH /KS HHKk H C RAaCTtAH 

H3aKpaHtA\H CkA\H H CkA\H C flH,\,ptTWA\k C AXap^fcHWA^k 

PaCTHKf/Wk , flAi)RH3k FoMfTHKk , A\ap'kHWA\k HpicBHKf /Mk, 

G)\A.. >Ka/\\aHOBHKk , /UapiiHW/Wk rpa4,HKt/\\k , flH,.i,pf Byu- 
4,HKk, PaB^Kc HSi^HKk , GcH.... HcTpa Fi^H^^i^AHK» , AaBkpki^a 

OopkrOHtBHKk , flH4,p8UJKW/V\k L^Hri>AHKC/V\k , ToA\KO Bi^HHKk, 
/KSHk /KbpkrORHKk, /WuYC^HfAVk PaCTHK(/\Vk, KAHAVfTO/Mk BS- 
,J^aMHKC/Mk, /l\aTKW/V\k rpa,V,HKE/VVk , /KHRanW/Mk rOHtTHKt/VVk, 
/i,OKpf KfHHSAHKk, HuKOAa Ai>^HKk, A\apkTOAO /Ka/UaHORHKk, 
HupkTO Ai>KapfRHKk, HhKOAA rOMtTHKk, HaOKO HpkrAORHKk, 
TyAP"? KaOH^tAHKia, nH,:\,pi5UJK0 /WfHHtTHKk, KaH/MOI€ PaCTHKk, 

A^ap-kHk r8H4,8AHKk, Hhkujc Hi>u,HKra, /Khrko ri$H4,i>aHK{/Mk, 

HaCKOI€ PaCTHKk, /WapOI€ PaCTHKk, Pa^atAk FoMeTHKfAVk, 

/Kopc HaoA\OTHKk, A^HyoMk L^p^kRHKk, Bhtko PacTHKk, /Wapk- 

TOAO BfHMiSAHKk, HupO GopkPOMf RHKk, /KSHKO B^HHKk, Mapk- 
TAW/VVk /KbpkrOKHKk, A\apOI€ Gn/MKORHKk, /KhKO l^HrbAHKk, 
A\dpOI€ ASKapkBHKt/VVk, A\apkTAO I^pivBHKk, HaOKO GopkPOMf- 
RHKk, flaiJRH3k L^p^kKHKk pOTHCAVO C( H 3aKAK/M0 C( HA CR(- 

TWAVk fRanrfAHio h ha MacHWAVk Kp^kJKiJ rocno,A,Hi> pEMfHt/VVk 'ro- 

Cno,V,HHi> KOH,V,( HRaHHIuS H CHHy /M8 KHf3S HRaHHUJi> H HHJCk 348 

wcTaHKy Bh rocnoAHHa uora CBf;i,pK>KHTfAra h ek npHvHHCTS ko- 
ropoAHU^ H Bk chaS Hacnaro h JKHBOTBctpeqjaro KpKCTa ro- 
cnoAHa h bk .J,. fBaHreaHCTf h bk .bi. anocTOAK cBiTfYK 

BpKYOKHtYI* H BK .0. HSaKpaHfJCK KOJKfJCK H BK CB« CKtTf K0;KI€ 

w^K BKKa Kor^ SroAHBUjf , ^a wbo sropa ptHfHo Hanic nHcaHM- 

H WKITOBaHI€, pt*!fKI€, bMHHfHie (rOCnO;\,HHi5) BOH,,\f Pa^A^OCaB^ H 
KHfa^ HBaHHUlS H HHYI* WCTaHK^ H nrtfa^eHS , KaKO KpKBK noA^i€ 

no Ati$iuKW/v\K koaehS, kako 3ropa nHUJc, bkkh BKKa hc H^ua na 

MAHf npivTH HH C( K( HOTBOpiiTH 3A HieAH^ CTBapK Ha 3f/MAH 

HH3a Hi€,A,Hora MAOBKKa BOAK> HH 3a cTpa^K HH 3a KAaro , HH C( 
3a TOH Koia napKHa «hhhhth : fy»,a ah bhcmo mh KHe3K h Bca 
wnKHHa ,A,yKpoBaHKa wboh 3ropa peMfHO , nHcano h wKiTOBano 

nOTBOpUAH pCHfHEMK AAH HA AtaHE Hp^kHCCAH KOHW.UK YHTpOCTIO 
dAH AaKO/V\OCTK> 3a MHK» BOAIO AAH 3A CTpa^K aAH 3a yOTtHie H- 

leAHOra haobcka boaio na 3(A\ah, taa^ A*^ ^'WO mh khc3k, baa- 

CTIAC H BCa WHKHHa rpay\,A /^yKpOBHHKa KOrWA\K WTI^f/WK H CH- 
HWAVK H CBCTCMK Ai^\*W/V\K C THA\K H BKC(A\H TH/MH BHlUf H/MfHO- 
BaHC/UH, H A** C/V^O npivHCCTHH K K)aH , KOH UpOAA CHUa KOXId 

Ha pKcn{Ti€, H K 0H(/UK, KOH ^nrajc^ : npouHH, nponHH , h k 

OHC/VVK, KOH M^ rAAJ\,(\ii TpKHOBK BCHai^K Ha rAaKf, ,\A nAJi,( 
KpKBK Ha HHYk H Ha ^^^1» HCA^X'* "HY^, H JS,A C/V\0 C( WAPt" 

KAH Kora H aurcAa /v^HAOCTUBora na ^/upKAU hack h ua a^^hk 

C^AHH H BCpy, KOIO BCpSl€/VVO , H J\,A C/V\0 HOpfHfHH 8 rAaCi>, 

8 noHTCHio, 8 npaBAaYK u 8 ^aKoncYi^ nauitYK ^8^^^^*^^ a^ 

BpiC/UCHK CK^K M(rK> BCaKH/V\H A*^^'P^'^H H HOHTfHH/VAH rAACK- 
TH/V\H rpaAOBAVH H WnKHHa/V\H. a CCH C( HHCa MHC(U,A A<i^i^~ 
(K)pia .Aa. A<*HK, pOHiCTBa YPKCTOBa Ha .h8K3. A'kTO, BK H3a- 

KpaHOH noaaHE h bckhhi^c KoroAioKHMaro rpaAA Hauicro y\8- 
KpKBHHKa. a ynuca P^cko Aoro^jiCTK. 

Cod. ragus. fol. 92. b. MCCCCXXVll. die 31. de- 
cenibrio, priuilegio fato a Radosau Paulouich e a fuanis 

Raguxi per a^etar li denari a profito, e donato li 

pala^o, e dar tributo ... Canali, e a^etar denari ... al 
profito, e chonfermo Canali. 349 CCXCVIII. 1427. 31. decembris. Ragusii. 

Radosav Pavlovic, Bosnae magnus vojevoda, et filius 
Ivanis fatentur se a Ragusinis accepisse tredecim millia 
aureorum pro sua parte zupae KonavJje. 

-|- Ba H/V\f WTkl^a H CHHd H CKITOrd A^X^ aMHHk. MH TO- 
CnOAHHk BOI€BOA<} FaAOCaBk riaKAOBHKk , <UH/\OCThlO BOJKklU/Uk 
BtAHKH B0(B04,a KOCaHCKH , H CHHO/V\k /V\H KHC30/Uk HBaHHUJf/Uk 

Aaa/uo SHaTH BcaKO/uS, ko/m8 c« noAC>Ka, ji,A npH/V\HC/v\iv wji,i%. 
rocnouTBa A^KpoBaMKowra , KHoa, BaacTC/\k h wji,h, Bce wn- 
KHHC caaBHOwra rpAji,A y\SBpoBHHKa ji,E»f Ha ji,tciTe thc^I^h 
AiJKaaTk SAaT-kYkH TpcTkio Ha A«cfTt THciJl^io A^^KaaTk saaTHjCk, 

KOIO Ha/V\k KHCY^ Ji,dAAH , Ji,d 3dd HS Ki>^nH/V\0 l,\H^ Bai|JHHS S 

HH\'k KOTapi$, a T(H Ha/V\k A^KaTc A^^uic 3a uauik ^Hcak KoHaBAu, 

CDbOWAA H L^anTaTA , l\10 HA\k A^C/V\0 H Ji,AQC>RaCMW , KAKW 
WTBOpCHHI€ H SHCTHC ^ AP^^^W/Uk SaHHCS HHHUJC, KOH C HHCaaHk 

8 A«>HamHH A^t^^Hk Bk A^kTa poJKCTBa ypHCTOBa thcSkho h mc- 

THpH CTa H JS,RA A*CCTH H CC^A^W aHvTW , /WtcCHa JS,{K(ME(iHa 
.A. H .a. A<*<*Hk, WA»* pi^^KC /V\CHC QCTOC Aoro^icTA HHCaaHW, 
a TCH Ji,^KAT( npH/V\HCA\W HO pSiJKS HaiUHYk BAACTCAk H HOKAHCa- 

pcBk, no KHC38 Pa,\,ocaKi5 GlKpaAOKHKio h no kocboah ByKac8 

IlpHKHAWKHKIO H HO BOCKOAH FaAOIO AiOKHIUHI^IO H HO KH(3ii 
BpaHAS T«3aAWKHKI0 H HO (V)CTOH Al^rai^^ MCAiaAHH(H)K8. H W^W 
THJfk TpH Ua A«CCTC THCSKa A^I^^^^Tk A<^HCC0U1C Ka /WH^k CCA<lA\k 
THC88Kk A^K'*'»'*', H UICCTk THCiJKk A^^KAaTk HOCTaBHUJC 8 KO- 

/V\S8Hk Ai^Kp'^'*^'*^'^^ Ha A^KHHTk, Ha BcaaKW roAHijJc ji,A mh ji,A\& 

nCCTk no KAHTCHapk /V\CH'lv BOCBOAH FaA0CaB8 H CHH8 A\H KHC38 

HBaHHUJ^ H Haiuc/V\S HaTpaujKS, ipo c nauicra cpkAU<i, no /V«8uj- 

KWMk KOaHiHS, a KOH TOra no >KCHCKOW/Uk KOaHvHS, L{J0 c Ha- 

lucra cpkAUA ; a ji,A thh khluc pcMCHkHH A^^aTH HHKaAAapk hc 
/UOwrS Ha /V\aHi€ npHTH /V\chh bocboah FaAOcaK^ h koh /Uchc 
chh8 /UH KHC38 HBaHHUJ^ H HaujC/u8 uaTpaH^KS HH 3a CANwra 

MAOB^kKa ROAIO HH 3a CAHW KAAarO HH 3A CA^Hk SspOKk CkCPa 
CK^kTa HH 3a CAHO pa3/UHpkl€. H WIJJ Ha/Uk WK^kTOBaUJie KHCSk, 
BAaCTCAC H KCa WnKHHa Ai^^PC*KAHKa, PCKOIUC H 3anHCaUJ£ AVEH^k 

rocnoAHHS bocboah FaAOcaBS h cuny /UH khc^S HBaHHUjS h 
Haujc/u8 HaTpaTKK^, ji,A WAk BhacI^c, wai^ Bpk/ua h wTk 

TpHvKHHia TKO KH HaUJk HCB^kpHHKk A<»HaW S ^BBpOBHHKk 350 

MAAAH HAH BH RtAHKH , ^A FA U( H,\\AK> npHAXJTH K CiE,'k S ^S- 
BpOBHHKk HH H CBOH KOTapk HH 8 CSRf API^-^^^TH , H ^a VA HMA\0 
T^fepaTH, KaKW H /MH BOfBOA*» PaA<»CaBk H CHHk MH KHtSk HBa- 

HHUJk H Haiuf HaTpa>Kki€ wK^kTOKacAMv rocnonTBS 4,yBpoBaM- 

K01VA\8, KH«3i>, BAaCTfa(A\K H BCOH WPKHHH A^KpOBaHKOH , ,V,'* 
H/V\aa/UO T^kpaTH H HC ^.pkJKaTH HHyk HJB^kpHHKa WJ\,h KHlUt 
(im(Hlit\h /WkcTk H WJ!t,h. >K8nf KOHaBaWCKCH IVAI^ HHHCYKMHfCTk, 

Koia HH/V\k caSH^ie, h ^,a Hyk Hf Ha\aaA\w npH/v\aTH 8 HamS 
WKaacTk , naMt 4,a H\*k H<v\aaA\w TlipaTH KaKw rocnouTBo ,a,S- 
RpoBaMKw. HHcaaHO Ba aivTa poJKkCTBa ypncTOBa THcSKa h 
MiTHpH cTa H A^a ,,\,ecfTH H cf4,a\o a^kTo, /wkcfi^a 4,tKtMKpHra 
.aa . A<*M**' ^ »HCA QcTora aorw<^«Tk. 

A tergo : Chome voieuoda Radosau inanifesta che la 
r. de la chomunitade de Raguxi ducati tredexi milia per 
Chanal , e chome proniete a Raguxi a non re^euer in lo 
suo tegnir nisun rebelo de Raguxi ; et manu recentiori : 
In 1427 de decembrio. 

Sigilium avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 

CCXCIX. 1427. 31. decembris. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se accepisse a vojevoda Radosav Pavlovic depositum sex 
millium aureorum. 

-j- Bk (H/V\f WTkU,a h) CHHa H CBfTOra A^X^ AMHHK. MH KHfSk, 

KaacTfAf H Bca wnKHua rpa,A,a /^SKpoBHHKa ,i,ai€A\o 8 3HaHki€ 
B(caK0/V\8 , KO/v\b c( noAo)Ka, lepk npHA\HC/v\o no pSKS KAacTi Ak 
H noKAHcapcBk rocnoAHHa Boi€BOAf Pa,i,ocaBa (IlaBAOBHt^a) .... 
KHtsa Pa,A,ocaBa Gi)Kpa,A,oBHKia, Boi€BO,A,e BakKaca IlpHKHAOBHKra, 
R0i€B04,« Pa,A,ora Aio^KHUJHtira BpaH)Aa TtsaAOBHKra h 

Gl)cTOI€ 4fAra,A,HHHKra ,l,HraKa npH/V\HC/V\0 UJfCTk THCbKra /\,ilKaTk 
SAAT^kYk, (KOHYk Uj)fCTk THCSKra ,a,SKaTk HOCTaBHUJE WA«^ TpH 
HA J\.(C(T( THCSKra A^^^aTk SAATivYk, KOI€ BHIJJ« pfMCMH nOKAH- 
Capkl€ WJ\,h HaCk, KHtSa, BAaCTtAk H BCf WnKHHt 3a KotiaBAH, 

l^anTaTk h QK04,k npHA\Hmf, h wcTAAf cf,.\,a/Mk THcSKra ,a,8KaTk 
pcHfHH noKAHcapki€ coKW/V\k nouivmf , KaKO 8 ,A,p8rwA\k ahctS 
rocnoAHHa Boi€ROAf Pa^ocaRa nHme, koh i€ 8 uack nncaHk Bk 

/VkTO pOJK,4,kCTBa JCpHCTOBa THCSipHO H MtTHpH CTa H ;\,Ra A*^*"" TH H CfA^WO A^kro, MHvCtUil ^(Kf/MBpHB TpH Ji.tC(rH H fipkRH A,^Hh, 

w;^h. piJKf ^HtaKa QcToie BHiut nncaHHora , h tjh ptstHf iujctk 

THCi?Krd ;i,8KaTk pjHfHH UOKAHCapkie nOCTaBHlUI ^ HaUJk KO/WSHk 

ua ,i,ctKHTk Ha H/Uf caaBHora rocnoAHHa boi€Koa< Pa,\,ocaKa 
llaK/^OBHKM H cHHa /«8 KHfsa HKaHHiua H HHYk uaTpajKKa npa- 
Kora H HOHTfHora cpk^H^ ""X'^' 4^^ ^ "^^ /Wi5iiiK0/Mk Koa^kHS 
a HaKOHk Tora no /Kf ucKO/Wk ko/^^vhS , hto i€ HH\*k cpk,\na npa- 

KO H nOHTtHO HaTpaJKkl€. H /MH BHUlf ptHfHH KHfSk , KaaCTMt H 

Bca iVHKHHa rpa,.\,a /^yKpoKHUKa WKiiTOKacAvo ct ptHfHo-wS ro- 

CnOAHHiJ BO»€BOAH Pa,\0CaB8 H CHH8 /M^ KHf3i> HBaHHUli^ H HH\-k 

iiaTpaH^KS, KaKO i€ pfHfHO, ^'"^''TH Ha KcaKO roAHi|i« nn-k no 
KanTHuapk ,\c TO/X^k, ^\c> KO/vk Ki>Ai> cToraTk i> Haiiik Ko<MiJHk 

KHUIf ptHHIt UJtCTk THCSKia A^I^^Tk ; H WljJk <MH KM(3k, R/XaCTfae 

H Kca wHKHHa rpa,v» yV,i^KpoKHHKa ii'K'kT8i€/M0 c( p<h«ho/m8 ko- 

!€ROAH Pa^OCaKiJ H CHH8 /MS KHf3iJ liKaHHUJS H ^^^1« HaTpa/KKiJ, 

KaKo 3ropa nHiue , A'»'''^ Kuujf piHtHf lUfCTk thcSkm a^^k^^t^ 

3AaT'k\-k Bk3,V,a , KK,\,f H\-k ^^5^8 YOTilTk iJ3«TH, Ua HHYk B0/\»0 
HaU H/Mk BkCf HAH KOH A^k^k Ha HH\-k KOAW, H ^,d W. ROa»Hk 
rOCnOAHHk BOI€BOA'^ Pa,\,OCaRk H CHUk /MiJ KH<3k HRaHHlUk H 

HH\-k HaTpa^CkKk, KaKo 3ropa nHiut, i$3H/MaTH iiau H/MK rc( h/\h 
KOH A^kak H wnfTk cTa/\raTH 8 Haiuk KO/wyHk. KoauKO KpaTk 

k8A* H/Mk Ha ROAK», 3a HHYk JKHROTa , H KkA^ ' OA^k KiiA^ V^" 
T^kTk 83fTk RHUje p«HfHf A^'^'^'^^ HAH KOH A^^Ak IVA"» HHJfk, Ji,d 

Ha/Mk H/Maio A'*'^^ ud 3HaHki€ Ha j\,iiA i\\'kc(u,A np^k Tora; h wijjk 

WKHxTiJie/MO iMH pfHfHHH KH(3k , KAaCTfAt H WHKHHa TpaA'» A^~ 
KpORHHKa pfH«H0A\i5 rOCnO,\HH8 B0l€K0AH PaA^C''RS H CHUy /MiJ 
KHC3i$ HBaHHIllS H HHX^k HaTpa^KKS HpaRO/MS CpkAUA HHJCK 
nOHTfHO no /Mi5UJKW/Mk K0A'kH8 H HAKOH TOTA HO >K(HCKO/Mk 
KOA^kuS HHYK npaBO H HOHTfHO HaTpajKk»€ BHUIJ p«HfHf A^^dTf 
CkKAK>CTH , H J\A H/Mk U( HA\aiO Hd /MaHI€ npUTH HH 3a H^fcAHOra 

HAOR^kKa ctrau cR^kTa roaio hh 3a p^knk hh 3a npoujHio hh 3d 

KiJUAIO HH 3d np-kAAkJKHie HH 3A CTpAYk HH 34 KO(h HHH i$3pOKh) 

HH 34 BAarw TaKO rparwHHHa Haujfra TaKO cTpaH^kra aah bh 

Haujfra rocnoAHua uAf/MtHHTwra .... KpiJHe 8rpkCKora d 

hah i^apa TiJpcKora a hah rocnoAHHa 3a/MwpcKora a hah Kocan- 
cKora HH 3a paTk, aKO bh rocnoAHHk RoieeoA^ PdAOcaEk HMdAk 

C Hd/MH HAH C HdUjiv/Mk rpdAW/Mk A^EP<^KHHKW/Mk, HH 3d H^kA^HIi 
HHH 83pOKk , KOH BH Hd CR-kTH /MOrdAk BHTH , Ji,A HA\h <( TH 352 

BHlUi pfMIHH ^^KaTH iJ^pk^KaTH Hf MWry I 3ro^HAO KH Cl KOW/Wk 

3rwAW/Wk rocnoAHHS boi€RO;i,h Pa^ocaR» .... piHiHi A^^aTi 
iMH KHf3k, BAacTiAi H Bca vvHKHHa rpa;i,a /i^iJKpOBHHKa WGii- 

TiJl€MO ...-A KHf3i5 HBaHHUjS H HJ€rOK8 HaTpaH^bKS HO 

MSuJKWMk KOA^knS H KOHk Tora no H{fHCKOA\K ....ki;a HHYi^; 

aKO AH KH HATpaHCKa Hf RHAO, A MH J\,A J\,AMO , KC>tW$ RH WHH 
nO CfRH WCTaRHAH H.... KHf3K , RAaCTfAf H RCa WHKHHa rpA^\A 
/l,8KpORHHKa pOTHCA\0 Cf rOCHOAHHS ROI€RO,\H .... HRaHHlUS H 

HHYk HaTpa>KKS, KaKW 3rwpa hhuii, rk rocnoA<* Rora rciaP»^- 
(HiHTiAia) .... H Rk .A- iKaHri€AHCTi H Bk .bT. CBiT^kyik Rpi»- 

YWBH^kyk ani>cTOAk ^k .... HinoKOA^kKH/wS khth, KaKO i€ 

piMiHo 3ropa H 3anHcaH0, j\,o j\,Hii h ^\o B^kKa. nuca ci . . . . 

pOJKAI^CTBa JCpnCTOBa THCSipHO H HfTHpH CTa H Ji,E.A Ji,tC(TH H 

ciAA\<> aijTO. a ynuca AOrw^iTk. Koa;i hoa^haSh ra. 

Sigilluni avulsuin. Origin. niembran. in c. r. archivio 
Viennae. 

CCC. (1428) 6937. ind. VII. 13. decembris. U Nekudimu. 

Georgius, Serbiae despotes, confirinat privilegia Ra- 
gusinis concessa a prioribus Serbiae dominis. 

-p Ilo HfH3piMIHH0/M8 A\HA0Cpk4,HI0 MA0B'kK0AI0Bl8 BAaAHKH 

MOfro, CAaAR'»ro MnXpncTa, h no HfH3pfHfHH0A\8 h BCfA\H- 

AOCTHBHOA\iJ fPO npH3pfHII0 fJKI HA r0Cn04,CTB0 /MH , IdKOHCI H 

Ha npkBHYk cBiTiHYk H npaBocAaBHiHYi^ i^apk h rocnoAi^ ta- 
KOJKA* GAaro4,<»Tk np^kcBiTaro cBoiro A^X'^ " "^ rocnoACTBO 

MH H3Aia, H ROCTaBH /Wl HaCA'kAHHKa pOAHTIAI€<Mk <V\OH/l\k, 

rocnoAHHa cpkKAi€/Mk h no/v\op'i'8 h noA^HABHio. T^fc/WHCi H a3k, 
Bk XpucTa Rora KAaroB'kpHH rocnoAHHk cpkGAi€/V\k, Fiopkrk, 

HHUIITk rOCnOACTRO /V\H Rk CR^kA^kHHI^ Rkck/Vtk, KAKO nplHAOUIf 

K rocnoACTKS mh WTk RAaAi^HJaro rpa,\,a ^SKpoRHHKa, KHi3a, 

BAaCTIAk H WJi,h RCI WHKHH^k HOHTIHHH RAACTIA^k H A^^f^pH HaUlH 
npnraTIAII, KHI3kMapHHk PaCTHKk H KHI3k /KhRKO Fi^HAi^AHKk, 

H npHHicoujf K HA/Uk 3anHcaH'if GAaroHkCTHRaro h yphctwawgh- 
earo CRfTo noHHRiUfra rocnoAHHa h poahtiam /woiro , A^cnoTa 

Gt(^AHA, l|IO H/Uk H; RHAk SaHHCaAk H /UHAOCTk SHHHHAk, J\A 
H/Mk WH03H rOCnOACTBO /MH HOTBpkAH. /MH JKI AIOGBf pAAM 

tHvJC'^ h npHiaTiAkCTBa i>ki kk rocnoACTRiJ /mh RAaroROAu ro- 

CnOACTRO /MH npOCH/MOI T^k/Mk HCHAkHHTH, T^k/MJKf H HOTRpk- 353 

HCA^^MiTI* H,Mk rOCnOACTKO <MH /MHAOCTk H BAnWCAHU CBITO HO- 

HHBiutra rocnoAHHa h pOAHTfrtia /MH , A^cnOTa GTf^jiaHa, ijjo 
H/Mk i€ sanHcaAk sa H^HKOTa CKora, aiKi c8Tk cia, i|jo ciJ 
H<ua/\H i> npkBc rocHOAc cpkccKc h 8 i^apa GT(<{saHa h ^ rocno- 
4,HHa cKfTaro KHfsa Aasapa h 8 ckjto noHHKUif rocnorie K\*pk 

G^ipOCHHH H y CGfTO HOHHKIUtra rOCHOAHHa H pO^HTtAia /WH, 

^fcnoTa GTf^aua, KaKO H/Mi» i€ yTKpK^HAk H sanncaAk ckito 

HOHHKIUH rOCnO^'\,HHk H pOAHTfAk /UH, ,,\,eCnOTk GTItjiaHk, aKO Cf 

Shhhh Kora npa /ucrio ,A,SKpoKHaHH h A\(rio cpkKAH, js^a ce nocTaKH 

IIOAOKHHA CHji,» ,/I^SKpOKkHKHYk A nOAOKHUa CpkKAk , ^A C( np'k,A,k 
HH/MH np<; H Ji,A l€CTk HOpOTa ,\i>KpOKHaHHHy AP^^HHa HI€rOKa, 
KOH Cy WH4,f3H, HAH KOH C( fiariO ,,\,SKpOKHaHt iJ HaHKAH;KHI€/Uk 
/U^kcTiJ; AKO AH yC^OTf WKOH CK-fe^A^O^KS , KOH C( npt , jy,A HO- 
CTAKf nOAOKHH^ A^>^P<'>(^^<^'<>^ <^ HOAOKHHS CpkKAk, H WJi^ IVH^kySH 
CKiv^/VWKk ^\A H^k KOAkHk HOKtKH HH l€,,\Hk ; AKO AH 83H/UaiO KOIO 
npS CaCH 3 ,A,SKpOKHaHH , TOKOri€pf J\,A C( CS^\( KaKO H CpkKAi€: 

iioAOKHua cack cS,\,h a noAOKHna ^\i>KpOKHaHk, a j\a h( ii03HKa 

CpkKHHk ,A,8KpOKHaHHHa HHKa/UO HA C8^\k TkK/UO npiv,^,^ WuicSH 

c^j\i(, TaKori€pf h cacn ,\a c( iipf np'k,\k WH'k/UH3H ci>X'a'WH , a 
j\A c( H( /uSHf np^k^/^k rocno,\cTKo /V\h hh np^k^k Kie^aAU ; h ako 
KOH ,,\i>KpOKHaHHHk kSiih K^Hia , H WHorau Konra aKO 8\'KaTH 

CpkKHHk HAH CaCHHk, H pEHC : SKpa,/\EH /U'l ( HAH YSnUHk , J\,A 
CC WTkKiJHf ,/\i$KpOKHaHHHK, KaKO H^k CK^k^^a WHO/Ui$H KOHK» HH 
JfSCf HH Ta,A,Kf , Hi> rA ( KSHHAk : AKO Ky,,\f AP^^''^ CpkKHUy HAH 
caCHH^ i>3fTH CKOra KOH», a ipo Ki>Af ,A,aAk ,,\i>KpOKHaHHHk 3a 

WHorau KOHia, to3h j\,a /ui> RpaTH, a Kouia AHHHora ji,A n^fc 

KOAkHk i>AP'*^<*'''" 5 " ''A* CTAHf ,(\8KpOKHaHHHk HA CTaUiJ, aKO 

Kt>,,\f WHk npfri€ cToraAk na who/MK3h cTanS, jyA H'k koakhk 

CpKKHHk WH,,\f CTOmTH Kf3K HI€rOKa Y^^T^kuia ; H KOH roA^ A*^- 
KpOKHaHHHK H;\f C TpKrWA\K CKOH/UK HAH C Ti>ri€/UK HO TpKrO- 
Kf^-K H no 3f/UAH rOCUOACTKA /UH , KAKO l€ KHAK 3aKWHK npfri€ 

8 npKRf rocnoAf ^ i> ii,A(iA GTf^^aua h S rocnoAHua cRfTaro KUf- 
3a Aa3apa n 8 CKf ro noHHRUJf rocnori€ K\,-pk 6^pochhh h 8 
cKfTO iiOHHRUJfra rocnoAHHa h poAHTfAia /un Af^H^^Ta GTf^ana, 
TaK03H j\A H/Uk i€CTk H uanp-kAa 8 rocnocTKa /Uh ; h ijjo k8a« 

A^KpOKHaHHHk CpKKHH8 CKOI€ H/UaHlf 8 K^kp^ ,\Ai\h , IjJO /U8 
3aKUJH CpkKllHk, H pfHf : Hf CH /UH A^»'^"» ) A^» P*"'* A^^i^P^J^KHa- 

HHHk CKOW/I^k K'kpW/Uk H A^"'*'^'^^'* ? 4^*^"* '^^ ^ J\Ai\h A<>KHTKa, 

23 354 

jyA A\i) nAaaKia ; h kSa* «A^ a^k0c>r^a\i( no 3f<M(\H rocnc^^cTKa 
/V\H CTpkrc>/V\k, rjyt ra SRHie yyca , haii Kora noKp.wS S cfAi5, 

^d HA\b IVKOAHHA nAaAKia , ipO HA\K S.iA^t X'i>CA , HljJC» HM Cf 
i>KpAA«: AKO AH H( HAATH WKOAHHA, J\,A HA\K HAAATH rOCnO^" 
CTBO A\H , 410 HA\ Cf i>3A\r ; H A'^ H''^ HdA^^kTA A^^P^^EMaHOAVk 
y TpkroBf\'k rocnoACTBA A\H ; H KOH Cf I€ ^V^^KP^^^^R^J^^HHHk 3aKa- 
ipHHHAk 8 rpa;i,o\,' rocnoACTRa a\h S IIoBOA\k lipk^y, Tk3H ^a 
3Hri€ rpa^a h ^a HSKa : kto ah ci> rocTif , h iif c!> c( 3aKai|jH- 

HHAH , Ji,A HiWk l€ HA HHYk K0AI6 , H KAKO IIA\k ^0^« ? H AKO C( 
fiA3fl'il J!L,p(R<:> Ji,^KiiC>Rh^KC> 8 npHA\Op'iy , 8 IVKAACTH roCHOACTKd 
A\H, KOH l€CTk KHAk ^AKlVHk 3A T03H S HpkKf TOCHOAf H i> l^apa 

(/Tf^iana h H cKtTaro kh(3a Aa3apa h y CBfTO noHHKuif rocnorie 

K\,-pk6^P0CHHH H y CB«TO HOMHBUJtra rOCHOAHHa H pO.VHTfAlil /MH, 
AfCHOTA GTf^iana, Tk3H 3aKV\>Hk J\,A HA\k l€CTk H Ck^a : H KTO 
AIOKH H3 3tA\AI€ rOCHOACTBA A\H HTH S y\SKpOKHHKk HAH CpkKHHk 
HAH BAa^k HAH HH ro^f HAOR^iKk HA Ki>HAK>, RCAKk J\,A r(i(,\( 

CROKOAHO, j\,A ra Hf ycTaBAiii rocHo.ycTRO A\H HH Ki€^iaAia ro- 
cnoACTBa /V\h; a ijjo i€ BHAk 3aKWHk npn i;ap8 OTf^^aH^ h npn 

rOCHOAHHS CBETOA\k KH(3i> Aa3api> H npH CKfTO HOHHKUJOH 
rOCnOrn K\,'pk 6i|^pOCHHH H npil CKfTO nOMHKH!HA\k rOCHOAHHS H 
pOAHTfAK» A\H A^CHOTS OTfi[iaHi> A*? AH^^Ck, T03H A'' H'V\k l€CTk 

H y rocnoACTKa a\h ; h 3a TpkroBf noavopcKf, koh c8 S BAaAa- 
.Hi8 rocnoACTBa mh, h cAaHHij,f, kSa^ c8 khah TpkroBf h caa- 
HHH,f 8 HpkBf rocnoA* h ^ ii,A()a OTf^sana h rocnoAHna CKfTaro 
KHf3a Aa3apa h 8 CBfTO noHHBUJf rocnoric K\'pk (^tjspocHHH h 
8 cRfTO noHHBHJfra rocnoAHHa h poAHTfAia mh A^cnoTa GTf- 
^jsana, T8Af3H a^' c8 h ckAa, a iiHAf HHrA* A*' "* k8a8 ; h ijjo 

Cf npH A\frK» COKWA\k A^'^P<?R'<''HHH'*? "'^H Cf K8Af 8HHHHA0 8 

cpkKAieyk iiAH 8 ;V,8kpokhhk8 , a*^ cf npii np^kAk K8Hc8AOA\k 

A8KpOP.kHKHA\k II npi^A'» HH\*k C8A"iaA\H , H l|JO c8AH K8HC8Ak H 

Hi€roBf c8Aif ? Ha TOA\k A** ctoi€: aKo ah kh Hf y*^t*'^i* A^- 

KpORHaHHHk CTOraTH Ha T0A\k3H C8a8 , A'» •€ BOAkHk K8HC8Ak H 

Hi€roRf c8Ai'e ivnoraH cKf3aTH n aP'*''^'*^^ , AOBA'fc HAaaTH , ipo 
ic wc8ri€Hk. a a*' Toran 3aK0Ha H^fc ROAkHk hotbophth hh 
Ki€^aA'ia rocnoACTBa mh hh BAaA<»Aki^k ; h aKocf ca8mh ckAvpkTk 

K0/U8 ^^•^^•''"''^'^HHH^ 8 3f(V\AH rOCHOACTBA A\H , ipO IC HierOKA 
HA\aH'ia, A'* 3** T03H Hf HA\a nOCAA HH rOCnOACTRO A\H HH 

Ki€/jiaA'ia rocnoACTKa a\h hh HHk kto Bk 3fA\AH rocnoACTRa a\h, 355 

TkKMC A<* ICCTk WHO^V^SH, KO/\\i> Td J{,AA WH3H Ha CK/WpkTH, H/\H 
^yKpOKkMKO ; H Ji,A H^k ^\,8KpOBMdHO<V\l» HOCHAHOra jy,dApA HH 

y.SfTia HHora KfSK HHyk bo/\i€, ThKA\o j\,A CH cToi€ H rp(,\,S 

KCS,a,t CKOKOAHO CBOHiWI» TpKrO/V\k ; H Wqif YOKI€ rociioACTKO 
/UH, aKO Hr: KOA\i$ KOH ;\,^KpOBMaHHHk ,A,aKH;KHk H.\H MH<V\K KpHBk, 
Ji,A C( HLjJf HCTKI^K , A Ji,A HA HHO<V\K ,\^KpOBMaHHH8 Hiv BOAKHk 
HHTaTH, TKKAVO KTO l€ ^^.aKJKKHK HAH HHAVK KpHBK, WH3H J^A 

iiaaaKra h iiaTH, a 3a HHora na aP^''*''*'"»» A** ^'^ np-ky^/wa ; h 
aKO KH cf cka^HHao rocnoACTBS a\H, aa ct cKario 3 yV,yKpwBHH- 

KOA\k , A'» H,V\K npHIIOB* rOCROACTBO .WH np(ri€ TOra HA UJCCTk 
/WkcCl^K, KaKO Ji,A CH H3H,VS KCH ^.SKpOKHaHf C HA\aH'l(A\k H3k 
3(A\AI€ rOCnOACTKA /WH CKOKO,,\,HO, HO TOA\k ,\A H^k paTi5l€ 
roCHOACTBO A\H ; H WHIt KkCnOA\fHSllJt rOCnO,\,CTBi) A\H BHUIf 
pfHtHHIH llOMTfHHH BAaCT«A'k , l^JO HA\k irkcTk KHAO 3anHCaH0 iJ 

cBfTo noMHKiufra rocno,\,HHa n po,,\HTtAfa ,\\h ^fcnoTa OTf^aua, 

3a yA'*'^''^ •> H 3a T03I' HA\k CkTBOpH A\HAOCTk TOCHOACTBO A\H, 
J{,A uivCTk \ij\,AK( HA ,,\i>KpOKMaHHHt> HH WTk KOra. Cia KkCa BHlUf 
HHCaHHa BixpOK» H llOBfAliHI^Wk iJTKpk/KAai€Tk rOCHOACTKO iWH, 

raKo ji,A npivKHKaioTk TKpk,,\,a h H(np'kAO/KHa Kk Bca AiiTa >kh- 
KOTa rocnoACTBa A\ofro 11 cnnoKk rocno,,\,cTKa -wh , ,,\,o rj\,( ciJ 

rOCnOACTBS A\H n CHHOKOA\k rOCHO,,\CTBa A\H KHt3k H BAaCTf aii H 
KCa WHKHHa rpa,\,a yV,i>KpOKHHKa i> npaKOA\k H HCTHHHWA\k npH- 
laTfACTRiJ H AIOKRf K rOCnOACTKi> A\H H CHHOKO<Wk rOCnOACTRA 
A\H. H A\0AIO trOIKf H3K0AHTk KOPk HO HACk UpiiieA^HHKiJ KHTH 

rocHOACTRa cpkKCKora hah Kwrw WTk cHuoKk a\ohyi* hah kwto 

WTk fiC>Ji,A A\OfrO HAH HHOrO KWTO , ClfA\S HaujrA\S ^aHHCaHIK» 
H{ nOTKOptHHi> KHTH Hk liaSf HOTKpkH^AtHHi) , mKOHtC H a3k 
npii^KA* A\fHf KHBUJIHYk TOCnOAK Hf HOTKOpHYk , Hk nAMf 
llOTKpkAH\'k. iJTKpkAHlUf C( H 3aiJHCaUJf Kk aivTO .^SH,A3., 
AtKI€A\Kpia .11., i> Hf Ki>AHA\i5 , HH,V,IKTIWHk .3. H C^W^H 3A- 
HHCaHilO A\HAOCTkHHH,H ROICKOA*» PaAOCAaKk H M(AHHKk FaAHMk 

H npoTOKHCTirapk GorAauK h AwroA«Tk BoH\'Ha. 

A tergo : Poueglia de signior Georg despota, confer- 
mazion de tute le altre de Sclauonia. 

Sigilluin pendens. Origiu. inembrau. iu c. r. archivio 
Vieuuae. CnoMCH. 111. 23 356 CCCI. (1428) 6936. 

Radic, inagnus celnik, nionasterio Castanioniti donat 
viginti libras argenti. 

\n nion. Castanioniti in nionte Atlio. P. Uspen. 175. 

CCCII. 1429. 15. julii. Ragusii. 

Conies, Nobiles et totuni Comniune Ragusii fatentnr 
se accepisse a Bosnae vojevoda Sandalj per Pribisav 
Pohvalic deposituni. 

■f flh H/Mf IVTkl^a H CHHd H A^\*<' CBfTOPa aA\HHh.A\H KH(3k, 
EAaCTfAf H KCd IVHKHHa rpa^a ^i>KpOKHHKa A'»»€'V\OKa CKHA^feHKie 
KCaKOA\y A\aA0A\i5 H rOA'kA\OA\S nO CfiMk HaUICA\k iJHHCaHHKt a 
nOA»» HaiUWA\k 3aK0HH0A\k HfHaTHK» , I6pk npHA« K HAMh. ^ y\,S- 
KpORHHKk HArWfHHTiv HAOK^kKk KHTf3k npHKHCaBk IloYRaAHKk, 

CA^ra rocHOAnnJ Boi€KO,\,f GaHAaAa, nieroB-fcA^k nocAaHki6A\k h 

UJ-Hl€rOK'kA\k AHCTWA\k K^kpORnivA^k A nO,\,k 3aK0HHlVA\k Hi6ro- 
RU;A\k HfMkTHIO, H HA HA\f pfHfHOra rOCnOA"Ha KOK-KOAC CaH- 
,A,aAW HOCTaBH S HaUJk KOA\SHk y HOKaaAk BkCf, l|JO C( 8,\,pkJKH 

8 cfA\k ahctS, HaHnpkBO A^KaTk ^AaTivYi» mfCTk na jytctTi 
THcSKra H HfTk caTk H HifCTk ,v*cfTk H ,\,Ka ,\,SKaTa H cpfKpa 

HAHKA CTO H ^\Ri\ ,\,fCfTH H ,\,P'''^ AHTpt H HfTk SHAHk : A BCf TOH 

wcTanaKk KCfra noKAaAa rocnoAHna pfHtHora KoieROAf Gan- 
Aaara, a noAi» wrh iJR^kTk nocTaRu khuic pjHfHo Kkcf i> noKAaAi», 
j\,A le KOAtaHk rocnoAHHk KoieBOAa GaHA^^^k S KcaKO KpijA^f 

CaA\k CKOWA\k rAaKWA\k AAH CBOHA\H CASPaMH HOCAaBk C AH- 
CTWA\k a llO^k CBOWAAk HfHaTHK» 3aK0HHWA\k; aKO KH A\^ KOPk 
CHHA A^VAk , Tk^a CHHi>, HAH KH Jk,RA HAH KH i€A^Hk HAH KOAHKO 
K-H-JCk; AKO AH KH CHHa Hf KHAO , A Kkl|JH KHAa HAH RfKI€ Kl€- 
pHjTk^a KI€pfA\k KaKO CIIHS; 3r0,\,HA0 KH Cf, Tfpk H KI€pH Hf KH- 

Ao, Th^\A ,\,a cf HA\a ,\,aTH noAORHHa RHiue ptHfHora noKAa,\,a KUf- 

3SRAkKH8 H KHfSSGT-knanS, CHUi) KHf3a IlAKkHa, H HHIOWCTaH- 
Ki5 nO A\i>UIKO/Uk KOAivHy; 3rOAHAO KH Cf, l|ja KOrk Hf A^^H, Tf- 
Pf Hf KHAO W,\,k KHf3a GTivUaHa UaTpaiKKa no A\i>UIKWA\k KOA^k- 

Hi> a A«? TAau Hf y3fTk ^v-kak noKAa,\,a KHiuf pfHfHHu HHYk a'^'^'»? 

TAJ{,A J\,A Cf HA\a KaCk RHIUf pfHfHH HOKAaAI» A**'*'" WKivA^k J^i^^A^k 
pfHf uixA^k HfTUpfMk Ki$KI<IA\k A\OI€ra UAfA^fHf ; AKO AH KH KHAO 

HaTpa»;ki€ S KHf3a GT^knana no A\SuiKOA\k choaS, TkAa uoao- 357 

RHHA Bcera noK/U^a HaTpa:KbKi$ KHfsa GT-knana, KaKO ks pfHtHo; a 
^i,pi>ra noaoKHMa noKaa^a pfMfH'ka\k H{THp£a\K kSkmaxk, a Ha hm( 

KH(3i> Pa.VHKOK» CT'knK0KHKIO H KHf3i> Pa;»,OCaKi> H KHf3i> Pa^HMS 
GT'knKOKHKiea\k H HH^h WCTaHKS no A\i>mKU'<\\k KO/\'kHi> H KHf- 
3^ HKaHHUJKS QCTOHKW H KHfSS BaaTK8 G0Kpa4,OQHKIO H HHIO 

wcTaHK8 no a\8iuKiUA\b choaS h KHf3i> HKaHi> H KHf38 Gaa^oio 

BAkKOKHKI€A\K H HHIO WCTaHKS HO A\i>UIKWA\b KOA'kHi> H KHf3i> 
^parHlllH rOHCaAHKK» H HierOKi> WCTaHKS HO A\i>UJKW/l\K KOA'kHi>, 
T^k/Mh BHlUf pjHfH^kA^h Ki>K»/l\k HfTHpf A\b ; 3r04,HA0 KH Cf , Tfpk 

Koia Ki>Ka w^h T^kyk KSKia no/V\aHhKaAa Kf3K uaTpaiuKKa /«Suj- 
Kora , ^a cS koahj wcTaaf k8ki€ Kc'kA\K noKAa,A,WA\K. ^a ,;\,o ko- 
A'k rocHOAi» KOrK ywKie, Tfpf Ky,j,f ^khbk rocno^HHK Koi€K04,a 

GaH,A,aAK, ,\i\ K: WHK KOArdHK KC'kA\K llOKAa,Jl,W/\\K 3a CKOI€ra 

jKHBOTa,' KK,^a /V\8 roA^k i>3rrH kkcj hah koh ^a^^kaK. h na tw 

A\H KH{3K, BAaCTEAE H BCA WIIKHUa r^iA^^A ;\i>KpOBHHKa HpU- 
/UHC/WO H 3anHCaCA\0 i> K^kpy n i> KAtTB^ HaiUi>, KaKO ,\i\ pfHfHO- 

/\\S rocno,\HHi> koi€ko,a,h GaH,A,aAio 3ropa pfHtHHu noKAa,\,K Hf 

Kl€ HOrHHyTH HH Ha /\\aHI€ A'^''"'*'" 3a H-k^.HOra MAOB'kKa KOAIO 

ceraH cK'kTa hh 3a cHAi> hh :iA p'kHK hh 3a 3aH0K'k;i,K hh 3a 
npoiuHio hh 3a Kynaio hh 3a n^k^vHO A^^^^o ? '''^h kh uaujfra nae- 
A\fHHTora rocnoAHHa CKfTt Kpi>Hf iJrpKCKj aAH rocnoAHna Ti>p- 
cKora aan 3a/\\wpcK0ra aan KOcancKOra aau KO«ra ro^^k rocno- 
,ji,HHa cerau CK'kTa TaKO CTpan^kra KaKo rparrannHa nauiEra hh 
3a paTK , aKO kh rocnoAHHK BOi€BO,A,a Gan^aAK hah koh W4,k 

KHUJf pfHfH'kYK H/WaAK 3 y\,i>KpOKHHKW/WK HAH C KOHAVK HAaCK 
HAH KOIO HHlpHra3eHK, ,J,a /WS II 3A TOH H( /WOpf HOrHHSTK h8 
MA\K C( CAOKO^HO H HtS^K^pKH^aHHO A**TH Ha HHYK BOAIO, HH 3A 
np'kA'VKH;KI€ HH 3a H^kAilHK HHH SspOKK , KOH KH Ha CK^kTH /VtO- 
raAK KHTH, A^ H/WK C( H( /WO^Kf i>Apl*H^aTH. H Wl|Jf ^^T^k : aKO 

KH YT^kan Buujf peHfHH iioKAaAi^ nocAaTU i>3eTH , a** houiaio 

CBOI€ A'''*'^^* AIOAH CKOH/WH AHCTOKK/WH B^kpOBaHH^k/WH noAi* hhy»! 

neTaTK/WH , a^ TaKo KaKO js,a U/waio KHf3K h B/\acTf ae a^i^P"^^- 

HH,'k HSyKHA^kTK H IIHTaTK WA»» HHYK KiJHHO, KOH/WK Ki>Af WKH 
HOKAaAI» npHCTOraTH, l€ AH HHJCI» nOCAAHKie HpAKO W^l^ BKCkjCK, 
HAH KH leA^HK HAH KH Ji,llA HAH K-H-YK K6KI€, KOAH^'kYK HO HO- 

,\,OKHio H no 3anHc8 Bi>Ae wbk pfHfHH noKAaAi^ npHCTOiaTK, ka- 

KW l€ 3anHCaHH0 H WK£K»HO. H Ha BCE BHUJE UHCaHHO /WH KHE3K, 
BAaCTEAC H BCa WHKHHa PpaAi^ ;\SKpOBHHKa WK^kTiJie/WO p£H£HO- 358 

/V\y rOCnOAHHy BOI€BCt^H GdHAJAM» Bk XpHCTa Gcra H Bk 4,8lllf 

HAUi( EwciM^ BHiue nHcaHHC<ui$ ckypaHieHi^ h HEncKoaivBH/U^ bh- 

TH, KdKO te piMfHO, HHCaHHO H WB-kTOBaHO. H 3A BfKIO HHCTO- 

t8 h B-icpoBaHkie AP^''" u»BaKHri€ ancTk w^k p-knk na p^ksk 
wji,h pi>K« BHUjf pfMfHora BaacTfAHHa BHTfsa npHKHcaBa rio- 
YBaaHKra nncaHk, h u<cTa ^ nack ^ Koa\SHk. niica a ^ HSfBpa- 
HOH BicKHiiu,'^ (;ory /\ioKHA\aro rpa^^a Hamero /V,8KpoBHHKa Bk 

/^'feTO pO^K,\,kCTBa \-pkCTOKa THcSipHO H MfTHpH CTa H ^Ba ,i,eCt- 

TH H ,;VfBeTo a'kTo, (Wkcfna :k6 awaa . il . ;i,kHk. a SnHca PiJcKo 
aoro^itTk. BOJKf ro/UhaSh ra. 

1438 die XX. sept. incisa fuit hee poueglia, quia re- 
stitutum fuit de|)Ositum contentum iii ea, ut patet per unam 
nouam pouegliam factam die decimo oetauo presentis nianu 
Nixe de Stella scriptam. Egidius iiotarius scripsit. 

Sigillum avulsum. Origin. inembran. in c. r. archivio 
Viennae. CiioMeH. 108. 

CCClli. 1429. 15. julii Ragusii. 

Comes, Nobiles et totuni Commune Ragusii faten- 
tur se accepisse a conjuge vojevodae Sandalj Helena per 
Pribisav Pohvalic depositum. 

y Bk H.wf WTkna H cHHa ii ,\^\a CBfToro a/V\HHk. /V\h 
KHf3k B/\acTf/\f H Kca umKHHa rpa,,\a /l,iJKpoKHHKa ;i,ai€/V\o Bk 

CBH,JI,'kHkl€ BCaK0A\8 /V\aAO/V\i> H TO/^^k/WOA^i? HO Cf/V\k HaUJC/Wk 8nH- 

caHHK> a no^k Hamw/Wk 3aK0HHWA\k njHaTHK», KaKo npH^e k 

Ha/Wk y ;\8Kp0BHHKk BAaCTfAHHk HAC/WCHHTH BHTf3k rFpHKHCaBk 

no\-BaAHKk c iiocAaHkie/Wk cAaBHE rociiorie I^A^kHt , rocno4,HHa 
GaH,i,aAa Boi€BOAf a Ki€pt caaBHora rocno,i,HHa KHf3a i\A3AfiA , c 

AHCTW/Wk Hl€ B^kpOBH^k/Wk II HfMaTHK» Hi€ WK'kMHO/Wk nfMAKI^Hk, 

H w;i,k Hie cTpant h na H,v\f pfMtHf rocnorie IGA^kHf uocTaKH i> 
namk KO/wSHk i? noKAa,A,k i€,\,Hi> thcSkio ,A,i?KaTk saaTHvYk, a 
nc>jy,h WKH SB^kTk , 4,a i€ BOAHa pjMnia rocnorra I6/\'kiia 8 KcaKo 
Bp'k/W£ caA\a CKOW/Wk raaBW/Wk aah cboh/Wh caSra/WH nocaaBk 

CBOI€ AHCTOBf no,\,k CKOW/Wk nEMaTHIO 3aK0HHW/Wk SJ^fTH R(3J\,A, 
Kk,i,f WH K«,A,J 8rO,i,HO, a ,\,a WH Cf l\l /WWp« i>API»'t^'»TH HAH Hf 
Ji,ATH 3A H^k^aHk i53pOKk , KOH KH HA CB-kTH /WOraAk KHTH , nAMf 
WKivTSl^/WO C( J\AT» HY^ pfMfHOH POCHOrH , HAH K0/W8 BH WHO- 

pSMHAa pfMfMa rocnorrj, aKO i-n w(h) c( C/wpk'rk 3ro;vH'^'*? WA^ 359 

1\1A KOrk 8KA0HH, KOiWi» KH HO CKOI€A\k AHCTS WROpyHHAa, 
U'K'kT8l€<UlV C( A*»T" K*^'» H-fc^HCira SSk^pklKdHkra. H 3a KfKIO 
HHCTOTS H K^fcpOBaHhie pCMCHH KHTf3k [IpHKHCaKk WKaKHrit 
AHCTk CKOU'A\k pi>KWA\k SPHCa, H WCTa 8 HaCk S KOAt^Hk. H \'0- 

T^k rocnorw lOakHa, Kk,\,H roA^fe ^^Af nocaaTH i>3«TH pfHfnn 

nOKAa^k , J\,c\ llOlUAie WKk HaUlk AHCTk, KOH HA\k C<MO ,\,'*'^" 

noAi^ nfMaTHK» HaiiJOA\k HcnncaHk : aKO ah kh ra H3krSKHAa, a 
wna ^\A noujAHi cKOie AHCTOKt ncAK ckoha\h nEHaTkA\H no cko- 
H^K AOi^pkX'^ '^K^A^V**' '^**'^*''* ^ HaaA\k ^aaokoaho, h wmhtw 

KHTH KCfA\y CK-kTi), l€pk WHA i>3HA\AI€ ptSfHHH nOKAAAK. "HCa 

cf y H3fKpaH0H K-kKHH^-k GorS AK>KHA\aro rpa^a Haiuero /i,y- 

KpOKHHKa Kk A'kTO pOJK^I^CTKa ypkCTOKa THCSllJHO H MfTHpH CTa 
H JS,RA ,\(C(Tli H AfKtTW A'kTO , A^^kcf^a JKf AIOAia .H. A^^Hk. A 

8nHca P5>CKo AOro<f>rrk. KOMie iioA\HAi>H ra. 

Elk A'kTa po;K,\,t»CTKa YpnCTOKa THCi>ti5> H HtTHpH CTa H 

.A. H .8. A^kTO, .Ki. Ai^Hk A\'kcn;a HOKCBpa a rocnorra 6A'kHa 
A\Horo HOHTfHora cnoA\fH8THW rocno,\,HHa KOfKOA* GaHkA'»'^'^ 

Ki>Af « ^ ^SKpOKkHHKiJ CKOWA\k rAAKOA^k npHA\HYI^ WA^ <V\HOrO 

noHTtHora KHf3a h KaacTfw h ch( wiiktiHHf a^i^P'^'^'*"*'*'^^ khiuj 
pfMfHf THcSlsiJ A^Kark, KOf K^k^h nocTaKHAa iJ »»X*^ KOA\i>Hi$ ua 
nocTaKiJ, KaKO ce srope nnmf S WKOiWk ahctS , «pf ckA>k npH- 

A\HAa KHIUE p6M«H6 THCi>tii> Ai^'^''TI» Ha nSHi>. W FpiJKKO HHCaYH 
A\OWA\k p8K0A\k. 

A tergo : Struinento de doinina llla de diicati 1000, 
la qual confesso auerli receuudo. 

Sigiilum avulsuJH. Origiu. uieiubran. in c. r. arcliivio 
Vienuae. CnoMeH. 109. 

CCCIV. (1429) 6938. 11. septembris. U Zici. 

Geoigius, Serbiae despotes, jubet juouasterio inoutis 
Atho Esphignieui (Siuieu) quovis auuo solvi argeuti quin- 
quagiuta libras. 

Subscriptio : Mhaocthk» kokhw rocnoAHUk GpkKA«*\k 
A«cnoTk Fioprk. 

Sigilluui avulsuiii. Litterae pictas habeut iinagiues 
Georgii et coujugis Irenae et filioruin Gregorii, Stephani 
(et Lazari) et filiaruin Marae et Cantacuzenae (rocnora 360 

KdTaKSsHHaj. Oiigin. uieiJibraii. iii iiioii. Esphigiiieni in moute 
AtJio. D. Avraam. Onnc. 67. Cb. Topa. 55. Cf. CCCIX. 

CCCV. 1429, 10. uovembris. Ragusii. 

Coines, Nobiles et totuin Commuue Ragusii fatentur 
se aceepisse a vojevoda Saudalj depositum triiiin millium 
ducatorum aureorum. 

-f Bk H/Mf IVTkl^a H CHHa H A^X** CKfTOra aMHHK. /V\H 

KHcsii, BaacTf.Af H lica wnKHHa rpa;i,a ;\i>KpoBHHKa ,A,ai€A\o bk 

CBH4,'kHkl6 BCaKOMi^ A\aAOAVS H rOAHvA^OA^S UO CE.Uk HaUlfMk 

^uHcaHHio a no,\.k saKOHHWiWk HaiuuM\k neHaTHio, lepk npH,i,j 

K HaaA\k S /^SKpOBHHKk KHE3k llpHRHCaBk lIoYBAAHKk BHTCSk 

noMTfHH a nocAaHki€A\k Hi€roK'kA\k cAaBHora rocno,A,HHa Koi€BOAf 
OaH^^aAia h iu-HieroB'kA\k AHCTOA\k B'kpoBkH'kA\k a no,\,k Hie- 

rOBWA\k B'kpOKHOA\k nfMATHlO H HA Y\M( pEHCHora rocHOAHua 
Boi€B04,* GaH^aAia uocTaBH i> Hauik K0A\8Hk y nOKAa,A,k TpH 
THcyKi€ ,i,i>KaTk 3AaT'kYk, a no,A,k whh SK'kTk nocTaBH KHUie 

pfHfHf A^I^^^Tf, A'^ MS KOAiaHk rOCHO^HHk BOKiBO^a GaH,\,aAk Bk 
RCAKO Bp^k/Ut CaA\k CBOlVA\k rAaBWMk AAH CBOHA\H CAi>raMH HO- 
CAABk C AHCTWiUk A HOJI^k CBOHWiUk nCHaTHK» .SAKOHHWAIk ; AKO 
fiH A\b> KOPk CHHA A'*'^'*? TI^A** CHHS, HAH Ji,RA HAH BH l€4,AHk 
HAH KOAHKO B-H-Yk ; AKO AH BH CHHA HE KHAO, A KkipH BHAA HAH 
KfKl€ KI€pH, Tk,\,a Kl€pfA\k KAKU» CHHi> ; 3rO,\,HAO BH Cf , Tfpt H 
KI€pH H( KHAO, Tk^A J^i\ C( HA\a ^ATli nOAOBHHA BHUIt pJHfHOPa 
HOKAAAA KHf3i> FlAKkl^S H KHf3i> GT^fcliaHy , CHHi> KHC3a IlAKk^a 
H HHIO WCTAHKS 110 A\i>mKU'A\k KOA'kHS; 3r0,\HA0 KH Cf, ipa KOPk 

U( ,\Mi , Tcpf H( KHAo w^k KH«3a GT'knaHa uaTpaH^kKa no a\8uj- 

KOA\k KOA^kuS, a A<^ TAAH Hf y^fTk HHYk ^X-kiXh nOKAAAA KHUIf 
PCHEHH, Tk^A ,\A C( HA\a BHlUf pCHEHil BACk nOKAaA^ A^*TH 
WK'kA\k ,\C>iVk p(HCH'kA\k HrrHpfA\k Ki>KI<IA\K A\OI€ra HACA^EHE ; AKO 
AH KH KHAO HaTpaUlkl€ i> KHf3a GT'knaHa no A\i>UIKWA\k K0A'kH8, 

TAAA noAORHHa Bctra noKAAAA A^ f^^A^ HaTpaaikKS KHf3a Gtc- 

HAMa, KaKO l€ (IfHfHO, a AC^''*' nOAOKHHa nOKAAAa pfHfH'kA\k 
HfTHpfA\k Ki>KraA\k, A HA HAAf KHf3i> PaAHBOIO GT'knKOBHK»0 H 
KHf38 PaAOCAaKi? H KH(3i> PaAHHy GT'knKOBHKI€A\k H HHYk 
WCTAHKS HO A\i>mKWA\k CHOAS H KHf3y IlBaHHmS G^^CTOHKK» H 

KHe3i> BaaTKy QKpaAOBHKio n hhk» wcraHKy no A\^LUKw<uk 

CnOAiJ H KHE3iJ HKaHi5 H KHf3i> G.UIA'?»^' BAKKW!iHSI€A\k H HHIO 361 

IVCTaHKS no A\i>llJkKOA\k CIIOAJJ H KHf3i> ;V,parHllJH rOHCaAHKK» H 

Hi€rcK8 wcTaHKy no aa^uikivami cnoay, T^kMh peHfHivAtk 3rop« 

HtTHpeAAk K^KQAMi. 3r0AHA0 KH Cf , Tfp6 KOId Ki>K« WJ\,h. ^'^^1* 

kSkw noA\aHKaAa b(3k HaTpaiuKa A\i>mKora, 4,a c^ boah« wcTaa- 
uie KiJKie KckAtk noKaa,i,WA\i%, ,\a ,\,o KOA'fc rocnoAHHk Kori» 
jCiVKie, Tspf Ki»ji,t acHBk rocnoAHHk Boi€KO,A,a OaH;»,aAk, 4,a \e 

WHk KOAIdHk Tlj/Mk nOKAa,A,WA\k Bcfc/Uk 3a CBOICra JKHBOTa, Kk^\a 
A\8 rO,\,'fe i>3fTH KkCf HAH KOH ^V^feak Ha HICrOKS KOAIC. H Ha TW 

A\H KHf3K, BaacTfAf H Bkca wHKHHa rpa,A,a ^SKpoBkHHKa npH- 

A\HCA\0 H 3anHCaCA\0 y K'fepi> H 8 KafTKi> HaUlS, KaKO ,A,a pEM£H0A\8 

rocnoAHHi> KoieKO^H OaHAaaio 3ropa pfMtHH iioKAa^k h« ki€ 
norHHSTH HH Ha A\aHi€ A<?HTH 3a H^fe^i.Hora HaoB^feKa boaio ciraH 
CB'kTa HH 3a cHaS hh 3a p-fcnk hh 3a 3aM0K'fc,\,k hh 3a npoiuHio hh 

3A KbHHK» HH 3a H'fc;i,HO X^'^*^ '''^H KH 3A HaUICra IIAfA\«HHTWra 

rocnoAHua CKfTf Kpi>Hf SrpkCKC aan rocnoAHna TSpcKora aau 3a- 
(UwpcKora aah KOcancKora aan Koiera ro.vfc rocno4,HHa cfran 
cB'bTa TaKO cTpaH^kra TaKO rpariaHHHa Hauura hh 3a paTk, aKo 

KH rOCnOVHHk KOI€KO,\,'» OaHk,^\,a.\k HAH KOn WAK BHlUf pfHfH^kYK 
HMaak3;V,i>KpOKHHKWA\k HAH C KOHA\k HaaCK lian KOIO HfnpHra3fHk, 
4,a A\iJ H 3a TOH Hf A\0p6 HOrHHiiTH H8 HA\k Cf CAOKOAHO H HEi>3k- 
,\,PkJKaHO A^ITH na HH)Ck BOAK», HH 3a llp'k;i,AkH^kl€ HH ';iA H^fcAAHk 
HHH 83pOKk, KOH KH Ha CB'fcTH AAWrAAk KHTH , J\A HA\k C( Hf 
A\Opf ^VPK^KaTH. H WipK : YWT'b AH BHIU6 p(H(HH nOKAa,A,k 110- 

cAaTH i>3n'H , 4,a noiUAio ckoi€ ^•^'•Kpe aiovh cboh/MH ahctoba\h 

K^kpOKH^kA^H nO,i,k HHYk nfHkTkA\H, J\,A TaKOH Ji,A HMAK> KHf3k H 

BaacTfae .vyKpoBkHki^n H^SKH^ji^^kTH iipkBo w,\h hhyk w^k BCfcjCK 

HAH KH le^JHK HAII KH Ji^liA HiXH K-H-Yk KfKI€, KOAHl^'b/Mk HO 
nOAOKHIO H HO 3anHCi5 KiJ/k,« WKk ptHfHH nOKAaVK npHCTOIilTH, 

KaKo i€ 3anHcatio h WKCKrano. n na KCf Kuiuf nncaHHO /WH KHC3k, 
KAacTtaf H BKca wnKKHua rpa,\,a /^SKpoBHUKa wK^fcTSiC/MO ptne- 
H0/i\i5 rocno,.VHH8 boi€ko,vh OaHva/\K> kk XpncTa Kora n kk 

VSUIf HaUlf BCf/WS KHIUe HHCaHHO/WiJ CK)CpaHI€Hi> H HfnOKOA^bKH/Wi» 
KHTH , KaKW K-: pfHf HO , HHCaHHO H WB^bTOKaHO , H 3a BIKIO 
HHCTOTy H B^fcpOBaMKI^ WBK aUCTK W^U. p^fcHH Ha p^fcnK BHTf3k 
llpHKHCaKK lloYKa/^HKK CKOW/WK pi>KW/WK Mp^fcnHCa , H WCTa iJ 
HaCK 8 KOA\i;HK n(HaKI€H*i HI€rOKW/WK HtHaTHIO. HHCa C( 8 H3f- 

KpauHOH K'kKHHU,H Kor8 AioKH/waro rpa,A,a HaujEro ;\8KpoKHHKa 

Bk A'kTOpOJKA«^C'rKaYpHCTOBa THCi>l(JHOHeTHpH CTa H J\,EA J\(C(TH 362 

H 4,IKIT0 rtivTO, A\'kc«lJia H0B£iUKKpHI<1 ^«CITH ;t,aHi». A SnHca 

PScKO Aoro^siTK. KOHJi n0/MHAi>H ra. 

MCCCCXXXVni. die XX. septeinbiis iiicisa luit hec 
poue^Iia, quia restitutnni fuit depo.sitnni in ea contentum, 
ut patet per nouani pouegliani scriptam nianu Nixe de Stelia 
die 18. presentit». Egidius uotariu.s scripsit. 

Siiie sigiJlo. Origin, inembraii. in c. r. archivio Viennae. 

CCCVl. (1429) 6937. 

Georgius, Serbiae despotes, chrysobullo plures do- 
nat pagos ma^no celnik Radic. 

In inon. Castamoniti in inonte Atho. P. Uspen. 175. 

CCCVll. (1429) 6937. ind. VII. 

Georgius, Serbiae despotes. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Casta- 
moniti in Atho. D. Avraani. Ouhc. 81. Cb. Topa. 162. 

CCCVlll. (1430) 6939. ind. IX. 6. decembris. 

U Andruopolju. 

Amurat 11. sultauus statuit posse Ragusinos in terra 
sua libere mercaturam faeere. 

M Kf.VHKH rocno;\,apk h BfAHKH aa\Hpa cSaTaHK fl/wypaTK 
Kerk , cHHh KtAHKora rocnoA^ip^ h lifAHKora AiWHfit cyATauk 
A\(}(iM(Th Kfra , yoKf h sanoBfAi^»^ rocnocTBO /Mh no cieMh 

HOiifAfHH, HOKOAH HAfAAfHHTH H MACHH H CAaBHH H W CKf/WK AIO- 
BH/MH rOCnOCTBa /WH KHf3K ^^KpOBaHKH H MaCHH BAaCTfAI fPO 
HOKaSaiUf AIOKOKK H HpKrdTfACTBW HpABO H HCTHHO Ka rOCHO- 

cTKiJ /MH , H nocAame KAacTt ae h noKAHcapf ckoi€ na nopKT}> ro- 
cnocTBa ,MH HAe/MniHTora [Iiepa Ai>KapfKHKa h k Ht/wi) l^opKu,H 
Af rou,H , H npocHmf cm npoui<Hi€ wtk rocnocTKa /V\h , fpK 

3(MAa HHYk A^» ^^A^ Kf3K3aKaKHa WA»* cSCHfA'^ ""X**' "^*^" ^^^ 
8 HOKtAH rOCnOCTKA /\AH; H IVipf HpOCHUlf W TpKrOKi;fJCK HH^h 
CKfYK, fpK A^» V^^Af ^'^ CBAKOH 3(Mi\H rOCIIOCTKA /MH , H ^A CH 
MHHf 3aK0HHH TpKPK , KaKOHO MHHf H HO AP^^fY'» 3f/MArajCk TpK- 

roBUH rocnocTKA mh , h yoTf noKfAfHie, h A^JP»^^** ch/V\k ro- 
cnccTKO <v\h tau iioupomeHra, fpK a^ hhkto nt C/V\He wai^ ciJ- 363 

CHfJi^h, ttH^k GAH^KHHYk Ai\H j\AMHhHH^k , KCH C8 8 HOKEAH TO- 
CnCCTKil MH, ^\i\ HMh KOIO MT«T8 SmHHH a.\H KCK» paTk H 3(i\\i\U 

H/Mk a/\H T(ikroKHf(V\k nacHora KHesa A^GpoKHHMKOra h cetYk 
KaacTfan h whkhhc HHYk, j\a HA\k TpkroKH,H \'0,\,€ KoaMO no 

CKfH 3f/WAH rOCnOCTKa /MH , H ^\i\ CM MHHf TpkPk SaKOHO/Wk, Ki>- 

j\A ycjcoTf , no 3ana;»,HiYk cTpanaYK h no HCTOMHfjCk, h ho cS- 
Y^ H no /Mop8, y cpkKACYi^o ^ apkKaHacfyk h 8 KocHi> h no cKfYk 

3f/M/\MYk H rpa,\,OKk H ^''''Pl* rOCkHOCTKa <V\H , yiO C( y n0K(/\fHI0 

rocnocTKa ,\\h , ;i,i\ ch Tpkrl>io KcaKH Tpkrk , h j\i\ n/\aKaio 3a- 
noKf;i,Hy napHHS no 3aK0H8, h hhtko ,\i\ Hf C/V\h<, ,\,a H/V\k 3a- 
BaKH, a/\H ,\A no,\,pkTH, f.\HKO i€ noKfAiaHO CKHUif w CKaKo npaK- 

J\H. TKO /\H Kf 8MHHHTH IjJO IV KOHOH rO^f HpaK^H, J\A H\k nOJ\- 

pkTH a/\H 110 3f/V\aH a/\H na Tpkrk HH\h a/\H 8 TpkroKntYi^? A** 

iWH ( KH,,\H/V\0, fpk HHY»» HHl|ia H( Kf WMTfTHTH , TaK/V\0 yOKf 
H/UaTH CA rOCnOCTKO /MH , H yOKf HaKH K(/\HKk rHI€Kk H K(/\HKi$ 

mt«t8 w^k rocnocTKa /Mh. TH/VVk pa^n Snnca c( cie noKf/\fHi€ 

H HHCaHie, H nO Cf/VVk HH/VVk ,\,'' '€ 3a HHIOTaKHyTra. /UCCfHa 
,.\fK(f/V\)Rpid .S. A**"!^? /^ivTa IHECTHCSKHa H .^. CaTk ./^., HH- 

AHKTHOHk .^., 8 nHk,i,pkHonoaio. 

Ab initio tliu«i;ra. Apogniplmm chnvUw. iii e. r. arclii- 
vio Vieiinae. CnoMeH. 113. 

CCCIX. (1430) 6938. Zica. 

Georgius, Serbiae despotes, donat monasterio Esphig- 
meiii quiiiquaginta libras argeiiti e vectigali novobrdensi 
quotannis solvendas. 

.... A,A C( ,\i\KA HA KkCaKW rO,A,Hl|Jf WTk HOKOKp,\,CKf l^apHHE 

no nrrk a^^ «^k AHTpk cpe Kpa , h wko3h j\a c( j\i\Ki\A ha KkcaKW 

rOAHipt , H ,\,'' C« "f WTHH/V\H WTk KHUif pCMEHHOrO /MOHaCTHpa, 

^o r,\( le JKHKOTk rocno,\,cTKa <v\h. 

lii mon. Esphigiiieni (Sfimeii) in iiionte Atho. r.iacHHKT>. 
V. 225. P. Uspen. 175. 11. septenibris: Oo HCH^pcMCHHO/Moy 

/MH/\OCpkXlK>. Cf. CCCJV. 

CCCX. (1430) 6938. ind. Vlll. 

Georgius, Serbiae despotes. 

Sigilium aureum. Origin. membran. in inon. Castamo-. 
iiiti in Atho. D. Avraam. Ohmc. 81. Cb. ropa. 162. 364 CCCXI. (1430) 6938. 

Georgius , Serbiae despote.s. IJe agris magiii celiiik 
Radic. 

lii inoii. Castamoiiiti iii moiite Atho. P. Uspeii. 175. 

CCCXU. 1431. 6. februarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fnteiitur 
se a vojevoda Sandalj depositum accepisse per knez Pri- 
bisav Pohvalic. 

-|- Ba \\A\( WTbl^a H CHHa H A^V*' CKeTarO a/UHHh. <MH KHESk, 

KaacTf/\f H ciia wHKHHa rpa^a /^ycpcKHHKa ,i,ai€a\c> Ba bh4,i€hi€ 
ciiaK0A\8 /waaOiWS h roAfA\oa\i> no c(,\\\% Ham£a\K nHcanio a noAi* 
Hamoa\h 3aK0HH0A\k ntMaTio, lepe npH,x« k HaA\k S /^yKpoKHHKk 

KHC3k IlpHKHCaKk llo\'KaAHKk KHTE3k UOHTEHH A nOCAani€A\k 

HfroKi€A\k CAABHora rocHO^HHa Boi€KO,A,f GA\ijs,AAA H m-Htro- 

BHfA\k AHCTWA\k BI€pOKaHI€A\k A nO,A,k nfrOKOA\k BI€pOBaHOA\k 

nenaTio, h na ha\« pfHfHora rocno,A,HHa Boi€KO,A,f GaH,A,aAa no- 
CTaKH y namk KOA\i>Hk S noKAa^i,k mecTk THCi>Kra h Cf,A,aA\ caTk 
H nt^fCfTk h iucaA\k ,j,i>KaTk ^AaTiex-k n wqjk ,a,HHapa ,A,yKpo- 

BaHII,HYk HtTHpH THCSKf H ,i,KI€ CTH H mfC-,A,fC<Tk H mtCTk IIEp- 
Hfpa II Wljje CpfKpa HAHKa CTO H TpH J\,(C('V\\ H l€,i,nS AHTpS H 

i€A'»-H-a,i,fc«Tf SnaHk; a noAk wkh SKicTk nocTaKH KHUjf pcHfHH 
noKAa,A,k , ^A \e BOArank peHfnii rocnoAHHi^ BoieBo^a GaH4,aAk 

Ba BCaKO Bpi€A\« CaA\k CB0H(0)A\k PAaKOAlk S^JTH A HAH CKOI€MH 
CAi>raA\H IIOCAaKk C AHCTOA\k a nO,\,k CBOnOAAk n£HaTIO 3aK0H- 

noA\k ; AKo KH A\i> Kork cnna ^aw , Ta,A,a cnni>, hah ,4Ka hah 

KH l€,A,ank HAH KOAHKO K-H-Yk ; AKO AH KH CHHa W( KHAW , d 
KkKH KHAa Han KJKf KkKfpH, TA^A KkKfpfAAk KaKO CHHS ; 3r0- 
,A,HAO KH Cf , Tfpk KkKfpk H( KHAW , Ta,A,a ^A C( HA\a M'^^ HOAO- 

KHna KHUH piHJHora noKAa,xa khoS BokhS h KHE3i> GTeiiany, 

CHHb KHf3a [lOKU,a , H HHIO WCTaHKS HO A\i>mKO/Mk KOAf hS ; 3ro- 
AHAO KH C( , L|ja KOrk HE M" i T^P"* "^ KHAW WTk KHf3a GtJ- 

nana naTpa>KKa no A\i>:KKOA\k K0Ai€n8 , a ii,c> TO/\aH \i( S3«Tk 
HHyk AHW noKAa^a Bnme pfHfnn, Ta^a j\,a c( mma Knmf p«HfHH 

HOKAa^k KaCk WKHA\k ^OAH pfHfHH<V\k HfTHpf/Wk KyKia/Wk /WOI€ra 

HAC/wtna; ako ah kh khao HaTpa/Ki€ S KH«3a GTenana no /wi$H;- 
HO/Wk KOAKsnS , TaA<* A** noAOKnna Kcna uoKaaAa ,\a kSa^ ha- 365 

rpaJKKS KHCiA (^TtUAttA, KAKC> 16 pfHfHW , A AP^''** nOrtC>BHHi\ 
nOKAa/t,a pfMfHHA^k MtTHpfiUk K^Kra<UK, A HA HA\f KHC38 PaAH- 
ROM> GTHnKORHKK» H KHfSS Pa^VOCaRS H KHf3S Pa,\HM8 OtHHKO- 
BHKI€A\k H HHyk IVCTaHKy HO A\8llJK0/\\k KOai€Hi> H KHf3i> HRa- 
HHIUS G^CTOHKW H KHf3S BaaTKy Gi)Kpa,\0RHKIO H HHIO WCTaHKiJ 
nO A\i>lUKOA\k K0ai€H8 H KHIS^ HRaHS H KHf3i> Gaa;\,0IO BkAKO- 
KHKI€A\k H HHH? WCTaHKS HO A\i>IUKOA\k KOAI€Hi> H KHf3S J^fiA- 
rHUlH rOHCaAHKfO H HI€rORi> WCTAHKS HO A\SUIKOA\k KOAI€Hi?, 
THA\k 3ropa pfMfHHA\k Ki>KraA1K : SrOAHAO KH Cf , Tfpk KOId K^Kra 

WTk THY^ Ki>Kta noA\aHKaAa Kpf3k HaTpauiKa A\SiiJKora , ji,A cS 

KOAHf WCTaae Ki$KI€ CRH/Uk nOKAaAOA\k, j\A J{,(:>KAl rOCHOAHHk 
KOrk Y<?KI€, Tfpk uSjy,( IKHRk rOCnO,V,HH ROI€ROA'» GaH,,\,aAk , J\,A 

16 WHk KOAMHk ci;ha\k noKAaAOA\k :iA cRoi€ra iKHROTa , Ka,,\,a a\8 

rOAH 83fTH KCf HAH /M8 KOH J\,\eAh Ha HfrORiJ KOAIO. H Ha TO A\H 
KHf3k , RAaCTfAf H CBa WUKHHa VflA^A y\8KpORHHKa npHA\HCA\W 

H 3anHcac/Mw i? Ri€pS u i> KAtTRS HaiiiS , KaKO ^a pfMfH0A\i5 ro- 

CnOAHHi> KOI€BO,\,H C^aH^A^aAIO 3ropk pfMfHH nOKAA.Vk HE Kl€ UO- 

ruHSTH HH Ha A\aHi€ npHTH 3a Hi6AHora MAOBi€Ka KOAio cirau 

CBI€Ta HH 3a CHAi> HH pi€MK Hll 3a 3anOBI€A^ HH 3A HpOUJHIO HH 

3a KSnHK» HH 3a Hi€,^\HW AHfAW, AKO AH KH Haiiifra nAfA\fHHTOra 
rocHOAHHa cKfTf Kpi>Hf SrapcKf aan rocnoAHHa TSpcKora aan 
3aA\opCKora aan KOcaucKOra aan Koi6ra roA^e rocnOAHua cfrau 
CKi€Ta TaKO cTpaHi6ra TaKo rparaHuna uaujfra hh 3a h paTk, 

AKO KH rOCHOAHHk ROI6ROAa GaHAaAk HAH KOH WJ\,h RHUJf pfMf- 
HH\-k H/WAAk 3 y\SKpOKHHKOA\k pATk HAH C KOH/Uk HACK HAH KOK? 
HfUpHra^aHK, A'^ '^^^ H 3a TOH llf A\Opf IIOrUHSTH, Hi> H/M Cf 
CAOKOAHW H HfS^AP-^^^JHW ,-\aTH UA HHyk ROAIO, HH 3a UpHAAS^KK- 
HH 3a HI6A<lHk HHH i>3pOKk , KOH KH Ha CKI6TH /MOraw KHTH, J\,A 
HA\ Cf Hf A\Opf i^ApklKATH. H Wl|lf \-OTI€ AH RHUIf pfMfHH RO- 

KAAAk nocaaTH S3fTH, A^ nouiAio ckoi€ A«?KPf aK>AH ckoh/MH ah- 

CTOR/WH RI€pORaHHH/WH UOA»^ ""V'* nfMaTA\H, A'* TaKOH jy,A H/WaiO 
KHf3k H RAaCTfAf ASKP<>BaMU,H H^yRHAHTH HpaRW W^l^ ""X** ^A"* 
CBH)CI» HAH KH l€A<»Hk HAH KH A^aa HAH K-H-Yk KfKI€, KOAH^I€A\k 

no noA,oKio h no 3anHci> Ki>Af WBk pfMfHu nOKAAAk iipHCToraTH, 

KAKO l€ 3anHCaHW II WKfKAHW. H Ha CKf RHIIIf UHCaHW /WH KHf3k 
H BAaCTfAf H CBA WHKHHa PpaAa y\i5KpOBHHKa WKfTSl€/WO pfMf- 

HO/wy rocnoAHHiJ koi€koah GaHA^^Aio Ba XpucTa Kora u Ra j\,S- 

Ulf HaUlf BACf/WS RHlUf nUCaHHOMi? CaYpaHfHK) H HfnOKOAHKH/Wi$ 3G6 

nHTH, KaKO •€ pfMfHW, nHCaillV H IVRtTCtKaHVV. H 3a UiKIO MH*' 
CTHHy H RfpOKaHie WKk AHCTK IVA«* PI6MH Ha pl€Mb HOMTtHH KH- 
Tf3k KHf3K llpHKHCaKK CKC>HW,MK piJKOAAK HpieHHCa , H VVCTa S 

HacK y koaaShk HtHaKfHK HM-roKO/MK HfMaTio. HHca c( S H3aKpa- 

HOH KI€KHHH,H KOPS AIOKH/Maro rpa^^» HaUJfrO ^^KpOKHHKa Ka 
AfTW pOJKCTBa YPHCTOKa THCi5l|JHlV H MfTHpH CTa H TpH ;i,fCfTH 
H l€AHW AI€TW, AVHCfHa ^jipfKapa UJfCTH Ji,Ai\h. A ^HHCa HHKLHa 
3k(3AHKK AOrO^tTK ^\i>KpOKaHKH. 

MCCCCXXXVIU. die XX. sept. inci.sa fuit hec 
poueglia , quia restitutum fuit depositum in ea conten- 
tuin , ut patet per unani nouani poiiegliain scriptain per 
Nixani de Lone die 18 presentis. Ego Egidius notarius 
scripsi. 

A tergo : Struinento de doniino voieuoda Stefano de 
ducati 67.58 e de libre 131 oncie 11 ar^ento e de perperi 
4000 danari , de lo qiial stniinento ebeno per Raden sta- 
ra^ e per Vochinan Jugouich diicati 4000 d oro, e per 
questo strumento, che lasorno , li fo dato vn altro per 
loro chiareca. 

Sigillum Ragusii. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CiioMeH. 112. 

CCCXIII. (1431) 6939. ind. IX. 

Radir', ina^nus celnik. 

Origin. in mon. Castamoniti in inonte Atho. I). Avraain. 
OnHC. 81. Cb. ropa. 162. 

CCCXIV. 1432. 25. octobris. Ragusii. 

Radosav Pavlovic et filius knez Ivanis paceni faciunt 
cum Ragusinis. 

j Q KEAC/Uoiii naa chao np'kcRfTaaro A^X'**? RCJKe cAaKHH 

KA TpOH4'k, Ka WTKHH 'A{{ pfKiJ H CHHS CKfTOWAiy A^\*^> Hp-kcKt- 

Taa TpoHHf Hfpa^A^k^^H^vvaa, caaRa TfKii, uiKf Ra u,\\t TROf KCf 

KpKUJHMO, H TOKOK» S^ApK^KHiMO 3fMAICi H RAaAaUKf , KO-l€ 
KOPK HaiMK A<*W, CMHCAHC/UO S HaUJOH Ha<l\fTH , KOAHU,Hf<UK 
MHAOCpKAKfA^K KOTK AIOKH HfpaARK HAOKiiHyS, HOCAA CROWPa 

CHHa cAaTKOwra « RfAHi^HfYi^ /wyKaYK, A** •'X'* "^EaRH h3 rpkYa, 367 

H no SCKpkCfHkK», KA,\A ^T-k 83HTH HA HfKfCd, A<* C^^^A^ 3 Af^H^l^^ 
WTkH,a COra, UCIKCTK^HkHWAXk pHvHkK» pfMf aHSCTO/\W<Mk: MUi)k 

j\,AK) ea/Uk, .uHpk ivcTa/\raA\k BaA\k. h a\H rocHo^HHk ROfRo^a 

PaAOCaKk naK/\OKHl.k H CHHk A\H KHS3k HRaHHlUk SMHHHyk 
pa3/MHpkf H paTk 3 r0CH0HTK0a\k A^RPOR<^^U'l^f'W'» C KHE30/Vlk, 

KaacTfrtH H ca Kcowa\k vvntiHHiv.wk no HaroRopiJ S/^iJYk aw8;\,H, 
c Kowra pa3<MHpkra HHf,VHa KOpncTk Hf KHRaa f,\,H'''*n CTpaanH? h 
;\,p8rowH naMf MTfTa h paacank h a\aMHiHHa, h ca\HcaHKk cKpoK- 
naa cKpoBHi|ia cpk,A,ki^a /uocra, H(HOKHHkHSi> aioRaKk h npHm^aHk, 

pOTf H 3aaHHCE, KOf Ci> KHAf W^l* pOAHTfAM A\H KH(3a IlaKaa H 

KpaTa /\\H ROfKO,\,E llfTpa, H .wot , rocno,\,HHa KOfRO,\,f Pa,\,ocap.a 

H CHHa ,\\H KHt3a HKaHHHia C KHf3f/\\k, KAaCTfaH H CA RCOW/Mk 

wnf.HHow/Wk rpa^\a yV,8KpoKHHKa , CHa/WTHyk Cf h C/WHcaH\*k i> 
HaujoH na/i\fTH , j\,a HHijiowpk HHf 8ro,\HHf rocnoA^ RorS h 

aiO,\f/l\k CKfTOKHHf/\\k HfPO A» /WHpk H aiOKaKk Ca KCaH,Hf/V\k 
M/^OK-liKO/Wk H/WaTH A HA KaaCTHTO CKOH/WH yV*''*''P'^'^^H " AK^KH- 

/WH/WH cTaap'k/\\H h cpkAkMaiiiif/WH HaniH/WH iipHmTfaH, KaKO c8 
Ra3,A^a KHaH nauioH K8tiH KHf3k , KaacTfaf h Kca vuiif.HHa rpa,\a 

^.i^KpORHHKa A<>KpllH H HOMTfHH H Cpk,A,kMaHH lipHiaTfakf , T8h 
C/WHCaHYk i> lia/WfTH y A\0WH, ,\A HHTKOWpk Hf /WO;Kf KHTH KOaH 
CTfJKHHKk CkfAVSH a\HpS AVffilO /WHOW/Mk H KaaCTfAH ,i,i>KpO- 
RaMH'k/V\H KOaHKO rOCHOAHHk HaUlk, naf/WfHHTH rOCHOAHHk /WH 

Kpaaak cocaHCKH TRpkTKo TRpkTKORHf.k , H Ky,/vi>8tif npH ro- 
choahhS Kpaaaio TRpkTKS nO/V\oaHY rk KaKOTo rocnoAHHa /wh 
H npHiaTfara wK'kio CTpaaniJS, j\a kh nocaaw CRowra KaacTfaHna 

^ y\yKpOKHHKk, H TfrnSW Hyk KfC'k,VOW/Wk W /WHpy /WftilO 

/WHOW/Wk H KaacTfan ^^SKpoKaMH^kf/WH , h no /WuaocTH rocno- 
AHHa Haiiifra Kpaaia TRpkTKa nocaa KHf3i> h RaacTfao/Wk j\^- 
KpoRaMn,'kf/\\k RaacTfanna h noKancaapa cKowra KHf3a HRaHHiiia 

roHiiuif.id , npocf w,\k KaacTfw ,vyi»P'?i'''*'H,'l^fX'*' A'' '^" A^^C'^^'^" 
cKOf KaacTfau h noKaHcaapM- rocHOAHHi> Kpaaaio TKpkTKiJ 3a 

/MHpk /Mfl^lC Ha/MH C RAaCTfaH A^f^P^''^*"^'^*'^^ , H WHH ^^^KpO- 

ROAHO H aioKORHW nocaaiiif cROf RaacTfAH rocnoAHHi> KpaaK» 
KHf3a /KnRKa r8HAi>aHt.ra h KHf3a HHKHiiJ /KyproRHf.ra, h t^h cf 
Haaf.o\'k ra rocno,vHHk ROfKOA^» Pa^ocaKk c pfMfHHfa\H noKan- 
caapH A^RpoRaMiit'l<<='^^H npu rocnoAHHi5 Kpaaaio TRpkTKiJ, h Rfaf 
Hack WK^k cTpaHi>i5 rocnoAHHk Kpaaak cR^kTORa, a^^ khc/MO 
npH/WHau 3a /wnpk, n ra cf ^roRopn^k Kfaf AOKpoRoano n /wuao- 368 

CTHBC» C nOKAHCaapH ^SEpOKaMU.HliUH , J\,A KHyk Yv^TaHI» A\HpS, 
H npHA\aaA\k Sa A\Hpb , A WHH pfKOUJf: TO/l\i>H /\\H HHfCMO 
ROAHH, J\,A /i,OE.iiQ> KH , Ji,A KHCTf A*^*^'^'*'^" CKOf A^^0i AK>Ji,» S 
yVjSKpOKHHKk; H MH rOCnO/l,HHK KOfKO^J Pa^OCdKh riaKAOKHKK 

nocAa\'K iwoe js^cEpt Aioy^H S y\SKpoKHHKk noMTfHowra A\S>Ka 
Pa^liHa KpkCTkraHHHa h KHtsa GanKa BoraKMHtiia h KHtsa HKa- 
HHUia XpcKfAidHOKHt^ra H A\o\vra KSftraHHHa Qctoio a'^'^'^^' " 

WHH Hyk A*^KpOKOAHO H A\HAOCTHKO npU/UHlHE i> KfCk^VaYk, H 
KfCkAHKUJf C KH(30A\k H C KAaCTfAH ^i,8KpOKaHlvbf A\H A\OH ^«'''KpM 
AIOAI^t ^\,OCAaUJf Ka A^nii Kfcfe.^y, ipO K'k\'i> KeckAH^^H C KHf30A\k 
H C KAACTfAH ^^^SKpOKaMH^keA^H , H Ha KOIO HOHTfHiJS KfCk,A,i> H 
^OKpyy H HpHiaTfACKyS AIOKAKk KCeCpk^\,kHO H ^OKpOKOAHO H 

/UHAOCTHKO npH/V\H\-k, H 3aa To /V\H rocno^\,HHk KOfKOA*» Pa^o- 

CaKk IlaKAOKHKk H CHH /V\H KH(3k liKaHHUlk ,A,a(/V\0 Ha KH^A^^kHkf 
RCaKOW/V\i> HAOKivKy, KO/V\i> Cf HOAOKAa H UpHiT KOra AHHf WKk 

HAUik AHCTk WTKOpfHk ^\,0H^\f , AAH KH nfiiiji, rocuoAHHa i^apa 
TSpcKowra a hah np^k^v, rocno,,\,HHa Kpaara i>rpkCKOwra a hah 
npiv^v rocno,/\,HHa Kpaam TKpkTKa KOcaucKowra hah UHowra 

KOUIHIdHHHM A HAH rOCnO/l,HHa CpkHCKOWra a HAH AaTHHHHa a 
HAH HH£ KpkCTf HAOK^kKA , i>HHHH\'k ,/\,OKpHH H nOHTfHH /MHpk 
H lipaaKOW /VVHAOCTHKW H AIOKOKHOW KpAHTKO H Cpk,/\,kHaHOW 
UpHraTEACTKO C KH{30/V\k H KAACTtAH H CA KCOW/V\k WHKHHOW/Uk 

rpa,\a /^SKpoKHHKa, wuaKOH ua Kctt, KaKOTo t khao Axtino 
HaA\H H upkKow paTH, TaKOH j\,A t H ca,A,a H KOAie S kInKH 
RHiKO/Ma a/WHHk, KaKO c« H3,\,owAa Ky,A,e 8^\pk/i:aTk S WR0/V\k 
ahctS , HaHupkRow: /Mh rocno^uHk ROfROA^» Pa,/i,ocaRk h chh 

/V\H KH(3k HRaHHUJk npH/V\aa/V\k H HpH/V\H\*k H STRpk/\,HYk H 
i5CTaH0KHTH\'k HO CfA\k UO HaUif/V\k ^aaUHCS KHf3S H RAACTfAf/Mk 

H RcoH wHKHHiv rpa/i,a ^8KpOKHHKa Kca nHC/V\a h ^aanncf h 

HOKfAf, KOf rO/\,'k «CTk yHHHHW UJ-HH/Wk pOAHTfA /V\H TOCHO- 

,A,HHk KH(3k OaRaw aAH KpaT /V\H rocnoAHHk ROfROA'» llrrapk 

HAH k rOCnO,,\,HHk ROfROA*» PaAOCaRk CHHO/U MH C KHC30/V\k 
HRaHHUJf/Uk H C HaUJH/V\H H^aKpanii/MH RAaCTfAU H 3A /MOH AHW 

KonaRAH H Qkoaa h l^auTaTa h 3a rcj 3a hhow, i|jo ro.v-kp cf 

S CTap^kY"* HC»RfAiaYk /MffilO HA/MH «API^^H, paa^^k H3H/MAI0l^C H3k 

3anHCk H noRfAk np-kliHUYk, kako /MoraaYk ii-kHf^k /moh H3Ra- 

AHTk, KOH CS S HH^^k KO/MShS Ha HfTk HO KaHTfHaapk, HpHHORH- 
AHiKUIf Ha .R. /MiiCf l^a , no CtMW HAlUtMh HHCaHklO. TRpktilO H 369 

YOtiK», 4,d IVA OHOraM Ji,»( i^MHHHBb LU-HH<Ub A\Hpk, RphBOW A^ 

KOrta Hf H3HAfTa AK"« ro4,H4JH , A<» mX*^ "* MorS nnTdTH hh 

ySfTH H>K-HHYIi K0/Vl8Ha , & Ji,d MH 4,410 3d WBHf Ji,RH( rOAHUiH 
W^l» HHJCK A<>KHTdKk, d /UHHSBUJC A^H^ rOAHl|JH Ji,A CAMk BO- 
AraHk H3fTH n-kHESk , KdKO C( SaP"»^" ^ CTdpiiY*^ noKMiaYk, Hd 
MOIO BOdlO; H Wl|Jk Ji,& /V\0r8 nOCTdBHTH n^knf^k b HH^k KO/U^Hk, 
KdKO C( nHIJJf 8 CTdpiiY*^ nOBf AiaYk , Hd A<>KHTk H Hd H3CTk( 
WnfTk, H J^d Hf /MOry WAk KHf3d H W^k B/\dCTtW H W^l^ BC« 
WnlSHHf A^KpOBdMKf HHTdTH W^i^ AC>X"'^'^*^** KOHdBdWCKOWTd 

HH wAk A*^KHTkra nHvHf^d, koh cS y ""X** KO/WbHiJ, hh wa^ 

npHYOAHl|Jd 3f/Md/\ra , KOHfY CS tWwk RA&CT(i\( J\,AA^H ^ HH WA^^ 
nO/VdHf, KOIO C8 /V^H^k B/\dCTf/\f 8 /V,yEpOBHHKy Ji,ddt\H , WJi,k HO- 
HtTKd pdTH AC« CKpkUJtHkra /WHpd ; H WljJk H3H/V\dlO , JS,a H( /VVOriJ 
HHfAHOId M/VOK^kKd HCKdTH HHtAW^'^^*» HddMHHO/V\k KOI€ POA^k 
BpkCTf HAOK'kKk r0Cn0U,TKd /\\H, TKO EHji,^ nOUIAH 8 WByH pdTk 
^ /l,i>GpOBHHKk H a HH\'k BAdAdHki HAH S HHYk KOTdpk, HdMf 
H^k CAOKOAHY»» H CAOKOt^iaBdd/Wk , ^A /WO/Kf CTOiaTH H YOAHTM 
CAOKOAHO no 3f/\\AH rOCnOI^TBd /V\H KdKOTO KCdKH A^GpOBMd- 
HHHk; H WHJf CAOKOlsraBdd rOCnoUTBO /WH BCdKOWrd cSJKHra ddH 
Td/WHHMdpd KOf rOA^fe BpkCTf MAOBijKk, TKO C8 8 HdUJH\'k pSKd^k 
H CHHd /WH KHf3d HBdHHHId d HAH KH 8 KOWPd POA^k MAOB^kKd 
HdUJfPd A^KpC^BMdHHHk, KOH f «Y"^*"** ^ WBbH pdTk , CBOKOlSra- 
KdA\k H CAOBOAH\'k Kf3 HHfAHOrd HpivS^/Wd H/\H WTKSUd dAH KOf 
rOA^k 3ddBdBf, fpf H KHf3 H KAdCTfdf H Wnt^HHd A^t^pC^BdMKdd 
no HH\*k AHCT8 TdKOWtifpf /WfHiv C^ WKHiTOBdAH ni>8CTHTk 
/\I08AH rOCnOII,TBd A\H , KOf HA\dK> 8 c8jKdHCTKiJ ; H Wl|Jk /WH 
BHUJf pfMfHkHH rOCnOAHHk BOfBOAil PdAOCdKk H CHHk /WH KHf3k 
HKdHHUJk WK'kTOBddC/WO KHf38 H KAdCTfdf/Wk H KCOH WRKHH^k 
rpdAd yV,i5KpOKHHKd 3d HOMTfHkf rOCHOAHHd HdlUfrd, Hdf/WfHH- 
TOrd rOCnOAHHd Kpddd TKpkTKd H 3d TBpkliraBie KHf3d H Bdd- 
CTfW ASKpOKdMl^^kYk, A'* "C» 3ddllHCi> rOCHOAHHd KpdAd T^pkTKd 
WBOH BCf HOTBpkAH CBOH/Wk AHCTO/Wk HOABHCiJtSOW/Wk HfMdTklO, 

i|io roA^k Cf i> WBO/WfH dHCTi5 i^APi^JKH; h wijjk /Wh rocnoAHHk 

ROfBOA<» PdAOCdBk WK^kTOBdyk KHf3i5 H BAdCTfAO/Wk A^f^PO" 

BdMi^iv/Wk nocddTH Hd cn^kyk MAOB-kKd /wowrd rocnoAHnS ^dpiJ 

AVSpdT KfrS H HfrOB'k/Wk Bf3Hpf/Wk Hd nOpTS, ,l,dl0l^f H/Wk 3HdTH, 
fpCdA\k/WHpk i^MHHHW C BAdCTfAH A^'^P'^BdMU,'kf /WH, A^ * lU-HHYk 
BAarOCAOBO/Wk, d TOH A<» < CB^kAO^HO C nOKdHCdpH A^KpOBdMIJ,'^- 

24 370 

/MH , KOH C8 y U,apa HA nOpT-k ; a BOJKHAXk YT-kHkt/Mk khoi» h 

BAacT«Ai6 H Bca ivnKHHa rpa^a y\8EpoBHHKa noaiOBHiuE M(H\e 
rocnoAHHa BOfKOAi^ Pa;i,ocaBa h cHHa mh KHisa HBaHHUia aa 
cBowra upaTa h cphAi^HaHowra npHraTfAia BHfisHHKa h BAacTf- 

AHHa KaKOTO (A"*'''''*' H"\''*> •^^•^<> ^ CTapOH nOBEAH nHQif; h Wl|l« 
M( WHfTli BpaaTHUJf y A'^V*''*A'"^*» KOHaBaWCKH H S ;i,OKHTaKk 

n^kHfSH, KOH cS 8 HHyk KO/U^H^, H ^H^HBaHkf 3{iV\aAm a KoHa- 
BArajC'^' '^•^f '^^" ^^ BAacTtae a^kpob^^hi^h jyddAn, h noAaM^ S 
/V^iJKpoBHHKiJ i) who/M« CTaHbio, KaKO c( HayoAH caA<i, KaKo e,(^( 
Ha nyny npncTOH cf H AHCTi», koh AXfH^k BAacTtAf SnHcaujE h 
js^MU( S A^HaiUHH ^aaHk. a cbe toh ce paa^MHc, Ka^a RHAt 
cBphYa /UHp^. H 3a Ed^ie KpiinocTH /unpa h aiokbc h a*^^P< ^ 

nOMTfHf npHra3HH ^a K^Ji,( 8 BHfKf Bf3 raTKf H 3Af B0AI6 WA»^ 
AIOAH BAaCTtW Ai''^P<5K'»'"^'fefX''^ C AIOAMH r0Cn0U,TKa /MH, 3r0B0- 
PHC/MO C( H WA^^i^HHC/VAO C BAaCTIAH Ai^f^P^^Kam^^kf/MH AOBpOBOAHO 
H /MHAOCTHBO H EAHOCpbA^^HO , Ji,A BCAKOW i>BHHCTKO MAOB^kMie 
HAH KpkBH npOAHTkra , KOC CS i^ WBi$ paTk 8HHH£Ha, H BCaKC 
paHf H ^BktHkra H 3/\l€ p'kHH H yOTivHkra 3AAA, Koia c8 KHaa 
/MCt^lO /MHOW/Uk H B/\aCT(AH A^l^pC^^^lHl^^k/MH H M(f>K> AIOA^UH TO- 
cnOI^TKd /MH C a84,'MH BAaCTfW A^BpOBaHH'k«Y'^? WBOH WKAIO- 
BHC/MO T03H M(i\K> Ha/UH, «AHOCpkAI^HO HpOCTHC/MO H BAArOCAO- 
BHC/MO H TaK03H npaBH/MO H HOBCA^kBaa/MO , jy,A HHTKO H( S3- 
/MO^KC HH C/M^kT Ki$A< ^CHO/MCHStH HH HCKaTH KpkBH HH HHC 
WCBfTt HH KpaH^A* HH i5 (Ji,HC> Bpii/Mie, A'^'^'^*' «^'^OH CBlieTk : 
TKO AH C( WKp^kTf CkfH HOTBOpHTk , Ji,A ( rocnOU,TKi5 /MH HIBii- 

paHk, H ^\A c( pa3acnf ^\c< KopijHa, h /MH rocnoAHHk BOfBOA^ 

Fa^OCaBk H CHH /MH KH{3k HKaHHUJk H Cka H^aBpaH-k/MH BAaCTC/\H 

rocnouTBa /MH h Bpai^TBa naujcra h caiork HaujHYk, KOHyk 

H/MCH8C/M0, Ha BCC BHUje ptHCHkHW POTHC/MO C( H 3aKA{C/M0 C( C 
KHC30/Mk K)pKO/V\k B/\aAH/MHpHlS(/V\k , C KH(30/Mk flatKCO/Mk 
Hai|lpOBHti{/Mk, C KHf30/Mk HBatlHUJE/Mk y^SKOEBHKC/Mk , C KHC- 

30/Mk QcTow/Mk BopoKHHHliC/v\k , c KH{30/Mk PaAocaBO/Mk Baa- 

AH/MHpHtSE/Mk, C KH{30/Mk D^AHCaBO/Mk BoraBHHl^f/Mk , C KH(- 
30/Mk TBpkAHCaKO/Mk BopOBHHHl^f/Mk , C KHE30/Mk TBpkTKO/Mk 
A/VnYaHAOBHl^C/Mk, C KHE30/Mk GT^knaaHO/Mk HnnHHlsC/Mk, C BOf- 
BOAO<Mk BSKaUJHHO/Mk 3KHCaAHl^f/Mk , C KHf30/Mk GaHKOA\k Bo- 
raBHHKf/Mk, C KH£30/Mk Bi$HHYHOW/Mk BpaTEACBHKE/Mk, C KHC30/Mk 
B^KaUJHHO/Mk BAaAH/MHpHlS(/Mk, C KHC30/Mk BpaHAOAVk T(3aA0BH- 371 

ti{/Ub, C KH£3C/Uk HeaHHUJEAAk Xpf KEAraHOBHl^CMk pOTHCAAO C( H 
3aKA{CA\0 CE HA CBfTOAVk CBaHPfAklO BO/KkC/Uk H HA MaCHO/Uk H 
^HBOTBOpElfJf/Wk KpH>Ki$ rOCHOAHIO pCHCHkHHC/Uk KHE3i$, BAaCT£- 
AfA\k H BCOH WIIKHH^k rpAAA yV,yKpOKHHKa H HH^k WCTAHKS Bk 

rocno.v» Kora Kce^pk^HTfAra h Bk npivMHCTi» KoropoAHH,i> h Kk 

.^. fKAHrfAHCTf H Kk , B K CBfTHyk anSCTOAk BpkYOBHHfyk H Bk 

.0. H^aKpaHHtyk KOH^Hyk h .t. h .hi. CKtTHyi* WTaau,k, H>Kf 

cySTk Kk NhKHH, H Bk BCf CKfTf H>Kf W^\b. BHfKA KOrS ^rOAHBUJI6, 

,\i\ WKOH 3rou'pa Hame HHcaHkf h wKliTOBaHkf ptscHwc h Smh- 

HtHWH- KHf3i>, KAaCTfAO/Uk H BCOH Wnt^HHHi rpa,A,a yySKpOBHHKa H 
HHyk WCTaHKS H HH\-k HOCA^ktiHHAtk, KAKO 3rOWpa HHUIie, BHEK8 
B^kKOAAA Hf H/Uaa Ha /UaHK". HpHTH HH/Uk HH C( f>( HOTBOpHTH 3a 

HHf^v,Hi5 cTKaapk Ha 3E/Uah hh 3a f,A,Hora MAOBivKa koaw hh 3a 
cTpayk hh 3a KAaaro, hh cf w toh Koia napHia ynHHHTH : (,\d ah 

KHC/UO /UH rOCIIO^\HHk BOfKOA'» Pa^^CaBk H CHH /UH KHf3 HBa- 

HHUJk H HauiE HaTpa^kc H HaiiiH iioc/vkttHHH WKOH 3rowpk pc- 

MfHkHW H HHCaHkHW H WKixTOKaHW IIOTKOpHAH pf HEHkH'k(/Uk 

KHI3S, KAacTfACAAk H KcoH wii^HH^k rpa4,a y\,yKpoKHHKa aAH Ha 

/UaHI€ npUHECAH KOW/Uk yHTpOCTkK» HAH AAKO/VtOCTklO 3a HklO 

KOAio AAH 3i\ CTpaa\-k aAH 3a ^"^'^TivHkie Hf,\Hora HAOB^kKa ua 
3E/UAH, Ta,\aH 4,a C/uo /Uii roctio.vHHk KOfKO,\a Pa,;V,ocaBk h chh 

/UH KH(3k HKaHHIUk H HaiHC Ha TpaH^kf H HaUIH HOCaivt^HH HpO- 
KAtTH KOrO/Uk ;KHK'k/Uk U>Tkl|,(<Uk H CHHOAVk H CKrrU/Uk ^5>Y0/Uk 
H KCH/UH CBETH£/UH W^,k. BHtKA KOfS SrOAHBUJ</UH KHUJf H/UfHO- 
BaHkHH, H J\i\ C/UO HpHHTiHH K HuiO.^^k CKapHWTI^KO/Uy , KOH 

npo,v,aa CHua Ko;Kkra Hci>ca ua pacncTkf, h Kk wH^k/UCH, koh 
ynkraYi5: npoRHH, npoHHH, h k owH'k/Uk, koh /uS KAaa^A.^kYS 

TpkHOBk K^kHai^k Ha PAaBS, H Ji,A UAA,\( KpkBk Ha HHyi^ H Ha 

HtAHfY*^ ""X'** ' " A^ c/uo c( w.vpfKAH Kora H raul^cAa /Uhaocth- 
Kowra Ha .,v,aHk ciJSI^HH h K'kpf , koio K'kpi>f/UO, h j\a c/Uo iiopt- 

HfHH 8 PAaacS H y nOHTEHklO H S npaK,A,a\*k U AV«fclO nOHTfHHC/UU 
Wnh(HHI|,H, H J\A C( Ha30KfAV0 HfK-kpHHI^H, H Ka3,/l,'k J\i\ C/UO 
HOpfHtHH H UOTHCHSTH H npOPHaaHH. a CkCH HHCa C( H CKpkUIH 
Kk A^fcTO pOJKCTKA \-pHCTOKa . Hi>AK . A^kTO , /U^kcCl^a WKTS/U- 

Kpura .k7. ,v,aHk. a SuHca ^.kraKk QcTora 3anoK'k,v,kio h noBf- 
A-kHkf/vvk rocnoAHHa /uu K0fB0,^v,'6 PaA^^^aBa, h sanfHaTHY»»^ :ii\- 
KOHW/Uk KHci>KW/Uk HCHaTkio rocH04,HHa /UH BOEBOAc PaAOcaRa. 
Ko»;c no/UHAi^H Hack. 

24* 372 

A tergo : Poueglia de la paxe fatta coii voiuoda Rado- 
sau Paulouich. 

Sigilluin : iifHdTii KOieKOAf pa/i,ocaBd naBkAOKHt^a. Origia. 
menibran. in c. r. archivio Viennae. CnoNeH. 114. 

CCCXV. 1433. 21. februarii. Ragusii. 

Coines, Nobiles et totuin Coinmune Ragusii fatentur 
se a vojevoda Sandalj depositum accepisse per knez Pri- 
bisav Pohvalie. 

-|- Ea Hiwi WTku,a h CHHa h cstTaro A^Y^ a/MHHk. mh KHtab, 

BAaCTEAt H KCa WnKHHa rpaAa yV,yKpOKHHKa Aai€/WO Ba BHAHfHI€ 

cKaKO/Ui$ /uaao/uS h roAEMO/v\S no cc/Uk HaiucMK imcaHio a noAi^ 

HaUJOMk 3aK0HH0/Uh HCMaTIO, Eph HpivAC K HAMh H ^^KpOBHHKb 
KHCah ripkKHCaBb lioYKaAHKk, n04T£HH BHTC3k , A nOCAAHieMk 

HcroKA cAAKHora rocnoAHHa koi€Koa« GaHAaAia h ui-HcroKCMk 

AHCTO/Uk KCpOKaHHE/Uk A nQ>Ji,h HCPOKO/Uk KHCpOKaHO/l\k HCHaTIO, 

H Ha H/v\c pcHCHora rocnoAnna koi€koa< GanAaAia nocTaBH H 

HaUJk KO/USHk 8 HOKAaAi^ IVCa/Uk THCSKa H CCAa/UK caTk h Tpk 

AcccTH H CAAHk A^^aTk 3AaTk, H y cyA*\**» 3AaTC\'k ABa 3a- 
cTpSra 3AaTa c noKpOKO/V\k h a^"* 3Ahcac ^aatc h caha Kpyraa 

C HOKpHKaMC/Uk SAATa C Ka/UCHKO/V\k Ca,;^HHO/V\k , a CKH TH 3/\aTH 

c^A^^^^Kc HOTC3aio Ai^a a^ccth h uiccTk AHTapa n ivca/v\k SHasa h 
Tpn a^arc; h ivijJk y c8A*^t^"^\''^ cpkKpkHHCYi^ A"^^ KOKapa cpk- 

RpkHa C HOKpHBaMH n03AaKCHH Ha /UHCCTa, a noTC3aio . Cl. AH- 

Tapk .H. \inaHA .r. agarc; A"^"* KonaTHi^c cpcKpknn c noKpn- 
KaMH a i5 nnyk A^a ji,(C(T» /W^KyAOKk cpkKpkHHC^ck , a noTC3aio 
Tpk A*ccTH H ccAa/Mk AHTapa H luccTk ynaHa ; a"^^ "<* j\,(C(T( 
Kp^raAA CpkKpkHHC^k n03AaKCHHCYk , noTC3aio Tp'k A*^*'''" " ^*~ 
THpn AHTpC H CAA-H-a J\,(CeT( iiHAHA H Tpk agaPC ; AK^JM^^^CTC HA- 

uia c pSMHU,a/\iH no3AaKCHC, noTC3aio ncT na a*cctc AUTapa .a- 
yuMc .r. A^Ar(; A^a na a*"^*'''* sauja no^AaKCHHCYk SrAaccTc, 
noTC3aK> A^*^ a*^*'''" " '•'P'» AHTpc .A. a^ara ; a^'' "<* a*'^*'^' 

AAAHl^a KHAHCYk CpkKpkHHCYI^ , HOTCSaiO Tpk Ji,(C(TH H C(J^AMk 

AHTapa .H. ynaMa .k. a^ara ; a^^ "<* A*^^*'''* ^auia wrpSrAU- 

CX-k CpkKpkHHCYk, WAk KOI€Y Ci»Ji,(C(Th nO^AaKCHHCJCK , A Ji,B.H( 
KHCAC, nOTC3aiO Tpn J^(C(TH H MCTHpH AHTpc .3. i^HAMa .A- A^A- 

rc; A^"^ 3AHCAC cpkBpkuc h ha /Uhccta no3AaKCKaHc , a noTc- 
3aio A^^ Ha ji,(C(T( AUTapa .3. ^uaMa. a th c^a" bhluc pcmchh 373 

CpkRphHH CBH nOTt3dK> Ji,RH( CTH H l€A4-H-a ,\tC(T( AHTapd .3. 

SNana. a wkh eacK nOKAa,4,k ^ohici KHf3b npkKHcaBi» noYi^^i^^HKk 
a no^k WKH yB^fcTk iiocTaKH BHUif ptMCHH nc>Kaa;i,k , JS,A le KO- 
aiaHk pcMCHH rocnoAHHk Koi€BO,d,a GaHAaak S BcaKO BpkM£ ca/Wk 
CBOHO/Uk raaBO/Uk 83fTH aan cboi€<uh caSraMH nocAaBk AHCTk a 
nc>ji,h CBOHO/Uk ntHaTio 3aK0HH0/Uk: aKo ah kh mH Kork CHHa 
^aw , Ta^a CHHiJ, hah kh ,i,Ka hah kh (4,aHk hah koahko 

B-H-Yk ; AKO AH EH CHHA HC KHAO, KklSH KHAA HAH BfKC KkliCpH, 
Taji,A KkliCpC/Uk KAKO CHHS; 3r0/t^HA0 KH CC, TCpk Kkl^tpC NE CHAO, 

Ta4,a ji,A c( H/wa js,ath bhuic pcscHH Back noKAAAk KNf3i> Gtc- 
nan^, chh8 KHisa B8Ki;a, h HcroBf/Uk CHHOBO/Uk h HeroBiS na- 

TpkaH«Ky nO /U^^KO/Uk KOAHCHiJ, AKO KH AOTAA a HE 83£0 rO- 

cno^HHk K0I6B0A'» noKAAA^ , a noTpkKOBao ra Kork k c(kh« ; 
3ro4,HA0 KH ce , ijja sork n( js^ah , Ttpk Hf khao wjs,h KH(3A Gts- 
nana cHHOBk hah HaTpa»;aKk no /uSujKO/Uk koaheh^ , a /j^otach 

H( ii3(Tk BHUK pCMCHH nOKAa,l,k , Ta,^a JS,A C( HA\a ,A,aTH BHUIC 
PCHEHH nOKAa4,k BaCk IVBCMk jy,^A( ptHEHHE/Uk MCTHpf/Uk K^KA/Uk 

MOiera nAf/utna a na h/Uc: KHf38 Pa^^HBOio Gtheukobhk^ h 

KHf3y Pa,\0CaB8 H KH<38 PaAHiy GTHfnKOBHKC/Uk H HHYk 

iUCTaHKi^ no /u8uiK0/Uk koahch^ h kh{3S HBaHHiuS QctohkS h 

KHf3i> BaaTKS QKpaAOBHKS H HHIO WCTaHKi> HO /U8UJK0/Uk KO- 
AHCHS H KH(3i> HBani^ H KH(3i$ Gaa^^OIO BoKOBHK(/Uk H HHIO 
WCTaHKS no /U8UiK0/Uk KOAHCHi$ H KHC38 J^pArHUlH rOHCaAHKiJ H 
HCrOB8 WCTaHKi> nO /U8UJK0/Uk KOAHCHS, THC/Uk 3r0pa pCMCHHC/Uk 

Ki^Ka/Uk; 3ro4,HAO khcc, Tcpc Kora KiJKia WTk THcyk k8kw no- 
/uaHKAAa Bpc3k /VA^ujKora HaTpa^KKa , ,\a ci> boanc wctaac k8kc 
CBHC/Uk noKAa,A,0/Uk; ji,c>KA( rocnoAHHk KorkyoKc, a 4,cpH K^ji,( 
>KHBk rocno4,HHk BOi€BO,\a GaH,ji,aAk, js,a le WHk BoaraHk CBHC/Uk 
noKAa4,o<uk 3a cBoi€ra jKUBOTa Ka^^» ax^ ro4,Hc 83cth bcc hah /u8 

KOH 4,HW Ha HCrOBi^ BOAIO. H NA TO /UH KHC3k, BAACTCAC H BCA WU- 

khna BAAA^MJ^ro rpa4,a /^SBpoBHHKa npk/UHC/UW h ^anucacAAW S 

BCp8 H 8 KACTB8 HaiUi^ , KaKO ,\A pCHCHO/US rOCnOAHH8 BOI€BO- 

AHGaH4,aAio 3ropk pcmchh noKAaA»» hc kc noruHiJTH hh ua A\Ati( 

npivTH 3a HHC4,H0ra MAOBHCKa BOAIO CCraU CBHCTa HH 3a CHAiJ HH 

3apHCMk HH 3a 3anoBHC,A^k HH 3a npoiiJHio HH 3a kShhio NH 34 
hhc4,ho ah*ao aKO ah kh Hauicra nAC/ucHHTora rocno,A,HHa cbctc 
KpiJHc SrapkCKc a hah rocno4,HHa TSpcKora a hah 3a/UopkCKora 
a hah BOcaHCKora a hah KOMsra ro^HC rocno,d,HHa ccraH cbhcta 374 

TaKO CTpaHHtra Tano rparanHHa HauiEra hh 3a HHC4,aHk «spoKk. 
aKO GH rocnoAHHk koi€boa<» GaH/V,aak HaH koh w;i,k BHmt pjHe- 

HHfX''» H/WaW 3 yV,i>epOBHHKO/\\k paTk HAH C KOI€/Wk HaCk HAH 

KOio HfnpkrasaHk, 4,a iwH h 3a toh h( /uopt nornHSTH hS hm ct 

CaOBOAHW H HfBa3AP«^^*»HW A^^T^H Ha HH\*k ROAIO HH 3a Rpk- 
A8JKI€ HH 3d HHE^aUk HHH i>3kpOKk, KOH KH Ha CBH«TS /MOraW 
KHTH , J\,A H/V\ Ce Hf /WOpf S^pkJKaTH. H WllJf : yOTt /\H BHUJf 01- 
HfHH nOK/\aAI* HOCAaTH y^fTH , ^a nOliJ/\IO CBOI€ AOKpf aiOAH 
CBOI€/V\H AHCTOB/WH BHEpOBaHHH(/WH HOAI* ^*^X^ nfHaT/MH , Ji,d 
TaKOH jy,A H/UaiO KH(3k H KAaCTfAf A^KpOBaMl^H H38BHtAH«TH 
npaRO W^h HHYK W^l^ CBH(YI* HAH KH «A^^Hk HAH KH ,\EA HAH 
B-H-)Ck BfKf, KOAHl^Hf/Wk HOAOKS . . H HO 3anHCS K^,\( WKk pfH(- 

HH noKAAAi^ npkCToraTk, KaKO ( 3anHcaH0 h WKfTOBanw. h na 

CRf BHUJf HHCaHHW /WH KH£3k, BAACTfAf H RCA WHKHHa rpAJ\,A JS^H- 
KpORHHKa WKtT8l€/W0 pfHfHO/WS TOCnOAHHS ROI^RO^H GaHAaAIO 

Ra XpHCTa Kora h Ra ja^Hiut Haiue , RCf/w8 RHiue nucaHHO/wy ca- 

YpaHEHIO H HCnOKOACKH/WS KHTH , KAKO ( pCHEHW , HHCaHHW H 
WKtTORaHW. H 3a RfKt HHCTHHS H R(pORaHI€ WRk AHCTk WJi,h 
PHCHH Ha pHEMk ROHTEHH RHT{3k KHE3k npkKHCaRk CROHW/Wk p8- 

KO/Wk npkHHca , H wcTaRH 8 Hack S KO/wSHk nfnaKCHk HEroRO/Wk 

HfHaTIO. H CfH C( HHCa 8 H3aKpaH0H RtKHHU,H KOrS AIOKHiWarO 

r0Aji,A Hamero ^SKpoKHHKa Ra AUfTO po>KCTRa jCpucTORa . hSat., 
/WHC{i;a ^ptKapa .Ka. ji,AHh. a Snuca MnKma 3Rf3AHKk, Aoro- 
^(Tk 4,yKpoKaHKH , H nfHaTH 3aK0HH0.wk REAHKO/Wk HfHaTio rpa- 

J\,A /^SKpORHHKa. 

Incisa fuit hec poueglia, quia restitutum fuit deposi- 
tum iu ea contentum, ut patet per nouam pouegliam scri- 
ptam manu IVixe de Stella die . . . presentis. Egidius no- 
tarius scripsit. 

A tergo : Strumento de voiuoda Stepan de ducati 8731. 

Sigillum Ragusii. Origiu. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CuoMeH. 115. 

CCCXVl. 1433. 2. martii. Sutiska. 

Stephanus Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, confirmat 

pacem factam a vojevoda Radosav Pavlovic cum Ragusinis. 

-j- Ba HA\« wTk^A H cHHa H cKnora ,\\i^A a/WHHk. /Wh- 

AOCTklO BOJKHO/Wk /WH TOCnOAHHk IJlf^aHk TBpkTKO TBpkTKO- 375 

BHtik, KpdAk CfpkGAf/Mk, EoCHH , npH/MOpkK» , Y^/MkCl^H 3(MkAH 
H K TO/MS, ^a/VAO BH^HTH HO CHf/Wk HailJf/V\k IVTKOpfHy /\HCTi? 
BCaKO/V^y MaOKHKS, K0/M8 ct noAOBa , KaKO Ct 3r04,H h ^hhhh 
pa3/MHpkf H paTk H 3Ad BOaa /VUtiS ROHTfHH/Mk H S3/VA0H:HH/Mk 
rpa4,0'VVk ;\i5KpOBHHKO/Mk H /MflsS nOHTCHH/Mk H Ba3/M0>KHH/Mk 

/M8>Kf/Mk KpaafBkCTBa Haiufra B0«B04.0'VVk Pa^^ocaBO/Mk FlaBao- 

BHl^C/Mk, H TOH Ha/Mk /MHOTO /MfpkCKO H Hf^^parO BH , H 3a TOH 
nOCaaC/MO nOHTCHH/Mk H 3/M0;KHH/Mk KHf38 H BAaCTEAE/Mk 4,yKpO- 
BaHKH/Mk, \C>Tt^t , ,A,a KH 8HHHH/VH /MHpk H ,i,OKpy B0/V8 C BOfBO- 
AC/Mk Pa4,0CaB0/Mk, a HaUJ(/M8 KHpkHO/VVy H nOHTJHO/MS BOtBOAH 

Pa4,ocaBi> TaKOf 3anoBH4,HC/MO, 4,'» ^hhhh /Mnpk h A0Kp8 BoaiJ 

C nOHTtHH/MH H /My^^pH/MH BaaCT«aH ,V,i5KpOBaHa/MH. HOHTeHH H 

3/MOHtHH /MS^Kkf, KH{3k H RaacTtac H wnf^HHa 4,i$KpoBaHKa HaiuS 

/MOKi» npH/MHllJ{, H HaUlk BHpHH H HOHTCHH H 3k/M0>KHH BOCBO^^a 

Pa4,ocaBk HamS 3anoBHAi* noc/ii5ma , h /Mf1^i> coBO/VVk /VVHpk h 
A0Kp8 B0/V8 i^HHHHmc, H AOC/vacTa Hamc/VvS rocnouTB8 okh 
CTpaHH noHTCHH H /m8aP" h 83/Mojkhh BAacTcac 4,^>^P<^B<1^>^H 
nOHTCHC H M^Jk,Qt BAaCTCaC , KHf3a >KHBkKa 'HaKCTHl^a H KHC3a 

NHKm8 Ta/Mapntia , a noHTCHH h 3/MO/Khh /VvS/Kk KpaaeBkCTKa 
Hamcra BOfBo,A,a Pa^^ocaKk cboc KaacTcac /MiJ^^pf h noHTcne KHf3a 
flaiKciJ IlaiijpoBHtia h KHC3a Bi>,i,HcaBa BoraBkHHlsa , h na/Mk 
cnoBH4,Hmf , 4,a ci> 3d /Mokc namc npH/VVHAH h 3anoBH4,H Hami 
caSmaan h Shhhhah ,\\tf\^ coKO/VVk noHTCHH /vvnpk h 4,OKp8 a8- 

BaBk Ba AHTO pOJKaCTBa YpHCTOBa .hSaB., /MHCEL^a WKTCKpa Ha 

. Kc . A**""*? H TOH Hamc/M8 rocnou,TBi5 /mhopo aP'"'^ kh. h th 
BHmc pcHCHH BaacTcac Hamc rocnonTBo /Mhoto /Moanmc, ji,A H/Mk 
KaarocaoBH/WO Avnpk , h /Mh hhjci^ /Mhaocthbc h noHTCHC /mok« 

HSBkmC H HH^k Tan /VVHpk H ASKaBk AOKpOBOAHO H /MHAOCTHBO 
BAarOCAOBHC/MO nO CHCAVk HamC/Mk AHCTS WTBOpCHO/Mk, H TAKO 

H/Mk 8HHHHC/M0 TBcpk^kRc WBH/Vva CTpaHaAva : TKO roAHpk BH 
noroBopHO hah noTBopno cch Hamc nncaHke, toh l^e bhth 8 

BCAHK8 HtAP^^^^OCTk H HfSrO^fcaH KpaACBkCTBS /MH. H 3a Etiit RH- 

poBaHkc 3anoBHAHYk KpaACBkCTBa /Mh 3anoBHAkK> Hamc/MS ^H^k- 
k8 riaBAi» SnncaTH Tan Hamk WTBOpcHk AHCTk h 3ancHaTHTH 

HamOMk 3aK0HHT0/Mk CpHAHO/Mk BHC8fiO/Mk nCHaTklO. a CC/MSh 

Hamc/vv8 3anHci5 cbhaohh baactcac KpaacBkCTBa avh bocboa^» Oe- 

Tapk KacIUmI^K , AI^OpkCKH Hamk llBaHHmk BHOY^HUlSk H KHC3k 
BOCaHkCKH TBpkTKO BopOBHHHlSk. nHCaUk 8 HamC/Mk CTOHO/MK 376 MHCT8 8 GyTHCUH Bd AHTa pCJKdCTBa JCpHCTOBa .MiJrtr., M»CtHA 
MAfikTA .B. J\,AHh. 

rOCnOA"""^ IJIf^aHk TbPKTKO T Bp bTKO BHl^k, 
Kpaak GcpkBAEMk, BoCHH, [IpH/UOpklO H K TOM^. 

A tergo: Die 18. mai 1433, poueglia de re Turtcho, 
come confermo la paxe de la signoria de Raguxi a voi- 
uoda Radosau Paulouich; fo ambasadori nobilis viris do- 
minis Johaunes de Gondola e ser Nicolaus de Georgio. 

Sigillum : S. Tvrtkonis dei gracia re Bosne r. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. CnoMen. 116. 

CCCXVIl. 1433. 25. martii. Borac. 

Radosav Pavlovic, Bosnae vojevoda, jurejurando fir- 
raat pacem factam cum Ragusinis 25. octobris anni 1332. 
■f Bk H/Wf wTki;a h cnna h cKtTora A^X^ a/weHk. mh- 

AOCTklO KOJKkWMk MH BOtKOA<» PaA^CaRk [laBAOKHtik H CHHkMH 
KHfSk HBkHHIUk A^^'""* 3HaTH KCaK0W<V\8 MAOB^IvKS, K0/M8 C( RO- 
Ji^AEAA, H npHvT KOra AHHe WBk HaUJk AHCTk WTBOpfHk AOHA»€, 
KaKO SmHHHC/UO /MthlO C0K0W/\Ak3 rOCHOHTKO/Mk A^KpOKaHKH/Wk C 
KH{30/Uk H C BAaCTIAH HOMTJHH H A^^^PHH /WHpk H AIOKaBk H 
lAHHCTBO, KaKO C( A*?CTOH H nHUII 8 nOKfAMYk, KOf C8 MltlC 

HA/MH HHcaaHie poJKCTKa YpHCTOBa .h8. h .ab. AHiTO, «u-kcci^a 

WKTf/V\Bpa .K. H .(. A'»M'»? ^ KOH^ C( nOB(Ara)Ck nHUJf, KAKO 
/MHH KOI€BOA<» PaAC^CABk H CHH /MH KHf3 HBkHHmk C HamHMH 
BAACTfAH pOTHCA\0 Cl€ KHf38 H KAACTf AO/V\k , H 3aa TO A<^MA<>11^* 
K Ha/Wk WA»» KHf3a H WA»^ KAACTfAk A^KpOKaHKHYk ROKAHcaapkie 
nOMTtHH BAACTIAie KHf3k /KhBKO tlKfTHKk H KH(3k HnKUJa Ta- 

/uapHKk, H poTHUJf Hack, /WfHie BOfKOA^ PaAocaKa h Hamt kaa- 
CTfAH : a ca^a KHf3a HKkUHma Ht poTumt 3a /waaAOWCTk, a /Wh 

KOeKOA'» PaAC>CaBk WKicTOBaYlv H 3AKM\ Ct KHf3i5 H BAaCTCAOAAk 
ASKpOBaMl^-kf/Wk, KaA4 BSA^ ^MH '^" KHI3k HBkHHmk 8 Bp-k/WCH^ 
AOCTOHHOWiWk , A'* H/W Cl€ 3aKSHt , KA^A WHH 8CYOTM5, Ha HHYk 

BOAK) , A^ HaacTOH H KpkmuH WHO , ipo C( HHmf S 3anHCHfYI» 

M(^K> Ua/WH. a TO/WSH CB-kAOHH KH(3k K)pKO BAaAH/WHpHKk H 
KHt3k flatKCa HaiJJpOBHKk H BOfKOA'" BAkKaiUHHk 3KHCaAHt^k H 

KHf3k BpaHAo Tf3aA0KHKk. A liHCA GOcTora AI^^Kk 3anOKH{AI^I^ 
rocnoAHHa KOfBOA« PaAocaBa .mSa. h .i. A-kTO, /wkcfua 

MA0TA .Kl. A'*'»H'^? ^ BopMi>, HA BAarOKHKTk. H 3a Bftil€ BipO- 377 

BaHkHiv 3anfMaTHC/Uo Haiuoiv/Vtk ntMaTbio BHc8fioiv<Uh saKOHk- 

HlVMh. H 3a /UOlVBi^ H 3a AIOBaBb BHIUt pCMEHhHHfJCh KHC3a H 

BaacTtAK ;i,8KpoKaHHHfYk yMHHHYk H/Mk Ha BOAw, Ka^a roA^k 

AOWlSt CHH -MH KHf3k HBaHHUJk Ha Bp'kf/Uf . J\,l . A-fcfTk , jy,^ H<M 

c( H/waa 3aK/\«TH , KaKO H/V\ cam ct 'ka ^aKativ. 

A tergo: Die 18. mai 1433, poiieglia de voiuoda Ra- 
dossauo Paulouicli per far zurar conte liianix suo fiol, 
quando auera anni Xllll; fo anibasadori nobilis dominis 
ser Joannes f. de Gondoia e ser Nicolaus de Giorgio. 

Sigilluin avulsum. Ori/*in. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 117. 

CCCXVIII. (1433) 6941. 22. maji. ind. XI. 

Radi6, magnus lelnik, scribit se regnantibus Geor^io 
despota et Irena in moiitem Atho venisse et ecclesiam 
apud mon. Castamoniti condidisse. 

Sigillum. Origin. membran. in mon. Castamoniti. D. 
Avraam. OnHc. 81. Cb. Fopa. 163. 

CCCXIX. (1433) 6941. 

Radi6, magnus celnik. De viginti duabus libris argenti 
mon. Castamoniti. 

In mon. Castamoniti. P. Uspen. 175. 

CCCXX. 1434. 12. augusti. Pod Kresevom. 

Juraj, filius fratris Hrvojae, vojevoda Dolnjih Kraj, 

Paulo, Nicolao et Viatko Jurjevicis reddit terras quasdam. 

-j- Ba HM( WAki^a H cHHa h ^i^p cK6Ta a/wiHk. m» bo(boa4 

K)p4H, /UHaOCTkK» RO>KHU>/Uk BOfBOA'» AO^^MHyk KpaH H BflSf, 

noMTtHora cno,MfHi>Tk'ka cHHOBai^k .unoro c/\aBkHora rocnoAHHa 
XpkKolja Y«pkHfra a CHHk KHf3a BoHcaBa, h c /uoh/uh chhobh, 

C KHC3f/Uk IlnpO/Uk H KHE3{/Uk K)pkf/Uk , A^^^MO BHAHTH BCH/Uk 
H BCaKO/Uy HAOKHKi>. KO/Ui> C( A^CTOH, H HpfAI* KOfa AHHf HpHAC 
WBk naUlk WTBOptHk AHCTk, A^ SmHHHC/UO /UHAOCTk HauiS Gpa- 
TkH HaUIOH /UHOrO ai$RH/UOH , BOfKOAH ITaBAS H KHf3i> NnKoaH 
H KH*38 KaaTK» K)pk(BHt^f/Uk H KHf3S R«k8 BSKHl^CBHt^S HH/Uk 
PSHCHH/Uk H HHYk WCTa/\H/Uk, H HOTBpkAHC/UO H^k i? BCHYk HHJCk 

n/\f/ueHk4iHHaYb h H APbJKaHhio , i^ Hf/Uk »^tk sacTacMO , 8 rpA- 378 

AOBHYI» H a RAAJi,AHh'kA\k, npkKC rpd4,k BpaTdpk C BAd4,aHH«/Mk 
H 3 AP'»^'*""^'^'^' ^ npdBH/MH AACkd/VAH H KOTdpH H rpd;V,k NoBH 
C BddAaHHf/Mk H yV.pk>KdHHfA^k, C npdKHAAH /WC^kd/UH H KCTdpH H 
rpd4,k KpSUJfBdUk C BAdA<iHHf/Uk H ,A,P>^^<^"H{A\k, C RpdBHMH 
AVE^kdAVH H KOTdpH H 8 BCtMk , 8 HIAAk H\h 3dCTdC/W0, 8 AP"^" 
H^dHkK* HAH CpkKAffHS HAH KAdY^ ; H K TOiWi^ H(Mk npHA^CAAO 
HHyk nAf/MfHHTO, IjJO H<Mk KHUJf SSfW BOfBOA'» GdHA^Ak, npkBO 
BdpdHk BSKHHl^k 3 KpdTkW/Wk H 3 4,P«*^<*""f'Mk , XddndHk 
P8>KHlik H 3 API^^-^^^lMHf^Mk y ropkCKOH JKSHH CfAO /i^pdrAdHk C 
npdBHAVH /Mfkd/WH H KOTdpH H CfAO Ko3Hi;8 C HpdBHMH AVfkd/VVH 
H KOTdpH H CfAO XpdiydHf C RpdKH/VVH /Mfkd/VAH H KOTdpH H C«AO 
Bpk\'k J^C^W C npdKH/VVH /VVfkd/WH H KOTdpH H CfAO SdYoivdHH C 
npdBH/V^H /««'kd/VVH H KOTdpH H CtAO 3^X0^^ C HpdBH/V^H /WC^kdAVH 
H KOTdpn H CfAO /KHBOroi|j8 S npH/VVOpkK> C npdBH/UH /Uf^kd/UH H 
KOTdpn H CfAO TSHfBH C HpdBHAVH /UC^kd/VVH H KOTdpH H CfAO 
K0THUJHHi> C HpdKH/VVH /VVcivd/VIH H KOTdpH H CfAO A\dKdpk C Hpd- 
BH/VVH /VVfkd/VVH H KOTdpH H C«AO KdCTk C npdBHAVH AVtivd/VVH H 
KOTdpH H CtAO EhHHHI;8 C HpdBH/UH /Mfkd/VVH H KOTdpH H Ji,QliRh- 
CK( rdK(A( AHW, KH C8 J\,fik7KAi\H ^ H /VVHpt 3dK0HkHE APH^kCKt 
H RAA^t BoHYHHt^f H ripHKHHOBHl^t H Xdpk4,0/VVHAHlie , H RO- 
TBpk^HCAVO H/VVk BCf AHCTf H TBpkiidBf, KOf H/VVdlO WA»* rOCn04,« 
KOCdHkCKf H HdUJHYK HpkKHYk, TOH BCf 3ropd HHCdHO, rpdAfj 
CfAd, 3E/V^A8 H BHHOrpdAf H APHBO/VVk H C Kd/W(HO/Uk H C BOA<)<V\H 
A*»C/MO H 3dnHCdC/W0 HdUJH/Wk HOBH/Wk H KHKi5KHHHH/Wk 4,<*HH£/Wk 
H 3dnHCdHkHHE/V1k KHUJC HAVtHOKdHOH KpdTkH HdUJOH B£AE di^BH- 
/WOH BOfBOAH lldBAy H KHt3i> HuKOAH H KHe^iJ BAdTKS K)pk«BH- 
I^E/Wk H KH(38 Ei^kS BSKHl^CBHl^i^ , HH/Wk pEHEHH/Wk H HH\'k 
lVCTdA0/W8 H KOHk WCTdAH)flv WCTdBkUIH/Wk 8 BHKf BHKO/Wk 3d 
HAf/WfHHTO, H Hd TO H/Wk A<*C'MO KHp8 HdUlS H TdH HdUJk WTBO- 
pfHk AHCTk nOAI* HdUJH/Wk BHC81^H/Wk 3Ad/W«HHTH/Wk HfHdTOAVk, 
4,d H/Wk Cf TO 3r0pd HHCdHO Ht /WOpt HOpfl^H HH HpfTBOpHTH HH 
83tTH HHKdAapE HH 3d tJi^HH H»X*^ SrpHY^ HH KpHBHH8, HJO H^l^ 
HE BH WnHTdlV rOCROAHHk BHKdpk C ^pdTpH H C Hd/WH HdUJH 
AOKpH A8,A,ke , 3d IfJO KH AOCTC-HHO HAf/WtHHTH/Wk A8,a,eAVk TAdBf 
WAI^CHI^H H HHYK nAf/WtHkipHHf 83fTH : h8 ah kh ct 3roAHAO, 
Ttpe BH KOH WAK HHYk TOAHKO CdrpHUIHW , J^A /W8 C( H/Wd rAdKd 
WAI^CHt^H WH0/W8, KOH t CdTpHUJHW , d WCTdAH ^A JKHB8 H Hpf- 
BHBdK) 8 BCHyk TH^I^ 3ropd H/M«MOKdHHYI» HAf/MtHkljJHHdYli. H 379 

CA BCH/Mh THMh BHIUC HHCaHH/UI^ npi^aCiMO H^k 8 piJKf rOCHO- 

^HHa BHKapa /K^BaHa h BcaKC)<u8 BHKapi^ kohk BHKapa h bcoh 

KpaTkH /^paTpO/M CBfTt l^pkKBC KaTOAHHaCKf BHp6 pHA\kCK{ 0f^\A 

cKfTora <t>paHki;HUJKa , 4,a H\*k whh HSBaio h WKapaw 8 Bcc/Uk 

TO/Mk 3aK0H0/V\k l^pkKOBHH/Uk. H TKO KH rO^^H HMaiV AHCTe 

npoTHBa WB0/M8 HHcaHkio, /MH E 8/viapa.\\o ivBH/V\k HaujH/V\k au- 
CTO/Mk H sannco/Mk, h j\a C/MO /Mh ba to napki^H h w;k,kroBopk- 

HHI^H. a TO/MS H/Mk CBH;1,0I^H HaiUH ^•^'"^P" /VIOA'»* WJ\,h Y^/MkCKf 
3{/Mat KHf3k Bi^Kk PSHMHt^k 3 CpaTklU/Mk , KH{3k IlaBKO Ho/M- 
AHHOBHivk 3 CpaTkW/Mk, A WJi,h CBOHTH BOlBO/l,^ HBaHHUJk yVpa- 

rHUJHlsk 3 KpaTkW/V\k, wj[,h. 3C/MaaHHKa BoeB04,a A/VapkKO 3 Bpa- 

TkW/Mk , KHt3k llcTapk BpkCaHHl^k 3 HpaTkW/Mk, WJi,h Gauf 
KH(3k K)paH AlHlUACHOBHl^k 3 KpaTkW.Uk , KHf3k A\apkTHHk 
/V^kaHHLUCBHl^k 3 GpaTkW/Mk, A WJi,k IlaHBC KHf3k TBpkTKO 
MHaaTOBHt^k 3 GpaTkW/Mk, KHf3k Pa^Of HyKaHlik 3 BpaTkW/Mk, 

a wj\h 4,Bopa npucTaBk KHf3k To/V\aujk U,anHl^k 3 spaTkW/Mk, 

KHf3k lOpaU IlfTOBOBHtSk 3 KpaTkW/Mk. a TKO tif TO 3ropa HH- 

cano nopfl^H Hau npfTBopHTH wjs,h uack h/\h wji,k HaiuHYk no- 
caH,A,HHjCk Boaa HHonac/MfHkHHKOBk , 4,a f K/\fTk H npoKAfTk ro- 

CnOAHHO/Mk KOrO/Mk HCHBH/Wk WAI^U(/V\k H CHHO/Mk H ,4,8^^'^^ 
CBfTH/Mk, TpOHHO/Mk f,;\,HHOC8ipO<Mk , Hfpa^AHAH/MO/Mk , H CBf- 
TOA\k npfHHCTO/V\k ^HBO/Mk A\apHW/Mk /MaTfpklO ffO H .4,. 
fBaHktSfAHCTH H . bT . anSCTOAO/Ma H .0. H3aKpaHH/MH H BCH/MH 
CBfTH/MH WJi,W BHKa B0r8 8rOAHBkUIH/MH , H ,A,a f npHHfCHHKk 

K Hi04,H CKapHwi^KO/MS, KOH npoA<» CHHa KO^H^ka 3a .A. cpf- 

BpkHHKOBk , H npH,d,p8H;CHk K OWHH/Mk , KOH BaRH^kaYi^: UpO- 
HHH, npOHHH, KpkBk CPO Ha HHYk H Ha HC^.HYk HYk. HHCaHk 

no4,k KpcuicBO/Mk aBkrScTa /MHcci^a . bi . a<»h'»j '^HTa rocnoAHa 
. h8aa • Ahto. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 118. 

CCCXXl. 1435. 28. martii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
accepisse se depositum knez Stephani. 

-j- Ba H/Mc WTki^a h CHua h cBCTora ji,^\A a/MHUk. epk /uh 
KHf3k , KAacTCAc H Kca wHKHHaa BAAAi^iparo rpa,i,a ^SKpOBHHKa 
A4C/MW ^ 3Hai6 BCaKOA\b /UaAO/M^ H BCAHKO/M^; Cpk HO HOHTC* 380 

HOM^ BHTfSS nO KH«38 IlpkRHCaKS rioYBartHKM» Ha HM( rOCRO- 

AHHa KHoa CrHfnaHa h HcroBHYi^ cHHOBa, KHfsa BaaAHcaBa h 
KHtsa BaaTKa, Hannpi^H ,A,i5KaT0Bk npk/UHcaAur saaTHtYK nrrk 

THC^Ka H Tpk CTa H HfTHpH J!L,(C(Tli A^KaTk 3aaTHfY«» " AH(H)apH 

AyKpoBaMU,HfYk TpH cTa nfpkntpa; h (ji,AHh ROKapk cpkRpkHk Hd 
<MHfCTa no3aaK£BaHk h c noKpHBaHfaik, a noT«3a .8. anTapa 
H .« . ^HaMa H .r. agarj; h wm( ji.R»( KpkSran cpkKpkHH no- 
3aaK{HH c noKpHBaHH , a noTfsaTa .?. anTapa h .h. ynaMa. a 
noA OBH i?BHn'k nocTaBH bc« wboh BHUJf nncaHHW y noKaaA»* Ha 
Koaio rocnoAHHa KH«3a OTHinana h HEroBHCYh' cHHOBk KH(3a 
BaaAHcaBa h KHf3aBaaTKa, ji,A te BOAinHk rocnoAHHk KHf3k 

GTfnaHk CKHf/Mk U'BH£A\k HOKaaAC^Mk 3a CBOra >KHBOTa HAH m8 
SStTH BCf HAH KOH AHW HA HfrOB^ BOAIO CAAAk CBOHOWk rAABO/Mk 
a HAH CBOC/UH CASrAA^H HOCAABk CBOE/Uk BHCpOBaHH£/VAk AHCTO/Uk 

noAi» CBOHO/\\k ntnaTio. ^poahao kh ce, qja Eork hc a<*h> ^^P^ ^^~ 
cnoAHHk KHf3k OTfnaHk wai^aShho c( wj\,h ceran CBHJTa, a a^- 
TAfH Hf i?3fw cBora wBora noKAAAa, t^aa a** ^* H/\\a a^^th Back 
BHiijt pEHfHH noKAAAi^ CHHOKO/Wk rocHOAHHa KHC3a CTHmaHa, 
KHC3S BaaAHcaBS h khc^S BaatkS, na hhyi% boaio. h ha wbo mh 

KH(3k, BAACTfAf H BCA WMKHHa BAAAi^ltiArO PpaAA /^i?BpOBHHKa 

npH/UHC/UW 8 BHcpS H 8 KAfTKiJ HaiuS H A^HJ* Haiut , KaKO A^* 
p«HfHO/V\i? rocnoAHHS KHf3i5 CTfnanS h HfroBH{/v\k CHHOBW/Uk 

WBk KHUJt pCMCHH nOKAAAI^ HC K( nOPHHi^TH HH HA /\\aH( A^HTH 

HH 3a (AHora haokheka koaio ccran cKHCTa hh 3a «A^^Hk SspoKh, 

KOH RH Ha CRHfTH /MOPaW KHTH , h8 A'* ha\ C( J^AA Ka3A<») KaA^ 

ycyoTf, Ha HHyk boak». h wipk: a** (* na) rhah(hi€ KcaKO/wS, 
cpk H/v\a/V\w i5 Haiii(/v\k KO/wyny j^rh( KiJne 3AaTf , noT«3aio .h. 
AHTapa H .r. 8HHe h .a* ^^av^. ca a^a Ka/WfHKa , koi€ c8 
cKOKaHf 8 HamoH h«kh wai^ a^i^^^tk npHHfCfHHYk /WHnSTora ro- 
AHI^ia no nOHTtHO/Wk KHTf38 no KHf38 IlpkRHcaKS IloYKaAHKio 
WAi» rocnoAHHA KOfKOA* CaHAAAra. nncaHHW Ka H^aRpanoH 

KHCKHHI^f KAAAi^MJArO rpAAA ^SRpOKHHKa Ka AHSTa pOJKCTKa 

YpncTOKa thcSiuhw h tjthph CTa h Tpn a*<^*th ntTO ahjtw, 
Ha .KH. A^^Ha /WHCcu,a /wapTa. h 3a KfKe KfpoKaHi€ wKk 3a- 

HHCHH AHCTk ROKCACCMW 3anCHaTHTH HaUJO/Wk 3aK0H0A\k RCAH- 

KO/Wk ncnaTio. a iJnuca Aoro^cTk naujk a^^P^k<^*i>^h NuKUJa 
3Bf3AHKk no 3anoKHCAH rocnoTHRa A^KP^EaHKora, 381 

A tergo: Strumento, che torno voiuoda Stepan, conio 
confesso auer receuudo lo depossito. 

Si§^illuni avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnojieH. 119. 

CCCXXll. 1435. 10. octobris. Na Nevesinju. 

Stephanus, Bosnae niagnus vojevoda, confirmat Ragu- 
sinis concessa privilegia. 

-|- Bk HM( WJi,hU,A H CHHa H CKITarO A^X"'* <<'V\MHK. MH ('0- 

cnoAHHb BCAHKH Ko«KOA*» pycara GOcaHCKora h k to<mS, GTi:- 

naHK, CHHk H HaCAlvAHHKk /V\HOrO HOMTfHOra nO/MfHSTIi^fc pOAH- 

T(t\a A\H cAaKHora rocnoAHHa KHoa Bi>Ku,a XpaHHt^a, /Mhaoctkio 
eoTKbWMk BCAHKH KOfKOA'» piJcara KocancKora m k to.wS. h 3a 

TO 'ka, KCAHKH KOfKOA*» rOCHOAHHk OTivnaHb , A^** Ha KH- 

A^fcHkf KcaKOM^ HAOB^kKS A\aao/u^ H KfAHKO/uS, np'kAiv Kora cc 
HSHfCE ccH sanHcaHkH; Hame WTKOpcHHo aan npliAi^ np^kcB^kT- 
AiiAXk rocnoAHHOA\k u,£capOA\k puAAkcu^kAVk H KpaAEA\k i>rap- 
cu^kAAk AAH up^kAi^ u,ap{A\k TSpcu'kA\k a HAH MpivAiv Kpaara bo- 
caHCKora a hah HHwra BoiuHaHHnaa hah np-kAi^ rocnoAHua cpn- 
CKora a hah AaTHHUHa a hah Hue KpkCTt HAOK^kKa, 'kKO ei^A^^^ 

Ba KCAHKOH CAABiv ^ rOCnOI^TBi> H 8 nAkHH Apl^^^tl^H A\OHYIv pO- 
AHTfAk A\HA0CTklO KO/KkWA\k HaCA^kAHMKk H CHHk MOHTfHOPa 

no<v\fH8Tk'k poAMTtAia mh , CAABHora rocnoAHna KHtsa BakKi^a, 
H CTpHL^a A\H , cAABHora KtAHKora KOEKOAE p^cara BocaHCKora 
rocMOAHHa OauAaAa, h noHTtHora no/WtHSTk^k rocnoAMHa KHfsa 

B^WKa , H HC ;\,AA(H( WJ\,h »»X^ MAk'rklO liaHC CHHk H CHHOBkl^k 
H HaCA^kAHHKk MpaBH, HCTHHHH U'Ai^ HHYk KpkBH, MOBEA^kHHC/Uk 

H c^A^^^i^ BOH;HA\k MpH^kA^iue Apb^^')!^^ H pi^cark 8 p^KE rocnoi^- 
TRa A\H H ckfAf ^ rocnoM,TBy poAMTtAk A\OHYk, CAaKHora rocMo- 
AHHa KHfsa BSKua m cAaKHora BEAUKora bo{koai€ rocMOAHHa 
GaHA^Aa H rocMOAHHa Kueaa BywKa, y.SHA\Aiotif h A'k'^*^f h 
Aae H sanHcSf BAacTEAOMk h cA^ra/Uk uauiHMk KaKO rocnoAMHk 

pycaUJKH H BEAHKH KOfKOA'» P^Cary , CTE^HHKk MOHJCK Mp^kpOAH- 
TtAk RHUJf pCHCHHfJCk, W,\h TrifYk npHA\af HACTk H CAAKi) H A^^PH 

H HacTH BCAHKf: TorA^ MpHAOUJf Kk CAaBHH A^wpk rocnou,TKa 

/V\H 8 GoKOAS MAfMfHHTH /Ui^^kf CAABHOra H BOrOAIOBHA\arO 

rpaAa /^yepoBHHKa, noHTfHH RAacTfAf h noKAHcapkc , KHfSk 

[laWKO GopKOHEKHl^k H KHC3k [laAaAHHk Fi^HASAHl^k C MOHTfHHC- 382 

/WH A^pi^'MH H nacT/WH WAi* pfMfHOiM BAaAi^iMaro rpa^a yV,i?RpOB- 

HHKa, KHfSa, KaaCT6W H KCe Wni^HHf A^tlp'^'*'^'*'*'^^? " '•'" pfHfHH 

noKancapH Hack HCKauje h /UHoro SMHAfHO npocHUje sa KcaKt 3a- 
KOHf H CAOKOHTHHC ptMfHora rpa4,a /V,SKpoKHHKa, Kot ci> H/uaan 
y HOKfaajCk H S aanHCHfyk c pcMtHHf/UH HaujHAAH poahtjah h 

HpapOAMTf'^"» CaaKHHfMk rOCnO^HHO/Mk KHCSOMK IlSKl^E/Uk H 

caaBHora BeaHKora KOfKOA* rocnOAHHa GanA^aa h rocnoAnna 
KHoa BSwKa h c HaA\H, KaKO ^\d khc^mo H/Mk H MH no WKHMaW 

ptHCHHC rOCnOAI€ HaUlHYk pOAHTtak H HH/Wk nOTKpkAHAH H 

ScTanoKHTHaH Kp-knKO npkB'k\*k namHYk caokomthh« h saKOHC h 
noBfA-kHuiv H sanucaHk^k caaBHora rocnoAHna KHtsa Bi>K^a h 
CAaBHora KtAHKora BOfKOA* rocnoAHHa GdHji^AAA h rocnoAHua 
KHf3a BywKa H Haujt. h rocnonTBO a\h CAHUjaKUJc h pasS/wkB- 
luc HHYi^ noA<>BHc H pasSAiHf H npHAHHHc H npaBi€ npOIUHE, 

H/UaBUJC CBiiTk H U,H(Ak SPOKOpk CA KAH^HKaAXH H Ca HSRpaHHi- 
MH KAaCTfAH rOCHOHTBa MH CTBOpH AUJAOCTk rOCHOl^TBO /MH, 

^a ( BHAHAxo Rcttw^ CK'kTy , KAKO SPopa KHuif pfHfHO/wy r()aj\,ii 

y\8KpOBHHK8, KHfSS H BAACTfAOMk H BCOH WHlSHH^k A^^KPOBaHKOH 
HO CHfYI* HaUIH\'k AHCT^kyk H HOBfAaYk 3a HHYk CpkHaHkCTBO 
nOTKpk,VHCA\0 HA\k H SCTaHOKHTHCA\0 BCI€ H BCAKOf HOKfAf H 3a- 

nHcaHk'k KHuif pfHfUf rocnoAi€ /WOHYk poAHTfAk, cAaBHora ro- 
cnoAHua KHf3a G8KU,a u CAaKHora KtAUKora KotKOAf GaHA<»aa ii 
noHTtHora no/V\aii>Tk'k rocnoAHna KHf3a BSwKa u uaujf , h 

nOTBpkAH\*k H yCTaHORHTHYI» H^yuS KoHaBAH H rpAAI^ GoKOAk H 

BuTaAHHy H HaHTaTk H Qrow,\,i» h BCf , i|J0 KouaBAa/Mk npH- 

CTOH , BCt CA BCk/Uk 8 B^kKf K^kKO/Ua HH/V\k H HHY»* WCTaHKS 
3a RaijJHHS H 3a HAC/UnJHTW, KAKO l|IO ( HHYI^ H npkBOW RHAO, 
KAKO C( H/UtH^C 8 3anHC8 , K0( KHf3k H KAaCTtAC H Kca wntsHHa 

A^RpoBaHKa H/uaio wTk cAABHora KfAHKora BOfKOAf rocnoAHHa 
GaHAaaa u WTk caaBiiora rocnoAHua KHt3a CSKi;a u w^i» rocno- 
AHua KH(3a GSwKa n wj^k m(H( , BfAHKora BOfBOAf p^cara ko- 
caucKora, rocnoAHHa GT^knana. h ha kc( Buujf piHfHHo u 3anH- 

CaUHO H WK^kTOBaHHO iiA BOfBOA'» rOCHOAHHk GT^knaUk, /UH- 
AOCTklO KO/KkW/Uk BCAHKH KOfBOA<» pi^Cara KOCaHCKOra H K T0/Ui5, 

H 3a H3aKpaHHf/UH KAACTfAH rocHOUiTBa /UH H KpauTKa Haujfra 

H CAiJrk, KOf H/UfHi$f/UO H3 A<^WAa, pOTHC/UO C( H 3aKA(C/U0 

HaunpkBOW KHf3k rpkrSpk BiJKOcaAnl^k u KHf3k Bi^KaujHHk J^ii- 

KOCBHl^k, KHf3k BaATKO QKpaAORH*^!^ ? KHf3k GT^kUKO ^ilKOf- 383 

bhIsi», KHf3k Pa4,ocaRk GT'knKOKHi^k, KHe3k G^KpaAi^ XaanoMH- 

pnl^k, KH(3k HBaHk BSKOKHlsk, KHE3k 0^^4,0« BSKOBHl^k, KHt3k 

BSKk /l^ECHcaaHl^k, KHf3k /li^parnlik rpk^\aHank, KHe3k MpkKiua 

^SKOfBHtik, KHf3k lOpaH PaAHKOfBH^ik pOTHC/V\0 C( H 3aK/\fCM0 
Ha CBCTO/Uk EBaHl^E/\HIO KO>KkE/V^k H Ha saCHO/Uk H ^KHBOTBOpc- 
ipf/Mk KpkCTif rOCnOAHK» p(HfHHf/Mk KHt^i», BAaCTf AlV/V\k H RCOH 

vvnlsHHH R/\aAiJiiiaro rpa^^» /i,SKpoBHHKa h HHyk wcTaHKy Rk 
rocnoA<» Kora RCEAP>^^HT(ara h Ra npiiMHCTy KoropoAHuy h Rk 

.Ji,. CBaHl^e/VHCTC H Ra . rT . CRfTHfYk aHOCTOAk RpkyORHHfYk H 

Ba .THi. cBtTHfY'^ WTau^k, H>Kf c^Tk Ha Nhkhio, h Ka .0. H3aKpa- 

HHfYk KOJKHyk H Ra RCI€ CRrrt H>Ke WJi,h. RHfKa KOrS SrOAHRUIf, 

Ad WROH Haujf 3ropa nncaHke h wK^kTORaHkf ptMfHHocH wK-kTO- 

RaHOf KHf3y H R/VaCTCaO/Uk H KCOH Wnf^HHH R/\aAi>lM*H'0 rfiAJ^A 
yV^SKpORHHKa H HHyk WCTaHkKS H HHyk nOCA^kf AHH«'V\k, KaKO 3ro- 

pa nHUJC, RivKi^ RiiKO/ua he H/ua na /V\aHi€ npHTH HH/VVk hh cc ^t 

nOTROpHTk 3a HH(J\,Hii CTRapk Ha 3f/V\/\H HH 3a 6AM<^''^ MiVORliKa 

KOrtio HH 3a cTpa^k HH 3a K/\aro hh c( w TO/V\k Ko'k napkHa 8mh- 

HHTk : (jyA A\i KHC/V\0 /V\H, RCAHKH KOf BOA^» rOCHOAHHk OTiiHaHk, H 

Haujc uaTpaHCkt h naujH nocA'kAHH wbo 3ropa pcmchho h nncaHHO 

H WK'kTORaHHO HOTROpH/VH p(M£HH0/VV8 KHt^^ H R/\aCT</VO/Mk H RCOH 
Wnf^HHH R/\aCTf/\0/VVk ^^'^P'^'^'*^^'^'^'* ^'^" "^ MAH( llpHHCCAH 
KOW/Uk \*HTpOCTklO aAH AaKO/VVOCTklO 3a MHIO KOAWaAH 3a cTpayk 

aAH 3a YOT^^^Mi^f HfAHora MAOR^kKa Ha 3f/MAH , KOH KH /vvoraw 

KHTH, TAJi,A J\,A C/MO /V\H, RCAHKH ROfROA^» rOCHOAHHk GT^fcnaHk, 
H HaUie HaTpaH;kE H HaUIH IIOCA^kAHH lipOKAfTH KOrO/Mk ^KHK^k/VVk 
WTki;(/Uk H CHHO/V\k H CB(THC/Uk Ai^X*^'''^'^ " RCk/MH CKItHI/MH 
WJ!L,h R^kKa KOrS 8rOAHRUIH/MH RHUIf H/MtHORaHHC/MH , H Ji,A C/MO 
npHAHMHH Ka HlOAH CKap H WTHKO/MS , KOH npOAA CHHa KO>Kk'k 

HcS XpHCTa HapacHfTkio, h Kk wn^k/Mk, koh SnH^kYy: npoHHH, 

npOHHH, H K OWHH(/Mk, KOH /MS KAaA^kY^^ TpkHOKk R^kHai^k Ha 

rAARy , H ji,A C/MO Cf WAi^P^KAH Kora H antitAa /MHAOcTHRora na 

C/MpkTk H Ha Ji,AHh CHj^HH H R^kpf , KOK» R'kp8</M0. H Cf HHCa C( 
H CRpkUIH Rk A-kTA pOJKAI^CT^^** JCP"^'^^^"* •**• " '^ ' " '^ ' " 

.1. A^kTo, /M'kcfi;a WKFfKpa .1. j^ahk, ha NcBfCHHio noA»* ^fi^- 
AO/Mk B-kHaMi^C/Mk Ha NtBccHHio. a ynnca ah'^'^'» Baatko sa- 

nOR^kAHIO H nOREAH(HH{/Mk R«AHKOra BOfBOAf rOCnOAHHa /MH 

GTHinaHa, h ^anfMaTHYk BHc8fto/Mk 3aK0H0/Mk ntMaTkio BfAH- 
Kora BOEBOAc rocnoAHHa /MH GTH«naHa. 384 

A ter^o: Poueglia de doinino voieuoda Stepan del435, 
die X. otubrio, como tute le schriture conleriuo, quando 
intro in signoria ambassadori ser Polo de Sorgo, ser 
Paladino de Gondola. 

Sigillum pendens; ch utMaTk BoteoAc cT^fcnaua. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. CnoMeH. 120. 

CCCXXlll. 1435. 30. octobris. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se aceepisse depositum vojevodae Stephani. 

■f Ba ttM( WTku,a h CHua h CB«Taro A^X"** ^'WHHk. mh 
KHCSk, BaacTiAf H Bca wnKHHa rpaA*» /i,i5epoKHHKa ^-»«'"0 Ba bh- 
^H(Hi€ BcaKoaxS /VtaA0A\8 H r0A{A\0A\^ no ccAXK Hauj{/V\k iSnHcaHto 
a iwji,h HamoAAK saKOHOAVk ntMaTio, «pt npnj^t k uAiWk 8 y\S- 

epOBHHKk KHf3k npkGHCaKk IIo\'BaAHKk, KHTfSk HOHTtHH , A 

nocAaHi6iUk HfroBHfMk CAaBHOra rocnOAHua BOfBOA* GTfnana h 

UI-HCrOBHtMk AHCTIV/Uk B(pOBaHHEA\k A nOA>^ HETOBOiUk BHCpO- 

BaHW/V\k utMaTio, H HA HM( pfHfHora rocnoAHHa boiboa* Gtj- 
naua uocTaKH S Hauik KOiwyKk 8 uoKAaAii A^"^ •^^"^ 3AaTf , no- 
T<3aio .H. AHTapa h .r. SHHf h -a. <^§*^rf, ca /^ra KaiUCHKa: 

a nOA«» '^Kia iJBHfTk nOCTaBH BHlUe ptMfHH HOKAa;\,k, Ji,A l€ BO- 
AiaHk pJHfHH rOCnOAHHk BOfKOA*^ GTfnaHk Ba CBaKO BpHCiUC caA\ti 
CBOHW.Uk rAaBW-V\k y3«TH AAH CBOfiV\H CASraAVH HOCAABk AHCTh 

a noAi^ cBOHiViWk ntMaTio 3aK0HWA\k ptHCHu noKAAAk. a a\h 

KHC3k, BAaCTfAf H KCA WUKHHa TpaA^ y\SKpOKHHKa npk/V\HC/UO H 

3anHcac/Uiv S KUfpS h y KAtTBiJ HaiiiS , KaKo A^ pfHtHO/uy ro- 
cnoAHHy KOfBOAH GTfnaH^ 3ropa pcHCHH noKAa/\,k Hf Kt uoru 

HiJTH HH Ha /UaHE lipkHTH 3a HHfAHOPa HAOKHtKa BOAIO Cf ! AH 
CBHITa HH 3a HHfAHO AHSAW HH HA MAU( UpkTH, h8 M^ C( CBO- 

BO^HO H H(^3Api^>KaH0 A^'*'^ Ha HtroBS BOAio , HH 3a upkAy^i*- 

HH 3a HHCA^Hk HHH 83pOKk, KOH KH HA CKHfTH /UOraW KHTH, 

^a /US ct S^pkJKaTk Hc /uopf; aKO ah kh, ijja Kork hc ^aH, Tcpi. 
1410 KHAO rocHOAHHS BocBOAH GTfnaHi5 , TaA<» A<* cf H/ua ^aTii 
BHUJc pcHEHH noKAA^k CHHOBO/Uk rocuoAHHa BocBOA* GTcnaua 
a ccH cc HHca Ba H^aKpanoH no/\aHc h bhckhhu,h coroAioKH/ua- 
ro rpaA<» /^yEpoKHHKa pojKCTBa ^pHCTOBa . hSac . ahctw, .a, 
Aaua /U^kcci^a WKTSKpkia. a Snuca Aoro^cTk HHKUja 3bc3AHkj^ 385 

no sanoBHf^H rctcnoTHKd A^KpoKaMKora, a sanfMaTM BtaHKOMk 
3aK0H0Mii neMaTK» RAa/k^yi|jaro rpa^d ^SBpoRHHKa. 

1438. XX. septenibris incisa fuit hec poueglia , quia 
restitutuni fuit deposituni in ea conteutuni , ut patet per 
nouam pouegliani scriptani niauu Nixe de Stella die 18 pre- 
sentis. Egidius notarius scripsit. 

Sigillum Ragusii. Origin. menibran. in c. r. archivio 
Viennae. 

CCCXXIV. (1422-1435). 

Stephaniis Ostoja, Bosnae rex, vojevodae Georgio et 
knez Vuric et eoruni liberis donat terras quasdani. 

Va ime ocza i sina i s(u)etoga duha amen. ini Ostogia, 
milostgiu bozgioni chralg Bosni, Vsori , (So)li, Primorgiu, 
Dognim Chragiem, Haruatom, Humsci Zemgli i c tomu, da- 
gemo znati po sein nasem listu sfacoinu , coimi sse podoba, 
da (z)h uirno i dobro posluzengie mani, Hostogiu ehragliu, 
i sinu momu Stipanu i uoiuode Giurgia i chneza Uuchichia 
i gnigni ditce tada, (c)hada me bisse Bosna izacnala, i stah 
V gednom Bobofci, i za gnih tar..o vrignegnie cacho mi- 
lostgiu bozgiom i gnih trugengiem i uirnim posluzengiem 
po daru gospodina boga priluci mi sse chraglieuati, i v 
chragliestui bih opet vd(e)rzitegl ehragliestu mogiemu i per- 
uih mogih , i za to velicho i uirno posluzengie gnih chleh 
se ia Ostogia chragl rotoin i dusom mogiom , i dah uiru ino- 
giu gospochu i m(o)giega siua Stipana recenomu voiuodi 
Giurgiu i chnezu V(u)chichiu i gnih ditci i gnih ostatchu, 
chacho sto golie ctho gnih (i) gnih perui pregrisio iti protif 
niu vcinio niani ili mogim ili mogim peruim do sega lista 
nasega, da im gie to proschieno, i da se gim nigdare to 
ne more z(a u)euiru poloziti ni za toi zloba vciniti (po ni)- 
gednoi hitrosti ni o . . . ni na glaui za niene ni za mogih 

poslidgnih ni gnih ho i ioschi : da ge vidimo 

(su)aconiu clouichu, da za toi zgora receno uirno posluzen- 
gie m(a)ni Ostogiu chragiiu i sinu niomu Stipanu voiuode 
Jurgia i chneza Vuchichia i gniu ditce recenomu voiuodi 
Giurgiu i chnezu Vuchichiu i gnigiu ditci i gnih ostalim 
viche dagiu i dah i zapisah za plemenito vicha vicoma Omis 

25 386 

grad i s priinorgiem s ou straim Cetine i s onu stranu Cetine 
primorgie Zernofnize i sa suimi prafmi i cotari, sto pristogi 
c Omiss(u), i sto gie billo pod Omis za chraglia Loissa i za 
chraglia Zigmunta, Gorschu Zuppu sa suimi prafmi i cotari, 
grad Chruseuac i Blatnu Zupu z gnim sa suimi prafmi i co- 
tari, Brocno Zupu sa suimi prafmi i cotari, Luchu Zupu 

s obi strani Neretue iznamsi 

Ex apographo saec. XVI. archegraphi sine dubio cvril- 
lici : Exempla privilegiorum Almisse scripta ilirice. 

CCCXXV. 1436. 12. novembris. Ragusii. 

Helena, vojevodae Sandalj vidua, fatetur se accepisse 
mille aureos depositos apud Ragusinos. 
Vide diploma CCCUL 

CCCXXVI. 1436. 13. novembris. Ragusii. 

Conies , Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se accepisse depositum ab Helena, filia imperatoris La- 
zari et vidua magni vojevodae Sandalj. 

Ba Hi\\( WTkl^a H CHHa H CBfTarO A^X'^ AMHliK. iUH KHf3, 
BAaCTfAI H BCa WHKHHJ KOrOAWRHAXarO rpAJ^A y\SKpCBHHKd ^A- 
l€MO Hd BH^\HeHI€ BCJKOAXS , KOA\y Cf RHA^ ^0CT0«TH , HAH 
npkAI^ KOrd Cf H3HEC£ IVBh HaiUk AHCTk WTKOptHk WrMJi,ATH H 

caH Haujk 3anHCk BEpoBauH , KaKO npkAf k uaAVk ^ yV,yKpoBHHKk 
AXHoro cAaKua h uoHTfHa nAfA\EHHTa rocuora I6A6Ha, /Mhoto 
uoMT«Hora H cAABHora rocuo/i,HHa GaH/i,aAra, BfAUKora BOfBOAf 
pScara KocaucKora, u kkh mhopo CAaBHora ckjto uoMHBinaro 
KHf3a Aa3apa, rocuo;i,apa cpkKAfMk, Kora peMfHa rocuora IGaai- 
HA uocTaBH y HamcMk komShS y uoKAa,A,y WKOTu,f 3AaTf ca M«- 

THpU KaA\fHH HpkAfHf BfAHKf A Ji,EA MAAA U,pkA{Ha CA . Bl . 3pk- 
Ua KfAHKOra KUCtpa, WKOBaHU BCH 8 3AaTi>, U Upk HH)Ck ,A,BHf 

rpkUBHHUE A\aHfra KHccpa , a CKf noTfJKf .b. Shmj h a^ark h 

UOAk; H WljJk AP^3H WKOTU^H , S K0\€\ CiJ . Ji, . KAMtHU flAA- 
RETHH H .^. l^pkAeHH S 3AaTi> , UOTf^a 3 KHCfpOAtk , KO-l€npk 
KaMEHHJCk H Ha ^AATS HA AK0I€ rpHBHHl^f KHCSpHf , TOH nOTf3a 

.B. SHMf H .^. agare u uow; h wipk i€A^Hk KCHaMai^k khci- 

paHk UO MpkAfHW/Mk KpaMHHS, HA KO/Mk CS .7. Ka/UCHH l^pkAf- 
HH^-k a UJfCTk UAaBtTHHf\-k S SAaT^ H Ha HfA^k KpOC/Uk KHCCpa 387 

^KHf CTe H TpH ^tCfTH 3pkHa , A HOTfSa WKk KHCHdMaUK .B. 

SHana h .b. a^ara. a noAi» iVKH SKHETh nocTaKH khuje pcHfHH 
noKaa4,k, 4,a i€ BO/\Ha KHiiif pfMfHa rocnora GAaiHa S KcaKo 

KpkHf/Mf Ca<Ua CKOHWAM» rAaKWA\k aAH CKOK-wV^H CA8raA\H pCMEHH 

noKAa;»,K nocAaKk ckoi€ AHCi-oKf noAi* CKOHWA\k neMaTW saKo- 
HOAVk i$3fTH Ka3;i,a, Kaj\,( hoh kS^c ji,0Aro, ^a hoh ci h£ /wope 

yAPI»^'»'^^ HAH H( A'*'^" 3a HHtA't>^l^ 83pOKk , KOH CH Hd CRHETi^ 

/Morao KHTH, naMf wk(tSi€A\o ce A'*^" KHLue pemehh noKAa^/^k 

pfMfHOH rOCIlOrf 6AA«Hf MAH KO/WS KH WnopSMHAA pfMJHa rOCHO- 

ra ; aKO ah eh o^h) ci cAxpKTk sro^HAa , ^a ce npkCTaKH cf ran 

CKHfTa, Taji,A KO/V\y KH HO CKOI€/Wk AHCTS WllOpyMH/VA , WK(T8- 
l€/V\0 C( Ji,ATH E(3h HHf,^HOra i$3AP(^^<>Hra. H 3a KfKIO MHCTOKK» 

H K«poKaHi€ ptMfHa rocHOra 6AA(Ha WKaKHrt AHcTk w^k CKora 
j\,HaKA OAa,\,ora h CK0H0/V\k ntMaTW yiiHcaBk wcTaKH y HaiUEMk 
KO/V\i$HS , H yoTf rocHora 6AAfHa, Ka4,a roAH Ki>Af ? nocaaTH 

y^fTH pCMEHH nOKAAAk, ^\A HOUJAC WKk HaUik AHCTk, KOH C/WO 
AaAH nO^I^ HfMaTIO HaiHO/V\k KHCyKW/V\k BfAHKO/V\k : AKO AH KH 

ra H3r8KHAH , a wha ,xa noujAi€ ckoi€ ahctok« no^k ckoi€/V\h 

n(MaT/V\H 110 CKOI€Yk A*?KpH(\-k AIOAf\'k, KAKO K( HAiWW 3a,l,0K0A- 
HO H WMHTO BHTH CKf/V\i5 CKHtTiJ , «pk WHA i$3H/V\AE pCMCHH HO- 

KAa^i^. a ctH c( HHca ka H^aKpanoH kh{khhi^h h noAaMH kopoaio- 
KH/V\aro rpa^a Haiufro y\i>KpOKHHKa Ka AHfTa poiKTKa ypHCTOKa 
.a. .ov- .A. .3. AHiTa,.n. A^na /VVHfCfna HOKf/Vvpra. a Snuca 
Aoro^fTk NHK0Aa3K(3AHKk Ho 3anoKHf/i,H rocHOCTBa A^KpoKaM- 

KOra. a KHlUf pCMCHU HOKAaAI» npk^A C( H l€AHO/Uk /UaAi^ kokmki^^ 
y KO/USHk , a WCTa KAIOMHU,k S rOCHOrt 6AAfHf. 

A tergo : Questa pouela fo caxa , per che lo depoxito 
de H zoeli tolse doinina Jella de douiino v. Saudali. 

Sigilluin pendeus; sigilluin comnuinis ragusii. Origiu. 
ineinbran. in c. r. archivio Viennae. CnoMen. 121. 

CCCXXVII. 1437. 31. jaimarii. 

Radosav, Bosnae vojevoda, fatetur se a Ragusinis 
accepisse doinuin et pecuniam. 

•j- Bk H/v\( wTkna H cHHa H cKfTaro A^X** «^^wHHk. /V\H ro- 

CnOAHHk KOtKOAA f*aAOCaKk, /VVHAOC TklO KO>KHW/V\k BOfKOA^ KfAH- 

KH p^cara KocancKowra h k TO/vviJ , a cuHk /VVHoro noMTJHOwra 
cno/v\fHSTkia cAABHowra rocnoAHua KHf3a IlaBAa, ^''«'Wo ua bh- 

25 * 388 

J\,HHh( no C(Mh HAUl(A\h SnHCaHkK> BCaKO/U^; KCiM^ Ct J{,C>WCT<:>H, 

HAH npivAk Kora c( j^Circ>wji,ACAH Hamk iVTBopeHk saannck no^k- 

BHCiJI^S n(HATh WrMJ\,ATH , cpk ROaaMS /UOIO, KOIO MH ;i,ami€ H 

/i^apoKame BaacTCAe S y\yGpoKHHKy, npHMHYh KCf ca KCHfiUh 
HaanpaKHS pehchS noaaniJ S pi>Kf rocHoiJ|,TRa mh wji,b. A\Horo 

HOHTfHOra KH£3a, KAaCTtW H KCf wnl^HHe KaaCTSW A^KpOKaM- 
I^HtJCb , KaKO Ji,A W TOiUk Kftif H( K\ijS,ie HH(KA p^feMh HH KOH HO- 
TKOpk. H WljJk /UH A^^A^ nOHTfHH KHSSk H KAaCTfAt H KCa Wnt^H- 

HA A^npoKaMKa sa AiOBaKk h 3a noHTEHS npHrascHk, koio H<uato 
ca rocnoui,TKOA\k /UH, .c. nepnepa , ipo wcTa wji,h nanpaKi pe- 

HEHie nOAAHt /U0I6. H C(H C( HHCA H SaHHCa 3A Bll^^ HHCTOt^^ Ka 

AH6Ta poJKacTKa )CpHCTOKa . Hi>A3 . A^kTo, /uHiCfna rEHBapa Ha 
.Aa. A^^M*»? w HauiH/Uk saKOHH/Uk nfHaTOA\k nfnaTHCMO. a 
bnnca ai^'<"^>^ HKank no 3anoKH£A>< rocnoAHHa iUH kockoaic 
PaAOcaBa. 

A tergo: 1437 a di 31. januarii de voieuoda Radosau, 
coino confesso auere receuudo palazo suo a clionto a per- 
peri 200, clie auanzo del palazo. 

Sigilluin avulsum. Origin. membrau. in c. r. archivio 
Vienuae. CnoMCH. 122. 

CCCXXVlll. 1437. 20. aprilis. 

Stepbanus Dragisic fatetur se accepisse a Ragusinis 
suam partem pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

-|- Ba HM( WTkij^a H cHHa h cKtTora a^^a a/UHHk. a^^^^^o 
na BHAHfHkf CRaKOA\S, komS c( k^a^ A^-^^CT^^raTH , hah npiiA'^ 
Kora H3HA< cau namk ancTk WTRopfHk wrAEA**i'n? ^ h^^h npijA'^ 

KOHEA\k l^apEA\k a HAH Up^kAk KOHtMk KpAAE/Uk KOCaHkCL^HE/Uk A 

HAH np^kAi* rocnoAi^ cpkUkCKS a hah npiiAi» rocnoAi^ KocaHkCKS a 
HAH np^kA*» rocnoAi» AaTHHCKiJ hah np^kAk Kora roA"f HAOKHiKa 
ctran cR^kTa RpkCTf RfAHKa a hah A\aAa, a^* « cKaK0/Ui5 na .sna- 
Hkf, KaKO -ka KHf.Sk GT^knank y^parnmHfik ac»haohyi^ ^ yV,i>KpoK- 

HHKk Ca/Uk CROW/Uk rAAKO/Uk Ka /UHOrO nOHT(HO/Ui5 KHe3i5 H RAa- 

cTfAO/Uk A^i^P^^KaHi^^k/Uk 3a /Uoh a"w noKaaAa, ipo na/Uk wcTa- 

KH HO CtKHf /UHOrO HOHTfHO CnO/UfHi>Tkf CAaKHH rOCHOAHHk /UH 

GaHA^'M*? RjAHKH KOfROA^t piJcapa KocaHkCKora , h na/Uk AM' 

KHf3k H RAaCTfAf A^KP'''*^'^^^^ /UOH A^W pEHCHkHOra noKAaA^i? 
qJO K^kuK noCTARHW i$ A^f^P^^I^^^I^H KO/U^Hk i5 HOKAaAk, KaKO C( 389 

S^pkHfH ii SanHCHEYI», KOt l HMAW CAaBHH rOCnCAHHb A\H BOtBO- 

Aa Gdnji^AAk wjs,h KH(3A H BAacTfw A^iiP<>Bam;'kYii ^ Bp^k/vxt po- 
;KacTBa ypHCTOBa na THc8t^8 h MfTHpH CTa h A^a ji,ecTH h a*^*- 

TO A^kTO HfTH HA J^(CT( Ji,AHh AV^kcf^a HIOAra UJECTk HA Ji,(CT( 
THCiJtiK H ntTh CaTb H UJfCTK Ji,(C(Th H J[,EA ^^KATA H CpEBpa 
RAHKa .p. H .KB. AHTpH H .( . i^HaMk, H WJi,h BHUJE pEMEHkHOra 
nOKAAAa J^AIU( MH A\OH J!k,HW J^i^KATh .^- CTA H . ^i . J{,iiKATh. 

SAaT^kYK H .B. AHHapa h cp«Kpa .r. ahtpe h .^. aKKcajKE. h 

IVI4JE: WJi,h HOKAAAa, KOH HOCTaBH pEMEHKHH rOCHOAHHK A\H BOE- 
BO^a (jAHJ!L,AAh y Bp-k/ME pOJKaCTBa YPHCTOBa THCSIiS H HETHpH 
CTa H J{,KA 4,<CTH H AfKETO aIvTO, Af^ETH Ji,AHh AX^kcEHA HO(kEA\)- 
KpHia TpH THCSIiE A^KATK, KaKO CE ^ApKHfH S SaHHmEYI^; KOE £ 

HA\aiv caaBHH rocnoAHHK mh boeboa<i OaHAaAK wjs,h kh(3a h 

BAaCTElV A^KpOKaMl^iiYK, H WJi,h IVB^kYK pEHEHKHHEyK TpE^K TH- 
c81iK A^UJE /V\H KHE3K H BAACTEAE A\OH AHVU pEHEHKHOrA MOKAaAa 

.0. H .(. Ai^K^JTi* ^AaT^kYK. H wijjE : wjs^h noKAAAa, i|JO no- 

CTaBH pEHEHKHH rOCHOAHHK /WH BOEBOA<^ OaHAaAK S Bpik/UE pO- 

HtacTBa YPHCTOBa Ha thcSI^S h hethph CTa h .a. h eaho a^vTo, 
Ha ujECTk A<*HK /wkcEL^a ^EpKBapa, KaKo C( SApKH^H ^ sanu- 
CHE^K , KOE E H/V\aiv CAaBHH rocHOAHHK /V\H BOEBOAa GauAaAK 

WJ!k,h KH(3A H BAACTEW A^^KpOBaH^^kYK , UJECTK THCiJliK H CEAa/V\K 
CaTK H HETk A<CETk H IVCaAVk A^K<*1'I» H CpEBpa RAHKa . pAA . AH- 
Tp8 H EAH8 HA J!l,(CT( i^HHS, IVLpE AHHapH HETUpH THC81iE H A^HE 
CTivE H UJECTK A^C^TK H UJECTK HEpnEpK, H WJi.h BHUJE pEHEHKHOrA 
nOKAAAaa A<^HJE /V\H KHESK H KAaCTEAE Ai^lip^^KaHl^H A\OH AHW A^- 
KATK .p. H .f. H .H. Ai>'^<*T'» SAAT^kYK H AHHApa .p. H .8. 

ncpnEpK H .3. AHHapa h cpEcpa .r. ahtpe h .r. Shhe h .r. 

AKKCaH^E. H iVljJE rOBOp^ , KaKO Ca/V\k H 3ropE pEKaiV, J{,A £ CBa- 
K0/M8 HAOB-kKS HA BHA^kHKE, J\,A HpH/WHYK WAI* /WHOrO HOHTEHOra 
KH£3a H B/>aCTElV H BCE IVHtiHHE BAACTEIV A^KP*^'^'*^^'^^*^ KACh 

/WOH AHiv noKAAAaa y /Woe pSke, KaKO ce ua nynS vvak wB^kYK 
noKA4Aaa Sapk^kh a noAHHcaHO 8 3anHCH£Yk, koe e HAvaiv cAaBHH 
rocnoAHHk /Wh BOEBOAa GauAaAk WAk KHE3a h kaactew h bce 

WnliHHE A^KPOKaHKE. H 3A BEliE B^kpOBaUkE HEHaTHC/WO WBk AHCTk 

noAk HamS iiEnaTk. a Snnca ce y Bp^k/WE po>KacTBa ypHCTOBa na 

THCSIiS H HETHpH CTa H . /\ . H .3. AijTO , M^kcEI^A anpHAm HA 

ABa AfCTH AHH. a ynuca IlpHKHcaBk AHraKk no pHcHH KHEsa GT^k- 
nana /i^parHUJHfia. 390 

Die XX. aprflis 1437 nobilis cornes Stipan Dragisich 
subscriptns contentus fuit, quicquid in presenti eius con- 
fessione continetur, quod cuicunque ipsani presentanti dari 
debeat. Stepan Dragissich. 

A tergo manu recentiori: Stepan Dragisieh fa la ri- 
ceuuta della sua porzione del deposito de knez Sandalj 
1437 apr. 20. 

Sigillum. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 124. 

CCCXXIX. 1438. 15. junii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii profiten- 
tur se legatis vojevodae Stephani dedisse partem depositi 
Sandalj, magni vojevodae Bosnae. 

-|- Mh KHfSk, KAdCTfAf H ECA IVnKHHa BAdCTfO ;j^8KpC»BaM- 

i^HfYb A^it^/MC» Ha RHAHtHie KcaKCt/Wi» , KOiWS ce Ei>j\,t ,X(:>cTC>\arH, 
HAH npkc^h KC^ra ct h3Hec( can Haujb sanHCb c Hamc*/V\h bcah- 

KOMk WKHHaaHOMk HfMaTKt , KaKO npk^CtUJf K HAiWh rCCHOAHHa 

Bc>i€BOA< CT«naHa noKAHcapkie a uj-H(roKf/v\k AHCTOMk KtpoBa- 

HHC/Uk nO,/V,l» HfrOKOiWk HfMaTklO WKHMaaHO/Uk HOMTfHH M^HCk 
rOCnOAHHk Pa^HHk CTapai|,k H KHf3k tli^OKAVaHk lOrOKHKk, H 

ivcTaBHmc 8 Hauik KOM^Hk saHHCk nocTaKf, kS i€ kho nocTaBHO 

/WHOrO nOMTfHO CnOMfH8TI€ CAABHH rOCHOAHHk GaH,il,aAk , KHB- 

mn KfAHKH BOi€KO,A,a piJcara KocancKora, nncaHk Ka AHiTa 

pO>KCTKa YpHCTOKa Ha .M^Aa. AHfTO, Ha .3. 4.aHk M(C(U,A i^pk(Ka)- 
pa, y KOM C( i>API*^" HOCTaKf .8. THCi>Ka H .3 CaTk H .HH. A^- 

KaTa SAaTf^k h ,A,HHapa ,/\,8KpoKaMi;HfYi» mjthph THcSKf H . cgs . 
ntpnepa h cpkKpa nAHKa cto h TpH ,A,fCfTH h i€4,h8 AHTpkS a .ai. 

SnaMk. H KHUIf pfMfHH HOKAHCapklC , HOMTfHH /UyjKk Pa^^HHk 

CTapai^k H KH(3k &8oK/uaHk lOroBHKk , npkAAHmE iv,i,k nack 8 
H/V\f piMtHora rocHO/\,HHa boi€Boa« GTinana W4,k KHme ptM«Hora 
noKAaA^ MtTupH THCi^Kf ,4,8KaTk SAaTfyk , a wcra S nauik ko- 

/WSHk lV,A,k pfMIHOra 3anHCa ,4KHf THCi>Kf H .3. CaTh H .HH. A^- 
KaTk 3AaTfYI* H J\,imA(iA A^^GpOKaMHHfYk MfTHpH THCSKf H . Cgg . 

ncpncpa h cpkKpa hahka cto h .aa. /XHTpka a .ai. SnaMk. a 
WBOH c( ynnca 3a TKpkraKS wKtio CTpany. h 3a KfKio mhctokk» 

H BfpOBaHI€ WKk AHCTk W,il,k pHfMH Ha pHfMk HOMTfHH A\8>Kk TO- 
CnO^HHk Pa,A,HHk CTapai^k H KHt3k liyOK/VUHk IIpkHHCaiUt, H 391 

ivcTa 8 HaujK KOMi^Hk HA H(Mk ncMaTb rccno/i^HHa Boi€BC>A£ Ote- 
nana. a ct» cc nnca Ba HsaGpaHOH noaaHE h bekhhi;e RoroaiOBH- 
MArc rpaAa naujtro ^^ScpoRHHKa ea AHfTO po>KCTBa YpncTOBa 
Ha .mSah. A^kTo, Ha .«1. 4,^h<* '^(^^i^^ >^"i^*« ^ ^nnca Hamii be- 
poBaHH aoro<|s£Tk NHKoaa 3R<3AHKk. a noBtafC/WO ra saneMaTH- 

TH HaUIO/V\k IVBHMaaHlV/Uk BCaUKO/Uk ncMaTio. 

1438 die XX. septembris incisa fuit presens poue- 
glia , quia restitutum fuit depositum in ea contentum , ut 
patet per vnam nouam pouegliam scriptam manu Nixe de 
Stella die 18 presentis. Egidius notarius scripsit. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. CnoMeH. 123. 

CCCXXX. 1438. 20. julii. Ragusii. 

Radosav Dragisic fatetur se accepisse a Ragusinis 
suam partem pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

-j- Ba HM( WHd H CHHa H CKfTarOW A^X** *»'WHHk. A'**'"^ 
Ha BHAHHHI6 BCaK0/V\8 , K0/Mi5 C( Kii^\( A<^<^TO'kTH , HAH np^k^k 

Kora H3HA« caH Hamk ancTk WA^^TRopcHk wri\(ji,ATH ^ aa» 
np'k4,i^ KOHc/vvk L^apc/V^k a h/\h np^k^k Kpaara RocaHkCKora a uaH 
npivA'* rocnoAi^ cpknkCKS a hah np^k^k rocnoAi^ KOcankCKS a uaH 
nplvA'» rocno4,i> /vaTHHkCKS hah np^kAi^ Koera MOKHiKa Cfrau 

CBikTa BpkCT£ B{/\HKa H/\H MAAA , J\A ( BCaK0/U8 Ha 3HaHkl€, 

KaKOVv 'ka Pa,\ocaKk ^^parHmnt^k KocaMa 4,^"A<^X'^ ^ /i,8BpoB- 

HHKk CAiWh CBOlV/\^k r/\aRO/V\k Ka /VVHOroW nOMT<HO/V\8 KH(3i$ 
H BAaCTCaO/Wk H BCOH iVnt^HH^k B/\aCT{AO/V\k A^^P<^B<*^^n<'^'^ 

3a Mo» A"w noKAaAa, ipo HAMk ivcTaBH no ctKHie /vvho- 
roiv HOMTfHoiv cnoMfHSTHie caaRHH rocnoAHHk mh OauA^Ak, 
rcahkh ROEROAa p^cara RocaHkCKora, h hamw ji,Aj\,( KHC3k h 
RacTfAf A^i^poi^'*'*^" '"•^'^" A"W ptMfHora noKAaAa, i|iow KHfme 
nocTaRHiv i» A^<^P*^^<^^'^" KO/V\i$Hk S noK/\aAk, KaKO ce 8APk»;H 
y ^anacHEyk , koi€ i€ havaw cAaRHH rocnoAHH mh KOfBOAa 
OaHAaAk WA»» KHfsa h RAacTfW h cbj wnl^HHe A^KpoBaMKf H 
Bp^k/Uf poiiikCTBa YPH<^TOKa Ha .mS. h .k. h .^. aHjtow, ua 
.7i. AH" /wkctu.a HiJAH-k .^. TUcSl^a h .?. caTk h .^. a^- 

KaTa H CptKpa UAHKa .pKB. AHTp'k H .1 . 8HaMk. H WA»^ BHUIf 

pcMCHora noKAAAa js,AUi( mh /V\oh ji,HW ji,^KATh . 8ai. A^K'*T'^ " 
.K. AHHapa H cptKpa moh j\,hw .r. AHTpe h .a* aKcaiKi. h 392 

wiiJb: wji,h noKAdAa , koh nocTaBH pcMCHH rocnoAHH <mh EOt- 

RC>Ji,AQc\H^\i\Ah y KpHJ/Mf pOlUhCTBa YPHCTOBa Hdd . M^KA . A^vTOW, 

Ha .7. a('*)"'* 'Wl^CfM HOKfKpaa .r. THcbflst 4,8KaTK, KaKO ce 
SAP"*^" 8 3anHCHfYi» ? Ko-16 H<v\aiv caaBHH rocnoAHH m» KOf- 
BOA^» GaHA<»'^i* WAi* KHssa h KrtacTfw h cb« whI^hhe a^RP^K'**'^^, 
H WAi» OB-kyK pfMfHHfYi* TpfYi^ THcSlsaa A^A* 'Wh KHiSk H Kaa- 
cTf/\« A^EP<^K'^^u,M '"^n AHW pfMfHora noK/\aAa .o. h .?. a^- 

KaTb. H WL|J(: W;\h. HOKaaA*»? ipOW HOCTaKH pEHEHH rOCHOAHH 

/MH BO(BOA<) GaHA<»Ak 8 Bp^k/UC pouihCTBa YP"<^Tc»Ba Ha .m8. h 
.aa. /^'kTOW, na .g. ji,mi iWkctixA i[i(R0Api\ , KaKO cf i^AP*^^" 8 
3anHCHCYi^ 7 K0I6 i€ H/\^aw caaKHH rocnoAHH /\\h bojboa^ Gan- 
Aaah WAfck KHf3a , B/\acTfw h cbj wnl^HHt A^^P^^KaMKf, .8. th- 

cStik .3. CaTk H . HH . Ai^l^^^Tk H CpfKpa HAHKa . p/\a . AHTp8 H 

.ai. ynaMk H wipf A"n^*P** -A- THcSi^e h .k. cT^k h .|. h .8. 
nfpnepk, h wai» bhluc peMCHora noKaaAa A^A^ '^^ KHC3k h 
BaacTfAf A^^f^P^^BaMi^H /\^oh A"w , a^'^'*'^'* . P^h. h .ka* A"- 

HapH. H Wl|lf /\\H J\MUt MOH J\,»W AM"'*P" -P' H .3. Rtpk- 
ntpk .3. J{,HHA(\\i. H Wl\lt MH J{,AIU( A\0H Ji.»W CpECpa . F. AHTpf 

H .r. i5HMe H .r. aKca^KE. h wi|Jf roRopS, KaKO caatk h sropi 
pcKaw , A^* •€ KcaK0/\A8 MOKiiKS Ha rhahmhi€, A'* npH/\AHYk wAi» 

/VAHOrOW HOMTfHOra KHf3a H RAaCTfW H CRf Wn1^HH( RAaCTfW A^' 
KpOBaMklJtHCYI^ BaCk /V\0H J\,HW nC>KAA,\AA 8 <W0(€ p^Kf , KAKO C( HA 

hShS WAI» WK^k^k noKAaA^i» ^AP'*'*^"? *> noAknncaHOW 8 3anH- 

CH(YI»? KOI€ l€ H/V^aW CAaRHH roCHOAHH /\\H ROfROA*» GaHA^Ak 
WAI» KHf3a H BAaCTIW H KCf Wn1^HH£ A^f^P^^'*'"^*' " ^** ^«tie 
BivpOKaHkKi HJMaTHC/WOW WRk AHCTk HOAk HaUJS HfMaTk. A yUHCa 

ct 8 Bp^k/Mf pouJkCTRa YPncTORa ua . mSa. h .h. A^kTO, ua . k . 
AHH /Viiice^a uyAH-k. a SnHca Bi>K/\vaHk lOroKHiik no phcmh KHiue 
pfMeuora KHf3a PaAOcaRa. 

A tergo : Radosau Di*agisich. 3anHck FaAocaKa J^pA- 
ruujHKa. 

Sigiliuin. Origin. chai*tac. in c. v. archivio Vieunae. 
CnoMeH. 125. 

Eodeni die Ostoja Dragisic fatetur se accepisse a Ra- 
gusinis suaiH parteni pecuniae depositae a vojevodaSandalj: 
Hostoia Dragisich. Sanuck Qcto»€ ;\parHujHKa. - 393 CCCXXXI. 1438. 18. septembris. Ragusii. 

Coines, Nobiles et totimi Coinmune Ragusii. Oe reli- 
quiis pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

y Ba Htwe wrhU,A h chha m cKeTaro A^X"** '»'MHHk. mh 

KHf3h, RAACTtM H KCd IVnHHHa K/iaA^M'<^''<^ •^P^A'' A^*^P^^""'^'* 

Aai€/MW Ha KHAHiHie KcaKOMt», KO/wS c( k8a* A^^^ToraTH , <vAaAi5 

HAH BtAHKy, H HpKMfA KOra Cf H3HCC£ CdH HaUlk 3anHCk WTKO- 
pCHk WrM,\AT», A nOAk HaUJCt/Uk IVGHMaHC/Uk B{/\HKO<V\k neHaTK», 
KaKO CKCKOAHKE HOCTaKt , KOI€ 16 KHO UOCTaRHO /MHOrO HOMTtHO 

cno/i\eH8Ti€ caaKHH khkuih kc/Ahkh koi€koA'» pi^cara KocancKora, 
rocnoAHHk OaHAaak, S nauik KO/V\i?Hk 8 /^SKpoKUHKk, to/\hko 
AyKaTf 3aaTf koahko jy,tt»Af\( ko/vhko cpkKpo koahko cyA^^f 

3AaTH a HAH CSA^Kf CpkKpkHH, KAKO C( 16 8APk>KaA0 H 3anHCH(Yk, 
KOI€ l€ H/UaiV WAI^ KHf3a H KAacTtW Ai>'^P*>KaMHHtY'» P«MtHH 

CAaKHH rocnoAHHk koi€Koa<» GaHA^Ak u'Ak 3ropa 0(*i(UH(\h 
noKAaAa, h 3a to caaKHki rocnoAHHk koi€KoA'^ GTtiiaHk, /V\h- 

AOCTIO KOH^HW/V^k KfAHKH KOI€KOAJ P^Cara KOCaUCKOra, CHHk 

A^Horo HOMTtHOra cno/WiH8Tra cAaBHOra KHf3a BSoKi^a h chho- 
Kai^k /vvHoro noMTfHo(ra) cnoAVfHSTia KUKUiaro caaKHora k<ah- 
Kora KOi€BOAf pSc^ra KocAHCKora , rocuoAHHa OaHA^^AW, nocaa 

K UaAVk CROI€ nOKAHCapf a lll-HErORE/Vlk AHCTWAVk K6pOKaHI€/V^k 

c HfMaTio 3aK0HW/VVk Ha H/V\f noMTfHora /v\8>Ka rocnoAHHa Pa- 
AHHa CTapkua h kh(^a PaAOBaua BapAUKa h KHE3a EoK/V\aHa 
lOroKHKa H PaAfAK» KpkCTWHHHa, npoce w,\k khoa h KaacTfO 
AyKpoKaMi^HfYi* Kce noKAaAf 3ropaptMfHf, KaKO ce 8 ^anHcufY'* 

^APkH^H. a /UH KHf3k, BAaCTEAe H BCA WUKHHa A^^P<^>^^*^K<^ ^H- 
AHCBUJE 3anHC(, H IjfO C( 8 HHYk SAPk^KaiUE, H ^C>r( H3Rpk- 

uiHTH Kc8 ROAio /VVHoro noMTJHora cno/V\fHi>Tra caaRHora RfAu- 
Kora Koi€KOAe rocnoAUHa GaHAaara, A'»C'"*> Kack noKAAAk 3ropa 

PCMCHH, A^'^'''''* 3AaTf H AWM^P* « CptKpO H c8A0B« 3AaTf H 
CSACRC CpkCKpkHH BHUie pCMCHHCMk UOKAHCapOAVk , A »A HM( pc- 

Mruora rocnoAHna koi€boa< GTniaua h ncroKa KpaT^Ka u uAe-r 

M(HA , KaKO Cf 8 3/UIHCHYk SApKHiH , II W^k KCfYI» KHlUf p(M«- 
HHfY»» nOKAAAa KHHIf pfMfHH nOKAHCapkl€ KpaTHinf naaVk KHf38 
M BAaCTCAOAIk A^BP<^I^<^^>I.HE/V\k CRf 3anHC( , KOI€ KHf3k M BAa-i 
CTJAf A^(^POBaMi;H EH(X^ 8MHHHAH /MHOro UOMTfHO/WS CnOAV(H8TIO 

CAaBH0/Vv8 KEAHK0/U8 Koi€KOAH rociioAHHS GaHA^JAM» 3A 3ropa 394 

PCHCHE nOKAd^f. a W/k,b. KHUJf fit^tmit^W nC>KrU^d IjJO npkCTO- 

raujf CHH0BU'/V\k rocno,A,HHa Boi€Bo,A,e GrenaHa, KHfS^ Baa,A,H- 
caB8 H KHe3S BaaTKy , KaKO ce y sanHCHfY»* rocno,A,HHa KOi€BOAf 

GaHA^l^^M ^API^^^^lilf ) WCTa S HaUik KOMShK 8 /^i$BpOBHHKi% c 

BOAHwmk rocnoAHHa B0i6B0A£ GTtnana rocnoAHHHKf/Wh a chho- 
BW/Mk pfMfHora c/\aBHora BfAHKora boi€boa« '"ocnoAHHaGTtnaHa, 

KH«3i> BaaAHCaBij H KH63i? BAaTK^, HaHnpKKO iej!i,d-H-aj\(C(Tf TH- 

ci>Kra H n(j\,(C(Th H i€A<^Hk A^^KaTk 3/\aTk H thcSkk» H J\,R( cth h 
.^e. nepnepa AHHapa h cphcpa naHKa .^r. AHTpbE h .3. SHana h 
sacTpiJrK H 3AeAa 3aaTa , noTf^aw» .ai. AHTpka h .3. ^ha^a 
h .(. a^ara; h wip .8. aaAHi^a Be/\eYb, .1. Maiiia OKpSrae h 
.8. Haiua 3 APi^^UH, .a- Haujf 8 raacfY'»? •<*• KonaTHi^a ca 
.h. MM^iJaoKk, .a. coKapk BE/\HKk , .a. 3acTp8rk c noKpHBa- 
Hf/i^k, .a. 3AfAa cpkBpkua, .? . KpSraaa no3/\aK(HH{Yi^? ^ CB«/Mk 
.p8. /\HTapka H .^1. a^ark; a noAi* wbh SBiTk, j\,a 3ropa pf- 
HfHH noK/\aAi^ H/ua cToraTH S KO/uSuk A^KP<^BaHKH A*5 Torau 

BpkH{/U{Ha, A<^ KO/\f A*^ff KHf3k Il/\aAHCaBk H KHf3k BrtaTKO 

cBaKH HHYi» Ha Bpk.ue u»Ai» • A' • f'*>AHi4Ja wai* CKora porcHra , h 
AOUiaAK na toh BpkCMf a<^ ^ BoaraHk KcaKu hhio cBoi€/Uk ahe- 
AW/Uk noKAAAA i>3n'H ra ca/V\k CKonw/Uk raaKW/vtk, aau ji,oui^( 

CB0I6 A*^I^P^ AIOAH CKOI€/V\k AHCTW/Vtk KCpOBaHHE/V^k a HOAI^ HC- 

HaTk3aK0Hy, KaKO A^ ^^A* 3aA0K0AH0 H 3a KipoKano KHfsy H 

BAACTCAE/Uk A^I^P^^^I^^^^^UHEAVk , (pk l€ HHYk nOCAaHI€ : HS AH BH, 

ipa Kork Hf A<*H , T(p( c( spoahao KO/Uk 3roAc»/Uk a<> Toran 
Bpk/UtHa WAi* ceran cBHtTa npu/UHHSTie BHiuf pcHfHUEYk rocno- 
AHHHKk, KHC3a IiAaAHcaBa a hah rh khe^a BaaTKa , Kora hhio 
AO .Ai» AiiTk, TAAA A'* i€AAHk APi>r«5'M8 WAi^i>'VVHpf ; a /uhh8b- 
UJ€ . A I • A'kTk aKO KH Cf K0/U8 HHYk 3roAHAa caaipkTk aah 
WK(/ua, w,A,k Hfca Kork he A'*h, a pfncHH noKAaAi» Hf i>3fTk, 

TAAA A^* l€ BOAHHk rOCHOAHHk BOI€KOAA GTfnaHK WHHC/Uk AHf- 

AW/Uk noK/\aAA ; h^ ah kh, i^ja Kork h« A'*" > khao rocnoAHHS 

BOI€BOAH GTfHAHi» H HH/Uk CBE/Uk , KOH C£ BHUJE nHUJi^, HA WBk 
ptHEHH nOKAAAI* npkH/UHH8TI€ CfraU CB(Ta AOIAIMI^ H^ Bpk/Uf 

rocnoAHHHKH WAi» •A'- /^^iTk, KaKO i€ 3ropa pjHf ho , a a^- 

TAAH H( 83fTk ^^^1* A^O HOKAAAA HAH KOTA rOAC HHK>, A^ ^* 

H/ua J\,ATH , aKo KH c( Haiuao cHHk 8 rocnoAHHa boi€boa« Gtc- 
nana hah bekc cHHOBk npaKora HaTpaiUKa , a^ ^^ A^ HH/Uk Back 
KHUie peHEHH noKAa,/t,k; aKO ah bh bcke cuHOBk hc khao, a bhaa m5 

KKH HAH BCKE KKCpH, TAJi,d Ji,A C£ J\,Ai\ rOCnOPC ^AMttt, rC>CnC>J\,»\iA 
K<M€KCt,\,« GTfnaHd rocnorf , KdKOTO H KKCpC/Uk , dKO KH ,\OTAdH 
Ht 83eTK BHUJE ptHCHII nOK/1d,V,>^ 7 <*>{0 ^>^ (^>1 ^f ^^^ BHLUC pfHEHH 
npKiV\HH8dH Cerd CBfTd, l\iA BOPK Hf A**" ) ^ J\,CrAA» Ut iJSfTK 
BHUJf pCMEHH HOKddAI», A'* ^* "'"d A'^^" ndf/MfHS rOCHOAHHd 
BOI€BOAf GTfHdHd, M(THpC/V\K KSKmdtK, Hd »M( KHf3i> PdAOCdBS 
H KHf38 PdAHHS GTHfRKOBHKf/MK H riOpriO , CHHS PdAHK0t€B8, 
H HHyK WCTdHKS MO dNSUJKW/MK KOrtfHi» H KH«3y HKdHHUJiJ 
QCTOHKIO H KHfSS BddTKS filKpdAOBHKIO H HHIO WCTdHKS UO 
/Ui$UJKUMAK K0/\CH8 H KH{38 HBdH^ H KHf38 G/\dA«MO BoKOBHK£/UK 
H HHIO WCTdHKi> HO /M8UJK0/MK KO/\(Hy H CHHOBlU/\tK yV,pdrHIUf 
rOHCd/\HKd H HHYK IVCTdHKS UO /WSmKW/MK K0/\EH8 , THE/UK pt- 
M(HH{/UK HrrHp(/V\K K8Km/V\K ; 3rOAH/\0 KH C(, TcpK Korj kSku 
nOAHnCd/\d K(3K HdTpdUIKd /V^SUJKOrd , A** f^ BOAHf WCTdAS KSKI 

BC(/UK noKAdAU'/MK ; A** A<>>^'^* rocnoAHHK KorK X^*^* ' A^pn 
k8a* >khbk rocnoAHHK BoieBOA^ GTtndHK u rocnord 6AA(Hd h 

HHyK HdTpd>KI€ , A"* ^^ WH» BOAHH KCH(/MK nOKAAAOAtK 3d CBOTd 
HtHBOTd, KdKO C( 8APi^>KH 8 ^dUHCHfYK. H Hd TO /MH KH(3k, 

BAdCTCAc H BCd ivnKHHd KoroAioKH/Mdro KAdA8i|idro Hdujero 

rpdA<* yV^KpOBHHKd npKMA\HC/\tO H 3dnHCdCA\0 8 Kfp8 H 8 KAfTBS 

Hdiu8, KdKO A'» pfM«H0/u8 rocnoAHH8 koi€BOA« GTmduS h ro- 

CnOAHHHK(A\K, KHf38 BAd,A,HCdB8 H KH(38HAdTK8, 3r0pd ptMCHH 
nOKAdAI» He K( norHH8TH HH Hd MAH( npKTH 3d HHfAHOrd HAO- 
KHfKd BOAK» CCrdH CBHtTd HH 3d CHA8 HH 3d pHCHK HH 3d 3dn0- 
B(AI» HH 3d npoUlHIO HH 3d K8nHI0 HH 3d HHCAHO AHfAO : dKO 
AH KH Hdiiicrd nA(/MEHHTord rocnoAHHd ^{3dpd pU/MKCKOrd d 
KpdAia CB(T( Kp8H( yrdpCKf dAH rOCHOA^JP^ T8pCK0rd dAH 3d/M0p- 
CKOrd dAH KOCdHCKOrd dAH KOICrd rOA« rOCnOAHHd CtrdH CBUETd 
TdKO CTpdHHH-d TdKO rpdrdHHHd HdlUfrd HH 3d pdTK , dKO KH rO- 
CnOAHHK KOI€KOAA GTfUdHK HAH KOH IVAI* BHUJ( p(H(HH()CI^ H/MdO 
3 /^8KpOBHHKO/MK HAH C KOI€/MK HdCK HAH KOIO HtHpKraSdHK, H 
AA /MS H 3d TOH norHH8TK Hf /MOpt, H8 H/M C( CAOKOAHO H Ht83- 
ApliHCdHO A^^I^H , HH 3d npKH{A^^'>€ HH 3d HH(,j|,dHK HHH 83pOKK, 
KOH KH Hd CBHJTH A\OrdO KHTH , A** H/M Cf ^APKJKdTK Hf /MOpJ. 
H Hd BC( KHlUf HHCdHHO /MH KHE3K , BAdCTfAf H BCd WnKHHd 
KOrOAIOKH/MdrO KAd,\8l|ldrO HdllierO rpdAA ^8KpOKHHKd WK(T8- 
l€/MO pfHfH0/M8 CAdBH0/U8 K(AHK0/U8 BOI€BOAH rOCnOAHH8 Gt«- 
ndH8 H CHH8 /U8 KHf38 El.»dAHCdB8 «I KIU38 BAdTK8 Bd XpHCKTd 396 

ROra H EA Ji,SlUt HaiUf , KC</Wi> KHlUe HHCaHO/VlS caYP^HfHio H 
HenOKO/>HfRH/Mi> KHTH , KaKO l€ pfMfHO, HHCaHO H WKfTOKaHO. H 
3a KfKK» MHCTOKKt H KfpOKaHI€ WKb /\HCTb WJi,h pH(MH Ha pHJMk 
PCMCHH nOK/\HCaphl€ npkHEHHCaUlE KH£3k ElOK/V\aHk CKOHIV/Uli pS- 
KOMb, H WCTaKHQje FA 8 HaUJb KO/\\i>Hk HCMaKtHk rocHOAHHa 

K0I6K0A* GTfnaHa WKHMaHO/Wk n«MaTK>. a ctH ct nnca Ka H3a- 
KpanoH noaaHt h kckhhl^e Koro/\K>KH/V\aro Hamfro rpaA<» A^^P^^" 
HHKa Ka /\HfTa poiKacTKa ypHCTOKa na .Mi>AH. a-kTO, na . hi . 
AHH M^kciHA cfKTfKpia. a ynnca aoro^fTk IlHKUja 3Kf3AHKk, h 
3anfHaTH no 3anoKfAH rocnocTKa A^^P^^KaMKora hoai^khcSkio 

HaiUS KfAHKS WKHHaNS RfMaTk A^BpOKaHKiJ. 

A tergo: MCCCCXXXVlll. di 18. septembris, priui- 
legio per resto de tuti depoxiti de vo. Saudagl e per la 
parte , che spetaua a VJatcho e Vladisau , fioli de vo. Ste- 
pan, de li diti depoxiti. 

SigilluHi coninninis Ragusii pendens. Origin. niembran. 
in c. r. archivio Viennae. CnoMeH. 126. 

CCCXXXIl. 1438. 18. septembris. Ragusii. 

Stephanus, Bosnae magnus vojevoda , filius fratris vo- 
jevodae Sandalj, fatetur se accepisse suam partem pecuniae 
depositae a maguo vojevoda Sandalj. 

of,K -f Ra H/V\f wTki^a h cnna h cKCTarow A^X'** ^'WHHk. mhh 
rocnoAHHk KOfKOA<» GT^knaHk , /Whaocthk» ko>khi€io ksahkh 
KOfKOA*» pScara KocaukCKora h k to/wS , A'»*'"*^^ Ka KHA^tHkie 
KcaKO/wS, KO/wS ce kSa* A«»CTO'kTH, /waaS hah kcahkS, h np-fcAi» 
Kora ce nauta can naujk 3anHCk wAi»TKOpfHk wrAiA^^TH, a noAi* 
Hamo/Wk WKHHaHO/Wk nenaTkio, KaKO KctKOAHKf nocTAKf , Koie le 

KHO nOCTaKHW /WHOrO nOHTfHOW CnO/W6Hi>Tkl€ CAaKHH KHKmU Kt- 

AHKH KOfKOA*» pScara KocaukCKora rocnoAHHk GaHA^Ak etc, si- 
cuti in CCCXXXl. usque ad wKHHano/WK nenaTio.Finis: a ctH 
CE HHca Ha H3aKpaH0H HOAaHH H ABop-k rocnonTKa /WH 8 A^^KpoK- 
hhi;h Ka A'kTa pomkCTKa ypHCTOKa na .hSa. h .h. a-^tow, ua 
.m. AHH AA-kcti^a cfKTf/WKpH-k. a SnHca ESK/waHk M)roRHlik 
CKOW/Wk p8K0/Wk no 3anoRHfAH rocnoAHna /WH RoeROAf GT-knaua. 

H nOBfA^kC/WOW HfHaTHTk HamO/Wk R-kpORaUO/Wk 3aK0HHK0/Wk Hf- 
HaTkK» KHCSI^S. 

,r;.A tergo: MCCCCXXXVIII. die XVIII. setembris, 397 

strumento, che lasso ambasatori de vo. Stepano de d. 
XI. M. etc. 

Sigillum : CT<^a. ncnaTb BoeKOAf cTindHa. Origin. mem- 
bran. in c. r. arcbivio Viennae. 

CCCXXXIII. 1439. februario mense. Ragusii. 

Radoslav Pavlovic , Bosnae magnus vojevoda, fatetur 
se accepisse a Ragusinis per suos apocrisiarios usuras et 
tributum canalense. 

-|- Mh rocnoAHHk ko«boa<» PaAOcaKk flaKAOBHKk, /Uhao- 
CTHK> ko;khiu/v\k KtAHKH KOfKo^a piJcara KocaHCKoivra h k TOMiJ, 
Aacaio ua Ki€A'kHke no cc<uk HamcA^k SnncaHkio KcaKoa^i^ , ko/U^ 
c( AOWCTOH , Hau np^k^k Kora ce a^^i^^^wa^ WKk naujk aucTk 
WTKoptHk ivratAaTk, £pk npH/MHC/wo no nauiHYk c/\yraYK h no- 
K/\HcapHYk, no khoH E^^\hcarS lioraKMHKy h no PaAaiuHHi^ 

KpCTk»HHH8 B^KUJHK^ H HO KHf3i> BSHHYHii PaAOCa/XHKiJ H HO 
KH(3i$ IlKaHHIUS XpCKC/\»HOKHKi$ W^\W /UHOTO nOHTfHOlVra KHfSa, 
K/\aCTflV H KCf IVnKHHE A^*»P«^KaMK« .CH. A^^^^^^k S/^aT^kYk 3a 

AOKHTaKk wj\h ji.K^k thcSkh h .f. i^aTk A^^i^^^Tk, KOf C/MO no- 

CTaKH/\H y KO/V\bHk A^^P^^BaHKH Ha A<>KHTkf Ha .( . nO KCHTH- 

Hapk, 3a KOH A*^i^HTaKk eca/Uk n/\aaK{Hk 3a Kca KpC/UCHa /\\hh8- 
Taa H 3a .b. roAHipH, ko» cS CKpkmH/\a a*^ Kpk/\\(Hk poH<CTKa 
YpucTOKa Ha . s8aa. a^kTO, ua .i. /W^kceiJ^a rEuapa. h wL|Jk npu- 
/WHYK no pfMfH^kY»» noKAHcapHYk iVTk noHTfHoivra KH{3a, BAa- 
cTfiv H KCf wnKHHc A^^KpoKaHKf . Hc . nfpufpa 3a A^^V^A'"^»^ 
KonaKaivcKH h U,anTaTa h QKO^a 3a A^^k roAHiiJH, ^jo H/Wk 
Aac/wo H 3anHcacA\o iJ B^kKie, 3d koh A^X^^A^^k fca<wk HAaKfHk 

3a Bp£/WfHk /WHHSTCJCk H 3a WBA J\R'k rOAHL|JH , KO^ Ci> CBpkmUAa 

S Bp^k/Wie poJKacTKa ^pHCTOKa ua . hSah ., npkKH HOKCKpnra w 
CKtyk cKfT^k^k. H wqjk iipn/WHYk no pEHfH'kY'>^ noKAHcapHYk WTk 

HOHTfHOWra KHf3a, KAACTfW H KCf WnKHHf A^^P^^B^^^lKf . /U A^" 
KATk ^AATiiYk WJ\h .Hl. Ai^'^*»'^^ 3a A^^^HTaKk, K06 C/WO HO- 
CTaBHAH 8 K0/W8Hk Ai^KPOK^^^lKH HA .(. HO Kf HTHHaapk , 3d KOH 
AOKHTaKk fCa/Wk HAaKfHk 3A KCA Kpf/WfUa /WHHSTaa H 3A ^Kf TO- 

AHifJH A»? Kpf/WfHkpO/KacTKA YpHCTOKa Ha .hSaa., npkBH npkBapa. 

H Wipk npH/WH\'k no pfHf H^kYK nOKAHCapHjfk WTk /WHoro noHTt- 

H0wraKHf3a, BaacTfW h BCf wnKUHf a^i^P*^k^hki6 .§. nfpufpa 
3a A^KHTaKk WAi^ 'X' nfpnfpa, KOf C/Wo nocTaBHAH 8 ko/wShk 398 

^SGpCEaMKH Ha ^OGHTkf Ha .?. HO KtHTHHapk, 3d KOH ^OKH- 

TaKk eca<uk naaaKfHK sa Bca Bpe/v\eHa MHHSTaa h ba akHj poah- 
ipH 4,0 pojKacTBa YPHCTOBa na . mSa^., npkKH npkBapa. h wipk 
npH/v\HX'i» no pfMfH'k\-k noKAHcapHYi» wj^h /WHoro noMTfHowra 
KHfsa, BaacTfw h Bce ivnKHHf ,A,SKpoBaHKe .^. i^aTk nepnfpk 

3a AOEHTaKk WJi,h .ft. THCi>Kk nfpntpk, KOf C/V\0 nOCTaKHAH s$ 
KOMSHk ,;V,^BpOCaHKH Ha ^.ORHTkE Ha .i. HO KCHTHHapk , Ha KOH 

,A,OBHTaKk fca/Uk naaaKEHk sa Kca Bp^k/VVfHa AVHHSTaa h sa /i^K^k 
roAHi|JH A<> Bp^k/WfHk po/KacTBa ^PHCTOBa Ha . hSaa • ? "'* ••• 

,A,HH rtHBapa. BAA TO WBk /VHCTk B^AH Ba/VVk 3a cnfAHTopHic, 

(pk npH3Bauif Ha vuBo HaiUH noKaHcapnE, KHE3k B^AHcaBk Bo- 

raBHHKk, Pa,J^aUJHHk KpCTktaHHHk BSKUIHKk, KHf3k RSMHyHa 9i\" 
/I^OCaAHKk, KHt3k HBaHHUJk XpfBf AaHOBHKk TOCTH AIOy,A,H, H KH- 

uic H/Uk cc/ui^H 3aanHcS cBf^voi^H no ivBHHaio, cpk npH/WHYi^ bhuk 
piHfHf A^i^^Tf H ,A,HHapi€ w,A,k /MHoro noHTfHowra KHE3a, KAa- 

CTfW H BCf WHKHHf ,A,8KpOBaHKf , H 3a BfKf BfpOBaHHI€ WBk AHCTU 

3aK0HH0/VVk HfHaTkio rocnou,TBa avh noBfAfC/UO nfHaTHTU. a ynn- 
ca ,/i,Hi;aKk HBauk no 3anoBfAH rocnoAHna /vvu KOfBOAf Pa^ocaBa. 

A tergo : 1439 die zenaro, espeditoria de vo. Radosau 
Paulouich, coino confesso auer r. d. 250 del deposito de d. 
2500. Itern pj). 1200 del tributo de Canal etc. 

Sigilluin. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 

CC^CXXXIV. 1439. 19. augusti. Borac. 

Radosav vojevoda, uxor ejus Theodora et filius Iva- 
nis fatentur se accepisse a Ragusinis pecuniani apud eos 
depositam. 

-|- Bk H/VVf WTki^a H cnna n A^X'** CBfTaro aavHHk. /Viui? 

rOCnOAHHk BOfBOA^ Pa^OCaBk, /VVHAOCTkfO KO»^HW/V\k Bf AHKH BOf- 

BOA<* pScara KOcancKora a cnnk /vvnoro noHTfnora cno/VVfHSTkiv 
cAABHora rocnoAHHa KHf3a [laBAa PaA'kHOBHKa, h mh rocnoH 
ToAopa, pfHfHora rocnoAHHa BOfBOAf PaAOcaKa, h ii KHf3k 
HBaHHiuk, cHHk 3ropk pfHfHH^kYi», rocHOAHHa BOfBOAf PaA^caKA 
H rocnof ToAopf , poAHTfaa /MH , A"^cAaHkf/VVk k /vvfu^k KHf3.» 

PaAOiv /KuKHHHHHKa, GyAi>'^f '^^ ^ IlOKOKn,8, A<*f'V\0 HA BH- 
AHiHkf BCaKO/VVy /WaaOW/Uy H BfAHK0A\8, KO/Wy Cf KiJAf A^CTO^kTH. 

HAH npiiA'^ •^*^''^ ^* H3HfCf can Hauik ^aannck WTBopfHk wraf- 

A<iTk, a nOA HaiUO/Wk BHCSKOW/Wk WKHHHOW/Wk nfHaTkK», KaKO iWH rccnoAHHk RC»fBOA<» PaAocaBk h /V\h rccncfc ToAopa h 'ka 
KHfSk HBaHHLUk noc/MC/uo 8 c/\aBHH rpa^ii yV,i>KpOBHHKIi Ka /MHOrO 

nOHTfHO/Wy KHfaS H R/\aCTf/\0/Mk H BCOH WHKHhHv BaaCTfAW/l\K ^^- 

KpoBaHnHv/Mk Haujf noK/\Hcapf, KHJ3a Iiy;»,HcaBa BoraBMHKa h Pa- 
^aiuHHa KpkCTk^HHHa li^KUiHKa H KHisa BSmhyhS Pa4,oca/\HKa h 

KH£3a HBaHHUJa Xp£BE/\aHOBHKa C HaiUHC/Uk AHCTO/Uk B^kpoBauH- 
f/Mk H c HfHaTkio 3a HamS noTpHxKS h pScara Hamcra, a KHf3k h 
BAacTfAf uaujf /MowKf i^HfKk Aaiuf Ha/V\k Haiuf nocTaKf hehc^h h 

AyKaTk, Kf K^kYO/MO noaO/KHAH y A^KpilBaHKH KO/WSHk Ha A«>KHTk« 

Ha .?. no KEHTHHapk 8 RQ^kiWt poJKCTBa jcpncTOBa Ha . hSaB. A^k- 
TO , npkBH ^ank /M'kcfi;a npkBapa, .t. a^'^'*''''» ^aaTiiYk h .8. 
caaTk HfpHfpk A""^^P^ !> f^* K^vYO/MO noAOJKHAH no p8Kf Haiufra 
noKAHcapa no KHt^S HBaHHUiB XpfKfaaHOBHKS c HaiUHf/Mk ah- 

CTO/Mk BepOBaHHCAVk; H Wl|lf HaA\k ^aUJf ptHeHH KH«3k H RAa- 

cTfAf AyKpoKaHUH /i,^'^'*'^^ " A""''P*? ^^ K^kyo/MO noAOH^HAH a 

KO/Mi^Hk 4,^(^P0B^*'>^H Ha A'^^"''''»* "^ •*• "<5 KfHTHHapk iJ Kp-fcAVf 

pojKCTBa jCpHCTOBa Ha .HyA3. A^kTo, ji,AHh, .Ai. twkctnA rcuapa, 
.B. THcSKf H .( . L^aaTk A^^aTk ^AaT^kyk h .^. THcSKk nep- 
ntpk AHnapa, Kf kIcjcO/mo hoaojkhah ho uaujHjick noKAucap^kYk a 

C HaiUH/Mk AHCTO/Mk H ntHATklO K(pOBaHOA\k HO KHf38 KpaH/»8 

Tf3aAOBHK8 H no Pa,\,aujHH8 KpkCTk-kHUHS H no yV,aKHJKHRi5 

KHf38 KOpaHKOWAVk. H BCf RHUJf pfHfHf J{,iiKATt H ,\hHAp( HpH- 

/MHCAVO /MH pfHfHH rocHOAHHk R0ER04,a Pa^ocaRk H /MH rocno^fc 
ToAopa H "k KHe3k HRauHUjk wa»» ptHfHora KHE3a, KAacTfW h 

RCf WHKHHf A^I^P^^KaHKt UO KttOH KyAHCARy RoraRHHKiJ H HO 
PaAaiUHHiJ KpkCTk'kHHHiJ G^KUJHKS H nO KHf38 KiJHHYHic Pa- 
AOCaAHKiJ H no KHf3i> HBaUHUjS XpfKfAaHORHKiJ. H WlJJk UpH- 
/MHC/MO WJ\,h, pfHfHOllTa KH(3a H RAaCTfVU A^EP'^'^'*^^'^^'» ? H'^' 
HH A^^naAf ^'''''^HTkiv WA»* ""V** KOAViJHa W^k BHUie pEHfUHYk 

nocTaRuivYk nivHf^n h a^*^'*^'* ^ "o pfHfHHY»* noKAHcapUYk no 
KHt3i> KyAHcaRiJ KoraRHHKi> H no PaAaujHHil KpkCTk^kHUHS 

BSKUJHKy H no KHf3i> BSHHyH-k PaAOCaAHKiJ H nO KHf3iJ HRaHH- 
UJS XpfKfAaHOKHKiJ. H Ha CRf TOH pjHfHO 3r0pa npHA\A{HHf UpH- 

3Raujf HaiiiH noKAHcapHf npivA RAacTfAe A^i^P^^BaHKf tocth aioah, 

H KHUJf HHA\k CKivAO^H UO WKHHaiO, H HHIJJO BfKf n^kHf^H HAr 

ujHjck Hc wcTa il KO/MiJHk A^KpoBaHKH ji,o A^^HaujHera ji,\i( toahko 

WTk nOCTARHivYk KOAHKO W-A-C^KHTk^v. A WRk HaUJk ^aUHCk H 

noBfAio noRfAfC/MO ynncaTH hor88, 3a hjo h.ma ct pa3/MHpkf ca 400 

rocnoAHHOMk K0fK0A<5'V\k GTtndHO/Mh, CHHa rocnoAH"*» KHfsa 
BiJKu,a XpaHHKa a cHHOBai^k /VXHoro noMTtnora cno/ucHSTk^k ro- 
cno/i,HHa GaHA^aa, KHBuiaro KfAHKora KOfKOA« KocancKOra, 
KaA^» np^k/MH Haiiik rpa^i^ ^ Tp^kGHHK», tSh mh Sse saanncf h 

nOKCaf, WJ^h. RHIUf ptMfH-tYK HOCTaKaa IJJO HiWaYO/MO wtk KHtsa 

h KaacTfw A^^P^J^KaMnivYi» ^ KO/wSHk ,a,yKpoKaMKH , 3aa to Smh- 

HHCiUO WKh. pCHCHH 3aanHCU HanOKOHH , J\,A pa3aKHf KCE 3aanHCf 

WTk nocTaKa WTk n^kHc^H h ,d,SKaTk HC-KOMi$Ha ;i,i>KpoKaHKora 

KAaCTCAO/Uk H KCOH WHKKH^k ^d^^KpOKaHKOH , WT KOAC HtWh Hf 

<MorocA\o KpaaTHTH 3aanHCf wTk nocTaKa , Kot c/wo w^i^ ""V* 

H/UaAH, J\,A HA\k ( WKAH 3aanH(k 3a HHyk TKpkraKiJ H HHCTOKy, 

a nojyh wKan ^KfTk 3anHcacA\o ce h poTHC/V\o cc , 4,a Hqjf/uo KCf 
3aanHC( WTk nocTaKa khiue ptHfH^kYh ca KC0W/V\k MOKkio h 

i^/U^kHkt/Uk HaiUH/Uk , H aKO KHC/UO HJCI^ KAJi,A H/UaAH , ^4 H^Ck 

;vaa/uw KAacTfAO/Uk ^iJKpoKaH^lj/Uk, h jh^a KtKC HHKa;\,a /uh ro- 
cnoAHHk KOfKOA^» Pa/i,ocaKk h /V\h rocno^k To;v,opa hh "k KHfSk 

HKaHHUIk H HH(;t,aHk nOCAC^HH HaUJk HH HaTpa^KkC HaUJC J!i,A \iS 
/UO>K£ HHipO RfKf HHTaTH »A KAACTfAH HH HA WHKHHi) ^A^iJKpO- 
KaHK^ W^l^ KHUJC pCHCH^kYk HOCTaKa BHEKH K^kKO/Uk a/UHHk HH TKO 
HHH 3a HaCk, KOf rO^^k KH KpkCTf HAOK^kKk KHW. H Wipk WK^k- 

Tyf/uo /UH rocno;\,HHk KOEKo,/i,a Pa^ocaKk h /Uh rocno^k To,a,opa h 

'k KHf3k [iKaHHUJk H KCH HaiUH nOCA^krUH, J\,A TKO FOJ^^k KH HOH- 
CKaW Ha KAaCTCAC ,d,SKpOKaHKHYk KHUJC pEHEHH nOKAa,/\,k npkKH/UH 

3aanHCH, koh ro^^k pScaiUKH rocnoA^Jpi* <sah Kpaak SrapCKu aan 
rocnoA<» TiJpcKa aan Kpaak KocancKH aah Huaa Koii roji,'^ rocno- 

Aa HAH KOf rOA^k KpkCTf HAOK'kKk, Ji,A /UH rOCnO,A,HHk KOtBOA'» 

Pa/k,ocaKk H /UH rocnoia To^opa h 'k Kuesk HKaHHiuk u Haiuf 
HaTpa^KkE H KCH HaujH nocAcrHH KiJ,a,e/Uo 3a KaacTEAc /i,i5KpoKaHKf 
WAroKapaHk'kH naaTna HaujHC/V^kn^kHE^O/Uk h rpa,i\,OKHHpScaro/Ui» 

HaUJHAVk H KaL|JHHa/UH H HOAaHOAVk HaiUO/Uk, KO^k ( i>yV^SKpOKHHKi>, 
H ,a,OYOT^H H Kai|JHHaA\H, KOf H/UaaA\0 i>y\SKpOKHHKk H i5 KOTapk 
,/i,i?KpOKaHKH. H WHJk 3a RfKf R-kpOBaHHf H HHCTOKf H CK^kAC»- 

H(a)cTKa ceran ahcta npH3Kac/U0 noHTfHC KAacT«AH Kpai^TBa ha- 
uj«ra H HHf noHTfHj BAacTtAH naujf a na h/U« KHf3a Qctoio Bo- 
poBHHHKa, KHf3a Pa,A,ocaBa IliJKO/UHpHKa , KHe3a fii$,A,HcaBa Bo 
raBHHKa, BOfBOAy liyKaujHHa ^KHcaAUKa, KHf3a GT^knana Hnn- 
HHKa, KHf3a TBpk/i,HcaKa BopoKHHUKa, KofKOAi^ Pa,a»o'k Aiokh- 

UJHKa, KHf3a liiJHHXHy BpaTfAfRHKa, KHf3a HaWKiJHa 3f/UAHKa, 401 

;i,KopcKora riaRAa AarHMHKa, KHfsa Ps^KHepa ^HBMHKa, KHfsa 
PaAoHk PaAocaAHKa BaaAHMHpHKa, KHfsa HKaHHma XpeKfaaHO- 

KHKa, Ji,A CfA\i>H KCf/MS HHCaHkK» KS^^ CKf^^OUH. H tW» rOCHO- 

AHHk KOfBO^a Pa,\ocaBk h (MH rocnoiv To;i,opa h 'k KHtsk HBa- 
HHUJk ca HsaKpaHHvAiH BaacTfAH rocnoi^TKa m» h Kpai^TBa na- 
ujfra , KOHYk HiUCHScMo sropa, poTHC/wo ct h saKaec/UO Ha cki- 

TO/Ub EBaHrEAkK» KO/Kk{/V\k H Ha HaCHO/Wk H /KHKOTKOp£L|JE/Vlk 

KpHH;i> rocnoPHS pcHCHOW/W^ KHtay h KAacTfAO/Wk H BcoH ivn- 
khhHv rpa^a y\i>KpOKHHKa h hhyk ivcTaTKS Bk rocno^a Kora 

KCC^pkH^HTtAa H Kk HpHvHHCTS KOropO^Hl^S H Bk . J\, . CBanrEAH- 
CTE H Bk . b7 . CKfTivYk anyCTOlVAk KpkYOBH'kY'» " K"* .THI . 

CKtTHYk vuTai^k , HJKf ci>Tk Ha Hhkhk», H Kk .0. HsaKpaHHEYi^ 
KO/KH\'k H Bk BC£ CBfTf HJKf w^,h KiiKa KorS i>roAHBme, ^a 

WKOH 3ropa Hamf HHCaHHC H IVuHvTOKaHHe KHESi^, BAaCT(AO/Wk H 
BCOH iVHKHH-k rpa,\,a /^i>KpOBHHKa H HHYk IVCTaHKiJ H H»Xh 

HocA^krHH/Wk, KAKo ^ropa nnmc, khckh BHCKO/wa hc HA\a Ha 

/WaHf npHTH HH/Wk HH C( Kf HOTKOpHTH 3A HHf^^HiJ CTBaapk Ha 
3E/WAH HH 3a f,A,HOra HAOB^vKa BOAIO, HH C( IVIV TO Koia HapHa 
ShHHHTH: (Ji,A AH KHC/WO /\\H rOCHOAHHk BOfBO,\,a Pa,A,ocaBk H 

/WH rocnoHv To,\,opa h 'k KHiak HBaHHmk h namt HaTpaMCkf h 
Hamn nocAfrHH wkoh 3ropa pfHtHO , nHcano h ivKHvTOBano no- 

TBOpHAH peHfHOlV/WS KHf3S , KAACTfAO/Wk H KCOH WHKHHi: ,A,8- 
KpOKAHKOH aAH HA /WAHt HpHHECAH KOlV/Wk yHTpOCTklO HAH AaKO- 
/WOCTkW 3a HklO KOAIO HAH 3a CTpa^iv aAH 3a \-OT'kHke Hf,A^HOra 
HAOB^kKa Ha 3f/WAH, TA^a J!L,A C/WO /WH rOCnO,A,HHk KOtBO,,\,a Pa/^0- 
CaBk H /WH rOCHO^k To,A,Opa H 'k KHf3k HBAHHmk H HaiUf Ha- 
TpaJKkf H Hanil nOCAerHH npOKAtTU KOrO/Wk »;HKHA\k IVTkl^E/Wk 
H CHHO/Wk H ,a,S)CO/Wk CBfT^fcA^k H KCk/WH CKtT^k/WH IVA»* K'kKa KOrS 
yrOAHBUIH/WH BHme H/\\eHOBaH'kA\H, H Ji,A C/WO npHHTCHH K Hio^^k 

CKapHwnKO/Wi>, KOH npo,A,a cHua KOJKu^k Hci>ca na pacntTHE h k 
owH^k/Wk, KOH ynk^kyi): npoHHi, npouHH, h k owH'k/Wk, koh /mS 
KAa^/i^^kYi^ TpkHOKk K^knai^k HaraaB^, » ji,A nAji,( KpkBk na nack 
H Ha Hf^A^^kYk HaiHHYk, H ,A,a c/wo c( w,/i,peKAH Kora h anreAa na 
4,aHk cS,a,hh h K-kpe, koio Kfp8e/wo, h ji,A c/V\o nopeHfHH i> raacS 
H i5 noHTfHkio H iJ npaB;\,aYk h iJ ^aKOH^k^k /WtrS namH/WH ^o- 

Kp-k/WH H nOHTfH-k/WH H nOHTfHHA\H WHKeHHl^H H nOTHCHi?TH H 

npornaHH, h ,,\,a cf Ha30Bf/W0 HfBfpHHii,H Bk3A'k. a /Wh BHme 

pfHfHH KAaCTfAf fC/WO KCf/WiJ KHIUf pfHfH0W/Wi5 HHCaHklO CKf,A^Ol^H 

26 402 

npH3B;aHhE/Uh HdUJira rocno^HHa boebo^i^c Paj^^cara h rocno^k 

ToAOpe, H pOTHC/V\0 Cf Hi\LUOA\k /UOKblO , J\,A G.ii^\( Kp^fcnHTH H 
TBpi^AWT" EHQJe pfHfHH SaaHHCk BAaCTCAO/VVk ASBpOBaHl^HMK 

B^kKH BivKO/wa; saKAfCrUO ce Bck^wH poTa<MH sropa pfHtH^k/WH, 

^a YOKf/WO KHTH CBS^a CBfA^M^H H HpaBH CTfJKHHl^H BCfrWi> 

sropa HHcaaHOMS, ji,A t TBpk,\,v> h HenoKoa^kRH/wo, KaKO c/wo 

SropapfKAH, BaaCTfAOA\k H WRKHhHv 4,8KpOBaHKOH /1,0 B^kKH R^k- 

Ko<wa. a CEH c( Snnca Bk A^kTo pOJKacTBa YPn<^TOBa Ha . hS/\a . 
A^kTO, A\'kctu,a aBpycTa ua . ai. A**""*- '* noBeaec/Wo ra n«HaTHTH 
Haujo/Wk WKHHHOA\k HOABHcSKy nsHaTk BspoBauy. A SuHca At^^fci^t 
HBaHk no sanOB^kAH rocnoAHHa /WH PaAOcaBa h rocnof ToA^pf 
H KHcsa HBaHHiiia. a nnca ce S caaBHH rpaAi^ Bopank. 

A teigo: MCCCCXXXVlllI. agosto, priuilegio de 
vo. Radossau e de domina Teodora e de luanis suo figlolo, 
confessorno auer tuti li ssoi depoxiti, dentro vna letera de 
re Tuertcho per testimonian^a. 

Sigilla olim erant tria pendentia, nunc unum. Origin. 
inembran. in c. r. archivio Vienuae. CiiOMeH. 127. 

CCCXXXV. 1439, augjisto mense. Bobovac. 

Tvrtko, Bosnae rex, testatur Ivanis, filium Radosav 
Pavlovic, jusjurandum dedisse legatis Ragusinorum. 

Qa** rocnoAHHa Kpa/\ra TBkpTKa Hami€/V\k j^fiABdWh. npHjia- 
TfAf/Wk, KHfsS H BAacTJAW/Wk H CBOH ivnKHHH HOHTfHora rpa^a 

^SRpOBHHKa. KAaCTtAJ, aBO Hp-kAOIUJ K HaA\k WBkAfH 8 Ha- 
UJf/Wk rpaA^ y BOKOBI^S BAaCTfAHHHKH BaiUH , KHf3k MapOI€ 
BiJHAHKk H KHf3k KaH/WOI€ FoHtTHKk , H m-HH/WH ASKma FlOpk- 
PEBHKk H CASra BOI€BOA« Pa^OCAaBa , Pa^Oie /KHBHHHHHKk , 3a 

,A,i5oroBaHi€ /Wfrio BaA\H c Boi€BOAW/Wk Pa^ocaBW/Wk h uj-Hero- 

Bf/Wk AO/WO/Wk H KHC3£/Wk HBaHHUJ(/Wk, l\A BAaL|Jk 3A T^H HOCTa- 

r8, Ka ( KHAa 8 Back boi€boa< Pa^ocaBa, h wbo ijia cTf noH- 
CKaAH WA«* ROi€BOA« pA^ocaBa, KaKO Ba/Wk c( \e wuk 3aKAfo h 

CBOHW/Wk rocnorWAVk H C TE /WH , C KHAVH CTJ KH YTUfAH , J{,A BH 
C( TaKOH H KHf3k HBaUHmk 3aKAfW. ABO WBH BaUJH BAaCTfAHHHKH 

AomaAKHf h c oKt/Wk ca8rw/Wk boi€Boa« Pa^ocaBa c PaAOf/Wk 
TH nocao wnpaBHmf wBkAfH H Hamc/Wk rpaAi^ 8 Bokobi;8, kh( c( 
HBaHumk 3aKAE h np^fccfJKf, ua i^jo ra cS HCKaAH, KaKOTo i€ h 403 

Boi€isoA<i Pa^^ocaBk h HcroBa rocno» ToAop<». tah EdMW aHCTk 

3A CBfAOHRy, J\,A TOM^ Bfp8l€T6. H KOTk BaCk BECCAH. 

Regis Tuertcho testifica per \i depoxiti de vo. lua- 
nis de Radosau Paulouicli. 

Cod. ragus. fol. .58. b.: MCCCCXXXVIIII. agosto. 
Copia de letera, che testifica re Turtcho per li depoxiti 
e lo sagramento, che feye luanis de Radosau Paulouieh 
per li depoxiti. 

CCCXXXVI. 1440. 7. maji. U Novom u Draeevici. 

Stephanus, Bosuae magnus vojevoda, et filii Vladi- 
sav et Vlatko fatentur se accepisse a Ragusinis omneni 
pecuniam apud eos depositam praeter XII milia aureorum. 

-J- Ba nMt wi^a H cHHa h cKfTarow A^Y** aA\HHk. ,wn rocno- 

AHHk KOEBOA^t GT^knaHk, A^HAOCTHIO KO^HiVA^k BfAHKH BOfBOA^* 

pycara cocaHkCKora h k toaxS a cHHk A\Horo noMTfHora cnoMt- 
uyTkii CAaBHora rocnoAHHa KHfsa B^Ki^a h ca chhob<v\h Haiuf- 

A\HI€ Ca KHfSOMk BAAAHCaBOMk H CA KHf30A\k BAATKOMk J!k,At- 
/UOW HA BHA^^HkKS CBaKO<V\S /UaAOM^ H Bf AHKOM^ , K0A\8 Cf fi^J\,( 
AOCToilTH , HAH Hpiv KOPa Cf HSHfCf CaH HaUJk SanHCk WTBOpfHk 
WPAf AATH, a nO^K HaUIOA\k KHCyt^O/Wk OKHMf HO/V\k UfMaTHK», KaKOVV 
MHH BHUJf pfHfHH rOCROAHHk BOfBOA*» GT^kuaHk H 'ka KHfSkBAa- 

AHcaBk H -ka KHfSk EiAaTKoiv nocAac/v\ow ScAaKHH rpaAiv A^f^P*^^" 

HHKk Ka /UHOrOW nOHTfHO/V\5> KHfSS H BAaCTfAO/V\k H CBOH Wnt^HH^fc 

AyKpoKaMKOH noHTfHOra /V\8/Ka rocnoAHHa PaAHHacTapu,a h KHf3a 
BSKAvana lOroKHl^a namf noKAHcapf c naujHf/vvH ahctokh B^kpo- 

BaHHf/V\H H C HaUJ-k/WH nfSaT/MH WKHHAHHf/UH, H Ji,AUl( HAiWh. TO- 

cnoAHuy BOfBOA^k OT-knaHS h /V\fH'k KHfsS BaaAHcaKS h Mtwk 
KHf3S BaaTKy , CHHOKO/Uk rocuoAHHa KOfBo^f GT^knana , cKf 
nocTaKf w,\k c^-k^h noKAaA^ wcTaTaKk , ipo i€ khw nocTaKHW 

/MHOrOW nOHTfHOW CnO/V\fHyTkl€ pOAHTfAk HH CAaBHU BfAHKH 

KOfROA** rocnoAHHk GaH^aAk, " Ha/V\k no cfKHi€ wcTaBHW, h 

/MHH BHUJf HHCaHH rOCROAHHk BOfBOA^» GT^kuaHk H 'ka KHf3k 
BAaAHCAKk H -ka KHf3k BaATKOW , CHHOBf rOCnOAHHA BOfKOAf 

GT-knana, no pfHfHHfYii noKAHcapHf\-k WAi^ KUfsa h K/vacTfW 
A^KpoKaHki;Hf\'k npH/V\HC/V\ow cKt nocTaKf, qjo i€ khaow y ko- 

/M»Hk A^KpOBaHKH 8 A^KaTHfYI» 3AaTHf\-k H 8 AHHApHfYk A^" 
KpOBaHk^Hfj(k H 8 cpfKpy H 8 cSA^^I^HfYk 3AaTHfY«^ H 8 C^A^BHfyk 

26 * 404 

CpECpkHHEJCh, Cee HH Ji,AUl( A^EIpCBOAHOlV H /MHAOCTHBCW, H 
fCTk HAMh BpalifHOW CBf , KdKO l€ STOpk ptMfHOW HA HSHOW, Ji,A 
CBtPA, ipO CAAOW H/MAAH i> KOA\SHk A^GpOBAMKH /k,0 /l,dHdUlH£rA 
jyHt y HOCTdBdYI» dAH S HOKAd^fY'* ? " HHIJJO HAMh. Kfl^e Hf WCTd 
8 KOiUi^Hk A^<^P<^^^HKH 8 HOCTdBdYI» HH 8 HOKAd^^kfYh, W^d CKtrd 
f HAMh 3d npdBOW H 3d^0B0AH0W 8hHHI€H0W W^\k KHf3d H KAd- 
CTfW A8KpOBdHk^H«YI^? KdKOW CBt W^l^ HdHJHfYI» CpkMdHHfJCK 
HpH^kTEAk. 3d TO HH MH POCHOAHHk BOfBO^A GT'kndHk HH 'kd 
KHf3k IlAd/VHCdBk HH 'kd KHf3k BaATKW , CHHOBf rOCHOAHHd BOf- 
KOAf GT'kndHd, HH HHE4,dHk HOCA^kl^HH HdlHk HH HdUJf Hd- 
TpdJKkl€ ^d Hf /UOJtCf HHljJd Bft^f HHTdTH Hd BAdCTfAH HH Hd 
WhI^HHS /l,8KpOBdHK8 WJ^ix HOCTdKd , KOI€ l€ KHW HOAOH^HW pO- 
;i,HTfAk HH /MHOrOW nOMTtHOW CnOM£H8Tkl€ CAdBHH BEAHKH BOf- 

BO^d rocno^HHk GdH/i,dAk H 'kd rocnoAHHk bocboa^ GT^kndHk h 

'kd KHe3k BAdAHCdBk H 'kd KHe3k BAdTKOW 8 K0/M8Hk ;i,8KpO- 
BdHKH B^kKk K^kKOA^d dA\HHk , ;i,d W TOA\k Hf ^8,^,« Kfl^C H^kKd 
pHJMk. H 3d Btti8 TBpk1^dB8 H HHCT0ft8 BAdCTfW ,A,^EpOBdMki;H«YI» 
8MHHHC/U0 HA\k WBk SdHHCk nO,/l,k HdUJH£MH KHC8tiHe/UH HfHdTAAH. 
H WljJf Ji,A Ci pd38mHI€, (fil WCTd 8 K0M8Hk ,A,8KpOBdHKH ,A,Bd 
Hd ,A,fCfT( THC8fik ,a,8KdTk 3AdTHfYk , KOI€ WCTdBH pOAHTfAk 
HH rOCnOAHHk KOfKO,A,d GdH,a,dAk HO CfKHI€ CBOWH rOCHOl^kH 
GAfH^k 3d Hl€ H^HBOTd 83HMdTH 4,0BHTdKk Hd CKdKOW rOAHHIf 
.e. nO KdHTHHdpk, WAI» KOH(\-k ,A,8KdTk HOAOJKfHO 16 .3. TH- 
C8tik ,a,8KdTk 8 Bp^k/We pO^KdCTKd JCPHCTOBd . h8kS . A^kTOW Hd 
.31. ^HH /Wkcn^d ^«Bpdpd, WA»» KOHfYk /»,8KdTk BHIUC pfHf- 
HHfYI* 'MHH rOCnOAHHk KOfBOAd GT^kndHk H<V\d/UOW 3dnHCf W,/I,k 
KHt3d H BAdCTtW A^GpOBdHkU,Hf\-k ; d AP^''* '^ • THCStik Ai^K'»T'» 
H0A02KEHH C8 8 Bp^k/UE pOJKdCTBd ^PHCTOBd Hd . h8aJ. A^kTO 
Hd .8. AHH A\'kcn|,d ^fKpdpd , WA"* KOHfYI» A^KdTk BHUIf 
pEHEHHCYk M»H rOCHOAHHk BOEBOAA GT^kndHk H/Ud/UOW 3d- 
HHCe WAI^ KHf3d H BAdCTEW A^KP*^'^'*^'*U"^X'*« ^ ^^*^ 3dnHCk 
HdHOKOHH 8nHCd CBOW/Uk p8K0/Uk KHt3k E8K/UdHk lOrOBHl^k HO 
^dHOKHfA^fe rOCHOAHHd BOfBOAf GT^kudHd. H 3dnfHdTHC/U0 Td 
nOA>^BHC81iH{/UH H«HdT/UH Bd /\'kTd pOJKkCTBd ^PHCTOBd . h8 . 

H . /u . A'kTk, Hd .3. AHH /U^kcfi^d /Ud^kd 8 NoBO/Uk 8 y\pd- 

HfBHi;'^. 

A tergo: MCCCCXXXX. die VII. maii, priuilegio 
de yoieuoda Stepan e de suo figlol Vladissau e Vlatcho, 405 

confessonio auer tuti li depoxiti de voieuoda Sandagl, 
ex^epto li XII. M. d., che gollde (gode?) domiiia Jella. 

Tria sigilla pendentia. Origin. membran. in c. r. ar- 
chivio Viennae. CnoMeH. 128. 

CCCXXXVII. 1441. 10. aprilis. Borac. 

Radosav Pavlovic, Bosnae vojevoda, Ragusinis pote- 
statem facit in sua terra libere negotiandi. 

-j- Bk HiW( WTkl^d H CHHa H CBfTCWra A^V'* <»'"""•»• A\HACtCTKK> 
GOHfhVUMK MHH rCCnOAHHk BOEBOA^ PaA*^^^*^*^ naBAOBHl^k A^i^t^^l^ 

3HaTH BcaKow/uS, KO/wy c( AOWCTOH, HAH Hp-fcT Kora cf no^oKaa 

npHTH IVBh HaUJk WTBOpkHk SaaHHCk C HaUJOlVaik B^kpOBaHOlVMk 
SaKOHHTOlVAtk nCMaTkl^, KaKO MHOrO nOHT£HH KHE3k H BAaCTEAC 

A8cpoBam;H nocaaujE k Ha<uk noKAHcapa nAE/UCHHTOivra h no- 
HTCHOivra BAacTfAHHa KHfsa Mapoia /KSHCBHKa, h mhh pemehh 
rocnoAHHk BOfBOAa Pa^^ocaKk nSBk h aihopo mhaocthbo h ^o- 

EpOBOAHO npH/UHBk MHOTO HOHTCHSS HHyk nOCaiVBHHS RO BHUJC 
pCHCHOlVMk nOKAHCapi$ H BAaCTEAHH^ HO KHC3S MapOK» H TaKOH 
UI-HH/Uk HanpaBHJCK CA MHOPO nOHTfHH6Mk KHE30A\k H BAACTf- 

AH Ai>BpoBaMi;HE/UH Ho ivBHMaio HaujHYk npkBHEYi^ H ca^aHHYi^ 
noBccAk, j!l,a TpkPOBi^H rocRoi^TBa A^KP^^^^K^HKOwra H/waio Y^- 
ji,HTH CAOKOAHO Ho HauiCMk pScaarS H no HauiHYk /U^kcT^kvK 
Bt3a BcaaKc ^88^16 3aaRaBf, caBAiOA<HH h wcapoBaaHH Ha/V\H h 
HaiuHMH cA^ra/UH, HAaKaiOKc npaaBE 3aK0HHTe u^apHHie aA\HH, 
Aa »\h HMaa/UO npHraT«AfBaTH h no/waraTH h WTk Kora /wopt- 
Mo Hack H HaiuErk pi$cara ni^BaTH h wBpaHHBaTH TaKOH, ji,d » 
n»X^ UJ-HHYK BAaaro/Uk H/uaa/UO nSBaTH h SepaHHBaTH 8 ua- 
ujcMk pycaarS. nncaaHk Ba /X^fcTo po^KCTBa ^pncTOBa .hSau., 
anpHAra .7. a^H"^? ^ BopnB. a Snnca a>^i<>>^i^ HBank no 3ano- 
KHfAH rocnoAHHa mh KOfBOAi€ Pa^ocaBa. 

A tergo: 1441 die 18. april, de voieuoda Radosau 
sauo conduto a li merchadanti. 

Sigillum. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
CnoMeH. 129. 406 CCCXXXVllI. 1441. 26. julii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii testan- 
tur Georgium, Serbiae despotem, apud se pecuniam depo- 
suisse. 

Ba HMf IVTIii;^ H CHHa H CBCTarO A^V^ J.UHHk. MH KHC3b, 

KAacTMf H Kca ivHKHHa KAacTfw GoroAicGH/Maro rpa4,a yV,yGpoB- 

HHKa A^IC/UC Ha KHACHie BCaKOMy, KCt/V\8 C« KiJA* A^^'^'^^'^'^"' 

HAH np^kAii Kora cc HSHtce can naujh sannck ivTBoptHb utaca^i^h 
a noAi^ HauJO/v\k .saKOHOMk KHcSKOAAk neHaTK», -f KaKO np^kMHCMO 
wjyh. /v\Horo cAaBHora rocnoAHHa A^cno^a Fiopra , rocnoA<»p4 

CpkHCKOH 3«MAH H K T0/V\8 "f HHJKf pEM«HO H/V\CHOBaHO KAar^. 

HannpkBo np^kAVHC/uosAaTa 8 KcpkraYk A((CTkcaK8/\'iH : caKSAizi .a. 
BcpkPk .fe., nOTf^Kf CTO H i€AhS AHTpS .1. «HaMk .A» a^apf; 
caKbAia .B. Bfpark wca/V\ a*^*^»^ h cca<i<mi^; noTfJKc cto h ak* 
AHTpc .r. 8hh« .a- a^arf ; caK^ara .r. Kcpark .fA'? "®- 
TtJKt CTO H i€Ah8 AHTp8 .H. SHAMk .f. a^apa ; caKSA» .A- 
Bfpark .Js., noTCJKc cto h i€AhS AHTp8 .ft. Snank; caKSA» 
.?. Bcpark .^s . , noTCJKf CTO h j\,Rf AHrpt .b. 8hmc .k. A^a- 
ra; caKi^Aia .s- Bepark ccA'*-" ^tctTh h wcaA\k h KO/uaTHKk 
.aTT. h HAOHa i€AHa h 3aK0BH .r. h npkCTCHH .r., noTCJKc cto h 
i€Ah8 AHTpS .K. 8HHf .?. a^arc 1 caKyaia .3. Kcpark cfA<)'V\k j\,t-